Oferty należy składać na adres spółki :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferty należy składać na adres spółki :"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Wykonanie projektu technicznego i budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A Termin składania ofert : do dnia r. do godz. 12 oo Oferty należy składać na adres spółki : Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, Al Lecia 2 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego i budowę magazynu soli luzem nr 1A

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, Al lecia 2. Rozdział I Informacje wstępne. strona internetowa: numer telefonu: (63) ; numer faksu: (63) ; (63) REGON NIP Zarejestrowana w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - pod numerem Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości 2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli,,Kłodawa S.A. 3. Informacje uzupełniające. Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU. Rozdział II Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe. 1. Przedmiotem przetargu jest : a/ wykonanie projektu technicznego "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A składającego się m.in. z projektu budowlanego z "wszelkimi uzgodnieniami" - w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu, projektu wykonawczego i kosztorysu "ślepego" - w 5 egz. w wersji papierowej + płyta CD, wraz z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i świadczeniem przez projektantów nadzorów autorskich nad prawidłową realizacją zadania. Oferent - wykonawca na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia reprezentować będzie Zamawiającego przed wszystkimi odpowiednimi organami dla opracowania przedmiotowego projektu technicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO Zakres rzeczowy przedmiotu projektu : Hala jednonawowa (bez słupów środkowych i ścian nośnych wewnętrznych) o pojemności ok. 13 tys. ton soli drogowej luzem: - fundamenty oraz zewnętrzne ściany oporowe żelbetowo-betonowe o odpowiedniej nośności i izolacyjności, zadaszenie o konstrukcji drewnianej - w tym ok. 10 % bezbarwnych światłoprzepuszczalnych naświetli, łączniki elementów konstrukcji i pokrycia dachowego - ze stali nierdzewnej, - posadzka betonowa - przystosowana do składowania soli drogowej luzem o ciężarze miejscowym do 25 ton/m 2 i ruchu kołowych środków załadunkowych oraz transportowych o całkowitym ciężarze do 40 Mg każdy, - w ścianie północnej wrota zewnętrzne o wymiarach w świetle 5,0m x 4,5m dla środków załadowczych i transportowych jw. oraz drzwi wejściowo-ewakuacyjne,

3 - pod kalenicą hali magazynowej drewniana galeria dla wewnętrznego przenośnika załadowczego nr 2 - B 1000mm, posiadająca m.in. drewnianą podłogę do jego obsługi z możliwością wykonania w niej obustronnie otworów zrzutowych, - wewnętrzne drewniane schody na poziom galerii przenośnika załadowczego nr 2 w hali magazynowej, - zewnętrzna galeria dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm z magazynu soli drogowej luzem nr 1 na magazyn soli drogowej luzem nr 1A - konstrukcja stalowo-drewniana, obudowa płytami niepalnymi (np. EuroFala), podłoga drewniana dla obustronnej komunikacji i obsługi przenośnika, galeria włączona w układ technologiczny oraz komunikacyjny obu magazynów w poziomie ich galerii podkalenicowych, - odwodnienie obiektu wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, - wentylacja grawitacyjna obiektu, - instalacja odgromowa i oświetleniowa obiektu, - otwory montażowe umożliwiające transport i montaż przenośników załadowczych nr 1 i 2 w ich galeriach, - włączenie obiektu w istniejący układ drogowo-komunikacyjny Kopalni, - obiekt winien spełniać odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej, - świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, - rozbiórki, przekładki i przebudowy kolidujących z obiektem instalacji i innych budowli, b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń pkt. 1 ust. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. Uwaga: Tak na etapie projektowania jak i budowy należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną środowiska solnego występującego na terenie Kopalni Soli Kłodawa SA. Oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca przedmiotu przetargu i uwzględnienia warunków techniczno-organizacyjnych jego realizacji - wynikających ze specyfiki zakładu przeróbki soli i ruchu zakładu górniczego, przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Przedmiot przetargu wykonany zostanie w całości przy użyciu sprzętu i nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego, bez przerw produkcyjnych Kopalni. 2. Termin wykonania przedmiotu przetargu i warunki gwarancyjne: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę - do dnia r., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń pkt. 1 ust. a - do dnia r., c/ minimalny okres udzielanej bezwarunkowej gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy od daty protokółu odbioru końcowego prac. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - albo po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej. 3. Termin płatności faktur: do 30 dni od daty wystawienia faktury. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Okres związania ofertą - 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, którego ofertę wybrano do realizacji - do dnia zawarcia umowy.

4 6. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: - nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, - ścisłe określenie przedmiotu oferty z opisem technicznym przewidywanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologiczno-funkcjonalnych, - potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ i terminów realizacji przedmiotu przetargu, - warunki techniczno-organizacyjne wykonania robót, - proponowaną cenę netto w PLN + VAT: a) za zakres prac jak w pkt. 2 ust. a/ oraz odpowiadającą jej kalkulację ceny, b) za zakres prac jak w pkt. 2 ust. b/ oraz odpowiadającą jej kalkulację ceny i szczegółowe dane wyjściowe do celów kosztorysowych - z wszystkimi składnikami warunków finansowych, - okres udzielanej gwarancji i rękojmi, - oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów (dla poz. a i b wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) : a) Krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., b) ewentualne koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, d) potwierdzenie zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT, e) decyzja REGON, f) polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na cały okres realizacji prac, g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie zakładu górniczego posiadają odpowiednie uprawnienia (projektanci, kierownik budowy, kierownicy robót) określone przepisami ustaw : Prawo Budowlane oraz Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z przepisami wykonawczymi do nich, h) referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót o podobnym charakterze i zakresie techniczno-finansowym, w atmosferze przemysłowej o podobnej klasie ekspozycji konstrukcji na agresywne działanie czynników chemicznych jak w kopalni soli kamiennej, w okresie ostatnich 5 lat, - podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, - dowód wpłaty ustalonego wadium. 7. Osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji w sprawie przetargu: - Sławomir Przybylski - Dział Modernizacji i Rozwoju - tel. (63) Jan Żurawski - : - - : - - tel. (63) Jacek Stasiak - Dział Przeróbki Mech. Soli - tel. (63) Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie zł (sto tysięcy złotych). Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I Oddział w Kole, Nr r-ku Należy podać pełną nazwę Oferenta, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy. Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty zwrotu przez niego podpisanej umowy, dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego; od wadium odsetki nie przysługują. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, ofercie lub załączonym wzorze umowy, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 9. Ofert i materiałów przesłanych przez Oferenta zamawiający nie zwraca.

5 10. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie s-ki Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2 do dnia roku - do godz decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Kopalni. 11. Kryteria oceny ofert: Cena - ranga max 80 % - ocena wg formuły: C min x80% Cbad C min najniższa oferowana cena C bad oceniana wartość w ofercie, gdzie Termin udzielonej gwarancji - ranga max 10 % - ocena wg formuły: Gbad G max x10% G bad ilość punktów w ocenianej ofercie G max najwyższa ilość punktów spośród ocenianych ofert, gdzie Referencje, certyfikaty systemów jakości, autoryzacje, zezwolenia, uprawnienia, itp. - ranga max 10 % Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wybranymi Oferentami. 12. Na opakowaniu oferty należy umieścić: a) Nazwę Oferenta, b) Napis: "Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego i budowę magazynu soli luzem nr 1A". Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 13. Otwarcie złożonych na przetarg ofert nastąpi w dniu r. o godz w Kopalni Soli Kłodawa SA w Kłodawie przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej: a) otwarcie ofert jest jawne, b) Komisja odrzuca oferty: - nie odpowiadające warunkom przetargu, - zgłoszone po wyznaczonym terminie, - nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 14. Rozstrzygnięcie przetargu. Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych podejmuje Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. Postępowanie przetargowe jest niejawne. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

6 Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Otwarte i rozpatrzone oferty nie podlegają zwrotowi. 15. Wybrany Oferent zobowiązany jest do odesłania podpisanej przez siebie umowy w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania - w uzgodnionej treści. 16. Z Regulaminem przeprowadzania przetargów Oferent może zapoznać się na internetowej stronie Kopalni Soli Kłodawa S.A. 17. Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest wzór umowy - w złączeniu. 18. Postanowienia końcowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i ustaleń warunków organizacyjnych wykonania zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania lub Oferentem, którego oferta została przyjęta do realizacji.

7 zawarta dniu... pomiędzy : UMOWA Nr.../2013 (wzór) Kopalnią Soli KŁODAWA S.A., z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, Kłodawa, wpisaną do KRS pod numerem Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : a... z siedzibą w..., ul.... prowadzącym działalność na podstawie... pod numerem..., REGON..., NIP..., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez : Na podstawie postępowania przetargowego z dnia... zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Nr... z dnia... strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w Kopalni Soli Kłodawa SA w Kłodawie: a/ wykonanie projektu technicznego zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A składającego się m.in. z projektu budowlanego z "wszelkimi uzgodnieniami" - w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu, projektu wykonawczego i kosztorysu "ślepego" - w 5 egz. w wersji papierowej + płyta CD, wraz z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i świadczeniem przez projektantów nadzorów autorskich nad prawidłową realizacją zadania. Rozwiązania konstrukcyjno-wykończeniowe, materiałowe i technologiczno-funkcjonalne projektu technicznego muszą odpowiadać założeniom ogólnym określonym w SIWZ - zostaną skonsultowane oraz uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym sfinalizowaniem opracowania. Wykonawca na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia reprezentować będzie Zamawiającego przed wszystkimi odpowiednimi organami dla opracowania przedmiotowego projektu technicznego oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. b/ kompleksową realizację - budowę zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. Uwaga: Tak na etapie projektowania jak i budowy należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną środowiska solnego występującego na terenie Kopalni Soli Kłodawa SA. W warunkach organizacyjnych i techniczno-finansowych realizacji prac należy m.in. uwzględnić: - użycie odpowiedniego sprzętu, rusztowań oraz innych maszyn i urządzeń, a także wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wynikających z faktu realizacji prac w czynnym zakładzie produkcyjnym, - prace zabezpieczające pracujących ciągów technologiczno-produkcyjnych, produkowanych towarów, budowli, instalacji, itp., - ewentualną konieczność wykonywania części prac tylko w soboty, niedziele i święta lub na II i III zmianie. 2. Przedmiot przetargu wykonany zostanie w całości przy użyciu sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy, w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego i bez przerw produkcyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z projektem technicznym, umową, przepisami górniczymi i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż., obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w specyfikacji przetargowej oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. 2 Termin wykonania przedmiotu umowy: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę - do dnia r., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. - do dnia r.

8 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena umowna przedmiotu niniejszej umowy określona została na kwotę: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę -..., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych ich realizacja może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy - w oparciu o kosztorysowe dane wyjściowe z oferty przetargowej. 3. Dopuszcza się tryb fakturowania za częściowe odbiory elementów robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości umownej robót. Pozostałe 30% wartości umownej robót zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 3 Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - lub po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej Roboty zanikające będą odbierane na bieżąco po pisemnym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku nie przystąpienia do odbioru robót zanikających lub odbioru częściowego robót w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do kontynuacji prac i wystawienia faktury częściowej. 3. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie 10 dni roboczych od potwierdzenia przez inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru w terminie 14 dni od daty jego podpisania chyba, że strony ustalą inny termin. Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac: 1. Projektant (ci) (posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe, przynależność do Izby i OC) 5 2. Kierownik budowy (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby i OC) 3. Inspektor nadzoru -... (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby i OC) 4. Koordynator prac -... (zarządca obiektu) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami) ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, pro-wadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji oraz sposób organizacji pracy wraz z schematem organizacyjnym i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót.

9 6 1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres... licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. Zamawiający zapewni Wykonawcy : 1. Możliwość podłączenia elektrycznej rozdzielni budowlanej oraz poboru wody wodociągowej. 2. Plac do ustawienia sprzętu i składowania materiałów. 7 8 Przed rozpoczęciem robót Strony dokonają następujących czynności : 1. Wykonawca : a/ wydeleguje do prowadzenia robót pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu i urządzeń używanych podczas prac, aktualne lekarskie badania okresowe oraz dopuszczające m.in. do pracy na wysokości, aktualne szkolenia okresowe i stanowiskowe z zakresu bhp, ppoż., itp. b/ przedłoży Zamawiającemu : - imienną listę zatrudnionych na budowie pracowników ; - poświadczone kserokopie badań okresowych w/w pracowników ; - poświadczone kserokopie ostatniego szkolenia okresowego i stanowiskowego m.in. w zakresie bhp i p.poż. zatrudnianych pracowników ; - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych, świadectwa stwierdzenia kwalifikacji przez odpowiedni organ nadzoru górniczego i zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego o opłaconej składce członkowskiej oraz OC ; c/ zgłosi się do służby bhp Zamawiającego wraz z wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu odbycia szkolenia wstępnego z zakresu bhp, p.poż., ochrony środowiska, itp. dla podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie K.S. Kłodawa S.A. 2. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 1c. Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto za każdy dzień zwłoki, c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownej robót brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót. 2.Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:

10 a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni, b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej, d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn. 3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt a, c, d. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 6. W przypadkach określonych w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca z udziałem Zamawiającego w ciągu 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 8. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. 13 Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót budowlanych w całości lub w części innym podmiotom, ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu - pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron Załącznikiem do umowy jest "Sposób organizacji pracy i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót..." oraz schemat organizacyjny. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2 ogłasza p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a Dostawę trzech górniczych wentylatorów osiowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2 ogłasza p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a Wykonanie i wymianę płaszcza polietylenowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400

Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400 Termin składania ofert do dnia 10.10.2013 r. do godz. 12 oo. Oferty należy składać

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r.

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2014 Prezesa Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. z dnia 4 marca 2014 r. REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR... / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR... / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR... / 2015 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu... w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul. Turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 04-12-2013 r. o wszczęcie postępowania na: Dostawę fabrycznie nowych płyt drogowych do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie PROJEKT UMOWY Umowa DTE.3600-.../2013 Zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl :12. 11.2009 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo