Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi"

Transkrypt

1 1

2 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

3 Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia w ciepło. Grupa docelowa - przedstawiciele JST: włodarze, radni i pracownicy zajmujący się tematyką energetyczną i inwestycjami energooszczędnymi oraz planowaniem strategicznym i funduszami UE, a projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i metodologii opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej, jako narzędzi planowania gospodarki energią w gminie. 32 dni szkoleniowe dla pracowników samorządowych w całym kraju.

4 Projekt Gminna Mapa Energetyczna II W ramach projektu GME II powstanie: 5 modelowych analiz wykonalności przedsięwzięć obniżających emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. dwa modelowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej: jeden dla miasta i jeden dla małej gminy wiejskiej. Kurs e-learningowy - pełny pakiet materiałów ze szkoleń stacjonarnych. Pozwoli na pogłębienie nabytej już wiedzy oraz jej usystematyzowanie.

5 Podstawy prawne

6 Pakiet Klimatyczno Energetyczny x 20% (Komisja Europejska 2007): Redukcja emisji gazów cieplarnianych (przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r.); Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE (do 20% w 2020 r.); Redukcja zużycia energii finalnej (o 20% do 2020 r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię). Poprawa jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenia poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO 2, NO x ).

7 Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata Trzy podstawowe, wzajemnie powiązane ze sobą priorytety: 1. wzrost inteligentny (smart growth): rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 2. wzrost zrównoważony (sustainable growth): wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, 3. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth): wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia.

8 Strategia Europa 2020 Pięć głównych celów dla całej UE, wśród nich Cel 20/20/20: Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 %. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające) 20 % energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych 15%) efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 % (dla PL Na poziomie krajowym: Krajowy Program Reform - instrument realizacji zobowiązań wynikających z Europa 2020: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO 2.

9 Strategia Europa 2020 Krajowy Program Reform jeden toe jako równowartość GJ lub MWh, średnie roczne zużycie ciepła na 1 mieszkanie w Polsce ok. 31,2 GJ/rok Energia pierwotna - zawarta w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Energia końcowa faktycznie zużywana

10 Dyrektywy UE 1. Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej unieważniła dyrektywy o promocji kogeneracji (2004/8/EC) i w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (2006/32/WE). 2. Dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - projektowanie konkretnych wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 3. Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

11 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej w UE, istotny czynnik realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020, określa zasady, na jakich powinien funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości ograniczające efektywność dostaw, przewiduje ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, Do 30 czerwca 2014 r. Komisja Europejska dokona oceny osiągniętego postępu oraz stwierdzi prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Unię zużycia energii na poziomie nie wyższym niż 1474 Mtoe energii pierwotnej lub nie wyższym niż 1078 Mtoe energii końcowej w 2020 r.

12 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej Przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z sektora energetycznego i do doprowadzenia do bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej do 2050 r. - m.in. redukcja GHG (gazów cieplarnianych) o 80-95% do 2050 r. w porównaniu do 1990 r. Źródło:

13 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE do 2050 roku Źródło:

14 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej państwa członkowskie, w tym Polska zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy do 5 czerwca 2014 r. do tego terminu konieczne zmiany szeregu ustaw: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska, Prawo energetyczne oraz innych, wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach : państwa członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać realizację celów dyrektywy: przeznaczanie środków na efektywność energetyczną w ramach m.in. funduszy strukturalnych, funduszu spójności, in. np. Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej.

15 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej zobowiązania rządowe Wspieranie inwestycji w renowację zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają budynki! Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej do końca 2020 wszystkie nowe budynki o zerowym zużyciu energii! Wdrożenie systemu zobowiązującego do uzyskania oszczędności przez dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii, Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą stronę zobowiązaną, Program zachęt dla MŚP do wykonania audytów energetycznych, Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu.

16 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska Struktura finalnego zużycia energii w Polsce - porównanie

17 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska Historyczna emisja gazów cieplarnianych w Polsce Źródło: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey & Company dla MG

18 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska Źródło: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey & Company dla MG

19 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska W ramach indywidualnego ogrzewania piecowego w Polsce spalane jest co najmniej 12 mln ton węgla, co przy sprawności instalacji poniżej 50% daje ok. 6 mln ton węgla marnotrawionych co roku. Źródło:

20 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska Źródło: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey & Company dla MG

21 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej perspektywa polska Źródło: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey & Company dla MG

22 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej zobowiązania rządowe Państwa członkowskie mają zachęcać gminy oraz inne instytucje publiczne do przyjmowania zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np. SEAP) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści planów i o postępach w realizacji celów. Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.

23 Legislacja krajowa Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U nr 94 poz. 551) - rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej, Polityka energetyczna Polski do 2030 w opracowaniu perspektywa Konsekwentne zmniejszanie energochłonności gospodarki w 2030 do poziomu UE15 z roku 2005, Ustawa o OZE (projekt rządowy 04/2014) 2016? zobowiązania Polski dotyczące zużycia energii z OZE w 2020 roku 15 % udziału zielonego prądu w całej produkcji energii, z czego 19 % w wytwarzaniu prądu. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski. Zmiany po wdrożeniu Dyrektywy 2012/27/UE

24 Plany gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu UE i krajowym

25 Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors, CoM) Inicjatywa Komisji Europejskiej angażująca władze lokalne w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze zobowiązują się do ograniczenia na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO 2 ) o co najmniej 20% do 2020 r.: inwentaryzacja emisji CO 2, opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), raz na 2 lata sprawozdanie z wdrażania SEAP, promocja racjonalnego wykorzystania energii, dzielenie się dobrymi praktykami z innymi JST. t%20porozumienia%20burmistrzow.pdf

26 Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors, CoM) Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych wybranych w demokratycznych wyborach, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji lokalnych polityk energetycznych/klimatycznych. Rada Miasta/Gminy formalnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów (uchwała) i upoważnia burmistrza, prezydenta, wójta lub innego przedstawiciela Rady do podpisania formularza przystąpienia. Przystąpienie możliwe w każdej chwili, a procedura jest bezpłatna.

27 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) - kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób sygnatariusz Porozumienia zamierza osiągnąć przyjęty przez siebie cel w zakresie redukcji emisji CO 2 do 2020 roku. Określa działania i konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi oraz osobami odpowiedzialnymi za ich wprowadzenie. P/Poradnik_SEAP_2012_final.pdf

28 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Powinien obejmować sektory, które zostały objęte bazową inwentaryzacją emisji: budynki, wyposażenie/urządzenia oraz przemysł (budynki komunalne, budynki usługowe, budynki mieszkalne, oświetlenie publiczne, zakłady przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, ), transport (flota miejska, transport publiczny, transport prywatny i komercyjny), lokalna produkcja energii elektrycznej (zakłady o niewielkiej mocy), lokalna produkcja ciepła/chłodu, kogeneracja (miejskie systemy ciepłownicze, ). Formalnie przyjęty przez Radę Miasta/ Gminy.

29 Korzyści przystąpienia do Porozumienia Wsparcie ze strony instytucji unijnych i innych sygnatariuszy Dostęp do dedykowanych dla sygnatariuszy środków finansowania Wymiana doświadczeń Redukcja emisji CO 2 Promocja Gminy i Miasta jako dbającego o klimat Ograniczenie wydatków na energię Poprawa jakości środowiska naturalnego Poprawa warunków życia mieszkańców

30 Dobre praktyki SEAP Gmina Bielsko - Biała Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta, z sektorów: mieszkalnictwo, przemysł i transport w latach 1990 oraz 2008, a następnie prognoza emisji na rok precyzyjne określenie celu redukcji emisji: ton CO2 w okresie 10 lat. Projekt działań na rzecz redukcji emisji, których realizacja przyniesie oszczędności rzędu 60 milionów zł rocznie. Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w racjonalizacji zużycia energii: termomodernizacje, OZE, poprawa efektywności energetycznej systemów transportu, modernizacja sieci ciepłowniczej, montaż kolektorów słonecznych. Zmiana zachowań mieszkańców - redukując tylko o 1% zużycie mediów energetycznych (prąd, gaz, ciepło) w ciągu roku mogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ok ton.

31 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) strategia rozwoju gospodarki spełniającej unijnej wymogi niskoemisyjności - w trakcie prac w Ministerstwie Gospodarki. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju poprzez cele szczegółowe: 1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 2. Poprawa efektywności energetycznej, 3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 6. Promocja nowych wzorców konsumpcji.

32 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Rok w Ministerstwie Gospodarki powstaje koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), nawiązujących do NPRGN. Pomysł oparto na funkcjonującym od 2008 r. europejskim Porozumieniu burmistrzów. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej - główny cel PGN: ograniczenie emisji musi być jasno i mierzalnie zdefiniowany. Przygotowanie planów dofinansowane z POIiŚ, Działanie 9.3 PGN kluczowy dokument dla możliwości ubiegania się o środki z nowej perspektywy projekty mają być wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym.

33 Ograniczanie emisji - wyzwania dla samorządów

34 Wyzwania w zakresie niskiej emisji - rosnące zużycie energii w gospodarce usługi; - wzrost wyposażenia gospodarstw domowych i instytucji w sprzęt elektroniczny; - niska sprawność źródeł ciepła przestarzałe systemy cieplne ; - nieopłacalność lub brak technicznych możliwości budowy systemów ciepłownicznych; - rosnące zapotrzebowanie na energię w transporcie; - nowe wymagania techniczne dla budynków; - brak planów zagospodarowania przestrzennego; - niska świadomość konieczności dbania o efektywność energetyczną; - inne

35 Nowe warunki techniczne budynków 1 stycznia zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wynik wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Cel - obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich UE. Wymagania dotyczące wskaźników EP (zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynników U (współczynnik przenikania ciepła) konsekwentnie zwiększane wraz z początkiem 2017 r. oraz 2021 r. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

36 Plany Gospodarki niskoemisyjnej jako element planowania strategicznego w gminie

37 Strategia Rozwoju Gminy Plan zagospodarowania przestrzennego Plan zaopatrzenia w ciepło Plan gospodarki niskoemisyjnej WPI/WPF Plan Gospodarowania Odpadami Plan Ochrony Środowiska

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 38

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH

Konferencja szkoleniowa PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Kielce, 24 kwietnia 2015 roku Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto Fot. Urząd y Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY, wrzesieo 2010 Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo