SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE Z A T W I E R D Z A M Siemianice, dnia r Inż. Krzysztof Durczak / Z-CA DYREKTORA / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony Zn. spr. 1/SI/2013 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia , ogłoszenie otrzymało nr Określenie wg CPV : Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) Siemianice r

2 I. Nazwa i adres zamawiającego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, Łęka Opatowska tel , fax województwo: wielkopolskie powiat: kępiński NIP: REGON: adres internetowy: Godziny urzędowania: od 8.00 do II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zwanej dalej ustawą lub PZP oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy PZP, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostosowanie struktury opisu taksacyjnego, instalacja i konfiguracja systemu wraz z konwersją danych przestrzennych (wykonanie aplikacji serwer oraz centralnej bazy danych)- sztuk 1 Elementy systemu i ich funkcjonalność Założenia : Aplikacja serwer, zainstalowana będzie na serwerze LZD Siemianice Aplikacja serwer powinna zawierać pełną funkcjonalność systemu i centralną bazę danych. Baza danych powinna być skonstruowana o model relacyjny w standardzie SQL. Budynek LZD Siemianice Na serwerze należy zainstalować główną bazę danych baza danych musi być widoczna dla każdej wersji klienckiej, czyli z dowolnego komputera z domeny oraz z odpowiednich komputerów uruchomionych w leśniczówkach. Każdy użytkownik pracujący w oprogramowaniu klienckim do prowadzenia magazynu drewna zainstalowanym na komputerze osobistym, musi korzystać z jednej, wspólnej bazy zainstalowanej na serwerze. Baza danych musi zapewniać jednoczesną pracę na danych z minimum 30 różnych komputerów (różnych użytkowników). Leśniczówki Informatyzacja leśniczówki oraz pracy leśniczego musi zapewnić połączenie internetowe pomiędzy komputerem w leśniczówce a danymi znajdującymi się na 2

3 serwerze w budynku LZD Siemianice. Liczba punktów do podłączenia za pomocą VPN nie przekroczy 6 lokalizacji (leśniczówek) Na komputerze leśniczego musi być zainstalowane oprogramowanie do prowadzenia magazynu drewna. Aplikacja musi łączyć się z bazą danych znajdującą się na serwerze w budynku LZD Siemianice, co zapewni pełny dostęp do aktualnych danych. Zamawiający preferuje połączenie typu VPN. W szczególnych przypadkach, gdy łączność VPN zostanie przerwana z powodów niezależnych od zamawiającego, oprogramowanie do prowadzenia magazynu drewna musi umożliwić pracę na odpowiedniej kopii bazy danych - podstawowym trybem pracy aplikacji musi być jednak technologia VPN. Leśniczy zostanie wyposażony w komputer terenowy typu hand-held do gromadzenia danych w terenie. Leśniczy musi mieć możliwość rejestracji wszystkich, szczegółowych danych rejestrowanych podczas odbioru drewna (przychód). Rejestrator wyposażony zostanie w moduł GSM, który zapewniać ma odpowiednią synchronizację danych pomiędzy bazą na rejestratorze oraz bazą danych na serwerze w biurze LZD Siemianice. Rys. Architektura systemu informatycznego. 2) Oprogramowanie PC ( aplikacja kliencka ) pozwalające na sprawne gromadzenie oraz sprawne zarządzanie danymi 11 licencji; Aplikacja do prowadzenia gospodarki leśnej Założenia : Aplikacja klient zainstalowana będzie na komputerach pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną oraz 3

4 na komputerach znajdujących się w leśniczówkach, stanowiska klienckie będą miały różne uprawnienia do centralnej bazy danych. Każda instalacja aplikacji klienckiej musi umożliwiać podłączenie do bazy danych, znajdującej się na serwerze w budynku LZD Siemianice. Zamawiający preferuje możliwość zastosowania metody VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcjonalny jaki powinien być obsługiwany przez aplikacje klienckie: Dane opisowe w tym: przeglądanie aktualnych opisów taksacyjnych, edycja opisów, ewidencjonowanie uwag i dodatkowych opisów do wydzieleń, kontrola opisu taksacyjnego, możliwość aktualizacji danych opisowych (automatyczna aktualizacja o wiek i przyrost), raportowanie opisów Ewidencja, w tym: przeglądanie wykazu obrębów ewidencyjnych, opisów działek wraz z użytkami ewidencyjnymi, edycja obrębów ewidencyjnych, działek i użytków, łączenie działek/użytków ewidencyjnych z wydzieleniami leśnymi, kontrola poprawności wprowadzonych danych, raportowanie (rejestr gruntów, analiza rozbieżności wg ewidencji i stan na gruncie, rejestr umów dzierżawy i użyczenia gruntów, grunty obce i w zarządzie LZD Siemianice z podziałem na użytki w rozbiciu na gminy i wsie), zachowana relacja do mapy ewidencyjnej Moduł szacunków brakarskich przejmowanie danych ze średnicomierza elektronicznego, wprowadzanie danych z raptularza terenowego. Raportowanie w rozbiciu na gatunki, sortymenty, grupy czynności, adresy leśne (poziom wydzielenia, leśnictwa i całej jednostki) w ujęciu powierzchniowym i masowym, z podziałem na całkowitą masę grubizny dla poszczególnych gatunków. Użytkowanie lasu (hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskanie drewna, ekosystemy nieleśne lądowe, ochrona zwierzyny), w tym: tworzenie projektów zadań ochronnych do wydzielenia i powierzchni nie stanowiących wydzieleń (luki, kępy, itp.), kontrola poprawności wprowadzonych danych, zatwierdzanie projektów zadań ochronnych, przeglądanie zatwierdzonych planów, raportowanie: analiza realizacji zadań ochronnych w układzie rzeczowym i kosztowym, tworzenie raportów i formularzy do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadań ochronnych, tworzenie okładek. Obsługa przetargów na prace terenowe, w tym grupowanie zaplanowanych zadań do przetargu. Wydruk dokumentów z listą zaplanowanych pozycji, wydruk formularzy ofertowych z miejscem do podania cen przez wykonawców. Rejestracja kosztów prac podanych w przetargu wykorzystanie podanych wartości w trakcie rozliczania prac. Ochrona lasu, w tym: ewidencja pożarów, ewidencja szkód od zwierzyny, rejestrowanie występowania szkodników/chorób/szkód, inwentaryzacja drzew do naturalnego rozkładu, raportowanie (wykaz szkód od zwierzyny, wykaz pożarów), Rejestracja wykonanych prac, w tym: wystawianie zleceń dla wykonawców, wystawianie protokołu odbioru robót, odnotowywanie wykonania na pozycjach planu, Obrót drewnem, w tym: rejestracja dokumentów WOD, współpraca z rejestratorem leśniczego, import danych z rejestratora, tworzenie specyfikacji manipulacyjnych (SM), realizacja sprzedaży drewna (AS, KW, RW) oraz inne (PP). 4

5 o Kwit wywozowy KW (umożliwia rozchód drewna poprzez sprzedaż klientowi hurtowemu na jego podstawie tworzy się fakturę VAT o Rozchód wewnętrzny RW (umożliwia rozchód wewnętrzny drewna porachunkowo ) o Asygnata AS (umożliwia rozchód drewna poprzez sprzedaż klientowi detalicznemu) o Protokół pokradzieżowy PP (umożliwia rozchód drewna skradzionego) o Specyfikacja manipulacyjna SM (umożliwia przekwalifikowanie odebranego drewna zarówno w klasyfikacji jakościowej jak i wymiarowej) Faktury za drewno możliwości wystawiania faktur sprzedażowych za drewno na podstawie wystawionych dokumentów rozchodowych kwitów wywozowych. Raport zestawienia obrotu drewnem raport uwzględnia obrót drewna w nadleśnictwie/leśnictwie w danym przedziale czasowym. Dane w rozbiciu na sortymenty, gatunki, grupy gatunkowe, grubizna/drobnica, podsumowujący sortymenty. Raport uwzględnia zapas początkowy, wartość początkową zapasu, przychód ( w rozbiciu na pozyskanie, manipulację na +, manipulacją na -, oraz podsumowanie ogółem), rozchód ( w rozbiciu na KW, AS, RW, PP), zapas końcowy, wartość końcowa zapasu, cena średnia netto, wartość sprzedaży netto. Moduł uprawnień dla użytkowników możliwość definiowania szczegółowych uprawnień (odczyt, edycja, dodawanie nowych pozycji) dla użytkowników do poszczególnych modułów systemu. Ograniczenie dostępu do danych poprzez wskazanie zakresu dostępnych adresów leśnych. Magazyn drewna wyświetlanie całości drewna znajdującego się na stanie magazynowym LZD Siemianice. Filtrowanie dokumentów przychodowych lub drewna względem adresu leśnego, daty przychodu (zakresu od do ), gatunku drewna, grupy gatunkowej (iglaste/liściaste), sortymentu, klasy grubości, uszkodzeń, kierunku pozyskania. Moduł słownikowy możliwość wprowadzania dowolnych grup czynności, czynności, artykułów, stawek VAT, danych teleadresowych (z podziałem na pracowników, wykonawców, odbiorców). Raportowanie sprzedaży drewna na podstawie typu dokumentu rozchodowego, klienta, adresu leśnego, numeru umowy, okresu rozchodowego (od do ), z opcją podsumowującą sortymentowo i gatunkowo. Szczegółowe raportowanie pozyskania drewna raport uwzględniający dokument przychodowy, numer drewna, gatunek, sortyment, miąższość oraz adres leśny. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego. Szczegółowe raportowanie prac z zakresu hodowli lasu raport zestawiający plan i wykonanie dla parametrów takich jak: czynność, ilości czynności, koszty, numer dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego 5

6 Szczegółowe raportowanie prac z zakresu ochrony lasu raport zestawiający plan i wykonanie dla parametrów takich jak: czynność, ilość czynności, koszty, numer dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego Raport ewidencji posuszu raport przedstawiający ewidencję oraz pozyskanie posuszu według adresów leśnych w wybranym roku. Raport ewidencji szkód biotycznych i abiotycznych w drzewostanie raport zestawiający powstanie szkód w drzewostanie spowodowanymi czynnikami biotycznymi (zwierzyna płowa, szkodniki pierwotne i wtórne drewna, grzyby, pędraki) i abiotycznymi (śniegołomy, wiatrołomy, pożar) z uwzględnieniem opcji leśnictwo/nadleśnictwo oraz zakres czasowy Szczegółowe raportowanie cięć raport zawierający szczegółowe zestawienie wykonanych cięć z informacją o adresie leśnym, pozycji planu, dokumentach przychodowych. Raport powinien zawierać również zestawienie drewna według gatunków i sortymentów w rozbiciu na drewno gatunków iglastych i liściastych z uwzględnieniem plan/wykonanie. Szczegółowe raportowanie pozostałych typów planów możliwość wygenerowania raportu dla dowolnego typu planu zawierającego informacje na temat czynności, kosztów, zużytych materiałów oraz uzyskanych produktów, powierzchni wykonania adresu wydzielenia, siedliska, stopnia trudności. Raport generowany w układzie plan/wykonanie na podstawie typu planu, grupy czynności, czynności, adresu leśnego. Zbiorczy raport pozyskania raport zestawiający miąższość drewna pozyskaną według grup czynności w rozbiciu na poszczególne gatunki drewna. Raport w podziale na drewno gatunków liściastych, iglastych oraz w układzie plan/wykonanie. Raport generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający koszty dla poszczególnej grupy czynności. Uwzględnia powierzchnię manipulacyjną oraz zredukowaną, a także powierzchnię podsadzeń produkcyjnych. Zbiorczy raport hodowli lasu raport zestawiający zbiorczo grupy czynności z planu hodowla lasu. Raport w układzie plan/wykonanie, generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający powierzchnie wykonania czynności, roboczogodziny oraz koszty dla poszczególnej grupy czynności (materiały, płace, usługi). Zbiorczy raport ochrony lasu raport zestawiający zbiorczo grupy czynności z planu ochrona lasu. Raport w układzie plan/wykonanie, generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający ilość czynności roboczogodziny, koszty dla poszczególnej grupy czynności (materiały, płace, usługi) oraz podsumowanie. Zbiorczy raport pozostałych typów planów - możliwość wygenerowania zbiorczego raportu dla dowolnego typu planu zawierającego informacje na temat czynności, kosztów, zużytych materiałów oraz uzyskanych produktów, powierzchni wykonania. Raport generowany w układzie plan/wykonanie na podstawie typu planu, grupy czynności, adresu leśnego. Raport powierzchni trzebieży - raport zestawiający powierzchnię wykonania cięć w ramach trzebieży oraz miąższość pozyskanego drewna (grubizna). Podział trzebieży ze względu na rodzaj (TWP, TWN, TPP-III, TPP-IV, TPN-III, TPN-IV). Raport generowany w układzie plan/wykonanie z wyborem adresu leśnego. 6

7 Lista numerów drewna możliwość wyświetlenia numerów drewna, które zostały zużyte do cechowania drewna. Filtrowanie po adresie leśnym i dacie. Raport umów na drewno raport według klientów zawierający zestawienie drewna, które umowa przewiduje do drewna, które zostało wydane dla klienta. Raport w ujęciu miąższościowym, sortymentowym i procentowym. Raport uwzględnia nr umowy oraz zakres czasowy (od do ) Raport ewidencyjny zestawienie obejmujące zestawienie działek ewidencyjnych. Filtrowanie według poszczególnych stopni podziału administracyjnego. Raport użytków ewidencyjnych zestawienie zawierające informacje o typie użytków dla działek ewidencyjnych. Raport dla pojedynczych działek oraz zbiorczo dla poszczególnych stopni podziału administracyjnego. Rejestracja wykonanych transferów danych - możliwość szczegółowej rejestracji wykonanych transferów danych. Rejestracja daty, godziny, użytkownika oraz dokumentów jakie zawierał transfer. Wykaz gruntów opodatkowanych zestawienie przedstawiające wydzielenia leśne spełniające kryteria podatkowe. Dla wydzielenia powinna być informacja na temat powierzchni oraz wieku. Raport zestawienie sadzonek zestawienie przedstawiające zapotrzebowanie na sadzonki. Raport generowany w ujęciu rocznym i rozbiciu na adres leśny, grupę czynności oraz plan i wykonanie. Wydruk historii pracy czyli potwierdzenie wykonanych czynności na rejestratorze przez leśniczego (nr, miąższość, ilość wydrukowanych kopii oraz anulowane dokumenty: ROD, KW, AS, RW Podpisy na raportach wszystkie raporty posiadają podpisy: Sporządził, Sprawdził, Gł. Księgowy, Dyrektor/Z-ca Dyrektora 3) Zakup rejestratorów z oprogramowaniem (aplikacja do gospodarowania drewnem - aplikacja mobilna dla leśniczych) wraz z mobilną drukarką - kompletów 6; Zakres funkcjonalny aplikacji mobilnej dla leśniczych Rejestracja danych: ewidencja przychodu drewna o Przychód drewna stosowego i drewna w sztukach (dłużyce) wprowadzenie wymiarów i wyliczenia wielkości w metrach sześciennych i metrach przestrzennych. Opcjonalna kontrola klasyfikacji jakościowo wymiarowej wg norm obowiązujących w PGL LP. Rejestracja danych: rozchód drewna w terenie o Kwit wywozowy KW o Rozchód wewnętrzny RW o Asygnata AS Wydruk dokumentów (przychód, AS, KW, RW) za pomocą drukarki termicznej. 7

8 Transfer danych z rejestratora do systemu (przy pomocy GPRS oraz bezpośrednio w budynku dyrekcji LZD Siemianice). Moduł dostępu dla poszczególnych użytkowników. Moduł słownikowy pozwalający na dodawanie gatunków drewna, klientów, wykonawców. Magazyn drewna aktualna informacja dotycząca stanów magazynowych leśnictwa. Moduł planów wyświetlanie planów pozyskania drewna Sprzęt: Wymagania sprzętowe - rejestrator L.p. Przedmiot Wymagania minimalne 1 System operacyjny System Windows CE.NET min. v.6.0 z obsługą strony kodowej Windows 1250, Windows Mobile min. v.6.0 z polską lokalizacją lub równoważny. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS Legalność systemu operacyjnego winna być potwierdzona certyfikatem autentyczności dostarczonym przy dostawie urządzeń 2 Programy Kalkulator, program obsługi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny przeglądarka plików pdf. 3 Pamięć Min. RAM 256 MB, Flash Min. 1GB Compact Flash II lub SD o pojemności min. 2GB. 4 Gniazda rozszerzeń Parametry w przypadku kart: SD - maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż 20 MB/s, maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20 MB/s; Compact Flash II - szybkość zapisu min. 16 MB/s, szybkość odczytu min. 20 MB/s. 5 Porty WE/WY Wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy urządzenia lub stacji dokującej port USB Host/Slave lub kabel podłączany bezpośrednio do urządzenia z wyprowadzeniem USB. Zintegrowany Bluetooth class II (umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę. innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS).Wbudowany moduł GSM/GPRS/EDGE umożliwiający zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej działającego w Polsce 6 Wyświetlacz 7 Klawiatura Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy min. 3,5" min. 480*640/640*480 px. Minimum 50 klawiszy, podświetlana, wydzielona alfanumeryczna, multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków ( w standardzie polski programisty). Kropka dostępna za pomocą pierwszej funkcji klawisza. Możliwość miękkiego resetu urządzenia poprzez klawiaturę urządzenia (bez kasowanie pamięci RAM) 8 Głośnik Głośnik lub brzęczyk Ładowana bateria główna oraz zapasowa (akumulator) niklowo-wodorkowa 9 Bateria lub litowo-jonowa bez efektu pamięci dostarczana przez producenta urządzenia hand-held komplecie z urządzeniem. Rozmiar baterii zamontowanej w urządzeniu nie może zmieniać standardowych gabarytów urządzenia. Moc baterii powinna być nie mniejsza niż 17 Wh określonych jako iloczyn natężenia wyrażonego w amperach [Ah] oraz napięcia wyrażonego w 8

9 10 Masa 11 Warunki pracy voltach (V) Bateria lub inne urządzenie podtrzymujące RAM co najmniej na czas wymiany baterii lub wymiany karty czyli przez co najmniej 3 minuty Wymiana baterii głównej na zapasową bez otwierania obudowy urządzenia. Wskaźnik stanu naładowania baterii dostępny bez potrzeby uruchamiania urządzenia Maksymalnie 800g z baterią i wszystkimi wymaganymi wewnętrznymi modułami (kartami) Wytrzymałość na min upadków (dowolną płaszczyzną i krawędzią urządzenia) na gładki beton z wysokości min. 1m, temperatura pracy w minimalnym zakresie od -20 do +50 st.c, spełnienie stopnia ochrony min.ip67 wg PN-92/E lub IEC529 Urządzenie musi pozostawać nieruchome w trakcie wprowadzania danych do urządzenia leżącego na płaskiej powierzchni Pasek na rękę (zabezpieczający przed wypadaniem urządzenia z ręki), 12 Akcesoria 13 Certyfikaty Kabel USB do połączeń z PC Stacja dokująca umożliwiająca jednoczesne ładowanie urządzenia i baterii zapasowej w urządzeniu, z zasilaczem sieciowym, przewodem sieciowym. Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa lub zamiast ładowarki samochodowej - uchwyt samochodowy z możliwością ładowania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagać ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Spełnienie powyższych wymagać musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy. Wymagania sprzętowe drukarka L.p. Cecha Wymagania minimalne 1 Druk bezpośredni druk termiczny 2 Rozdzielczość Min 8 punktów/mm (203 dpi) 3 Prędkość wydruku Min 76 mm na sekundę 4 Waga Waga max 1 kg, wymiary max 170 x 80 x 180 mm, Obudowa z tworzywa odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Wzmocnione brzegi pokryte warstwą gumy chroniącą urządzenie przed przypadkowymi uderzeniami oraz zapobiegające zniszczeniu podczas przypadkowego upadku. 5 Temperatura pracy -20 C do 55 C 6 Pamięć Min 8 MB SRAM ; 4 MB Flash 7 Interfejsy Bluetooth 1.2 RS-232, złącze RJ pinowe obsługa USB 2.0 Full Speed, 12 Mb/s kontrola transmisji XON/XOFF lub sprzętowa (RTS/CTS) 8 Norma szczelności IP Min IP 54 elementy wewnętrzne zabezpieczone przed wstrząsami 9 Akcesoria Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa lub zamiast ładowarki samochodowej - uchwyt samochodowy z możliwością ładowania 4) Mobilna aplikacja GIS do kontroli pracy w terenie przez inżyniera nadzoru sztuk 1; Zakres funkcjonalny aplikacji mobilnej dla Inżyniera nadzoru: Dostęp do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, ewidencja system planów, magazyn drewna) Wykonywanie kontroli zabiegów ochronnych (tworzenie notatek kontrolnych, wydruk 9

10 notatek pokontrolnych) Pomiary GPS (edycja mapy numerycznej (aktualizacja mapy), pomiary uśrednione, ciągłe i pojedyncze, śledzenie trasy (rejestrowanie przemieszczania się odbiornika GPS) Pomiary dalmierzem laserowym Wyszukiwanie obiektów na mapie (wyszukiwanie graniczników i innych obiektów o znanych współrzędnych) Wyszukiwanie danych dotyczących wydzieleń (filtrowanie wydzieleń według różnych kryteriów (zabiegi, numery stosów, nr WOD, powierzchnia, gatunek, siedlisko itp.) Wyświetlanie map tematycznych, min.: drzewostanowa, gospodarcza, siedliskowa, Wyświetlanie rastrów, Tworzenie warstw geometrycznych (shp) Wyświetlanie WMS Dodawanie zdjęć do obiektów Automatyczny obrót mapy zgodnie z kierunkiem wg GPS. Aplikacja ta będzie zainstalowana na urządzeniu, które jest już w posiadaniu przez LZD Siemianice. 5) Zestaw komputerowy, na którym będzie zainstalowana aplikacja serwer oraz główna baza danych w budynku dyrekcji LZD Siemianice. Zestaw powinien posiadać spójną kolorystykę (niedopuszczalny jest np. czarny monitor do jasnej obudowy jednostki centralnej). W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura; Wymagania sprzętowe zestawu komputerowego L.p. Cecha Wymagania minimalne 1 Obudowa: Mini Tower Jednostka centralna o parametrach 2 Procesor Intel Core i ( GHz, 6 MB cache, Intel vpro, WiDi) lub równoważny spełniający te same wymagania 3 Dysk twardy Min 1TB SATA III 4 Pamięć RAM Min 8 GB DDR MHz Non-ECC 5 Chipsem Intel Q87 lub równoważny spełniający te same wymagania 6 Napęd optyczny DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Laser 7 Złącza zewnętrzne Min: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 2 x DisplayPort 8 x USB x USB x RJ-45 (LAN) 1 x Serial 2 x wyjście liniowe 2 x wejście liniowe 2 x PS2 8 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Legalność systemu operacyjnego winna być potwierdzona certyfikatem autentyczności dostarczonym przy dostawie urządzeń. 1 Przekątna LCD min 19 cali Monitor LCD o parametrach 10

11 2 Rozdzielczość 1280x Monitor z możliwością odchylania przód/tył Mysz optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolką Klawiatura PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International (tego samego producenta co jednostka centralna) 6) Wykonawca zapewni serwis techniczny systemu na minimum 2 lata w tym aktualizację oprogramowania do nowszych wersji. Wykonawca zapewni minimum 24 miesięczną gwarancję na wyżej wymieniony sprzęt. Wykonawca zapewni minimum trzydniowe szkolenie dla użytkowników (pracowników) oraz minimum jednodniowe dla administratora systemu. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby zamawiającego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej, dodatkowo wszystkie oprogramowania muszą być dostarczone w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15 stycznia 2014 roku. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia. 3. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP. 4. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Po wyborze oferty, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda okazania umowy regulującej współpracę Wykonawców. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 11

12 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (celowym jest, aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności oraz ponumerować strony): 1. Wypełniony i podpisany na każdej stronie formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (załącznik nr 3). 5. Wykazanie przynajmniej jednej usługi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę min ,00 złotych brutto, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji potwierdzających, że usługa została wykonana prawidłowo. Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie wdrożenie systemu zarządzania stanem zasobów przyrodniczych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz podpisuje wyznaczony pełnomocnik - w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł. 7. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz z określeniem zakresu rzeczowego i procentowego udziału finansowego w realizacji zadania załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez zlecania wykonywania usług podwykonawcy. 8. Wypełniony i podpisany na każdej stronie protokół dostaw oraz odbioru robót - załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 9. Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymogi przedstawione w SIWZ. 10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty: 1) pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia. 12

13 4) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 13. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w art. 24, ust 1 PZP. 14. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, dotyczące tych podmiotów. 15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu, od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 197 poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy PZP). VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony Zn. spr. ZPB1/17/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo