EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06"

Transkrypt

1 EJC/EJC-Z 14/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej ormie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian ormy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do irmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Teleon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania... B 1 2 Zespoły... B 2 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe... B Dane wózka w wyposażeniu standardowym... B Wymiary... B Normy EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa typu... B Udźwig... B Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy... B 8 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego)... C 2 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Montaż akumulatora... D 2 4 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika... D Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) D 4 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D Wyjmowanie akumulatora (w górę)... D Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok...d 8 6 Wskaźnik zespolony... D 9 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka... E 1 2 Opis elementów i obsługa wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku... E Odstawienie i zabezpieczenie wózka... E Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń... E 10 F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej 1 Sprawność wózka i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej... F 1 3 Obsługa i kontrola... F 3 4 Tabela konserwacji... F 4 5 Plan smarowania wózka EJC 14/16... F Materiały eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do obsługi i konserwacji... F Otworzyć osłonę akumulatora... F Otworzyć osłonę czołową... F Kontrola poziomu oleju hydraulicznego... F Skontrolować stan oleju przekładniowego... F Filtr wstępnego czyszczenia wymienić... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie wózka... F 11 7 Unieruchamianie wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane przed odstawieniem wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane w czasie odstawienia wózka... F Czynności po dłuższym magazynowaniu wózka... F 12 8 Kontrola bezpieczeństwa pracy wózka po określonym czasie lub zdarzeniu (w Niemczech: kontrola UVV według VBG 36)... F 12 I 2

6 Prawidłowa eksploatacja wózka Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń do transportu poziomego (VDM) dostarczane są wraz z maszyną. Stanowią one integralną część Instrukcji Obsługi i należy bezwzględnie ich przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Elektryczny wózek unoszący z dyszlem przeznaczony jest do unoszenia i poziomego transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała, ładunku i samego wózka. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. m Obowiązki użytkownika: W rozumieniu Instrukcji Obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba izyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie swoje oraz osób trzecich nie zostało narażone na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownicy wózka muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma akt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zgodę odnośnych władz miejscowych, jednakże zgoda taka nie zastępuje zgody producenta PL

7 2

8 B Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania EJC jest czterokołowym, elektycznym wózkiem podnośnikowym, kierowanym kołem napędowym za pomocą dyszla. Wózek przeznaczony jest do podnoszenia i transportu na równym podłożu ładunków na paletach lub koszy na kółkach. Dopuszczalne obciążenie nominalne można odczytać z tabliczki znamionowej. Dopuszczalne obciążenie w zależności od wysokości uniesienia i usytuowania środka ciężkości na widłach, jest podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia. B 1

9 2 Zespoły Poz. EJC 14 EJC 16 Opis 1 t t Rozrusznik 2 o o Panel kontrolny (wskaźnik naładowania akumulatora i licznik godzin pracy) 3 t t Dyszel z głowicą 4 t t Przycisk "Jazda pełzająca" 5 t t Regulator jazdy 6 t t Wyłącznik bezpieczeństwa 7 t t Maszt 8 t t Szyba ochronna 9 t t Obudowa akumulatora 10 t t Włącznik główny (awaryjny) 11 o o Prostownik 12 t t Część nośna 13 t t Pokrywa 14 t t Koło podporowe 15 t t Koło napędowe B 2

10 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe Dane techniczne podano zgodnie z VDI Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych. 3.1 Dane wózka w wyposażeniu standardowym Udźwig EJC 14 EJC 16 Q Udźwig nominalny kg C Punkt obciążenia przy standardowej długości mm wideł Prędkość jazdy z / bez obciążenia 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h Prędkość podnoszenia z / bez obciążenia 15 / / 23 cm/s Prędkość opuszczaniaz z / bez obciążenia 40 / / 40 cm/s Max. zdolność pokonywania wzniesień 8 / 16 7 / 16 % z / bez ładunku 3.2 Wymiary Opis Wersja EJC 14 EJC 16 h 1 Wysokość całkowita 1) mm (w zależności od masztu) h 2 Skok swobodny 2) mm h 3 Wysokość podnoszenia długa mm (w zależności od masztu) krótka h 4 Wysokość wysuniętego masztu 6) długa mm (w zależności od masztu) krótka h 5 Skok swobodny mm (skok podwójny) 3) 7) (w zależności od masztu)) h 13 Wysokość wideł opuszczonych mm y Rozstaw osi długa mm krótka l 1 Długość wózka (= l 2 + I) 5) długa mm krótka l 2 Długość części przedniej 4) 5) długa mm (wersja) krótka B Szerokość wózka mm b 5 Zewnętrzne rozstawienie wideł mm m 2 Prześwit mm st Szerokość korytarza długa mm roboczego 4) 5) krótka x 1200, wzdłużna st Szerokość korytarza roboczego 4) 5) 800 x 1200, wzdłużna (według VDI) Wa Promień skrętu przy jeździe manewr pełzającej (uniesiony dyszel) długa długa krótka ) Maszty ZT: przy 100 mm skoku swobodnego (h 2 ) : (h 1 ) = + 50 mm 2) Maszty teleskopowe (ZT) 3) Maszty ZZ i DZ 4) z kratą ochronną: (l 2 ) = + 15 mm 5) z masztem DZ: (l 2 ) = + 38 mm (EJC 14) +43 mm (EJC 16) 6) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC16) 7) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC 16) mm mm B 3

11 h 4 h3 h1 h 5 l c h 2 Q m 2 h 13 y l 1 l 2 st b 5 B W a B 4

12 3.3 Normy EN Poziom hałasu: 65 db () Określony normą pren zgodnie z przepisami ISO Wibracje działające na operatora podczas obsługi wózka są zgodne z normą.. Stwierdza się zanik przyrostu wibracji przy stałej prędkości. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Dotrzymanie wartości granicznych zgodnie z normą "Zgodność elektromagnetyczna urządzeń do transportu poziomego" (9/95): - emisja zakłóceń (EN ) - odporność na zakłócenia (EN ) - wyładowania elektrostatyczne (EN ) Przeróbek i zmian w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym wózka można dokonywać wyłącznie za pisemną zgodą JUNGHEINRICH G. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia podczas pracy w warunkach normalnym: 5 C do 40 C Przy ciągłym używaniu wózka w temperaturze poniżej 0 C zaleca się napełnić instalację hydrauliczną olejem mrozoodpornym zgodnie z danymi producenta. W przypadku używania wózka w chłodni, bądź przy bardzo dużych wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza, konieczne jest specjalne wyposażenie i dopuszczenie do eksploatacji. B 5

13 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe Poz. Opis 16 Udźwig 17 Tabliczka ostrzegawcza "Nie przewozić osób." 18 Tabliczka znamionowa typu 19 Punkt zaczepienia do przeładunku dźwigiem 20 Tabliczka ostrzegawcza "Nie wchodzić pod uniesiony ładunek" 21 Tabliczka ostrzegawcza "Zabrania się wkładania rąk do urządzeń podnośnika" 22 Dopuszczenie do ruchu UVV 23 Tabliczka znamionowa akumulatora 24 Uwaga: Elektronika i niskie napięcie B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Poz. Opis Poz. Opis 25 Typ 31 Odległość punktu ciężkości w mm 26 Numer seryjny 32 Ciężar akumulatora w kg min/max 27 Numer zamówienia 33 Ciężar własny bez akumulatora w kg 28 Nominalny udźwig w kg 34 Rok produkcji 29 kumulator: V / h 35 Numer typu. 30 Producent 36 Producent-LOGO Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny wózka, lub jeśli to możliwe części (26). 4.2 Udźwig Wartości dopuszczalnego obciążenia w zależności od wysokości podniesienia i punktu obciążenia są podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) przytwiedzonej do pojazdu. 16 W zależności od typu masztu pojazd jest wyposażony w jedną z dwóch poniższych tabliczek dotyczących dopuszczalnego obciążenia (16): (ilustracje jedynie jako przykład) Na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) zapisane jest dopuszczalne obciążenie (Q w kg) przy różnych punktach obciążenia (D w mm) w ormie diagramu. Poniższa tabliczka (16) inormuje w ormie tabeli o dopuszczalnym obciążeniu (Q w kg) w zależności od punktu obciążenia ( D w mm) oraz od wysokości uniesienia (H w mm) Nr. Serien-Nr. Qkg Wybite oznaczenia na maszcie wewnętrznym (38) i na maszcie zewnętrznym (37) wskażą kierowcy kiedy osiągnie on maksymalną wysokość podnoszenia zgodnie z tabliczką zdolności udźwigu (16). Hmm Dmm B 7

15 4.3 Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy Poz. Opis 39 Nr zlecenia 40 Nr inwentarzowy 41 Nr serwisowy Tabliczka z numerem serwisowym jest wydawana tylko po zawarciu pełnej umowy serwisowej. B 8

16 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem Do przenoszenia wózka stosować dźwig o wystarczającym udźwigu. (Ciężar, patrz: tabliczka znamionowa pojazdu.) by umożliwić przeładowywanie za pomocą lin z hakami urządzeniem unoszącym, zaznaczony jest punkt zaczepowy (1). m Wyłączyć i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Zaczepić haki dźwigu za punkty podnoszenia (1). Liny z hakami zaczepić w punkcie zaczepowym tak, aby w żadnym wypadku nie mogły się przesunąć! Do podnoszenia linę dźwigu należy ułożyć w taki sposób, by nie dotykała do elementów wózka. 1 2 Pierwsze uruchomienie m Podłączyć wózek do akumulatora! Prąd zmienny może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Kable przyłączeniowe (przedłużacz pomocniczy) akumulatora nie mogą być dłuższe niż 6 metrów. Podnoszenie ciężarów jest zabronione, jeżeli pojazd jest napędzany przez zewnętrzny akumulator za pomocą przedłurzacza. by uruchomić wózek po dostawie lub po przetransportowaniu na nowe miejsce, należy wykonać poniższe czynności: Sprawdzić stan wyposażenia. Zamontować akumulator; nie uszkodzić kabli akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 5). W przypadku pojazdów z wmontowanym prostownikiem należy nastawić krzywą charakterystyczną (krzywą ładowania patrz: rozdział D, punkt 4.2). Naładować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 4). Sprawdzić zgodność odczytu wskaźnika na panelu kontrolnym ze stanem akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 6). Uruchomić wózek (patrz: rozdział E, punkt 3). W wyniku dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni kółek jezdnych. Spłaszczenia te znikną jednak po krótkiej jeździe wózka. C 1

17 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego) Ten rodzaj uruchomienia jest zabroniony na wzniesieniach i spadkach terenu. W przypadku awari, pojazd uruchomić należy następująco: Włącznik główny nastawić na "WYŁ" ("US"). Ustawić stacyjkę w pozycji 0 i wyjąć klucz. Zabezpieczyć pojazd przed samotoczeniem. Otworzyć i zdjąć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.3). Wykręcić śruby (2) aż do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2 Hamulec elektromagnetyczny zostaje zwolniony. Wózek jest w stanie gotowym do przemieszczenia. Na miejscu docelowym doprowadzić hamulec do stanu poprzedniego. Pojazd nie powinien parkować ze zwolnionym hamulcem! Ponownie wkręcić śruby (2) aż do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Hamulec jest ponownie gotowy do pracy. C 2

18 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą akumulatorów trzeba zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym odjechaniem (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producenta akumulatora i stacji ładowania akumulatorów. Środki ochrony przeciwpożarowej: Pracując przy akumulatorach nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W celu naładowania akumulatora, w promieniu przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze. Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone. m m Utylizacja akumulatorów: kumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli. kumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. Z tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, porażone miejsca natychmiast spłucz obicie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit. Wolno stosować tylko akumulatory umieszczone w zamkniętej obudowie. Wymiary akumulatora, jak i jego ciężar mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo pracy pojazdu. Zamiana typu baterii jest dopuszczalna tylko za zgodą producenta. D 1

19 2 Typy akumulatorów m W zależności od wykonania wózki EJC wyposażone są w akumulatory różnego typu.. Ciężar akumulatora podany jest na tabliczce znamionowej typu. Przy montażu lub wymianie akumulatora należy zwrócić uwagę na dokładne jego dopasowanie do komory. Poniższa tabela z wartościami pojemności przedstawia kombinacje przewidziane jako standardowe: Wykonanie ramy Typ pojazdu kumulatorowy 24 V - Pz... Wersja krótka l 2 = 686 mm EJC 14 / 16 2 PzB 126 h 2 PzB 150 h 2 PzB 180 h Wersja długa l 2 = 826 mm EJC 14 / 16 3 PzS L 270 h 3 PzS L 330 h Zależnie od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory o większej pojemności i bezobsługowe. 3 Montaż akumulatora Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Włącznik główny (2) wcisnąć do położenia "WYŁ". Otworzyć pokrywę akumulatora (1). Pokrywa akumulatora (1) pozostaje otwarta dzięki własnemu ciężarowi. 1 2 D 2

20 4 Ładowanie akumulatora Wózek EJC 14/16 w wersji standardowej posiada stacjonarny prostownik. W wersji opcjonalnej ma wbudowany prostownik. W celu naładowania akumulatora pojazd należy postawić w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 4.1 Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika m Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Podłączanie i rozłączanie wtyczki akumulatora i gniazdka sieciowego, jak również uruchamianie głównego przełącznika (2) może nastąpić jedynie po uprzednim wyłączeniu pojazdu i prostownika. Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 3 4 m Wyciągnąć wtyczkę akumulatora (3) z gniazdka na pojeździe (patrz strzałka). Ewentualnie zdjąć z akumulatora matę izolującą. Połączyć kabel ładujący (4) prostownika do wtyczki akumulatora (3) i włączyć prostownik. kumulator ładować zgodnie z instrukcją producenta akumulatora i prostownika. D 3

21 4.2 Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) Nie otwierać prostownika. W przypadku uszkodzenia wymienić. Ze względów bezpieczeństwa pomiędzy pozycjami "1" i "6" na przełączniku (7) znajdują się pozycje pośrednie. Producent nastawia prostownik bez akumulatora na jedną z pozycji pośrednich. Należy ustawić żądaną pozycję by prostownik mógł ładować.jeżeli miga czerwona dioda (5), akumulator nie może być ładowany Nastawianie krzywej ładowania we wbudowanym urządzeniu ładującym m Za pomocą przełącznika na urządzeniu ładującym (7) krzywe ładowania mogą być odpowiednio dopasowane do akumulatora według poniższej tabeli. Przed nastawieniem odpowiedniej krzywej ładowania należy odłączyć wtyczki akumulatora i sieci! Pozycja przełącznika (7) Wybrane krzywe ładowania (krzywe charakterystyczne) 1 kumulatory kwasowe: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h D 4

22 Rozpoczęcie ładowania za pomocą wbudowanego prostownika Przygotować i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E, punkt 4.4). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP określonych przez producenta akumulatora. Przyłączenie do sieci Napięcie sieci: 230 V (±6%) Częstotliwość sieci: 50 Hz (±1%) Przewód sieciowy do ładowania (8) prostownika znajduje się w obudowie akumulatora. 8 m Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Zdjąć z akumulatora matę izolacyjną (jeśli jest stosowana). Wyciągnąć włącznik główny (2) (pozycja "WŁ" - "EIN"). Włożyć wtyczkę sieciową (8) do gniazdka sieciowego. Uruchomienie włącznika głównego (2) może nastąpić jedynie po wyłączeniu pojazdu i prostownika. Migająca dioda wskazuje stan ładowania lub zakłócenie (kody migające: patrz tabela "Sygnał LED"). Podczas gdy wtyczka (8) jest podłączona do sieci, wszystkie unkcje elektryczne pojazdu są przerwane (elektryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyciągnąć wtyczkę (8) z gniazdka i umieścić w obudowie prostownika. Po awarii sieci ładowanie jest automatycznie kontynuowane. Ładowanie można przerwać poprzez wyciągnięcie wtyczki lub kontynuować jako ładowanie częściowe. Kabel sieciowy nie może być uszkodzony. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta. D 5

23 Czas ładowania Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora. Sygnał LED LED Sygnał zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) Ładowanie konserwacyjne Nie świecą się, jeżeli nie ma połączenia z siecią lub z akumulatorem. Impuls migający (1x... 6x) oznacza, że nastawiona jest krzywa ładowania (krzywa charakterystyczna). Jednostajna częstotliwość migania oznacza ładowanie. Światło stałe zapala się po zakończeniu ładowania. Szybkie miganie oznacza niewłaściwe nastawienie krzywej ładowania (pozycja pośrednia). Powolne miganie oznacza błąd podczas ładowania. Światło stałe zapala się, gdy ładowanie zostało przerwane z powodu przegrzania. Po schłodzeniu ładowanie jest kontynuowane. Ładowanie konserwacyjne następuje automatycznie po zakończeniu ładowania. Ładowanie częściowe Prostownik jest tak skonstruowany, że dopasowuje się automatycznie do doładowania częściowo naładowanego akumulatora. Dzięki temu zużycie akumulatora jest ograniczone do minimum. D 6

24 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora Ustawić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Ustawić wózek w pozycji poziomej. Celem uniknięcia zwarcia, na bieguny lub złącza akumulatora założyć gumowe nakładki ochronne. Wtyczkę i kabel akumulatora ułożyć w taki sposób, by w trakcie wyjmowania akumulatora z komory nie zaczepiły o korpus wózka. Przy wymianie akumulatora należy użyć akumulatora tego samego rodzaju. Obciążników dodatkowych nie należy usuwać ani przemieszczać. Po montażu sprawdzić stan kabli i wtyczki. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta! Do przenoszenia akumulatora stosować podnośnik o odpowiednim udźwigu (patrz: ciężar akumulatora na tabliczce znamionowej typu). Elementy chwytające suwnicy muszą wywierać siły skierowane pionowo, by nie ścisnąć obudowy akumulatora. Haki tak zaczepić za ucha do mocowania akumulatora (9) by przy poluzowanych pasach nie mogły opaść na ogniwa akumulatora. 5.1 Wyjmowanie akumulatora (w górę) Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Zaczepić obudowę za ucha zaczepowe (9). Wyciągnąć akumulator. 9 Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 7

25 5.2 Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Blokadę (12) pokrywy (13) akumulatora wyciągnąć do góry, po czym otworzyć pokrywę. Podnieść i odstawić na bok pokrywę (13). Postawić przy wózku stację do przewozu akumulatorów. Wypchnąć z komory akumulator ostrożnie na stację przewozu. Nie wkładać palców pomiędzy ścianę pojazdu a akumulatora. Przy montażu akumulatora: Wepchnąć akumulator aż do zderzaka (10). Wcisnąć i przytrzymać zderzak. Dopchnąć akumulator do końca komory wózka Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 8

26 6 Wskaźnik zespolony Wskaźnik rozładowania akumulatora: Stan rozładowania akumulatora sygnalizowany jest na wyświetlaczu w ormie symbolu akumulatora (14) złożonego z 10 belek, z których każda oznacza 10% jego pojemności. 14 W miarę rozładowywania się akumulatora kreski te zanikają począwszy od góry. T h m W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych należy wskaźnik ustawić w taki sposób, by symbol T (17) znajdował się obok wskaźnika godzin pracy wózka. W przeciwnym razie może nastąpić całkowite rozładowanie, a tym samym i uszkodzenie akumulatora. Do ustawienia wskaźnika należy wezwać techników serwisowych JUNGHEIN- RICH. 15 T h Przy pojemności resztkowej akumulatora wynoszącej: - 30% dla akumulatorów kwasowych - 50% dla akumulatorów bezobsługowych na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzegawczy (15). Zalecane jest naładowanie akumulatora. 16 STOP Jeśli pojemność resztkowa spadnie do: - 20% dla akumulatorów kwasowych - 40% dla akumulatorów bezobsługowych znika symbol ostrzegawczy i pojawia się błyskający napis "STOP" (16). Po 5 minutach symbol "STOP" zaczyna świecić się na stałe, co oznacza konieczność naładowania akumulatora. 17 T 18 h Czujnik rozładowania akumulatora: Przy symbolu "STOP" świecącym się na stałe zostaje wyłączona unkcja podnoszenia wózka. Funkcja podnoszenia zostaje załączona dopiero po naładowaniu akumulatora do 70% pojemności. Licznik godzin pracy: Licznik godzin pracy (18) zintegrowany ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora zlicza całkowity czas pracy w trybie jazdy i podnoszenia. W stanie czynnym po przecinku błyska jedna cyra. D 9

27 D 10

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka Prawo jazdy: Wózek jezdniowy może być użytkowany tylko przez odpowiednio wyszkolone osoby, które wykazały się umiejętnościami operowania wózkiem w obecności użytkownika lub jego pełnomocnika i zostały przez niego wyraźnie upoważnione do kierowania wózkiem. Prawa, obowiązki i reguły zachowania się operatora: Operator musi znać swoje prawa i obowiązki, być przeszkolony w zakresie obsługi wózka i zapoznany z treścią niniejszej Instrukcji. Przy prowadzeniu wózka należy używać odpowiednie obuwie ochronne. Zakaz użytkowania wózka przez osoby nieupoważnione: W trakcie użytkowania wózka, operator ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Nie może on dopuszczać niepowołanych osób do kierowania lub manipulowania wózkiem. Nie wolno mu też przewozić ani unosić osób trzecich. Uszkodzenia i usterki: O uszkodzeniach i innych usterkach wózka lub jego oprzyrządowania doczepianego niezwłocznie należy powiadamiać personel nadzoru. Z niesprawnych technicznie wózków (na przykład ze zużytymi kołami lub uszkodzonymi hamulcami) nie wolno korzystać do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego wyszkolenia i zezwolenia, operatorowi nie wolno wykonywać żadnych napraw lub zmian w wózku. Zabrania się unieruchamiania lub przestawiania urządzeń zabezpieczających. Strea zagrożenia: Strea zagrożenia to taki obszar, w którym osobom lub ładunkowi grozi niebezpieczeństwo związane z jazdą wózka lub unoszeniem jego części podnoszącej (na przykład wideł lub oprzyrządowania doczepianego). Do strey tej zalicza się także obszar, w którym może spaść ładunek, lub obszar pozostający w zasięgu opuszczanej/opadającej części roboczej. Osoby niepowołane muszą opuścić streę zagrożenia. W razie niebezpieczeństwa trzeba je wcześniej ostrzec. Jeżeli mimo ostrzeżenia osoby te nie opuszczą niebezpiecznej strey, niezwłocznie trzeba unieruchomić wózek. Urządzenia zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązku stosowania opisanych tutaj urządzeń zabezpieczających i ostrzeżeń zamieszczonych na odpowiednich tabliczkach. E 1

29 2 Opis elementów i obsługa wskaźników Poz. Elementy/obsługa / wskaźnik 1 Włącznik główny (WRI) EJC 14 EJC 16 Funkcja t t Przerwanie obwodu prądowego; wyłączenie wszystkich unkcji elektrycznych wózka. Pojazd zatrzymany awaryjnie. 2 Stacyjka t t Włączanie i wyłączanie prądu sterowania. Wyciągnięcie kluczyka zabezpiecza wózek przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 3 Wskaźnik zespolony o o Wskazuje pojemność resztkową akumulatora i liczbę godzin pracy wózka (patrz: roz. D, punkt 6). 4 Dyszel t t Kierowanie i hamowanie wózkiem. 5 Przycisk - jazda pełzająca t t Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda pełzająca). 6 Regulator jazdy t t Regulacja kierunku i prędkości jazdy. 7 Wyłącznik bezpieczeństwa 8 Przycisk - podnoszenie części nośnej 9 Przycisk opuszczanie części nośnej 10 Przycisk sygnału ostrzegawczego (dźwiękowego) t t Pojazd odjeżdża od obsługującego i zatrzymuje się. t t Podnoszenie urządzenia podnośnikowego. Prędkość podnoszenia może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Opuszczanie urządzenia podnośnikowego. Prędkość opuszczania może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Wyzwalanie sygnału ostrzegawczego. 11 Listwa zaciskowa t t Przyjęcie dokumentów załadunku. 12 Lampka kontrolna na urządzeniu ładującym 13 Wbudowane urządzenie ładujące o o Wskazuje stan ładowania (patrz: rozdział D, punkt 4.2). o o Służy do ładowania akumulatora. t = wyposażenie seryjne o = wyposażenie dodatkowe E 2

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

ESE 20. Instrukcji obsługi 04.99- 50042914 07.99

ESE 20. Instrukcji obsługi 04.99- 50042914 07.99 ESE 20 04.99- Instrukcji obsługi p 50042914 07.99 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

HC 10. Instrukcji obsługi 05.02- 50274120 07.08

HC 10. Instrukcji obsługi 05.02- 50274120 07.08 HC 10 05.02- Instrukcji obsługi p 50274120 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

EME 112. Instrukcji obsługi 05.00- 77800707 07.08

EME 112. Instrukcji obsługi 05.00- 77800707 07.08 EME 112 05.00- Instrukcji obsługi p 77800707 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 strona WEB: www.harder.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZHE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZHE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZHE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

EKE 20 b. Instrukcji obsługi 04.02- 50261589 04.02

EKE 20 b. Instrukcji obsługi 04.02- 50261589 04.02 EKE 20 b 04.02- Instrukcji obsługi p 50261589 04.02 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te

Bardziej szczegółowo

ECP 100-3. Instrukcji obsługi 05.98 - 50114187 08.03

ECP 100-3. Instrukcji obsługi 05.98 - 50114187 08.03 ECP 100-3 05.98 - Instrukcji obsługi p 50114187 08.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo