Chromatograf cieczowy serii UHPLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chromatograf cieczowy serii UHPLC"

Transkrypt

1 Chromatograf cieczowy serii UHPLC

2 Jedyny bez kompromisów Najlepszy chromatograf cieczowy (UHPLC) o bardzo wysokiej wydajności na następną erę w chromatografii cieczowej Nexera, osiągając nowy poziom wydajności, jest przedstawicielem następnej generacji chromatografów cieczowych Shimadzu. Urządzenie Nexera spełnia wszystkie wymagania odnośnie analizy: konwencjonalna / duŝa prędkość / bardzo duŝa prędkość / wysoka rozdzielczość / wysoka temperatura, bez kompromisów odnośnie integralności danych. M a k s y m a l i z a c j a w y d a j n ości patrz str Nexera umoŝliwia precyzyjne podawanie rozpuszczalnika, znakomitą powtarzalność i minimalne przenoszenie próbki. Nexera gwarantuje niezawodność analizy we wszystkich obszarach zastosowań poprzez rafinację składników M a k s y m a l i z a c j a p r z e p u s t o w ości patrz str. 4-5 M a k s y m a l i z a c j a r o z b u d o w y patrz str. 8-9 Dzięki zakresowi ciśnienia do 130 MPa, nastrzykiwaniu z duŝą prędkością, nastrzykiwaniu z nakładaniem i bardzo efektywnemu mieszaniu gradientowemu, Nexera umoŝliwia analizę z bardzo duŝą prędkością i z bardzo duŝą rozdzielczością. Piec kolumnowy Nexera, autosampler oraz modularna elastyczność poszerzają zakres zastosowań. Zastosowania te obejmują analizę wysokotemperaturową, zielony LC, obróbkę wstępną auto sample oraz wielowymiarową separację.

3 System UHPLC Chromatograf cieczowy o bardzo duŝej wydajności KaŜdy z komponentów Nexera został poddany gruntownym poprawkom, które umoŝliwiają uzyskanie wyjątkowej i niedoścignionej wydajności. W erze, w której wymagane są wyŝsze standardy wydajności, Nexera odpowiada na potrzeby naszych klientów we wszystkich obszarach analizy: konwencjonalnej / duŝej prędkości / bardzo duŝej prędkości / wysokiej rozdzielczości / wysokiej temperatury / zielonego LC / wielowymiarowego LC. Jedynym systemem UHPLC, który najpełniej spełnia te wymagania szerokiego zakresu zastosowań, jest właśnie Nexera.

4 Maksymalizacja przepustowości Czym jest rzeczywista wysoka przepustowość? Rzeczywista wysoka przepustowość jest definiowana jako całkowity czas cyklu, który obejmuje nie tylko czas gromadzenia danych, ale równieŝ czas związany z analizą nastrzyk próbki, równowaŝenie kolumny i płukanie autosamplera. Realizacja rzeczywiście wysokiej przepustosowości Aby uzyskać rzeczywiście wysoką przepustowość, kaŝdy z komponentów Nexera został poddany gruntownym udoskonaleniom. Autosampler SIL- 30AC jest nie tylko najszybszym na świecie podajnikiem próbek, lecz obecnie zawiera standardową funkcję nakładania nastrzyków. Wydajny mieszalnik o małej pojemności (20 µl) oraz opcjonalna konfiguracja metody nastrzyku pętlowego absolutnie minimalizują objętość martwą. R e a l i z a c j a b a r d z o s z y b k i c h r o z d z i a ł ó w Nexera osiągnęła perfekcyjną równowagę pomiędzy największą rozdzielczością i największą szybkością. Moduły cieczowe o bardzo duŝym ciśnieniu (do 130 MPa) mogą wykorzystywać wszystkie kolumny szybkich rozdziałów. Nexera umoŝliwia stosowanie długich kolumn do analizy składników śladowych w złoŝonych próbkach oraz krótkich kolumn do szybkiej analizy. Pojemność pików 186 w ciągu 36 s Bardzo szybki rozdział z bardzo duŝą prędkością Szybka analiza cyklu : 25 nastrzyków / 23 min Najszybsza separacja w bardzo krótkich odstępach czasu osiągana dzięki bardzo duŝej odporności Nexera na szeroki zakres przepływu i najszybszy na świecie podajnik próbek. Największa powtarzalność przy ultra duŝej prędkości Analiza z wysoką przepustowością wciąŝ wymaga precyzyjnej powtarzalności separacji i czasu retencji. Nowy mieszalnik (MiRC) powstały na bazie studium technologii mikroreaktorów umoŝliwia wydajne mieszanie w niskiej objętości nawet dla najtrudniejszych rodzajów analizy, np analizy wykorzystującej TFA, dzięki czemu moŝna zminimalizować pojemność opóźnienia gradientu. Podgrzewacz o bardzo małej pojemności w połączeniu z ogólną konfiguracją systemu poprawia redukcję pojemności opóźnienia. Ponadto pompa LC-30AD jest wyposaŝona w mechanizm korekty pulsacji oraz w równoległy ruchomy mikrotłok umoŝliwiający bezimpulsowe podawanie rozpuszczalnika i znakomitą powtarzalność czasów retencji nawet w warunkach gradient ultra duŝej prędkości. Komputerowy model procesu mieszania Krzywa gradientu w trybie bardzo duŝej prędkości Czas Szerokość kroku 1 6 (0.1 s) poprzedniego trybu Krzywa gradientu w konwencjonalnym LC Obraz trybu gradientu bardzo duŝej prędkości

5 Skrócenie całkowitego czasu analizy Autosampler Prominence UFLC (ultra szybki LC) umoŝliiwa szybkie nastrzyki (10 s). Nexera umoŝliwia uzyskanie najwiekszej prędkości nastrzykiwania dzięki swojej opatentowanej technologii. Oprócz tego nastrzyk z nakładaniem powoduje dalsze skrócenie całkowitego czasu analizy przy duŝej przepustowości. Start 0 min 0 s Koniec 3 min 0 s Inny UHPLC 30 s na nastrzyk Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Shimadzu UFLC 10 s na nastrzyk Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza 33% szybciej Koniec 2 min 0 s Nexera z nastrzykm z nakładaniem Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza 44% szybciej Nastrzyk Analiza Koniec 1 min 40 s Dalsze zmniejszenie systemowej pojemności opóźnienia za pomocą opcjonalnej metody nastrzykiwania pętlowego Autosampler SIL-30AC moŝna poddać rekonfiguracji tak, aby umoŝliwiał absolutnie najniŝszą systemowa pojemność opóźnienia na skutek konwersji do podajnika pętlowego. Taka konfiguracja jest prosta i wymaga jedynie zmiany kilku złączy. DuŜa pojemność próbki umoŝliwia analizę próbek z duŝą wydajnością Wykonywanie tysięcy analiz dziennie nie jest obecnie niczym niezwykłym. W takich wymagających laboratoriach maksymalna ilość próbek na operację jest tak samo waŝna, jak prędkość analizy. Nexera Rack Changer II zawiera do 12 płytek z próbkami (96 gniazd, 384 gniazd, płytki na fiolki) umoŝliwiające ciągłą analizę 4608 próbek. Rack Changer II zawiera układ precyzyjnego sterowania temperaturą z funkcją chłodzenia (4 do 40ºC) w celu zminimalizowania moŝliwości degradacji próbki podczas procesu. Nowy Rack Changer II

6 Maksymalna wydajność Shimadzu Nexera jest oryginalnym, uniwersalnym urządzeniem HPLC umoŝliwiającym wykonywanie róŝnych rodzajów analizy, łącznie z konwencjonalnym LC, ultra szybkim LC i ultra szybkim wysokociśnieniowym LC (UHPLC) pod bardzo wysokim ciśnieniem do 130 MPa bez kompromisu dla wydajnosci i jakości danych. Maksymalizacja ciśnienia, minimalne opóźnienie oraz szybkie nastrzyki umoŝliwiają uzyskanie bardzo szybkich czasów cyklu przy maksymalizacji wydajności pików. Nexera jest przydatna dla róŝnych zastosowań, takich jak analiza wysokotemperaturowa oraz zielony HPLC dzięki nowej konstrukcji pieca kolumnowego. Autosampler obróbki wstępnej rozszerza zakres zastosowań do pełnej automatyki i maksymalnej wydajności. Znakomita wydajność dla wszystkich zastosowań New LC-30AD Precyzyjny układ sterowania podawaniem rozpuszczalnika z napędem za pomocą ruchomego mikrotłoka jest przystosowany do duŝych zmian prędkości przepływu w przypadku szybkich zmian koncentracji w trakcie szybkich programów gradientowych. Nexera oferuje równieŝ mieszalnik o bardzo małej pojemności na bazie technologii mikroreaktorów oraz podgrzewacz o mikro pojemności, który minimalizuje poszerzenie pasma w warunkach wysokotemperaturowych. Precyzyjny układ sterowania podawaniem rozpuszczalnika, mieszalnik o duŝej efektywności oraz podgrzewacz o mikro pojemności zapewniają dokładną i precyzyjną chromatografię i znakomitą powtarzalność czasu retencji, co umoŝliwia bezpieczną detekcję związków docelowych w złoŝonych matrycach. Precyzyjny nastrzyk próbki niezaleŝnie od pojemności Autosampler SIL-30AC umoŝliwia znakomitą powtarzalność objętości nastrzykiwania nawet w przypadku nastrzyków 0.1 µl dzięki zastosowaniu systemu odmierzania o duŝej rozdzielczości (6 nl/krok) oraz precyzyjnie wykonanemu zaworowi. Autosampler spełnia wymagania odnośnie niezawodności we wszystkich rodzajach analizy, od mikro do konwencjonalnej. Powtarzalność obszaru szczytowego Obj. nastrzykiw. [µl] Powtarzalność (%RSD, n=6) 0,2 0,281 0,4 0, , , , , ,044 Przenoszenie próbki bliskie zera W nowym autosamplerze Nexera, Shimadzu kontynuuje dąŝenie do poprawy niskiej wartości przenoszenia. Dzięki zmniejszeniu obszaru kontaktu igły, zastosowaniu specjalnej powłoki, obróbce powierzchni oraz nowej uszczelce igły, autosampler SIL-30AC osiąga nowy poziom odnośnie niskiego poziomu przenoszenia próbki. Oprócz zminimalizowania fundamentalnych przyczyn adsorpcji związków, Nexera oferuje wiele trybów płukania za pomocą wielu rozpuszczalników w celu wyeliminowania przenoszenia bardzo trudnych, uporczywych związków. MoŜliwy jest takŝe wybór aktywnego płukania wszystkich powierzchni kontaktowych. Przenoszenie: % bez płukania 4 g/l kofeiny w wodzie

7 Detektory absorbancji o znakomitej stabilności i czułości Analizy poziomów śladowych, takie jak analiza zanieczyszczeń, wymagają o wiele bardziej dynamicznego zakresu oraz niŝszych zakłóceń linii bazowej. Dzięki termostatowanej celi, jak równieŝ funkcji korekty światła rozproszonego, oba detektory SPD-20A UV-VIS i SPD-M20A fotodiodowy oferują wysoki stopień stabilności, czułości i liniowości dla pewności analizy. Próbkowanie z częstotliwością 100 Hz przez detektory SPD-20A/M20A zapewnia detekcję pików bez utraty separacji i wykorzystanie pełnego potencjału ultraszybkich kolumn LC. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (100 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: woda B: acetonitryl Gradient : B 25%^40% (0.1 min) -^70% (3.0 min) Prędk. przepł. : 0.8 ml/min Temp. kolumny. : 30ºC Detekcja : 240 nm D e t e k t o r y f l u o r e s c e n c j i o n a j l e p s z e j c z u ł ości na ś w i e c i e Czułość jest najwaŝniejszym czynnikiem w przypadku detekcji fluorescencji. Dzięki nowatorskiemu systemowi optycznemu, RF-20A/20Axs oferuje wiodący na świecie poziom czułości. Stosunek sygnału do szumu Ramana wody co najmniej 2000 dla RF-20Axs lub 1200 dla RF-20A powoduje, Ŝe detektory te są potęŝnymi narzędziami analizy, wymagane w przypadku detekcji poziomów śladowych komponentów. RF-20Axs posiada sterowaną temperaturowo celkę z funkcją chłodzenia. Pozwala ona zachować stałą temperaturę celki detektora, nawet w przypadku duŝych wahań temperatury pokojowej, w celu zapewnienia znakomitej powtarzalności bez spadku czułości. Próbkowanie przy 100 Hz przez RF-20A/ 20Axs umoŝliwia bardzo szybką analizę LC bez strat separacji. Stos. sygnału do szumu Ramana wody : 4000 Szczytowa intensywność Ramana wody: 14 Chromatogram hydrochinonów [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 3 mm średn. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: 0.05% kwas mrówkowy B: 0.1% kwas mrówkowy w acetonitrylu Gradient : B 8% >16% (0.75 min)^36% (1-1.5 min) -^95% (2 min) Prędkość przepł : 2.0 ml/min Temp. kolumny : 55ºC Detekcja : Ex. 295nm, Em. 455nm ( min) Ex. 325nm, Em. 365nm ( min)

8 Maksymalizacja rozbudowy Najlepszy UHPLC do obsługi spektrometru masowego Najszybszy cykl gradientu jest uzyskiwany za pomocą innowacyjnej technologii sprzętowej. Całkowita objętość martwa systemu została obniŝona do wartości poniŝej 42 µl dzięki zastosowaniu mieszalnika o bardzo niskiej pojemności (20 µl), opcjonalnego zestawu nastrzykiwania pętlowego z pętlą 5 µl oraz systemem wstępnego podgrzewania rozpuszczalnika o mikro pojemności. Ze względu na analizę złoŝonych próbek z duŝą czułością, wymagane jest aby zestaw LC połączony z LC/MS(/MS) redukował szum tła i umoŝliwiał uzyskanie przenoszenia próby zbliŝone do zera. Autosampler SIL-30AC umoŝliwia znakomitą analizę LC/MS(/MS) z przenoszeniem próby bliskim zera, który w razie konieczności moŝe wykorzystać swoją funkcjonalność wielokrotnego płukania z wykorzystaniem maksymalnie 4 róŝnych roztworów płuczących. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: 0.1% kwas mrówkowy w wodzie B: 0.1% kw. mrówkowy w acetonitrylu Gradient : B 3% 95% (0.50 min) Prędk. przepł. : 1.8 ml/min Temp. kolumny : 50ºC Detekcja : LCMS-2020, ESI (+/-) Prędk. skanowania : amu/s Pozytywne Negatywne Nexera i LCMS-2020 Równoczesna analiza za pomocą Shimadzu LCMS-2020 [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 2.2 µm) Faza ruchoma : A: 0.1% formic acid B: acetonitryl Pręd. przepływu: 1.5 ml/min Gradient : B 25%^50% (0.75 min)^90% (0.76 min) Temp. kolumny. : 40ºC Detekcja : LCMS-2020, ESI (+) Roztwór płukania : R0: 0.1% kw. mrówk. w acetonitrylu R1: 0.1% kw. mrówkowy w metanolu Próbka : desipramina, amitriptylina (kaŝda 5 µg/ml) Obj. nastrzyk.l. : 5 µl : Płukanie zanurz. igły Płukanie pompow. igły Nie wykryto Całkow. redukcja przenoszenia próbki dzięki funkcji Multi-Rinse Desipramina 1+2* Nie wykryto (<0.0042% = 1.2 pg) Amitriptylina Nie wykryto (<0.0027% = 0.68 pg) 1* 0.01% 0.01% brak płukania 0.05% 0.05% *W przypadku lub 1, roztwór do płukania zanurzeniowego wynosi 0 1% kwasu mrówkowego w acetonitrylu

9 Zautomatyzowana obróbka wstępna próbki Autosampler SIL-30AC obejmuje funkcje obróbki wstępnej takie jak rozcieńczanie, dodawanie wewnętrznych standardów oraz derywatyzację przedkolumnową. Te nowe właściwości zapewniają automatyczne operacje zwiększające dokładność, precyzję oraz prędkość w przypadku potrzeby przeanalizowania wielu próbek. SIL-30AC Autosampler Dodatek zawierający BCAA Standardowa mieszanka aminokwasów Analiza aldehydu oftalowego z wykorzystaniem automatycznej funkcji obróbki wstępnej SIL-30AC. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 3.0 mm I.D., 2.2 µm) Faza ruchoma : A: 20 mmol/l fosforan potasowy B: acetonitryl Prędkość przepływu : 1.2 ml/min Temp. kolumny. : 40ºC Detekcja : fluorescencja przy Ex 350 nm, Em 450 nm Z i e l o n a C h r o m a t o g r a f i a w t e m p e r a t u r z e 150ºC CTO-30A Piec kolumnowy Zielona Chromatografia wymaga stabilnej i niezawodnej kontroli temperatury w wysokiej temperaturze. Piec kolumnowy CTO-30A umoŝliwia precyzyjne sterowanie temperaturą do 150ºC dzięki nowo zaprojektowanemu podgrzewaczowi rozpuszczalnika, opatentowanemu inteligentnemu stabilizatorowi ciepła (IHB) oraz pokolumnowemu chłodzeniu rozpuszczalnika. Podgrzewacz rozpuszczalnika oraz IHB zapewniają równomierną temperaturę kolumny, nawet przy bardzo wysokich prędkościach przepływu. 150 C Tylko woda Konwencjonalna LC 40 C 30% methano 1: Theophylline 2: Caffeine [Zielona LC] Kolumna : ODS na bazie polimeru (150 mm L 3 mm śr. wewn., 3 µm) Faza ruchoma : Tylko woda Prędkość przepływu: 0.5 ml/min Temp. kolumny. : 150ºC [Konwencjonalna LC] Kolumna : ODS (150 mm L. 4.6 mm I.D., 5 µm) Faza ruchoma : metanol/woda (30/70) Prędkość przepływu : 1.0 ml/min Temp. kolumny : 40ºC Porównanie pomiędzy zieloną i konwencjonalną LC

10 Shimadzu HPLC workstation LabSolutions Łatwy monitoring stanu roboczego wielu instrumentów Monitoring stanu roboczego jest wymagany dla uŝytkowników, którzy muszą wykorzystywać urządzenia HPLC równolegle. Monitor stanu roboczego umoŝliwia uŝytkownikowi przeglądanie uŝytkowników instrumentów, ilość partii próbek zarejestrowanych w kolejce partii oraz spodziewany czas zakończenia serii partii. Monitor stanu ułatwia bardziej wydajne zarządzanie próbkami oraz odpowiednie przydzielenie systemu. Oprócz tego moŝna uzyskać dostęp do okna sterowania kaŝdego instrumentu poprzez kliknięcie na nazwę instrumentu. Informacyjny monitor stanu instrumentu umoŝliwiający rzetelną analizę WaŜne jest potwierdzenie, Ŝe oprzyrządowanie pracuje prawidłowo, w celu zapobiegania niepowodzeń analizy i zapewnienia odpowiedniej wydajności w laboratorium. Ma to szczególne znaczenie w przypadku analizy z bardzo duŝą prędkością. LabSolutions umoŝliwia monitorowanie ciśnienia roboczego, temperatury pieca, temperatury pokojowej, statusu gradientu oraz zuŝycia elementów podczas analizy. Informacja jest równieŝ zapisywana z indywidualnym plikiem danych. Indywidualne przystosowanie okna programu w celu przyspieszenia codziennej pracy śadne oprogramowanie nie moŝe zostać zaprojektowane dla wszystkich uŝytkowników i dla wszystkich warunków. LabSolutions umoŝliwia dostosowanie ikon ekranowych i układu przez uŝytkownika; dzięki temu interfejs graficzny uŝytkownika moŝna zaadaptować zgodnie z indywidualnymi preferencjami i przebiegiem roboczym.

11 LabSolutions umoŝliwia przepływ roboczy analizy z operacji analitycznych HPLC do zarządzania danymi w sposób bardziej efektywny dzięki udoskonalonej uŝyteczności i lepszej funkcjonalności. LabSolutions obsługuje automatykę we wszystkich przepływach roboczych LC od automatycznego uruchomienia, sterowania HPLC, analizy post-run, zarządzania danymi oraz tworzenia raportów, aŝ do automatycznego wyłączenia. LabSolutions oferuje równieŝ moŝliwość przeglądania danych i analizy po uruchomieniu pojedynczych lub pakietowych danych HPLC z kompletnym zarządzaniem danymi w regulowanych otoczeniach. Okno wszystkich wyników ilościowych Okno wyników ilościowych w LabSolutions moŝe zawierać informacje o piku, wyniki ilościowe i obliczenia statystyczne serii danych. Okno moŝe równieŝ przedstawiać wyniki danych na bazie kryteriów akceptacji. Na przykład moŝna wybrać dane przykładowych próbek z serii próbek w tzw. batchu. Chromatogram, krzywa kalibracji i wyniki ilościowe są przedstawione w pojedynczym oknie. Modyfikacja parametrów integracji i kalibracji jest równieŝ moŝliwa w tym widoku. Funkcja przeglądarki chromatogramów do przyspieszania procesu rozwoju metody Funkcja Przeglądarka Danych oferuje optymalne środowisko dla przeglądu separacji i kształtów pików pomiędzy wieloma chromatogramami. Skalę wyświetlania chromatogramów moŝna łączyć pomiędzy róŝnymi oknami chromatogramów, umoŝliwiając uŝytkownikowi identyfikację subtelnych róŝnic separacji pomiędzy wieloma chromatogramami. Przeglądarka danych jest w stanie porównywać chromatogramy z wielu detektorów. Zgodność z przepisami (polityka bezpieczeństwa) LabSolutions oferuje kompletne i innowacyjne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi regulacjami. Obejmuje ślady rewizji, przeglądarki dzienników, obsługę ER/ES* oraz rejestr nieupowaŝnionego dostępu. Administratorzy mogą w łatwy sposób ustawić politykę systemu, zarządzanie uŝytkownikami oraz uprawnieniami dostępu do systemu i danych. *wymagany jest Class-Agent manager

12 Specyfikacje Kontrolery systemu CBM-20A ( XX) CBM-20Alite ( ) Connectable units Solvent delivery units: 4 max, Autosampler: 1, Column oven: 1, Detectors: 2 max, Fraction collector: 1 Sub-controllers: 2 max Solvent delivery units: 4 max, Autosampler: 1, Column oven: 1, Detectors: 2 max Number of connectable units 8 (expansion possible up to 12) 5 (including the unit incorporating the system controller) Data buffering Approx. 24 hours for an analysis (at 500 ms sampling rate; available only with LabSolutions) Event I/O 4 inputs, 4 outputs 2 inputs, 2 outputs Analog board Up to 2 boards can be mounted. Mounting not supported. Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 5.5 kg 120(W) 20(H) 100(D) mm, 0.5 kg AC 110 V, 230V, 100 VA, 50/60 Hz Supplied from the unit Jednostki dostarczania rozpuszczalnika LC-30AD ( XX) Solvent delivery method Micro-volume double plunger pump Plunger capacity 10 µl Flow-rate setting range Flow-rate accuracy Flow-rate precision Gradient type Gradient mixing accuracy Plunger rinsing mechanism Safety measures ml/min (to 130 MPa) ml/min (to 80 MPa) ±1 % (under specified conditions) Less than 0.06%RSD or 0.02 minsd whichever is the greater High-pressure mixing ±0.5 % (under specif ied conditions) Equipped with an automatic rinsing kit Liquid-leakage sensor, high-pressure/low-pressure limits Available ph range 1 to 9 Dimensions, weight 260(W) 140(H) 500(D) mm, 11.8 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz Odgazowywacze on-line DGU-20A5 ( ) DGU-20A3 ( ) Number of degassed solvents 5 3 Degassed flow-line capacity 380 µl Dimensions, weight 260(W) 70(H) 420(D) mm, 5.2 kg 260(W) 70(H) 420(D) mm, 5 kg Supplied from LC-30AD

13 Piec kolumnowy ogrzewanie blokowe CTO-30A ( XX) Type Temperature setting range Temperature control precision Block heating system 4 C to 150 C in 1 C steps ± 0.05 C Temperature control range 5 C above room temperature to 150 C Column size and capacity 150 mm L. 4.6 mm I.D. column 2 Devices that can be accommodated Functions Safety measures Gradient Mixer, High-Pressure Flow Switching Valves (2), Post Column Cooler etc. Linear temperature programs supported Solvent sensor, Liquid-leakage sensor, temperature fuse, temperature upper limit Dimensions, weight 260(W) 210(H) 500(D) mm, 10 kg AC 110 V, 230 V, 300 VA, 50/60 Hz Piece kolumnowe wymuszona cyrkulacja powietrza CTO-20A ( XX) CTO-20AC ( XX) Type Forced-air circulation Cooling method None Electronic cooling Temperature setting range Temperature control precision 4 C to 85 C in 1 C steps 0.1 C max. (typically 0.04 C max.) Temperature control range 10 C above room temperature to 85 C 10 C below room temperature to 85 C Storage capacity Devices that can be accommodated Functions Safety measures 220 (W) 365 (H) 95 (D) mm Manual Injectors (2), Gradient Mixer, High-Pressure Flow Switching Valves (2), etc. Linear temperature programs supported Solvent sensor, temperature fuse, temperature upper limit Dimensions, weight 260(W) 415(H) 420(D) mm, 20 kg 260(W) 415(H) 420(D) mm, 23 kg AC 110 V, 230 V, 500 VA, 50/60 Hz Wysokociśnieniowe zawory wyboru przepływu FCV-32AH ( ) Valve type Maximum operating pressure 2-position / 6-port rotary valve 130 MPa Operating ph range 1 to 14 Dimensions, weight 110(W) 110(H) 250(D) mm, 4 kg Supplied from the unit

14 Specyfikacje Automatyczny podajnik Injection method Maximum operating pressure Injection-volume setting range Number of processed samples SIL-30AC ( XX ) Standard: Total sample injection, variable injection volume Option: Loop injection, adjustable or fixed volume loop injection (option) 130 MPa Total volume injection: 0.1 to 50 µl Loop injection: 0.1 to 20 µl (select the loop from 5 µl and 20 µl) (0.1 to 9.9 µl in 0.1 µl increments, 10 to 50 µl in 1 µl increments) 175 (w/1 ml sample vials), 105 (w/1.5 ml sample vials), 50 (w/4 ml sample vials), 192 (w/2 microtiter plates each with 96 wells), 768 (w/2 microtiter plates each with 384 wells), 192 (w/2 Deep well MTP each with 96 wells), 768 (w/2 Deep well MTP each with 384 wells) Also, ten 1.5 ml vials in addition to each of the above. Injection-volume accuracy ±1% (total volume injection, under specified conditions) Injection-volume precision RSD 0.25 % (total volume injection, under specified conditions) Cross-contamination % or less (total volume injection, without rinsing, under the specified conditions) Needle rinsing Set freely before and after sample injection, outer and inner of needle, 4 solvents max. Sample cooler Block cooling/heating, used together with dehumidifying function, 4 C to 40 C Safety measures Liquid-leakage sensor Operating ph range 1 to 9 (1 to 14 option) Dimensions, weight 260(W) 415(H) 500(D) mm, 30 kg AC 110 V, 230 V, 300 VA, 50/60 Hz Automatyczny zmieniacz uchwytów na fiolki II Rack Changer II ( XX) Compatible plates 96-well MTP, 96-well DWP, 384-well MTP, 384-well DWP, 1.5mL vial plate (54 vials) Number of processed plates 12 Sample cooler Block cooling/heating, used together with dehumidifying function, 4 C to 40 C Dimensions, weight 425(W) 415(H) 500(D) mm, 32 kg AC 110 V, 230 V, 350 VA, 50/60 Hz Detektor UV-VIS Light source Wavelength range Bandwidth Wavelength accuracy Wavelength precision Noise SPD-20A UFLC version ( XX) Deuterium (D2) lamp 190 to 700 nm 8 nm ± 1 nm max. ± 0.1 nm max. 1.2 x 10-5 AU (with standard semi-micro cell, under specified conditions) < 0.5 x 10-5 AU (with conventional cell, under specified conditions) > *1 Drift 2 x 10-4 AU/h (with standard semi-micro cell, under specified conditions) <1 x 10 - Linearity Cell temperature setting range 4 AU/h (with conventional cell, under specified conditions)> *1 2.5 AU (with standard semi-micro cell, ASTM) 9 C to 50 C in 1 C step Cell temperature range 5 C above room temperature to 50 C Cell Functions Safety measures Standard semi-micro cell: Optical path length: 5 mm, Capacity: 2.5 µl, Pressure: 12 MPa Optional conventional cell: Optical path length: 10 mm, Capacity: 12 µl, Pressure: 12 MPa Dual-wavelength detection, ratio-chromatogram output, wavelength scanning Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 13 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz *1: Conventional cell is optiona

15 Detektor Diodowy SPD-M20A ( XX) Light source Deuterium (D2) lamp, tungsten (W) lamp Number of diode elements 512 Wavelength range Slit width Wavelength accuracy Wavelength precision Noise Drift Linearity Cell temperature setting range 190 nm to 800 nm 1.2 nm (high-resolution mode), 8 nm (high-sensitivity mode) ± 1 nm max. ± 0.1 nm max. 0.6 x 10-5 AU (under specified conditions) 5 x 10-4 AU/h (under specified conditions) 2.0 AU (ASTM standard) 9 C to 50 C in 1 C step Cell temperature range 5 C above room temperature to 50 C Cell Functions Safety measures Standard conventional cell : Optical path length : 10 mm, Capacity: 10 µl, Withstand pressure : 12 MPa Optional semi-micro cell : Optical path length : 5 mm, Capacity: 2.5 µl, Withstand pressure: 12 MPa Contour output, spectrum library, MAX plotting Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 12 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz Detektory Fluorescencji Light source Wavelength range Spectral bandwidth Wavelength accuracy RF-20A ( XX) Xenon lamp nm ± 2 nm RF-20Axs ( XX) Xenon lamp, low-pressure mercury lamp (to check wavelength accuracy) 200 nm to 750 nm Wavelength reproducibility ± 0.2 nm S/N Water Raman peak S/N >1200 Water Raman peak S/N >2000 Cell temperature setting range - 4 C to 40 C in 1 C step Cell temperature control range - 10 C below room temperature to 40 C Cell Functions Safety measures Standard conventional cell: Capacity: 12 µl, Pressure: 2 MPa Optional semi-micro cell: Capacity: 3 µl, Pressure: 2 MPa Dual-wavelength detection, wavelength scanning Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 210(H) 420(D) mm, 16 kg 260(W) 210(H) 420(D) mm, 18 kg AC 110 V, 230 V, 400 VA, 50/60 Hz

16 Wyłączny przedstawiciel w Polsce koncernu SHIMADZU: SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna Ul. Lubomirskiego 5, Izabelin tel , ZałoŜona w roku 1875, Shimadzu Corporation, lider rozwoju zaawansowanych technologii posiada bogatą historię innowacji zbudowaną na bazie zaangaŝowania w Ŝycie społeczne poprzez naukę i technologię. Posiadamy globalną sieć sprzedaŝy, serwisu, wsparcia technicznego oraz centra aplikacji na sześciu kontynentach, nawiązaliśmy długoterminowe relacje ze znakomicie wyszkolonymi dystrybutorami w ponad 100 krajach. W celu uzyskania informacji o firmie Shimadzu lub nawiązania kontaktu z biurem lokalnym proszę odwiedzić naszą stronę internetową SHIMADZU CORPORATION. International Marketing Division 3. Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Phone: 81 (3) Fax. 81 (3) URL Printed in Japan A-NS The contents of this brochure are subject to change without notice

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a do SIWZ postęp. A120-211-169/15/SS szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa wraz z instalacją systemu do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC oraz preparatywnego systemu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych. Katowice, dn. 2014-11-05 WIW.AG.ZP.272.23.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.23.2014 na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych. Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 24/2016/O/JAK1

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 24/2016/O/JAK1 Łomianki, 27 grudnia 2016r. Celon Pharma S.A. Mokra 41A 05-092 Łomianki / Kiełpin tel.: +48 22 751 74 78 fax: +48 22 751 74 77 KRS: 0000437778 NIP: 118-16 - 42-061 e-mail: katarzyna.kuczynska@celonpharma.com

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

OD HPLC do UPLC. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

OD HPLC do UPLC. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska OD HPLC do UPLC Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 1 PREHISTORIA 1966 Chromatogram autorstwa L.R.Snyder Analiza chinolin LC-GC North America, 30(4), 328-341, 2012 2 PREHISTORIA

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

SWISS MADE. - wtryskarki z napędem elektrycznym

SWISS MADE. - wtryskarki z napędem elektrycznym - wtryskarki z napędem elektrycznym Pod nazwą E-LION, firma Netstal oferuje najlepszej jakości wtryskarki z napędem elektrycznym ogólnego zastosowania. Swoją budową i wielkością róŝnią się od wtryskarek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA. (URS) Chromatograf analityczny (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA. (URS) Chromatograf analityczny (Propozycja zakupu) Str.1/7 1. Wstęp dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS S.A. tworzonego w ramach projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w

Bardziej szczegółowo

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments PG Instruments wieloletni producent spektrofotometrów oraz systemów ASA przedstawia jeden z najbardziej zaawansowanych w swojej klasie spektrofotometrów

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedstawione niżej szczegółowe parametry zamawianej aparatury są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Heat Pump Manager (HPM)

Heat Pump Manager (HPM) Heat Pump Manager (HPM) Przegląd elementów opcjonalnych: Sterownik z wyświetlaczem Sterownik bez wyświetlacza Interfejs do modelu i-lock Interfejs do modelu Mono-lock ( m przewodu) m cable length (0 m

Bardziej szczegółowo

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM K-Series Optyczna WMP Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne Spis treści Optyczna WMP Przegląd Cechy i Zalety Technologia Optycznej WMP K-Series hardware Zastosowania K-Scan - skaning ręczny

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji:

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział II Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki.

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Seria MB Year and Brochure Title High Performance Balances and Scales Prosta i skuteczna analiza wilgotności. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Najlepszy wybór do analizy wilgotności od laboratorium

Bardziej szczegółowo

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji stworzono na bazie przełomowych w dziedzinie HVAC rozwiązań technologicznych stosowanych w systemach VRF. LG Electronics przy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO.2800.4.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę chromatografu gazowego wraz z zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Blokowanie stron internetowych

Blokowanie stron internetowych Blokowanie stron internetowych Jak to dobrze, Ŝe po trudnej rozmowie z klientem moŝna wrócić do oglądania nowo dodanych zdjęć z wakacji szkolnego kolegi, który umieścił je w serwisie społecznościowym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru masowego w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych HPLC cz.1 ver. 1.0 Literatura: 1. Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej 3. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch J.L. Practical HPLC Method Development

Bardziej szczegółowo

II. Kwadropulowy detektor masowy:

II. Kwadropulowy detektor masowy: Brzeźno, dnia 03.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne. Zaawansowane techniki chromatograficzne cz.2. Chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa

Metody chromatograficzne. Zaawansowane techniki chromatograficzne cz.2. Chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa. Chromatografia gazowa Metody chromatograficzne Zaawansowane techniki chromatograficzne cz.2 Chromatografia analityczna wykrycie związku oznaczenie ilościowe dodatkowe cechy czynność optyczna parametry fizchem interakcje Chromatografia

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE MIRAE

OPROGRAMOWANIE MIRAE OPROGRAMOWANIE MIRAE 1. Pakiet standardowy 2. Rozszerzenie pakietu standardowego 3. Edytor Offline 4. Line Manager 5. Program konwersji plików w CIMEX 1. Pakiet standardowy 1.1 System Setup 1.2 Program

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Twoich potrzeb. dopasowane do. WAGNER 2K COMFORT Elektroniczne urządzenie mieszające i dozujące

Rozwiązanie. Twoich potrzeb. dopasowane do. WAGNER 2K COMFORT Elektroniczne urządzenie mieszające i dozujące Rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. WAGNER 2K COMFORT Elektroniczne urządzenie mieszające i dozujące www.wagner-polska.com.pl Inteligentne mieszanie do 4 komponentów. Najwyższa powtarzalność proporcji

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę.

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę. AWARYJNE ZASILACZE Uninterruptible Power Supply Dbamy o stabilną pracę ZASILACZE AWARYJNE TECHNOLOGIA Zasilacze awaryjne marki EAST wyposażone zostały w zaawansowane technologie zapewniające niewrażliwość

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Ś W IA T Ł O W O D O W Y L A S E R Ś W IA T Ł O W O D O W Y POLSKIPRODUCENT OBRABIAREKCNC Dlaczego. firmy,którepracująnaobrabiarkachkimla. odnosząsukces? NaszafirmajakojedynawPolsceprojektujeiprodukujetakwydajneorazszybkie,ajednocześniestabilneiproste

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum

DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum Mieszalnik laboratoryjny do wytwarzania dyspersji pod zmniejszonym ciśnieniem do urządzeń DISPERMAT Opis urządzenia: DISPERMAT VL to mieszalnik próŝniowy do zastosowań

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments MCP 100 Modułowy Polarymetr Kompaktowy ::: Superior Optical Instruments Twój Polarymetr Twoja Pewność Zawsze dbałeś o to, aby Twoje produkty aktywne optycznie spełniały wszelkie wymogi jakości. Z pewnością

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo

3-Amino-1,2,4-triazol

3-Amino-1,2,4-triazol mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 45 49 3-Amino-1,2,4-triazol

Bardziej szczegółowo

Blokowanie stron internetowych

Blokowanie stron internetowych Blokowanie stron internetowych Jak to dobrze, Ŝe po trudnej rozmowie z klientem moŝna wrócić do oglądania nowo dodanych zdjęć z wakacji szkolnego kolegi, który umieścił je w serwisie społecznościowym.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Spektrometr AAS 9000

Spektrometr AAS 9000 Spektrometr AAS 9000 Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) z atomizacją płomieniową oraz piecem grafitowym Aparat umożliwiający pracę 2 technikami AAS z zainstalowanymi atomizerami: płomieniowym (FAAS)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 2 do oferty) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 2 do oferty) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Postępowanie nr PWSZ/ZP/2/11/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty). Pieczęć Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Przystępując do postępowania:

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 22.06.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 22 06 2016 A na dostawę układu UHPLC z detektorem Corona (CAD) w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum-Badawczo-Rozwojowego Selvita S.A., współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV

Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp 1. Integratory Dysk A002400 A003371 () A004346 () A003909 () A002915 (-Vis) A004192 (-LED) pełny zakres pomiar dawki y pomiarowe: Dysk Pełny zakres : 250 410 nm (standardowo)

Bardziej szczegółowo

FPi 4030 FPi 4030 Profesjonalny system do składania i kopertowania dokumentów

FPi 4030 FPi 4030 Profesjonalny system do składania i kopertowania dokumentów FPi 4030 Profesjonalny system do składania i kopertowania dokumentów FPi 4030 to wysokowydajny system nowej generacji do składania i kopertowania dokumentów. Kopertuje roŝne rodzaje dokumentów: jedna lub

Bardziej szczegółowo

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY E 2 M UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY OPIS PRZYRZĄDU 1/7 Opis E 2 M jest mobilnym, kompaktowym i odpornym systemem GC/MS do szybkiego i niezawodnego identyfikowania i określania stężenia substancji organicznych

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Autodos M1-M2-M3. Automatyczne urządzenie pomiarowo-kontrolne o nowoczesnej konstrukcji, z nową komorą przepływową

Autodos M1-M2-M3. Automatyczne urządzenie pomiarowo-kontrolne o nowoczesnej konstrukcji, z nową komorą przepływową Autodos M1-M2-M3 Automatyczne urządzenie pomiarowo-kontrolne o nowoczesnej konstrukcji, z nową komorą przepływową Pomiar ph, redoks, wolnego chloru i ogólnego chloru Automatyczne dozowanie substancji chemicznych

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RPW.1.3/SIWZ-Zak.8/072/03.13

Znak sprawy: RPW.1.3/SIWZ-Zak.8/072/03.13 Projekt pt. Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Olimp Laboratories Sp. z o.o. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej.

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. Sieć Interbus dr inŝ. Stefan Brock Automatyzacja przed 20 laty z PLC Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. PLC oferowało: elastyczność przy zmianach przyjazne właściwości serwisowe mniejszą

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie doskonałej widoczności w ciemności. Technologia starlight

Nasz cel: zapewnienie doskonałej widoczności w ciemności. Technologia starlight Nasz cel: zapewnienie doskonałej widoczności w ciemności Technologia starlight 2 Technologia starlight Doskonały całodobowy nadzór Wyraźne i użyteczne obrazy uzyskiwane niezależnie od warunków oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej W analizie ilościowej z zastosowaniem techniki HPLC wykorzystuje się dwa możliwe schematy postępowania: kalibracja zewnętrzna sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl. M. Curie Skłodowskiej 3 0-03 Lublin

Bardziej szczegółowo

Pełna oferta produktów do synchronizacji czasu w systemach i sieciach komputerowych

Pełna oferta produktów do synchronizacji czasu w systemach i sieciach komputerowych NAVI sp. z o.o. MEINBERG FUNKUHREN KG Pełna oferta produktów do synchronizacji czasu w systemach i sieciach komputerowych SPIS TREŚCI NAVI sp. z o.o. MEINBERG FUNKUHREN KG MOCNE STRONY WSPARCIE PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND

ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAFE, INTUITIVE AND FLEXIBLE ANALYSIS OF POWER QUALITY, AS WELL AS POWER AND ENERGY DEMAND Z Urządzenia przenośne dla pomiarów i analiz jakości napięcia, mocy i

Bardziej szczegółowo

Głowice dwutłokowe. Pompy systemu HPLC S Opcja: Przemywanie tłoków. Silnik krokowy. Aktywny mikser. Smarowanie WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

Głowice dwutłokowe. Pompy systemu HPLC S Opcja: Przemywanie tłoków. Silnik krokowy. Aktywny mikser. Smarowanie WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH Dystrybutor w Polsce: Genore chromatograia tel. 22 40 107 34, email: inogenore.pl CRMATGRAPY RESEARC S 170EXPERT PLC PLC SYSTEM S 600 System PLC SYKAM RESEARC S600 jest przeznaczony dla ambitnych analityków.

Bardziej szczegółowo

2-Cyjanoakrylan metylu metoda oznaczania

2-Cyjanoakrylan metylu metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 4(50), s. 11 16 mgr JOANNA KOWALSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 2-Cyjanoakrylan metylu

Bardziej szczegółowo

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014 HPLC_UPLC_PLC Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) M. Kaminski Wiedzieć jaka jest przyczyna problemu, to najczęściej - potrafić samemu sobie poradzić

Bardziej szczegółowo

pętla nastrzykowa gaz nośny

pętla nastrzykowa gaz nośny METODA POPRAWY PRECYZJI ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH GAZÓW ZIEMNYCH POPRZEZ KONTROLOWANY SPOSÓB WPROWADZANIA PRÓBKI NA ANALIZATOR W WARUNKACH BAROSTATYCZNYCH Pracownia Pomiarów Fizykochemicznych (PFC), Centralne

Bardziej szczegółowo

Basenowe wymienniki ciepła

Basenowe wymienniki ciepła Basenowe wymienniki ciepła Basenowe wymienniki ciepła Firma Bowman oferuje dwa rodzaje basenowych wymienników ciepła: do stosowania z kotłami (patrz str. 4 7) oraz do stosowania z panelami słonecznymi/pompami

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne i automatyczne systemy dynamiczne do badań materiałowych do 3000kN oraz 100Hz Producent: WILLE GEOTECHNIK

Uniwersalne i automatyczne systemy dynamiczne do badań materiałowych do 3000kN oraz 100Hz Producent: WILLE GEOTECHNIK Uniwersalne i automatyczne systemy dynamiczne do badań materiałowych do 3000kN oraz 100Hz Producent: WILLE GEOTECHNIK Te wysokiej jakości systemy badawcze, przeznaczone są do standardowych i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów

DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Produkty Średniego Napięcia DS1 Synchroniczny łącznik diodowy do baterii kondensatorów Power and productivity for a better world TM Kompensacja mocy biernej DS1 przyszłością łączników SN Kompensacja mocy

Bardziej szczegółowo

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric ALTIVAR PLUS 1 ALTIVAR PLUS > Wstęp > Rozdział 1 Konfiguracje Altivar PLUS SCO (Standardowa Oferta Szaf) CCO (Konfigurowalna Oferta Szaf) FCO (Elastyczne Wersje Szaf) > Rozdział 2 Rozszerzona Moc do 2400

Bardziej szczegółowo

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy Integracja systemowa lub pojedyńcze posadowienie Multifunkcjonalny Zagęszczanie dużych objętości Podajniki agęszczanie dużych objętości Recykling-Technika Pozioma belownica kanałowa Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/22416/1777/09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/22416/1777/09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/22416/1777/09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 inkubator do hodowli komórkowych, ilość : 1 szt Producent i model oferowanego aparatu Parametr Opis wymagań dla

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE SPECJALNE! Zawartość. Szwajcarski producent przyrządów pomiarowych od 1969 roku

PROMOCJE SPECJALNE! Zawartość. Szwajcarski producent przyrządów pomiarowych od 1969 roku Szwajcarski producent przyrządów pomiarowych od 1969 roku µ_ceny Okres obowiązywania promocji 01.01.14 31.12.14 Zawartość 2014 S_Cal PRO & S_Cal PRO µm S_Cal UL III S_Mike PRO S_Depth PRO X_TREME S_Dial

Bardziej szczegółowo

Transport Manager - opis produktu

Transport Manager - opis produktu Transport Manager - opis produktu 1. Obsługa podstawowych funkcji NajwaŜniejsze funkcje dostępne są równieŝ w menu kontekstowym znajdującym się pod prawym przyciskiem myszy. Są to: wybór punktów trasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE Kwadrupolowy spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem model/typ.... *; producent.....*; rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP Załącznik nr 6 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Liofilizator pojemność: kg lodu.

Sprawa Nr: RAP Załącznik nr 6 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Liofilizator pojemność: kg lodu. Strona1 Sprawa Nr: RAP.272.90.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry techniczne Wymagane parametry Liofilizator Parametry oferowane (wypełnia

Bardziej szczegółowo