WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych /formacji/ OC na obszarze Gminy Janowo. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wytyczne określają zasady tworzenia organizacji, szkolenia, wyposażania oraz zadania formacji OC na obszarze Gminy Janowo, 2. Dyrektorzy, kierownicy, właściciele zakładów pracy powołują formacje OC zgodnie z realnymi potrzebami oraz możliwościami. Rozdział II ROZMIESZCZENIE FORMACJI OC 1. Terenowe i zakładowe formacje przeznaczone są do wykonywania zadań ogólnych oraz formacje przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych zorganizować następująco: A. Terenowe formacje OC zorganizować następująco: 1. Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego/ splro/ sołectwo Janowo, Komorowo, Ryki-Borkowo i Szczepkowo Giewarty : a komenda, b drużyna RO, c drużyna sanitarna, d drużyna pożarnicza, e drużyna porzadkowo-ochronna. 2. drużyna Wykrywania i Alarmowania UG Janowo. 3. drużyna zabiegów sanitarnych sołectwo Jagarzewo, Zawady i Grabowo. 4. drużyna odkażania odzieży sołectwo Muszaki i Więckowo. 5. drużyna odkażania transportu sołectwo Wichrowiec, Róg i osiedle Zachy. 6. drużyna ratownictwa ogólnego sołectwo Zembrzuz-Mokry Grunt, Rembowo, Szemplino Wielkie i Szemplino Czarne

2 B. W sołectwach Muszaki, Jagarzewo, Róg, Zembrzus-Mokry Grunt,Szemplino Wielkie zorganizować punkt alarmowania. 3. Szczegółowe struktury formacji OC przeznaczonych do zadań ogólnych i specjalnych są zawarte w załącznikach do zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju Nr 1/OC z dnia 5 maja 1994 roku. 4. Formacje OC wchodzące w skład Systemu Wykrywania i alarmowania podporządkowane są Powiatowemu Ośrodkowi Analizy Danych i Alarmowania. ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE ZADANIA FORMACJI OC 1. Samodzielne formacje ratownictwa ogólnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność. 2. Formacje OC do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do wsparcia akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego. 3. Terenowe, zakładowe formacje ratownictwa ogólnego przeznaczone są do prowadzenia akcji ratunkowej na obszarze: - właściwej terenowo jednostki administracyjnej, - na terenie zakładu pracy, w którym zostały utworzone. Formacje te mogą być skierowane w razie konieczności do akcji ratunkowej poza teren swojego działania. Decyzję w tej sprawie może podjąć: - szef OC województwa, - właściwy szef gminy /powiatu/ - kierownik zakładu pracy. 4. Każda formacja może być użyta do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy terenowo szef OC na wniosek organu prowadzącego akcję ratunkową. 5. Do podstawowych zadań samodzielnych formacji ratownictwa ogólnego należy: - prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe, - wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie /wyprowadzenie/ poszkodowanych ze zniszczonych /uszkodzonych/ budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów itp. - zapewnienie we współdziałaniu z formacjami przeznaczonymi do zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza, wody, żywności, leków oraz środków opatrunkowych,

3 - organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych, - udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, - stworzenie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej, - wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają, utrudniają wykonywanie prac ratunkowych, - oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewypałów /niewybuchów/, - wykonywanie innych prac w zależności od sytuacji w obiekcie i rejonie prowadzenia akcji ratunkowej. 6. Formacje ratownictwa technicznego są przeznaczone do zabezpieczenia działania formacji ratownictwa ogólnego w rejonie porażenia. Do ich zadań należy: a. przeprowadzenie zabiegów mających na celu likwidację skażeń i zakażeń ludzi sprzętu i powierzchni terenu, b. stworzenie warunków do prowadzenia prac ratunkowych przez formacje ratownictwa ogólnego: - torowanie dróg dojścia do obiektów /rejonów/ prac ratunkowych, a także utrzymania tych dróg w stanie przejezdności, - doraźne zabezpieczenie infrastruktury komunalnej /urządzeń i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej/, - doraźne zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych, c. zapewnienie podczas akcji ratunkowej optymalnych w danej sytuacji warunków bezpieczeństwa i ochrony osobom prowadzącym prace. 7.Do zadań formacji sanitarnych należy w szczególności: - udzielanie pierwszej pomocy prowadzącym akcję ratunkową, -udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w punktach zbiórki poszkodowanych. 8.Do zadań formacji pożarniczych należy w szczególności: - osłona jednostek ratowniczych wprowadzonych do rejonu porażenia, - osłona sił ratowniczych w strefach objętych pożarem, - gaszenie pożarów na terenie działania. 9. Do zadań formacji zabezpieczenia i obsługi należy w szczególności: - organizowanie i wykonywanie napraw sprzętu, - organizowanie i zapewnienie pomocy sanitarnej. 10. Formacje likwidacji skażeń są przeznaczone do prowadzenia zabiegów mających na celu likwidacje skażeń i zakażeń powstałych w wyniku działań wojennych, a także mogą być użyte do usuwania skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Do ich zadań należy:

4 - systematyczne rozpoznanie i określenie stopnia skażenia ludności, odzieży, sprzętu, środków transportu, itp. przed zabiegami oraz po zabiegach sanitarnych i specjalnych, - przeprowadzenie całkowitych zabiegów sanitarnych ludności, która uległa skażeniu, - przeprowadzenie dezaktywacji i dezynfekcji odzieży, - odkażanie, dezaktywacja i dezynfekcja wybranych powierzchni terenu, odcinków dróg, budynków itp. 11. Formacje ratownictwa budowlanego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowej w obiektach i rejonach porażenia w zakresie wymagającym użycia wykwalifikowanych sił budownictwa i technicznego sprzętu budowlanego. Do ich zadań należy: - prowadzenie akcji ratunkowej w rejonach porażenia w zakresie niesienia fachowej pomocy przy ratowaniu ludności w zawalonych /uszkodzonych/ obiektach budowlanych, - zabezpieczenie lub wyburzenie obiektów budowlanych grożących zawaleniem i wstrzymujących akcję ratunkową w rejonie porażenia, - udział w odgruzowaniu i oczyszczaniu ulic, wykonaniu dojazdów /dojść/ przy wykorzystaniu sprzętu technicznego i kwalifikacji fachowych, - udział grup wydzielonych z jednostek ratownictwa budowlanego w prowadzeniu rozpoznania i tworzeniu warunków do prowadzenia akcji ratunkowych, - udział w pracach związanych z budową zastępczych budowli zapewniających warunki bytowania ludności. 12. Formacje ratownictwa komunalnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w rejonie porażenia w razie wystąpienia zniszczeń i uszkodzeń infrastruktury komunalnej. Do ich zadań należy: do ratownictwa wodociągowego zamykanie uszkodzonych przewodów wodociągowych, wypompowywanie lub odprowadzanie wody zgromadzonej w wyniku uszkodzenia, trwałe lub prowizoryczne naprawianie szkód, przywracanie dostaw wody dla ludności, celów przeciwpożarowych i likwidacji skażeń itp. do ratownictwa komunalnego wykonywanie napraw urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków z miejsc ich wytwarzania lub zbiorników, wypompowywanie ścieków w razie zaistnienia takiej konieczności, do ratownictwa ciepłowniczego wyłączenie z układu uszkodzonych odcinków sieci cieplnej, kotłów i instalacji, wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń, węzłów cieplnych, przepompowni, kotłowni, wykonywanie doraźnych napraw dla zapewnienia dostaw ciepła do mieszkań, określonych zakładów, punktów likwidacji skażeń itp.

5 13. Formacje ratownictwa energetycznego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajdują się uszkodzone lub zniszczone urządzenia elektryczne i gazowe. Do ich zadań należy: Lokalizacja miejsc uszkodzonych i rozpoznanie zakresu szkód, Likwidacja uszkodzeń, które zagrażają bezpieczeństwu ludności lub uniemożliwiają wykonywanie prac ratunkowych, Ograniczenie i opanowanie uszkodzeń oraz zabezpieczenie przed rozszerzaniem się szkód przez wyłączenie i odłączenie uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych oraz zabezpieczenie ich przed niepowołanym uruchomieniem, Zapewnienie oświetlenia miejsc i obiektów na terenie których wykonywane są prace ratunkowe w warunkach nocnych, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii; Prowadzenie prowizorycznych napraw istniejących urządzeń energetycznych (elektrycznych i gazowych). 14. Jednostki schronowe przeznaczone są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli ochronnych. Do ich zadań należy: organizacja wejścia, wyjścia i przebywania osób w budowli; nadzór oraz obsługa urządzeń i instalacji znajdujących się w budowli; zapewnienie warunków bytowych, żywienia oraz pierwszej pomocy chorym i rannym; nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny przez osoby przebywające w budowli; organizowanie szkolenia w zakresie ratownictwa i ochrony przed skażeniami; organizowanie i kierowanie akcją ratunkową wewnątrz budowli, a także współdziałanie (w miarę możliwości) z formacjami ratowniczymi działającymi wewnątrz budowli; utrzymywanie łączności z organami obrony cywilnej, przekazywanie i odbieranie meldunków o aktualnej sytuacji. 15. Formacje przeciwpożarowe są przeznaczone do wykonywania prac związanych z przygotowaniem ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy, budynków, urządzeń i mienia znajdującego się na terenie działania. Do ich zadań należy: wykonywanie bieżących zadań prewencyjnych zmierzających do wyeliminowania zagrożenia pożarowego; udział w zapobieganiu oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska; prowadzenie akcji gaśniczych i innych prac ratunkowych w rejonie porażenia polegających na: a. osłonie formacji ratowniczych wprowadzonych do rejonu porażenia;

6 b) osłonie formacji ratowniczych w strefach objętych pożarem; c) ratowanie ludzi i osłona ludności ewakuowanej z rejonów objętych lub zagrożonych pożarami; d) gaszenie pożarów powstałych na terenie działania; e) lokalizacji pożarów na określonych rubieżach. 16. Formacje porządkowo-ochronne są przeznaczone do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych, a także podczas zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Do ich zadań należy: utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych; ochrona obiektów gospodarczych, użyteczności publicznej itp.; ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku z ewakuacją ludności; przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności; wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo-ochronnych, wynikających z sytuacji i decyzji przełożonych; ponadto formacje porządkowo-ochronne są zobowiązane do informowania organów resortu spraw wewnętrznych o występowaniu rożnego rodzaju zjawisk mających wpływ na stan utrzymania ładu i porządku publicznego, a w szczególności: a) pojawieniu się i działaniu grup dywersyjnych; b) pojawieniu się grup przestępczych dokonujących napadów rabunkowych i grabieży mienia; c) kolportowaniu wrogich materiałów propagandowych przez przeciwnika. 17. Formacje zaopatrzenia są przeznaczone do wykonywania zadań związanych z zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych OC w żywność i niezbędne środki materiałowe. Do ich zadań należy: zapewnienie dostaw artykułów higieny żywnościowych; zapewnienie dostaw artykułów higieny osobistej oraz środków czystości; zapewnienie dostaw odzieży, obuwia i pościeli; zapewnienie dostaw opału; zapewnienie sprawności eksploatacyjnej i bieżących napraw pojazdów. 18. Formacje ochrony płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz są przeznaczone do realizacji przedsięwzięć organizacyjno - technicznych mających na celu zminimalizowanie oddziaływania skażeń i zakażeń na płody rolne,

7 produkty żywnościowe, zwierzęta gospodarskie i pasze w procesach produkcyjno technologicznych, przechowywaniu, transporcie i obrocie nimi. Do ich zadań należy: prowadzenie wśród ludności działalności instruktażowo szkoleniowej, gromadzenie oraz utrzymywanie w gotowości eksploatacyjno użytkowej sprzętu i materiałów przeznaczonych do ograniczenia rozprzestrzeniania się skażeń i zakażeń; tworzenie warunków do ukrycia normatywnych ilości płodów rolnych, produktów żywnościowych, pasz oraz przeznaczonych do odtwarzania stada podstawowego zwierząt gospodarskich; przygotowanie placów, zabiegów weterynaryjnych, punktów utylizacji płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz oraz miejsc unieszkodliwienia; określenie rodzaju skażenia płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz w warunkach szczególnych; ochrona wartości rzeźnej zwierząt gospodarskich, utylizacji płodów rolnych, produktów żywnościowych i pasz oraz ochrona materiału genetycznego przeznaczonego do odtwarzania produkcji zwierzęcej i roślinnej; we współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi, wykonywanie przedsięwzięć profilaktyki ogólnej, w szczególności dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji; prowadzenie wśród ludności działalności instruktażowo szkoleniowej. 19. Formacje ratownictwa chemicznego są przeznaczone do ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludności w wyniku awarii lub katastrofy. Do ich zadań należy: systematyczne prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów oraz określenie stopnia zagrożenia; znajomość dokumentacji technicznej urządzeń stwarzających szczególne zagrożenia; organizowanie współdziałania z innymi formacjami OC w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań; organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych; ograniczenie i usuwanie szkód; ratowanie ludzi i osłona ludności ewakuowanej z rejonu objętego zagrożeniem. 20. Formacje łączności są przeznaczone do wykonywania zadań dotyczących zapewnienie łączności na potrzeby kierowania OC, w tym akcjami ratunkowymi zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności. Do ich zadań należy: Zapewnienie łączności dla potrzeb kierowania OC;

8 Zapewnienie łączności kierowania i współdziałania podczas prowadzenia akcji ratunkowych; Zapewnienie stałych dyżurów na elementach organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania; Utrzymanie łączności z podległymi i współdziałającymi formacjami, organami oraz przełożonymi; Wykonywanie innych zadań wynikających z decyzji przełożonych. 21. Formacje wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania są przeznaczone do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń, a także ostrzegania i alarmowania ludności oraz określania i analizowania sytuacji, przedstawienie wniosków dotyczących przedsięwzięć profilaktycznych i ratowniczych oraz sposobu ich realizacji. Do ich zadań należy: dla formacji rozpoznawczych wykrywania i alarmowania, wykrywania zagrożeń, pobierania prób wykrywanie i rozpoznawanie uderzeń bronią masowego rażenia i konwencjonalną, pożarów, skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, w tym toksycznym środkami przemysłowymi oraz innych zagrożeń dla życia i zdrowia ludności jej środowiska naturalnego, pobieranie i przekazywanie materiałów skażonych do badań laboratoryjnych, przekazywanie zebranych informacji do ośrodków analizy sytuacji, ostrzeganie i alarmowanie ludności; dla formacji wojewódzkich i powiatowych, ośrodków analizy danych i alarmowania oraz drużyn wykrywania i alarmowania zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia i konwencjonalną oraz innych zagrożeniach, określenie czasu, miejsca, skali i skutków tych zdarzeń, analiza powstałej sytuacji, opracowanie wniosków do podejmowania decyzji dotyczących alarmowania, działań profilaktycznych, akcji ratunkowych i likwidacji zagrożeń; dla formacji analiz laboratoryjnych prowadzenie monitoringu, skażeń promieniotwórczych i chemicznych, organizowanie poboru, organizowanie poboru próbek i prowadzenie badań laboratoryjnych materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie, przekazywanie wyników badań jednostkom analizującym sytuację wraz z wnioskami dotyczącymi ostrzegania ludności i podejmowania decyzji; dla formacji alarmowania i ostrzegania ludności, ośrodków analizy danych i alarmowania, drużyn wykrywania i alarmowania, radiofonicznych drużyn alarmowania oraz drużyn napraw i konserwacji urządzeń alarmowych utrzymanie łączności i nasłuchu w sieciach ostrzegania i alarmowania, ogłaszanie i odwoływanie sygnałów alarmowych, rozpowszechnianie komunikatów ostrzegawczych, przekazywanie decyzji o alarmowaniu do ogniw systemów alarmowych, utrzymanie sprawności urządzeń i systemów alarmowych. 22. Dla formacji OC opracowuje się plan działania zawierający:

9 strukturę organizacyjną formacji; etat/obsadę osobową z kartami przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego; tabelę należności; harmonogram osiągania gotowości do działania; plan alarmowania/powiadamiania członków formacji; zadania i obowiązki osób funkcyjnych; inne dane wynikające ze specyfiki i przeznaczenia formacji. 23. Plan działania formacji opracowuje się w jednym egzemplarzu. Podpisują komendanci jednostek, a zatwierdzają: w zakładzie pracy kierownik zakładu pracy; w gminie, mieście szef obrony cywilnej. 24. Plan działania przechowuje organ tworzący jednostki organizacyjne OC. ROZDZIAŁ IV CZAS OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ FORMACJE OC 1. Formacje OC dzielą się ze względu na stopień gotowości na: Jednostki o wyższym stopniu działania, Jednostki o podstawowym stopniu gotowości. 2. Do formacji OC o wyższym stopniu gotowości zalicza się jednostki wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania. 3. Formacje OC nie zaliczone do formacji o wyższym stopniu gotowości pozostają formacje o podstawowym stopniu gotowości. 4. W stałej gotowości obronnej państwa formacje OC są zobowiązane do: - utrzymania stopnia ukompletowania: a) stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego nie mniej niż 90%; b) sprzętu z gospodarki narodowej / w poszczególnych grupach specjalistycznych / nie mniej niż: 50% przy stanie do trzech jednostek sprzętu, 75% przy stanie wyższym niż trzy jednostki w stosunku do etatów i ustalonej tabeli należności; - zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania stanów osobowych formacji do wykonywania zadań; - opracowania i aktualizowania planów użycia sił i środków obrony cywilnej do akcji ratunkowych, niesienia pomocy poszkodowanym oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk

10 żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwania ich środków. 5. Formacje OC o wyższym stopniu gotowości są zobowiązane do utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie 4-6 godzin do przekazania sygnału. Pełną gotowość do działania przez rozwinięte w rejonie formowania z zapewnieniem minimum 90% ukompletowania w czasie godzin. 6. Formacje OC o podstawowym stopniu osiągają pewną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia członkom formacji oraz osiągnięcie do gotowości do wykonania określonych zadań w czasie: - po zrealizowaniu przedsięwzięć podwyższonej gotowości do działania: a) przez zakładowe formacje OC: w godzinach pracy 4 6 godzin; po godzinach pracy 8 16 godzin, b) przez terenowe formacje w ciągu 8 12 godzin - bezpośrednio ze stałej gotowości do działania: a) przez zakładowe formacje OC: w godzinach pracy w ciągu 8 12 godzin po godzinach pracy w ciągu godzin b) przez terenowe formacje w ciągu godzin. 7. Dla formacji OC mogą być wyznaczone rejony wyjściowe znajdujące się poza rejonem formowania. 8. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do wykonania zadań w rejonie wyjściowym wlicza się: - czas opuszczenia rejonu formowania przez formacje od momentu otrzymania zarządzenia /sygnału/ a) latem 1 1,5 godzin b) zimą 1,5 2 godzin - czas na przegrupowanie do rejonu wyjściowego; - czas na rozwinięcie i osiągnięcie gotowości w rejonie wyjściowym dla formacji: a) latem 1,5 godziny b) zimą 2 godziny 9. Komendant formacji OC odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością jednostki do wykonania zadań obrony cywilnej, a w szczególności za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie.

11 ROZDZIAŁ V WYPOSAŻANIE FORMACJI OC 1. Wyposażenie formacji OC w sprzęt techniczno wojskowy i specjalistyczny realizują szefowie OC miast, gmin i kierownicy zakładów pracy i organizacji społecznych na podstawie tabel należności ustalonych przez organ tworzący te formacje a zaakceptowany przez organ nadrzędny. Sprzęt i materiały ustalono w Wykazie podstawowych grup sprzętu i wyposażenia z dnia 17 grudnia 1997 r. /załącznik do pisma Szefa OCK nr BIZ/I/221/87 z dnia r./ 2. Wyposażenie formacji OC w środki transportowe, maszyny, urządzenia i narzędzia specjalistyczne realizować poprzez nakładanie świadczeń rzeczowych. ROZDZIAŁ VI SZKOLENIE FORMACJI OC 1. Szkolenie formacji OC prowadzić w cyklu czteroletnim wg. opracowanego rocznego planu szkolenia dla formacji OC. Szkolenie to obejmuje: a. I rok szkolenia szkolenie podstawowe do 15 godzin. b. W pierwszym roku prowadzić szkolenie wg jednolitego, tematycznego programu opracowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. c. II rok szkolenia szkolenie podstawowe do 15 godzin. d. W drugim roku prowadzić szkolenie wg programów tematycznie zróżnicowanych, przystosowanych do specjalności, opracowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. e. III rok szkolenia szkolenie doskonalące do 15 godzin. f. W trzecim roku prowadzić szkolenie specjalistyczne w formie zajęć praktycznych. g. IV rok Ćwiczenia zgrywające do 8 godzin. h. W czwartym roku prowadzić szkolenie zgrywające. 2. Organ odpowiedzialny za powołanie formacji OC kwalifikuje je do określonego cyklu szkolenia. W przypadku zmiany stanu osobowego powyżej 50%, dla nowo powołanych organizuje się szkolenie od podstaw w cyklu czteroletnim. 3. Szkolenie komendantów i ich zastępców oraz specjalistów wchodzących w skład formacji, organizowane jest na kursach doskonalących organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

12 4. Formacje OC wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania, niezależnie od zakwalifikowania ich do określonego cyklu szkolenia, biorą udział w treningach i ćwiczeniach SWA zaplanowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 5. Szkoleniem objąć stany osobowe wszystkich formacji OC bez względu na posiadane przez nich dotychczasowe przeszkolenia w zakresie OC. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Tworzenie formacji OC przeprowadzić na zasadzie przeformowania istniejących, a w zakładach /instytucjach/, które dotychczas nie posiadały, zorganizować je od nowa. 2. Nakładanie przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych oraz zakładanie ewidencji formacji realizować zgodnie z Zarządzeniem Szefa OCK z dnia 11maja 1995 r. w sprawie odbywania służby OC. 3.Nadzór nad organizacją formacji obrony cywilnej będzie sprawował Inspektor ds. obronnych gminy, sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo. 4. Organizację formacji OC wg nowych wytycznych zakończyć do 30 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Janowo (-)Waldemar Szymański

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106 /2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE WÓJTA GMINY JANOWO SZEFA OC GMINY W sprawie szczegółowych zasad opracowywania planów obrony cywilnej Urzędu Gminy Janowo i zakładów pracy z terenu Gminy Janowo. I POSTANOWIENIA OGÓLNE i. Wytyczne mają na celu ujednolicenie formy opracowywanego dokumentu. j. Opracowanie planu obrony cywilnej należy poprzedzić charakterystyką administrowanego terenu oraz szczegółową analizą występujących zagrożeń. k. Plan obrony cywilnej stanowi zbiór informacji z zakładów pracy i gminy, i powinien umożliwić koordynowanie akcji ratunkowej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. l. Legendy do planów OC wykonać w 2 egzemplarzach jeden należy przesłać do Inspektora ds. obronnych sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo w terminie do 15 kwietnia 2009 r. m. Za opracowanie planów obrony cywilnej odpowiadają właściwi kierownicy, dyrektorzy. n. Plany OC na poziomie gminy mają charakter poufny a plany zakładu pracy są zastrzeżone. o. Plany obrony cywilnej podpisują pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań OC, a zatwierdzają: p. Plan obrony cywilnej gminy Wójt, b. Plan obrony cywilnej zakładu pracy kierownik zakładu pracy. b. Plany obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, podlegają uzgodnieniu z nadrzędnym terenowo organem obrony cywilnej. c. Plany obrony cywilnej podlegają bieżącej aktualizacji. Informacje dotyczące zmian należy każdorazowo przekazywać do Inspektora ds. obronnych sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo. d. Plany obrony cywilnej składają się z następujących części: 1) dokumentów graficznych mapy, plany, szkice, e. Na szczeblu gminy w skali 1:25000 /1: 10000/, b. Na szczeblu zakładu pracy na planach zakładów pracy.

14 2) dokumentów opisowych legendy. 11. Dodatkowe informacje potrzebne do realizacji zadań obrony cywilnej należy gromadzić w bazach danych lub materiałach dodatkowych. 12. W kalkulacji ilości ludzi przewidzianych do ewakuacji uwzględnić 70% populacji do samoewakuacji. 13. Przy opracowaniu planu ewakuacji /przyjęcia ludności uwzględnić wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. II OCENA ZAGROŻENIA I PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ /część opisowa/ Wnioski z oceny zagrożenia militarnego Procedury realizacji zadań obrony cywilnej (rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania, powołania formacji, uruchomienia urządzeń specjalnych, przygotowania budowli ochronnych) Zestawienie formacji obrony cywilnej Zestawienie elementów systemu wykrywania i alarmowania Zestawienie sił współdziałających Inne w/g potrzeb. / część graficzna/ Zagrożenie militarne gminy (zakładu pracy) Rejony tworzenia formacji obrony cywilnej Wnioski z oceny zagrożenia okresu wojny. możliwość prowadzenia działań militarnych, działania grup dywersyjno sabotażowych, oddziaływanie przeciwnika bronią masowego rażenia. Przewidywane straty wśród ludności i gospodarce narodowej. Przy zdarzeniach losowych straty mogą wynosić: po wykonaniu zadań porządkowo i ochronnych ok. 5% przy zdarzeniach losowych bez przygotowania ok. 10% W okresie wojny od uderzeń z powietrza bronią jądrową /ładunek 100 kt/ straty wśród ludności mogą wynosić:

15 7. w I strefie gdy ludność jest ukryta 90% nie ukryta 100% 8. w II strefie gdy ludność jest ukryta 25% nie ukryta 25% 9. w III strefie gdy ludność jest ukryta 5% nie ukryta 25% Ze strat sanitarnych wymagać będzie: a/ wyszukiwania i wynoszenia poszkodowanych do punktów medycznych: 10. po wykonaniu zadań obronnych ok. 10 % 11. w warunkach zaskoczenia ok. 45 % b/ udzielania pierwszej pomocy w punktach medycznych: po wykonaniu zadań obronnych ok. 65 % w warunkach zaskoczenia ok. 85 % Zniszczenia mogą stanowić: 25. budowle ochronne, 26. zagruzowane drogi dowozu i dojazdu do obiektów prac ratunkowych, 27. awarie sieci i urządzeń komunalnych. W wyniku oddziaływania przeciwnika z powietrza bronią klasyczną straty ludności mogą wynosić ok % W warunkach użycia broni chemicznej i biologicznej straty mogą wynosić: po wykonaniu zadań obronnych ok % przy zaskoczeniu ok % Cel i zamiar prowadzenia akcji ratunkowych. Celem działania obrony cywilnej w gminie jest: ochrona życia i zdrowia ludności, ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ochrona dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Wójt Gminy Janowo (-)Waldemar Szymański

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo