EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06"

Transkrypt

1 EJC/EJC-Z 14/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej ormie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian ormy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do irmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Teleon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania... B 1 2 Zespoły... B 2 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe... B Dane wózka w wyposażeniu standardowym... B Wymiary... B Normy EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa typu... B Udźwig... B Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy... B 8 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego)... C 2 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Montaż akumulatora... D 2 4 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika... D Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) D 4 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D Wyjmowanie akumulatora (w górę)... D Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok...d 8 6 Wskaźnik zespolony... D 9 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka... E 1 2 Opis elementów i obsługa wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podnoszenie i opuszczanie ładunku... E Odstawienie i zabezpieczenie wózka... E Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń... E 10 F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej 1 Sprawność wózka i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej... F 1 3 Obsługa i kontrola... F 3 4 Tabela konserwacji... F 4 5 Plan smarowania wózka EJC 14/16... F Materiały eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do obsługi i konserwacji... F Otworzyć osłonę akumulatora... F Otworzyć osłonę czołową... F Kontrola poziomu oleju hydraulicznego... F Skontrolować stan oleju przekładniowego... F Filtr wstępnego czyszczenia wymienić... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie wózka... F 11 7 Unieruchamianie wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane przed odstawieniem wózka... F Czynności zapobiegawcze wykonywane w czasie odstawienia wózka... F Czynności po dłuższym magazynowaniu wózka... F 12 8 Kontrola bezpieczeństwa pracy wózka po określonym czasie lub zdarzeniu (w Niemczech: kontrola UVV według VBG 36)... F 12 I 2

6 Prawidłowa eksploatacja wózka Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń do transportu poziomego (VDM) dostarczane są wraz z maszyną. Stanowią one integralną część Instrukcji Obsługi i należy bezwzględnie ich przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Elektryczny wózek unoszący z dyszlem przeznaczony jest do unoszenia i poziomego transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała, ładunku i samego wózka. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. m Obowiązki użytkownika: W rozumieniu Instrukcji Obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba izyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie swoje oraz osób trzecich nie zostało narażone na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownicy wózka muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma akt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zgodę odnośnych władz miejscowych, jednakże zgoda taka nie zastępuje zgody producenta PL

7 2

8 B Opis wózka 1 Opis zakresu stosowania EJC jest czterokołowym, elektycznym wózkiem podnośnikowym, kierowanym kołem napędowym za pomocą dyszla. Wózek przeznaczony jest do podnoszenia i transportu na równym podłożu ładunków na paletach lub koszy na kółkach. Dopuszczalne obciążenie nominalne można odczytać z tabliczki znamionowej. Dopuszczalne obciążenie w zależności od wysokości uniesienia i usytuowania środka ciężkości na widłach, jest podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia. B 1

9 2 Zespoły Poz. EJC 14 EJC 16 Opis 1 t t Rozrusznik 2 o o Panel kontrolny (wskaźnik naładowania akumulatora i licznik godzin pracy) 3 t t Dyszel z głowicą 4 t t Przycisk "Jazda pełzająca" 5 t t Regulator jazdy 6 t t Wyłącznik bezpieczeństwa 7 t t Maszt 8 t t Szyba ochronna 9 t t Obudowa akumulatora 10 t t Włącznik główny (awaryjny) 11 o o Prostownik 12 t t Część nośna 13 t t Pokrywa 14 t t Koło podporowe 15 t t Koło napędowe B 2

10 3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe Dane techniczne podano zgodnie z VDI Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych. 3.1 Dane wózka w wyposażeniu standardowym Udźwig EJC 14 EJC 16 Q Udźwig nominalny kg C Punkt obciążenia przy standardowej długości mm wideł Prędkość jazdy z / bez obciążenia 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h Prędkość podnoszenia z / bez obciążenia 15 / / 23 cm/s Prędkość opuszczaniaz z / bez obciążenia 40 / / 40 cm/s Max. zdolność pokonywania wzniesień 8 / 16 7 / 16 % z / bez ładunku 3.2 Wymiary Opis Wersja EJC 14 EJC 16 h 1 Wysokość całkowita 1) mm (w zależności od masztu) h 2 Skok swobodny 2) mm h 3 Wysokość podnoszenia długa mm (w zależności od masztu) krótka h 4 Wysokość wysuniętego masztu 6) długa mm (w zależności od masztu) krótka h 5 Skok swobodny mm (skok podwójny) 3) 7) (w zależności od masztu)) h 13 Wysokość wideł opuszczonych mm y Rozstaw osi długa mm krótka l 1 Długość wózka (= l 2 + I) 5) długa mm krótka l 2 Długość części przedniej 4) 5) długa mm (wersja) krótka B Szerokość wózka mm b 5 Zewnętrzne rozstawienie wideł mm m 2 Prześwit mm st Szerokość korytarza długa mm roboczego 4) 5) krótka x 1200, wzdłużna st Szerokość korytarza roboczego 4) 5) 800 x 1200, wzdłużna (według VDI) Wa Promień skrętu przy jeździe manewr pełzającej (uniesiony dyszel) długa długa krótka ) Maszty ZT: przy 100 mm skoku swobodnego (h 2 ) : (h 1 ) = + 50 mm 2) Maszty teleskopowe (ZT) 3) Maszty ZZ i DZ 4) z kratą ochronną: (l 2 ) = + 15 mm 5) z masztem DZ: (l 2 ) = + 38 mm (EJC 14) +43 mm (EJC 16) 6) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC16) 7) z kratą ochronną (LSG) mm (EJC 14) mm (EJC 16) mm mm B 3

11 h 4 h3 h1 h 5 l c h 2 Q m 2 h 13 y l 1 l 2 st b 5 B W a B 4

12 3.3 Normy EN Poziom hałasu: 65 db () Określony normą pren zgodnie z przepisami ISO Wibracje działające na operatora podczas obsługi wózka są zgodne z normą.. Stwierdza się zanik przyrostu wibracji przy stałej prędkości. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Dotrzymanie wartości granicznych zgodnie z normą "Zgodność elektromagnetyczna urządzeń do transportu poziomego" (9/95): - emisja zakłóceń (EN ) - odporność na zakłócenia (EN ) - wyładowania elektrostatyczne (EN ) Przeróbek i zmian w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym wózka można dokonywać wyłącznie za pisemną zgodą JUNGHEINRICH G. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia podczas pracy w warunkach normalnym: 5 C do 40 C Przy ciągłym używaniu wózka w temperaturze poniżej 0 C zaleca się napełnić instalację hydrauliczną olejem mrozoodpornym zgodnie z danymi producenta. W przypadku używania wózka w chłodni, bądź przy bardzo dużych wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza, konieczne jest specjalne wyposażenie i dopuszczenie do eksploatacji. B 5

13 4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe Poz. Opis 16 Udźwig 17 Tabliczka ostrzegawcza "Nie przewozić osób." 18 Tabliczka znamionowa typu 19 Punkt zaczepienia do przeładunku dźwigiem 20 Tabliczka ostrzegawcza "Nie wchodzić pod uniesiony ładunek" 21 Tabliczka ostrzegawcza "Zabrania się wkładania rąk do urządzeń podnośnika" 22 Dopuszczenie do ruchu UVV 23 Tabliczka znamionowa akumulatora 24 Uwaga: Elektronika i niskie napięcie B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Poz. Opis Poz. Opis 25 Typ 31 Odległość punktu ciężkości w mm 26 Numer seryjny 32 Ciężar akumulatora w kg min/max 27 Numer zamówienia 33 Ciężar własny bez akumulatora w kg 28 Nominalny udźwig w kg 34 Rok produkcji 29 kumulator: V / h 35 Numer typu. 30 Producent 36 Producent-LOGO Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny wózka, lub jeśli to możliwe części (26). 4.2 Udźwig Wartości dopuszczalnego obciążenia w zależności od wysokości podniesienia i punktu obciążenia są podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) przytwiedzonej do pojazdu. 16 W zależności od typu masztu pojazd jest wyposażony w jedną z dwóch poniższych tabliczek dotyczących dopuszczalnego obciążenia (16): (ilustracje jedynie jako przykład) Na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) zapisane jest dopuszczalne obciążenie (Q w kg) przy różnych punktach obciążenia (D w mm) w ormie diagramu. Poniższa tabliczka (16) inormuje w ormie tabeli o dopuszczalnym obciążeniu (Q w kg) w zależności od punktu obciążenia ( D w mm) oraz od wysokości uniesienia (H w mm) Nr. Serien-Nr. Qkg Wybite oznaczenia na maszcie wewnętrznym (38) i na maszcie zewnętrznym (37) wskażą kierowcy kiedy osiągnie on maksymalną wysokość podnoszenia zgodnie z tabliczką zdolności udźwigu (16). Hmm Dmm B 7

15 4.3 Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy Poz. Opis 39 Nr zlecenia 40 Nr inwentarzowy 41 Nr serwisowy Tabliczka z numerem serwisowym jest wydawana tylko po zawarciu pełnej umowy serwisowej. B 8

16 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przenoszenie dźwigiem Do przenoszenia wózka stosować dźwig o wystarczającym udźwigu. (Ciężar, patrz: tabliczka znamionowa pojazdu.) by umożliwić przeładowywanie za pomocą lin z hakami urządzeniem unoszącym, zaznaczony jest punkt zaczepowy (1). m Wyłączyć i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Zaczepić haki dźwigu za punkty podnoszenia (1). Liny z hakami zaczepić w punkcie zaczepowym tak, aby w żadnym wypadku nie mogły się przesunąć! Do podnoszenia linę dźwigu należy ułożyć w taki sposób, by nie dotykała do elementów wózka. 1 2 Pierwsze uruchomienie m Podłączyć wózek do akumulatora! Prąd zmienny może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Kable przyłączeniowe (przedłużacz pomocniczy) akumulatora nie mogą być dłuższe niż 6 metrów. Podnoszenie ciężarów jest zabronione, jeżeli pojazd jest napędzany przez zewnętrzny akumulator za pomocą przedłurzacza. by uruchomić wózek po dostawie lub po przetransportowaniu na nowe miejsce, należy wykonać poniższe czynności: Sprawdzić stan wyposażenia. Zamontować akumulator; nie uszkodzić kabli akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 5). W przypadku pojazdów z wmontowanym prostownikiem należy nastawić krzywą charakterystyczną (krzywą ładowania patrz: rozdział D, punkt 4.2). Naładować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 4). Sprawdzić zgodność odczytu wskaźnika na panelu kontrolnym ze stanem akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 6). Uruchomić wózek (patrz: rozdział E, punkt 3). W wyniku dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni kółek jezdnych. Spłaszczenia te znikną jednak po krótkiej jeździe wózka. C 1

17 3 Holowanie pojazdu (brak napędu własnego) Ten rodzaj uruchomienia jest zabroniony na wzniesieniach i spadkach terenu. W przypadku awari, pojazd uruchomić należy następująco: Włącznik główny nastawić na "WYŁ" ("US"). Ustawić stacyjkę w pozycji 0 i wyjąć klucz. Zabezpieczyć pojazd przed samotoczeniem. Otworzyć i zdjąć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.3). Wykręcić śruby (2) aż do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2 Hamulec elektromagnetyczny zostaje zwolniony. Wózek jest w stanie gotowym do przemieszczenia. Na miejscu docelowym doprowadzić hamulec do stanu poprzedniego. Pojazd nie powinien parkować ze zwolnionym hamulcem! Ponownie wkręcić śruby (2) aż do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Hamulec jest ponownie gotowy do pracy. C 2

18 D kumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą akumulatorów trzeba zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym odjechaniem (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producenta akumulatora i stacji ładowania akumulatorów. Środki ochrony przeciwpożarowej: Pracując przy akumulatorach nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W celu naładowania akumulatora, w promieniu przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze. Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone. m m Utylizacja akumulatorów: kumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli. kumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. Z tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, porażone miejsca natychmiast spłucz obicie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit. Wolno stosować tylko akumulatory umieszczone w zamkniętej obudowie. Wymiary akumulatora, jak i jego ciężar mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo pracy pojazdu. Zamiana typu baterii jest dopuszczalna tylko za zgodą producenta. D 1

19 2 Typy akumulatorów m W zależności od wykonania wózki EJC wyposażone są w akumulatory różnego typu.. Ciężar akumulatora podany jest na tabliczce znamionowej typu. Przy montażu lub wymianie akumulatora należy zwrócić uwagę na dokładne jego dopasowanie do komory. Poniższa tabela z wartościami pojemności przedstawia kombinacje przewidziane jako standardowe: Wykonanie ramy Typ pojazdu kumulatorowy 24 V - Pz... Wersja krótka l 2 = 686 mm EJC 14 / 16 2 PzB 126 h 2 PzB 150 h 2 PzB 180 h Wersja długa l 2 = 826 mm EJC 14 / 16 3 PzS L 270 h 3 PzS L 330 h Zależnie od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory o większej pojemności i bezobsługowe. 3 Montaż akumulatora Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Włącznik główny (2) wcisnąć do położenia "WYŁ". Otworzyć pokrywę akumulatora (1). Pokrywa akumulatora (1) pozostaje otwarta dzięki własnemu ciężarowi. 1 2 D 2

20 4 Ładowanie akumulatora Wózek EJC 14/16 w wersji standardowej posiada stacjonarny prostownik. W wersji opcjonalnej ma wbudowany prostownik. W celu naładowania akumulatora pojazd należy postawić w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 4.1 Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika m Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4). Podłączanie i rozłączanie wtyczki akumulatora i gniazdka sieciowego, jak również uruchamianie głównego przełącznika (2) może nastąpić jedynie po uprzednim wyłączeniu pojazdu i prostownika. Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 3 4 m Wyciągnąć wtyczkę akumulatora (3) z gniazdka na pojeździe (patrz strzałka). Ewentualnie zdjąć z akumulatora matę izolującą. Połączyć kabel ładujący (4) prostownika do wtyczki akumulatora (3) i włączyć prostownik. kumulator ładować zgodnie z instrukcją producenta akumulatora i prostownika. D 3

21 4.2 Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (o) Nie otwierać prostownika. W przypadku uszkodzenia wymienić. Ze względów bezpieczeństwa pomiędzy pozycjami "1" i "6" na przełączniku (7) znajdują się pozycje pośrednie. Producent nastawia prostownik bez akumulatora na jedną z pozycji pośrednich. Należy ustawić żądaną pozycję by prostownik mógł ładować.jeżeli miga czerwona dioda (5), akumulator nie może być ładowany Nastawianie krzywej ładowania we wbudowanym urządzeniu ładującym m Za pomocą przełącznika na urządzeniu ładującym (7) krzywe ładowania mogą być odpowiednio dopasowane do akumulatora według poniższej tabeli. Przed nastawieniem odpowiedniej krzywej ładowania należy odłączyć wtyczki akumulatora i sieci! Pozycja przełącznika (7) Wybrane krzywe ładowania (krzywe charakterystyczne) 1 kumulatory kwasowe: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h D 4

22 Rozpoczęcie ładowania za pomocą wbudowanego prostownika Przygotować i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E, punkt 4.4). Podczas ładowania powierzchnia cel akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP określonych przez producenta akumulatora. Przyłączenie do sieci Napięcie sieci: 230 V (±6%) Częstotliwość sieci: 50 Hz (±1%) Przewód sieciowy do ładowania (8) prostownika znajduje się w obudowie akumulatora. 8 m Odsłonić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Zdjąć z akumulatora matę izolacyjną (jeśli jest stosowana). Wyciągnąć włącznik główny (2) (pozycja "WŁ" - "EIN"). Włożyć wtyczkę sieciową (8) do gniazdka sieciowego. Uruchomienie włącznika głównego (2) może nastąpić jedynie po wyłączeniu pojazdu i prostownika. Migająca dioda wskazuje stan ładowania lub zakłócenie (kody migające: patrz tabela "Sygnał LED"). Podczas gdy wtyczka (8) jest podłączona do sieci, wszystkie unkcje elektryczne pojazdu są przerwane (elektryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyciągnąć wtyczkę (8) z gniazdka i umieścić w obudowie prostownika. Po awarii sieci ładowanie jest automatycznie kontynuowane. Ładowanie można przerwać poprzez wyciągnięcie wtyczki lub kontynuować jako ładowanie częściowe. Kabel sieciowy nie może być uszkodzony. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta. D 5

23 Czas ładowania Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora. Sygnał LED LED Sygnał zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5) Ładowanie konserwacyjne Nie świecą się, jeżeli nie ma połączenia z siecią lub z akumulatorem. Impuls migający (1x... 6x) oznacza, że nastawiona jest krzywa ładowania (krzywa charakterystyczna). Jednostajna częstotliwość migania oznacza ładowanie. Światło stałe zapala się po zakończeniu ładowania. Szybkie miganie oznacza niewłaściwe nastawienie krzywej ładowania (pozycja pośrednia). Powolne miganie oznacza błąd podczas ładowania. Światło stałe zapala się, gdy ładowanie zostało przerwane z powodu przegrzania. Po schłodzeniu ładowanie jest kontynuowane. Ładowanie konserwacyjne następuje automatycznie po zakończeniu ładowania. Ładowanie częściowe Prostownik jest tak skonstruowany, że dopasowuje się automatycznie do doładowania częściowo naładowanego akumulatora. Dzięki temu zużycie akumulatora jest ograniczone do minimum. D 6

24 5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora Ustawić akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3). Ustawić wózek w pozycji poziomej. Celem uniknięcia zwarcia, na bieguny lub złącza akumulatora założyć gumowe nakładki ochronne. Wtyczkę i kabel akumulatora ułożyć w taki sposób, by w trakcie wyjmowania akumulatora z komory nie zaczepiły o korpus wózka. Przy wymianie akumulatora należy użyć akumulatora tego samego rodzaju. Obciążników dodatkowych nie należy usuwać ani przemieszczać. Po montażu sprawdzić stan kabli i wtyczki. Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta! Do przenoszenia akumulatora stosować podnośnik o odpowiednim udźwigu (patrz: ciężar akumulatora na tabliczce znamionowej typu). Elementy chwytające suwnicy muszą wywierać siły skierowane pionowo, by nie ścisnąć obudowy akumulatora. Haki tak zaczepić za ucha do mocowania akumulatora (9) by przy poluzowanych pasach nie mogły opaść na ogniwa akumulatora. 5.1 Wyjmowanie akumulatora (w górę) Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Zaczepić obudowę za ucha zaczepowe (9). Wyciągnąć akumulator. 9 Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 7

25 5.2 Wymiana akumulatora poprzez wysunięcie na bok Wyciągnąć wtyczkę akumulatora. Blokadę (12) pokrywy (13) akumulatora wyciągnąć do góry, po czym otworzyć pokrywę. Podnieść i odstawić na bok pokrywę (13). Postawić przy wózku stację do przewozu akumulatorów. Wypchnąć z komory akumulator ostrożnie na stację przewozu. Nie wkładać palców pomiędzy ścianę pojazdu a akumulatora. Przy montażu akumulatora: Wepchnąć akumulator aż do zderzaka (10). Wcisnąć i przytrzymać zderzak. Dopchnąć akumulator do końca komory wózka Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności; należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) ( - ). D 8

26 6 Wskaźnik zespolony Wskaźnik rozładowania akumulatora: Stan rozładowania akumulatora sygnalizowany jest na wyświetlaczu w ormie symbolu akumulatora (14) złożonego z 10 belek, z których każda oznacza 10% jego pojemności. 14 W miarę rozładowywania się akumulatora kreski te zanikają począwszy od góry. T h m W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych należy wskaźnik ustawić w taki sposób, by symbol T (17) znajdował się obok wskaźnika godzin pracy wózka. W przeciwnym razie może nastąpić całkowite rozładowanie, a tym samym i uszkodzenie akumulatora. Do ustawienia wskaźnika należy wezwać techników serwisowych JUNGHEIN- RICH. 15 T h Przy pojemności resztkowej akumulatora wynoszącej: - 30% dla akumulatorów kwasowych - 50% dla akumulatorów bezobsługowych na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzegawczy (15). Zalecane jest naładowanie akumulatora. 16 STOP Jeśli pojemność resztkowa spadnie do: - 20% dla akumulatorów kwasowych - 40% dla akumulatorów bezobsługowych znika symbol ostrzegawczy i pojawia się błyskający napis "STOP" (16). Po 5 minutach symbol "STOP" zaczyna świecić się na stałe, co oznacza konieczność naładowania akumulatora. 17 T 18 h Czujnik rozładowania akumulatora: Przy symbolu "STOP" świecącym się na stałe zostaje wyłączona unkcja podnoszenia wózka. Funkcja podnoszenia zostaje załączona dopiero po naładowaniu akumulatora do 70% pojemności. Licznik godzin pracy: Licznik godzin pracy (18) zintegrowany ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora zlicza całkowity czas pracy w trybie jazdy i podnoszenia. W stanie czynnym po przecinku błyska jedna cyra. D 9

27 D 10

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka Prawo jazdy: Wózek jezdniowy może być użytkowany tylko przez odpowiednio wyszkolone osoby, które wykazały się umiejętnościami operowania wózkiem w obecności użytkownika lub jego pełnomocnika i zostały przez niego wyraźnie upoważnione do kierowania wózkiem. Prawa, obowiązki i reguły zachowania się operatora: Operator musi znać swoje prawa i obowiązki, być przeszkolony w zakresie obsługi wózka i zapoznany z treścią niniejszej Instrukcji. Przy prowadzeniu wózka należy używać odpowiednie obuwie ochronne. Zakaz użytkowania wózka przez osoby nieupoważnione: W trakcie użytkowania wózka, operator ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Nie może on dopuszczać niepowołanych osób do kierowania lub manipulowania wózkiem. Nie wolno mu też przewozić ani unosić osób trzecich. Uszkodzenia i usterki: O uszkodzeniach i innych usterkach wózka lub jego oprzyrządowania doczepianego niezwłocznie należy powiadamiać personel nadzoru. Z niesprawnych technicznie wózków (na przykład ze zużytymi kołami lub uszkodzonymi hamulcami) nie wolno korzystać do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego wyszkolenia i zezwolenia, operatorowi nie wolno wykonywać żadnych napraw lub zmian w wózku. Zabrania się unieruchamiania lub przestawiania urządzeń zabezpieczających. Strea zagrożenia: Strea zagrożenia to taki obszar, w którym osobom lub ładunkowi grozi niebezpieczeństwo związane z jazdą wózka lub unoszeniem jego części podnoszącej (na przykład wideł lub oprzyrządowania doczepianego). Do strey tej zalicza się także obszar, w którym może spaść ładunek, lub obszar pozostający w zasięgu opuszczanej/opadającej części roboczej. Osoby niepowołane muszą opuścić streę zagrożenia. W razie niebezpieczeństwa trzeba je wcześniej ostrzec. Jeżeli mimo ostrzeżenia osoby te nie opuszczą niebezpiecznej strey, niezwłocznie trzeba unieruchomić wózek. Urządzenia zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązku stosowania opisanych tutaj urządzeń zabezpieczających i ostrzeżeń zamieszczonych na odpowiednich tabliczkach. E 1

29 2 Opis elementów i obsługa wskaźników Poz. Elementy/obsługa / wskaźnik 1 Włącznik główny (WRI) EJC 14 EJC 16 Funkcja t t Przerwanie obwodu prądowego; wyłączenie wszystkich unkcji elektrycznych wózka. Pojazd zatrzymany awaryjnie. 2 Stacyjka t t Włączanie i wyłączanie prądu sterowania. Wyciągnięcie kluczyka zabezpiecza wózek przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 3 Wskaźnik zespolony o o Wskazuje pojemność resztkową akumulatora i liczbę godzin pracy wózka (patrz: roz. D, punkt 6). 4 Dyszel t t Kierowanie i hamowanie wózkiem. 5 Przycisk - jazda pełzająca t t Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda pełzająca). 6 Regulator jazdy t t Regulacja kierunku i prędkości jazdy. 7 Wyłącznik bezpieczeństwa 8 Przycisk - podnoszenie części nośnej 9 Przycisk opuszczanie części nośnej 10 Przycisk sygnału ostrzegawczego (dźwiękowego) t t Pojazd odjeżdża od obsługującego i zatrzymuje się. t t Podnoszenie urządzenia podnośnikowego. Prędkość podnoszenia może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Opuszczanie urządzenia podnośnikowego. Prędkość opuszczania może być regulowana bezstopniowo poprzez przycisk drogi (8 mm). t t Wyzwalanie sygnału ostrzegawczego. 11 Listwa zaciskowa t t Przyjęcie dokumentów załadunku. 12 Lampka kontrolna na urządzeniu ładującym 13 Wbudowane urządzenie ładujące o o Wskazuje stan ładowania (patrz: rozdział D, punkt 4.2). o o Służy do ładowania akumulatora. t = wyposażenie seryjne o = wyposażenie dodatkowe E 2

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SZYBOWCA SZD-30 PIRAT. Wyłącznie do celów szkoleniowych

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SZYBOWCA SZD-30 PIRAT. Wyłącznie do celów szkoleniowych INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SZYBOWCA SZD-30 PIRAT Wyłącznie do celów szkoleniowych SPIS TREŚCI: 1. Opis szybowca...3 1.1. Opis ogólny...3 1.2. Główne dane techniczne...4 1.3. Instalacja przyrządów pokładowych...4

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo