Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Greetings from Holidays"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: (dalej: Organizator). 2. Konkurs organizowany jest w dniach r. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 2. Zasady udziału w konkursie 1. Konkurs jest skierowany do dzieci zamieszkujących terytorium Polski, w wieku 5-12 lat (dalej: Uczestnicy). 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu i innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej. 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w formie mini reportażu ze zdjęciem lub rysunkiem, z kreatywnymi pozdrowieniami z wakacji opisującym letnie przygody i pasje dziecka w języku angielskim. Kompletna praca powinna zawierać następujące elementy: a) Zdjęcie lub rysunek w dowolnym formacie b) Opis po angielsku (maks. 60 słów) c) Wypełniony formularz zgłoszeniowy z widocznym, czytelnym ręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego (skan lub zdjęcie) 4. Uczestnik może złożyć więcej niż jedną pracę, ale za każdym razem musi spełniać warunki zawarte w punkcie Formularz konkursowy dostępny jest na stronie: oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 6. Część formularza poświęcona ochronie danych osobowych, musi być wypełniona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 7. Wypełniony formularz wraz z czytelnym ręcznym podpisem należy zeskanować oraz przesłać wraz z zadaniem konkursowym pocztą na adres do dnia 31 sierpnia 2014 r do godziny 22: Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń: a. otrzymanych po wyznaczonym terminie; b. niepełnych, zawierających nieprawdziwe dane, niepodpisanych przez przedstawiciela ustawowego, c. sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

2 9. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 3. Wyłonienie zwycięzców 1. Prace zakwalifikowane do konkursu będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. 2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora konkursu: Beata Bireta Karolina Szlasa Agata Robińska 3. Zadaniem Jury jest wyłonienie najlepszych prac. Organizator przewiduje nagrodzenie jednego zwycięzcy i wyróżnienie pięciu prac konkursowych. 4. Jury będzie oceniać prace konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria: a. Oryginalność, kreatywność przesłanej pracy w postaci zdjęcia czy rysunku b. Oryginalność, kreatywność przesłanych pozdrowień z wakacji 5. W przypadku niespełniania przez prace konkursowe wymogów wskazanych w 2, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnych nagród lub przyznania tylko części nagród. 6. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna. 7. Informacja o uzyskaniu przez Uczestnika nagrody będzie przesłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż do 12 września 2014 r. 8. Każdy z laureatów Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach Organizatora oraz na materiałach promocyjnych, stronie www oraz profilu Facebook Organizatora. 4. Nagrody 1. Autor zwycięskiej pracy zostanie nagrodzony nagrodą główną w postaci: a) Jednej, 45-minutowej lekcji on-line z języka angielskiego (za pośrednictwem Skype) dla całej klasy zorganizowanej przez British Council Polska w semestrze jesiennym 2014 o wartości 222 złotych brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote brutto), b) Publikacji pracy w kolejnym British Council Yearbook 2015 (albumie podsumowującym sukcesy uczniów oraz najciekawsze wydarzenia organizowane przez British Council Polska), c) Jednej kolorowej koszulki o wartości 35 złotych brutto (słownie: trzydzieści pięć złote brutto), d) Pakietu nagród przewidzianym dla pozostałych Laureatów o wartości 79 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złote brutto).

3 Łączna wartość jednej nagrody głównej wynosi 336 złote brutto (słownie: trzysta trzydzieści sześć złote brutto). 2. Laureaci pięciu wyróżnionych prac otrzymają nagrody-wyróżnienia: a) Certyfikat British Council uczestnictwa w konkursie Greetings from Holidays, b) Wyróżnienie na stronie internetowej oraz profilu Facebook - British Council Polska: https://www.facebook.com/britishcouncilpolska c) Plecaczek Learn English Kids wypełniony materiałami do nauki angielskiego od British Council o wartości 79 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złote brutto). Łączna wartość jednej nagrody wyróżnienia wynosi 79 złote brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złote brutto). 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród innymi, o równej lub większej wartości finansowej, a także do nieprzyznania niektórych nagród. 4. Przekazanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 5. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przesyłką poleconą, pocztą tradycyjną. 6. Laureaci nie mogą przenieść prawa do przyznanych im nagród na osoby trzecie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia związane z odbiorem nagrody po stronie Laureata. 8. W razie nieodebrania nagrody przez Laureata i zwrotu przesyłki do Organizatora, Laureat traci prawo do nagrody. 5. Ochrona danych osobowych 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 2. Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika konkursu, o którym mowa w ust. 1, musi być podpisane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. 3. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator oświadcza, że: a. administratorem danych jest Fundacja British Council z siedzibą w Warszawie, b. dane są zbierane na potrzeby Konkursu objętego niniejszym Regulaminem oraz do celów marketingowych związanych z promocją kursów, c. dane Laureatów konkursu będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora d. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do ich danych i ich poprawiania, e. podanie danych jest dobrowolne. 4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 5 ust. 1 znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4 6. Prawa autorskie 1. Poprzez uczestnictwo w konkursie i wypełnienie formularza konkursowego uczestnik oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie do przekazanych materiałów oraz przenosi je na organizatora konkursu w całym zakresie określonym w oświadczeniu oraz wyraża zgodę na: a. publikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Utworu w celach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, b. dokonywanie przez Organizatora poprawek, modyfikacji, weryfikacji i aktualizacji przekazanych materiałów. W takim przypadku uczestnik otrzyma materiał do dokonania korekty autorskiej i jest zobowiązany przesłać ją organizatorowi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prośby o korektę. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że korekta autorska została wykonana. 2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że praca nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do zdjęć oraz tekstu, który nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 7. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Fundacja British Council, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa z dopiskiem Greetings from Holidays. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. 5. Uczestnik o decyzji zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8. Postanowienia końcowe 1. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu trwania organizowanego konkursu. 2. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

5 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku zmiany obowiązują od zamieszczenia ich na stronie 4. W przypadku wprowadzenia zmian Regulaminu, Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia ich na stronie, o której mowa w ust Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie, o której mowa w ust Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo