Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki. CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/ Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki. CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/141 61-541 Poznań"

Transkrypt

1 1 / 5 Sprawozdania z przejrzystości działania za 2013 rok spółki CGS - AUDYTOR Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 46 A/ Poznań Poznań, marzec 2014

2 2 / 5 Spis treści 1. Wstęp Informacje o formie organizacyjno prawnej oraz strukturze własnościowej Spółki (art.88 ust. 1a) Przynależność do sieci, opis sieci, rozwiązania prawne i strukturalne w sieci (art. 88 ust.1 b) Opis struktury zarządzania podmiotu uprawnionego do badania (art.88 ust. 1c) Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w Spółce i oświadczenie Zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania (art.88 ust. 1d) Informacja na temat ostatniej kontroli w zakresie zapewnienia jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru (art.88 ust. 1e) Wykaz jednostek zainteresowania publicznego dla których podmiot uprawniony do badania wykonywał czynności rewizji finansowej w poprzednim roku obrotowym (art.88 ust. 1f) Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie zapewnienia niezależności zawierające potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności (art.88 ust. 1g) Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych ( art.88 ust 1h Informacje o przychodach osiągniętych z wykonywanych czynności rewizji finansowej (art.88 ust. 1i) Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu (art.88 ust.1j) Informacje końcowe wraz z wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za sporządzenie tego sprawozdania (art.88 ust.1j)... 5

3 3 / 5 1. Wstęp Niniejsze sprawozdanie publikowane jest zgodnie z wymogami artykułu 88 ustawy z roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. CGS-AUDYTOR Spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 541 na liście Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W związku z tym, że Spółka wykonuje czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego przedstawia niniejsze sprawozdanie na swojej stronie internetowej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 2. Informacje o formie organizacyjno prawnej oraz strukturze własnościowej Spółki (art.88 ust. 1a) CGS-AUDYTOR Spółka z o.o. z siedzibą: Poznań, ul. Przemysłowa 46 A/141, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu roku. W dniu roku Sąd Gospodarczy, XXI Wydział KRS w Poznaniu dokonał wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w art. w art. 48 ustawy z roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77 poz. 649 z roku). Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na 34 udziały o wartości 1.500,00 złotych każdy udział. Wspólnikami Spółki są: - Wiktor Gabrusewicz (88,24 %) kapitału - biegły rewident 918, - Przemysław Gabrusewicz (5,88 %) kapitału - biegły rewident 12064, - Michał Gabrusewicz (5,88 %) kapitału. 3. Przynależność do sieci, opis sieci, rozwiązania prawne i strukturalne w sieci (art. 88 ust.1 b) CGS-AUDYTOR Spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i nie przynależy do sieci. Spółka zawiera umowy cywilnoprawne w ramach podwykonawstwa z innymi podmiotami uprawnionymi do badania, których biegli w imieniu naszego podmiotu przeprowadzają badanie. 4. Opis struktury zarządzania podmiotu uprawnionego do badania (art.88 ust. 1c) CGS-AUDYTOR Spółka z o.o. jest zarządzana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Spółki w osobie biegłego rewidenta prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki Zarząd może składać się z nie więcej niż 5 członków, przy czym większość członków Zarządu stanowić muszą biegli rewidenci. 5. Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w Spółce i oświadczenie Zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania (art.88 ust. 1d) W CGS-AUDYTOR funkcjonuje, opracowany przez Zarząd Spółki, wewnętrzny system kontroli jakości. Zarząd Spółki oświadcza, że został opracowany wewnętrzny system kontroli jakości i wdrożony zgodnie z zasadami o których mowa w art. 21 ust 3 pkt b ustawy. 6. Informacja na temat ostatniej kontroli w zakresie zapewnienia jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru (art.88 ust. 1e) Ostatnia kontrola przez Krajową Komisję Nadzoru została przeprowadzona na podstawie upoważnienia 2012/038 z dnia roku w okresie od 16 do 20 lipca 2012 roku.

4 4 / 5 7. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego dla których podmiot uprawniony do badania wykonywał czynności rewizji finansowej w poprzednim roku obrotowym (art.88 ust. 1f) W 2013 roku podmiot wykonywał czynności rewizji finansowej w: - Inter Groclin Auto S.A. Karpicko, ul. Jeziorna 3, Wolsztyn, - INVESTcon Group Spółka Akcyjna, ul. Krasińskiego 16, Poznań. 8. Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie zapewnienia niezależności zawierające potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności (art.88 ust. 1g) Spółka stosuje procedury dotyczące niezależności, zgodnie z art. 56 ustawy dla biegłych rewidentów i pracowników Spółki wykonujących czynności rewizyjne w imieniu Spółki u jej klientów. Każdy z badających podpisuje, do każdego wykonywanego zlecenia, oświadczenie o niezależności wobec jednostki badanej. Oświadczenie jest jednym z elementów dokumentacji roboczej z badania opracowanej przez Spółkę. Poza sprawdzaniem przez Spółkę zasad przestrzegania niezależności pracownicy i zatrudnieni przez Spółkę biegli rewidenci podlegają corocznym kontrolom sprawdzającym ich niezależność przed podpisaniem umowy o badanie sprawozdania finansowego klienta Spółki. Zarząd Spółki CGS-AUDYTOR Spółka z o.o., jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że procedury stosowane w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są z zasadami o których mowa w artykule 56 ustawy o biegłych rewidentach. Ostatnia wewnętrzna kontrola przestrzegania niezależności przeprowadzona została roku. 9. Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych (art.88 ust. 1h) W Spółce stosowana jest weryfikacja posiadanych przez biegłych rewidentów uprawnień do badania, oraz wymagane są corocznie zaświadczenia o odbytych szkoleniach obligatoryjnych. Za odbycie szkolenia w wymaganym zakresie odpowiedzialny jest biegły rewident. Ponadto w Spółce każdego roku, przed rozpoczęciem badań, organizowane jest wewnętrzne szkolenie dla biegłych rewidentów, asystentów i aplikantów. Ponadto biegli rewidenci uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Oddział KIBR w Poznaniu. Zarząd Spółki CGS-AUDYTOR Spółka z o.o., jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że zapewnia możliwość wypełniania, przez biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie, obowiązków w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, wynikających z uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 10. Informacje o przychodach osiągniętych z wykonywanych czynności rewizji finansowej (art.88 ust. 1i) W 2013 roku Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie ,37 zł, w tym: 1/ z czynności rewizyjnych ,37 zł, w tym: ,90 zł, z tytułu badania sprawozdań finansowych, ,47 zł, z tytułu usług poświadczających, 2/ z usług, o których mowa w art. 48.ust. 2 ustawy ,00 zł, w tym: ,00 zł, z usług atestacyjnych, ,00 zł, z tytułu prowadzenia ksiąg innych jednostek. 11. Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu (art.88 ust.1j) Zarząd Spółki wynagradzany jest na podstawie Uchwały Wspólników, z tytułu pełnienia funkcji oraz na podstawie zawartych ze Spółką umów cywilno - prawnych na badanie sprawozdań finansowych, na wykonywanie innych czynności rewizji finansowej lub na wykonywanie usług o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy. Kluczowi biegli rewidenci wynagradzani są na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno - prawnych w wysokości nie niższej niż 55 % w stosunku do wartości umowy zawartej z podmiotem badanym.

5 5 / Informacje końcowe wraz z wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za sporządzenie tego sprawozdania (art.88 ust.1j) Według naszej wiedzy i przekonania CGS-AUDYTOR Spółka z o.o. potwierdza, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu były prawdziwe i rzetelne w momencie jego publikacji. Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszego sprawozdania jest Prezes Zarządu Spółki Wiktor Gabrusewicz, wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KRBR pod numerem 918. CGS - AUDYTOR Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 46A/141, Poznań Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz Prezes Zarządu (Biegły Rewident nr rej. 918) Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 541 Poznań, 21 marca 2014 roku

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Załącznik nr 8 Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo