Chromatograf cieczowy serii UHPLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chromatograf cieczowy serii UHPLC"

Transkrypt

1 Chromatograf cieczowy serii UHPLC

2 Jedyny bez kompromisów Najlepszy chromatograf cieczowy (UHPLC) o bardzo wysokiej wydajności na następną erę w chromatografii cieczowej Nexera, osiągając nowy poziom wydajności, jest przedstawicielem następnej generacji chromatografów cieczowych Shimadzu. Urządzenie Nexera spełnia wszystkie wymagania odnośnie analizy: konwencjonalna / duŝa prędkość / bardzo duŝa prędkość / wysoka rozdzielczość / wysoka temperatura, bez kompromisów odnośnie integralności danych. M a k s y m a l i z a c j a w y d a j n ości patrz str Nexera umoŝliwia precyzyjne podawanie rozpuszczalnika, znakomitą powtarzalność i minimalne przenoszenie próbki. Nexera gwarantuje niezawodność analizy we wszystkich obszarach zastosowań poprzez rafinację składników M a k s y m a l i z a c j a p r z e p u s t o w ości patrz str. 4-5 M a k s y m a l i z a c j a r o z b u d o w y patrz str. 8-9 Dzięki zakresowi ciśnienia do 130 MPa, nastrzykiwaniu z duŝą prędkością, nastrzykiwaniu z nakładaniem i bardzo efektywnemu mieszaniu gradientowemu, Nexera umoŝliwia analizę z bardzo duŝą prędkością i z bardzo duŝą rozdzielczością. Piec kolumnowy Nexera, autosampler oraz modularna elastyczność poszerzają zakres zastosowań. Zastosowania te obejmują analizę wysokotemperaturową, zielony LC, obróbkę wstępną auto sample oraz wielowymiarową separację.

3 System UHPLC Chromatograf cieczowy o bardzo duŝej wydajności KaŜdy z komponentów Nexera został poddany gruntownym poprawkom, które umoŝliwiają uzyskanie wyjątkowej i niedoścignionej wydajności. W erze, w której wymagane są wyŝsze standardy wydajności, Nexera odpowiada na potrzeby naszych klientów we wszystkich obszarach analizy: konwencjonalnej / duŝej prędkości / bardzo duŝej prędkości / wysokiej rozdzielczości / wysokiej temperatury / zielonego LC / wielowymiarowego LC. Jedynym systemem UHPLC, który najpełniej spełnia te wymagania szerokiego zakresu zastosowań, jest właśnie Nexera.

4 Maksymalizacja przepustowości Czym jest rzeczywista wysoka przepustowość? Rzeczywista wysoka przepustowość jest definiowana jako całkowity czas cyklu, który obejmuje nie tylko czas gromadzenia danych, ale równieŝ czas związany z analizą nastrzyk próbki, równowaŝenie kolumny i płukanie autosamplera. Realizacja rzeczywiście wysokiej przepustosowości Aby uzyskać rzeczywiście wysoką przepustowość, kaŝdy z komponentów Nexera został poddany gruntownym udoskonaleniom. Autosampler SIL- 30AC jest nie tylko najszybszym na świecie podajnikiem próbek, lecz obecnie zawiera standardową funkcję nakładania nastrzyków. Wydajny mieszalnik o małej pojemności (20 µl) oraz opcjonalna konfiguracja metody nastrzyku pętlowego absolutnie minimalizują objętość martwą. R e a l i z a c j a b a r d z o s z y b k i c h r o z d z i a ł ó w Nexera osiągnęła perfekcyjną równowagę pomiędzy największą rozdzielczością i największą szybkością. Moduły cieczowe o bardzo duŝym ciśnieniu (do 130 MPa) mogą wykorzystywać wszystkie kolumny szybkich rozdziałów. Nexera umoŝliwia stosowanie długich kolumn do analizy składników śladowych w złoŝonych próbkach oraz krótkich kolumn do szybkiej analizy. Pojemność pików 186 w ciągu 36 s Bardzo szybki rozdział z bardzo duŝą prędkością Szybka analiza cyklu : 25 nastrzyków / 23 min Najszybsza separacja w bardzo krótkich odstępach czasu osiągana dzięki bardzo duŝej odporności Nexera na szeroki zakres przepływu i najszybszy na świecie podajnik próbek. Największa powtarzalność przy ultra duŝej prędkości Analiza z wysoką przepustowością wciąŝ wymaga precyzyjnej powtarzalności separacji i czasu retencji. Nowy mieszalnik (MiRC) powstały na bazie studium technologii mikroreaktorów umoŝliwia wydajne mieszanie w niskiej objętości nawet dla najtrudniejszych rodzajów analizy, np analizy wykorzystującej TFA, dzięki czemu moŝna zminimalizować pojemność opóźnienia gradientu. Podgrzewacz o bardzo małej pojemności w połączeniu z ogólną konfiguracją systemu poprawia redukcję pojemności opóźnienia. Ponadto pompa LC-30AD jest wyposaŝona w mechanizm korekty pulsacji oraz w równoległy ruchomy mikrotłok umoŝliwiający bezimpulsowe podawanie rozpuszczalnika i znakomitą powtarzalność czasów retencji nawet w warunkach gradient ultra duŝej prędkości. Komputerowy model procesu mieszania Krzywa gradientu w trybie bardzo duŝej prędkości Czas Szerokość kroku 1 6 (0.1 s) poprzedniego trybu Krzywa gradientu w konwencjonalnym LC Obraz trybu gradientu bardzo duŝej prędkości

5 Skrócenie całkowitego czasu analizy Autosampler Prominence UFLC (ultra szybki LC) umoŝliiwa szybkie nastrzyki (10 s). Nexera umoŝliwia uzyskanie najwiekszej prędkości nastrzykiwania dzięki swojej opatentowanej technologii. Oprócz tego nastrzyk z nakładaniem powoduje dalsze skrócenie całkowitego czasu analizy przy duŝej przepustowości. Start 0 min 0 s Koniec 3 min 0 s Inny UHPLC 30 s na nastrzyk Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Shimadzu UFLC 10 s na nastrzyk Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza 33% szybciej Koniec 2 min 0 s Nexera z nastrzykm z nakładaniem Nastrzyk Analiza Nastrzyk Analiza 44% szybciej Nastrzyk Analiza Koniec 1 min 40 s Dalsze zmniejszenie systemowej pojemności opóźnienia za pomocą opcjonalnej metody nastrzykiwania pętlowego Autosampler SIL-30AC moŝna poddać rekonfiguracji tak, aby umoŝliwiał absolutnie najniŝszą systemowa pojemność opóźnienia na skutek konwersji do podajnika pętlowego. Taka konfiguracja jest prosta i wymaga jedynie zmiany kilku złączy. DuŜa pojemność próbki umoŝliwia analizę próbek z duŝą wydajnością Wykonywanie tysięcy analiz dziennie nie jest obecnie niczym niezwykłym. W takich wymagających laboratoriach maksymalna ilość próbek na operację jest tak samo waŝna, jak prędkość analizy. Nexera Rack Changer II zawiera do 12 płytek z próbkami (96 gniazd, 384 gniazd, płytki na fiolki) umoŝliwiające ciągłą analizę 4608 próbek. Rack Changer II zawiera układ precyzyjnego sterowania temperaturą z funkcją chłodzenia (4 do 40ºC) w celu zminimalizowania moŝliwości degradacji próbki podczas procesu. Nowy Rack Changer II

6 Maksymalna wydajność Shimadzu Nexera jest oryginalnym, uniwersalnym urządzeniem HPLC umoŝliwiającym wykonywanie róŝnych rodzajów analizy, łącznie z konwencjonalnym LC, ultra szybkim LC i ultra szybkim wysokociśnieniowym LC (UHPLC) pod bardzo wysokim ciśnieniem do 130 MPa bez kompromisu dla wydajnosci i jakości danych. Maksymalizacja ciśnienia, minimalne opóźnienie oraz szybkie nastrzyki umoŝliwiają uzyskanie bardzo szybkich czasów cyklu przy maksymalizacji wydajności pików. Nexera jest przydatna dla róŝnych zastosowań, takich jak analiza wysokotemperaturowa oraz zielony HPLC dzięki nowej konstrukcji pieca kolumnowego. Autosampler obróbki wstępnej rozszerza zakres zastosowań do pełnej automatyki i maksymalnej wydajności. Znakomita wydajność dla wszystkich zastosowań New LC-30AD Precyzyjny układ sterowania podawaniem rozpuszczalnika z napędem za pomocą ruchomego mikrotłoka jest przystosowany do duŝych zmian prędkości przepływu w przypadku szybkich zmian koncentracji w trakcie szybkich programów gradientowych. Nexera oferuje równieŝ mieszalnik o bardzo małej pojemności na bazie technologii mikroreaktorów oraz podgrzewacz o mikro pojemności, który minimalizuje poszerzenie pasma w warunkach wysokotemperaturowych. Precyzyjny układ sterowania podawaniem rozpuszczalnika, mieszalnik o duŝej efektywności oraz podgrzewacz o mikro pojemności zapewniają dokładną i precyzyjną chromatografię i znakomitą powtarzalność czasu retencji, co umoŝliwia bezpieczną detekcję związków docelowych w złoŝonych matrycach. Precyzyjny nastrzyk próbki niezaleŝnie od pojemności Autosampler SIL-30AC umoŝliwia znakomitą powtarzalność objętości nastrzykiwania nawet w przypadku nastrzyków 0.1 µl dzięki zastosowaniu systemu odmierzania o duŝej rozdzielczości (6 nl/krok) oraz precyzyjnie wykonanemu zaworowi. Autosampler spełnia wymagania odnośnie niezawodności we wszystkich rodzajach analizy, od mikro do konwencjonalnej. Powtarzalność obszaru szczytowego Obj. nastrzykiw. [µl] Powtarzalność (%RSD, n=6) 0,2 0,281 0,4 0, , , , , ,044 Przenoszenie próbki bliskie zera W nowym autosamplerze Nexera, Shimadzu kontynuuje dąŝenie do poprawy niskiej wartości przenoszenia. Dzięki zmniejszeniu obszaru kontaktu igły, zastosowaniu specjalnej powłoki, obróbce powierzchni oraz nowej uszczelce igły, autosampler SIL-30AC osiąga nowy poziom odnośnie niskiego poziomu przenoszenia próbki. Oprócz zminimalizowania fundamentalnych przyczyn adsorpcji związków, Nexera oferuje wiele trybów płukania za pomocą wielu rozpuszczalników w celu wyeliminowania przenoszenia bardzo trudnych, uporczywych związków. MoŜliwy jest takŝe wybór aktywnego płukania wszystkich powierzchni kontaktowych. Przenoszenie: % bez płukania 4 g/l kofeiny w wodzie

7 Detektory absorbancji o znakomitej stabilności i czułości Analizy poziomów śladowych, takie jak analiza zanieczyszczeń, wymagają o wiele bardziej dynamicznego zakresu oraz niŝszych zakłóceń linii bazowej. Dzięki termostatowanej celi, jak równieŝ funkcji korekty światła rozproszonego, oba detektory SPD-20A UV-VIS i SPD-M20A fotodiodowy oferują wysoki stopień stabilności, czułości i liniowości dla pewności analizy. Próbkowanie z częstotliwością 100 Hz przez detektory SPD-20A/M20A zapewnia detekcję pików bez utraty separacji i wykorzystanie pełnego potencjału ultraszybkich kolumn LC. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (100 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: woda B: acetonitryl Gradient : B 25%^40% (0.1 min) -^70% (3.0 min) Prędk. przepł. : 0.8 ml/min Temp. kolumny. : 30ºC Detekcja : 240 nm D e t e k t o r y f l u o r e s c e n c j i o n a j l e p s z e j c z u ł ości na ś w i e c i e Czułość jest najwaŝniejszym czynnikiem w przypadku detekcji fluorescencji. Dzięki nowatorskiemu systemowi optycznemu, RF-20A/20Axs oferuje wiodący na świecie poziom czułości. Stosunek sygnału do szumu Ramana wody co najmniej 2000 dla RF-20Axs lub 1200 dla RF-20A powoduje, Ŝe detektory te są potęŝnymi narzędziami analizy, wymagane w przypadku detekcji poziomów śladowych komponentów. RF-20Axs posiada sterowaną temperaturowo celkę z funkcją chłodzenia. Pozwala ona zachować stałą temperaturę celki detektora, nawet w przypadku duŝych wahań temperatury pokojowej, w celu zapewnienia znakomitej powtarzalności bez spadku czułości. Próbkowanie przy 100 Hz przez RF-20A/ 20Axs umoŝliwia bardzo szybką analizę LC bez strat separacji. Stos. sygnału do szumu Ramana wody : 4000 Szczytowa intensywność Ramana wody: 14 Chromatogram hydrochinonów [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 3 mm średn. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: 0.05% kwas mrówkowy B: 0.1% kwas mrówkowy w acetonitrylu Gradient : B 8% >16% (0.75 min)^36% (1-1.5 min) -^95% (2 min) Prędkość przepł : 2.0 ml/min Temp. kolumny : 55ºC Detekcja : Ex. 295nm, Em. 455nm ( min) Ex. 325nm, Em. 365nm ( min)

8 Maksymalizacja rozbudowy Najlepszy UHPLC do obsługi spektrometru masowego Najszybszy cykl gradientu jest uzyskiwany za pomocą innowacyjnej technologii sprzętowej. Całkowita objętość martwa systemu została obniŝona do wartości poniŝej 42 µl dzięki zastosowaniu mieszalnika o bardzo niskiej pojemności (20 µl), opcjonalnego zestawu nastrzykiwania pętlowego z pętlą 5 µl oraz systemem wstępnego podgrzewania rozpuszczalnika o mikro pojemności. Ze względu na analizę złoŝonych próbek z duŝą czułością, wymagane jest aby zestaw LC połączony z LC/MS(/MS) redukował szum tła i umoŝliwiał uzyskanie przenoszenia próby zbliŝone do zera. Autosampler SIL-30AC umoŝliwia znakomitą analizę LC/MS(/MS) z przenoszeniem próby bliskim zera, który w razie konieczności moŝe wykorzystać swoją funkcjonalność wielokrotnego płukania z wykorzystaniem maksymalnie 4 róŝnych roztworów płuczących. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 1.8 µm) Faza ruchoma : A: 0.1% kwas mrówkowy w wodzie B: 0.1% kw. mrówkowy w acetonitrylu Gradient : B 3% 95% (0.50 min) Prędk. przepł. : 1.8 ml/min Temp. kolumny : 50ºC Detekcja : LCMS-2020, ESI (+/-) Prędk. skanowania : amu/s Pozytywne Negatywne Nexera i LCMS-2020 Równoczesna analiza za pomocą Shimadzu LCMS-2020 [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 2.1 mm śr. wewn., 2.2 µm) Faza ruchoma : A: 0.1% formic acid B: acetonitryl Pręd. przepływu: 1.5 ml/min Gradient : B 25%^50% (0.75 min)^90% (0.76 min) Temp. kolumny. : 40ºC Detekcja : LCMS-2020, ESI (+) Roztwór płukania : R0: 0.1% kw. mrówk. w acetonitrylu R1: 0.1% kw. mrówkowy w metanolu Próbka : desipramina, amitriptylina (kaŝda 5 µg/ml) Obj. nastrzyk.l. : 5 µl : Płukanie zanurz. igły Płukanie pompow. igły Nie wykryto Całkow. redukcja przenoszenia próbki dzięki funkcji Multi-Rinse Desipramina 1+2* Nie wykryto (<0.0042% = 1.2 pg) Amitriptylina Nie wykryto (<0.0027% = 0.68 pg) 1* 0.01% 0.01% brak płukania 0.05% 0.05% *W przypadku lub 1, roztwór do płukania zanurzeniowego wynosi 0 1% kwasu mrówkowego w acetonitrylu

9 Zautomatyzowana obróbka wstępna próbki Autosampler SIL-30AC obejmuje funkcje obróbki wstępnej takie jak rozcieńczanie, dodawanie wewnętrznych standardów oraz derywatyzację przedkolumnową. Te nowe właściwości zapewniają automatyczne operacje zwiększające dokładność, precyzję oraz prędkość w przypadku potrzeby przeanalizowania wielu próbek. SIL-30AC Autosampler Dodatek zawierający BCAA Standardowa mieszanka aminokwasów Analiza aldehydu oftalowego z wykorzystaniem automatycznej funkcji obróbki wstępnej SIL-30AC. [Warunki analityczne] Kolumna : ODS (50 mm L. 3.0 mm I.D., 2.2 µm) Faza ruchoma : A: 20 mmol/l fosforan potasowy B: acetonitryl Prędkość przepływu : 1.2 ml/min Temp. kolumny. : 40ºC Detekcja : fluorescencja przy Ex 350 nm, Em 450 nm Z i e l o n a C h r o m a t o g r a f i a w t e m p e r a t u r z e 150ºC CTO-30A Piec kolumnowy Zielona Chromatografia wymaga stabilnej i niezawodnej kontroli temperatury w wysokiej temperaturze. Piec kolumnowy CTO-30A umoŝliwia precyzyjne sterowanie temperaturą do 150ºC dzięki nowo zaprojektowanemu podgrzewaczowi rozpuszczalnika, opatentowanemu inteligentnemu stabilizatorowi ciepła (IHB) oraz pokolumnowemu chłodzeniu rozpuszczalnika. Podgrzewacz rozpuszczalnika oraz IHB zapewniają równomierną temperaturę kolumny, nawet przy bardzo wysokich prędkościach przepływu. 150 C Tylko woda Konwencjonalna LC 40 C 30% methano 1: Theophylline 2: Caffeine [Zielona LC] Kolumna : ODS na bazie polimeru (150 mm L 3 mm śr. wewn., 3 µm) Faza ruchoma : Tylko woda Prędkość przepływu: 0.5 ml/min Temp. kolumny. : 150ºC [Konwencjonalna LC] Kolumna : ODS (150 mm L. 4.6 mm I.D., 5 µm) Faza ruchoma : metanol/woda (30/70) Prędkość przepływu : 1.0 ml/min Temp. kolumny : 40ºC Porównanie pomiędzy zieloną i konwencjonalną LC

10 Shimadzu HPLC workstation LabSolutions Łatwy monitoring stanu roboczego wielu instrumentów Monitoring stanu roboczego jest wymagany dla uŝytkowników, którzy muszą wykorzystywać urządzenia HPLC równolegle. Monitor stanu roboczego umoŝliwia uŝytkownikowi przeglądanie uŝytkowników instrumentów, ilość partii próbek zarejestrowanych w kolejce partii oraz spodziewany czas zakończenia serii partii. Monitor stanu ułatwia bardziej wydajne zarządzanie próbkami oraz odpowiednie przydzielenie systemu. Oprócz tego moŝna uzyskać dostęp do okna sterowania kaŝdego instrumentu poprzez kliknięcie na nazwę instrumentu. Informacyjny monitor stanu instrumentu umoŝliwiający rzetelną analizę WaŜne jest potwierdzenie, Ŝe oprzyrządowanie pracuje prawidłowo, w celu zapobiegania niepowodzeń analizy i zapewnienia odpowiedniej wydajności w laboratorium. Ma to szczególne znaczenie w przypadku analizy z bardzo duŝą prędkością. LabSolutions umoŝliwia monitorowanie ciśnienia roboczego, temperatury pieca, temperatury pokojowej, statusu gradientu oraz zuŝycia elementów podczas analizy. Informacja jest równieŝ zapisywana z indywidualnym plikiem danych. Indywidualne przystosowanie okna programu w celu przyspieszenia codziennej pracy śadne oprogramowanie nie moŝe zostać zaprojektowane dla wszystkich uŝytkowników i dla wszystkich warunków. LabSolutions umoŝliwia dostosowanie ikon ekranowych i układu przez uŝytkownika; dzięki temu interfejs graficzny uŝytkownika moŝna zaadaptować zgodnie z indywidualnymi preferencjami i przebiegiem roboczym.

11 LabSolutions umoŝliwia przepływ roboczy analizy z operacji analitycznych HPLC do zarządzania danymi w sposób bardziej efektywny dzięki udoskonalonej uŝyteczności i lepszej funkcjonalności. LabSolutions obsługuje automatykę we wszystkich przepływach roboczych LC od automatycznego uruchomienia, sterowania HPLC, analizy post-run, zarządzania danymi oraz tworzenia raportów, aŝ do automatycznego wyłączenia. LabSolutions oferuje równieŝ moŝliwość przeglądania danych i analizy po uruchomieniu pojedynczych lub pakietowych danych HPLC z kompletnym zarządzaniem danymi w regulowanych otoczeniach. Okno wszystkich wyników ilościowych Okno wyników ilościowych w LabSolutions moŝe zawierać informacje o piku, wyniki ilościowe i obliczenia statystyczne serii danych. Okno moŝe równieŝ przedstawiać wyniki danych na bazie kryteriów akceptacji. Na przykład moŝna wybrać dane przykładowych próbek z serii próbek w tzw. batchu. Chromatogram, krzywa kalibracji i wyniki ilościowe są przedstawione w pojedynczym oknie. Modyfikacja parametrów integracji i kalibracji jest równieŝ moŝliwa w tym widoku. Funkcja przeglądarki chromatogramów do przyspieszania procesu rozwoju metody Funkcja Przeglądarka Danych oferuje optymalne środowisko dla przeglądu separacji i kształtów pików pomiędzy wieloma chromatogramami. Skalę wyświetlania chromatogramów moŝna łączyć pomiędzy róŝnymi oknami chromatogramów, umoŝliwiając uŝytkownikowi identyfikację subtelnych róŝnic separacji pomiędzy wieloma chromatogramami. Przeglądarka danych jest w stanie porównywać chromatogramy z wielu detektorów. Zgodność z przepisami (polityka bezpieczeństwa) LabSolutions oferuje kompletne i innowacyjne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi regulacjami. Obejmuje ślady rewizji, przeglądarki dzienników, obsługę ER/ES* oraz rejestr nieupowaŝnionego dostępu. Administratorzy mogą w łatwy sposób ustawić politykę systemu, zarządzanie uŝytkownikami oraz uprawnieniami dostępu do systemu i danych. *wymagany jest Class-Agent manager

12 Specyfikacje Kontrolery systemu CBM-20A ( XX) CBM-20Alite ( ) Connectable units Solvent delivery units: 4 max, Autosampler: 1, Column oven: 1, Detectors: 2 max, Fraction collector: 1 Sub-controllers: 2 max Solvent delivery units: 4 max, Autosampler: 1, Column oven: 1, Detectors: 2 max Number of connectable units 8 (expansion possible up to 12) 5 (including the unit incorporating the system controller) Data buffering Approx. 24 hours for an analysis (at 500 ms sampling rate; available only with LabSolutions) Event I/O 4 inputs, 4 outputs 2 inputs, 2 outputs Analog board Up to 2 boards can be mounted. Mounting not supported. Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 5.5 kg 120(W) 20(H) 100(D) mm, 0.5 kg AC 110 V, 230V, 100 VA, 50/60 Hz Supplied from the unit Jednostki dostarczania rozpuszczalnika LC-30AD ( XX) Solvent delivery method Micro-volume double plunger pump Plunger capacity 10 µl Flow-rate setting range Flow-rate accuracy Flow-rate precision Gradient type Gradient mixing accuracy Plunger rinsing mechanism Safety measures ml/min (to 130 MPa) ml/min (to 80 MPa) ±1 % (under specified conditions) Less than 0.06%RSD or 0.02 minsd whichever is the greater High-pressure mixing ±0.5 % (under specif ied conditions) Equipped with an automatic rinsing kit Liquid-leakage sensor, high-pressure/low-pressure limits Available ph range 1 to 9 Dimensions, weight 260(W) 140(H) 500(D) mm, 11.8 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz Odgazowywacze on-line DGU-20A5 ( ) DGU-20A3 ( ) Number of degassed solvents 5 3 Degassed flow-line capacity 380 µl Dimensions, weight 260(W) 70(H) 420(D) mm, 5.2 kg 260(W) 70(H) 420(D) mm, 5 kg Supplied from LC-30AD

13 Piec kolumnowy ogrzewanie blokowe CTO-30A ( XX) Type Temperature setting range Temperature control precision Block heating system 4 C to 150 C in 1 C steps ± 0.05 C Temperature control range 5 C above room temperature to 150 C Column size and capacity 150 mm L. 4.6 mm I.D. column 2 Devices that can be accommodated Functions Safety measures Gradient Mixer, High-Pressure Flow Switching Valves (2), Post Column Cooler etc. Linear temperature programs supported Solvent sensor, Liquid-leakage sensor, temperature fuse, temperature upper limit Dimensions, weight 260(W) 210(H) 500(D) mm, 10 kg AC 110 V, 230 V, 300 VA, 50/60 Hz Piece kolumnowe wymuszona cyrkulacja powietrza CTO-20A ( XX) CTO-20AC ( XX) Type Forced-air circulation Cooling method None Electronic cooling Temperature setting range Temperature control precision 4 C to 85 C in 1 C steps 0.1 C max. (typically 0.04 C max.) Temperature control range 10 C above room temperature to 85 C 10 C below room temperature to 85 C Storage capacity Devices that can be accommodated Functions Safety measures 220 (W) 365 (H) 95 (D) mm Manual Injectors (2), Gradient Mixer, High-Pressure Flow Switching Valves (2), etc. Linear temperature programs supported Solvent sensor, temperature fuse, temperature upper limit Dimensions, weight 260(W) 415(H) 420(D) mm, 20 kg 260(W) 415(H) 420(D) mm, 23 kg AC 110 V, 230 V, 500 VA, 50/60 Hz Wysokociśnieniowe zawory wyboru przepływu FCV-32AH ( ) Valve type Maximum operating pressure 2-position / 6-port rotary valve 130 MPa Operating ph range 1 to 14 Dimensions, weight 110(W) 110(H) 250(D) mm, 4 kg Supplied from the unit

14 Specyfikacje Automatyczny podajnik Injection method Maximum operating pressure Injection-volume setting range Number of processed samples SIL-30AC ( XX ) Standard: Total sample injection, variable injection volume Option: Loop injection, adjustable or fixed volume loop injection (option) 130 MPa Total volume injection: 0.1 to 50 µl Loop injection: 0.1 to 20 µl (select the loop from 5 µl and 20 µl) (0.1 to 9.9 µl in 0.1 µl increments, 10 to 50 µl in 1 µl increments) 175 (w/1 ml sample vials), 105 (w/1.5 ml sample vials), 50 (w/4 ml sample vials), 192 (w/2 microtiter plates each with 96 wells), 768 (w/2 microtiter plates each with 384 wells), 192 (w/2 Deep well MTP each with 96 wells), 768 (w/2 Deep well MTP each with 384 wells) Also, ten 1.5 ml vials in addition to each of the above. Injection-volume accuracy ±1% (total volume injection, under specified conditions) Injection-volume precision RSD 0.25 % (total volume injection, under specified conditions) Cross-contamination % or less (total volume injection, without rinsing, under the specified conditions) Needle rinsing Set freely before and after sample injection, outer and inner of needle, 4 solvents max. Sample cooler Block cooling/heating, used together with dehumidifying function, 4 C to 40 C Safety measures Liquid-leakage sensor Operating ph range 1 to 9 (1 to 14 option) Dimensions, weight 260(W) 415(H) 500(D) mm, 30 kg AC 110 V, 230 V, 300 VA, 50/60 Hz Automatyczny zmieniacz uchwytów na fiolki II Rack Changer II ( XX) Compatible plates 96-well MTP, 96-well DWP, 384-well MTP, 384-well DWP, 1.5mL vial plate (54 vials) Number of processed plates 12 Sample cooler Block cooling/heating, used together with dehumidifying function, 4 C to 40 C Dimensions, weight 425(W) 415(H) 500(D) mm, 32 kg AC 110 V, 230 V, 350 VA, 50/60 Hz Detektor UV-VIS Light source Wavelength range Bandwidth Wavelength accuracy Wavelength precision Noise SPD-20A UFLC version ( XX) Deuterium (D2) lamp 190 to 700 nm 8 nm ± 1 nm max. ± 0.1 nm max. 1.2 x 10-5 AU (with standard semi-micro cell, under specified conditions) < 0.5 x 10-5 AU (with conventional cell, under specified conditions) > *1 Drift 2 x 10-4 AU/h (with standard semi-micro cell, under specified conditions) <1 x 10 - Linearity Cell temperature setting range 4 AU/h (with conventional cell, under specified conditions)> *1 2.5 AU (with standard semi-micro cell, ASTM) 9 C to 50 C in 1 C step Cell temperature range 5 C above room temperature to 50 C Cell Functions Safety measures Standard semi-micro cell: Optical path length: 5 mm, Capacity: 2.5 µl, Pressure: 12 MPa Optional conventional cell: Optical path length: 10 mm, Capacity: 12 µl, Pressure: 12 MPa Dual-wavelength detection, ratio-chromatogram output, wavelength scanning Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 13 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz *1: Conventional cell is optiona

15 Detektor Diodowy SPD-M20A ( XX) Light source Deuterium (D2) lamp, tungsten (W) lamp Number of diode elements 512 Wavelength range Slit width Wavelength accuracy Wavelength precision Noise Drift Linearity Cell temperature setting range 190 nm to 800 nm 1.2 nm (high-resolution mode), 8 nm (high-sensitivity mode) ± 1 nm max. ± 0.1 nm max. 0.6 x 10-5 AU (under specified conditions) 5 x 10-4 AU/h (under specified conditions) 2.0 AU (ASTM standard) 9 C to 50 C in 1 C step Cell temperature range 5 C above room temperature to 50 C Cell Functions Safety measures Standard conventional cell : Optical path length : 10 mm, Capacity: 10 µl, Withstand pressure : 12 MPa Optional semi-micro cell : Optical path length : 5 mm, Capacity: 2.5 µl, Withstand pressure: 12 MPa Contour output, spectrum library, MAX plotting Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 260(W) 140(H) 420(D) mm, 12 kg AC 110 V, 230 V, 150 VA, 50/60 Hz Detektory Fluorescencji Light source Wavelength range Spectral bandwidth Wavelength accuracy RF-20A ( XX) Xenon lamp nm ± 2 nm RF-20Axs ( XX) Xenon lamp, low-pressure mercury lamp (to check wavelength accuracy) 200 nm to 750 nm Wavelength reproducibility ± 0.2 nm S/N Water Raman peak S/N >1200 Water Raman peak S/N >2000 Cell temperature setting range - 4 C to 40 C in 1 C step Cell temperature control range - 10 C below room temperature to 40 C Cell Functions Safety measures Standard conventional cell: Capacity: 12 µl, Pressure: 2 MPa Optional semi-micro cell: Capacity: 3 µl, Pressure: 2 MPa Dual-wavelength detection, wavelength scanning Liquid-leakage sensor Dimensions, weight 210(H) 420(D) mm, 16 kg 260(W) 210(H) 420(D) mm, 18 kg AC 110 V, 230 V, 400 VA, 50/60 Hz

16 Wyłączny przedstawiciel w Polsce koncernu SHIMADZU: SHIM-POL A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna Ul. Lubomirskiego 5, Izabelin tel , ZałoŜona w roku 1875, Shimadzu Corporation, lider rozwoju zaawansowanych technologii posiada bogatą historię innowacji zbudowaną na bazie zaangaŝowania w Ŝycie społeczne poprzez naukę i technologię. Posiadamy globalną sieć sprzedaŝy, serwisu, wsparcia technicznego oraz centra aplikacji na sześciu kontynentach, nawiązaliśmy długoterminowe relacje ze znakomicie wyszkolonymi dystrybutorami w ponad 100 krajach. W celu uzyskania informacji o firmie Shimadzu lub nawiązania kontaktu z biurem lokalnym proszę odwiedzić naszą stronę internetową SHIMADZU CORPORATION. International Marketing Division 3. Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Phone: 81 (3) Fax. 81 (3) URL Printed in Japan A-NS The contents of this brochure are subject to change without notice

Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm

Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm... INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Data: Styczeń 2007 Zestawił: ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12 Telefon: (12) 267 7187 Fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o.

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Kiedy był początek? 1970 2 2011 AB SCIEX Definicja mikro HPLC HPLC @ 10 200 ul/min dla kolumn 0.3 1.0 mm Średnica kolumny

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA VRV IV ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA A tak w ogóle, czym jest ten nowy standard? VRV IV = VRV + rewolucyjne standardy 3Zmienna temperatura czynnika chłodniczego Ciągłe ogrzewanie poprzez pompę

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW. Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa

ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW. Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa ROZWIĄZANIA I USŁUGI DLA LEPSZYCH WYNIKÓW Aparatura Analityczna i Usługi Laboratoryjne Broszura przeglądowa Aparatura Spektroskopia Spectrum Two TM Dzięki połączeniu doskonałych osiągów i prostoty obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Monitor rozpuszczonego wodoru i wody Calisto 1 IED O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DO WYKRYWANIA USTEREK I OCHRONY IZOLACJI Calisto

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Pora na idealny klimat przez cały rok

Pora na idealny klimat przez cały rok Pora na idealny klimat przez cały rok DVM S - Twoja 5. pora roku SAMSUNG Systemy klimatyzacji DVM S 203 DVM S ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE SYSTEM KLIMATYZACJI 5. GENERACJI * W sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji MAKING MODERN LIVING POSSILE Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla iepłownictwa, hłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji Regulatory elektroniczne Danfoss: Kilka typów produktów -

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA

CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA Numer części : 09902 0061 Wersja O Maj 2005 Rozdział SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

News. Produkcja Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru. Zarządzanie 10 000 pozycji w sposób terminowy

News. Produkcja Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru. Zarządzanie 10 000 pozycji w sposób terminowy Produkcja Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 8 News Zarządzanie 10 000 pozycji w sposób terminowy Producenci urządzeń do pomiaru ciśnienia i temperatury wymagają wysokiej jakości komponentów. Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC Rozwiązania Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania Zawartość przewodnika kieszonkowego Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie.

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Zwiększenie wydajności przy

Bardziej szczegółowo