Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSP4 94/ZSP4/205 z dn r. Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na rok szkolny 205/206. Rozdział. Postanowienia ogólne. Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica bez uwzględniania kryteriów rekrutacyjnych. 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 4. Wniosek lub zgłoszenie składa się do dyrektora placówki załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów naboru oraz deklarację wyboru języka obcego nowożytnego (język angielski lub język niemiecki). W przypadku braku deklaracji przydział nastąpi na wolne miejsce w danej klasie bez uwzględniania preferencji językowych. 5. Dokumenty o których mowa w Rozdziale 3 składane są w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 6. Oświadczenia o których mowa w Rozdziale 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli zastępującej treści: Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. 7. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSP Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postepowania rekrutacyjnego i przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postepowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty. 9. Rekrutacja na wstępnym etapie prowadzona jest w oparciu o system elektroniczny znajdujący się na portalu

2 Rozdział 2. Rekrutacja elektroniczna. Wypełnienie wniosku wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów wybrać z listy szkoły utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I go wyboru zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia wydrukować wniosek 2. Wybór szkół elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław odbywa się tylko do oddziałów ogólnych elektroniczna rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 205 ukończą: - 7 lat (urodzone w okresie od dnia lipca do dnia 3 grudnia 2008 r. ) - 6 lat (urodzone w 2009 r.) Uwaga: Dzieci 6-letnie i 7-letnie zamieszkałe* w obwodzie szkoły w rekrutacji do klas I będą traktowane równorzędnie. a. Deklaracja nauki w klasie I obwodowej szkoły podstawowej: wybrać na pozycji I szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować wniosek i złożyć w szkole szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca zamieszkania dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki Uwaga: Wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie wniosku, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole. Rekrutacja dla uczniów, którzy wybrali szkołę obwodową będzie już zakończona. b. Deklaracja nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: można wybrać maksymalnie 4 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic/opiekun prawny wybrał ją na wcześniejszym niż czwarte miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu) kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

3 liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły obwodowej w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania obowiązku szkolnego c. Deklaracja nauki w szkole muzycznej: Nabór dzieci do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia muzycznego. Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach muzycznych: Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36 d. Deklaracja nauki w szkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439): wniosek 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

4 Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi: SP nr 8 ul. Kowalska 05 SP nr 9 ul. Nyska 66 SP nr 2 ul. Janiszewskiego 4 SP nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. Suwalska 5 SP nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8 SP nr 43 w Zespole Szkół nr ul. Grochowa SP nr 46 ul. Ścinawska 2 SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4 SP nr 75 w Zespole Szkół nr 2 ul. Ignuta 28 Uwaga: Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 3. Potwierdzenie woli nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie, w określonym terminie, przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole

5 Rozdział 3. Kryteria i Harmonogram Rekrutacji. Kryteria L.p. Kryteria Wartość punktowa Dziecko zamieszkujące* w obwodzie szkoły Dziecko zamieszkujące we Wrocławiu Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 204/205 do oddziału przedszkolnego w szkole nie obwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 204/205 edukację w szkole lub przedszkolu) dwoje lub więcej rodzeństwa 22 jedno rodzeństwo 2 6 Dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo 0 7 Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 8 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym*** dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo 2 3 Kryteria do wyboru przez szkołę Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły**** Dzieci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru innej szkoły podstawowej**** Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcie do klasy z językiem innym niż angielski***** Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły**** 2 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły **** Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: 3 Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji 4 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły

6 Kryterium Dziecko zamieszkujące* w obwodzie szkoły jest potrzebne dla dzieci które wybierają szkołę obwodową na dalszych miejscach. Dzieci wybierające szkołę obwodową wypełniają tylko zgłoszenie rekrutacyjne nie zaznaczają żadnych kryteriów, na mocy zapisu ustawy o systemie oświaty zostają przyjęte do szkoły obwodowej. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania*. Jest to: - zameldowanie stałe - lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień r. - lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria:. ** dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 203 r. poz. 35, z 202 r. poz. 59 oraz z 203 r. poz. 54 i 866) 2. *** oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie 3. **** oświadczenie o spełnieniu danego kryterium 4. ***** deklaracje 2. Harmonogram rekrutacji elektronicznej rekrutacja elektroniczna r. od godz r r. od godz r r r. godz r. Od godz r r. Uruchomienie dla rodziców na stronach publicznych elektronicznego informatora o szkołach podstawowych Wydawanie rodzicom haseł dostępu do indywidualnych kont dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczy dzieci 6 i 7-letnich rekrutujących się do klasy I Uruchomienie Elektronicznego Systemu Rekrutacji do klas I dla rodziców, włączenie na stronach publicznych informacji o liczbie miejsc do rekrutacji Wypełnianie i składanie ZGŁOSZEŃ pobranych z systemu do klasy I szkoły obwodowej (dotyczy dzieci, które rekrutują się tylko do szkoły obwodowej) Wypełnianie i składanie WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH pobranych z systemu, do szkoły podstawowej innej niż obwodowa (dotyczy dzieci, które wybrały szkołę obwodową na dalszym miejscu) Blokada możliwości wprowadzania wniosków ze strony publicznej (blokada dla rodziców) Ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkół podstawowych Możliwość złożenia przez rodziców rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej do której zakwalifikowało się dziecko Ogłoszenie list dzieci przyjętych do szkół podstawowych i listy wolnych miejsc

7 Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez narzędzi elektronicznych do szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach. od r r. Złożenie wniosku do szkoły podstawowej, która po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami (dotyczy tylko dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej) Lista dzieci przyjętych do klas I w podziale na klasy Rozdział 4. Rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się z dniem r. jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych. 2. W terminie do należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów naboru (rozdział 3) w sekretariacie szkoły (w przypadku dzieci, które brały udział w postepowaniu wstępnym i złożyły podanie do ZSP 4 konieczne jest tylko złożenie na nowo samego podania). 3. Szkolna komisja rekrutacyjna w dn r. dokona kwalifikacji kandydatów do klas I r. nastąpi wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do klas. 5. Do r. należy złożyć w sekretariacie szkoły ewentualną rezygnację z miejsca w szkole przez rodzica lub prawnego opiekuna r. wywieszenie listy przyjętych kandydatów r. wywieszenie list z podziałem na klasy. 8. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, w tym klas pierwszych, decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowania z urzędu. Rozdział 5. Odwołanie. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie., komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. 3. Rodzice kandydata mogą wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora ZSP 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej od dnia otrzymania odwołania. 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zm.) - Ustawa z dnia 6 grudnia 203 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 204 r. poz. 7)

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo