ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz z późn. zm.), oraz 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), zarządzam co następuje: 1 Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie Gminy Zielona Góra następujące formacje obrony cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 1: 1. Pluton ratownictwa ogólnego (PRO) według zasad określonych w załączniku nr 2; 2. Drużynę przeciwpowodziową (Dr.P) według zasad określonych w załącznik nr 3; 3. Drużynę porządkowo ochronną (Dr.PO) według zasad określonych w załącznik nr 4; 4. Drużynę łączności (Dr.Ł) według zasad określonych w załączniku nr 5; 5. Drużynę wykrywania i alarmowania (Dr.WA) według zasad określonych w załączniku nr 6; 6. Drużynę medyczną (Dr.M) według zasad określonych w załączniku nr 7; 7. Drużynę zabezpieczenia transportu (Dr.ZT) według zasad określonych w załączniku nr 8; 8. Drużynę komunalną (Dr.K) według zasad określonych w załączniku nr 9; 9. Drużynę przeciwpożarową (Dr.Poż) według zasad określonych w załączniku nr 10; 10. Drużynę do spraw kierowania (Dr.ds.K) według zasad określonych w załączniku nr 11; 2 1. Pluton ratownictwa ogólnego jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych ludności w czasie zagrożenia i wojny, oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków. 2. Drużyna przeciwpowodziowa jest formacją przeznaczoną do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych 3. Drużyna porządkowo ochronna jest formacją przeznaczoną do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków. 4. Drużyna łączności jest formacją przeznaczoną do utrzymywania stałej łączności z drużyną wykrywania i alarmowania i drużyną ds. kierowania w wprowadzeniu i odwoływaniu poprzez wykorzystanie środków alarmowania, ustalonych sygnałów ostrzegania i alarmowania dla ludności cywilnej. 5. Drużyna wykrywania i alarmowania jest formacją przeznaczoną do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniami oraz wybuchem wojny.

2 6. Drużyna medyczna jest formacją przeznaczoną do wzmocnienia funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie Gminy Zielona Góra, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych. 7. Drużyna zabezpieczenia transportu jest formacją przeznaczoną do zabezpieczenia transportu ewakuowanej ludności, przegrupowań pododdziałów ratowniczych, transportu osób poszkodowanych do szpitali i punktów pomocy medycznej jak również zastępczych miejsc szpitalnych. 8. Drużyna komunalna jest formacją przeznaczoną do napraw bieżących, dostarczaniu wody, gazu do osób poszkodowanych, jak również odprowadzaniu ścieków i śmieci z terenu Gminy Zielona Góra na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym. 9. Drużyna przeciwpożarowa jest formacją przeznaczoną do wykrywania działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, ograniczenie i likwidacja pożarów. 10. Drużyna do spraw kierowania jest formacją przeznaczoną do zapewnienia ciągłości pracy i podejmowania decyzji i działań dla utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego oraz realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego dla gminnego zespołu kierowania. 3 Powołanie do działań formacji obrony cywilnej wyszczególnionych w 1 pkt 1 10 obejmuje wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie stanów osobowych Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji oraz członków formacji wyznacza Wójt Gminy Zielona Góra. 2. Karty przydziału osobom, o których mowa w 1 nadaje i wycofuje Wójt Gminy Zielona Góra. 5 Zobowiązuje się inspektora ds. obrony cywilnej i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Zielona Góra do wytypowania osób do formacji obrony cywilnej o których mowa w 1, wyznaczenia przydziału organizacyjno mobilizacyjnego poprzez doręczenie za pokwitowaniem karty przydziału do formacji obrony cywilnej. 6 Traci moc Zarządzenie Nr 207/10 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Zielona Góra Szew Obrony Cywilnej Mariusz Zalewski

3 NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ MIEJSCE STAWIENNICTWA, KRYPTONIMY, SIEĆ RADIOWA Załącznik nr 1 1. Pluton ratownictwa ogólnego (PRO) miejsce stawiennictwa teren Publicznej Szkoły w Zawadzie w składzie 16 osób Kryptonim PRO 0956 Sieć radiowa FW P1, P2 2. Drużynę przeciwpowodziową (Dr.P) miejsce stawiennictwa na terenie Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra w Zawadzie w składzie 16 osób. Kryptonim Dr.P 0956 Sieć radiowa FW P3, P4 3. Drużynę porządkowo ochronną (Dr.PO) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 11 osób. Kryptonim Dr.PO 0956 Sieć radiowa FW P5 4. Drużynę łączności (Dr.Ł) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 11 osób. Kryptonim Dr.Ł 0956 Sieć radiowa FW P6, P14 5. Drużynę wykrywania i alarmowania (Dr.WA) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 13 osób. Kryptonim Dr.WA 0955 Sieć radiowa FW P7 6. Drużynę medyczną (Dr.M) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra w składzie 7 osób. Kryptonim Dr.M 0956 Sieć radiowa FW P8 7. Drużynę zabezpieczenia transportu (Dr.ZT) miejsce stawiennictwa teren Publicznej Szkoły w Zawadzie w składzie 9 osób. Kryptonim Dr.ZT 0956 Sieć radiowa FW P9 8. Drużynę komunalną (Dr.K) miejsce stawiennictwa na terenie Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra w Zawadzie w składzie 6 osób. Kryptonim Dr.K 0956 Sieć radiowa FW P10 i P15 9. Drużynę przeciwpożarową (Dr.Ppoż) miejsce stawiennictwa teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach w składzie 6 osób. Kryptonim Dr.Poż 0956 Sieć radiowa FW P Drużynę do spraw kierowania (Dr.ds.K) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra, Zastępczym Miejscu Pacy w Zawadzie lub mobilne stanowisko kierowania w składzie 14 osób. Kryptonim PRO 0956 Sieć radiowa FW P11, P13, P 16, Kierowca (1) KOMENDANT (1) Z-ca Komendanta (1) PLUTON DRUŻYNA DRUŻYNA DRUŻYNA członek członek członek członek członek członek

4 ZADANIA OGÓLNE DRUŻYN Rozwinięcie posterunku. Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Utrzymanie ciągłej łączności z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Gminy Zielona Góra oraz z jednostkami współdziałającymi. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania. Przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy. Prowadzeniem lub zabezpieczeniem prac podczas akcji ratunkowej ewakuacja. Ratowaniem i udzielaniem pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń, w tym zagrożeń środowiska. Nabywanie niezbędne wiadomości o rodzajach zagrożeń oraz umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem do prowadzenia akcji ratunkowej. Umieć wykonywać proste prace ratownicze w celu ratowania i udzielania pomocy ludności poszkodowanej. Rozróżniać sygnały alarmowe i zasady zachowania się po ich ogłoszeniu i odwołaniu oraz sposoby zachowania się. Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury Wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności Przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia Gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności. Udział przy tworzeniu Zastępczego Miejsca Szpitalnego tworzonego na terenie Gminy Zielona Góra. Wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, Systematyczne szkolenie w zakresie OC:

5 Załącznik nr 2 ZADANIA PLUTONU RATOWNICTWA OGÓLNEGO 1. Organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia. 2. Organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym. 3. Organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności. 4. Zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 5. Prowadzi likwidację skażeń i zakażeń. 6. Pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami. 7. Biorą udział w ochronie zakładów, mienia pozostawionego osób ewakuowanych. 8. Pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej. 9. Pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania. 10. Udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych. 11. Stwarzanie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej. 12. Wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych. 13. Oznakowanie i zabezpieczanie wykrytych min, niewypałów (niewybuchów). 14. Prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace ratunkowe. 15. Tworzenie Zastępczego Miejsca Szpitalnego dla Gminy Zielona Góra. 16. Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) poszkodowanych ze zniszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp. 17. Zapewnianie we współdziałaniu z formacjami przeznaczonymi do zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych. 18. Rozwijanie punktów pierwszej pomocy medycznej. 19. Organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych. 20. Udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, wykonywanie poszkodowanym zabiegów sanitarnych i w ograniczonym zakresie kwalifikowanej pomocy chirurgicznej. 21. Czasowa hospitalizacja niezdolnych do transportu, przygotowanie do ewakuacji porażonych do szpitala i zastępczych miejsc szpitalnych. 22. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości medycznej. 23. Ewakuacja rannych i chorych. 24. Segregacja medyczna poszkodowanych (odpowiednio do rodzaju pomocy medycznej lub skażenia i potrzeb ewakuacji).

6 Organizacja wewnętrzna plutonu ratownictwa ogólnego PRO Komendant plutonu Drużyny ratownictwa ogólnego Stanowiska (obsada osobowa) plutonu ratownictwa ogólnego: 1. Komendanta: 2 a). Komendant plutonu 1 b). Zastępca Komendanta plutonu 1 2. Pluton ratownictwa ogólnego 14 a). Ratownik ogólny 10 b). Ratownik zwiadowca 4 Razem w plutonie 16

7 Załącznik nr 3 ZADANIA DRUŻYNY PRZECIWPOWODZIOWEJ Drużyny przeciwpowodziowa jest przeznaczone do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych. Do zadań oddziałów należy w szczególności: 1. Znajomość rejonów i obiektów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych. 2. Prowadzenie rozpoznania i dozorowania urządzeń hydrotechnicznych i obiektów. 3. Ochrona wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrobudowlanych oraz utrzymywanie ich w sprawności. 4. Umacnianie wałów przeciwpowodziowych. 5. Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych zalaniem. Organizacja wewnętrzna drużyny przeciwpowodziowej Dr.P Komendant drużyny Sekcja obserwacji i rozpoznawania Sekcja zabezpieczenia (obsługi) 1. Komendant 1 2. Sekcja obserwacji i rozpoznawania 4 a). Ratownik ogólny 2 b). Ratownik zwiadowca 2 3. Sekcja zabezpieczenia (obsługi) 11 a). Przodownik 1 b). Pomocnik obsługi 10 Razem w drużynie 16

8 Załącznik nr 4 ZADANIA DRUŻYNY PORZĄDKOWO OCHRONNEJ Przeznaczona jest do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, a w szczególności: 1. Utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w czasie prowadzenia akcji ratunkowych. 2. Ochrona obiektów użyteczności publicznej, gospodarczych, dóbr kultury itp.. 3. Ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku z ewakuacją. 4. Przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności. 5. Wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo-ochronnych wynikających z sytuacji i decyzji przełożonych. 6. Informowanie Szefa OC Gminy o działaniu grup przestępczych, dokonujących napadów rabunkowych, grabieży mienia. Organizacja wewnętrzna drużyny porządkowo - ochronnej Dr.PO Komendant drużyny Starszy wartownik zwiadowca Wartownik zwiadowca Kierowca zwiadowca Komendant 1 Starszy wartownik zwiadowca 2 Wartownik zwiadowca 6 Kierowca - zwiadowca 2 Razem w drużynie 11

9 Załącznik nr 5 ZADANIA DRUŻYNY ŁĄCZNOŚCI Drużyna łączności ma za zadanie utrzymywanie stałej łączności z drużyną wykrywania i alarmowania, drużyną ds. kierowania i wszystkimi jednostkami współdziałającymi w wprowadzeniu i odwoływaniu poprzez wykorzystanie środków alarmowania, ustalonych sygnałów ostrzegania i alarmowania dla ludności cywilnej. 1. Zapewnienie łączności na całym terenie działań, nawet przy zastosowaniu stacji nasobnych. 2. Precyzyjny przepływ informacji między szczeblem dowodzenia, a jednostkami wykonawczymi. 3. Tworzenie Mobilnego Stanowiska Dowodzenia opartego o urządzenia dające możliwość koordynowania wszystkich rodzajów służb poprzez łączność radiową. 4. Uruchamianie syren elektronicznych oraz nadawanie głosowych komunikatów dla ludności. 5. Monitoring w czasie rzeczywistym na mapie elektronicznej pracujących jednostek pomocniczych na cyfrowej mapie wyświetlonej na ekranie monitora. Organizacja wewnętrzna drużyny łączności Dr.Ł Komendant drużyny Radiooperator Radiotelefonista Elektromechanik Komendant 1 Radiooperator 3 Radiotelefonista 5 Elektromechanik 2 Razem w drużynie 11

10 Załącznik nr 6 ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 1. Rozwinięcie posterunku wykrywania i alarmowania. 2. Utrzymanie ciągłej łączności z powiatowym ośrodkiem analizy danych i alarmowania punktami (posterunkami) alarmowania oraz z jednostkami współdziałającymi. 3. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy. 4. Wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania skażeń. 5. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania. 6. Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia oraz przekazywanie tych danych do powiatowego plutonu analiz laboratoryjnych. 7. Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza i przekazywanie ich na potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej. 8. Przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji. 9. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą syren alarmowych oraz za pośrednictwem punktów ( posterunków) alarmowania. 10. Przekazywanie danych o zagrożeniach do POADA oraz jednostek współdziałających. 11. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy. Do szczegółowych obowiązków poszczególnych sekcji należy: 1) Sekcja obserwacji i analiz: - prognozowanie rozwoju sytuacji, - udział w rozpoznaniu rzeczywistej sytuacji na terenie gminy, - odtwarzanie rzeczywistej sytuacji skażeń na określony czas, 2) Sekcja rozpoznania: - przygotowanie i rozwinięcie posterunku obserwacyjnego, - prowadzenie obserwacji w wyznaczonym rejonie, - wykrycie i określenie miejsc (odcinków dróg) skażonych, - podawanie sygnałów ostrzegania i alarmowania, 3) Sekcja łączności i alarmowania: - zorganizowanie i utrzymanie stałej łączności między sekcjami drużyny, - ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, - przekazywanie sygnałów powiadamiania jednostkom podległym, - prowadzenie ewidencji sygnałów ostrzegania i alarmowania.

11 Organizacja wewnętrzna drużyny wykrywania i alarmowania Dr.WA Komendant drużyny Sekcja obserwacji i analiz Sekcja łączności alarmowania Sekcja rozpoznania Stanowiska (obsada osobowa) drużyny wykrywania i alarmowania Komendant 1 Sekcja obserwacji i analiz 2 Sekcja łączności alarmowania 4 Sekcja rozpoznania 6 Razem w drużynie 13

12 Załącznik nr 7 ZADANIA DRUŻYNY MEDYCZNEJ Drużyny medycznej zadaniem jest wzmocnienie funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie Gminy Zielona Góra, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych: 1. Komunikowanie się z pacjentem. 2. Ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń. 3. Zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar. 4. Ocena parametrów życiowych ofiar, ustalenie kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu postępowania ratowniczego chroniącego życie i zdrowie poszkodowanych i transportowanych. 5. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania. 6. Posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne) i medycznymi (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchomienia i transportu chorych). 7. Zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki. 8. Podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań). 9. Ocena stopnia utraty przytomności i zabezpieczanie funkcji życiowych nieprzytomnego. 10. Transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym. 11. Przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek. 12. Prawidłowe przeprowadzenie wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności. 13. Przeprowadzenie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego. 14. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą, zastosowanych zabiegach, konserwacją bieżącą aparatury, książki rozchodu leków, książki zgłaszania wezwań, książki raportów. Ratownik-zwiadowca do jego podstawowych obowiązków należy: - ustalenie stopnia uszkodzenia (zniszczenia) budynku oraz wybór możliwości dojścia do miejsc ratowania, - rozpoznanie miejsc zagruzowanych, - lokalizacja pomieszczeń, w których mogą przebywać osoby oczekujące pomocy, - czynne włączanie się do prac ratunkowych całej Drużyny. Ratownik-sanitariusz noszowy do jego podstawowych obowiązków należy: - dojście do poszkodowanych (zagruzowanych) znajdujących się na innych kondygnacjach budynku, - wynoszenie poszkodowanych i rannych oraz przygotowanie ich do transportu,

13 - wykonywanie prac ratunkowych. Ratownik-sanitariusz do jego podstawowych obowiązków należy: - udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym, - nakładanie opatrunków, bandażowanie ran i unieruchomienie kończyn i kręgosłupa, - przygotowanie rannych i poszkodowanych do wyniesienia do punktu pomocy medycznosanitarnej i do transportu. Organizacja wewnętrzna drużyny medycznej Dr.M Komendant drużyny Ratownik zwiadowca Ratownik sanitariusz noszowy Ratownik sanitariusz Komendant 1 Ratownik zwiadowca 2 Ratownik sanitariusz noszowy 2 Ratownik sanitariusz 2 Razem w drużynie 7

14 Załącznik nr 8 ZADANIA DRUŻYNY ZABEZPIECZENIA TRANSPORTU Drużyna zabezpieczenia transportu Drużyny Transportowa jest przeznaczone do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych. Do zadań oddziałów należy w szczególności: 1. Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych. 2. Pomoc w transporcie towarowym. 3. Udział przy funkcjonowaniu Zastępczego Miejsca Szpitalnego na terenie Gminy Zielona Góra. Organizacja wewnętrzna drużyny zabezpieczenia transportu Dr.ZT Komendant drużyny Kierowca Operator maszyn Komendant 1 Kierowca 6 Operator maszyn 2 Razem w drużynie 9

15 Załącznik nr 9 ZADANIA DRUŻYNY KOMUNALNEJ Drużyny komunalnej zadaniem jest naprawa urządzeń służących do dostarczania wody, gazu do osób poszkodowanych, jak również odprowadzaniu ścieków i śmieci z terenu Gminy Zielona Góra na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym. Ratownik-elektryk do jego podstawowych obowiązków należy: - dbanie, aby funkcjonowały urządzenia elektryczne i punkty świetlne, - zabezpieczenie uszkodzonej instalacji elektrycznej przed porażeniem ludzi, - umiejętność prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych, - posiadanie znajomości i niezbędnej dokumentacji urządzeń energetycznych, - zapewnienie ochrony unikalnej aparatury i ważnej dokumentacji technicznej, - udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, - udział w akcjach ratowniczych Drużyny. Ratownik-hydraulik do jego podstawowych obowiązków należy: - zabezpieczenie sprawności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, - zapewnienie dopływu wody do urządzeń i pomieszczeń w ukryciach ochronnych, - przygotowanie zbiorników przeciwpożarowych oraz zabezpieczenie ujęć wody pitnej przed skażeniami, - udział w akcjach ratowniczych całej Drużyny. Organizacja wewnętrzna drużyny komunalnej Dr.K Komendant drużyny Ratownik ogólny Ratownik zwiadowca Ratownik elektryk Ratownik hydraulik Komendant 1 Ratownik ogólny 1 Ratownik zwiadowca 1 Ratownik elektryk 1 Ratownik hydraulik 2 Razem w drużynie 6

16 Załącznik nr 10 ZADANIA DRUŻYNY PRZECIWPOŻAROWEJ Drużyny przeciwpożarowej zadaniem jest wykrywanie działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, ograniczenie i likwidacja pożarów. 1. Zadania w zakresie alarmowania, w skład których wchodzi m.in. przyjmowanie zgłoszeń o konieczności podjęcia działań ratowniczych oraz alarmowanie innych służb, które są konieczne podczas działań ratowniczych. 2. Zadania w zakresie prognozowania zagrożeń, czyli rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych oraz powstawania awarii i katastrof technicznych i chemicznych. 3. Zadania w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i specjalistycznych: Pożary Ratownictwo techniczne Ratownictwo chemiczne i ekologiczne Ratownictwo medyczne Ratownictwo wodno nurkowe Ratownictwo wysokościowe Grupy poszukiwawczo ratownicze Organizacja wewnętrzna drużyny przeciwpożarowej Dr.Ppoż. Komendant drużyny Przewodnik roty Pomocnik przewodnika roty Kierowca Komendant drużyny 1 Przodownik roty 2 Pomocnik przodownika roty 2 Kierowca 1 Razem w drużynie 6

17 Załącznik nr 11 ZADANIA DRUŻYNY KIEROWANIA Drużyna Kierowania odpowiada za całokształt spraw związanych z gotowością podległych formacji zadań obrony cywilnej, a w szczególności za organizację, przygotowanie, wyszkolenie, wyposażenie, porządek i dyscyplinę Drużyny. Do podstawowych obowiązków należy: 1. Zapewnienie stałej gotowości sił i środków Drużyny do kierowania formacjami w czasie realizacji zadania. 2. Planowanie i organizowanie szkolenia stanu osobowego oraz współdziałanie w organizowaniu szkolenia. 3. Nadawanie przydziałów do służby w Drużynie, wydawanie zaświadczeń i dokumentów związanych z odbywaniem służby w formacji. 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez Wójta Gminy Zielona Góra. Organizacja wewnętrzna drużyny kierowania Dr.ds.K Komendant drużyny 1 Zastępca Komendanta 1 Skarbnik Gminy 1 Sekretarz Gminy 1 Lekarz 1 Stanowisko ds. OC 1 Stanowisko ds. ZK 1 Stanowisko od spraw gruntów 1 Stanowisko od spraw dróg 1 Stanowisko od spraw melioracji 1 Stanowisko od spraw ewidencji ludności 1 Strażnik Gminny 1 Inni 2 Razem w drużynie 14

18 Załącznik Nr 12 WZÓR KARTA POWOŁANIA do odbycia ćwiczeń lub szkolenia* w formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 143 ust. 3 i art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Pan(i)... (stopień wojskowy)... rocznik... (imię ojca) (nazwisko i imię) zamieszkały(a)... jest obowiązany(a) zgłosić się w dniu r. o godz.... (miejsce stawienia się) w celu odbycia ćwiczeń w... (nazwa formacji obrony cywilnej)... mp.... (data) (podpis komendanta formacji) pouczenie W razie niezgłoszenia się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w formacji obrony cywilnej, osoba wezwana podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny, stosownie do art. 225 ust. 1 ustawy. * Niepotrzebne skreślić

19 KARTA EWIDENCYJNA Osoby pełniącej służbę w Formacji Obrony Cywilnej Załącznik Nr 13 Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Wykształcenie (ogólne i specjalistyczne) Stopień wojskowy w rezerwie Imię ojca Miejsce zamieszkania Certyfikaty Przeszkolenie wojskowe Miejsce pracy i zajmowane stanowisko Data przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego Funkcja w FOC Zmiany funkcyjne w FOC PRZEBIEG SZKOLENIA W FORMACJI OBRONY CYWILNEJ Rodzaj szkolenia Miejsce i czas szkolenia od-do Szkolenie podstawowe Szkolenie specjalistyczne Szkolenie udoskonalające (ćwiczenia) Przeszkolenie na kursach dla kadry dowódczej FOC

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo