EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06"

Transkrypt

1 EJC/EJC-Z 14/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej ormie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian ormy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do irmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Teleon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania... B 1 2 Zespoły... B 2 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe... B Dane wózka w wyposażeniu standardowym... B Wymiary... B Normy EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa typu... B Udźwig... B Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy... B 8 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego)... C 2 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Montaż akumulatora... D 2 4 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika... D Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) D 4 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D Wyjmowanie akumulatora (w górę)... D Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok...d 8 6 Wskaźnik zespolony... D 9 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka... E 1 2 Opis elementów i obsługa wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku... E Odstawienie i zabezpieczenie wózka... E Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń... E 10 F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej 1 Sprawność wózka i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej... F 1 3 Obsługa i kontrola... F 3 4 Tabela konserwacji... F 4 5 Plan smarowania wózka EJC 14/16... F Materiały eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do obsługi i konserwacji... F Otworzyć osłonę akumulatora... F Otworzyć osłonę czołową... F Kontrola poziomu oleju hydraulicznego... F Skontrolować stan oleju przekładniowego... F Filtr wstępnego czyszczenia wymienić... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie wózka... F 11 7 Unieruchamianie wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane przed odstawieniem wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane w czasie odstawienia wózka... F Czynności po dłuższym magazynowaniu wózka... F 12 8 Kontrola bezpieczeństwa pracy wózka po określonym czasie lub zdarzeniu (w Niemczech: kontrola UVV według VBG 36)... F 12 I 2

6 Prawidłowa eksploatacja wózka Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń do transportu poziomego (VDM) dostarczane są wraz z maszyną. Stanowią one integralną część Instrukcji Obsługi i należy bezwzględnie ich przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Elektryczny wózek unoszący z dyszlem przeznaczony jest do unoszenia i poziomego transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała, ładunku i samego wózka. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. m Obowiązki użytkownika: W rozumieniu Instrukcji Obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba izyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie swoje oraz osób trzecich nie zostało narażone na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownicy wózka muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma akt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zgodę odnośnych władz miejscowych, jednakże zgoda taka nie zastępuje zgody producenta PL

7 2

8 B Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania EJC jest czterokołowym, elektycznym wózkiem podnośnikowym, kierowanym kołem napędowym za pomocą dyszla. Wózek przeznaczony jest do podnoszenia i transportu na równym podłożu ładunków na paletach lub koszy na kółkach. Dopuszczalne obciążenie nominalne można odczytać z tabliczki znamionowej. Dopuszczalne obciążenie w zależności od wysokości uniesienia i usytuowania środka ciężkości na widłach, jest podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia. B 1

9 2 Zespoły Poz. EJC 14 EJC 16 Opis 1 t t Rozrusznik 2 o o Panel kontrolny (wskaźnik naładowania akumulatora i licznik godzin pracy) 3 t t Dyszel z głowicą 4 t t Przycisk "Jazda pełzająca" 5 t t Regulator jazdy 6 t t Wyłącznik bezpieczeństwa 7 t t Maszt 8 t t Szyba ochronna 9 t t Obudowa akumulatora 10 t t Włącznik główny (awaryjny) 11 o o Prostownik 12 t t Część nośna 13 t t Pokrywa 14 t t Koło podporowe 15 t t Koło napędowe B 2

10 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe Dane techniczne podano zgodnie z VDI Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych. 3.1 Dane wózka w wyposażeniu standardowym Udźwig EJC 14 EJC 16 Q Udźwig nominalny kg C Punkt obciążenia przy standardowej długości mm wideł Prędkość jazdy z / bez obciążenia 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h Prędkość podnoszenia z / bez obciążenia 15 / / 23 cm/s Prędkość opuszczaniaz z / bez obciążenia 40 / / 40 cm/s Max. zdolność pokonywania wzniesień 8 / 16 7 / 16 % z / bez ładunku 3.2 Wymiary Opis Wersja EJC 14 EJC 16 h 1 Wysokość całkowita 1) mm (w zależności od masztu) h 2 Skok swobodny 2) mm h 3 Wysokość podnoszenia długa mm (w zależności od masztu) krótka h 4 Wysokość wysuniętego masztu 6) długa mm (w zależności od masztu) krótka h 5 Skok swobodny mm (skok podwójny) 3) 7) (w zależności od masztu)) h 13 Wysokość wideł opuszczonych mm y Rozstaw osi długa mm krótka l 1 Długość wózka (= l 2 + I) 5) długa mm krótka l 2 Długość części przedniej 4) 5) długa mm (wersja) krótka B Szerokość wózka mm b 5 Zewnętrzne rozstawienie wideł mm m 2 Prześwit mm st Szerokość korytarza długa mm roboczego 4) 5) krótka x 1200, wzdłużna st Szerokość korytarza roboczego 4) 5) 800 x 1200, wzdłużna (według VDI) Wa Promień skrętu przy jeździe manewr pełzającej (uniesiony dyszel) długa długa krótka ) Maszty ZT: przy 100 mm skoku swobodnego (h 2 ) : (h 1 ) = + 50 mm 2) Maszty teleskopowe (ZT) 3) Maszty ZZ i DZ 4) z kratą ochronną: (l 2 ) = + 15 mm 5) z masztem DZ: (l 2 ) = + 38 mm (EJC 14) +43 mm (EJC 16) 6) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC16) 7) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC 16) mm mm B 3

11 h 4 h3 h1 h 5 l c h 2 Q m 2 h 13 y l 1 l 2 st b 5 B W a B 4

12 3.3 Normy EN Poziom hałasu: 65 db () Określony normą pren zgodnie z przepisami ISO Wibracje działające na operatora podczas obsługi wózka są zgodne z normą.. Stwierdza się zanik przyrostu wibracji przy stałej prędkości. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Dotrzymanie wartości granicznych zgodnie z normą "Zgodność elektromagnetyczna urządzeń do transportu poziomego" (9/95): - emisja zakłóceń (EN ) - odporność na zakłócenia (EN ) - wyładowania elektrostatyczne (EN ) Przeróbek i zmian w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym wózka można dokonywać wyłącznie za pisemną zgodą JUNGHEINRICH G. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia podczas pracy w warunkach normalnym: 5 C do 40 C Przy ciągłym używaniu wózka w temperaturze poniżej 0 C zaleca się napełnić instalację hydrauliczną olejem mrozoodpornym zgodnie z danymi producenta. W przypadku używania wózka w chłodni, bądź przy bardzo dużych wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza, konieczne jest specjalne wyposażenie i dopuszczenie do eksploatacji. B 5

13 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe Poz. Opis 16 Udźwig 17 Tabliczka ostrzegawcza "Nie przewozić osób." 18 Tabliczka znamionowa typu 19 Punkt zaczepienia do przeładunku dźwigiem 20 Tabliczka ostrzegawcza "Nie wchodzić pod uniesiony ładunek" 21 Tabliczka ostrzegawcza "Zabrania się wkładania rąk do urządzeń podnośnika" 22 Dopuszczenie do ruchu UVV 23 Tabliczka znamionowa akumulatora 24 Uwaga: Elektronika i niskie napięcie B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Poz. Opis Poz. Opis 25 Typ 31 Odległość punktu ciężkości w mm 26 Numer seryjny 32 Ciężar akumulatora w kg min/max 27 Numer zamówienia 33 Ciężar własny bez akumulatora w kg 28 Nominalny udźwig w kg 34 Rok produkcji 29 kumulator: V / h 35 Numer typu. 30 Producent 36 Producent-LOGO Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny wózka, lub jeśli to możliwe części (26). 4.2 Udźwig Wartości dopuszczalnego obciążenia w zależności od wysokości podniesienia i punktu obciążenia są podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) przytwiedzonej do pojazdu. 16 W zależności od typu masztu pojazd jest wyposażony w jedną z dwóch poniższych tabliczek dotyczących dopuszczalnego obciążenia (16): (ilustracje jedynie jako przykład) Na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) zapisane jest dopuszczalne obciążenie (Q w kg) przy różnych punktach obciążenia (D w mm) w ormie diagramu. Poniższa tabliczka (16) inormuje w ormie tabeli o dopuszczalnym obciążeniu (Q w kg) w zależności od punktu obciążenia ( D w mm) oraz od wysokości uniesienia (H w mm) Nr. Serien-Nr. Qkg Wybite oznaczenia na maszcie wewnętrznym (38) i na maszcie zewnętrznym (37) wskażą kierowcy kiedy osiągnie on maksymalną wysokość podnoszenia zgodnie z tabliczką zdolności udźwigu (16). Hmm Dmm B 7

15 4.3 Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy Poz. Opis 39 Nr zlecenia 40 Nr inwentarzowy 41 Nr serwisowy Tabliczka z numerem serwisowym jest wydawana tylko po zawarciu pełnej umowy serwisowej. B 8

16 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem Do przenoszenia wózka stosować dźwig o wystarczającym udźwigu. (Ciężar, patrz: tabliczka znamionowa pojazdu.) by umożliwić przeładowywanie za pomocą lin z hakami urządzeniem unoszącym, zaznaczony jest punkt zaczepowy (1). m Wyłączyć i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Zaczepić haki dźwigu za punkty podnoszenia (1). Liny z hakami zaczepić w punkcie zaczepowym tak, aby w żadnym wypadku nie mogły się przesunąć! Do podnoszenia linę dźwigu należy ułożyć w taki sposób, by nie dotykała do elementów wózka. 1 2 Pierwsze uruchomienie m Podłączyć wózek do akumulatora! Prąd zmienny może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Kable przyłączeniowe (przedłużacz pomocniczy) akumulatora nie mogą być dłuższe niż 6 metrów. Podnoszenie ciężarów jest zabronione, jeżeli pojazd jest napędzany przez zewnętrzny akumulator za pomocą przedłurzacza. by uruchomić wózek po dostawie lub po przetransportowaniu na nowe miejsce, należy wykonać poniższe czynności: Sprawdzić stan wyposażenia. Zamontować akumulator; nie uszkodzić kabli akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 5). W przypadku pojazdów z wmontowanym prostownikiem należy nastawić krzywą charakterystyczną (krzywą ładowania patrz: rozdział D, punkt 4.2). Naładować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 4). Sprawdzić zgodność odczytu wskaźnika na panelu kontrolnym ze stanem akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 6). Uruchomić wózek (patrz: rozdział E, punkt 3). W wyniku dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni kółek jezdnych. Spłaszczenia te znikną jednak po krótkiej jeździe wózka. C 1

17 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego) Ten rodzaj uruchomienia jest zabroniony na wzniesieniach i spadkach terenu. W przypadku awari, pojazd uruchomić należy następująco: Włącznik główny nastawić na "WYŁ" ("US"). Ustawić stacyjkę w pozycji 0 i wyjąć klucz. Zabezpieczyć pojazd przed samotoczeniem. Otworzyć i zdjąć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.3). Wykręcić śruby (2) aż do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2 Hamulec elektromagnetyczny zostaje zwolniony. Wózek jest w stanie gotowym do przemieszczenia. Na miejscu docelowym doprowadzić hamulec do stanu poprzedniego. Pojazd nie powinien parkować ze zwolnionym hamulcem! Ponownie wkręcić śruby (2) aż do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Hamulec jest ponownie gotowy do pracy. C 2

18 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą akumulatorów trzeba zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym odjechaniem (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producenta akumulatora i stacji ładowania akumulatorów. Środki ochrony przeciwpożarowej: Pracując przy akumulatorach nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W celu naładowania akumulatora, w promieniu przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze. Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone. m m Utylizacja akumulatorów: kumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli. kumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. Z tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, porażone miejsca natychmiast spłucz obicie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit. Wolno stosować tylko akumulatory umieszczone w zamkniętej obudowie. Wymiary akumulatora, jak i jego ciężar mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo pracy pojazdu. Zamiana typu baterii jest dopuszczalna tylko za zgodą producenta. D 1

19 2 Typy akumulatorów m W zależności od wykonania wózki EJC wyposażone są w akumulatory różnego typu.. Ciężar akumulatora podany jest na tabliczce znamionowej typu. Przy montażu lub wymianie akumulatora należy zwrócić uwagę na dokładne jego dopasowanie do komory. Poniższa tabela z wartościami pojemności przedstawia kombinacje przewidziane jako standardowe: Wykonanie ramy Typ pojazdu kumulatorowy 24 V - Pz... Wersja krótka l 2 = 686 mm EJC 14 / 16 2 PzB 126 h 2 PzB 150 h 2 PzB 180 h Wersja długa l 2 = 826 mm EJC 14 / 16 3 PzS L 270 h 3 PzS L 330 h Zależnie od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory o większej pojemności i bezobsługowe. 3 Montaż akumulatora Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Włącznik główny (2) wcisnąć do położenia "WYŁ". Otworzyć pokrywę akumulatora (1). Pokrywa akumulatora (1) pozostaje otwarta dzięki własnemu ciężarowi. 1 2 D 2

20 4 Ładowanie akumulatora Wózek EJC 14/16 w wersji standardowej posiada stacjonarny prostownik. W wersji opcjonalnej ma wbudowany prostownik. W celu naładowania akumulatora pojazd należy postawić w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 4.1 Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika m Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Podłączanie i rozłączanie wtyczki akumulatora i gniazdka sieciowego, jak również uruchamianie głównego przełącznika (2) może nastąpić jedynie po uprzednim wyłączeniu pojazdu i prostownika. Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 3 4 m Wyciągnąć wtyczkę akumulatora (3) z gniazdka na pojeździe (patrz strzałka). Ewentualnie zdjąć z akumulatora matę izolującą. Połączyć kabel ładujący (4) prostownika do wtyczki akumulatora (3) i włączyć prostownik. kumulator ładować zgodnie z instrukcją producenta akumulatora i prostownika. D 3

21 4.2 Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) Nie otwierać prostownika. W przypadku uszkodzenia wymienić. Ze względów bezpieczeństwa pomiędzy pozycjami "1" i "6" na przełączniku (7) znajdują się pozycje pośrednie. Producent nastawia prostownik bez akumulatora na jedną z pozycji pośrednich. Należy ustawić żądaną pozycję by prostownik mógł ładować.jeżeli miga czerwona dioda (5), akumulator nie może być ładowany Nastawianie krzywej ładowania we wbudowanym urządzeniu ładującym m Za pomocą przełącznika na urządzeniu ładującym (7) krzywe ładowania mogą być odpowiednio dopasowane do akumulatora według poniższej tabeli. Przed nastawieniem odpowiedniej krzywej ładowania należy odłączyć wtyczki akumulatora i sieci! Pozycja przełącznika (7) Wybrane krzywe ładowania (krzywe charakterystyczne) 1 kumulatory kwasowe: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h D 4

22 Rozpoczęcie ładowania za pomocą wbudowanego prostownika Przygotować i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E, punkt 4.4). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP określonych przez producenta akumulatora. Przyłączenie do sieci Napięcie sieci: 230 V (±6%) Częstotliwość sieci: 50 Hz (±1%) Przewód sieciowy do ładowania (8) prostownika znajduje się w obudowie akumulatora. 8 m Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Zdjąć z akumulatora matę izolacyjną (jeśli jest stosowana). Wyciągnąć włącznik główny (2) (pozycja "WŁ" - "EIN"). Włożyć wtyczkę sieciową (8) do gniazdka sieciowego. Uruchomienie włącznika głównego (2) może nastąpić jedynie po wyłączeniu pojazdu i prostownika. Migająca dioda wskazuje stan ładowania lub zakłócenie (kody migające: patrz tabela "Sygnał LED"). Podczas gdy wtyczka (8) jest podłączona do sieci, wszystkie unkcje elektryczne pojazdu są przerwane (elektryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyciągnąć wtyczkę (8) z gniazdka i umieścić w obudowie prostownika. Po awarii sieci ładowanie jest automatycznie kontynuowane. Ładowanie można przerwać poprzez wyciągnięcie wtyczki lub kontynuować jako ładowanie częściowe. Kabel sieciowy nie może być uszkodzony. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta. D 5

23 Czas ładowania Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora. Sygnał LED LED Sygnał zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) Ładowanie konserwacyjne Nie świecą się, jeżeli nie ma połączenia z siecią lub z akumulatorem. Impuls migający (1x... 6x) oznacza, że nastawiona jest krzywa ładowania (krzywa charakterystyczna). Jednostajna częstotliwość migania oznacza ładowanie. Światło stałe zapala się po zakończeniu ładowania. Szybkie miganie oznacza niewłaściwe nastawienie krzywej ładowania (pozycja pośrednia). Powolne miganie oznacza błąd podczas ładowania. Światło stałe zapala się, gdy ładowanie zostało przerwane z powodu przegrzania. Po schłodzeniu ładowanie jest kontynuowane. Ładowanie konserwacyjne następuje automatycznie po zakończeniu ładowania. Ładowanie częściowe Prostownik jest tak skonstruowany, że dopasowuje się automatycznie do doładowania częściowo naładowanego akumulatora. Dzięki temu zużycie akumulatora jest ograniczone do minimum. D 6

24 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora Ustawić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Ustawić wózek w pozycji poziomej. Celem uniknięcia zwarcia, na bieguny lub złącza akumulatora założyć gumowe nakładki ochronne. Wtyczkę i kabel akumulatora ułożyć w taki sposób, by w trakcie wyjmowania akumulatora z komory nie zaczepiły o korpus wózka. Przy wymianie akumulatora należy użyć akumulatora tego samego rodzaju. Obciążników dodatkowych nie należy usuwać ani przemieszczać. Po montażu sprawdzić stan kabli i wtyczki. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta! Do przenoszenia akumulatora stosować podnośnik o odpowiednim udźwigu (patrz: ciężar akumulatora na tabliczce znamionowej typu). Elementy chwytające suwnicy muszą wywierać siły skierowane pionowo, by nie ścisnąć obudowy akumulatora. Haki tak zaczepić za ucha do mocowania akumulatora (9) by przy poluzowanych pasach nie mogły opaść na ogniwa akumulatora. 5.1 Wyjmowanie akumulatora (w górę) Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Zaczepić obudowę za ucha zaczepowe (9). Wyciągnąć akumulator. 9 Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 7

25 5.2 Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Blokadę (12) pokrywy (13) akumulatora wyciągnąć do góry, po czym otworzyć pokrywę. Podnieść i odstawić na bok pokrywę (13). Postawić przy wózku stację do przewozu akumulatorów. Wypchnąć z komory akumulator ostrożnie na stację przewozu. Nie wkładać palców pomiędzy ścianę pojazdu a akumulatora. Przy montażu akumulatora: Wepchnąć akumulator aż do zderzaka (10). Wcisnąć i przytrzymać zderzak. Dopchnąć akumulator do końca komory wózka Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 8

26 6 Wskaźnik zespolony Wskaźnik rozładowania akumulatora: Stan rozładowania akumulatora sygnalizowany jest na wyświetlaczu w ormie symbolu akumulatora (14) złożonego z 10 belek, z których każda oznacza 10% jego pojemności. 14 W miarę rozładowywania się akumulatora kreski te zanikają począwszy od góry. T h m W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych należy wskaźnik ustawić w taki sposób, by symbol T (17) znajdował się obok wskaźnika godzin pracy wózka. W przeciwnym razie może nastąpić całkowite rozładowanie, a tym samym i uszkodzenie akumulatora. Do ustawienia wskaźnika należy wezwać techników serwisowych JUNGHEIN- RICH. 15 T h Przy pojemności resztkowej akumulatora wynoszącej: - 30% dla akumulatorów kwasowych - 50% dla akumulatorów bezobsługowych na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzegawczy (15). Zalecane jest naładowanie akumulatora. 16 STOP Jeśli pojemność resztkowa spadnie do: - 20% dla akumulatorów kwasowych - 40% dla akumulatorów bezobsługowych znika symbol ostrzegawczy i pojawia się błyskający napis "STOP" (16). Po 5 minutach symbol "STOP" zaczyna świecić się na stałe, co oznacza konieczność naładowania akumulatora. 17 T 18 h Czujnik rozładowania akumulatora: Przy symbolu "STOP" świecącym się na stałe zostaje wyłączona unkcja podnoszenia wózka. Funkcja podnoszenia zostaje załączona dopiero po naładowaniu akumulatora do 70% pojemności. Licznik godzin pracy: Licznik godzin pracy (18) zintegrowany ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora zlicza całkowity czas pracy w trybie jazdy i podnoszenia. W stanie czynnym po przecinku błyska jedna cyra. D 9

27 D 10

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka Prawo jazdy: Wózek jezdniowy może być użytkowany tylko przez odpowiednio wyszkolone osoby, które wykazały się umiejętnościami operowania wózkiem w obecności użytkownika lub jego pełnomocnika i zostały przez niego wyraźnie upoważnione do kierowania wózkiem. Prawa, obowiązki i reguły zachowania się operatora: Operator musi znać swoje prawa i obowiązki, być przeszkolony w zakresie obsługi wózka i zapoznany z treścią niniejszej Instrukcji. Przy prowadzeniu wózka należy używać odpowiednie obuwie ochronne. Zakaz użytkowania wózka przez osoby nieupoważnione: W trakcie użytkowania wózka, operator ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Nie może on dopuszczać niepowołanych osób do kierowania lub manipulowania wózkiem. Nie wolno mu też przewozić ani unosić osób trzecich. Uszkodzenia i usterki: O uszkodzeniach i innych usterkach wózka lub jego oprzyrządowania doczepianego niezwłocznie należy powiadamiać personel nadzoru. Z niesprawnych technicznie wózków (na przykład ze zużytymi kołami lub uszkodzonymi hamulcami) nie wolno korzystać do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego wyszkolenia i zezwolenia, operatorowi nie wolno wykonywać żadnych napraw lub zmian w wózku. Zabrania się unieruchamiania lub przestawiania urządzeń zabezpieczających. Strea zagrożenia: Strea zagrożenia to taki obszar, w którym osobom lub ładunkowi grozi niebezpieczeństwo związane z jazdą wózka lub unoszeniem jego części podnoszącej (na przykład wideł lub oprzyrządowania doczepianego). Do strey tej zalicza się także obszar, w którym może spaść ładunek, lub obszar pozostający w zasięgu opuszczanej/opadającej części roboczej. Osoby niepowołane muszą opuścić streę zagrożenia. W razie niebezpieczeństwa trzeba je wcześniej ostrzec. Jeżeli mimo ostrzeżenia osoby te nie opuszczą niebezpiecznej strey, niezwłocznie trzeba unieruchomić wózek. Urządzenia zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązku stosowania opisanych tutaj urządzeń zabezpieczających i ostrzeżeń zamieszczonych na odpowiednich tabliczkach. E 1

29 2 Opis elementów i obsługa wskaźników Poz. Elementy/obsługa / wskaźnik 1 Włącznik główny (WRI) EJC 14 EJC 16 Funkcja t t Przerwanie obwodu prądowego; wyłączenie wszystkich unkcji elektrycznych wózka. Pojazd zatrzymany awaryjnie. 2 Stacyjka t t Włączanie i wyłączanie prądu sterowania. Wyciągnięcie kluczyka zabezpiecza wózek przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 3 Wskaźnik zespolony o o Wskazuje pojemność resztkową akumulatora i liczbę godzin pracy wózka (patrz: roz. D, punkt 6). 4 Dyszel t t Kierowanie i hamowanie wózkiem. 5 Przycisk - jazda pełzająca t t Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda pełzająca). 6 Regulator jazdy t t Regulacja kierunku i prędkości jazdy. 7 Wyłącznik bezpieczeństwa 8 Przycisk - podnoszenie części nośnej 9 Przycisk opuszczanie części nośnej 10 Przycisk sygnału ostrzegawczego (dźwiękowego) t t Pojazd odjeżdża od obsługującego i zatrzymuje się. t t Podnoszenie urządzenia podnośnikowego. Prędkość podnoszenia może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Opuszczanie urządzenia podnośnikowego. Prędkość opuszczania może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Wyzwalanie sygnału ostrzegawczego. 11 Listwa zaciskowa t t Przyjęcie dokumentów załadunku. 12 Lampka kontrolna na urządzeniu ładującym 13 Wbudowane urządzenie ładujące o o Wskazuje stan ładowania (patrz: rozdział D, punkt 4.2). o o Służy do ładowania akumulatora. t = wyposażenie seryjne o = wyposażenie dodatkowe E 2

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP 10000 TE 1 Instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego EP 10000 TE 1. WSTĘP Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup generatora EP 10000TE. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESIARKA PLANETARNA DO CIAST LEKKICH B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego urządzenia. Mieszarka B10 została skonstruowana przy zastosowaniu najnowszych technologii. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH

ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM 2 I. WPROWADZENIE Elektromagnetyczne rozłączanie umożliwia odłączenie napędu sekcji wysiewającej na siewniku

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Uchwyt do beczek FK1/FK2

Uchwyt do beczek FK1/FK2 Uchwyt do beczek FK1/FK2 DENIOS Sp. z o.o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice tel.: +48 46 832 60 76 faks: +48 46 832 60 88 e-mail: info@denios.pl Informacje dotyczące naszego partnera w Państwa regionie

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem)

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem) 11269552 Helikopter sterowany podczerwienią Wiek: od 14 lat YD617/YD 618 ( z żyroskopem) Wskazówki techniczne Długość kadłuba: 125 mm Średnica głównego wirnika: 115 mm Waga: 17 g Zasięg: 15 m Czas ładowania:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo