ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz z późn. zm.), oraz 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), zarządzam co następuje: 1 Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie Gminy Zielona Góra następujące formacje obrony cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 1: 1. Pluton ratownictwa ogólnego (PRO) według zasad określonych w załączniku nr 2; 2. Drużynę przeciwpowodziową (Dr.P) według zasad określonych w załącznik nr 3; 3. Drużynę porządkowo ochronną (Dr.PO) według zasad określonych w załącznik nr 4; 4. Drużynę łączności (Dr.Ł) według zasad określonych w załączniku nr 5; 5. Drużynę wykrywania i alarmowania (Dr.WA) według zasad określonych w załączniku nr 6; 6. Drużynę medyczną (Dr.M) według zasad określonych w załączniku nr 7; 7. Drużynę zabezpieczenia transportu (Dr.ZT) według zasad określonych w załączniku nr 8; 8. Drużynę komunalną (Dr.K) według zasad określonych w załączniku nr 9; 9. Drużynę przeciwpożarową (Dr.Poż) według zasad określonych w załączniku nr 10; 10. Drużynę do spraw kierowania (Dr.ds.K) według zasad określonych w załączniku nr 11; 2 1. Pluton ratownictwa ogólnego jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych ludności w czasie zagrożenia i wojny, oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków. 2. Drużyna przeciwpowodziowa jest formacją przeznaczoną do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych 3. Drużyna porządkowo ochronna jest formacją przeznaczoną do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków. 4. Drużyna łączności jest formacją przeznaczoną do utrzymywania stałej łączności z drużyną wykrywania i alarmowania i drużyną ds. kierowania w wprowadzeniu i odwoływaniu poprzez wykorzystanie środków alarmowania, ustalonych sygnałów ostrzegania i alarmowania dla ludności cywilnej. 5. Drużyna wykrywania i alarmowania jest formacją przeznaczoną do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniami oraz wybuchem wojny.

2 6. Drużyna medyczna jest formacją przeznaczoną do wzmocnienia funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie Gminy Zielona Góra, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych. 7. Drużyna zabezpieczenia transportu jest formacją przeznaczoną do zabezpieczenia transportu ewakuowanej ludności, przegrupowań pododdziałów ratowniczych, transportu osób poszkodowanych do szpitali i punktów pomocy medycznej jak również zastępczych miejsc szpitalnych. 8. Drużyna komunalna jest formacją przeznaczoną do napraw bieżących, dostarczaniu wody, gazu do osób poszkodowanych, jak również odprowadzaniu ścieków i śmieci z terenu Gminy Zielona Góra na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym. 9. Drużyna przeciwpożarowa jest formacją przeznaczoną do wykrywania działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, ograniczenie i likwidacja pożarów. 10. Drużyna do spraw kierowania jest formacją przeznaczoną do zapewnienia ciągłości pracy i podejmowania decyzji i działań dla utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego oraz realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego dla gminnego zespołu kierowania. 3 Powołanie do działań formacji obrony cywilnej wyszczególnionych w 1 pkt 1 10 obejmuje wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie stanów osobowych Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji oraz członków formacji wyznacza Wójt Gminy Zielona Góra. 2. Karty przydziału osobom, o których mowa w 1 nadaje i wycofuje Wójt Gminy Zielona Góra. 5 Zobowiązuje się inspektora ds. obrony cywilnej i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Zielona Góra do wytypowania osób do formacji obrony cywilnej o których mowa w 1, wyznaczenia przydziału organizacyjno mobilizacyjnego poprzez doręczenie za pokwitowaniem karty przydziału do formacji obrony cywilnej. 6 Traci moc Zarządzenie Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Zielona Góra Szew Obrony Cywilnej Mariusz Zalewski

3 NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ MIEJSCE STAWIENNICTWA, KRYPTONIMY, SIEĆ RADIOWA Załącznik nr 1 1. Pluton ratownictwa ogólnego (PRO) miejsce stawiennictwa teren Publicznej Szkoły w Zawadzie w składzie 16 osób Kryptonim PRO 0956 Sieć radiowa FW P1, P2 2. Drużynę przeciwpowodziową (Dr.P) miejsce stawiennictwa na terenie Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra w Zawadzie w składzie 16 osób. Kryptonim Dr.P 0956 Sieć radiowa FW P3, P4 3. Drużynę porządkowo ochronną (Dr.PO) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 11 osób. Kryptonim Dr.PO 0956 Sieć radiowa FW P5 4. Drużynę łączności (Dr.Ł) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 11 osób. Kryptonim Dr.Ł 0956 Sieć radiowa FW P6, P14 5. Drużynę wykrywania i alarmowania (Dr.WA) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 13 osób. Kryptonim Dr.WA 0955 Sieć radiowa FW P7 6. Drużynę medyczną (Dr.M) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 7 osób. Kryptonim Dr.M 0956 Sieć radiowa FW P8 7. Drużynę zabezpieczenia transportu (Dr.ZT) miejsce stawiennictwa teren Publicznej Szkoły w Zawadzie w składzie 9 osób. Kryptonim Dr.ZT 0956 Sieć radiowa FW P9 8. Drużynę komunalną (Dr.K) miejsce stawiennictwa na terenie Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra w Zawadzie w składzie 6 osób. Kryptonim Dr.K 0956 Sieć radiowa FW P10 i P15 9. Drużynę przeciwpożarową (Dr.Ppoż) miejsce stawiennictwa teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach w składzie 6 osób. Kryptonim Dr.Poż 0956 Sieć radiowa FW P Drużynę do spraw kierowania (Dr.ds.K) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra, Zastępczym Miejscu Pacy w Zawadzie lub mobilne stanowisko kierowania w składzie 14 osób. Kryptonim PRO 0956 Sieć radiowa FW P11, P13, P 16, Kierowca (1) KOMENDANT (1) Z-ca Komendanta (1) PLUTON DRUŻYNA DRUŻYNA DRUŻYNA członek członek członek członek członek członek

4 ZADANIA OGÓLNE DRUŻYN Rozwinięcie posterunku. Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Utrzymanie ciągłej łączności z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Gminy Zielona Góra oraz z jednostkami współdziałającymi. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania. Przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy. Prowadzeniem lub zabezpieczeniem prac podczas akcji ratunkowej ewakuacja. Ratowaniem i udzielaniem pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń, w tym zagrożeń środowiska. Nabywanie niezbędne wiadomości o rodzajach zagrożeń oraz umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem do prowadzenia akcji ratunkowej. Umieć wykonywać proste prace ratownicze w celu ratowania i udzielania pomocy ludności poszkodowanej. Rozróżniać sygnały alarmowe i zasady zachowania się po ich ogłoszeniu i odwołaniu oraz sposoby zachowania się. Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury Wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności Przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia Gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności. Udział przy tworzeniu Zastępczego Miejsca Szpitalnego tworzonego na terenie Gminy Zielona Góra. Wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, Systematyczne szkolenie w zakresie OC:

5 Załącznik nr 2 ZADANIA PLUTONU RATOWNICTWA OGÓLNEGO 1. Organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia. 2. Organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym. 3. Organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności. 4. Zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 5. Prowadzi likwidację skażeń i zakażeń. 6. Pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami. 7. Biorą udział w ochronie zakładów, mienia pozostawionego osób ewakuowanych. 8. Pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej. 9. Pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania. 10. Udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych. 11. Stwarzanie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej. 12. Wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych. 13. Oznakowanie i zabezpieczanie wykrytych min, niewypałów (niewybuchów). 14. Prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe. 15. Tworzenie Zastępczego Miejsca Szpitalnego dla Gminy Zielona Góra. 16. Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) poszkodowanych ze zniszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp. 17. Zapewnianie we współdziałaniu z formacjami przeznaczonymi do zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych. 18. Rozwijanie punktów pierwszej pomocy medycznej. 19. Organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych. 20. Udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, wykonywanie poszkodowanym zabiegów sanitarnych i w ograniczonym zakresie kwalifikowanej pomocy chirurgicznej. 21. Czasowa hospitalizacja niezdolnych do transportu, przygotowanie do ewakuacji porażonych do szpitala i zastępczych miejsc szpitalnych. 22. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości medycznej. 23. Ewakuacja rannych i chorych. 24. Segregacja medyczna poszkodowanych (odpowiednio do rodzaju pomocy medycznej lub skażenia i potrzeb ewakuacji).

6 Organizacja wewnętrzna plutonu ratownictwa ogólnego PRO Komendant plutonu Drużyny ratownictwa ogólnego Stanowiska (obsada osobowa) plutonu ratownictwa ogólnego: 1. Komendanta: 2 a). Komendant plutonu 1 b). Zastępca Komendanta plutonu 1 2. Pluton ratownictwa ogólnego 14 a). Ratownik ogólny 10 b). Ratownik zwiadowca 4 Razem w plutonie 16

7 Załącznik nr 3 ZADANIA DRUŻYNY PRZECIWPOWODZIOWEJ Drużyny przeciwpowodziowa jest przeznaczone do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych. Do zadań oddziałów należy w szczególności: 1. Znajomość rejonów i obiektów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych. 2. Prowadzenie rozpoznania i dozorowania urządzeń hydrotechnicznych i obiektów. 3. Ochrona wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrobudowlanych oraz utrzymywanie ich w sprawności. 4. Umacnianie wałów przeciwpowodziowych. 5. Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych zalaniem. Organizacja wewnętrzna drużyny przeciwpowodziowej Dr.P Komendant drużyny Sekcja obserwacji i rozpoznawania Sekcja zabezpieczenia (obsługi) 1. Komendant 1 2. Sekcja obserwacji i rozpoznawania 4 a). Ratownik ogólny 2 b). Ratownik zwiadowca 2 3. Sekcja zabezpieczenia (obsługi) 11 a). Przodownik 1 b). Pomocnik obsługi 10 Razem w drużynie 16

8 Załącznik nr 4 ZADANIA DRUŻYNY PORZĄDKOWO OCHRONNEJ Przeznaczona jest do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, a w szczególności: 1. Utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w czasie prowadzenia akcji ratunkowych. 2. Ochrona obiektów użyteczności publicznej, gospodarczych, dóbr kultury itp.. 3. Ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku z ewakuacją. 4. Przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności. 5. Wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo-ochronnych wynikających z sytuacji i decyzji przełożonych. 6. Informowanie Szefa OC Gminy o działaniu grup przestępczych, dokonujących napadów rabunkowych, grabieży mienia. Organizacja wewnętrzna drużyny porządkowo - ochronnej Dr.PO Komendant drużyny Starszy wartownik zwiadowca Wartownik zwiadowca Kierowca zwiadowca Komendant 1 Starszy wartownik zwiadowca 2 Wartownik zwiadowca 6 Kierowca - zwiadowca 2 Razem w drużynie 11

9 Załącznik nr 5 ZADANIA DRUŻYNY ŁĄCZNOŚCI Drużyna łączności ma za zadanie utrzymywanie stałej łączności z drużyną wykrywania i alarmowania, drużyną ds. kierowania i wszystkimi jednostkami współdziałającymi w wprowadzeniu i odwoływaniu poprzez wykorzystanie środków alarmowania, ustalonych sygnałów ostrzegania i alarmowania dla ludności cywilnej. 1. Zapewnienie łączności na całym terenie działań, nawet przy zastosowaniu stacji nasobnych. 2. Precyzyjny przepływ informacji między szczeblem dowodzenia, a jednostkami wykonawczymi. 3. Tworzenie Mobilnego Stanowiska Dowodzenia opartego o urządzenia dające możliwość koordynowania wszystkich rodzajów służb poprzez łączność radiową. 4. Uruchamianie syren elektronicznych oraz nadawanie głosowych komunikatów dla ludności. 5. Monitoring w czasie rzeczywistym na mapie elektronicznej pracujących jednostek pomocniczych na cyfrowej mapie wyświetlonej na ekranie monitora. Organizacja wewnętrzna drużyny łączności Dr.Ł Komendant drużyny Radiooperator Radiotelefonista Elektromechanik Komendant 1 Radiooperator 3 Radiotelefonista 5 Elektromechanik 2 Razem w drużynie 11

10 Załącznik nr 6 ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 1. Rozwinięcie posterunku wykrywania i alarmowania. 2. Utrzymanie ciągłej łączności z powiatowym ośrodkiem analizy danych i alarmowania punktami (posterunkami) alarmowania oraz z jednostkami współdziałającymi. 3. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy. 4. Wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania skażeń. 5. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania. 6. Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia oraz przekazywanie tych danych do powiatowego plutonu analiz laboratoryjnych. 7. Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza i przekazywanie ich na potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej. 8. Przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji. 9. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą syren alarmowych oraz za pośrednictwem punktów ( posterunków) alarmowania. 10. Przekazywanie danych o zagrożeniach do POADA oraz jednostek współdziałających. 11. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy. Do szczegółowych obowiązków poszczególnych sekcji należy: 1) Sekcja obserwacji i analiz: - prognozowanie rozwoju sytuacji, - udział w rozpoznaniu rzeczywistej sytuacji na terenie gminy, - odtwarzanie rzeczywistej sytuacji skażeń na określony czas, 2) Sekcja rozpoznania: - przygotowanie i rozwinięcie posterunku obserwacyjnego, - prowadzenie obserwacji w wyznaczonym rejonie, - wykrycie i określenie miejsc (odcinków dróg) skażonych, - podawanie sygnałów ostrzegania i alarmowania, 3) Sekcja łączności i alarmowania: - zorganizowanie i utrzymanie stałej łączności między sekcjami drużyny, - ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, - przekazywanie sygnałów powiadamiania jednostkom podległym, - prowadzenie ewidencji sygnałów ostrzegania i alarmowania.

11 Organizacja wewnętrzna drużyny wykrywania i alarmowania Dr.WA Komendant drużyny Sekcja obserwacji i analiz Sekcja łączności alarmowania Sekcja rozpoznania Stanowiska (obsada osobowa) drużyny wykrywania i alarmowania Komendant 1 Sekcja obserwacji i analiz 2 Sekcja łączności alarmowania 4 Sekcja rozpoznania 6 Razem w drużynie 13

12 Załącznik nr 7 ZADANIA DRUŻYNY MEDYCZNEJ Drużyny medycznej zadaniem jest wzmocnienie funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie Gminy Zielona Góra, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych: 1. Komunikowanie się z pacjentem. 2. Ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń. 3. Zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar. 4. Ocena parametrów życiowych ofiar, ustalenie kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu postępowania ratowniczego chroniącego życie i zdrowie poszkodowanych i transportowanych. 5. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania. 6. Posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne) i medycznymi (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchomienia i transportu chorych). 7. Zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki. 8. Podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań). 9. Ocena stopnia utraty przytomności i zabezpieczanie funkcji życiowych nieprzytomnego. 10. Transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym. 11. Przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek. 12. Prawidłowe przeprowadzenie wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności. 13. Przeprowadzenie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego. 14. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą, zastosowanych zabiegach, konserwacją bieżącą aparatury, książki rozchodu leków, książki zgłaszania wezwań, książki raportów. Ratownik-zwiadowca do jego podstawowych obowiązków należy: - ustalenie stopnia uszkodzenia (zniszczenia) budynku oraz wybór możliwości dojścia do miejsc ratowania, - rozpoznanie miejsc zagruzowanych, - lokalizacja pomieszczeń, w których mogą przebywać osoby oczekujące pomocy, - czynne włączanie się do prac ratunkowych całej Drużyny. Ratownik-sanitariusz noszowy do jego podstawowych obowiązków należy: - dojście do poszkodowanych (zagruzowanych) znajdujących się na innych kondygnacjach budynku, - wynoszenie poszkodowanych i rannych oraz przygotowanie ich do transportu,

13 - wykonywanie prac ratunkowych. Ratownik-sanitariusz do jego podstawowych obowiązków należy: - udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym, - nakładanie opatrunków, bandażowanie ran i unieruchomienie kończyn i kręgosłupa, - przygotowanie rannych i poszkodowanych do wyniesienia do punktu pomocy medycznosanitarnej i do transportu. Organizacja wewnętrzna drużyny medycznej Dr.M Komendant drużyny Ratownik zwiadowca Ratownik sanitariusz noszowy Ratownik sanitariusz Komendant 1 Ratownik zwiadowca 2 Ratownik sanitariusz noszowy 2 Ratownik sanitariusz 2 Razem w drużynie 7

14 Załącznik nr 8 ZADANIA DRUŻYNY ZABEZPIECZENIA TRANSPORTU Drużyna zabezpieczenia transportu Drużyny Transportowa jest przeznaczone do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych. Do zadań oddziałów należy w szczególności: 1. Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych. 2. Pomoc w transporcie towarowym. 3. Udział przy funkcjonowaniu Zastępczego Miejsca Szpitalnego na terenie Gminy Zielona Góra. Organizacja wewnętrzna drużyny zabezpieczenia transportu Dr.ZT Komendant drużyny Kierowca Operator maszyn Komendant 1 Kierowca 6 Operator maszyn 2 Razem w drużynie 9

15 Załącznik nr 9 ZADANIA DRUŻYNY KOMUNALNEJ Drużyny komunalnej zadaniem jest naprawa urządzeń służących do dostarczania wody, gazu do osób poszkodowanych, jak również odprowadzaniu ścieków i śmieci z terenu Gminy Zielona Góra na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym. Ratownik-elektryk do jego podstawowych obowiązków należy: - dbanie, aby funkcjonowały urządzenia elektryczne i punkty świetlne, - zabezpieczenie uszkodzonej instalacji elektrycznej przed porażeniem ludzi, - umiejętność prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych, - posiadanie znajomości i niezbędnej dokumentacji urządzeń energetycznych, - zapewnienie ochrony unikalnej aparatury i ważnej dokumentacji technicznej, - udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, - udział w akcjach ratowniczych Drużyny. Ratownik-hydraulik do jego podstawowych obowiązków należy: - zabezpieczenie sprawności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, - zapewnienie dopływu wody do urządzeń i pomieszczeń w ukryciach ochronnych, - przygotowanie zbiorników przeciwpożarowych oraz zabezpieczenie ujęć wody pitnej przed skażeniami, - udział w akcjach ratowniczych całej Drużyny. Organizacja wewnętrzna drużyny komunalnej Dr.K Komendant drużyny Ratownik ogólny Ratownik zwiadowca Ratownik elektryk Ratownik hydraulik Komendant 1 Ratownik ogólny 1 Ratownik zwiadowca 1 Ratownik elektryk 1 Ratownik hydraulik 2 Razem w drużynie 6

16 Załącznik nr 10 ZADANIA DRUŻYNY PRZECIWPOŻAROWEJ Drużyny przeciwpożarowej zadaniem jest wykrywanie działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, ograniczenie i likwidacja pożarów. 1. Zadania w zakresie alarmowania, w skład których wchodzi m.in. przyjmowanie zgłoszeń o konieczności podjęcia działań ratowniczych oraz alarmowanie innych służb, które są konieczne podczas działań ratowniczych. 2. Zadania w zakresie prognozowania zagrożeń, czyli rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych oraz powstawania awarii i katastrof technicznych i chemicznych. 3. Zadania w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i specjalistycznych: Pożary Ratownictwo techniczne Ratownictwo chemiczne i ekologiczne Ratownictwo medyczne Ratownictwo wodno nurkowe Ratownictwo wysokościowe Grupy poszukiwawczo ratownicze Organizacja wewnętrzna drużyny przeciwpożarowej Dr.Ppoż. Komendant drużyny Przewodnik roty Pomocnik przewodnika roty Kierowca Komendant drużyny 1 Przodownik roty 2 Pomocnik przodownika roty 2 Kierowca 1 Razem w drużynie 6

17 Załącznik nr 11 ZADANIA DRUŻYNY KIEROWANIA Drużyna Kierowania odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością podległych formacji zadań obrony cywilnej, a w szczególności za organizację, przygotowanie, wyszkolenie, wyposażenie, porządek i dyscyplinę Drużyny. Do podstawowych obowiązków należy: 1. Zapewnienie stałej gotowości sił i środków Drużyny do kierowania formacjami w czasie realizacji zadania. 2. Planowanie i organizowanie szkolenia stanu osobowego oraz współdziałanie w organizowaniu szkolenia. 3. Nadawanie przydziałów do służby w Drużynie, wydawanie zaświadczeń i dokumentów związanych z odbywaniem służby w formacji. 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez Wójta Gminy Zielona Góra. Organizacja wewnętrzna drużyny kierowania Dr.ds.K Komendant drużyny 1 Zastępca Komendanta 1 Skarbnik Gminy 1 Sekretarz Gminy 1 Lekarz 1 Stanowisko ds. OC 1 Stanowisko ds. ZK 1 Stanowisko od spraw gruntów 1 Stanowisko od spraw dróg 1 Stanowisko od spraw melioracji 1 Stanowisko od spraw ewidencji ludności 1 Strażnik Gminny 1 Inni 2 Razem w drużynie 14

18 Załącznik Nr 12 WZÓR KARTA POWOŁANIA do odbycia ćwiczeń lub szkolenia* w formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 143 ust. 3 i art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Pan(i)... (stopień wojskowy)... rocznik... (imię ojca) (nazwisko i imię) zamieszkały(a)... jest obowiązany(a) zgłosić się w dniu r. o godz.... (miejsce stawienia się) w celu odbycia ćwiczeń w... (nazwa formacji obrony cywilnej)... mp.... (data) (podpis komendanta formacji) pouczenie W razie niezgłoszenia się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w formacji obrony cywilnej, osoba wezwana podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny, stosownie do art. 225 ust. 1 ustawy. * Niepotrzebne skreślić

19 KARTA EWIDENCYJNA Osoby pełniącej służbę w Formacji Obrony Cywilnej Załącznik Nr 13 Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Wykształcenie (ogólne i specjalistyczne) Stopień wojskowy w rezerwie Imię ojca Miejsce zamieszkania Certyfikaty Przeszkolenie wojskowe Miejsce pracy i zajmowane stanowisko Data przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego Funkcja w FOC Zmiany funkcyjne w FOC PRZEBIEG SZKOLENIA W FORMACJI OBRONY CYWILNEJ Rodzaj szkolenia Miejsce i czas szkolenia od-do Szkolenie podstawowe Szkolenie specjalistyczne Szkolenie udoskonalające (ćwiczenia) Przeszkolenie na kursach dla kadry dowódczej FOC

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 23 grudzień 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudzień 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r.

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Łabunie. Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Formacje obrony cywilnej

Formacje obrony cywilnej OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Formacje obrony cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA Łańcut, dnia 2013.09.13 ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r.

WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY JAKUBÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 07 październik 2015 r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje: Krzyżanowice, dnia 22.03.2012r. ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2012 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22.03.2012r. W sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krzyżanowice.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim"

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim" Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 749/00 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 0 grudnia 00 r. w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Miasta Krakowa Na podstawie art. 7 ust. i 7, art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej w Gminie Smołdzino Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 448/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 448/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/ Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 0 r. WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY W SPRAWIE TWORZENIA STRUKTUR, ZADAŃ I

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Gminy RóŜan Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy RóŜan ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU *****************************************

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU ***************************************** Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. Burmistrza Szefa OC Miasta Limanowa. FORMACJE OBRONY CYWILNEJ TERENOWE I ZAKŁADOWE PODLEGAJĄCE ROZFORMOWANIU *****************************************

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Werbkowice Na podstawie 11 ust.1 pkt 6, ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Ostrowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. Na podstawie art.17, ust.6 i 7 i art.138 ust. 1 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Łabunie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktów Alarmowania Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ GMINY MIASTO NOWY TARG

OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ GMINY MIASTO NOWY TARG Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Nr 0050.Z.51.2013 Burmistrza Miasta Nowego Targu Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowy Targ z dnia kwietnia 2013 OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH MIEJSKIEGO ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A. w...

D O K U M E N T A C J A. w... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2003 Burmistrza - Szefa OC Miasta Limanowa z dnia 1 września 2003 r. Z A T W I E R D Z A M... ( Dyrektor Placówki ) D O K U M E N T A C J A PUNKTU ALARMOWANIA w...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie powiatu rawskiego

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUŻNA z dnia 02 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUŻNA z dnia 02 lutego 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUŻNA z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 5.02.2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 168/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 10 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Słubic z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach oraz Gminnego Systemu Wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LUBOMINO z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie Lubomino

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LUBOMINO z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie Lubomino ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LUBOMINO z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie Lubomino Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 197 199 i 255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stare Babice i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów.

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15.01.2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa dla klasy 1 liceum Ocena Zagadnienia, uczeń : Rok szkolny 2013/2014 Dopuszczająca wymienia świadczenia obywateli w zakresie powinności

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA. Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej

OBRONA CYWILNA. Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej OBRONA CYWILNA Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 163/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego Data utworzenia 2014-06-16 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEMAT: PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. CEL: Zapoznanie z wynikami kontroli NIK oraz procedurą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Zastrzeżone (po wypełnieniu) Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Polkowic z dnia...2006 r. I N S T R U K C J A Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby

Bardziej szczegółowo