PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA"

Transkrypt

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/ Brzeg

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Cel i zakres opracowania unijne i międzynarodowe krajowe Streszczenie w języku niespecjalistycznym Ogólna strategia przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Uwarunkowania ogólnokrajowe Uwarunkowania regionalne Uwarunkowania w zasięgu lokalnym Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej Cele strategiczne i szczegółowe INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA (CO 2) DLA MIASTA GŁOGÓW Metodologia inwentaryzacji Czynniki wpływające na emisję CO CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Położenie Administracyjne Geograficzne i geograficzno-fizyczne Komunikacyjne Warunki hydrograficzne Wody powierzchniowe Wody podziemne Gleby Budowa geologiczna Struktura użytkowania gruntów Klimat Walory przyrodniczo - turystyczne Sytuacja demograficzna Sytuacja mieszkaniowa Sytuacja gospodarcza Strona 2

3 3.11. Sieci i instalacje Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Instalacje ciepłownicze Sieć energetyczna Transport Układ kolejowy Układ drogowy OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Charakterystyka głównych zanieczyszczeń powietrza Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Głogów Identyfikacja sektorów problemowych OCENA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ INWENTARYZACJA EMISJI CO Energia elektryczna Gaz Ciepło sieciowe Inne nośniki energii Oświetlenie uliczne Transport Podsumowanie inwentaryzacji emisji METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Działania i zadania Sektorowy potencjał redukcji Możliwe do osiągnięcia oszczędności eksploatacyjne ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE Struktury organizacyjne Aspekty finansowe Organy i Instytucje Źródła finansowania DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE STRATEGIE, CELE I ZADANIA Strona 3

4 11. DZIAŁANIA, ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM SZACOWANE POZIOMY REDUKCJI EMISJI Poziom redukcji emisji CO 2 w stosunku do lat poprzednich Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych MONITORING WSKAŹNIKÓW I RAPORTOWANIE EFEKTÓW Monitoring wskaźników Raportowanie ZAŁĄCZNIKI Strona 4

5 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Rada Miejska w Głogowie na mocy Uchwały nr L/318/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej przystąpiła w dniu roku do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem wielowymiarowym, niebywale istotnym przy formułowaniu nowej strategii zarządzania gospodarką, mającej na celu zrównoważony rozwój. Integracja działań gospodarczych, politycznych oraz społecznych, z zachowaniem ciągłości i równowagi kluczowych procesów przyrodniczych ma w klarowny sposób podkreślać ważność aspektu, jakim jest poszanowanie zasobów naturalnych ze względu na ich ograniczony zakres. Za priorytet PGN stawia się przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Schemat1. Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa Cele PGN dla Miasta Głogowa polepszenie jakości powietrza poprawa efektywności energetycznej zwiększenie wykorzystania OZE Strona 5

6 Niniejszy PGN dedykowany jest dla terytorium należącego do Gminy Miejskiej Głogów. Służy on do osiągnięcia wielostopniowych celów opracowanych w dokumentach rangi lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. PGN w skali lokalnej ma za zadanie usystematyzować i zharmonizować gminne działania na rzecz osiągnięcia określonych założeń. Głównym jego celem jest analiza i ocena sytuacji wyjściowej w Gminie Miejskiej Głogów w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz przedstawienia możliwych rozwiązań dążących do ich redukcji. Regionalnie zaś skupia się na planowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza tam, gdzie doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń, gdzie dane obszary zostały objęte programem ochrony powietrza, a także tam, gdzie zostały zaplanowane działania krótkoterminowe. PGN dla Głogowa będzie obejmował następujący zakres: 1. Informacje ogólne charakterystyka gminy pod kątem obszarów mających bezpośredni wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 2. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta powstałej w skutek spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne grupy odbiorców energii oraz ze środków transportu wykorzystujących paliwa jako źródło energii do zasilania silników. 3. Prognoza redukcji emisji do roku 2020 przy założeniu wariantu niskoemisyjnego. 4. Podsumowanie w języku niespecjalistycznym. Podstawą do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa jest zawarta pomiędzy Gmina Miejską Głogów, a Firmą Envi Konsulting ul. Wolności 13/8, Brzeg Umowa nr UM/52/ZPZ/113/15 z dnia 03 lutego 2015 roku dotycząca opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa, bazy danych i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania Planu na środowisko. Strona 6

7 1.2. Źródła prawa Plan gospodarki niskoemisyjnej sporządzony został w oparciu o zdobyte materiały źródłowe, w tym: Materiały udostępnione przez Zamawiającego, w szczególności; Miejski Program Ochrony Środowiska Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Głogowa na lata Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Głogowa Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa dostępne w Urzędzie Miejskim w Głogowie Program Ochrony Zieleni Raporty, dane statystyczne, opracowania i sprawozdania Instytucji Publicznych, w tym: Głównego Urzędu Statystycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwa Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Literatura specjalistyczna. Materiały autorskie zebrane przez Firmę Envi Konsulting Wykonawcę PGN. Wszelkie pozyskane i przetworzone informacje oraz dane zawarte w przedmiotowym Planie gospodarki niskoemisyjnej zostały przygotowane Strona 7

8 i opracowane zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi,unijnymi i krajowymi przepisami prawnymi unijne i międzynarodowe W kontekście zgodności z przepisami międzynarodowymi wskazać należy: Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja o różnorodności biologicznej, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 pn. Przyszłość jaką chcemy mieć, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP) wraz z protokołami. W kontekście zgodności z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej: Państwa członkowskie Unii Europejskiej chcąc podążać za trendem pro środowiskowym winny starać się przekierować swoja gospodarkę na tory niskoemisyjne. Warto podkreślić fakt, że rozwój gospodarki kształtowany jest głównie w skali lokalnej, dlatego też należy podejmować działania przede wszystkim na tym poziomie. Korzyści wypływające z prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej skłoniły władze miasta Głogów do podjęcia działań w tym kierunku, poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Służyć on ma za narzędzie do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego oraz być zgodny z wytycznymi strategii Europa PGN ma także przyczynić się do wypełnienia wymagań wynikających z nw. źródeł prawa, w szczególności: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. UE L 140 z ) tzw. decyzja non-ets. Strona 8

9 Na drodze powyższej decyzji przypisano każdemu z państw członkowskich roczny limit emisji gazów cieplarnianych na lata od 2013 do 2020 roku Każdego roku emisje państw członkowskich muszą znajdować się poniżej odpowiadającego im rocznego limitu emisji. Na rok 2020 dla Polski przewidziano limit emisji w wysokości 14 %. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE ora 2003/30/WE (Dz. U. UE L 140 z ). tzw. dyrektywa OZE. Powyższa Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zobowiązaniem Polski wynikającym z ww. dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. nie mniej niż 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii końcowej. Ponadto państwa członkowskie muszą przyjąć krajowe plany działania, w których określono na rok 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych zużywany w sektorze transportu oraz energii elektrycznej i ogrzewania. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z ). Nakłada ona na państwa członkowskie UE obowiązek stosowania takich technologii w budownictwie użyteczności publicznej, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki posiadały zużycie energii, jak najbardziej zbliżone do zera. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz. U. UE L 315/1 z ) tzw. dyrektywa EED. Powyższa dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii. Ma to zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu jakim jest wzrost efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Każde państwo członkowskie ustala orientacyjną krajową Strona 9

10 wartość docelową w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność. Dla Polski w Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii Europa 2020 określono cel zmniejszenia zużycia energii w polskiej gospodarce o 13,6 Mtoe co odpowiada zaledwie ok. 20 mln ton węgla energetycznego. Zgodnie z metodologią unijną powinien wynosić on ok.22 Mtoe. Drugim celem nadrzędnym ustanowionym przez polski rząd, jest zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki (wyrażonej w toe/pln PKB) o 14% w stosunku do roku bazowego. Źródłami prawa są również akty wykonawcze do ww. regulacji, aktualne na dzień podpisania umowy krajowe Planowanie energetyczne w Polsce jest realizowane przede wszystkim na poziomie gminnym. Mają na nie wpływ zarówno polityka jak i działalność przedsiębiorstw energetycznych. Zależne jest także w dużej mierze od administracji rządowej tzn. od wojewodów oraz Ministra Gospodarki. W polskim prawie występuje kilkanaście aktów regulujących kwestie związane z krajowym planowaniem energetycznym, m.in.: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U nr 78 poz. 483) zgodnie z art. 5, stanowi o tym, że należy zapewnić ochronę środowiska, poprzez zrównoważony rozwój. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją tego celu. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz z poźn. zm.) określa Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jest to plan zbliżony tematycznie do Plan gospodarki niskoemisyjnej. PGN nie podlega jednak regulacjom związanym z przyjęciem projektu założeń do planu. Jest to strategiczny, długoterminowy dokument o charakterze całościowym, co oznacza, że obejmuję on obszar całej gminy, gdzie jego głównymi założeniami są to: wzrost efektywności energetycznej Strona 10

11 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn.zm.) normuje konieczność utworzenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, inaczej niż w przypadku PGN, który nie jest prawnie wymagany na dzień jego sporządzenia. Motywacją do jego utworzenia jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska ( ), Priorytet 9.3 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto opracowanie PGN podyktowane jest aktualna polityką państwa polskiego i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przyjętego 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów. Ma on na celu m.in. realizację międzynarodowych zobowiązań Polski oraz unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Wynikają z niego również zadania szczegółowe dla gmin: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) określa obowiązki jednostek sektora publicznego oraz działania z zakresu tematyki efektywności energetycznej. Przede wszystkim przedstawia zasady wytyczania końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, czy też zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności. PGN ma pomóc w procesie wdrażania założeń powyższej ustawy. Pozostałe: Strona 11

12 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz z poźn. zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z poźn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z poźn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP), Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Polityka Energetyczna Polski do 2030r., Źródłami prawa są również akty wykonawcze do ww. ustaw, aktualne na dzień podpisania umowy Streszczenie w języku niespecjalistycznym Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem o charakterze planistycznym, którego głównym celem jest skoncentrowanie działań na podniesieniu efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści z zachowaniem równowagi pomiędzy aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Strona 12

13 Konieczność sporządzenia Planu wynika z ratyfikowanej przez Polskę w roku 1994 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997r. oraz pakietu klimatycznoenergetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa wpisuje się w politykę energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Ponadto, dokument może pomóc w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Celem nadrzędnym zadania jakim jest kreowanie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej w strukturze lokalnej jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, społecznym i naturalnym. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa ma za zadanie ocenę sytuacji wyjściowej, zidentyfikowanie obszarów problemowych oraz dokonanie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których realizacja ma skutkować poprawą bezpieczeństwa energetycznego gminy. Planowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii finalnej, poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w finalnej konsumpcji energii w konsekwencji przyczyni się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców. Powodzenie osiągnięcia założonych celów zależy przede wszystkim od możliwości finansowych oraz możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze źródeł nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Innymi podstawowymi uwarunkowaniami są aspekty techniczne, organizacyjne i administracyjne, które wymagać będą każdorazowego analizowania możliwości realizacji konkretnych projektów. Strona 13

14 1.4. Ogólna strategia przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gmina Miejska Głogów uzyskała dofinansowanie na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IX, w którym występuje sześć działań, w tym działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. PGN opracowano zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dodatkowo Miasto Głogów, jako jednostka samorządu terytorialnego, podlega pod regionalne i lokalne przepisy, uwarunkowania, plany, programy, strategie oraz procedury, które również kształtują gospodarką niskoemisyjną, uwzględniając jednocześnie ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Pracując nad ogólną strategią i ideą rozwoju Miasta Głogowa przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować dokumenty szczegółowe i strategiczne oraz zaplanować priorytetowe cele strategiczne możliwe do zrealizowania na poziomie lokalnym Uwarunkowania zewnętrzne Podrozdział Uwarunkowania zewnętrzne ujęto w najważniejsze punkty, tj: Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Uwarunkowania ogólnokrajowe Uwarunkowania regionalne Uwarunkowania o zasięgu lokalnym. Taki podział został podyktowany racjonalnym uporządkowaniem ogromu dokumentów strategicznych i szczegółowych, z zakresu działań i opracowań obejmujących tematykę gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Pakiet klimatyczno- energetyczny do roku 2020r. Strona 14

15 W marcu 2007r. przyjęty został przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich Unii Europejskiej pakiet klimatyczno-energetyczny do roku 2020, tzw. 3 x 20%. W związku z powyższym Polska, zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, podjęła ww. zobowiązania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma posłużyć jako praktyczne narzędzie do osiągnięcia jego celów. Tabela 1. Pakiet klimatyczno- energetycznego do roku 2020 cele - zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020r. w porównaniu do poziomu z 1990r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych, - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii do 20% w 2020r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych. Konieczne zatem jest podjęcie wielu działań, o szerokim zakresie, bezpośrednio wpływających na redukcję zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych, a także tych pośrednio sprzyjających ograniczeniu zużyciu paliw i energii. Jest to możliwe dzięki kooperacji głównych obszarów gospodarki i różnych poziomów administracyjnych, zarówno europejskich i krajowych, w tym regionalnych i lokalnych (gmina oraz powiat). Realizacja celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, możliwa jest m.in. dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata Utworzono go w ramach krajowej inicjatywy, której u podstawy ideologicznej leży ochrona klimatu. Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować podmioty, aplikujące o środki z programu krajowego POIiŚ na lata oraz z programów regionalnych na lata , które będą posiadać opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej. Wdrożenie PGN winno skutkować Strona 15

16 korzyściami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi dla beneficjenta ww. programów. "Europa 2020" - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu została przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku. Jest to strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na najbliższe lata. Innowacyjne współdziałanie państw członkowskich w ramach omawianej strategii ma przyczynić się do zwalczenia kryzysu związanego przede wszystkim z nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami oraz z pogłębiającym się starzeniem społeczeństwa i bezrobociem. Podstawą tego dokumentu było wyznaczenie głównych celów rozwojowych, do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie unijnym, w zakresie: zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii, które w formie wskaźników posłużą do oceny postępów w realizacji Europa Tabela Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii 20/20/20 cele - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o min. 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%), - źródła odnawialne powinny stanowić min. 20% udziału w energii użytkowej, - efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%. Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii Europa 2020 są Krajowe Programy Reform opracowywane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz przygotowane przez Komisję Europejską inicjatywy przewodnie realizowane na poziomie Unii Europejskiej, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych Uwarunkowania ogólnokrajowe Gospodarka niskoemisyjna uwarunkowana jest przede wszystkim krajowymi planami, strategiami i programami. Polskie władze aktywnie biorą udział w kreowaniu wspólnotowej polityki energetycznej, dokonując przy tym transpozycji oraz implementacji prawodawstwa unijnego. Podczas tego procesu kładą nacisk szczególnie na krajowe uwarunkowania, m.in.: posiadane zasoby energetyczne, Strona 16

17 technologiczne uwarunkowania wytwarzania i przesyłu energii oraz ochronę interesów odbiorców. Główne dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym: Polityka Ekologiczna Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 została przyjęta przez Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 501). Wymagana jest ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn.zm.). Jest to jeden z głównych dokumentów strategicznych, do którego celów zalicza się, w szczególności: wyznaczenie kierunków działań powodujących zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz określanie priorytetów w zakresie wykorzystania OZE. Realizacja polityki ekologicznej państwa winna uwzględniać aspekty ekologiczne, przede wszystkim zrównoważony rozwój. Należy je obligatoryjnie włączać do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku dzięki temu dokumentowi, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, realizowane są cele polityki energetycznej wyznaczone dla Wspólnoty. Wyznaczono sześć podstawowych założeń polskiej polityki energetycznej (tabela 3). Tabela 3. Cele Polityki energetycznej Polski do 2030 roku: cele - poprawa efektywności energetycznej, - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, - dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, - rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, - rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. Wcielenie w życie powyższych celów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie zmniejszając energochłonność Strona 17

18 polskiej gospodarki. W mierzalny sposób odzwierciedli się w ograniczeniu emisji z sektora energetycznego do atmosfery. Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 Została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2003 r. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski. Celem strategicznym polityki klimatycznej, najważniejszym z punktu widzenia PGN, jest działanie rzecz ochrony klimatu poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jego osiągniecie możliwe jest m.in. poprzez racjonalizację wykorzystania energii, surowców i produktów przemysłu. Strategia Rozwoju Kraju 2020 została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Określa ona cele strategiczne do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych. Do najważniejszych strategii z punktu widzenia PGN należy bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, gdzie za główny cel stawia się wzrost efektywności energetycznej i poprawę stanu środowiska, głównie powietrza atmosferycznego. Na rzecz efektywności energetycznej wpływać ma zwiększanie wykorzystania OZE a także innowacyjne i energooszczędne technologie maszyn i urządzeń. Zaś w kwestii polepszenia jakości powietrza należy podjąć działania, w szczególności, obejmujące redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza na najbardziej emisyjnych obszarach (transport, energetyka) oraz z rozproszonych źródeł o największej emisji (małe kotłownie węglowe). Osiągnieciu celów z zakresu ograniczenia emisji sprzyjać będzie wdrażanie nowoczesnych technologii zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, stosowanie alternatywnych paliw w przemyśle czy też paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 23 sierpnia 2001 roku zakłada osiągnięcie celów polityki ekologicznej, szczególnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez wzrost wykorzystania OZE w bilansie Strona 18

19 paliwowo-energetycznym kraju do 14 % w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej dnia 7 grudnia 2007 r. i uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. Pod względem ilości środków przeznaczonych na realizację POIiŚ jest on największym programem w Polsce. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz środków krajowych publicznych i prywatnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dzięki integralnemu podejściu do aspektów infrastruktury technicznej i społecznej ma posłużyć jako narzędzie do osiągnięcia założeń opracowanych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata (NSRO). Realizacja celów w zakresie POIiŚ obejmuje sześć sektorów: środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Priorytetowym zadaniem POIiŚ jest maksymalizacja rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia, dla którego warunkiem koniecznym jest bezpieczeństwo energetyczne. Ww. program jest nastawiony na zmniejszenie energochłonności w odniesieniu do krajowej gospodarki z jednoczesną redukcją niepożądanego wpływu sektora energetyki na środowisko. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej obejmuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013- (załącznik nr 9 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej). Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) Jego założenia zostały przyjęte 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. NPRGN ma na celu przekształcenie polskiej gospodarki na niskoemisyjną, co wynika ze zobowiązań jakie Polska podjęła na szczeblu prawa Strona 19

20 międzynarodowego, m.in.: w Protokole z Kioto i pakiecie klimatycznoenergetycznym Unii Europejskiej. Przewodnią ideą Programu jest zagwarantowanie korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, których osiągnięcie uwarunkowane będzie przez wdrożenie działań ograniczających emisję, m.in.: nowych pro środowiskowych technologii i zwiększenie ich innowacyjności, ograniczenie energochłonności i tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystkie te działania będą zmierzały do wzrostu konkurencyjności gospodarki na tle międzynarodowym. Tabela 4. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej cele GŁOWNY: - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju SZCZEGÓŁOWE: - Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, - Poprawa efektywności energetycznej, - Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, - Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, - Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, - Promocja nowych wzorców konsumpcji. Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej Został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 2013 r. Dokumentem docelowym będzie Krajowa Polityka Miejska (KPM) realizowana w latach Zostaną w niej określone kierunki działań na rzecz rozwoju polskich miast oraz źródła ich finansowania. Strategicznym celem KPM jest umocnienie pozycji miast w procesie kształtowania wzrostu gospodarczego, głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Dla Planu gospodarki niskoemisyjnej kluczowe znaczenie ma innowacyjne podejście do zagadnień związanych z transportem, gdzie kładzie się nacisk na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (np. poprzez emisje). hałas, Strona 20

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Pyskowice Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice Zespół wykonawczy: Dawid Zielonka Piotr

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH

Konferencja szkoleniowa PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Kielce, 24 kwietnia 2015 roku Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto Fot. Urząd y Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY, wrzesieo 2010 Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo