WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych /formacji/ OC na obszarze Gminy Janowo. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wytyczne określają zasady tworzenia organizacji, szkolenia, wyposażania oraz zadania formacji OC na obszarze Gminy Janowo, 2. Dyrektorzy, kierownicy, właściciele zakładów pracy powołują formacje OC zgodnie z realnymi potrzebami oraz możliwościami. Rozdział II ROZMIESZCZENIE FORMACJI OC 1. Terenowe i zakładowe formacje przeznaczone są do wykonywania zadań ogólnych oraz formacje przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych zorganizować następująco: A. Terenowe formacje OC zorganizować następująco: 1. Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego/ splro/ sołectwo Janowo, Komorowo, Ryki-Borkowo i Szczepkowo Giewarty : a komenda, b drużyna RO, c drużyna sanitarna, d drużyna pożarnicza, e drużyna porzadkowo-ochronna. 2. drużyna Wykrywania i Alarmowania UG Janowo. 3. drużyna zabiegów sanitarnych sołectwo Jagarzewo, Zawady i Grabowo. 4. drużyna odkażania odzieży sołectwo Muszaki i Więckowo. 5. drużyna odkażania transportu sołectwo Wichrowiec, Róg i osiedle Zachy. 6. drużyna ratownictwa ogólnego sołectwo Zembrzuz-Mokry Grunt, Rembowo, Szemplino Wielkie i Szemplino Czarne

2 B. W sołectwach Muszaki, Jagarzewo, Róg, Zembrzus-Mokry Grunt,Szemplino Wielkie zorganizować punkt alarmowania. 3. Szczegółowe struktury formacji OC przeznaczonych do zadań ogólnych i specjalnych są zawarte w załącznikach do zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju Nr 1/OC z dnia 5 maja 1994 roku. 4. Formacje OC wchodzące w skład Systemu Wykrywania i alarmowania podporządkowane są Powiatowemu Ośrodkowi Analizy Danych i Alarmowania. ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE ZADANIA FORMACJI OC 1. Samodzielne formacje ratownictwa ogólnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność. 2. Formacje OC do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do wsparcia akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego. 3. Terenowe, zakładowe formacje ratownictwa ogólnego przeznaczone są do prowadzenia akcji ratunkowej na obszarze: - właściwej terenowo jednostki administracyjnej, - na terenie zakładu pracy, w którym zostały utworzone. Formacje te mogą być skierowane w razie konieczności do akcji ratunkowej poza teren swojego działania. Decyzję w tej sprawie może podjąć: - szef OC województwa, - właściwy szef gminy /powiatu/ - kierownik zakładu pracy. 4. Każda formacja może być użyta do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy terenowo szef OC na wniosek organu prowadzącego akcję ratunkową. 5. Do podstawowych zadań samodzielnych formacji ratownictwa ogólnego należy: - prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe, - wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie /wyprowadzenie/ poszkodowanych ze zniszczonych /uszkodzonych/ budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów itp. - zapewnienie we współdziałaniu z formacjami przeznaczonymi do zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza, wody, żywności, leków oraz środków opatrunkowych,

3 - organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych, - udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, - stworzenie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej, - wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają, utrudniają wykonywanie prac ratunkowych, - oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewypałów /niewybuchów/, - wykonywanie innych prac w zależności od sytuacji w obiekcie i rejonie prowadzenia akcji ratunkowej. 6. Formacje ratownictwa technicznego są przeznaczone do zabezpieczenia działania formacji ratownictwa ogólnego w rejonie porażenia. Do ich zadań należy: a. przeprowadzenie zabiegów mających na celu likwidację skażeń i zakażeń ludzi sprzętu i powierzchni terenu, b. stworzenie warunków do prowadzenia prac ratunkowych przez formacje ratownictwa ogólnego: - torowanie dróg dojścia do obiektów /rejonów/ prac ratunkowych, a także utrzymania tych dróg w stanie przejezdności, - doraźne zabezpieczenie infrastruktury komunalnej /urządzeń i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej/, - doraźne zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych, c. zapewnienie podczas akcji ratunkowej optymalnych w danej sytuacji warunków bezpieczeństwa i ochrony osobom prowadzącym prace. 7.Do zadań formacji sanitarnych należy w szczególności: - udzielanie pierwszej pomocy prowadzącym akcję ratunkową, -udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w punktach zbiórki poszkodowanych. 8.Do zadań formacji pożarniczych należy w szczególności: - osłona jednostek ratowniczych wprowadzonych do rejonu porażenia, - osłona sił ratowniczych w strefach objętych pożarem, - gaszenie pożarów na terenie działania. 9. Do zadań formacji zabezpieczenia i obsługi należy w szczególności: - organizowanie i wykonywanie napraw sprzętu, - organizowanie i zapewnienie pomocy sanitarnej. 10. Formacje likwidacji skażeń są przeznaczone do prowadzenia zabiegów mających na celu likwidacje skażeń i zakażeń powstałych w wyniku działań wojennych, a także mogą być użyte do usuwania skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Do ich zadań należy:

4 - systematyczne rozpoznanie i określenie stopnia skażenia ludności, odzieży, sprzętu, środków transportu, itp. przed zabiegami oraz po zabiegach sanitarnych i specjalnych, - przeprowadzenie całkowitych zabiegów sanitarnych ludności, która uległa skażeniu, - przeprowadzenie dezaktywacji i dezynfekcji odzieży, - odkażanie, dezaktywacja i dezynfekcja wybranych powierzchni terenu, odcinków dróg, budynków itp. 11. Formacje ratownictwa budowlanego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowej w obiektach i rejonach porażenia w zakresie wymagającym użycia wykwalifikowanych sił budownictwa i technicznego sprzętu budowlanego. Do ich zadań należy: - prowadzenie akcji ratunkowej w rejonach porażenia w zakresie niesienia fachowej pomocy przy ratowaniu ludności w zawalonych /uszkodzonych/ obiektach budowlanych, - zabezpieczenie lub wyburzenie obiektów budowlanych grożących zawaleniem i wstrzymujących akcję ratunkową w rejonie porażenia, - udział w odgruzowaniu i oczyszczaniu ulic, wykonaniu dojazdów /dojść/ przy wykorzystaniu sprzętu technicznego i kwalifikacji fachowych, - udział grup wydzielonych z jednostek ratownictwa budowlanego w prowadzeniu rozpoznania i tworzeniu warunków do prowadzenia akcji ratunkowych, - udział w pracach związanych z budową zastępczych budowli zapewniających warunki bytowania ludności. 12. Formacje ratownictwa komunalnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w rejonie porażenia w razie wystąpienia zniszczeń i uszkodzeń infrastruktury komunalnej. Do ich zadań należy: do ratownictwa wodociągowego zamykanie uszkodzonych przewodów wodociągowych, wypompowywanie lub odprowadzanie wody zgromadzonej w wyniku uszkodzenia, trwałe lub prowizoryczne naprawianie szkód, przywracanie dostaw wody dla ludności, celów przeciwpożarowych i likwidacji skażeń itp. do ratownictwa komunalnego wykonywanie napraw urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków z miejsc ich wytwarzania lub zbiorników, wypompowywanie ścieków w razie zaistnienia takiej konieczności, do ratownictwa ciepłowniczego wyłączenie z układu uszkodzonych odcinków sieci cieplnej, kotłów i instalacji, wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń, węzłów cieplnych, przepompowni, kotłowni, wykonywanie doraźnych napraw dla zapewnienia dostaw ciepła do mieszkań, określonych zakładów, punktów likwidacji skażeń itp.

5 13. Formacje ratownictwa energetycznego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajdują się uszkodzone lub zniszczone urządzenia elektryczne i gazowe. Do ich zadań należy: Lokalizacja miejsc uszkodzonych i rozpoznanie zakresu szkód, Likwidacja uszkodzeń, które zagrażają bezpieczeństwu ludności lub uniemożliwiają wykonywanie prac ratunkowych, Ograniczenie i opanowanie uszkodzeń oraz zabezpieczenie przed rozszerzaniem się szkód przez wyłączenie i odłączenie uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych oraz zabezpieczenie ich przed niepowołanym uruchomieniem, Zapewnienie oświetlenia miejsc i obiektów na terenie których wykonywane są prace ratunkowe w warunkach nocnych, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii; Prowadzenie prowizorycznych napraw istniejących urządzeń energetycznych (elektrycznych i gazowych). 14. Jednostki schronowe przeznaczone są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli ochronnych. Do ich zadań należy: organizacja wejścia, wyjścia i przebywania osób w budowli; nadzór oraz obsługa urządzeń i instalacji znajdujących się w budowli; zapewnienie warunków bytowych, żywienia oraz pierwszej pomocy chorym i rannym; nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny przez osoby przebywające w budowli; organizowanie szkolenia w zakresie ratownictwa i ochrony przed skażeniami; organizowanie i kierowanie akcją ratunkową wewnątrz budowli, a także współdziałanie (w miarę możliwości) z formacjami ratowniczymi działającymi wewnątrz budowli; utrzymywanie łączności z organami obrony cywilnej, przekazywanie i odbieranie meldunków o aktualnej sytuacji. 15. Formacje przeciwpożarowe są przeznaczone do wykonywania prac związanych z przygotowaniem ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy, budynków, urządzeń i mienia znajdującego się na terenie działania. Do ich zadań należy: wykonywanie bieżących zadań prewencyjnych zmierzających do wyeliminowania zagrożenia pożarowego; udział w zapobieganiu oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska; prowadzenie akcji gaśniczych i innych prac ratunkowych w rejonie porażenia polegających na: a. osłonie formacji ratowniczych wprowadzonych do rejonu porażenia;

6 b) osłonie formacji ratowniczych w strefach objętych pożarem; c) ratowanie ludzi i osłona ludności ewakuowanej z rejonów objętych lub zagrożonych pożarami; d) gaszenie pożarów powstałych na terenie działania; e) lokalizacji pożarów na określonych rubieżach. 16. Formacje porządkowo-ochronne są przeznaczone do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych, a także podczas zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Do ich zadań należy: utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych; ochrona obiektów gospodarczych, użyteczności publicznej itp.; ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku z ewakuacją ludności; przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności; wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo-ochronnych, wynikających z sytuacji i decyzji przełożonych; ponadto formacje porządkowo-ochronne są zobowiązane do informowania organów resortu spraw wewnętrznych o występowaniu rożnego rodzaju zjawisk mających wpływ na stan utrzymania ładu i porządku publicznego, a w szczególności: a) pojawieniu się i działaniu grup dywersyjnych; b) pojawieniu się grup przestępczych dokonujących napadów rabunkowych i grabieży mienia; c) kolportowaniu wrogich materiałów propagandowych przez przeciwnika. 17. Formacje zaopatrzenia są przeznaczone do wykonywania zadań związanych z zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych OC w żywność i niezbędne środki materiałowe. Do ich zadań należy: zapewnienie dostaw artykułów higieny żywnościowych; zapewnienie dostaw artykułów higieny osobistej oraz środków czystości; zapewnienie dostaw odzieży, obuwia i pościeli; zapewnienie dostaw opału; zapewnienie sprawności eksploatacyjnej i bieżących napraw pojazdów. 18. Formacje ochrony płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz są przeznaczone do realizacji przedsięwzięć organizacyjno - technicznych mających na celu zminimalizowanie oddziaływania skażeń i zakażeń na płody rolne,

7 produkty żywnościowe, zwierzęta gospodarskie i pasze w procesach produkcyjno technologicznych, przechowywaniu, transporcie i obrocie nimi. Do ich zadań należy: prowadzenie wśród ludności działalności instruktażowo szkoleniowej, gromadzenie oraz utrzymywanie w gotowości eksploatacyjno użytkowej sprzętu i materiałów przeznaczonych do ograniczenia rozprzestrzeniania się skażeń i zakażeń; tworzenie warunków do ukrycia normatywnych ilości płodów rolnych, produktów żywnościowych, pasz oraz przeznaczonych do odtwarzania stada podstawowego zwierząt gospodarskich; przygotowanie placów, zabiegów weterynaryjnych, punktów utylizacji płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz oraz miejsc unieszkodliwienia; określenie rodzaju skażenia płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich i pasz w warunkach szczególnych; ochrona wartości rzeźnej zwierząt gospodarskich, utylizacji płodów rolnych, produktów żywnościowych i pasz oraz ochrona materiału genetycznego przeznaczonego do odtwarzania produkcji zwierzęcej i roślinnej; we współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi, wykonywanie przedsięwzięć profilaktyki ogólnej, w szczególności dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji; prowadzenie wśród ludności działalności instruktażowo szkoleniowej. 19. Formacje ratownictwa chemicznego są przeznaczone do ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludności w wyniku awarii lub katastrofy. Do ich zadań należy: systematyczne prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów oraz określenie stopnia zagrożenia; znajomość dokumentacji technicznej urządzeń stwarzających szczególne zagrożenia; organizowanie współdziałania z innymi formacjami OC w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań; organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych; ograniczenie i usuwanie szkód; ratowanie ludzi i osłona ludności ewakuowanej z rejonu objętego zagrożeniem. 20. Formacje łączności są przeznaczone do wykonywania zadań dotyczących zapewnienie łączności na potrzeby kierowania OC, w tym akcjami ratunkowymi zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności. Do ich zadań należy: Zapewnienie łączności dla potrzeb kierowania OC;

8 Zapewnienie łączności kierowania i współdziałania podczas prowadzenia akcji ratunkowych; Zapewnienie stałych dyżurów na elementach organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania; Utrzymanie łączności z podległymi i współdziałającymi formacjami, organami oraz przełożonymi; Wykonywanie innych zadań wynikających z decyzji przełożonych. 21. Formacje wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania są przeznaczone do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń, a także ostrzegania i alarmowania ludności oraz określania i analizowania sytuacji, przedstawienie wniosków dotyczących przedsięwzięć profilaktycznych i ratowniczych oraz sposobu ich realizacji. Do ich zadań należy: dla formacji rozpoznawczych wykrywania i alarmowania, wykrywania zagrożeń, pobierania prób wykrywanie i rozpoznawanie uderzeń bronią masowego rażenia i konwencjonalną, pożarów, skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, w tym toksycznym środkami przemysłowymi oraz innych zagrożeń dla życia i zdrowia ludności jej środowiska naturalnego, pobieranie i przekazywanie materiałów skażonych do badań laboratoryjnych, przekazywanie zebranych informacji do ośrodków analizy sytuacji, ostrzeganie i alarmowanie ludności; dla formacji wojewódzkich i powiatowych, ośrodków analizy danych i alarmowania oraz drużyn wykrywania i alarmowania zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia i konwencjonalną oraz innych zagrożeniach, określenie czasu, miejsca, skali i skutków tych zdarzeń, analiza powstałej sytuacji, opracowanie wniosków do podejmowania decyzji dotyczących alarmowania, działań profilaktycznych, akcji ratunkowych i likwidacji zagrożeń; dla formacji analiz laboratoryjnych prowadzenie monitoringu, skażeń promieniotwórczych i chemicznych, organizowanie poboru, organizowanie poboru próbek i prowadzenie badań laboratoryjnych materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie, przekazywanie wyników badań jednostkom analizującym sytuację wraz z wnioskami dotyczącymi ostrzegania ludności i podejmowania decyzji; dla formacji alarmowania i ostrzegania ludności, ośrodków analizy danych i alarmowania, drużyn wykrywania i alarmowania, radiofonicznych drużyn alarmowania oraz drużyn napraw i konserwacji urządzeń alarmowych utrzymanie łączności i nasłuchu w sieciach ostrzegania i alarmowania, ogłaszanie i odwoływanie sygnałów alarmowych, rozpowszechnianie komunikatów ostrzegawczych, przekazywanie decyzji o alarmowaniu do ogniw systemów alarmowych, utrzymanie sprawności urządzeń i systemów alarmowych. 22. Dla formacji OC opracowuje się plan działania zawierający:

9 strukturę organizacyjną formacji; etat/obsadę osobową z kartami przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego; tabelę należności; harmonogram osiągania gotowości do działania; plan alarmowania/powiadamiania członków formacji; zadania i obowiązki osób funkcyjnych; inne dane wynikające ze specyfiki i przeznaczenia formacji. 23. Plan działania formacji opracowuje się w jednym egzemplarzu. Podpisują komendanci jednostek, a zatwierdzają: w zakładzie pracy kierownik zakładu pracy; w gminie, mieście szef obrony cywilnej. 24. Plan działania przechowuje organ tworzący jednostki organizacyjne OC. ROZDZIAŁ IV CZAS OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ FORMACJE OC 1. Formacje OC dzielą się ze względu na stopień gotowości na: Jednostki o wyższym stopniu działania, Jednostki o podstawowym stopniu gotowości. 2. Do formacji OC o wyższym stopniu gotowości zalicza się jednostki wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania. 3. Formacje OC nie zaliczone do formacji o wyższym stopniu gotowości pozostają formacje o podstawowym stopniu gotowości. 4. W stałej gotowości obronnej państwa formacje OC są zobowiązane do: - utrzymania stopnia ukompletowania: a) stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego nie mniej niż 90%; b) sprzętu z gospodarki narodowej / w poszczególnych grupach specjalistycznych / nie mniej niż: 50% przy stanie do trzech jednostek sprzętu, 75% przy stanie wyższym niż trzy jednostki w stosunku do etatów i ustalonej tabeli należności; - zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania stanów osobowych formacji do wykonywania zadań; - opracowania i aktualizowania planów użycia sił i środków obrony cywilnej do akcji ratunkowych, niesienia pomocy poszkodowanym oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk

10 żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwania ich środków. 5. Formacje OC o wyższym stopniu gotowości są zobowiązane do utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie 4-6 godzin do przekazania sygnału. Pełną gotowość do działania przez rozwinięte w rejonie formowania z zapewnieniem minimum 90% ukompletowania w czasie godzin. 6. Formacje OC o podstawowym stopniu osiągają pewną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia członkom formacji oraz osiągnięcie do gotowości do wykonania określonych zadań w czasie: - po zrealizowaniu przedsięwzięć podwyższonej gotowości do działania: a) przez zakładowe formacje OC: w godzinach pracy 4 6 godzin; po godzinach pracy 8 16 godzin, b) przez terenowe formacje w ciągu 8 12 godzin - bezpośrednio ze stałej gotowości do działania: a) przez zakładowe formacje OC: w godzinach pracy w ciągu 8 12 godzin po godzinach pracy w ciągu godzin b) przez terenowe formacje w ciągu godzin. 7. Dla formacji OC mogą być wyznaczone rejony wyjściowe znajdujące się poza rejonem formowania. 8. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do wykonania zadań w rejonie wyjściowym wlicza się: - czas opuszczenia rejonu formowania przez formacje od momentu otrzymania zarządzenia /sygnału/ a) latem 1 1,5 godzin b) zimą 1,5 2 godzin - czas na przegrupowanie do rejonu wyjściowego; - czas na rozwinięcie i osiągnięcie gotowości w rejonie wyjściowym dla formacji: a) latem 1,5 godziny b) zimą 2 godziny 9. Komendant formacji OC odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością jednostki do wykonania zadań obrony cywilnej, a w szczególności za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie.

11 ROZDZIAŁ V WYPOSAŻANIE FORMACJI OC 1. Wyposażenie formacji OC w sprzęt techniczno wojskowy i specjalistyczny realizują szefowie OC miast, gmin i kierownicy zakładów pracy i organizacji społecznych na podstawie tabel należności ustalonych przez organ tworzący te formacje a zaakceptowany przez organ nadrzędny. Sprzęt i materiały ustalono w Wykazie podstawowych grup sprzętu i wyposażenia z dnia 17 grudnia 1997 r. /załącznik do pisma Szefa OCK nr BIZ/I/221/87 z dnia r./ 2. Wyposażenie formacji OC w środki transportowe, maszyny, urządzenia i narzędzia specjalistyczne realizować poprzez nakładanie świadczeń rzeczowych. ROZDZIAŁ VI SZKOLENIE FORMACJI OC 1. Szkolenie formacji OC prowadzić w cyklu czteroletnim wg. opracowanego rocznego planu szkolenia dla formacji OC. Szkolenie to obejmuje: a. I rok szkolenia szkolenie podstawowe do 15 godzin. b. W pierwszym roku prowadzić szkolenie wg jednolitego, tematycznego programu opracowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. c. II rok szkolenia szkolenie podstawowe do 15 godzin. d. W drugim roku prowadzić szkolenie wg programów tematycznie zróżnicowanych, przystosowanych do specjalności, opracowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Nidzicy. e. III rok szkolenia szkolenie doskonalące do 15 godzin. f. W trzecim roku prowadzić szkolenie specjalistyczne w formie zajęć praktycznych. g. IV rok Ćwiczenia zgrywające do 8 godzin. h. W czwartym roku prowadzić szkolenie zgrywające. 2. Organ odpowiedzialny za powołanie formacji OC kwalifikuje je do określonego cyklu szkolenia. W przypadku zmiany stanu osobowego powyżej 50%, dla nowo powołanych organizuje się szkolenie od podstaw w cyklu czteroletnim. 3. Szkolenie komendantów i ich zastępców oraz specjalistów wchodzących w skład formacji, organizowane jest na kursach doskonalących organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

12 4. Formacje OC wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania, niezależnie od zakwalifikowania ich do określonego cyklu szkolenia, biorą udział w treningach i ćwiczeniach SWA zaplanowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 5. Szkoleniem objąć stany osobowe wszystkich formacji OC bez względu na posiadane przez nich dotychczasowe przeszkolenia w zakresie OC. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Tworzenie formacji OC przeprowadzić na zasadzie przeformowania istniejących, a w zakładach /instytucjach/, które dotychczas nie posiadały, zorganizować je od nowa. 2. Nakładanie przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych oraz zakładanie ewidencji formacji realizować zgodnie z Zarządzeniem Szefa OCK z dnia 11maja 1995 r. w sprawie odbywania służby OC. 3.Nadzór nad organizacją formacji obrony cywilnej będzie sprawował Inspektor ds. obronnych gminy, sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo. 4. Organizację formacji OC wg nowych wytycznych zakończyć do 30 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Janowo (-)Waldemar Szymański

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106 /2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE WÓJTA GMINY JANOWO SZEFA OC GMINY W sprawie szczegółowych zasad opracowywania planów obrony cywilnej Urzędu Gminy Janowo i zakładów pracy z terenu Gminy Janowo. I POSTANOWIENIA OGÓLNE i. Wytyczne mają na celu ujednolicenie formy opracowywanego dokumentu. j. Opracowanie planu obrony cywilnej należy poprzedzić charakterystyką administrowanego terenu oraz szczegółową analizą występujących zagrożeń. k. Plan obrony cywilnej stanowi zbiór informacji z zakładów pracy i gminy, i powinien umożliwić koordynowanie akcji ratunkowej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. l. Legendy do planów OC wykonać w 2 egzemplarzach jeden należy przesłać do Inspektora ds. obronnych sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo w terminie do 15 kwietnia 2009 r. m. Za opracowanie planów obrony cywilnej odpowiadają właściwi kierownicy, dyrektorzy. n. Plany OC na poziomie gminy mają charakter poufny a plany zakładu pracy są zastrzeżone. o. Plany obrony cywilnej podpisują pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań OC, a zatwierdzają: p. Plan obrony cywilnej gminy Wójt, b. Plan obrony cywilnej zakładu pracy kierownik zakładu pracy. b. Plany obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, podlegają uzgodnieniu z nadrzędnym terenowo organem obrony cywilnej. c. Plany obrony cywilnej podlegają bieżącej aktualizacji. Informacje dotyczące zmian należy każdorazowo przekazywać do Inspektora ds. obronnych sportu i turystyki Urzędu Gminy Janowo. d. Plany obrony cywilnej składają się z następujących części: 1) dokumentów graficznych mapy, plany, szkice, e. Na szczeblu gminy w skali 1:25000 /1: 10000/, b. Na szczeblu zakładu pracy na planach zakładów pracy.

14 2) dokumentów opisowych legendy. 11. Dodatkowe informacje potrzebne do realizacji zadań obrony cywilnej należy gromadzić w bazach danych lub materiałach dodatkowych. 12. W kalkulacji ilości ludzi przewidzianych do ewakuacji uwzględnić 70% populacji do samoewakuacji. 13. Przy opracowaniu planu ewakuacji /przyjęcia ludności uwzględnić wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. II OCENA ZAGROŻENIA I PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ /część opisowa/ Wnioski z oceny zagrożenia militarnego Procedury realizacji zadań obrony cywilnej (rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania, powołania formacji, uruchomienia urządzeń specjalnych, przygotowania budowli ochronnych) Zestawienie formacji obrony cywilnej Zestawienie elementów systemu wykrywania i alarmowania Zestawienie sił współdziałających Inne w/g potrzeb. / część graficzna/ Zagrożenie militarne gminy (zakładu pracy) Rejony tworzenia formacji obrony cywilnej Wnioski z oceny zagrożenia okresu wojny. możliwość prowadzenia działań militarnych, działania grup dywersyjno sabotażowych, oddziaływanie przeciwnika bronią masowego rażenia. Przewidywane straty wśród ludności i gospodarce narodowej. Przy zdarzeniach losowych straty mogą wynosić: po wykonaniu zadań porządkowo i ochronnych ok. 5% przy zdarzeniach losowych bez przygotowania ok. 10% W okresie wojny od uderzeń z powietrza bronią jądrową /ładunek 100 kt/ straty wśród ludności mogą wynosić:

15 7. w I strefie gdy ludność jest ukryta 90% nie ukryta 100% 8. w II strefie gdy ludność jest ukryta 25% nie ukryta 25% 9. w III strefie gdy ludność jest ukryta 5% nie ukryta 25% Ze strat sanitarnych wymagać będzie: a/ wyszukiwania i wynoszenia poszkodowanych do punktów medycznych: 10. po wykonaniu zadań obronnych ok. 10 % 11. w warunkach zaskoczenia ok. 45 % b/ udzielania pierwszej pomocy w punktach medycznych: po wykonaniu zadań obronnych ok. 65 % w warunkach zaskoczenia ok. 85 % Zniszczenia mogą stanowić: 25. budowle ochronne, 26. zagruzowane drogi dowozu i dojazdu do obiektów prac ratunkowych, 27. awarie sieci i urządzeń komunalnych. W wyniku oddziaływania przeciwnika z powietrza bronią klasyczną straty ludności mogą wynosić ok % W warunkach użycia broni chemicznej i biologicznej straty mogą wynosić: po wykonaniu zadań obronnych ok % przy zaskoczeniu ok % Cel i zamiar prowadzenia akcji ratunkowych. Celem działania obrony cywilnej w gminie jest: ochrona życia i zdrowia ludności, ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ochrona dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Wójt Gminy Janowo (-)Waldemar Szymański

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudzień 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r.

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Łabunie. Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 448/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 448/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/ Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 0 r. WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY W SPRAWIE TWORZENIA STRUKTUR, ZADAŃ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA Łańcut, dnia 2013.09.13 ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r.

WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ GMINY MIASTO NOWY TARG

OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ GMINY MIASTO NOWY TARG Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Nr 0050.Z.51.2013 Burmistrza Miasta Nowego Targu Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowy Targ z dnia kwietnia 2013 OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim"

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim" Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje: Krzyżanowice, dnia 22.03.2012r. ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2012 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22.03.2012r. W sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krzyżanowice.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15.01.2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU *****************************************

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU ***************************************** Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. Burmistrza Szefa OC Miasta Limanowa. FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU *****************************************

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A. w...

D O K U M E N T A C J A. w... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2003 Burmistrza - Szefa OC Miasta Limanowa z dnia 1 września 2003 r. Z A T W I E R D Z A M... ( Dyrektor Placówki ) D O K U M E N T A C J A PUNKTU ALARMOWANIA w...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie powiatu rawskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Formacje obrony cywilnej

Formacje obrony cywilnej OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Formacje obrony cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM,

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM, RADOM 2011 ROK lp I II III IV V VI VII VIII I I II 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM 1 Analiza struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej, służb,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 432/2014 SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 432/2014 SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ZARZĄDZENIE NR 432/2014 SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 32/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktów Alarmowania Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Gminy RóŜan Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy RóŜan ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.01.2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów.

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. Na podstawie art.17, ust.6 i 7 i art.138 ust. 1 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA W MIEŚCIE TYCHY. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA W MIEŚCIE TYCHY. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/63/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2012 r. ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA W MIEŚCIE TYCHY. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 System alarmowania

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ GMINY

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik nr 1 do Wytycznych Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jakubów z dnia 04 luty 2012 r. STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ GMINY W skład planu obrony cywilnej gminy wchodzą następujące elementy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 749/00 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 0 grudnia 00 r. w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Miasta Krakowa Na podstawie art. 7 ust. i 7, art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz formacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie r Czarnego - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czarne. z dnia 25 stycznia 2016.

Zarządzenie r Czarnego - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czarne. z dnia 25 stycznia 2016. Zarządzenie r 0050.14.2016 Burmistrza Czarnego - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czarne z dnia 25 stycznia 2016. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego o trzegania (SWa) oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 5.02.2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice. Opracowała: Joanna Wojciechowska

Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice. Opracowała: Joanna Wojciechowska Powszechna samoobrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Gminie Pilchowice Opracowała: Joanna Wojciechowska Kontrolą objęto 7 województw, 7 starostw powiatowych i 14 urzędów gmin z terenu całej Polski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia listopada 2011 r. LLO 4101 21-02/2011 P/11/083 Pan Jacek WALCZAK Prezydent Miasta Sieradza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 163/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego Data utworzenia 2014-06-16 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 2016 r. W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK I. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI

Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU ALARMU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 01 LUTY 2012 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEMAT: PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. CEL: Zapoznanie z wynikami kontroli NIK oraz procedurą

Bardziej szczegółowo

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku.

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Świętajno w 2012 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

P L A N P R Z E P R O W A D Z E N I A T R E N I N G U S Y S T E M U W Y K R Y W A N I A I A L A R M O W A N I A

P L A N P R Z E P R O W A D Z E N I A T R E N I N G U S Y S T E M U W Y K R Y W A N I A I A L A R M O W A N I A Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY P L A N P R Z E P R O W A D Z E N I A T R E N I N G U S Y S T E M U W Y K R Y W A N I A I A L A R M O W A N I A N A T E R E N I E G M I N Y R A D Ł Ó W

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik nr 2 do Wytycznych Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jakubów z dnia 04 luty 2013 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ OZNACZENIE TREŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO OCA - Monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Zastrzeżone (po wypełnieniu) Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Polkowic z dnia...2006 r. I N S T R U K C J A Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby

Bardziej szczegółowo