ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Łabunie. Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z dnia 26 marca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 461); 3 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850) art. 20 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j. t. Dz. U. z 2013r. Nr 89 poz. 1166), zarządza się co następuje: 1. Powołuje się na terenie Gminy Łabunie Formacje Obrony Cywilnej: 1. Drużynę Porządkowo Ochronną, liczącą 4 osoby 2. Drużynę Ratownictwa Ogólnego, liczącą 8 osób Strukturę organizacyjną formacji oraz zasady działania określa załącznik do zarządzenia. 2.

2 3. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań oraz wykonanie dokumentów normujących organizację, powierza się pracownikowi ds. obrony cywilnej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4.

3 Załącznik do zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Łabunie szefa OC Gminy z dnia r. URZĄD GMINY ŁABUNIE. ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA DRUŻYNY PORZĄDKOWO-OCHRONNEJ W ŁABUNIACH Łabunie 2013r.

4 I. PRZEZNACZENIE DRUŻYNY PORZĄDKOWO-OCHRONNEJ 1) Organizacja ochrony mienia, 2) Udział w przedsięwzięciach porządkowo-ochronnych podejmowanych przez policję, straż pożarną i służby porządkowo-ochronne w sytuacji zagrożenia, 3) Zabezpieczenie porządku i ochrony na punktach wyładowczych ewakuowanej ludności; 4) Zapewnianie podczas akcji ratunkowej optymalnych w danej sytuacji warunków bezpieczeństwa i ochrony osobom prowadzącym prace. II. ZADANIA 1. Zadania drużyny porządkowo-ochronnej: Drużyna porządkowo-ochronna przeznaczona jest do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, a w szczególności: 1) utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w czasie prowadzenia akcji ratunkowych, 2) ochrona obiektów użyteczności publicznej, gospodarczych, dóbr kultury itp., 3) ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku z ewakuacją, 4) przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności, 5) wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo-ochronnych wynikających z sytuacji i decyzji przełożonych, 6) informowanie Szefa OC gminy o działaniu grup przestępczych, dokonujących napadów rabunkowych, grabieży mienia itp.

5 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY PORZĄDKOWO OCHRONNEJ KOMENDANT WARTOWNIK 1 WARTOWNIK - ZWIADOWA 1 KIEROWCA 1

6 IV. HARMONOGRAM OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA Lp. Czas realizacji Uwagi Przedsięwzięcia Wykonawca Nadzorujący Podwyższone j gotowości Pełnej gotowości Pełnej ze stałej Powiadomienie Komendanta Inspektor ds. OC Wójt G+ G+ G+ 2. Powiadomienie stanu osobowego Komendant Inspektor ds. OC G+ G+ G+ 3. Sprawdzenie stanu osobowego w miejscu zbiórki 4. Wydanie wyposażenia i sprzętu Inspektor ds. OC Komendant G+ G+ G+ Wójt G+ G+ G+ 5. Przygotowanie sprzętu Komendant Inspektor ds. OC G+ G+ G+ 6. Nawiązanie łączności z GZZK Funkcyjni Komendant G+ G+ G+ 7. Złożenie meldunku Szefowi OC Gminy o osiągnięciu pełnej gotowości do działania Komendant Inspektor ds. OC G+ G+ G+

7 V. IMIENNA OBSADA OSOBOWA DRUZYNY WYKRYWANIA I ALRMOWANIA Lp. Funkcja Nazwisko i imię Imię ojca Rocznik 1. Komendant Adres zamieszkania Sposób powiadamiania Tel. praca Tel. dom. łącznik 1. Wartownik - Zwiadowca 2. Wartownik CZŁONKOWIE DRUŻYNY 3. Kierowca VI. PLAN POWIADAMIANIA Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Sposób powiadamiania Tel. praca Tel. dom. łącznik

8 VII.TABELA NALEŻNOŚCI SPRZĘTU Lp. Nazwa sprzętu J.m. Komendant Członkowie FOC RAZEM Maska p gaz filtracyjna z komorą foniczną Kpl Dozymetr indywidualny Szt Pakiet silikażelowy Szt Pakiet radioochronny Szt Pakiet dezaktywacyjny Szt Opatrunek osobisty Szt Rentgenometr przewoźny Kpl Zapasowe źródło zasilania do przyrządów Kpl 1-1 bateryjnych 30. Radiotelefon przenośny Kpl Latarka Szt Samochód osobowy Szt

9 URZĄD GMINY ŁABUNIE. ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA DRUŻYNY RATOWNICTWA OGÓLNEGO W ŁABUNIACH Łabunie, 2013

10 I. PRZEZNACZENIE DRUŻYNY RATOWNICTWA OGÓLNEGO 1. Organizowanie ewakuacji ludności, 2. Organizowanie i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym 3. Organizowanie zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności 5. Prowadzenie likwidację skażeń i zakażeń 6. Pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami 7. Pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej 8. Pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania 9. Prowadzenie akcji ratunkowej przewiduje się w następujących sytuacjach : a) po wystąpieniu zagrożenia substancjami niebezpiecznymi ( wtórne skutki uderzeń powietrznych przeciwnika ); b) przypadku zburzenia obiektów zakładu ( całkowitego lub częściowego ) w wyniku uderzenia powietrznego. Ad. a) Po wystąpieniu zagrożenia substancjami niebezpiecznymi należy cały skład osobowy ubrać w środki ochrony skóry i dróg oddechowych oraz jak najszybciej wyprowadzić poza strefę zagrożenia. W przypadku braku odpowiedniej ilości indywidualnych środków ochrony przed skażeniami, należy wykorzystać środki zastępcze ochrony dróg oddechowych ( półmaski, respiratory ) wykonane we własnym zakresie w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa ( okres bezpośrednio poprzedzający wybuch wojny ). Bezpieczne strefy ewakuacji wyznacza się po lewej lub po prawej stronie strefy przemieszczania się trującego obłoku w odległości metrów od osi śladu obłoku Ad. b) W przypadku zburzenia obiektów na zakładzie ( całkowitego lub częściowego ) jeżeli załoga zakładu nie została wcześniej ewakuowana część ludzi będzie przebywać w zagruzowanych budynkach, będą również zabici i ranni. Front prowadzenia prac ratunkowych będzie przekraczał możliwości wykonania ich siłami własnymi plutonu. Ten rodzaj prac ratowniczych prowadzić będą miejskie siły ratownicze, które w rejon porażenia mogą przybyć w czasie 1 3 godzin Do tego czasu we własnym zakresie należy wykonać następujące prace ratownicze : - przeprowadzić rozpoznanie zniszczeń i określić faktyczne straty bezpowrotne i sanitarne;

11 - dokonać segregacji rannych pod kątem ciężaru obrażeń ( lekkie, średnie, ciężkie ); - udzielić pierwszej pomocy medycznej lekko i średnio poszkodowanym. Po przybyciu miejskich sił ratowniczych przekazać wszelkie posiadane informacje kierującemu akcją ratowniczą. Dalsze działanie to współuczestniczenie w akcji ratunkowej, wykonując polecenia kierującego akcją. II. ZADANIA Do podstawowych zadań drużyny ratownictwa ogólnego należy, w szczególności: 1) prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe, 2) wykonywanie bieżących zadań prewencyjnych zmierzających do wyeliminowania zagrożenia, 3) udział w zapobieganiu oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, 4) wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie poszkodowanych ze zniszczonych budynków, zatopień, i innych stref zagrożeń, 5) organizowanie punktów zbiórki poszkodowanym, 6) wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzonych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych, 7) stwarzanie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej, 8) oznakowanie wykrytych niewypałów, 9) wykonywanie innych prac, w zależności od sytuacji, w rejonach prowadzenia akcji ratunkowych.

12 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY RATOWNICTWA OGÓLNEGO KOMENDANT RATOWNIK 4 Elektryk 1 ZAOPATRZENIOWIEC 1 KIEROWCA 1

13 IV. HARMONOGRAM OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA POWIATOWEGO OŚRODKA ANALIZY DANYCH I ALARMOWANIA. Lp. Czas realizacji Uwagi Przedsięwzięcia Wykonawca Nadzorujący Podwyższonej gotowości Pełnej gotowości Pełnej ze stałej Powiadomienie Komendanta Inspektor ds. OC Wójt G+ G+ G+ Powiadomienie stanu osobowego Komendant Inspektor ds. OC G+ G+ G+ Sprawdzenie stanu osobowego Komendant w miejscu zbiórki G+ G+ G+ Wydanie wyposażenia i sprzętu Przygotowanie sprzętu Inspektor ds. OC Komendant Wójt G+ G+ G+ Inspektor ds. OC G+ G+ G+ Nawiązanie łączności z GZZK Funkcyjni Komendant G+ G+ G+ Złożenie meldunku Szefowi OC Gminy o osiągnięciu pełnej gotowości do działania Komendant Inspektor ds. OC G+ G+ G+

14 V. OSIĄGANIE GOTOWOŚCI Osiąganie pełnej gotowości do działania należy rozumieć poprzez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia członkom plutonu oraz osiągnięcie gotowości do wykonania określonych zadań w czasie : 1. po zrealizowaniu przedsięwzięć czasu kryzysu : - w godzinach pracy 2-3 godziny - po godzinach pracy 4 8 godzin 2. bezpośrednio ze stałej gotowości do działania : - w godzinach pracy 4-6 godzin - po godzinach pracy 6-12 godzin Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do wykonywania zadań w rejonie wyjściowym wlicza się : 1. czas opuszczenia rejonu formowania przez pluton od momentu otrzymania zarządzenia ( sygnału ) : - latem 1 1,5 godziny - zimą 1,5-2 godzin 2. czas na przegrupowanie do rejonu wyjściowego 3. czas na rozwinięcie i osiągnięcie gotowości w rejonie wyjściowym : - latem 1,5 godziny - zimą 2 godziny Gotowość do działania uważa się za osiągniętą przy stanie ukompletowania 90 % stanów osobowych i sprzętu.

15 VI. SKŁAD IMIENNY DRUŻYNY RATOWNICTWA OGÓLNEGO Lp. Funkcja Nazwisko i imię Imię ojca Rocznik 1. Komendant RATOWNIK 1. Ratownik 2. Ratownik 3. Ratownik 4. Ratownik Adres zamieszkania Sposób powiadamiania Tel. praca Tel. dom. łącznik 1. Zaopatrzeniowiec 2. Elektryk 2. Kierowca POZOSTALI

16 VII. PLAN POWIADAMIANIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Sposób powiadamiania Tel. praca Tel. dom. łącznik

17 VIII. TABELA NALEŻNOŚCI SPRZĘTU Lp. Nazwa sprzętu J.m. Komendant Członkowie FOC RAZEM maska p gaz filtracyjna z komorą foniczną Kpl Maska pgaz filtracyjna Kpl Część twarzowa maski dla rannego w głowę Szt Odzież ochronna Kpl Torba sanitariusza Kpl Nasze sanitarne aluminiowe Szt Dozymetr indywidualny Szt Pakiet silikażelowy Szt Pakiet radioochronny Szt Pakiet dezaktywacyjny Szt Opatrunek osobisty Szt Przenośny sygnalizator skażeń chemicznych Kpl Rentgenometr przewoźny Kpl Zapasowe źródło zasilania do przyrządów bateryjnych Kpl Radiotelefon przenośny Kpl Latarka Szt Łopata Szt Siekiera Szt Kilof lub łom Szt Traktor z przyczepą Szt

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Stan przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Analiza wyników kontroli NIK i Raportu Szefa Obrony Cywilnej Kraju Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA:

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA: OBRONA CYWILNA Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze: 1. Planistycznym; 2. Organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. ZKR- 5326/191/09 Rzeszów, 9 listopada 2009r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. Zadania w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo