Formacje obrony cywilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formacje obrony cywilnej"

Transkrypt

1 OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Formacje obrony cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by zrobić to, co najważniejsze. Brian Tracy 2 1

2 Agenda Podstawa tworzenia formacji obrony cywilnej Zadania formacji obrony cywilnej Rodzaje formacji obrony cywilnej Stopnie gotowości Czasy osiągania pełnej gotowości Przykłady formacji do zadań ogólnych Przykłady formacji do zadań specjalistycznych Zasady opracowywania planów działania formacji Układ treści meldunków o zagrożeniach nadzwyczajnych 3 Art Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do: wykonywania zadań ogólnych wykonywania zadań specjalnych innych jednostek tych formacji. 4 2

3 Art Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Formacje obrony cywilnej tworzą uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną : ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. 5 6 Zadania jednostek organizacyjnych OC Formacje obrony cywilnej - podstawowe jednostki organizacyjne OC przeznaczone do: ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludności, zapewnieniu jej warunków niezbędnych do przetrwania w okresie wojny, do likwidacji skutków Andrzej klęsk Marjański żywiołowych, (51) katastrof i awarii 3

4 7 WYTYCZNE Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zatwierdzone w dniu 21 kwietnia 2009 r. 8 Zadania formacji obrony cywilnej wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, organizowanie ewakuacji ludności przygotowanie budowli ochronnych, zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej, walkę z pożarami 4

5 Zadania formacji obrony cywilnej c.d. przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń, ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania, organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności, zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji, doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych. 9 Rodzaje oddziałów obrony cywilnej Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do: wykonywania zadań ogólnych specjalnych innych jednostek tych formacji 10 5

6 Podział zadań formacji obrony cywilnej Formacje ratownictwa ogólnego podstawowa siła w prowadzeniu akcji ratunkowej w rejonie zagrożenia lub klęski żywiołowej Formacje specjalistyczne wsparcie akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego 11 Oddziały do zadań specjalnych 1) pierwszej pomocy medycznej, 2) likwidacji skażeń 3) ratownictwa budowlanego, 4) ratownictwa komunalnego, 5) ratownictwa energetycznego, 6) schronowe, 7) przeciwpożarowe, 8) porządkowo-ochronne, 9) łączności, 12 6

7 Oddziały do zadań specjalnych 10) zaopatrzenia i zabezpieczenia, 11) wykrywania i alarmowania, 12) lotnicze 13) ochrony płodów rolnych, 14) ochrony produktów żywnościowych, 15) ochrony zwierząt gospodarskich i pasz, 16) ratownictwa chemicznego, 17) ratownictwa przeciwpowodziowego, 18) budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody. 13 Podmioty tworzące formacje OC ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) kierownicy (właściciele) zakładów pracy według potrzeb i możliwości 14 7

8 Gdzie tworzy formacje OC Gminach i zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników. W zakładach pracy zatrudniających poniżej 50 pracowników mogą być tworzone wspólne formacje obrony cywilnej dla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów. W zakładach pracy, w których gromadzone są substancje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznej ludności oraz środowiska, tworzy się formacje OC zdolne do samodzielnego prowadzenia działań ratunkowych w strefach bezpośredniego zagrożenia. W gminach i zakładach pracy, w których utworzono co najmniej dwie formacje OC, może być powołana gmina lub zakładowa komenda obrony cywilnej. 15 Czasy osiągania gotowości do działania przez formacje OC Formacje obrony cywilnej dzielą się ze względu na stopień gotowości do działania na: o wyższym stopniu gotowości; o podstawowym stopniu gotowości. 16 8

9 Formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości Do formacji obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości zalicza się wytypowane formacje: ochrony ogólnej do zadań specjalnych 17 Decyzję o zaliczeniu formacji do wyższego stopnia gotowości podejmuje Szef OC danej jednostki administracyjnej Formacje Systemu Wykrywania i Alarmowania należą obligatoryjnie do wyższego stopnia gotowości O stopniu gotowości decyduje Szef OC Formacje obrony cywilnej nie zaliczone do formacji o wyższym stopniu gotowości pozostają formacjami o podstawowym stopniu gotowości. 18 9

10 Stan stałej gotowości obronnej W stałej gotowości obronnej państwa formacje obrony cywilnej są zobowiązane do: utrzymywania stopnia ukompletowania; stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego - nie mniej niż 90%; sprzętu / w poszczególnych grupach specjalistycznych / - nie mniej niż: 50% przy stanie do trzech formacji, 75% przy stanie wyższym niż trzy formacje w stosunku do etatów i należności. 19 Stan stałej gotowości obronnej W stałej gotowości obronnej państwa formacje obrony cywilnej są zobowiązane do: zapewniania wysokiego poziomu przygotowania stanów osobowych pododdziałów ochrony ogólnej i zadań specjalnych - do wykonywania zadań; opracowania i aktualizowania planów użycia sił i środków obrony cywilnej do akcji ratunkowych, niesienia pomocy poszkodowanym oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków

11 Osiąganie stopnia gotowości Formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości są zobowiązane do utrzymywania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie 2-4 godzin od przekazania sygnału godzin osiągnięcie pełnej gotowości do działania 21 Osiąganie stopnia gotowości Formacje obrony cywilnej osiągają pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia członkom formacji oraz osiągnięcie gotowości do wykonania określonych zadań w czasie: 1/ po zrealizowaniu przedsięwzięć stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu: a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej, - w godz. pracy 2-3 godz. - po godz. pracy 4-8 godz. b/ przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 4-6 godzin; 2/ bezpośrednio ze stałej gotowości do działania: a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej: - w godz. pracy - w ciągu 4-6 godz. - po godz. pracy - w ciągu 6-12 godz. b/ przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 6-12 godzin

12 Formacje ratownictwa ogólnego Zakres podstawowych zadań: Prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie poszkodowanych ze niszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp. Zapewnienie -we współdziałaniu z formacjami do zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych Organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych Udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym 23 Formacje ratownictwa ogólnego Zakres podstawowych zadań: Stwarzanie warunków do wprowadzania sprzętu technicznego do akcji ratunkowej Wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych Wykonywanie innych prac w zależności od sytuacji w obiekcie i rejonie prowadzenia akacji ratunkowej

13 Przykładowa struktura organizacyjna plutonu ratownictwa ogólnego Komendant 1 osoba 25 Zastępca Komendanta 1 osoba Drużyna 1-10 os. Drużyna os. Drużyna 3-6 os. Źródło: Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012, s. 134 Możliwości wykonawcze plutonu ratownictwa Akcje ratunkowe w 1-2 obiektach w ciągu doby Odcinek akcji ratunkowych m Liczba ratowanych osób w ciągu doby Rozpoznanie skutków w pasie do 200m lub w 1 obiekcie w ciągu 1 godziny 26 13

14 27 Obsada osobowa plutonu ratownictwa ogólnego lp Nazwa stanowiska Liczba stanowisk 1 Komendant plutonu 1 2 Zastępca komendanta 1 Drużyna sanitarna 10 osób 3 Komendant drużyny 1 4 Komendant sekcji 3 5 Sanitariusz ratownik 6 Drużyna ratownictwa ogólnego osób 6 Komendant drużyny 1 7 Ratownik Zwiadowca 2 9 Elektryk 2 10 Hydraulik Sanitariusz 1 12 Kierowca mechanik 1 28 Obsada osobowa plutonu ratownictwa ogólnego lp Nazwa stanowiska Liczba stanowisk Drużyna pożarnicza 6 osób 13 Komendant drużyny 1 14 Przodownik roty 2 15 Pomocnik przodownika Roty 6 16 Kierowca mechanik 1 Razem skład plutonu osoby 14

15 a Tabela należności wyposażenia i sprzętu Plutonu Ratownictwa Ogólnego 29 Lp. Nazwa sprzętu Jedn. miary Komend Pluton Ratowni ctwa ogólnego Maska pgaz kpl 2 Odzież ochronna kpl Rentgenoradiometr kpl 1 4 Sygnaliz. promieniowania kpl 1 5 Przyrząd rozpoznan. chem. kpl 1 6 Zestaw znaków ostrzegawcz kpl 2 7 Lornetka pryzmatyczna szt 1 8 Kompas/busola/ szt Mundur OC/ kamizelka szt Torba polowa szt Opatrunek osobisty szt Torba sanitariusza kpl 3 13 Nosze sanitarne kpl 3 14 Piła do cięcia metalu szt 3 15 Nożyce do cięcia metalu szt 3 16 Łopata szt Łom szt 6 18 Młotek szt 9 19 Topór ciesielski szt 6 20 Piła do cięcia drewna szt 3 21 Zestaw narzędzi elektryka kpl 3 22 Przybory do pracy na mapie kpl Latarka elektryczna kpl Kask ochronny szt Manierka szt Menażka szt Niezbędnik szt Samochód szt Radiotelefony Szt Obowiązki Komendanta plutonu ratownictwa ogólnego przykład Miasta Żory Komendant formacji obrony cywilnej Plutonu Ratownictwa Ogólnego w czasie pokoju podlega Kierownikowi zakładu, natomiast w czasie kryzysu, wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych podlega bezpośrednio szefowi Obrony Cywilnej ( Burmistrzowi Miasta Żary) i odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością formacji do wykonywania zadań obrony cywilnej, a w szczególności za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie formacji. 15

16 31 Obowiązki Komendanta plutonu ratownictwa ogólnego przykład Miasta Żory Do podstawowych zadań komendanta formacji należy w szczególności: zapewnienie stałej gotowości sił i środków formacji obrony cywilnej; kierowanie podległą formacją w czasie ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym; realizowanie zadań wynikających z planu obrony cy-wilnej miasta, planowanie i organizowanie szkolenia stanu osobowego formacji; prowadzenie wśród członków formacji pracy mającej na celu zapewnienie pełnej gotowości formacji i właściwej realizacji zadań; nadawanie przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych do służby w formacji, wzywanie do odbycia ćwiczeń, nadzorowanie szkolenia prowadzonego przez komendantów drużyn wchodzących w skład Plutonu Ratownictwa Ogólnego, wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez przełożonych. Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o. Charakter Spółki, nałożone wymogi ustawowe z jednej strony, z drugiej zaś dążenie do zachowania ciągłości realizacji misji Spółki, a także dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na jej terenie stanowiły główne przesłanki do utworzenia w Polkomtel S.A. Formacji Obrony Cywilnej

17 Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o. Na podstawie uregulowań ustawowych - art. 138 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wydano odpowiednie wewnętrzne uregulowania prawne dotyczące powołania Formacji oraz organizacji i realizacji jej zadań: Uchwała Zarządu w sprawie Formacji Obrony Cywilnej w Polkomtel S.A., Zarządzenie Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. 33 Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o. Formacja Obrony Cywilnej została powołana w Polkomtel S.A. bezterminowo przede wszystkim w celu: ochrony pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy dla zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania przez ratowanie ludzi i udzielanie pomocy poszkodowanym w sytuacjach szczególnych zagrożeń (m.in. stan wojenny, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), w celu współdziałania ze służbami ratowniczymi (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) w wymienionych sytuacjach oraz zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków

18 Formacja OC w Polkomtel sp. z o.o. Wielokrotnie ratownicy udzielali pomocy przedmedycznej również osobom niebędącym pracownikami Spółki - w zdarzeniach w otoczeniu jej obiektów, a także w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi. 35 Formacje specjalistyczne OC Zadania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego: Udzielanie pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczeniem urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych 36 18

19 Formacje specjalistyczne OC Zadania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego: Zadania szczegółowe: Znajomość rejonów i obiektów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych Prowadzenie rozpoznania i dozorowanie urządzeń hydrotechnicznych i obiektów Ochrona wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrobudowlanych i utrzymanie ich w sprawności Umacnianie wałów przeciwpowodziowych Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych zalaniem 37 Przykładowa struktura organizacyjna drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego -15 osób 38 Komendant drużyny 1 osoba Sekcja robót ziemnych 3 os. Sekcja robót ziemnych 3 os. Sekcja rozpoznania i dozorowania 4 os. Źródło: Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012, s. 140 Sekcja zaopatrzenia i ewakuacji 4 os. 19

20 39 Obsada osobowa drużyny ratownictwa p. pow. lp Nazwa stanowiska Liczba stanowisk 1 Komendant drużyny 1 Sekcje robot ziemnych 6 osób 2 sekcje po 3 osoby 2 Starszy ratownik 2 3 Ratownik 4 Sekcja rozpoznania i dozorowania 4 osoby 4 Starszy zwiadowca 1 5 Zwiadowca 1 8 Ratownik 2 Sekcja zaopatrzenia i ewakuacji 4 osoby 7 Magazynier 1 8 Sanitariusz 1 9 Komendant pojazdu 1 10 Kierowca 1 Razem w drużynie 15 Zasady podległości komendantów formacji OC Komendant zakładowej formacji podlega bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy, przy którym formacja została powołana W przypadku utworzenia zakładowej komendy obrony cywilnej komendanci formacji w zakładzie podlegają zakładowemu komendantowi obrony cywilnej 40 20

21 Zasady opracowywania planów formacji OC Plan działania każdej formacji OC składa się z: części opisowej części graficznej 41 Plan sporządza się w jednym egzemplarzu i podpisuje go komendant formacji Zatwierdzenia planu dokonuje szef OC (jednostki adm. publicznej ) lub kierownik zakładu pracy (przedsiębiorstwa) Plan przechowuje organ tworzący formację Część opisowa planu działania formacji OC Struktura organizacyjna Obsada osobowa etat Wyposażenie Harmonogram osiągania gotowości do działania Plan alarmowania członków formacji Zadania Inne dane wynikające ze specyfiki i przeznaczenia formacji 42 21

22 Część opisowa planu działania formacji OC Miejsce formowania formacji Rejony rozmieszczenia Drogi marszu Kalkulacje czasowe Zamiar prowadzenia akcji ratunkowej Źródła zaopatrywania Elementy infrastruktury OC Skale map: Zakład pracy plan zakładu Gmina plan miejscowości lub mapa 1: Powiat mapa 1: Województwo 1: Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych Czas, miejsce i rodzaj awarii (wypadku, katastrofy) miejscowość, nazwa zakładu, możliwość nawiązania łączności Charakterystyka awarii przyczyny i skutki: nazwa, ilość, stan fizyczne uwolnionego środka, itp. Liczba ofiar lub porażonej ludności Istota i skala zagrożenia spowodowanego awarią, wypadkiem lub katastrofą Podjęte działania mające na celu: lokalizację awarii ochronę ludności zabezpieczenie obiektów likwidację skutków Czas rozpoczęcia i zakończenia podjętych działań * 44 22

23 Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych Informacja o podjętej akcji ratowniczej: kierujący akcją uczestniczące jednostki organizacyjne wykaz sił ratowniczych ilość ludzi i sprzętu w tym sił OC Współdziałanie z sąsiadami zakład, gmina, powiat Inne dane o awarii, wypadku lub katastrofie, - istotne ze względu na prowadzone działania ochronne lub likwidację skutków Warunki atmosferyczne w rejonie awarii: temperatura powietrza kierunek i siła wiatru widoczność 45 Układ meldunku o zagrożeniach nadzwyczajnych Zakończenie prowadzenia akcji ratowniczej: czas straty ilość użytych sił ratowniczych Zapewnienie stałej kontroli po zakończeniu akcji ratowniczej w rejonie skażonym Wnioski i doświadczenia dla obrony cywilnej * 46 23

24 Zasady składania meldunku Składany jest do służby dyżurnej gminy (miasta) Informacje przekazuje się natychmiast po uzyskaniu danych w dowolnej kolejności Sukcesywnie uzupełnia się dane w miarę uzyskiwania nowych informacji Koryguje się poprzednie dane w przypadku uzyskania nowych 47 Po zakończeniu akcji ratowniczej przesyła się raport do służby dyżurnej wójta, burmistrza lub prezydenta Podsumowanie Formacja obrony cywilnej jest podstawową jednostką OC Formacje OC tworzone są na różnych poziomach administracji samorządowej i w zakładach pracy Zadania formacji OC obejmują ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury Zadania OC obejmują także ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym Istnieją formacje ogólne i specjalistyczne Każda formacja OC musi posiadać plan działania W czasie prowadzenia działań kierujący akcją składa meldunki z prowadzonych działań służbom wójta, burmistrza lub prezydenta * 48 24

25 Zagadnienia do dyskusji Wymień zadania formacji obrony cywilnej Jakie znasz rodzaje formacji obrony cywilnej Czym zajmują się formacje ratownictwa ogólnego Zadania formacji specjalistycznych Zasady opracowywania planów działania formacji Literatura do wykładu Fr. R. Krynojewski, Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa

26 Pytania? Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. Winston Churchill ( )

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Stan przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Analiza wyników kontroli NIK i Raportu Szefa Obrony Cywilnej Kraju Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo