Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych 0 i klas pierwszych odbywają się w drodze rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego naboru, udostępnionego przez Miasto Wrocław, zgodnie z zasadami publikowanymi corocznie na stronie internetowej Miasta Wrocławia: oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole. ) w przypadku braku dostępu do Internetu szkoła udostępnia rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji oraz umożliwia weryfikację danych dziecka, wypełnienie, wniosku i oświadczenia woli. 2. Do Szkoły przyjmuje się: ) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, a rodzice/prawni opiekunowie wybrali tylko tę szkołę (co zostało odzwierciedlone w zgłoszeniu pierwszej części wniosku); 2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca; ) kwalifikowanie do klasy I (na podstawie uzyskanej liczby punktów) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły i tylko w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 4) kwalifikowanie do oddziału przedszkolnego 0 i do klasy pierwszej, co wynika z uzyskanej w procesie rekrutacji liczby punktów, która jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku. ad 2. ) Deklaracja nauki w klasie I obwodowej szkoły podstawowej: wybrać na pozycji I szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować wniosek i złożyć w szkole szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca zamieszkania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki Wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie wniosku, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole, co kończy proces zgłoszenia do szkoły. ad 2. 2) Deklaracja nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: można wybrać maksymalnie 4 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic/opiekun prawny wybrał ją na wcześniejszym niż czwarte miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu) kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły obwodowej

2 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205 w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania obowiązku szkolnego Potwierdzenie woli nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie, w określonym terminie, przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole. Kryteria obowiązujące w rekrutacji, na rok szkolny 204/205: L.p. Kryteria Wartość punktowa Dziecko zamieszkujące* w obwodzie szkoły Dziecko zamieszkujące* we Wrocławiu Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 20/204 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 20/204 edukację w szkole lub przedszkolu) zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole poniżej 8 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym*** Kryteria ustalone przez szkołę jedno rodzeństwo 2 jedno rodzeństwo 0 jedno rodzeństwo 2 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły**** Dzieci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru innej szkoły podstawowej**** Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły**** Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły ****

3 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205 Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: 2 Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania*. Jest to: - zameldowanie stałe - lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień r. - lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria:. ** dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 20 r. poz. 5, z 202 r. poz. 59 oraz z 20 r. poz. 54 i 866) 2. *** oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie. **** oświadczenie o spełnieniu danego kryterium 4. ***** deklaracje Harmonogram obowiązujący w rekrutacji, na rok szkolny 204/205: Rekrutacja elektroniczna Złożyć wniosek do WED (dotyczy wyłącznie kandydatów do r. do oddziałów integracyjnych) r. Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, r. podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz do godz z wymaganymi dokumentami r. od godz do r. do godz r. od godz Niezwłocznie Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole Rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca Od dnia r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko jest zameldowane. 4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 5. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 6. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/ Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym. 8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku przeprowadzanej rekrutacji: ) ukończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, z tym, że:.) W roku szkolnym 204/205 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: a) urodzone w 2007r.; b) urodzone w okresie od dnia stycznia 2008 r. do dnia 0 czerwca 2008 r..2) W roku szkolnym 204/205 dziecko urodzone w okresie od dnia lipca 2008 r. do dnia grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego..) W roku szkolnym 205/206 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: a) urodzone w okresie od dnia lipca 2008 r. do dnia grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 204/205; b) urodzone w 2009 r. 2) przed dniem września ukończą 5 lat, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie podjęli decyzję o wcześniejszym objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym oraz jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 9. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (oddział przedszkolny 0 ) lub podjęcia nauki (klasa I) w szkole. 0. Jeżeli, po zakończeniu etapu elektronicznej rekrutacji, Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym 0 / klasach I dziecko może zostać przyjęte na podstawie podania złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego w sekretariacie Szkoły (II etap rekrutacji rekrutacja uzupełniająca bez narzędzi elektronicznych). Harmonogram r r. Przyjmowanie podań r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej r. Podanie wyników rekrutacji uzupełniającej r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy Kryteria do rekrutacji uzupełniającej: L.p. Kryteria Wartość punktowa. Dziecko zamieszkujące* we Wrocławiu Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** 50

5 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. w wybranej szkole lub oddziale przedszkolnym (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 20/204 edukację w szkole) 22 jedno rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole poniżej 8 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym*** jedno rodzeństwo 0 jedno rodzeństwo 2 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest 6. absolwentem szkoły**** Dzieci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 7. możliwości wyboru innej szkoły podstawowej**** Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej 8. szkoły**** Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych 9. pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły **** Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: 0. Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły. O przyjęciu dziecka do Szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie Szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2014/2015 Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów do szkół Ponadgimnazjalnych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo