4Tel Partner Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Tel Partner Sp. z o.o."

Transkrypt

1 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej Fudala

2 Plan Prezentacji 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków ustawowych. 2. Integralność sieci, usług i zbiorów. 3. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Bezpieczeństwo informacji podlegającej ustawowej ochronie.

3 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków ustawowych Prezes UKE: Kara pieniężna: do 3% - przedsiębiorstwo, do 300% - kierownik przedsiębiorstwa. Zakaz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji. Art. 201 Pt

4 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków ustawowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ egzekucyjny może stosować środek egzekucyjny grzywnę - w celu przymuszenia do wykonania jego decyzji administracyjnej. Wysokość takiej grzywny wynosi maksymalnie w stosunku do: osoby fizycznej zł, ( zł )*, osoby prawnej zł, ( zł)* * łączna wysokość grzywny w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien w jednym postępowaniu egzekucyjnym.

5 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków ustawowych Odpowiedzialność karna. KODEKS KARNY Przestępstwa popełnione przeciwko informacji zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnościod3miesięcydolat5. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa zagrożone jest kara grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do lat 2(3).

6 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa, karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków ustawowych Odpowiedzialność cywilna. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może w postępowaniu cywilnym ponieść konsekwencje niewłaściwego przetwarzania danych telekomunikacyjnych i danych osobowych.

7 2. Integralność sieci i usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany: zachować należytą staranność przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów. informować użytkowników o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci, o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. niezwłocznie informować Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, wzór formularza w rozporządzeniu i na stronie UKE.

8 2. Integralność sieci i usług. Przedsiębiorca telekomunikacyjny podejmuje środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów, w tym: 1) eliminuje przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług; 2) przerywa lub ogranicza świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług. O podjętych środkach niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) informuje Prezesa UKE. Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać stosowania ww. środków.

9 2. Integralność sieci i usług. Informacje o: o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług powinna zawierać umowa o świadczenie dostępnych usług telekomunikacyjnych. publicznie W przypadku podjęcia środków bezpieczeństwa przedsiębiorca telekomunikacyjny nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków.

10 3. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego: w tym: sporządzaniu planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. udostępnianie danych telekomunikacyjnych art. 180d Pt, gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych telekomunikacyjnych RETENCJA DANYCH. zapewnieniu warunków dostępu do treści korespondencji oraz danych telekomunikacyjnych i ich utrwalania kontrola operacyjna, kontrola procesowa.

11 3.1 Plan działań. Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną: 1) polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących; 2) wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednej gminy, z wyłączeniem gmin będących miastami na prawach powiatu, 3) polegającą wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy; 4) polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług; 5) polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych; 6) polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 500 zakończeń sieci posiadających własny adres IP; 7) wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

12 3.2. Udostępnianie danych telekomunikacyjnych art. 180d Pt Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych przez siebie danych związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych*. * W szczególności: Ustawy kompetencyjne, KPK,

13 3.3. Zatrzymywanie i przechowywanie przez okres 12 miesięcy niektórych danych telekomunikacyjne oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, RETENCJA DANYCH Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany: 1) zatrzymywać i przechowywać dane generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane niezbędne do: a) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie oraz do którego kierowane jest połączenie; b) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia, lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

14 3.3. Zatrzymywanie i przechowywanie przez okres 12 miesięcy niektórych danych telekomunikacyjne oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, RETENCJA DANYCH Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany: 2) chronić te dane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem. 3) udostępniać ww. dane uprawnionym podmiotom, a także sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonym w ustawach kompetencyjnych oraz w KPK; Obowiązek retencji danych powinien być realizowany w sposób, który nie powoduje ujawniania przekazu telekomunikacyjnego (treści informacji przekazywanej w sieci telekomunikacyjnej np. treści rozmów, maili, SMS itp.).

15 Udostępnianie danych telekomunikacyjnych. Podmiotami ustawowo upoważnionymi do dostępu do danych identyfikujących abonenta są: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy (Główny Inspektor Kontroli Skarbowej), Służba Celna, sąd i prokurator.

16 3.3. Zatrzymywanie i przechowywanie przez okres 12 miesięcy niektórych danych telekomunikacyjne oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, RETENCJA DANYCH Szczegółowy wykaz danych podlegających retencji określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz. U. Nr 226 poz. 1828).

17 3.3. Zatrzymywanie i przechowywanie przez okres 12 miesięcy niektórych danych telekomunikacyjne oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, RETENCJA DANYCH Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, składa Prezesowi UKE, za rok poprzedni informacje o: łącznej liczbie przypadków udostępnienia danych, czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie; łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie nie mógł być zrealizowany. Art Kto: 28) nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 180g, - podlega karze pieniężnej.

18 3.4. Zapewnienie warunków dostępu do treści korespondencji oraz danych telekomunikacyjnych i ich utrwalania kontrola operacyjna, kontrola procesowa. Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania : 1) uprawnionym podmiotom - kontroli operacyjnej, 2) sądom i prokuratorom - kontroli procesowej.

19 3.4. Zapewnienie warunków dostępu do treści korespondencji oraz danych telekomunikacyjnych i ich utrwalania kontrola operacyjna, kontrola procesowa. 1) uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i wzajemnie niezależnego dostępu do: - treści przekazów telekomunikacyjnych, - posiadanych danych telekomunikacyjnych, - danych związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, oraz ich utrwalania. 2) utrwalania ww. treści i danych, na rzecz sądu lub prokuratora.

20 1 2 Uprawniony podmiot Kontrola operacyjna Cel 2a 2a Prokurator 5 2a 00 00?????? Przedsiębiorca telekomunikacyjny System LI Sąd 20

21 Cel 1 Kontrola procesowa Prokurator 5 4 Podmiot 2a ** 3 ** 2 Przedsiębiorca telekomunikacyjny System LI uprawniony* Sąd * podmiot uprawniony - podmiot wskazany w postanowieniu sądu lub prokuratora o zarządzeniu kontroli przekazów informacji, o którym mowa w art lub 2 Kpk ** postanowienie sądu, w którym wskazany jest podmiot uprawniony

22 System LI Organizacyjne Przygotowanie pracowników Opracowanie i wdrożenie procedur Zorganizowanie pracy pracownikom Zapewnienie ochrony informacji i sprzętu Techniczne Urządzenia Oprogramowanie Pomieszczenie Zorganizowanie obiegu dokumentów Uzgodnienia, porozumienia, informowanie

23 SPSÓB WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW POWIERZAJĄC SAMODZIELNIE W drodze umowy zawartej na piśmie Zapewnienie warunków technicznych lub organizacyjnych (art. 179 Pt) Plan działań.. Retencja danych Sprawozdawczość 180g

24 3.4. Zapewnienie warunków dostępu do treści korespondencji oraz danych telekomunikacyjnych i ich utrwalania kontrola operacyjna, kontrola procesowa. Przyjmujący zlecenie (art. 179 PT) Przedsiębiorca telekomunikacyjny Posiada ŚBP Przygotowany merytorycznie Daje gwarancje dobrego wykonania zlecenia np. opinia w środowisku Ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej

25 4. Bezpieczeństwo informacji podlegającej ustawowej ochronie: informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnica przedsiębiorcy.

26 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest zachować należytą staranność przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. Tajemnica telekomunikacyjna obejmuje: 1) dane dotyczące użytkownika = dane osobowe; 2) treść indywidualnych komunikatów; 3) dane transmisyjne; 4) dane o lokalizacji; 5) dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci.

27 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Analiza stanu prawnego i faktycznego Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych Audyt Opracowanie dokumentacji i wdrożenie jej w życie Wyznaczenie ABI, ASI. Upoważnienie, szkolenie Zgłoszenie zbioru danych do GIODO

28 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Szczególne obowiązki ADO przetwarzającego dane abonentów lub użytkowników końcowych. W przypadku naruszenia danych osobowych ADO: 1) w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia, zawiadamia GIODO. 2) Jeśli naruszenie danych osobowych może mieć niekorzystny wpływ na prawa abonenta, ADO niezwłocznie, w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia,zawiadamia o takim naruszeniu również tego abonenta.

29 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Szczególne obowiązki ADO przetwarzającego dane abonentów lub użytkowników końcowych. ADO prowadzi rejestr naruszeń danych osobowych.

30 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Dokumentacja ODO 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykaz osób uczestniczących w szkoleniu nt. Zasady ochrony danych osobowych. 6. Wniosek o wpisanie zbioru danych osobowych do rejestru GIODO. 16..

31 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych Najczęściej popełniane błędy: Brak świadomości obowiązku ochrony danych osobowych Brak zgłoszeń zbioru do rejestru GIODO Brak aktualnej dokumentacji Nieuprawnione zbieranie danych osobowych = Przekazywanie danych osobowych bez umowy powierzenia Brak zabezpieczeń zbiorów danych Przesyłanie danych osobowych zwykłym mailem!!!

32 4.1 Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną i danych osobowych UWAGA JESTEŚ W UKRYTEJ KAMERZE!!! WIZERUNEK TEŻ MOŻE BYĆ DANĄ OSOBOWĄ!!!

33 4.2. Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Co daje klauzula: tajemnica przedsiębiorcy? Nieujawnienie know-how firmy przez urzędy w trybie udip Ochrona firmy przed konkurencją

34 4.2. Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Tajemnica przedsiębiorstwa Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne mające wartość gospodarczą Nieujawnione do wiadomości publicznej Co do których przedsiębiorca powziął niezbędne kroki w celu zachowania w poufności

35 4.2. Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Pełnomocnik ds. ochrony TP Zazwyczaj jedocześnie pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i ABI Szkolenia Ma wpływ na politykę wizerunkową firmy Ma wpływ na PR i dział Marketingu)

36 4.2. Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy: - regulamin ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - katalog informacji chronionych, - szkolenie pracowników, - wydanie NDA).

37 4.3. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Art. 242 Kpk ŚBP II st ŚBP I stopnia ŚBP II stopnia ŚBP III stopnia Upoważnienie do 500* 500 do 5.000* do * do IP 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r powyżej * IP * - ilość zakończeń sieci eksploatowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

38 4.3. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Obowiązki z zakresu ochrony informacji niejawnych: uzyskania ŚBP do klauzuli ściśle tajne koszty postępowań i szkoleń prowadzonych przez ABW - ok. 30 tys. zł co 5 lat, budowy sytemu zabezpieczeń do przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych oraz utworzenia kancelarii tajnej ok. 80 tys. zł, utworzenia pionu ochrony i zatrudnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz kierownika kancelarii tajnej ok. 6 tys. zł miesięcznie,

39 4.3. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH wynajem pomieszczenia ok.?????. zł miesięcznie, podpisania umowy z Pocztą Specjalną Policji ok. 0,2 tys. zł miesięcznie, konserwacji urządzeń alarmowych i zatrudnienia patrolu interwencyjnego dedykowanego dla systemów zabezpieczeń informacji niejawnych ok. 0,5 tys. zł miesięcznie. doradztwo podmiotu zewnętrznego -????.. Czas trwania procesu uzyskania ŚBP ok. 1,5 roku.

40 Dziękuję za uwagę 4Tel Partner Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 69a/ Warszawa telefon: fax:

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Nr dokumentu LexPolonica: 26662 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam mgr Bogumiła Czerniak ICM, Uniwersytet Warszawski Stan prawny: 30 czerwca 2009 r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo