Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu o nazwie Fabryka Internetu AER jest: Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS , NIP , Regon we współpracy z Polskapresse o/prasa Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego 2/4 (wydawca Gazety Wrocławskiej i Naszemiasto.pl). 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz do pobrania na jego stronie internetowej oraz 3. Celem Konkursu jest propagowanie rozwoju nauki i techniki wśród uczniów szkół podstawowych, w szczególności w zakresie wiedzy na temat Internetu, a także propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem korzystania z Internetu i komputera. 4. Konkurs przeprowadzany jest w publicznych szkołach podstawowych na terytorium gminy Wrocław. 5. Tematem przewodnim konkursu jest hasło FABRYKA INTERNETU AER. 6. Konkurs polega na indywidualnej interpretacji hasła Fabryka Internetu AER poprzez przedstawienie rozumienia tego hasła w sposób dowolnie wybrany przez Uczestników Konkursu, a w szczególności w sposób graficzny, muzyczny, wizualny, audio-wizualny itp. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie inicjatywy podjęte w Szkole w trakcie trwania konkursu i nawiązujące do tematu przewodniego Konkursu. Jury konkursu będzie oceniać zarówno pojedyncze prace wykonane przez uczestników Konkursu, jak i prace zbiorowe i większe projekty obejmujące inicjatywy zrealizowane w Szkołach w trakcie trwania Konkursu (zajęcia edukacyjne, konkursy, przedstawienia teatralne itd.). 7. Uczestnik Konkursu ma dowolność w interpretacji hasła przewodniego Konkursu.

2 2 DEFINICJE Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 1. Organizator Internet Union S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS , z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28 we współpracy z Polskapresse o/prasa Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego 2/4 (wydawca Gazety Wrocławskiej i Naszemiasto.pl). 2. Jury komitet merytoryczny powoływany przez Organizatora Konkursu w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu, 3. Regulamin niniejszy dokument, wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami i załącznikami 4. Szkoła publiczna szkoła podstawowa. 5. Uczestnik Konkursu Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu. 6. Zgłaszający - osoba rejestrująca Uczestników Konkursu dyrekcja Szkoły. 7. Nauczyciel Koordynujący - osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w Szkole. 8. Strona Konkursu strona internetowa pod adresem wraz z wszelkimi podstronami oraz wraz z wszelkimi podstronami. 3 JURY KONKURSU 1. Jury Konkursu powoływany jest przez Organizatora Konkursu na czas trwania konkursu. 2. Jury Konkursu liczy od trzech do sześciu osób. 3. Działalność Jury Konkursu jest nadzorowana przez Organizatora. 4. Do zadań Jury Konkursu należy wybór zwycięzcy konkursu. 4 ZASADY REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału Uczestników w Konkursie jest: a) Przeprowadzenie w szkole inicjatywy/inicjatyw nawiązujących do tematu przewodniego konkursu, które stanowią również prace konkursowe. b) Udokumentowanie inicjatyw (opis, zdjęcia, filmy, nagrania audio, audio - wideo, prace plastyczne, wystawy, przedstawienia, lekcje tematyczne itp. )

3 c) Przesłanie dokumentacji na adres Organizatora we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28 lub na adres Dokumentacja inicjatyw zrealizowanych w Szkole powinna obejmować: o przesłanie gotowych prac wykonanych w Szkole w ramach konkursu o tytuł pracy o przesłanie opisu wszystkich inicjatyw podjętych przez Szkołę w trakcie trwania konkursu wraz z dokumentacją tj. np. zdjęciami, nagraniami video, audio d) Przesłanie na adres Organizatora we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28 lub na adres opisu aktualnego stanu wyposażenia szkolnej sali komputerowej oraz braków sprzętowych wartych uzupełnienia. 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie będący dziećmi lub wnukami pracowników Organizatora Konkursu ani członków Jury Konkursu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do współpracy przy organizacji Konkursu. 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie lub grupy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej zgłoszonej do udziału w Konkursie przez Dyrektora Szkoły. 5. Zgłoszenia prac konkursowych dokonuje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej. Nie ma ograniczeń, co do liczby prac konkursowych startujących z jednej Szkoły. Szkoła powinna wydelegować jednego reprezentanta (Nauczyciela Koordynującego), który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu na terenie Szkoły oraz za kontakt z Organizatorem Konkursu i wypełnianie wszelkich wymogów formalnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu w danej Szkole. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu jednostki zgłaszającej, Szkoły lub Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 5 HARMONOGRAM KONKURSU listopada 2012 r. - rozpoczęcie konkursu listopada 2012 r. 15 marca 2013 r. - etap nadsyłania prac konkursowych marca 2013 r. 30 marca 2013 r. - obrady Jury Konkursu i wyłonienie Zwycięzcy 4. kwiecień 2013 r. - przekazanie nagrody dla Zwycięzcy 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty publikacji ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

4 6 NAGRODA 1. Organizator przyzna w Konkursie nagrodę dla zwycięzcy. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna. 2. Nagrodą główną w Konkursie jest: a) Wyposażenie szkolnej Sali komputerowej w nowy sprzęt komputerowy b) Remont szkolnej Sali komputerowej w ten sposób, że Organizator zapewni odmalowanie pomieszczenia wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do uruchomienia sieci Internet. c) Podłączenie darmowego Internetu w Szkole (o ile budynek znajduje się w zasięgu sieci internetowej AER Network) na okres 1 roku. 3. Wartość nagrody głównej, na którą składa się wyposażenie szkolnej Sali wraz z remontem oraz kosztem świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres 1 roku, to kwota: złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 4. Organizator może w trakcie konkursu podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników Konkursu. 7 OGŁASZANIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w formie skróconej na Stronie Konkursu w terminie do r. 2. Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych na Stronach Konkursu. 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany bezpośrednio przez Organizatora o wygranej w Konkursie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. 8 ODWOŁANIA 1. Odwołania dotyczące wyników mogą być zgłaszane w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki Konkursu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do końca września 2013 r. 2. Odwołanie powinno zawierać: nazwę Uczestnika konkursu, którego dotyczy odwołanie, adres i dane Szkoły jak również dokładny opis i powód odwołania. Odwołania powinny być zgłaszane bezpośrednio w siedzibie lub na adres Organizatora we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28, listem poleconym lub w formie elektronicznej na adres W przypadku skierowania odwołania w formie

5 elektronicznej należy również nadać odwołanie listem poleconym na adres Organizatora lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora terminie 7 dni od daty wysłania odwołania drogą elektroniczną. Odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 3. Odwołania rozpatrywane będą przez Jury Konkursu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Jury Konkursu. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia odwołania. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS"

REGULAMIN Konkurs Wianki 2011 SMS REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Wianki 2011 SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31 946 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo