Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej"

Transkrypt

1 prace HISTORYCZNE Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński 3 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej Professor Franciszek Zygmunt Mraz ( ) Representative of Wrocław s School of Maxillo-Facial and Dental Surgery 1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu 3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu Streszczenie Profesor doktor habilitowany Franciszek Zygmunt Mraz ( ) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas wojny kontynuował je na Państwowych Kursach Medycznych, a absolutorium uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1946 r. Dyplomy lekarza i lekarza dentysty otrzymał na wrocławskiej uczelni. Z wrocławską szkołą chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej prof. Mraz był związany przez prawie pięćdziesiąt lat ( ). Wychowanek oraz współpracownik prof. dr. hab. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego ( ). Brał czynny udział w odbudowie oraz organizacji kliniki i studiów stomatologicznych. Kierował Zakładem Chirurgii Stomatologicznej od momentu jego wyodrębnienia z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej w 1970 r. do przejścia na emeryturę w 1990 r. W latach pełnił funkcję Prodziekana ds. Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Należał do pionierów stomatologicznej służby zdrowia w powojennym Wrocławiu. Stworzył pierwszy ośrodek chirurgii stomatologicznej lecznictwa otwartego. Do głównych osiągnięć badawczych prof. Mraza należy opracowanie: sposobu różnicowania oraz leczenia mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, metody osłony krążenia podczas znieczulenia polokainą z adrenaliną oraz modelu włączenia lecznictwa stomatologicznego do zespołu terapii uzdrowiskowej. Dorobek naukowy prof. Franciszka Mraza obejmuje 96 publikacji naukowych, wypromowanie 6 doktorów nauk medycznych oraz 2 zgłoszenia patentowe (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ). Słowa kluczowe: prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz, wrocławska szkoła chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, historia stomatologii. Abstract Professor Franciszek Zygmunt Mraz ( ) belongs to representatives of the Wroclaw School of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery. In 1938 he began studies on the Faculty of Medicine of Jan Kazimierz University in Lviv. During the World War II he continued them on the State Medical Courses. In 1946 he graduated from Faculty of Medicine of Jagiellonian University in Cracow. He received physician and dentist diplomas at the Wroclaw Medical School. Prof. Mraz was bound up with Wroclaw School of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery for almost fifty years, from 1946 till Follower and cooperator of prof. Tadeusz Szczęsny Owiński ( ). He took an active part in renovation as well as the organization of clinic and dental studies. He headed the Section of Dental Surgery since 1970 (moment of its separation from Department of Dental Surgery) until his retirement in In he performed the function of Vice-Dean for Dentistry of Faculty of Medicine the Wroclaw Medical University. Prof. Mraz belonged to pioneers of dental health service in postwar Wroclaw, he created the first out-patient centre of dental surgery. His main research achievements include: method of diagnosis and therapy of rheumatoid arthropathy of the temporomandibular joint, its differentiation from myoarthropathy; method of circulatory protection during local anesthesia by polocain with adrenaline; model of inclusion dental treatment to complex spa treatment. The most significant achievements of prof. Mraz are: 96 scientific publications, 6 doctorial theses promotion and 2 patent applications (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ). Key words: prof. Franciszek Zygmunt Mraz, Wrocław s school of maxillo-facial and dental surgery, history of dentistry.

2 110 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński Ryc. 1. Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz. Fot. ze zbioru Akademii Medycznej we Wrocławiu Fig. 1. Prof. Franciszek Zygmunt Mraz. Photo from the Wrocław Medical University collection Prof. dr hab. n. med. Franciszek Zygmunt Mraz urodził się 7 czerwca 1920 r. w Przemyślu, zmarł 2 marca 2004 r. we Wrocławiu. Absolwent I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1938 r. i bezpośrednio po maturze rozpoczął studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które w okresie okupacji kontynuował na Państwowych Kursach Medycznych. W 1944 r. miał ukończone 3,5 roku studiów lekarskich (7 semestrów). Po zakończeniu wojny w 1946 r. uzyskał absolutorium na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. We Wrocławiu uzupełnił studia stomatologiczne i po złożeniu przepisowych egzaminów dyplomowych 27 czerwca 1949 r. uzyskał stopień lekarza dentysty na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 20 grudnia 1950 r. w Akademii Medycznej we Wrocławiu [1]. 6 sierpnia 1946 r. rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Klinice Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu pod kierownictwem dr. n. med. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego ( ). W tej Klinice dr Mraz pracował na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej. W ramach powstałego w 1947 r. Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Oddział Chirurgii Stomatologicznej został przekształcony w Klinikę Chirurgii Stomatologicznej [1, 2]. W tych latach uzupełnił także studia stomatologiczne i po złożeniu przepisowych egzaminów dyplomowych uzyskał 27 czerwca 1949 r. tytuł lekarza dentysty na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 20 grudnia 1950 r. w nowo powstałej Akademii Medycznej we Wrocławiu [1]. 21 grudnia 1955 r. uzyskał tytuł lekarza specjalisty II stopnia z chirurgii szczękowej [1, 3]. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 21 czerwca 1961 r. otrzymał stopień naukowy doktora medycyny na podstawie pracy pt. Nitrogliceryna jako środek osłaniający krążenie przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną. Promotorem jego pracy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz Szczęsny Owiński. W 1963 r. odbył zagraniczny staż naukowy w II Klinice Stomatologicznej w Pradze. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 1977 r. dr Franciszek Mraz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z chirurgii stomatologicznej na podstawie dorobku naukowego oraz przedstawionej pracy habilitacyjnej Rozpoznawanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe [1, 4]. Patronem rozprawy była prof. dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (ur. w 1912 r.). Decyzja Rady Wydziału Lekarskiego została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów. 24 października 1977 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał dr. hab. Franciszka Mraza na stanowisko docenta Akademii Medycznej we Wrocławiu z dniem 1 października 1978 r. Uchwałą Rady Państwa 11 lipca 1985 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał go na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (nominację podpisał prof. dr hab. Leszek Władysław Kryst, ówczesny Podsekretarz Stanu w MZiOS) [1, 3]. Prof. Mraz od początku pracy naukowo-dydaktycznej był związany z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej, brał zarówno czynny udział w jej odbudowie i organizacji, jak również w tworzeniu całego Oddziału Stomatologicznego. W ramach restrukturyzacji Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1970 r., w związku z powstaniem Instytutów z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej został wyodrębniony Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii [1, 5 8]. Twórcą i kierownikiem nowej jednostki od 1 września 1970 r. został (jeszcze wtedy doktor) Franciszek Mraz. W jej

3 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 111 skład weszły zorganizowane od podstaw pracownie radiologiczna i fizykoterapii oraz poradnia zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych [1]. 30 listopada 1981 r. Zakład Chirurgii Stomatologicznej przekształcono w Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, którą Profesor kierował do przejścia na emeryturę, czyli do września 1990 r. [9, 10]. Od 30 września 1990 r. do 1 października 1992 r. Profesor nadal pracował w Katedrze w zmniejszonym wymiarze godzin [1, 11]. Przez blisko 50 lat pracy na wrocławskiej uczelni prof. dr hab. Franciszek Mraz przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Sprawował wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji, m.in. przez dwie kadencje (w latach ) pełnił funkcję prodziekana ds. Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu [1, 9]. Warto nadmienić, że w tym okresie dziekanem Wydziału Lekarskiego był inny wybitny przedstawiciel wrocławskiej chirurgii stomatologicznej prof. dr hab. Jerzy Brzeziński ( ) [12]. Dorobek naukowy prof. Franciszka Mraza obejmuje 96 publikacji naukowych, wypromowanie 6 doktorów nauk medycznych oraz 2 zgłoszenia patentowe. Do głównych osiągnięć badawczych należą opracowania: sposobu różnicowania i leczenia mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, metody osłony krążenia przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną oraz modelu włączenia lecznictwa stomatologicznego do zespołu terapii uzdrowiskowej w ramach problemu resortowego Optymalizacja leczenia uzdrowiskowego. Profesor ponadto zajmował się badaniami nad leczeniem suchego bolesnego zapalenia zębodołu, zagadnieniem diagnostyki i leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, procesami metaplazji nowotworowej w obrębie jamy ustnej, leczeniem chirurgicznym u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi czy wreszcie zagadnieniem schorzeń odogniskowych [1 4, 10, 13, 14]. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność wynalazcza Profesora. Współpraca z prof. dr. hab. Aleksandrem Alfonsem Kubisem z Katedry Farmacji Stosowanej zaowocowała dwoma zgłoszeniami patentowymi [9, 10]. W 1983 r. powstał patent Sposób wytwarzania kompleksu pochodnej celulozy z alkoholem wielowodorotlenowym lub jego polimerem autorstwa prof. dr. hab. Aleksandra Alfonsa Kubisa, dr Jadwigi Grabowskiej- -Bochenek oraz prof. dr. hab. Franciszka Zygmunta Mraza. Patent dotyczył opracowania leku o roboczej nazwie Antal przydatnego w leczeniu suchego bolesnego zębodołu. W 1992 r. powstał patent Sposób wytwarzania środka leczniczego do stosowania w chirurgii stomatologicznej autorstwa prof. dr. hab. Franciszka Zygmunta Mraza, prof. dr. hab. Aleksandra Alfonsa Kubisa, dr. Krzysztofa Dybka oraz dr Anny Michalskiej-Motas. Interdyscyplinarne badania w ramach współpracy zespołu chirurgów pod kierownictwem prof. Mraza oraz zespołu farmaceutów przyczyniły się do powstania rozprawy na stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych Badania nad właściwościami resorbujących się żelowych opatrunków stomatologicznych (Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1993 r.), autorstwa dr. Krzysztofa Dybka. Profesor Franciszek Mraz należał do pionierów stomatologicznej służby zdrowia w powojennym Wrocławiu. Jako czynny organizator stworzył pierwszy ośrodek chirurgii stomatologicznej lecznictwa otwartego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej [9, 10, 13]. Był również organizatorem oraz konsultantem Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla województwa wrocławskiego oraz miasta Wrocławia. Od 1979 r. pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. chirurgii stomatologicznej w Jeleniej Górze [1, 3]. Ważnym osiągnięciem prof. Mraza było zorganizowanie w 1983 r. Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego w Cieplicach-Zdroju, w którym pełnił funkcję konsultanta. Dzięki temu ośrodkowi lecznictwo stomatologiczne zostało wprowadzone do terapii uzdrowiskowej, w ramach problemu resortowego, Optymalizacja leczenia uzdrowiskowego [4, 9]. Na podkreślenie zasługuje także zorganizowanie współpracy Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej z Instytutem Balneoklimatycznym w Poznaniu dotyczącej możliwości wykorzystania tworzyw naturalnych uzdrowiska w leczeniu mioartropatii narządu żucia [1]. Profesor współpracował również z przemysłem, tj. z fabryką Polar we Wrocławiu oraz z Fabryką Wagonów w Świdnicy w zakresie epidemiologii chorób narządu żucia [8, 14]. Profesor pełnił ważne funkcje w organach kontrolnych lekarzy. Minister Zdrowia pismem z dnia 21 sierpnia 1957 r. powołał dr. Mraza na zastępcę Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej pismem z 28 grudnia 1965 r. powołał go na członka Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej przy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej [1]. Prof. Mraz był członkiem założycielem Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W latach przewodniczył zarządowi tego oddziału, a przez dwie następne kadencje sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. W okresie był przewodniczącym Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Sprawował tak-

4 112 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński że ważne funkcje na szczeblu krajowym, przez dwa lata był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Chirurgów Stomatologów, a w okresie przewodniczył Krajowej Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prof. Mraz w 1990 r. zorganizował XIV Zjazd Krajowej Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej PTS [4, 8 10, 14]. Franciszek Mraz był również członkiem zagranicznych towarzystw naukowych: Deutsche Gesellschaft für Stomatologie, International Association for Maxillo-Facial Surgery, Fédération Dentaire Internationale [3]. Od 1963 r. współtworzył czasopismo naukowe Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny, późniejszą Wrocławską Stomatologię przekształconą następnie w Dental and Medical Problems [14]. Był wieloletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego tego czasopisma. Od 1984 r. sprawował ponadto patronat nad Biblioteką Stomatologiczną (mieszczącą się w byłym gmachu stomatologii, przy ulicy Antoniego Cieszyńskiego 17/19), która otrzymała status biblioteki zakładowej Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej [9]. Istotną formą działalności prof. Mraza było kształcenie przed- i podyplomowe lekarzy stomatologów. Jak wspomina jedna z uczennic prof. Mraza dr Marta Kamila Pilak, wyznawał następującą maksymę: Najpierw dydaktyka, potem własny dorobek zawodowy [4]. Unowocześnił nauczanie chirurgii stomatologicznej i radiologii stomatologicznej dzięki wprowadzeniu do wykładów i ćwiczeń filmów, przeźroczy, tablic i nowych tematycznie dobranych zdjęć radiologicznych [1]. Wprowadził dokumentację ćwiczeń w postaci książeczek, które obrazowały przebieg nauczania chirurgii i radiologii stomatologicznej [1]. Na bazie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej we Wrocławiu współtworzył pierwszy pozakliniczny ośrodek doskonalenia lekarzy stomatologów. Od 1971 r. na zlecenie Studium Doskonalenia Lekarzy, Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych we Wrocławiu organizował i prowadził liczne kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy [14]. Brał również udział w egzaminach specjalizacyjnych lekarzy stomatologów na I i II stopień specjalizacji [9, 10]. Pod kierownictwem Profesora wielu lekarzy stomatologów uzyskało kolejne stopnie specjalizacji. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. Franciszka Mraza była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Akademii Medycznej we Wrocławiu, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Odznakę Budowniczego Wrocławia, Odznakę XV-lecia Dolnego Śląska, Medale: Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego, 40-lecia PRL-u i Zasłużony dla Województwa Legnickiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Za zasługi dla obronności kraju, Odznakę Za wzorową pracę w służbie zdrowia oraz nagrodę ministra za całokształt pracy dydaktycznej, Złotą Odznakę i godność Bene Meritus Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego [1, 2, 4, 9, 14]. Dorobek naukowy prof. dr. hab. Franciszka Mraza Prace naukowe [1] Mraz F.: Drogi do rozwiązania zagadnienia badania żywotności zębów pokrytych koronami. Doniesienie tymczasowe. Czas. Stomatol. 1954, 7, [2] Mraz F., Garbuliński T.: Stosowanie azotynowej osłony serca w znieczuleniach nowokainą z adrenaliną. Czas. Stomatol. 1959, 12, [3] Mraz F.: Przypadek samoistnego wygojenia jamistego guza żuchwy. Wroc. Biul. Stomatol wydanie jubileuszowe, [4] Mraz F.: Niepowodzenia w chirurgicznym leczeniu nerwobólu obwodowych gałęzi nerwu trójdzielnego wynikłe z trudności diagnostycznych. [W:] Pamiętnik IV Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej poświęcony problematyce: Nerwoból nerwu trójdzielnego. Wrocław r. Wrocław (1961), [5] Mraz F.: Nitrogliceryna jako środek osłaniający krążenie przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną. Praca doktorska, Wrocław [6] Mraz F., Szepietowska W.: Osłona nitroglicerynowa przy znieczulaniu pacjentów z urazami twarzoczaszki w świetle testu adrenalinowego. [W:] Pamiętnik VI Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław r. Wrocław 1963, [7] Kaniowski T., Mraz F.: Cherubismus szczególna postać włóknistego zwyrodnienia kości twarzy. [W:] Pamiętnik VI Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław r. Wrocław 1963, [8] Mraz F.: Jubileusz 60-lecia urodzin i 35-lecia działalności naukowej i zawodowej Profesora Tadeusza Owińskiego. Wroc. Biul. Stomatol. 1964, 5 11.

5 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 113 [9] Mraz F.: Melanoza jako wczesne stadium nowotworu barwnikowego jamy ustnej. Wroc. Biul. Stomatol. 1964, [10] Mraz F.: Gruźliczak języka. [W:] IV Ogólnopolski Zjazd Stomatologów. Warszawa września 1965 r. Zbiór referatów. Warszawa 1965, [11] Owiński T., Mraz F.: Ocena przydatności dzianiny poliestrowej w operacjach połączeń jamy ustnej z zatoką. Wroc. Stomatol. 1965, [12] Mraz F.: Ocena przydatności zabiegu operacyjnego wg Herrmanna w leczeniu artropatii stawu żuchwowo-skroniowego. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [13] Mraz F.: Przyczynek do diagnostyki zmian rogowaciejących na wardze. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [14] Mraz F., Kotschy M.: Zapobiegawcze stosowanie reptilazy przy usuwaniu zębów u hemofilików. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [15] Mraz F.: Diagnostyka i leczenie osteodystrophia fibrosa cystica twarzy i szczęk. Wroc. Stomatol. 1968, 3 6. [16] Mraz F.: Diagnostyka i leczenie rwy nerwu językowego. (Spostrzeżenia własne). Czas. Stomatol. 1968, 21, [17] Mraz F.: Mechaniczne dłuto kostne. Wroc. Stomatol. 1968, [18] Mraz F.: Obraz klinicznej złośliwości niektórych postaci włóknisto-torbielowych zwyrodnień kości twarzy i szczęk. Wroc. Stomatol. 1968, [19] Mraz F.: Złamanie wyrostka rylcowatego. Wroc. Stomatol. 1968, [20] Owiński T., Mraz F.: Processus styloideus elongatus z nietypowym zespołem objawów. Czas. Stomatol. 1968, 21, [21] Mraz F.: Czynnik reumatoidalny w artropatii stawów skroniowo-żuchwowych źródłem doboru metody leczniczej. Wroc. Stomatol. 1969, [22] Mraz F.: Problem usuwania zębów w skazach krwotocznych. Wroc. Stomatol. 1971, 1, [23] Mraz F.: Usuwanie zębów i znieczulanie u pacjentów z nadciśnieniem. Wroc. Stomatol. 1971, 1, [24] Martosz M., Mraz F.: Wstrząs endotoksyczny. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [25] Mraz F.: Rola entezopatii w zespole bólowo-dysfunkcyjnym narządu żucia. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [26] Mraz F., Badurowa A.: Porażenie nerwu twarzowego w wyniku utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [27] Mraz F., Brzeziński J.: Perforatio palati. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [28] Mraz F., Brzeziński J.: Pomyłki diagnostyczne wynikłe z podawania antybiotyków i środków przeciwbólowych. Obserwacje kliniczne. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [29] Mraz F., Pilak M.: Osteoskleroza nad wierzchołkiem zresorbowanego korzenia zęba. Wroc. Stomatol. 1973, [30] Mraz F., Szepietowska W., Wnukiewicz J., Pilak M.: Obecność ciał obcych w tkankach jamy ustnej i szczęk wynikła z leczenia stomatologicznego. Wroc. Stomatol. 1973, [31] Mraz F., Wnukiewicz J.: Jonoforeza w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1973, [32] Szepietowska W., Mraz F.: Wygojenie zewnętrznej przetoki ślinowej po usunięciu kamienia. Wroc. Stomatol. 1973, [33] Mraz F.: Ocena przydatności niektórych badań laboratoryjnych i klinicznych w różnicowaniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Poznań Poznań 1974, [34] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu T. 1., cz. 3. Wrocław 1975, [35] Mraz F., Badurowa A.: Ocena przydatności operacji wędzidełka według Zabrodskyego i Škacha dla potrzeb chirurgii przedsionka jamy ustnej. Wroc. Stomatol. 1975, [36] Szepietowska W., Mraz F., Pilak M.: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu obecności szkła jako ciała obcego w wyrostku zębodołowym. Wroc. Stomatol. 1975, [37] Mraz F., Zawada A.: Przypadek metaplazji poduszki tłuszczowej Bichata. Wroc. Stomatol. 1976, 29, [38] Mraz F.: Rozpoznawanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe. Rozprawa habilitacyjna. Wrocław [39] Mraz F.: Rozpoznanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe. Protet. Stomatol. 1977, 27, [40] Mraz F., Szepietowska W., Brzeziński J.: Problem bezbolesnego znieczulania. Wroc. Stomatol. 1977, [41] Szepietowska W., Mraz F.: Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu schorzeń ogólnych. Czas. Stomatol. 1977, 30, 350. [42] Szepietowska W., Mraz F.: Wstępna i ostateczna kwalifikacja do ambulatoryjnych operacji stomatologicznych. Wroc. Stomatol. 1977, [43] Mraz F., Gwiazda E.: Przypadek kostniejącego guza dziąsła. Wroc. Stomatol. 1978, [44] Pilak M., Mraz F.: Przypadek zespołu Albrighta. Czas. Stomatol. 1978, 31, [45] Pilak M., Mraz F.: Zastosowanie boczno-skośnych zdjęć żuchwy w rozpoznawaniu zatrzymanych dolnych zębów mądrości. Wroc. Stomatol. 1978, [46] Szepietowska W., Krzysztoń E., Mraz F.: Ograniczona martwica wyrostka zębodołowego. Wroc. Stomatol. 1978, [47] Szepietowska W., Mraz F.: Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu schorzeń ogólnych. Wroc. Stomatol. 1978,

6 114 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński [48] Wigdorowicz-Makowerowa N., Mraz F.: Leczenie bólowych postaci mioartropatii skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1978, [49] Mraz F.: Jubileusz prof. dr. hab. Tadeusza Owińskiego. Wroc. Stomatol. 1979, 3 8. [50] Mraz F.: Samoistna rwa nerwu trójdzielnego neuralgia prawdziwa. Wroc. Stomatol. 1979, [51] Mraz F.: Udział stawów skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby reumatoidalnej. Wroc. Stomatol. 1979, [52] Mraz F., Pilak M., Brzeziński J.: Glomangioma wargi górnej. Wroc. Stomatol. 1979, [53] Mraz F., Wigdorowicz-Makowerowa N., Maślanka T., Panek H., Krzysztoń E.: Rozpoznawanie różnicowe i leczenie bólowej postaci mioartropatii skroniowo-żuchwowej. Protet. Stomatol. 1979, 29, [54] Pilak M., Mraz F.: Przyczynek do diagnostyki radiologicznej zatrzymanych trzecich trzonowców w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1979, [55] Hirnle Z., Mraz F.: Radioterapia nowotworów układu kostnego. Wroc. Stomatol. 1980, [56] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu T. 1, cz. 4. Wrocław 1980, [57] Mraz F., Krzysztoń E., Owińska-Kozaczyńska W., Pilak M., Zawada A.: Częstość występowania bólowej postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej oraz ich różnicowanie u pracowników fabryki Polar. Wroc. Stomatol. 1980, [58] Pilak M., Mraz F., Gwiazda E.: Przypadek zębopochodnego włókniaka. Czas. Stomatol. 1980, 33, [59] Mraz F.: Nauczanie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. [W:] Treść i formy nauczania chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej oraz problemy wychowania studentów stomatologii. Materiały sympozjum odbytego w Skokach k. Poznania 17 V 1980 r. Poznań 1981, [60] Mraz F., Hirnle Z., Krzysztoń E.: Odosobniony szpiczak w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1981, [61] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Krzysztoń E., Kozaczyńska W., Szepietowska W.: O rozpoznawaniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi podczas profilaktycznych badań stomatologicznych. Wroc. Stomatol. 1981, [62] Mraz F., Wigdorowicz-Makowerowa N.: Przydatność testu psychogalwanometrycznego do oceny stresu. Protet. Stomatol. 1981, 31, [63] Bednarska Z., Mraz F.: Samoistny guz jamisty w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1982, [64] Mraz F., Michalska A.: Wpływ mioartropatii skroniowo-żuchwowych na powstawanie uporczywych bólów głowy. Wroc. Stomatol. 1982, [65] Michalska A., Mraz F.: Suche bolesne zapalenie zębodołu, przyczyny, zapobieganie, metody leczenia. Wroc. Stomatol. 1983, [66] Mraz F.: O potrzebie opracowania modelu stomatologicznego lecznictwa uzdrowiskowego. Wroc. Stomatol. 1983, [67] Mraz F.: W osiemdziesięciolecie Profesora Tadeusza Owińskiego. Wroc. Stomatol. 1984, 3 7. [68] Pilak M., Mraz F., Rzeszutko R.: Włókniaki zębopochodne. Wroc. Stomatol. 1984, [69] Mraz F.: Czterdziestolecie stomatologii wrocławskiej. Jubileuszowe posiedzenie PTS. Wrocław, 25 maja 1985 r. Wroc. Stomatol. 1985, [70] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM, Wrocław 1985, [71] Krzysztoń E., Mraz F., Mochniej H.: Choroby stawów skroniowo-żuchwowych u dorosłych leczonych w uzdrowisku Cieplice w latach Wroc. Stomatol. 1986, [72] Mraz F., Michalska A.: Choroba Addisona a sanacja jamy ustnej (opis przypadku). Wroc. Stomatol. 1986, [73] Mraz F., Pilak M.: Udział stomatologa w rozpoznawaniu choroby nadciśnieniowej. Czas. Stomatol. 1986, 39, [74] Mraz F., Zawada A., Michalska A., Gwiazda E.: Wpływ warunków pracy na stan psychoemocjonalny i częstość zaburzeń czynnościowych narządu żucia u pracowników fabryki Polar. Czas. Stomatol. 1986, 39, [75] Mraz F., Michalska A., Kuchar L., Gwiazda-Chojak E.: Badania nad częstością występowania stanów przednowotworowych u osób zamieszkałych w dzielnicy Wrocław-Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1987, [76] Mraz F., Krzysztoń E., Ruchała E., Czułowska-Kuziorowicz I.: Uzdrowiskowe leczenie kompleksowe pacjentów z mioartropatią i artropatią reumatoidalną skroniowo-żuchwową. Wroc. Stomatol. 1987, [77] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Czułowska-Kuziorowicz I., Ruchala E.: Udział stawów skroniowo-żuchwowych w chorobie reumatoidalnej u osób w wieku rozwojowym. Czas. Stomatol. 1988, 41, [78] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Czułowska-Kuziorowicz I., Ruchała E.: Częstość występowania choroby odogniskowej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [79] Mraz F., Pilak M., Zawada A.: Nadwichnięcie w stawach skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby reumatoidalnej u osób w wieku rozwojowym. Wroc. Stomatol. 1988, [80] Mraz F., Pilak M., Gwiazda-Chojak E., Michalska A., Sysło-Orzechowska M., Nowicka M.: Stany przednowotworowe i niezłośliwe guzy w jamie ustnej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [81] Mraz F., Pilak M., Gwiazda-Chojak E., Gaweł-Kozłowska E., Zawada A.: Wskazania do chirurgicznej sanacji jamy ustnej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [82] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM, Wrocław 1990,

7 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 115 [83] Mraz F., Krzysztoń E., Gaweł-Kozłowska E., Mochniej H.: Zaburzenia czynności i choroby stawów skroniowo-żuchwowych zależne od czynników egzo- i endogennych. Wroc. Stomatol. 1988, [84] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E., Ruchała E.: Leczenie mioartropatii i artropatii reumatoidalnej stawów skroniowo-żuchwowych w uzdrowisku Cieplice. Wroc. Stomatol. 1989, [85] Pilak M., Zawada A., Mraz F.: Ból w mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u dzieci i młodzieży. Wroc. Stomatol. 1990, 3 6. [86] Mraz F., Pilak M., Bednarz I.: Model kompleksowego leczenia artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u osób w wieku rozwojowym w uzdrowisku. Wroc. Stomatol. 1990, [87] Bednarz I., Pilak M., Mraz F., Bednarz W.: Peloidoterapia w artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u dzieci i młodzieży. Czas. Stomatol. 1991, 44, [88] Bednarz I., Mraz F.: Leczenie uzdrowiskowe bólowych postaci zaburzeń układu stomatognatycznego. Wroc. Stomatol. 1991, 3 8. [89] Bednarz I., Mraz F.: Przypadek łuszczycowego zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1992, [90] Mraz F., Krzysztoń E., Baranowski A.: Zespół bólowodysfunkcyjny narządu żucia i kręgosłupa szyjnego. Wroc. Stomatol. 1992, [91] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E.: Metoda oznaczania i ocena poziomu fluoru w moczu oraz odczynu opadania krwinek u pacjentów leczonych borowiną z powodu mioartropatii i artropatii skroniowo-żuchwowej. Wroc. Stomatol. 1993, [92] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E.: Peloidoterapia w chorobach i zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1993, [93] Bednarz I., Mraz F.: Ocena wyników leczenia borowiną mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej. [W:] 16. Kongres Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej PTS. Kraków, maja Streszczenia, [94] Mraz F., Krzysztoń E.: Diagnostyka różnicowa najczęściej występujących stanów chorobowych stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, [95] Mraz F.: Neuralgia prawdziwa samoistna rwa nerwu trójdzielnego. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, [96] Mraz F., Bednarz I.: Podstawowe sposoby badania stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, Patenty [1] Kubis A., Grabowska-Bochenek J, Mraz F.: Sposób wytwarzania kompleksu pochodnej celulozy z alkoholem wielowodorotlenowym lub jego polimerem. Patent. Polska nr T z Biul. Urz. Pat. 1983, 11, 16, 20. [2] Mraz F., Kubis A., Dybek K., Michalska-Motas A.: Sposób wytwarzania środka leczniczego do stosowania w chirurgii stomatologicznej. Patent. Polska nr Biul. Urz. Pat. 1992, 2, 472, 8. Promotor prac doktorskich [1] Krzysztoń Elżbieta: Fizykalne leczenie bólowych postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnych skroniowo- -żuchwowych. Wrocław [2] Gwiazda-Chojak Ewa: Ocena przyczyn łagodnych nowotworów jamy ustnej operowanych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach Wrocław [3] Michalska Anna: Miejscowe leczenie suchego bolesnego zapalenia zębodołu przy użyciu preparatu zawierającego kwas mefenemowy. Wrocław [4] Bednarz Iwona: Ocena wyników leczenia borowiną mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej w uzdrowisku Cieplice. Wrocław [5] Ruchała Ewa: Wyniki leczenia wodą cieplicką Marysieńka parodontopatii towarzyszących chorobom stawów skroniowo-żuchwowych. Wrocław [6] Wasecki Ludwik: Znaczenie zaburzeń okluzji w etiologii reumatoidalnych artropatii skroniowo-żuchwowych i ich profilaktyka. Wrocław Piśmiennictwo [1] Akta osobowe prof. Franciszka Zygmunta Mraza, Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. arch. 88. [2] Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wrocław 2008; dodruk [3] Kto jest kim w polskiej medycynie. Wyd. Interpress, Warszawa 1987, 453. [4] Pilak M.: Profesor doktor habilitowany Franciszek Mraz ( ). Czas. Stomatol. 2004, 57, [5] Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia. [W:] Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach Pod red. Waldemara Kozuschka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2002,

8 116 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński [6] Konopka T., Potoczek S.: Structure and authorities of the University Dentistry in postwar Wrocław. Dent. Med. Probl. 2007, 44, [7] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Rogalski E., AM Wrocław 1975, [8] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Rogalski E., AM Wrocław 1980, [9] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1985, [10] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1990, [11] Zawada A.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Wrocław 1995, [12] Kordas M., Bruziewicz-Mikłaszewska B., Dobrzyński M.: Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Dent. Med. Probl. 2010, 47, [13] Mraz F.: Czterdziestolecie stomatologii wrocławskiej. Wroc. Stomatol. 1985, [14] Uczniowie z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu: Prof. dr hab. med. Franciszek Mraz ( ). Wspomnienia Pożegnania. Medium. Biuletyn DIL 2004, 4, 21. Adres do korespondencji: Maria Kordas Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Parkowa 1/ Wrocław tel Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 3 (73) Listopad 2011 Inauguracja 2011/2012 Zdjęcia Ilona Samborska W Biuletyn Informacyjny numerze Wszystkim czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822 Architektura instytutów i klinik medycznych Dwustulecie medycyny uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012)

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) 2 Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2011 tom 61, nr 1 styczeń-marzec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012

Moderator zmian, pierwszy wśród równych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1-2/2012 Moderator zmian, pierwszy wśród równych ISSN 1899-2978 Doktorat honoris causa dla Profesora Romana Kaliszana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIV WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 1/2012 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010)

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) NAUKA 1/2011 171-175 ANDRZEJ GRZYWACZ Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu w ówczesnym województwie lwowskim. Studia ukończył na Wydziale Leśnym SGGW

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo