Oferty należy składać na adres spółki :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferty należy składać na adres spółki :"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Wykonanie projektu technicznego i budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A Termin składania ofert : do dnia r. do godz. 12 oo Oferty należy składać na adres spółki : Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, Al Lecia 2 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego i budowę magazynu soli luzem nr 1A

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, Al lecia 2. Rozdział I Informacje wstępne. strona internetowa: numer telefonu: (63) ; numer faksu: (63) ; (63) REGON NIP Zarejestrowana w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - pod numerem Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości 2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli,,Kłodawa S.A. 3. Informacje uzupełniające. Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU. Rozdział II Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe. 1. Przedmiotem przetargu jest : a/ wykonanie projektu technicznego "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A składającego się m.in. z projektu budowlanego z "wszelkimi uzgodnieniami" - w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu, projektu wykonawczego i kosztorysu "ślepego" - w 5 egz. w wersji papierowej + płyta CD, wraz z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i świadczeniem przez projektantów nadzorów autorskich nad prawidłową realizacją zadania. Oferent - wykonawca na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia reprezentować będzie Zamawiającego przed wszystkimi odpowiednimi organami dla opracowania przedmiotowego projektu technicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO Zakres rzeczowy przedmiotu projektu : Hala jednonawowa (bez słupów środkowych i ścian nośnych wewnętrznych) o pojemności ok. 13 tys. ton soli drogowej luzem: - fundamenty oraz zewnętrzne ściany oporowe żelbetowo-betonowe o odpowiedniej nośności i izolacyjności, zadaszenie o konstrukcji drewnianej - w tym ok. 10 % bezbarwnych światłoprzepuszczalnych naświetli, łączniki elementów konstrukcji i pokrycia dachowego - ze stali nierdzewnej, - posadzka betonowa - przystosowana do składowania soli drogowej luzem o ciężarze miejscowym do 25 ton/m 2 i ruchu kołowych środków załadunkowych oraz transportowych o całkowitym ciężarze do 40 Mg każdy, - w ścianie północnej wrota zewnętrzne o wymiarach w świetle 5,0m x 4,5m dla środków załadowczych i transportowych jw. oraz drzwi wejściowo-ewakuacyjne,

3 - pod kalenicą hali magazynowej drewniana galeria dla wewnętrznego przenośnika załadowczego nr 2 - B 1000mm, posiadająca m.in. drewnianą podłogę do jego obsługi z możliwością wykonania w niej obustronnie otworów zrzutowych, - wewnętrzne drewniane schody na poziom galerii przenośnika załadowczego nr 2 w hali magazynowej, - zewnętrzna galeria dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm z magazynu soli drogowej luzem nr 1 na magazyn soli drogowej luzem nr 1A - konstrukcja stalowo-drewniana, obudowa płytami niepalnymi (np. EuroFala), podłoga drewniana dla obustronnej komunikacji i obsługi przenośnika, galeria włączona w układ technologiczny oraz komunikacyjny obu magazynów w poziomie ich galerii podkalenicowych, - odwodnienie obiektu wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, - wentylacja grawitacyjna obiektu, - instalacja odgromowa i oświetleniowa obiektu, - otwory montażowe umożliwiające transport i montaż przenośników załadowczych nr 1 i 2 w ich galeriach, - włączenie obiektu w istniejący układ drogowo-komunikacyjny Kopalni, - obiekt winien spełniać odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej, - świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, - rozbiórki, przekładki i przebudowy kolidujących z obiektem instalacji i innych budowli, b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń pkt. 1 ust. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. Uwaga: Tak na etapie projektowania jak i budowy należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną środowiska solnego występującego na terenie Kopalni Soli Kłodawa SA. Oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca przedmiotu przetargu i uwzględnienia warunków techniczno-organizacyjnych jego realizacji - wynikających ze specyfiki zakładu przeróbki soli i ruchu zakładu górniczego, przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Przedmiot przetargu wykonany zostanie w całości przy użyciu sprzętu i nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego, bez przerw produkcyjnych Kopalni. 2. Termin wykonania przedmiotu przetargu i warunki gwarancyjne: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę - do dnia r., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń pkt. 1 ust. a - do dnia r., c/ minimalny okres udzielanej bezwarunkowej gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy od daty protokółu odbioru końcowego prac. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - albo po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej. 3. Termin płatności faktur: do 30 dni od daty wystawienia faktury. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Okres związania ofertą - 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, którego ofertę wybrano do realizacji - do dnia zawarcia umowy.

4 6. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: - nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, - ścisłe określenie przedmiotu oferty z opisem technicznym przewidywanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologiczno-funkcjonalnych, - potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ i terminów realizacji przedmiotu przetargu, - warunki techniczno-organizacyjne wykonania robót, - proponowaną cenę netto w PLN + VAT: a) za zakres prac jak w pkt. 2 ust. a/ oraz odpowiadającą jej kalkulację ceny, b) za zakres prac jak w pkt. 2 ust. b/ oraz odpowiadającą jej kalkulację ceny i szczegółowe dane wyjściowe do celów kosztorysowych - z wszystkimi składnikami warunków finansowych, - okres udzielanej gwarancji i rękojmi, - oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów (dla poz. a i b wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) : a) Krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., b) ewentualne koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, d) potwierdzenie zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT, e) decyzja REGON, f) polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na cały okres realizacji prac, g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie zakładu górniczego posiadają odpowiednie uprawnienia (projektanci, kierownik budowy, kierownicy robót) określone przepisami ustaw : Prawo Budowlane oraz Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z przepisami wykonawczymi do nich, h) referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót o podobnym charakterze i zakresie techniczno-finansowym, w atmosferze przemysłowej o podobnej klasie ekspozycji konstrukcji na agresywne działanie czynników chemicznych jak w kopalni soli kamiennej, w okresie ostatnich 5 lat, - podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, - dowód wpłaty ustalonego wadium. 7. Osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji w sprawie przetargu: - Sławomir Przybylski - Dział Modernizacji i Rozwoju - tel. (63) Jan Żurawski - : - - : - - tel. (63) Jacek Stasiak - Dział Przeróbki Mech. Soli - tel. (63) Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie zł (sto tysięcy złotych). Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I Oddział w Kole, Nr r-ku Należy podać pełną nazwę Oferenta, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy. Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty zwrotu przez niego podpisanej umowy, dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego; od wadium odsetki nie przysługują. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, ofercie lub załączonym wzorze umowy, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 9. Ofert i materiałów przesłanych przez Oferenta zamawiający nie zwraca.

5 10. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie s-ki Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2 do dnia roku - do godz decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Kopalni. 11. Kryteria oceny ofert: Cena - ranga max 80 % - ocena wg formuły: C min x80% Cbad C min najniższa oferowana cena C bad oceniana wartość w ofercie, gdzie Termin udzielonej gwarancji - ranga max 10 % - ocena wg formuły: Gbad G max x10% G bad ilość punktów w ocenianej ofercie G max najwyższa ilość punktów spośród ocenianych ofert, gdzie Referencje, certyfikaty systemów jakości, autoryzacje, zezwolenia, uprawnienia, itp. - ranga max 10 % Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wybranymi Oferentami. 12. Na opakowaniu oferty należy umieścić: a) Nazwę Oferenta, b) Napis: "Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego i budowę magazynu soli luzem nr 1A". Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 13. Otwarcie złożonych na przetarg ofert nastąpi w dniu r. o godz w Kopalni Soli Kłodawa SA w Kłodawie przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej: a) otwarcie ofert jest jawne, b) Komisja odrzuca oferty: - nie odpowiadające warunkom przetargu, - zgłoszone po wyznaczonym terminie, - nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 14. Rozstrzygnięcie przetargu. Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych podejmuje Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. Postępowanie przetargowe jest niejawne. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

6 Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Otwarte i rozpatrzone oferty nie podlegają zwrotowi. 15. Wybrany Oferent zobowiązany jest do odesłania podpisanej przez siebie umowy w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania - w uzgodnionej treści. 16. Z Regulaminem przeprowadzania przetargów Oferent może zapoznać się na internetowej stronie Kopalni Soli Kłodawa S.A. 17. Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest wzór umowy - w złączeniu. 18. Postanowienia końcowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i ustaleń warunków organizacyjnych wykonania zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania lub Oferentem, którego oferta została przyjęta do realizacji.

7 zawarta dniu... pomiędzy : UMOWA Nr.../2013 (wzór) Kopalnią Soli KŁODAWA S.A., z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, Kłodawa, wpisaną do KRS pod numerem Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : a... z siedzibą w..., ul.... prowadzącym działalność na podstawie... pod numerem..., REGON..., NIP..., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez : Na podstawie postępowania przetargowego z dnia... zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Nr... z dnia... strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w Kopalni Soli Kłodawa SA w Kłodawie: a/ wykonanie projektu technicznego zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A składającego się m.in. z projektu budowlanego z "wszelkimi uzgodnieniami" - w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu, projektu wykonawczego i kosztorysu "ślepego" - w 5 egz. w wersji papierowej + płyta CD, wraz z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i świadczeniem przez projektantów nadzorów autorskich nad prawidłową realizacją zadania. Rozwiązania konstrukcyjno-wykończeniowe, materiałowe i technologiczno-funkcjonalne projektu technicznego muszą odpowiadać założeniom ogólnym określonym w SIWZ - zostaną skonsultowane oraz uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym sfinalizowaniem opracowania. Wykonawca na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia reprezentować będzie Zamawiającego przed wszystkimi odpowiednimi organami dla opracowania przedmiotowego projektu technicznego oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. b/ kompleksową realizację - budowę zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. Uwaga: Tak na etapie projektowania jak i budowy należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną środowiska solnego występującego na terenie Kopalni Soli Kłodawa SA. W warunkach organizacyjnych i techniczno-finansowych realizacji prac należy m.in. uwzględnić: - użycie odpowiedniego sprzętu, rusztowań oraz innych maszyn i urządzeń, a także wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wynikających z faktu realizacji prac w czynnym zakładzie produkcyjnym, - prace zabezpieczające pracujących ciągów technologiczno-produkcyjnych, produkowanych towarów, budowli, instalacji, itp., - ewentualną konieczność wykonywania części prac tylko w soboty, niedziele i święta lub na II i III zmianie. 2. Przedmiot przetargu wykonany zostanie w całości przy użyciu sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy, w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego i bez przerw produkcyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z projektem technicznym, umową, przepisami górniczymi i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż., obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w specyfikacji przetargowej oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. 2 Termin wykonania przedmiotu umowy: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę - do dnia r., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a - z wyłączeniem zewnętrznej galerii dla przenośnika załadowczego nr 1 - B 1000mm jw. - do dnia r.

8 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena umowna przedmiotu niniejszej umowy określona została na kwotę: a/ kompletny projekt techniczny opracowany na zasadach jw. wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę -..., b/ kompleksowa realizacja - budowa zadania "Budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A wg projektu jw. oraz pozostałych ustaleń jak w 1 ust.1 pkt. a W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych ich realizacja może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy - w oparciu o kosztorysowe dane wyjściowe z oferty przetargowej. 3. Dopuszcza się tryb fakturowania za częściowe odbiory elementów robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości umownej robót. Pozostałe 30% wartości umownej robót zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 3 Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - lub po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej Roboty zanikające będą odbierane na bieżąco po pisemnym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku nie przystąpienia do odbioru robót zanikających lub odbioru częściowego robót w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do kontynuacji prac i wystawienia faktury częściowej. 3. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie 10 dni roboczych od potwierdzenia przez inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru w terminie 14 dni od daty jego podpisania chyba, że strony ustalą inny termin. Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac: 1. Projektant (ci) (posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe, przynależność do Izby i OC) 5 2. Kierownik budowy (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby i OC) 3. Inspektor nadzoru -... (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby i OC) 4. Koordynator prac -... (zarządca obiektu) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami) ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, pro-wadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji oraz sposób organizacji pracy wraz z schematem organizacyjnym i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót.

9 6 1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres... licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. Zamawiający zapewni Wykonawcy : 1. Możliwość podłączenia elektrycznej rozdzielni budowlanej oraz poboru wody wodociągowej. 2. Plac do ustawienia sprzętu i składowania materiałów. 7 8 Przed rozpoczęciem robót Strony dokonają następujących czynności : 1. Wykonawca : a/ wydeleguje do prowadzenia robót pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu i urządzeń używanych podczas prac, aktualne lekarskie badania okresowe oraz dopuszczające m.in. do pracy na wysokości, aktualne szkolenia okresowe i stanowiskowe z zakresu bhp, ppoż., itp. b/ przedłoży Zamawiającemu : - imienną listę zatrudnionych na budowie pracowników ; - poświadczone kserokopie badań okresowych w/w pracowników ; - poświadczone kserokopie ostatniego szkolenia okresowego i stanowiskowego m.in. w zakresie bhp i p.poż. zatrudnianych pracowników ; - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych, świadectwa stwierdzenia kwalifikacji przez odpowiedni organ nadzoru górniczego i zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego o opłaconej składce członkowskiej oraz OC ; c/ zgłosi się do służby bhp Zamawiającego wraz z wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu odbycia szkolenia wstępnego z zakresu bhp, p.poż., ochrony środowiska, itp. dla podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie K.S. Kłodawa S.A. 2. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 1c. Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto za każdy dzień zwłoki, c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownej robót brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót. 2.Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:

10 a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni, b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej, d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn. 3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt a, c, d. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 6. W przypadkach określonych w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca z udziałem Zamawiającego w ciągu 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 8. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. 13 Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót budowlanych w całości lub w części innym podmiotom, ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu - pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron Załącznikiem do umowy jest "Sposób organizacji pracy i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót..." oraz schemat organizacyjny. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 NIP: 657-22-22-880 Regon: 291054036 adres strony internetowej: www.um.kielce.pl/przetargi Znak sprawy: I.46. 262. 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo