REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WARSAWDANCE.COM"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, a także dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem prowadzonym przez RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan z siedzibą w Warszawie, ul. Brazylijska 18/10, Warszawa, NIP , REGON Kontakt z administratorem i właścicielem Serwisu jest możliwy pod numerem telefonu w godzinach od 9 do 17 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej Użyte w treści Regulaminu zwroty oznaczają: 2 Definicje a) Regulamin niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.); b) Klient osoba fizyczna w tym także konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu lub dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym będącym jego częścią; c) Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; d) Właściciel spółka, o której mowa w 1 ust. 1 Regulaminu administrator i właściciel Serwisu oraz podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; e) Przedmiot zamówienia usługi przeznaczone do sprzedaży, wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu. f) Usługa dodatkowa usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych usług; g) Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; h) Serwis portal internetowy wraz ze sklepem internetowym dostępny pod adresem poświęcony organizacji turnieju Mistrzostwa świata zawodowców w tańcach latynoamerykańskich Zasady ogólne 1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas procedury składania zamówienia. 1/8

2 2. Zaznaczenie podczas zamawiania pola Akceptuję regulamin i politykę prywatności Serwisu oznacza, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz wyraził zgodę na jego wszystkie warunki, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania. 3. Akceptując Regulamin Klient zapewnia także, że dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia są prawdziwe oraz zgodne z prawem. 4. Jeżeli powyższe dane udostępnione przez Klienta w czasie zamówienia będą niewystarczające do zrealizowania zakupów dokonanych w Serwisie lub będą wymagały doprecyzowania, Klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych w późniejszym terminie. 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 6. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 4 Odpowiedzialność za treść 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści, które samodzielnie umieścił w Serwisie. 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela w Serwisie są systematycznie aktualizowane oraz przygotowywane z najwyższą starannością. Jednocześnie Właściciel nie gwarantuje całkowitej prawidłowości, aktualności, kompletności informacji zawartych w Serwisie oraz jego stałej, nieprzerwanej dostępności. 3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów zewnętrznych, które współpracują z Właścicielem. Właściciel nie ma żadnego wpływu na treści znajdujące się pod linkowanymi adresami, z wyjątkiem tych, których jest administratorem, i nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych. 4. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Klient, korzystając z adresów umieszczonych w Serwisie natrafi na treści, które wydają się nieodpowiednie, naruszające przepisy prawa oraz dobre obyczaje. Właściciel podejmie stosowne kroki, aby usunąć tego rodzaju linki z Serwisu. 5 Prawa autorskie 1. Wszelka treść strony, w tym kształt, konstrukcja, zdjęcia i materiały są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych podmiotów z nim współpracujących. 2. Żaden element Serwisu nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 3. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego oraz przepisach prawa prasowego. 2/8

3 6 Składanie zamówień 1. Właściciel zastrzega, że lista Produktów może ulec zmianie. Przedmiotowa lista nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Produkty wskazane w liście są ograniczone czasowo i ilościowo. 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w walucie Euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 3. Składanie zamówień dokonywane jest poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej 4. Zamówień składanych poprzez stronę internetową można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który ma być wysłane potwierdzenie zakupu oraz numer telefonu i adres Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, w ciągu 24 godzin otrzyma on od Właściciela automatyczną odpowiedź na podany w formularzu adres mailowy potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. W razie nieotrzymania wiadomości o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia w wyznaczonym czasie, należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem. 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Przedmiotu zamówienia w przypadku naruszania przez Klient warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa. 7 Płatności 1. Właściciel oferuje dokonywanie płatności poprzez przedpłatę za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU. Zastosowanie znajdują tu zasady umieszczone w odpowiednim regulaminie podmiotu obsługującego daną płatność. 2. Alternatywnym sposobem płatności przewidzianym przez Właściciela jest wykonanie przez Klienta przelewu bankowego na konto Właściciela, płatnego z góry. Właściciel oferuje możliwość wykonania przelewu bankowego w następujących walutach: polski złoty (PLN), euro (EUR), funt brytyjski (GBP) oraz dolar amerykański (USD). 3. Właściciel na każdy sprzedany Przedmiot zamówienia wystawia paragon fiskalny, a w razie wyraźnej prośby przesłanej wraz z wymaganymi przepisami prawa danymi na adres poczty elektronicznej Właściciela Fakturę VAT. 8 Dostawa 1. Potwierdzenie zakupu Przedmiotu zamówienia wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty Klienta. 2. Wydrukowane potwierdzenie zakupu Przedmiotu zamówienia uprawnia Klienta do odbioru karty wstępu osobiście podczas Mistrzostwa świata zawodowców w tańcach latynoamerykańskich Odstąpienie od umowy 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od objęcia rzeczy przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. 3/8

4 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu Konsument zobowiązany jest do wysłania na adres Właściciela, tj. RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan ul. Brazylijska 18/10, Warszawa, oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości na adres: Oświadczenie można złożyć na formularzu, który dostępny jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Właściciela. 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony przedmiot zamówienia należy zwrócić na adres Właściciela, tj. RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan ul. Brazylijska 18/10, Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Serwis zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 7. Jeżeli zwrot zakupionego Przedmiotu zamówienia nie następuje równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 9. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Reklamacja i rękojmia 1. Przedmioty zamówienia sprzedawane w Serwisie objęte są przepisami o rękojmi zawartymi w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. 2. Reklamacje należy składać na adres Właściciela, tj. RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan ul. Brazylijska 18/10, Warszawa. 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Właściciela reklamowany Przedmiot zamówienia wraz 4/8

5 z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym co najmniej: imię i nazwisko, adres e- mail, numer zamówienia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz konkretne żądanie związane z reklamacją. 4. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 5. Właściciel zastrzega, że na oferowany Przedmiot zamówienia nie udziela gwarancji. 11 Polityka prywatności Polityka prywatności i wykorzystywania tzw. plików cookies, jest określona w osobnym dokumencie, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 12 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu lub zakupami jest Właściciel. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu rejestracji zawodników, rezerwacji i realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę lub wykonanie Przedmiotów zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: a) w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. b) weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości do Właściciela na adres poczty elektronicznej wskazany w 1 Regulaminu. 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Właściciela drugiej stronie treści zawieranej umowy: a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości po zawarciu umowy sprzedaży. b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Właściciela oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 5. Właściciel zapewnia odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności, zapobieganiu dostępowi do chronionych danych oraz innych poufnych informacji przez osoby nieupoważnione. 6. Dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności za zamówione produktu za pomocą usługi PayU, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przekazanie danych osobowych następuje w zakresie niezbędnym do realizacji 5/8

6 płatności za pomocą usługi PayU oraz niezwłocznie po wyborze przez Kupującego sposobu zapłaty za zamówione Produkty za pomocą usługi PayU. 13 Zmiana Regulaminu 1. Klienci korzystający z Serwisu są obowiązani przestrzegać zasad określonych w opublikowanym Regulaminie. 2. W przypadku zmian postanowień Regulaminu w stosunku do Klienta wiążące są postanowienia dostępne na stronie w czasie korzystania przez niego z Serwisu. Późniejsze zmiany nie mają mocy wstecznej. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 14 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 2. Załącznik nr 1 (wzór formularza odstąpienia od umowy) oraz Załącznik nr 2 (Polityka Prywatności) stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu. 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Klienta jak i Serwis. 4. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.). 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Właścicielem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 6/8

7 Załącznik nr 1 Regulaminu Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy). Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania Telefon: RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan ul. Brazylijska 18/10, Warszawa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczam, że niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży nr... zawartej dnia..., za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem której przedmiotem jest Proszę o zwrot kwoty... zł (słownie...złotych) przekazem pocztowym na adres..... lub na konto nr... Jednocześnie proszę o kontakt w celu uzgodnienia warunków zwrotu przedmiotu umowy. Data Podpis (tylko w razie przesłania oświadczenia w formie papierowej) 7/8

8 Załącznik nr 2 Regulaminu Polityka prywatności. 8/8

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Perfumerii Internetowej Dolce.pl

Regulamin Perfumerii Internetowej Dolce.pl Regulamin Perfumerii Internetowej Dolce.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: COOKIES dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE PODSTAWOWE

2 INFORMACJE PODSTAWOWE Regulamin 1 DEFINICJE 1. Sklep- sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą shop.philipiakmilano.pl, dostępny pod adresem internetowymwww.shop.philipiakmilano.pl. 2. Klient- oznacza każdą, posiadającą zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Słowniczek.

REGULAMIN. 1. Słowniczek. REGULAMIN 1. Słowniczek. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA/USŁUGODAWCA Grafikus Systemy Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej nr 2, zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo