PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA"

Transkrypt

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/ Brzeg

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Cel i zakres opracowania unijne i międzynarodowe krajowe Streszczenie w języku niespecjalistycznym Ogólna strategia przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Uwarunkowania ogólnokrajowe Uwarunkowania regionalne Uwarunkowania w zasięgu lokalnym Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej Cele strategiczne i szczegółowe INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA (CO 2) DLA MIASTA GŁOGÓW Metodologia inwentaryzacji Czynniki wpływające na emisję CO CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Położenie Administracyjne Geograficzne i geograficzno-fizyczne Komunikacyjne Warunki hydrograficzne Wody powierzchniowe Wody podziemne Gleby Budowa geologiczna Struktura użytkowania gruntów Klimat Walory przyrodniczo - turystyczne Sytuacja demograficzna Sytuacja mieszkaniowa Sytuacja gospodarcza Strona 2

3 3.11. Sieci i instalacje Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Instalacje ciepłownicze Sieć energetyczna Transport Układ kolejowy Układ drogowy OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Charakterystyka głównych zanieczyszczeń powietrza Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Głogów Identyfikacja sektorów problemowych OCENA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ INWENTARYZACJA EMISJI CO Energia elektryczna Gaz Ciepło sieciowe Inne nośniki energii Oświetlenie uliczne Transport Podsumowanie inwentaryzacji emisji METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Działania i zadania Sektorowy potencjał redukcji Możliwe do osiągnięcia oszczędności eksploatacyjne ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE Struktury organizacyjne Aspekty finansowe Organy i Instytucje Źródła finansowania DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE STRATEGIE, CELE I ZADANIA Strona 3

4 11. DZIAŁANIA, ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM SZACOWANE POZIOMY REDUKCJI EMISJI Poziom redukcji emisji CO 2 w stosunku do lat poprzednich Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych MONITORING WSKAŹNIKÓW I RAPORTOWANIE EFEKTÓW Monitoring wskaźników Raportowanie ZAŁĄCZNIKI Strona 4

5 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Rada Miejska w Głogowie na mocy Uchwały nr L/318/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej przystąpiła w dniu roku do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem wielowymiarowym, niebywale istotnym przy formułowaniu nowej strategii zarządzania gospodarką, mającej na celu zrównoważony rozwój. Integracja działań gospodarczych, politycznych oraz społecznych, z zachowaniem ciągłości i równowagi kluczowych procesów przyrodniczych ma w klarowny sposób podkreślać ważność aspektu, jakim jest poszanowanie zasobów naturalnych ze względu na ich ograniczony zakres. Za priorytet PGN stawia się przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Schemat1. Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa Cele PGN dla Miasta Głogowa polepszenie jakości powietrza poprawa efektywności energetycznej zwiększenie wykorzystania OZE Strona 5

6 Niniejszy PGN dedykowany jest dla terytorium należącego do Gminy Miejskiej Głogów. Służy on do osiągnięcia wielostopniowych celów opracowanych w dokumentach rangi lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. PGN w skali lokalnej ma za zadanie usystematyzować i zharmonizować gminne działania na rzecz osiągnięcia określonych założeń. Głównym jego celem jest analiza i ocena sytuacji wyjściowej w Gminie Miejskiej Głogów w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz przedstawienia możliwych rozwiązań dążących do ich redukcji. Regionalnie zaś skupia się na planowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza tam, gdzie doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń, gdzie dane obszary zostały objęte programem ochrony powietrza, a także tam, gdzie zostały zaplanowane działania krótkoterminowe. PGN dla Głogowa będzie obejmował następujący zakres: 1. Informacje ogólne charakterystyka gminy pod kątem obszarów mających bezpośredni wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 2. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta powstałej w skutek spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne grupy odbiorców energii oraz ze środków transportu wykorzystujących paliwa jako źródło energii do zasilania silników. 3. Prognoza redukcji emisji do roku 2020 przy założeniu wariantu niskoemisyjnego. 4. Podsumowanie w języku niespecjalistycznym. Podstawą do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa jest zawarta pomiędzy Gmina Miejską Głogów, a Firmą Envi Konsulting ul. Wolności 13/8, Brzeg Umowa nr UM/52/ZPZ/113/15 z dnia 03 lutego 2015 roku dotycząca opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa, bazy danych i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania Planu na środowisko. Strona 6

7 1.2. Źródła prawa Plan gospodarki niskoemisyjnej sporządzony został w oparciu o zdobyte materiały źródłowe, w tym: Materiały udostępnione przez Zamawiającego, w szczególności; Miejski Program Ochrony Środowiska Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Głogowa na lata Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Głogowa Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa dostępne w Urzędzie Miejskim w Głogowie Program Ochrony Zieleni Raporty, dane statystyczne, opracowania i sprawozdania Instytucji Publicznych, w tym: Głównego Urzędu Statystycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwa Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Literatura specjalistyczna. Materiały autorskie zebrane przez Firmę Envi Konsulting Wykonawcę PGN. Wszelkie pozyskane i przetworzone informacje oraz dane zawarte w przedmiotowym Planie gospodarki niskoemisyjnej zostały przygotowane Strona 7

8 i opracowane zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi,unijnymi i krajowymi przepisami prawnymi unijne i międzynarodowe W kontekście zgodności z przepisami międzynarodowymi wskazać należy: Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja o różnorodności biologicznej, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 pn. Przyszłość jaką chcemy mieć, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP) wraz z protokołami. W kontekście zgodności z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej: Państwa członkowskie Unii Europejskiej chcąc podążać za trendem pro środowiskowym winny starać się przekierować swoja gospodarkę na tory niskoemisyjne. Warto podkreślić fakt, że rozwój gospodarki kształtowany jest głównie w skali lokalnej, dlatego też należy podejmować działania przede wszystkim na tym poziomie. Korzyści wypływające z prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej skłoniły władze miasta Głogów do podjęcia działań w tym kierunku, poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Służyć on ma za narzędzie do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego oraz być zgodny z wytycznymi strategii Europa PGN ma także przyczynić się do wypełnienia wymagań wynikających z nw. źródeł prawa, w szczególności: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. UE L 140 z ) tzw. decyzja non-ets. Strona 8

9 Na drodze powyższej decyzji przypisano każdemu z państw członkowskich roczny limit emisji gazów cieplarnianych na lata od 2013 do 2020 roku Każdego roku emisje państw członkowskich muszą znajdować się poniżej odpowiadającego im rocznego limitu emisji. Na rok 2020 dla Polski przewidziano limit emisji w wysokości 14 %. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE ora 2003/30/WE (Dz. U. UE L 140 z ). tzw. dyrektywa OZE. Powyższa Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zobowiązaniem Polski wynikającym z ww. dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. nie mniej niż 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii końcowej. Ponadto państwa członkowskie muszą przyjąć krajowe plany działania, w których określono na rok 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych zużywany w sektorze transportu oraz energii elektrycznej i ogrzewania. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z ). Nakłada ona na państwa członkowskie UE obowiązek stosowania takich technologii w budownictwie użyteczności publicznej, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki posiadały zużycie energii, jak najbardziej zbliżone do zera. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz. U. UE L 315/1 z ) tzw. dyrektywa EED. Powyższa dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii. Ma to zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu jakim jest wzrost efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Każde państwo członkowskie ustala orientacyjną krajową Strona 9

10 wartość docelową w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność. Dla Polski w Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii Europa 2020 określono cel zmniejszenia zużycia energii w polskiej gospodarce o 13,6 Mtoe co odpowiada zaledwie ok. 20 mln ton węgla energetycznego. Zgodnie z metodologią unijną powinien wynosić on ok.22 Mtoe. Drugim celem nadrzędnym ustanowionym przez polski rząd, jest zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki (wyrażonej w toe/pln PKB) o 14% w stosunku do roku bazowego. Źródłami prawa są również akty wykonawcze do ww. regulacji, aktualne na dzień podpisania umowy krajowe Planowanie energetyczne w Polsce jest realizowane przede wszystkim na poziomie gminnym. Mają na nie wpływ zarówno polityka jak i działalność przedsiębiorstw energetycznych. Zależne jest także w dużej mierze od administracji rządowej tzn. od wojewodów oraz Ministra Gospodarki. W polskim prawie występuje kilkanaście aktów regulujących kwestie związane z krajowym planowaniem energetycznym, m.in.: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U nr 78 poz. 483) zgodnie z art. 5, stanowi o tym, że należy zapewnić ochronę środowiska, poprzez zrównoważony rozwój. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją tego celu. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz z poźn. zm.) określa Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jest to plan zbliżony tematycznie do Plan gospodarki niskoemisyjnej. PGN nie podlega jednak regulacjom związanym z przyjęciem projektu założeń do planu. Jest to strategiczny, długoterminowy dokument o charakterze całościowym, co oznacza, że obejmuję on obszar całej gminy, gdzie jego głównymi założeniami są to: wzrost efektywności energetycznej Strona 10

11 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn.zm.) normuje konieczność utworzenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, inaczej niż w przypadku PGN, który nie jest prawnie wymagany na dzień jego sporządzenia. Motywacją do jego utworzenia jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska ( ), Priorytet 9.3 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto opracowanie PGN podyktowane jest aktualna polityką państwa polskiego i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przyjętego 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów. Ma on na celu m.in. realizację międzynarodowych zobowiązań Polski oraz unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Wynikają z niego również zadania szczegółowe dla gmin: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) określa obowiązki jednostek sektora publicznego oraz działania z zakresu tematyki efektywności energetycznej. Przede wszystkim przedstawia zasady wytyczania końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, czy też zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności. PGN ma pomóc w procesie wdrażania założeń powyższej ustawy. Pozostałe: Strona 11

12 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz z poźn. zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z poźn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z poźn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP), Założenia do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Polityka Energetyczna Polski do 2030r., Źródłami prawa są również akty wykonawcze do ww. ustaw, aktualne na dzień podpisania umowy Streszczenie w języku niespecjalistycznym Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem o charakterze planistycznym, którego głównym celem jest skoncentrowanie działań na podniesieniu efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści z zachowaniem równowagi pomiędzy aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Strona 12

13 Konieczność sporządzenia Planu wynika z ratyfikowanej przez Polskę w roku 1994 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997r. oraz pakietu klimatycznoenergetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa wpisuje się w politykę energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Ponadto, dokument może pomóc w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Celem nadrzędnym zadania jakim jest kreowanie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej w strukturze lokalnej jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, społecznym i naturalnym. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa ma za zadanie ocenę sytuacji wyjściowej, zidentyfikowanie obszarów problemowych oraz dokonanie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których realizacja ma skutkować poprawą bezpieczeństwa energetycznego gminy. Planowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii finalnej, poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w finalnej konsumpcji energii w konsekwencji przyczyni się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców. Powodzenie osiągnięcia założonych celów zależy przede wszystkim od możliwości finansowych oraz możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze źródeł nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Innymi podstawowymi uwarunkowaniami są aspekty techniczne, organizacyjne i administracyjne, które wymagać będą każdorazowego analizowania możliwości realizacji konkretnych projektów. Strona 13

14 1.4. Ogólna strategia przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gmina Miejska Głogów uzyskała dofinansowanie na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IX, w którym występuje sześć działań, w tym działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. PGN opracowano zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dodatkowo Miasto Głogów, jako jednostka samorządu terytorialnego, podlega pod regionalne i lokalne przepisy, uwarunkowania, plany, programy, strategie oraz procedury, które również kształtują gospodarką niskoemisyjną, uwzględniając jednocześnie ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Pracując nad ogólną strategią i ideą rozwoju Miasta Głogowa przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować dokumenty szczegółowe i strategiczne oraz zaplanować priorytetowe cele strategiczne możliwe do zrealizowania na poziomie lokalnym Uwarunkowania zewnętrzne Podrozdział Uwarunkowania zewnętrzne ujęto w najważniejsze punkty, tj: Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Uwarunkowania ogólnokrajowe Uwarunkowania regionalne Uwarunkowania o zasięgu lokalnym. Taki podział został podyktowany racjonalnym uporządkowaniem ogromu dokumentów strategicznych i szczegółowych, z zakresu działań i opracowań obejmujących tematykę gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej Uwarunkowania międzynarodowe i unijne Pakiet klimatyczno- energetyczny do roku 2020r. Strona 14

15 W marcu 2007r. przyjęty został przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich Unii Europejskiej pakiet klimatyczno-energetyczny do roku 2020, tzw. 3 x 20%. W związku z powyższym Polska, zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, podjęła ww. zobowiązania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma posłużyć jako praktyczne narzędzie do osiągnięcia jego celów. Tabela 1. Pakiet klimatyczno- energetycznego do roku 2020 cele - zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020r. w porównaniu do poziomu z 1990r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych, - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii do 20% w 2020r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych. Konieczne zatem jest podjęcie wielu działań, o szerokim zakresie, bezpośrednio wpływających na redukcję zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych, a także tych pośrednio sprzyjających ograniczeniu zużyciu paliw i energii. Jest to możliwe dzięki kooperacji głównych obszarów gospodarki i różnych poziomów administracyjnych, zarówno europejskich i krajowych, w tym regionalnych i lokalnych (gmina oraz powiat). Realizacja celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, możliwa jest m.in. dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata Utworzono go w ramach krajowej inicjatywy, której u podstawy ideologicznej leży ochrona klimatu. Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować podmioty, aplikujące o środki z programu krajowego POIiŚ na lata oraz z programów regionalnych na lata , które będą posiadać opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej. Wdrożenie PGN winno skutkować Strona 15

16 korzyściami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi dla beneficjenta ww. programów. "Europa 2020" - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu została przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku. Jest to strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na najbliższe lata. Innowacyjne współdziałanie państw członkowskich w ramach omawianej strategii ma przyczynić się do zwalczenia kryzysu związanego przede wszystkim z nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami oraz z pogłębiającym się starzeniem społeczeństwa i bezrobociem. Podstawą tego dokumentu było wyznaczenie głównych celów rozwojowych, do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie unijnym, w zakresie: zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii, które w formie wskaźników posłużą do oceny postępów w realizacji Europa Tabela Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii 20/20/20 cele - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o min. 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%), - źródła odnawialne powinny stanowić min. 20% udziału w energii użytkowej, - efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%. Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii Europa 2020 są Krajowe Programy Reform opracowywane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz przygotowane przez Komisję Europejską inicjatywy przewodnie realizowane na poziomie Unii Europejskiej, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych Uwarunkowania ogólnokrajowe Gospodarka niskoemisyjna uwarunkowana jest przede wszystkim krajowymi planami, strategiami i programami. Polskie władze aktywnie biorą udział w kreowaniu wspólnotowej polityki energetycznej, dokonując przy tym transpozycji oraz implementacji prawodawstwa unijnego. Podczas tego procesu kładą nacisk szczególnie na krajowe uwarunkowania, m.in.: posiadane zasoby energetyczne, Strona 16

17 technologiczne uwarunkowania wytwarzania i przesyłu energii oraz ochronę interesów odbiorców. Główne dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym: Polityka Ekologiczna Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 została przyjęta przez Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 501). Wymagana jest ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn.zm.). Jest to jeden z głównych dokumentów strategicznych, do którego celów zalicza się, w szczególności: wyznaczenie kierunków działań powodujących zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz określanie priorytetów w zakresie wykorzystania OZE. Realizacja polityki ekologicznej państwa winna uwzględniać aspekty ekologiczne, przede wszystkim zrównoważony rozwój. Należy je obligatoryjnie włączać do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku dzięki temu dokumentowi, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, realizowane są cele polityki energetycznej wyznaczone dla Wspólnoty. Wyznaczono sześć podstawowych założeń polskiej polityki energetycznej (tabela 3). Tabela 3. Cele Polityki energetycznej Polski do 2030 roku: cele - poprawa efektywności energetycznej, - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, - dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, - rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, - rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. Wcielenie w życie powyższych celów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie zmniejszając energochłonność Strona 17

18 polskiej gospodarki. W mierzalny sposób odzwierciedli się w ograniczeniu emisji z sektora energetycznego do atmosfery. Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 Została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2003 r. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski. Celem strategicznym polityki klimatycznej, najważniejszym z punktu widzenia PGN, jest działanie rzecz ochrony klimatu poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jego osiągniecie możliwe jest m.in. poprzez racjonalizację wykorzystania energii, surowców i produktów przemysłu. Strategia Rozwoju Kraju 2020 została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Określa ona cele strategiczne do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych. Do najważniejszych strategii z punktu widzenia PGN należy bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, gdzie za główny cel stawia się wzrost efektywności energetycznej i poprawę stanu środowiska, głównie powietrza atmosferycznego. Na rzecz efektywności energetycznej wpływać ma zwiększanie wykorzystania OZE a także innowacyjne i energooszczędne technologie maszyn i urządzeń. Zaś w kwestii polepszenia jakości powietrza należy podjąć działania, w szczególności, obejmujące redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza na najbardziej emisyjnych obszarach (transport, energetyka) oraz z rozproszonych źródeł o największej emisji (małe kotłownie węglowe). Osiągnieciu celów z zakresu ograniczenia emisji sprzyjać będzie wdrażanie nowoczesnych technologii zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, stosowanie alternatywnych paliw w przemyśle czy też paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 23 sierpnia 2001 roku zakłada osiągnięcie celów polityki ekologicznej, szczególnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez wzrost wykorzystania OZE w bilansie Strona 18

19 paliwowo-energetycznym kraju do 14 % w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej dnia 7 grudnia 2007 r. i uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. Pod względem ilości środków przeznaczonych na realizację POIiŚ jest on największym programem w Polsce. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz środków krajowych publicznych i prywatnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dzięki integralnemu podejściu do aspektów infrastruktury technicznej i społecznej ma posłużyć jako narzędzie do osiągnięcia założeń opracowanych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata (NSRO). Realizacja celów w zakresie POIiŚ obejmuje sześć sektorów: środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Priorytetowym zadaniem POIiŚ jest maksymalizacja rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia, dla którego warunkiem koniecznym jest bezpieczeństwo energetyczne. Ww. program jest nastawiony na zmniejszenie energochłonności w odniesieniu do krajowej gospodarki z jednoczesną redukcją niepożądanego wpływu sektora energetyki na środowisko. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej obejmuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013- (załącznik nr 9 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej). Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) Jego założenia zostały przyjęte 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. NPRGN ma na celu przekształcenie polskiej gospodarki na niskoemisyjną, co wynika ze zobowiązań jakie Polska podjęła na szczeblu prawa Strona 19

20 międzynarodowego, m.in.: w Protokole z Kioto i pakiecie klimatycznoenergetycznym Unii Europejskiej. Przewodnią ideą Programu jest zagwarantowanie korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, których osiągnięcie uwarunkowane będzie przez wdrożenie działań ograniczających emisję, m.in.: nowych pro środowiskowych technologii i zwiększenie ich innowacyjności, ograniczenie energochłonności i tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystkie te działania będą zmierzały do wzrostu konkurencyjności gospodarki na tle międzynarodowym. Tabela 4. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej cele GŁOWNY: - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju SZCZEGÓŁOWE: - Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, - Poprawa efektywności energetycznej, - Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, - Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, - Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, - Promocja nowych wzorców konsumpcji. Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej Został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 2013 r. Dokumentem docelowym będzie Krajowa Polityka Miejska (KPM) realizowana w latach Zostaną w niej określone kierunki działań na rzecz rozwoju polskich miast oraz źródła ich finansowania. Strategicznym celem KPM jest umocnienie pozycji miast w procesie kształtowania wzrostu gospodarczego, głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Dla Planu gospodarki niskoemisyjnej kluczowe znaczenie ma innowacyjne podejście do zagadnień związanych z transportem, gdzie kładzie się nacisk na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (np. poprzez emisje). hałas, Strona 20

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GŁOGOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2. Źródła prawa... 7 1.2.1. unijne i międzynarodowe... 8 1.2.2. krajowe... 10 1.3. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI mgr inż. Antonina Kaniszewska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO... 4 1.1. Omówienie przedmiotowego dokumentu....

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Nowy Sącz, 28 kwiecień 2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - konkurs Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ustanowił konkurs

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE Przedstawiciel branży OZE Podstawy prawne OZE Co to jest energia odnawialna? odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi 1 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY 20.03.2015. Paweł Gilewski Magdalena Maksymowicz Arkadiusz Węglarz Anna Wierzchołowska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko

Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim. Tomasz Poskrobko Polityka ekologiczna na szczeblu europejskim Tomasz Poskrobko Etapy rozwoju PE w UE Traktat rzymski tworzący EWG (1957) Strategia lizbońska (1999) Strategia z Goteborga (2001) Środowiskowe plany działania

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI POZNAŃ, LIPIEC 2015 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE I WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo