Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci"

Transkrypt

1 Pomoc techniczna dla Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dotycząca regulacji rynków telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa sieci i kwestii związanych z połączeniami sieci oraz rozliczeniami międzyoperatorskimi (interconnect) Program Phare 2002/ Nowe ramy regulacyjne dla łączności elektronicznej Raport z zadania1 Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci Przetwarzanie danych osobowych, z punktu widzenia ochrony praw konsumenta na podstawie doświadczeń państw członkowskich UE Praktyczne aspekty regulacji na temat tajemnicy telekomunikacyjnej w państwach członkowskich Piotr Rutkowski rotel 20 lipca Andersen Business Consulting. All rights reserved.

2 Podsumowanie Informacja staje się najważniejszym zasobem gospodarki i całego społeczeństwa. Coraz więcej danych jest przesyłanych, przetwarzanych i gromadzonych w sieciach łączności elektronicznej. Pojawiają się jednak liczne czynniki ryzyka, które zwiększają zapotrzebowanie na prawne zabezpieczenie interesów konsumenta oraz wprowadzanie norm akceptowanych przez wszystkie kraje. Ochrona danych osobowych, ochrona prywatności, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i usług łączności elektronicznej to problemy, które będą absorbować dużo uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia. Przystosowanie polskiego systemu prawnego do europejskich przepisów o ochronie danych osobowych następowało w Polsce stopniowo, w kilku różnych ustawach, przy okazji transpozycji kolejnych dyrektyw. Najważniejszą jest kierunkowa, ogólna ustawa o ochronie danych osobowych 1 (nazywana dalej w przypisach UODO). W prawie telekomunikacyjnym 2 z 2004 r. (zwanym dalej prawo telekomunikacyjne, a w przypisach PT) transponuje się do polskiego systemu regulacyjnego obszerny pakiet dyrektyw tzw. Nowych Ram Regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej. Dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej 3 (zwana dalej w przypisach DP) jest z jednej strony integralną częścią tego pakietu, ale jest również rozwinięciem i uzupełnieniem ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych dyrektywą 95/46/WE o ochronie danych osobowych 4. Rozwiązania wprowadzane dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej wynikają z ewolucji poglądów na temat prywatności 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm. 2 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 z poźn. zm. 3 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 4 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływem tych danych 1

3 w sieciach i usługach łączności elektronicznej i jej właściwa transpozycja powinna być analizowana również pod tym kątem. Większość rozwiązań prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych w sieciach i usługach łączności elektronicznej zostało wprost przeniesionych do prawa telekomunikacyjnego. Różnicą o istotnym znaczeniu jest uregulowanie w prawie telekomunikacyjnym problematyki ochrony danych osobowych w kontekście tajemnicy telekomunikacyjnej, co może mieć potencjalnie wpływ na interpretacje szczegółowych przepisów o ochronie prywatności konsumentów usług łączności elektronicznej. Naruszenie prywatności i zagrożenia bezpieczeństwa, związane ze zjawiskiem cyberprzestępczości są coraz bardziej widoczne i dotyczą wszystkich, którzy korzystają z dostępu dosieli i usług łączności elektronicznej. Zagrożenia dotyczą indywidualnych osób, ale często mają charakter masowy. W sieciach i usługach muszą się pojawić na różnych poziomach systemy zabezpieczające interes użytkowników, w tym chroniące prywatność. Pojawia się jednak równocześnie nagląca potrzeba dostosowywania prawa karnego, a także czynności procesowych do nowych innowacyjnych rodzajów przestępstw. Nie można się dziwić, że wiele z tych działań wymyka się dotąd stosowanym kwalifikacjom prawnym. Nowe koncepcje działania w obszarze nowych technologii inspirują w równym stopniu tych, którzy chcą świadczyć usługi inne niż wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy, jak i tych, którzy szukają metod na obejście norm współżycia społecznego. Masowy charakter cyberprzestępstw może stwarzać nie tylko zagrożenia indywidualne. Można się liczyć ze zjawiskiem wtórnej reakcji na zagrożenia, spadkiem zaufania do nowych technologii, hamowaniem rozwoju gospodarki elektronicznej. Nie bez znaczenia jest również konieczność uruchomienia działań prewencyjnych, wyprzedzających okazje do rozwoju zjawiska, które określa się w języku wojskowym mianem wojny informacyjnej, w tym również zagrożeniem cyberterroryzmem. Ponieważ większość szkodliwego oprogramowania powstaje poza granicami Polski i wiele firm z niego korzystających także działa poza granicami naszej jurysdykcji powstaje praktyczny problem ze skutecznością zgłaszania skarg w polskich organach ścigania, sądach, a nawet urzędach zainteresowanych ochroną interesów konsumenta w sieciach i usługach łączności elektronicznej. Niniejsza ekspertyza obejmuje szereg zagadnień z dziedziny ochrony danych osobowych sieciach i usługach łączności elektronicznej oraz tajemnicy telekomunikacyjnej 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 2

4 Wybrano dla analizy następujące grupy tematyczne 1. Ochrona danych osobowych w systemie regulacyjnym 2. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki prawa konsumenta w kontekście danych osobowych 3. Wybrane z zagadnienia związane z naruszeniami prywatności i innych praw użytkownika 4. Poczta elektroniczna 5. Bezpieczeństwo i poufność przekazu telekomunikacyjnego W wyniku analiz pojawiają się wnioski i zalecenia. Kolejność zachowuje chronologię dokumentu i nie odzwierciedla wagi zagadnień: 1. Należałoby rozważyć rozdzielenie w prawie telekomunikacyjnym przepisów o ochronie tajemnicy telekomunikacyjnej od przepisów o ochronie danych osobowych (prywatności); 2. Wyjaśnić różnice w ochronie danych osób fizycznych i innych użytkowników; 3. Nadać przepisom o ochronie danych osobowych brzmienie, które jednoznacznie, określa, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych 4. Doprowadzić do stanu, w którym zakres kompetencyjny prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych będą rozdzielone wobec ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: a. Np. wyjaśnić na użytek prawa telekomunikacyjnego, że przesyłanie poczty elektronicznej w sieci telekomunikacyjnej jest usługą telekomunikacyjną; b. Usunąć z ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną przepis 5 wyłączający stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Ujednolicić nazewnictwo danych osobowych w całej ustawie 5 art.16 ust 1 wraz dalszymi konsekwencjami 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 3

5 6. Usunąć niejednoznaczności i redundancje prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Definicja przetwarzania, o ile jest w prawie telekomunikacyjnym potrzebna, nie powinna być zawarta w przepisie, który określa granicę zastosowania tajemnicy telekomunikacyjnej 8. Przywrócić właściwą relację pomiędzy pojęciem bezpieczeństwo i poufność (tajemnica telekomunikacyjna). 9. Udostępnić poprzez stronę www URTiP specjalny serwis informacyjny (portal) dla konsumentów o ich uprawnieniach i sposobach rozwiązywania problemów 10. Dążyć do ujednolicenia formy billingu dla całego rynku. 11. Promować oferowanie bilingów elektronicznych, najlepiej w jednolicie wypracowanej formie. 12. Promować uwzględnianie SMS w bilingach szczegółowych. 13. Użytkownicy prepaid powinni mieć takie same prawa jak użytkownicy post-paid w granicach funkcjonalności usług. 14. Promować działanie u operatorów systemów wczesnego ostrzegania, które będą przeciwdziałać narastaniu należności 15. Ustalić mechanizm stałych roboczych kontaktów z UOKiK w sprawie naruszeń związanych z marketingiem bezpośrednim i innych kwestii konsumenckich 16. Należy przeprowadzić analizę przepisów prawa karnego pod kątem ich skuteczności w kwalifikowaniu nowych, potencjalnie najbardziej groźnych cyberprzestępstw. 17. Przy opracowaniu nowych przepisów karnych można się posłużyć nowymi rozwiązaniami amerykańskimi, które obecnie wyprzedzają podobne przepisy w innych krajach. 18. Należy przeprowadzić analizę prawa procesowego. W przypadku cyberprzestępstw, krytyczną rolę odgrywa czas. Istotne są również procedury gromadzenia i zabezpieczanie dowodów, oraz kopiowania i uwierzytelniania materiału dowodowego Andersen Business Consulting. All rights reserved. 4

6 19. Doświadczenia analiz światowego orzecznictwa wskazują, że najbardziej restrykcyjne przepisy karne w sprawach przestępstw zorientowanych na wykorzystanie wpływu nowych technologii na społeczeństwo i gospodarkę mogą być nieskuteczne, jeżeli: a. Odpowiedzialne jednostki organizacyjne policji są zbyt małe i nie mają środków na rozwój i szkolenie; b. Świadomość zagrożeń nie wzrośnie na tyle, by orzekać proporcjonalnie do rzeczywistej wagi tego rodzaju przestępstw. 20. Konieczne jest podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwiększenie społecznej świadomości zagrożeń prywatności, związanych z korzystaniem Internetu, ich rodzajach, sposobach zapobiegania i postępowania w przypadku zaistnienia szkód. Informacje tego typu powinny być dostępne zarówno na stronach URTiP, UOKiK, jak i GIODO. 21. Propagować stosowanie norm bezpieczeństwa teleinformatycznego (PN17799 ISO/IEC) 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 5

7 Terminologia stosowana w tekście ekspertyzy Problemem w interpretacji przepisów jest to, że żadnego z udostępnionych publicznie tłumaczeń dyrektyw, nie można uznać za tłumaczenie wierne. Dotyczy to zarówno tłumaczenia dostępnego na stronie URTiP i zupełnie innego na stronie GIODO. Ze względu na różnice w tłumaczeniach i brak oficjalnej uzgodnionej wersji, autor proponuje przyjąć dla potrzeb niniejszego dokumentu roboczą konwencję terminologiczną. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej regulacje sektora telekomunikacji połączono z regulacjami dla sieci mediów elektronicznych, w tym telewizji kablowych oraz sieci teleinformatycznych, ponieważ oferuje się w nich od dłuższego czasu podobne usługi. Wspólne podejście do historycznie różnego rodzaju sieci zawarto w pakiecie dyrektyw nazwanych Nowymi Ramami Regulacyjnymi dla sieci i usług łączności elektronicznej. W Polsce ustawa dostosowująca do Nowych Ram Regulacyjnych nazywa się prawo telekomunikacyjne. Nie wydaje się w związku z tym, by uznawać z zasady za mylące równoległe posługiwanie się bezpośrednim i znaczeniowo rozszerzającymi pojęciami z nowych dyrektyw i tymi, które w polskim porządku prawnym stosuje prawo telekomunikacyjne, chyba że definicje zawarte w dyrektywach europejskich i w prawie telekomunikacyjnym się różniłyby się. Uwagi na ten temat znajdują się w rozdziale na temat obszarów niezgodności. Komentarz Prawo telekomunikacyjne stosuje dwa pojęcia: Odpowiednik angielski Location data Bezpieczeństwo Dane lokalizacyjne, jako część danych transmisyjnych Dane o lokalizacji dane lokalizacyjne, wykraczające poza te, które pełnią funkcje danych transmisyjnych Bezpieczeństwo to: Security Poufność Integralność 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 6

8 Bezpieczeństwo teleinformatyczne dostępność Cybersecurity Bilingi szczegółowe Szczegółowy wykaz połączeń otrzymywany wraz z rozliczeniem za usługi Itemized billing Dane transmisyjne Dla zachowania zgodności z pojęciem zastosowanym w prawie telekomunikacyjnym (definicja w art. 159 ust.1 pkt3 PT) Traffic data informacja wrażliwa Ogólnie - informacja wymagająca ochrony, ale nie tylko katalog osobistych informacji z uzasadnienia dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej sensitive information Infrastruktura Krytyczna sektory gospodarki, instytucje, sieci dystrybucyjne, systemy, które zapewniają ciągłość przepływu towarów i usług istotnych dla obronności kraju, bezpieczeństwa gospodarczego, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Infrastrukturę należy uważać z krytyczną, kiedy jej nieprawidłowe działanie, ograniczenie lub zniszczenie mogłoby mieć wpływ na osłabienie kraju lub regionu. Critical infrastructure Opt-in konsument musi otrzymać możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, np. zaznacza w tym celu pole zagadzam się. Jeżeli nie wyrazi swojej zgody poprzez zaznaczenie tego pola, nie powinien otrzymywać żadnej niezamówionej korespondencji Andersen Business Consulting. All rights reserved. 7

9 Opt-out Konsument musi otrzymać możliwość wyrażenia braku zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, np. w tym celu zaznacza pole nie zgadzam się. Jeżeli Ne zaznaczy tego pola, może otrzymywać dowolną korespondencję Porzucone wywołanie W telemarketingu, w systemie wybierającym kilka numerów naraz niektóre wywołania nie mogą być podjęte, wtedy abonent otrzymuje głuchy telefon abandoned call Poufność komunikatów Słowo komunikat nie odzwierciedla wiernie anglojęzycznego znaczenia communications, ale takie tłumaczenie jest bliskie poprawności, ponadto ułatwia wykorzystanie definicji komunikatu z prawa telekomunikacyjnego Confidentiality of the communications Prepaid Karta z usługą przedpłaconą Sieci i usługi łączności elektronicznej Electronic communications network and services sieci i usługi telekomunikacyjne Telemarketing Marketing bezpośredni za pośrednictwem sieci i usług łączności elektronicznej. W tym kontekście głównie marketing bezpośredni z wykorzystaniem telefonu 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 8

10 Spis treści: 1. Ochrona danych osobowych w systemie regulacyjnym Ochrona danych osobowych w europejskim systemie regulacyjnym Ochrona danych osobowych a ochrona prywatności Podsumowanie regulacji na temat ochrony danych osobowych w sieciach łączności elektronicznej Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej opis podstawowych zagadnień regulacyjnych Zakres obowiązywania dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej Bezpieczeństwo sieci i usług Poufność komunikatów Dane transmisyjne Dane lokalizacyjne Publiczne spisy abonentów Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Niezamówione komunikaty Prezentacja identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej Wdrożenie dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej do polskiego systemu prawnego Polskie regulacje prawne o ochronie danych osobowych w telekomunikacji Cele i zakres regulacji Bezpieczeństwo Poufność komunikatów Niezamówione komunikaty Identyfikacja linii wywołującej Różnice w podejściu do ochrony danych w UE i Stanach Zjednoczonych Safe Harbor Agreement Deklaracje polityki prywatności firm amerykańskich Andersen Business Consulting. All rights reserved.

11 1.5 Przykłady podejścia innych pozaeuropejskich krajów do problematyki prywatności Prawa konsumenta w kontekście ochrony danych osobowych Bilingi nieuszegółowione Przykłady wdrożenia przepisów o ochronie danych w rachunkach szczegółowych SMS w bilingach Przykłady Uprawnienia użytkowników prepaid Anonimowość użytkowników prepaid Zakres uprawnień użytkowników prepaid Szczegółowy biling użytkowników prepaid Płatności za dodatkowe usługi z wykorzystaniem prepaid Cesja wierzytelności Przykłady uregulowania problematyki ochrony danych osobowych przy ściąganiu wierzytelności Marketing bezpośredni, w tym automatyczne systemy wywołujące Przykłady Spisy abonentów i usługa biura numerów Przykłady uregulowania zakresu informacji w publicznych spisach abonentów Naruszenie prywatności i innych praw użytkownika Rozwiązania programistyczne związane ze świadczeniem usług Andersen Business Consulting. All rights reserved.

12 3.2 Oprogramowanie szkodliwe, ataki na systemy informatyczne, niektóre aspekty cyberprzestępczości Analiza zjawiska, rodzaje narzędzi Malware Adware Oprogramowanie szpiegujące (spyware) Dialery Phishing Kradzież tożsamości Opcjonalne podejście Wspólne podejście w zakresie prawa materialnego Prawo procesowe Umowy o wzajemnej pomocy prawnej Amerykańskie ustawy anty-spyware, antyphishing Zabezpieczenie poczty elektronicznej w sieciach komunikacji elektronicznej Poczta elektroniczna jako usługa wyłączona z regulacji prawa telekomunikacyjnego Ochrona adresu poczty, nr IP Adres poczty elektronicznej Inne adresy identyfikacyjne w Internecie SPAM Bezpieczeństwo i poufność przekazu telekomunikacyjnego Sposób uregulowania wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego w innych krajach Wprowadzanie norm bezpieczeństwa w kontekście danych osobowych Skróty użyte w tekście bibliografia Andersen Business Consulting. All rights reserved.

13 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved.

14 1. Ochrona danych osobowych w systemie regulacyjnym Przystosowanie polskiego systemu prawnego do europejskich przepisów o ochronie danych osobowych następowało w Polsce stopniowo, w kilku różnych ustawach, przy okazji transpozycji kolejnych dyrektyw. Najważniejszą jest kierunkowa, ogólna ustawa o ochronie danych osobowych 6 (nazywana dalej w przypisach UODO). W prawie telekomunikacyjnym 7 z 2004 r. (zwanym dalej prawo telekomunikacyjne, a w przypisach PT) transponuje się do polskiego systemu regulacyjnego obszerny pakiet dyrektyw tzw. Nowych Ram Regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej. Dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej 8 (zwana dalej w przypisach DP) jest z jednej strony integralną częścią tego pakietu, ale jest również rozwinięciem i uzupełnieniem ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych dyrektywą 95/46/WE o ochronie danych osobowych 9. Rozwiązania wprowadzane dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej wynikają z ewolucji poglądów na temat prywatności w sieciach i usługach łączności elektronicznej i jej właściwa transpozycja powinna być analizowana również pod tym kątem. Większość rozwiązań prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych w sieciach i usługach łączności elektronicznej zostało wprost przeniesionych do prawa telekomunikacyjnego. Różnicą o zasadniczym znaczeniu jest uregulowanie w prawie telekomunikacyjnym problematyki ochrony danych osobowych w kontekście tajemnicy 6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 7 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 z późn. zm. 8 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 9 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływem tych danych 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 13

15 telekomunikacyjnej, co może mieć potencjalnie wpływ na interpretacje szczegółowych przepisów o ochronie prywatności konsumentów usług łączności elektronicznej. 1.1 Ochrona danych osobowych w europejskim systemie regulacyjnym Rozwój międzynarodowej wymiany handlowej, wzrost znaczenia sieci i usług łączności elektronicznej i złożone przemiany, które określa się umownie Społeczeństwem Informacyjnym powodują, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w wielu miejscach, znajdują się pod kontrolą wielu osób i swobodnie przepływają przez granice państw. Bardzo istotne jest osiągnięcie wspólnego podejścia do regulowania problematyką prywatności w różnych państwach. Jest to szczególnie ważne w Unii Europejskiej, gdzie systematycznie znoszone są wszelkie bariery w handlu, podejmowaniu działalności gospodarczej, osiedlaniu się i zatrudnianiu. Komisja Europejska prowadzi w sprawie ujednolicenia podejścia do ochrony danych osobowych dialog z państwami spoza Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom wspólnoty. W 1995 roku w Unii Europejskiej przyjęto ogólną dyrektywę 95/46/WE o ochronie danych osobowych, określającą podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystania danych osobowych, które powinny być respektowane przez organy rządowe, przedsiębiorców lub osoby fizyczne mające dostęp do tego rodzaju danych. Dyrektywa określiła także potrzebę powołania niezależnych organów nadzorujących stosowanie prawa o ochronie danych osobowych w poszczególnych krajach. Dwa lata później przyjęto dyrektywę 97/66/WE w sprawie ochrony danych osobowych w sieciach telekomunikacyjnych 10, mającą uregulować specyficzne problemy z ochroną danych osobowych na rynku sieci i usług telekomunikacyjnych, których nie rozstrzygał ogólny system ochrony danych osobowych wprowadzony w 1995 roku. Pierwotny projekt 10 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector, OJ L 024, 30/01/ Andersen Business Consulting. All rights reserved. 14

16 dyrektywy 97/66/EC pochodzący z roku 1990 został przedstawiony wspólnie 11 z ogólną dyrektywą o ochronie danych osobowych przyjętą ostatecznie w roku Obie dyrektywy miały być przyjęte równocześnie, ale stało się inaczej, ponieważ telekomunikacyjny obszar danych osobowych musiał poczekać na dopasowanie do pakietu 22 dyrektyw dla rynku telekomunikacyjnego z 1998 roku. W związku z przebudową systemu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji pakiet dyrektyw z roku 1998 został zastąpiony w roku 2002 przez pakiet 6 dyrektyw tzw. Nowych Ram Regulacyjnych 13, w tym dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej [8]. 1.2 Ochrona danych osobowych a ochrona prywatności Ochrona prywatności należy do praw podstawowych, które są gwarantowane w prawie międzynarodowym na poziomie traktatowym, na przykład w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, a także potwierdzane w ustawie zasadniczej prawie każdego kraju 14. Masowe pojawianie się systemów automatycznego przetwarzania danych o osobach skłoniło Radę Europy do przyjęcia w 1981 roku Konwencji nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych 15.W preambule Konwencji zawarte są intencje Rady Europy : zważywszy, że pożądane jest poszerzanie ochrony praw i podstawowych wolności każdego człowieka, w szczególności prawa do poszanowania prywatności Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej wyraża ewolucję poglądów na temat ochrony dóbr osobistych, ukazując tendencję do poszerzania ochrony danych osobowych w większym niż dotąd stopniu na sferę prywatności. Manifestuje się to między innymi w skróconym tytule dyrektywy, a także ogólnym wyjaśnieniem w punkcie 1 Preambuły, a także w art.1. W dyrektywie widać tendencję do traktowania pojęcia prywatności i pojęcia 11 OJ C 277, /46/WE 13 ang. New Regulatory Framework 14 Np. art.47 i art.51 Konstytucji RP 15 opublikowana oficjalnie w Polsce w 2002 roku (Dz.U z 2003 nr 3 poz.26) 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 15

17 ochrony danych osobowych rozdzielnie. Prywatność jest lepiej rozumiana przez użytkowników, jako przesłanka oceny zachowania ich praw, niż techniczne pojęcie danych osobowych 16. Posługując się przesłanką ochrony prywatności łatwiej jest kwalifikować wiele naruszeń w sieciach i usługach łączności elektronicznej, na przykład w dziedzinie szkodliwego oprogramowania, plików wprowadzanych do urządzeń końcowych użytkownika 17. Łatwiej też zrozumieć powody ochrony informacji w rachunkach szczegółowych 18, stosowania eliminacji prezentacji linii wywołującej 19, spamu, marketingu bezpośredniego 20. W sieciach i usługach łączności elektronicznej będą się coraz częściej pojawiać problemy z ochroną praw użytkownika. Łatwiej będzie je rozstrzygać posługując się kategorią prywatności, niż kategorią ochrony danych osobowych. Na przykład technicznie rozproszona struktura sieci IP dostarcza problemów innych niż tradycyjne systemy oparte o ochronę zbiorów danych osobowych. Chociaż Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej podkreśla znaczenie prywatności, to zawiera bardzo konkretne wymagania dotyczące podstawowych problemów prawnych związanych z bezpieczeństwem, poufnością, danymi transmisyjnymi, danymi o lokalizacji, sporządzaniem rachunków, prezentacją linii wywołującej, spisami abonentów, marketingiem bezpośrednim, w których kryterium zachowania prywatności pojawia się dopiero w przypadku bardziej złożonych rozstrzygnięć. Prawo do prywatności ustępuje dobru ogólnemu, na przykład w działaniu służb odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Może także ustępować interesowi podmiotów gospodarczych, kiedy pojawiają się roszczenia związane z nieuregulowanymi należnościami pkt 5 Preambuły DP 17 pkt 24, 25 Preambuły DP 18 pkt 33 Preambuły DP 19 pkt 34 Preambuły DP 20 pkt 40 Preambuły DP 21 art. 23 ust.4 pkt 2 UODO 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 16

18 W polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku, w przeciwieństwie do dyrektywy 95/46/WE, nie można zauważyć bezpośrednich odwołań do prawa do prywatności. Konstytucja RP poświęca prywatności i ochronie danych dwa odrębne artykuły 22, co narzuca interpretację, że są to odrębne zagadnienia. Prywatność mieści się w pojęciu dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego 23 Autorzy wydanego niedawno komentarza do prawa o ochronie danych osobowych [J.Barta, P.Fagielski, R.Markiewicz[6] stoją na stanowisku, że pomiędzy ochroną prawa do prywatności, a ochroną danych osobowych, zachodzi stosunek krzyżowania, ale że są to nadal w polskim prawie reżimy niezależne. Często, ale nie zawsze, nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych będzie naruszało prywatność danej osoby; z drugiej strony ingerencja w prawo do prywatności nie sprowadza się do przypadków niedozwolonego przetwarzania tego rodzaju danych [6, s.180] Zauważają jednak, że nowoczesna technika informatyczna sprawia, że cechę prywatności nabywają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej osoby, o ile istnieje możliwość ich powiązania z oznaczoną osobą. Z powyższego komentarza można wywnioskować, że prywatność w zakresie, który dotyczy ochrony danych umożliwiających zidentyfikowanie osób, jest kategorią prawną, która mogłaby być przydatna dla lepszego rozumienia działań regulacyjnych na rynku sieci i usług łączności elektronicznej, wzbogacając je o bardzo ważne i łatwe do powszechnego zaakceptowania przesłanki. Jednak bez zmiany obwiązujących ustaw właściwe interpretacje miałyby szansę się pojawić dopiero w następstwie orzecznictwa dotyczącego ochrony dóbr osobistych. 22 art. 47 i art art. 23, 24, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964, Dz.U. z 1964 Nr 16 poz.93 z późn.zm Andersen Business Consulting. All rights reserved. 17

19 1.3 Podsumowanie regulacji na temat ochrony danych osobowych w sieciach łączności elektronicznej Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej opis podstawowych zagadnień regulacyjnych Europejska dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (nazywana w tym rozdziale w skrócie dyrektywą) jest częścią pakietu dyrektyw Nowych Ram Regulacyjnych dla sektora sieci i usług łączności elektronicznej. Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzić rozwiązania regulacyjne tej dyrektywy do krajowych systemów najpóźniej do 31 października 2003 roku. Jest to kolejna regulacja na ten temat, która zastąpiła dyrektywę 97/66/EC w sprawie ochrony danych osobowych w sieciach telekomunikacyjnych, będącą częścią wcześniejszego pakietu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji z 1998 roku, która zobowiązała Państwa Członkowskie do wprowadzenia prawnych gwarancji poufności informacji przesyłanych i przetwarzanych w sieciach telekomunikacyjnych Dyrektywa 97/66/EC zawierała postanowienia dotyczące następujących zagadnień: Bezpieczeństwo danych przekazywanych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, Poufność łączności, Ograniczenia odnośnie zakresu i czasu przeznaczonego na przetwarzanie przez dostawców usług danych dotyczących ruchu i fakturowania, Możliwość zachowania prywatności w związku z identyfikacją abonenta wywołującego i wywoływanego, Identyfikacja połączeń złośliwych lub uciążliwych, Zachowanie prywatności w przypadku automatycznie przekierowywanych wywołań, Prawa abonentów do wykluczenia ich danych z publicznie dostępnych spisów numerów, Ochrona prywatności w odniesieniu do połączeń niepożądanych. Gwarancje poufności informacji przekazywanych w sieciach telekomunikacyjnych oznaczały przede wszystkim zakaz nieupoważnionego podsłuchiwania, nagrywania, przechowywania informacji. Dyrektywa 97/66/EC wprowadziła między innymi prawo abonenta do zablokowania identyfikacji swojej linii u abonenta wywoływanego, prawo 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 18

20 bezpłatnego zastrzeżenia umieszczania swoich danych w publicznych spisach abonentów, a także prawo identyfikacji połączeń uciążliwych, otwierając również drogę dla roszczeń prawnych w przypadkach naruszeń. Nowe brzmienie przepisów o ochronie danych osobowych w dyrektywie miało uwzględnić znaczący postęp technologiczny, który nastąpił od czasów zaprojektowania dyrektywy z 1997 roku oraz zmiany w strukturze rynku. Postęp technologiczny to między innymi: rozwój technologii cyfrowych, wiele opcjonalnych koncepcji przetwarzania i przesyłania sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych, rozwój technologii światłowodowych, rozwój radiokomunikacji ruchomej, satelitarnej, nowe techniki dostępu radiowego, coraz tańszy dostęp szerokopasmowy, nowe aplikacje. Tendencje rynkowe to pojawienie się konkurencji we wszystkich warstwach sieci telekomunikacyjnych i wszystkich rodzajach usług, burzliwy wzrost popularności telefonów komórkowych, coraz większy popyt na stałe szerokopasmowe łącza do Internetu i zacieranie się różnic pomiędzy telekomunikacją, teleinformatyką i telemediami. Podobnie jak inne dyrektywy Nowych Ram Regulacyjnych, dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej jest przejawem dążenia do jednolitego neutralnego technologicznie podejścia do problemów regulacyjnych 24 w sieciach i usługach łączności elektronicznej Zakres obowiązywania dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej Zakres dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej jest szerszy niż dyrektywy 97/66/EC, przede wszystkim ze względu na zastąpienie pojęć usługi telekomunikacyjne i sieci telekomunikacyjne pojęciami sieci i usługi łączności elektronicznej. Dyrektywa posługuje się pojęciem komunikatu 25, które oznacza każdą informację wymienianą lub przekazywaną pomiędzy skończoną liczbą stron za pomocą publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej. Z zakresu tej definicji wyłączono tylko informacje rozsyłane jako część publicznej usługi nadawczej radiofonii lub telewizji, z wyjątkiem przekazów indywidualnie dedykowanych (np. telewizja interaktywna na życzenie ). Tak 24 pkt 4,5,6 Preambuły DP 25 art. 2 lit.d DP 2005 Andersen Business Consulting. All rights reserved. 19

PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ, DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami UZASADNIENIE Przedstawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu implementację Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Anna Rogacka-Łukasik* NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Postęp techniczny, którego konsekwencją jest intensywny

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo