REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp."

Transkrypt

1 Gdańsk, 31 marca 2014 roku Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Firma REWIT Firma REWIT Księgowi Księgowi i Biegli i Biegli Rewidenci Rewidenci Sp. z Sp. o.o. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Gdańsku w Gdańsku jest jest podmiotem podmiotem uprawnionym uprawnionym do badania do badania sprawozdań sprawozdań finansowych. finansowych. Do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów firma jesteśmy wpisani Do pod ewidencji numerem prowadzonej 101. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów firma jesteśmy W tym roku wpisani mija dwadzieścia pod numerem lat 101. naszej działalności. Ten czas był dla nas okresem dynamicznego wzrostu. Zajmujemy ugruntowaną pozycję na rynku profesjonalnych usług audytorskich. W tym Co roku więcej mija nadal dwadzieścia się rozwijamy lat naszej budując działalności. Grupę Kapitałową Ten czas wspieraną był dla przez nas okresem specjalistów dynamicznego z różnych dziedzin: wzrostu. księgowości, Zajmujemy podatków, ugruntowaną prawa, finansów pozycję oraz na trenerzy rynku profesjonalnych z ofertę szkoleń. Współpracujemy usług audytorskich. z podmiotami Co więcej gospodarczymi nadal się o zróżnicowanej rozwijamy budując formie Grupę prawnej, Kapitałową działającymi wspieraną w różnych przez sektorach specjalistów gospodarki. z różnych Zaufały dziedzin: nam duże księgowości, i średnie podatków, przedsiębiorstwa prawa, z polskim, finansów jak oraz również trenerzy i zagranicznym z ofertę kapitałem. szkoleń. Współpracujemy z podmiotami W ostatnich latach gospodarczymi REWIT Księgowi o zróżnicowanej i Biegli Rewidenci formie współpracuje prawnej, z działającymi Giełdą Papierów w różnych Wartościowych sektorach w Warszawie gospodarki. poprzez Zaufały prowadzenie nam duże audytów i średnie spółek przedsiębiorstwa publicznych, jak z polskim, również sporządzanie jak również i prospektów zagranicznym emisyjnych. kapitałem. Pomimo ciekawej oferty podmiotów z nami konkurujących, REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci jest liczącym się partnerem na rynku W usług ostatnich audytorskich, latach prowadzenia REWIT Księgowi ksiąg rachunkowych i Biegli Rewidenci oraz podatków. współpracuje z Naszym Giełdą Papierów celem jest Wartościowych dostarczenie Państwu w Warszawie usług zapewniających poprzez prowadzenie najwyższe standardy audytów jakości, spółek za publicznych, przystępną cenę. jak również Gwarantujemy sporządzanie naszą marką prospektów wykonywanie emisyjnych. usług w najlepszym Pomimo Państwa ciekawej interesie, oferty podmiotów zgodnie z posiadaną z nami wiedzą konkurujących, zawodową i REWIT umiejętnościami, Księgowi w i sposób Biegli rzetelny Rewidenci i staranny, jest liczącym dochowując się partnerem jednocześnie na bezwzględnej rynku usług audytorskich, tajemnicy zawodowej. prowadzenia Wypełniając ksiąg rachunkowych obowiązek oraz wynikający podatków. z art. 88 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze Naszym publicznym celem z jest dnia dostarczenie 7 maja 2009 Państwu r. (Dz. U. usług Nr zapewniających 77, poz. 649 z późniejszymi najwyższe zmianami), standardy jakości, prezentujemy za przystępną sprawozdanie cenę. za Gwarantujemy rok obrotowy kończący naszą marką się 31 wykonywanie grudnia 2013 roku. usług w najlepszym Państwa interesie, zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową i umiejętnościami, w sposób rzetelny i staranny, dochowując jednocześnie bezwzględnej tajemnicy zawodowej. Piotr Witek Prezes Zarządu Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań Księgowi finansowych i Biegli oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami), prezentujemy sprawozdanie za rok obrotowy kończący się Rewidenci 31 grudnia 2013 roku. Z poważaniem FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA ORAZ STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. Piotr z Witek o.o. została zawiązana na mocy umowy spółki zawartej przed Notariuszem Krystyną Prezes Bińkowską, Zarządu której rejestracji 29 kwietnia 1994 roku dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REWIT Księgowi i Spółka Biegli Rewidenci ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1. We do it practically 1

2 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA ORAZ STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została zawiązana na mocy umowy spółki zawartej przed Notariuszem Krystyną Bińkowską, której rejestracji 29 kwietnia 1994 roku dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy spółki wynosił złotych i dzielił się na 200 udziałów po 500 złotych. Wszystkie udziały są w posiadaniu osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującą ustawą, przedmiotem działalności Spółki jest: wykonywanie czynności rewizji finansowej, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych, świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów. OPIS SIECI, ROZWIAZAŃ PRAWNYCH I STRUKTURALNYCH W ramach struktury organizacyjnej wewnątrz spółki utworzone zostały biura oddziały w Gdyni oraz w Warszawie, których celem jest rozwój usług na obszarze swojego działania. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. jest jednostką dominującą dla REWIT Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadającą 65% udziałów w jej kapitale podstawowym. Oba podmioty prowadzą niezależną względem siebie działalność gospodarczą koncentrując się na obszarze geograficznym według siedziby. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. swoim zasięgiem obejmuje Polskę północną natomiast Rewit Południe Sp. z o.o. Polskę południową. 2 Kapitał zakładowy: ,00 PLN, PLN, We do it practically

3 STRUKTURA ZARZĄDZANIA Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy spółki wynosił złotych i dzielił się na 200 udziałów po 500 złotych. Wszystkie udziały są w posiadaniu osób fizycznych. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jej Zarząd. Zgodnie z umową spółki w skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu. Zgodnie z obowiązującą ustawą, przedmiotem działalności Spółki jest: Uprawnienia do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań przysługują w wykonywanie czynności rewizji finansowej, przypadku zarządu jednoosobowego, bądź dwuosobowego każdemu Członkowi usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu trzyosobowego uprawnienia do doradztwo podatkowe, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki przysługują Prezesowi działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, Zarządu samodzielnie albo dwóm pozostałym Członkom Zarządu łącznie. Na rewizji finansowej i podatków, dzień 31 grudnia 2013 roku skład Zarządu spółki był następujący: wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych, świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, Piotr Witek Prezes Zarządu Biegły Rewident Nr 9631 wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub Lucyna rewizji Witek finansowej, Członek Zarządu Biegły Rewident Nr 8038 świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych Zarząd powoływany rewidentów. jest przez Zgromadzenie Wspólników. Odpowiedzialność za zarządzanie spółką, tak strategiczne jak i operacyjne, spoczywa na wszystkich Członkach OPIS Zarządu. SIECI, ROZWIAZAŃ Zarząd ustala PRAWNYCH cele strategiczne I STRUKTURALNYCH oraz zatwierdza realizację W zadań ramach operacyjnych. struktury organizacyjnej Wykonanie wewnątrz planów operacyjnych spółki utworzone spoczywa zostały biura na dyrektorach oddziały w działów Gdyni oraz kierownictwu w Warszawie, średniego których szczebla. celem jest rozwój usług na obszarze swojego działania. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. jest jednostką dominującą dla REWIT Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, posiadającą 65% udziałów w jej kapitale OPIS podstawowym. SYSTEMU Oba WEWNĘTRZNEJ podmioty prowadzą KONTROLI niezależną względem JAKOŚCI siebie ORAZ działalność gospodarczą koncentrując się na obszarze geograficznym według siedziby. REWIT OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT SKUTECZNOŚCI Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. swoim zasięgiem obejmuje Polskę Północną natomiast Rewit Południe JEGO Sp. z o.o. FUNKCJONOWANIA Polskę Południową. Obowiązujący w REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. system kontroli jakości został zbudowany w oparciu o regulacje zawarte w Międzynarodowym Standardzie Kontroli Jakości Nr 1 oraz w Załączniku do Uchwały Nr 1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 października 2009 r. pod tytułem Zasady wewnętrznej kontroli jakości STRUKTURA podmiotu ZARZĄDZANIA uprawnionego do badania sprawozdań Organem finansowych. uprawnionym Do głównych do reprezentowania elementów systemu spółki jest kontroli jej Zarząd. jakości Zgodnie należy: z umową spółki w skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu. Uprawnienia do składania odpowiedzialność oświadczeń kierownictwa oraz zaciągania spółki zobowiązań za zapewnienie przysługują jakości w świadczonych przypadku zarządu usług, jednoosobowego, przestrzeganie bądź wymogów dwuosobowego etycznych, każdemu Członkowi Zarządu samodzielnie, a w przypadku zatrudnianie Zarządu kompetentnych trzyosobowego pracowników uprawnienia i do dbałość składania o ich oświadczeń rozwój merytoryczny, i podpisywania w imieniu przestrzeganie Spółki przysługują procedur przyjmowania Prezesowi Zarządu i kontynuowania samodzielnie współpracy albo dwóm z Klientami pozostałym Członkom oraz zleceń Zarządu specyficznych, łącznie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Zarządu spółki był następujący: nadzór nad przebiegiem realizowanych projektów oraz kontrola jakości zakończonych projektów, monitorowanie Piotr systemu Witek kontroli jakości. Prezes Zarządu Biegły Rewident Nr 9631 Lucyna Witek Członek Zarządu Biegły Rewident Nr 8038 We do it practically 3

4 W ramach nadzoru nad właściwym przebiegiem realizacji czynności rewizji finansowej najistotniejsze znaczenie mają dwa elementy: wewnętrzne konsultacje, kontrola merytoryczna w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, to jest przed wydaniem opinii oraz raportu uzupełniającego opinię, dokonywana przez niezależnego weryfikatora - biegłego rewidenta. W trakcie niemalże dwudziestu lat działalności REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., bazując na wiedzy i doświadczeniu pracowników, stworzono system kontroli jakości, który w dalszym ciągu jest modyfikowany adekwatnie do zmian zachodzących w środowisku w którym pracujemy. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI W imieniu Zarządu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wyrażamy przekonanie, że obowiązujący w spółce system kontroli jakości funkcjonuje skutecznie. Wierzymy, że system ten zapewnia wystarczającą pewność o jakości świadczonych usług. Zarówno spółka, jak i jej pracownicy i współpracownicy, respektują wysokie standardy zawodowe oraz szczególne wymogi prawne, zatem wydawane opinie o badanych sprawozdaniach finansowych są wiarygodne dla ich odbiorców. OSTATNIA KONTROLA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, PRZEPROWADZONA PRZEZ KRAJOWĄ KOMISJĘ NADZORU Przepisy Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) regulujące kwestie kontroli w zakresie systemu zapewnienia jakości przeprowadzanej przez Krajową Komisję Nadzoru weszły w życie 6 czerwca 2009 roku. Zgodnie z nimi kontrole winny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Ostatnia kontrola REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów została przeprowadzona w 2011 roku (protokół kontroli datowany na dzień 17 października 2011 roku). Powyższa kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących wydaniem określonej w art. 83 ust. 1 pkt 2 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) decyzji administracyjnej. 4 Kapitał zakładowy: ,00 PLN, PLN, We do it practically

5 Zarząd powoływany WYKAZ JEDNOSTEK jest przez Zgromadzenie ZAINTERESOWANIA Wspólników. PUBLICZNEGO, Odpowiedzialność za zarządzanie DLA spółką, KTÓRYCH tak strategiczne REWIT jak Księgowi i operacyjne, i Biegli spoczywa Rewidenci na wszystkich Sp. z o.o. Członkach Zarządu. Zarząd PROWADZIŁA ustala cele strategiczne CZYNNOŚCI oraz zatwierdza REWIZJI FINANSOWEJ realizację zadań operacyjnych. Wykonanie planów operacyjnych W POPRZEDNIM spoczywa ROKU na dyrektorach OBROTOWYM działów oraz kierownictwu średniego szczebla. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku REWIT Księgowi OPIS i Biegli SYSTEMU Rewidenci WEWNĘTRZNEJ Sp. z o.o. wykonywała KONTROLI czynności JAKOŚCI rewizji ORAZ finansowej dla następujących OŚWIADCZENIE podmiotów ZARZĄDU sklasyfikowanych NA TEMAT SKUTECZNOŚCI jako jednostki JEGO zaufania publicznego: FUNKCJONOWANIA Obowiązujący w REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. system kontroli jakości został zbudowany w oparciu o regulacje zawarte w Międzynarodowym Standardzie GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku Kontroli Jakości Nr 1 oraz w Załączniku do Uchwały Nr 1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z SEKO 13 października S.A. z siedzibą 2009 w r. Chojnicach pod tytułem Zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu NTT uprawnionego SYSTEM S.A. do z siedzibą badania w sprawozdań Zakręt finansowych. Do głównych elementów BOMI systemu S.A. kontroli w upadłości jakości z należy: siedzibą w Gdyni odpowiedzialność kierownictwa spółki za zapewnienie jakości świadczonych usług, przestrzeganie wymogów etycznych, zatrudnianie kompetentnych pracowników i dbałość o ich rozwój OŚWIADCZENIE O STOSOWANEJ POLITYCE merytoryczny, W ZAKRESIE przestrzeganie ZAPEWNIENIA procedur przyjmowania NIEZALEŻNOŚCI i kontynuowania współpracy z Klientami oraz zleceń specyficznych, Firma REWIT nadzór Księgowi nad przebiegiem i Biegli Rewidenci realizowanych Sp. projektów z o.o. posiada oraz kontrola opracowane jakości procedury weryfikacji zakończonych niezależności projektów, zgodne z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach monitorowanie uprawnionych systemu kontroli do badania jakości. sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych. Stosowane procedury eliminują potencjalne konflikty wynikające z powiązań osobistych i kapitałowych osób wykonujących czynności rewizji finansowej oraz członków Zarządu. Pozwalają też uniknąć konfliktu interesów pomiędzy usługami świadczonymi dla tego samego Klienta. Każda osoba wykonująca czynności rewizyjne w imieniu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. oraz Zarząd spółki składają oświadczenia o niezależności względem podmiotów, dla których REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. świadczy czynności rewizji finansowej. Wymienione oświadczenia są składane są przed rozpoczęciem wykonywania usługi czynności rewizji finansowej oraz przed zakończeniem wykonywania usługi czynności rewizji finansowej. We do it practically 5

6 OŚWIADCZENIE O STOSOWANEJ POLITYCE W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW Biegli rewidenci zatrudnieni w spółce uczestniczą w szkoleniach Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów organizowanych przez podmioty upoważnione przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ponadto biegli rewidenci uczestniczą w wewnętrznych szkoleniach pogłębiających ich wiedzę z zakresu obowiązującej w spółce metodologii badania sprawozdań finansowych i stosowanych w tym zakresie narzędzi. Firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. zapewnia biegłym rewidentom dostęp do wiedzy rozpowszechnianej w periodykach, monografiach i publikacjach dostępnych wydaniach książkowych oraz dostępnych w sieci Internet. DANE FINANSOWE O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH W ROKU ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2013 ROKU Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: w złotych czynności rewizji finansowej ,45 usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych ,84 doradztwo podatkowe ,62 działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków 0,00 wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 0,00 świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów , ,64 6 Kapitał zakładowy: ,00 PLN, PLN, We do it practically

7 W ramach nadzoru nad właściwym przebiegiem realizacji czynności rewizji finansowej ZASADY WYNAGRADZANIA KLUCZOWYCH najistotniejsze znaczenie mają dwa elementy: wewnętrzne BIEGŁYCH konsultacje, REWIDENTÓW kontrola ORAZ merytoryczna CZŁONKÓW w trakcie ZARZĄDU realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, to jest przed wydaniem opinii oraz raportu uzupełniającego Wynagrodzenie opinię, dokonywana kluczowych przez niezależnego biegłych weryfikatora rewidentów - określa biegłego Regulamin Wynagradzania rewidenta. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalane jest przez Walne W trakcie niemalże dwudziestu lat działalności REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Zgromadzenie Wspólników, natomiast wynagrodzenie Członków Sp. z o.o., bazując na wiedzy i doświadczeniu pracowników, stworzono system kontroli Zarządu jakości, który ustalane w dalszym jest ciągu przez jest Prezesa modyfikowany Zarządu. adekwatnie do zmian zachodzących w środowisku w którym pracujemy. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI Z poważaniem W imieniu Zarządu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wyrażamy przekonanie, że obowiązujący w spółce system kontroli jakości funkcjonuje skutecznie. Wierzymy, że system ten zapewnia wystarczającą Piotr Witek pewność o jakości świadczonych usług. Zarówno spółka, jak i jej pracownicy i współpracownicy, Prezes Zarządu respektują wysokie standardy zawodowe oraz szczególne wymogi prawne, REWIT zatem Księgowi wydawane i Biegli Rewidenci opinie o badanych sprawozdaniach finansowych są wiarygodne dla ich odbiorców. OSTATNIA KONTROLA W ZAKRESIE SYSTEMU Gdańsk, ZAPEWNIENIA 31 marca JAKOŚCI, 2014 roku PRZEPROWADZONA PRZEZ KRAJOWĄ KOMISJĘ NADZORU Przepisy Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) regulujące kwestie kontroli w zakresie systemu zapewnienia jakości przeprowadzanej przez Krajową Komisję Nadzoru weszły w życie 6 czerwca 2009 roku. Zgodnie z nimi kontrole winny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Ostatnia kontrola REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów została przeprowadzona w 2011 roku (protokół kontroli datowany na dzień 17 października 2011 roku). Powyższa kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących wydaniem określonej w art. 83 ust. 1 pkt 2 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) decyzji administracyjnej. We do it practically 7

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Poznań, 30 sierpnia 2014 roku Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Your quality trusted advisor Sprawozdanie z przejrzystości działania CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za 2013 rok CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. za rok obrotowy od 01.01.2013-31.12.2013

Sprawozdanie z przejrzystości działania ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. za rok obrotowy od 01.01.2013-31.12.2013 Sprawozdanie z przejrzystości działania ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. za rok obrotowy od 01.01.2013-31.12.2013 Kraków, 31.03.2014 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie I. Informacje o formie organizacyjno prawnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki. CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/141 61-541 Poznań

Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki. CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/141 61-541 Poznań 1 / 5 Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/141 61-541 Poznań Poznań, marzec 2014 2 / 5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje o

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie za 2011 r. PwC świadczy usługi doradcze, podatkowe i audytorskie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Misja 4 Struktura prawna, własnościowa oraz

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 2010 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 WRZESIEŃ [ ] KDA AUDYT SP. Z O.O. UL. GŁOGOWSKA 100/6, 60-263 POZNAŃ TEL. 0048 61 866 65 93 0048 61 866 32 55 FAX 0048 61 866 32 52 WWW.KDAAUDYT.PL BIURO@KDAAUDYT.PL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo