Regulamin Acai Original z dnia roku zwany dalej Regulaminem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem"

Transkrypt

1 Regulamin Acai Original z dnia roku zwany dalej Regulaminem 1 DEFINICJE 1. Sklep internetowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia. 2. Sprzedający KKM Dystrybucja sp. z o.o. w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 22A/22, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP ; klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie lub telefonicznie pod numerem ; 3. Kupujący osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym. 4. Zamówienie oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. 5. Towar produkt prezentowany w Sklepie internetowym. 6. Konsument Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 7. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Formularz kontaktowy formularz kontaktowy zamieszczony na stronie 9. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego;. 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO 10. Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego umożliwia Kupującym skorzystanie z następujących usług: a. składanie Zamówienia; b. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej (Newsletter); 11. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego Kupujący powinien posiadać: a. dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej; b. aktualną przeglądarkę internetową;

2 c. włączoną obsługę cookies oraz JavaScript; 12. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 13. Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawierane są: a. składanie Zamówienia zgodnie z pkt 18 Regulaminu; b. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na czas nieoznaczony. 3 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 14. Złożenie zamówienia jest możliwe: a. po wypełnieniu formularza zamówienia; b. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem Zamówienie składane jest poprzez wybranie Towaru oraz ilości opakowań, a następnie wybranie opcji Potwierdzam zakup. 16. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym. 17. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres , zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. 18. Z chwilą wybrania opcji Potwierdzam zakup przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, która ma charakter umowy terminowej na czas realizacji umowy sprzedaży. 19. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 20. Kupujący może wycofać Zamówienie w całości lub w części, w ciągu 10 minut od wybrania opcji Potwierdzam zakup, poprzez kontakt ze Sprzedającym. 21. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 22. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 23. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty i instrukcje użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4 CENY I METODY PŁATNOŚCI

3 24. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów transportu które podane są na stronie 25. Cena ma charakter wiążący dla danej umowy sprzedaży - po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 17 Regulaminu. 26. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności: a. za pobraniem przy odbiorze; b. przelew na rachunek bankowy w terminie 24 godzin od dnia zawarcia umowy; 27. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, opłatę za zamówiony Towar Kupujący uiszcza przedstawicielowi poczty lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania całości kwoty za złożone zamówienie. 28. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu: KKM Dystrybucja sp. z o.o Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 29. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. 5 DOSTAWA 30. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia. 31. Kupujący ponosi koszty transportu zgodnie z informacją znajdującą się w zakładce Wysyłka. 32. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się w dni robocze. 33. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich. 34. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego. 35. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów oraz wagi przesyłki. 36. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionym Towarem, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedającemu przysługuje względem Kupującego roszczenie o zwrot kosztów przesyłki zwrotnej. 37. W przypadku gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki w zapłacie za zamówiony Towar, Sprzedający uprawniony jest do wyznaczenia Kupującemu odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania jego

4 zobowiązania, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego jego upływu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 38. W każdym przypadku dopuszczenia się przez Kupującego zwłoki w zapłacie za zamówiony Towar Sprzedający jest również uprawniony do żądania od Kupującego wykonania jego zobowiązania oraz do naprawienia wynikłej ze zwłoki szkody. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 39. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. 40. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 41. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 42. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt 39 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem: a. dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego; b. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania); To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 43. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 44. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej). 45. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Sprzedającego. 46. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 47. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

5 a. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; b. umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7 REKLAMACJE 48. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad. 49. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.). 50. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art Kodeksu cywilnego. 51. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedającego. 52. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 53. Prezentowane przez Sprzedającego Towary są suplementami diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U nr 136 poz. 914 t.j. z późn. zm.) nie są to produkty lecznicze. Stosowanie suplementów diety nie zastąpi zdrowego odżywiania, zrównoważonego i zróżnicowanego pod względem wartości odżywczych, jak również aktywnego i zdrowego trybu życia. Kuracje suplementami diety nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży i osób starszych. Przed zastosowaniem suplementu diety należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do produktu ulotką. W razie jakichkolwiek wątpliwości w stosowaniu suplementu diety należy zasięgnąć konsultacji lekarza. 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 54. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający. 55. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie zgody Kupującego na ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda Kupującego wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia. 56. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celach marketingowych. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia. 57. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.

6 58. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 9 NEWSLETTER 59. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - Newsletter. 60. Kupujący mają prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi określonej w niniejszym paragrafie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie. 61. Sprzedający ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi określonej w niniejszym paragrafie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 62. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu. 63. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dodatkowe informacje znajdują się na stronie w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich ). 64. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego. 65. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 66. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827). 67. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia...

7 Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy KKM Dystrybucja sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 22A/22, Kraków Ja. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/-ych rzeczy Data zawarcia umowy:.. Data odbioru: Imię i nazwisko:.. Adres:. Podpis:.. (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo