Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot Przetargu: Sprzedaż silników SW400 Termin składania ofert do dnia r. do godz. 12 oo. Oferty należy składać na adres spółki: Kopalnia Soli Kłodawa S.A Kłodawa, Aleja 1000-Lecia 2 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na sprzedaż silników SW400

2 Rozdział I Informacje wstępne. 1. Nazwa i adres Sprzedającego. Kopalnia Soli Kłodawa S.A., Kłodawa, Al Lecia 2. strona internetowa: numer telefonu: (0048) , ; numer faksu: (0048) ; REGON NIP Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości 2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie opisanym w niniejszej specyfikacji. Postępowanie ma charakter przetargu pisemnego. 3. Informacje uzupełniające. Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozdział II Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe. 1. Opis przedmiotu przetargu. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 6 sztuk niżej wymienionych, używanych wysokoprężnych silników spalinowych typu SW400Ł2 : 1. Silnik nr fabryczny 91433, data naprawy głównej Silnik nr fabryczny 23860, data naprawy głównej Silnik nr fabryczny , data naprawy głównej Silnik nr fabryczny 22-M-8789/R3, data naprawy głównej Silnik nr fabryczny , data naprawy głównej Silnik nr fabryczny , data naprawy głównej Charakterystyka silników: Producent: Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA ANDRYCHÓW Marka: SW400 Typ silnika: wysokoprężny Rodzaj: z zapłonem samoczynnym / olej napędowy Pojemność: 6540 cm 3 Moc znamionowa: 92 kw Moment obrotowy: 407 Nm przy 1600 obr./min.

3 2. Ceny wywoławcze: ; Silnik nr fabryczny Silnik nr fabryczny Silnik nr fabryczny Silnik nr fabryczny 22-M-8789/R Silnik nr fabryczny Silnik nr fabryczny Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty sprzedaży: Magazyn Główny Kopalni Soli Kłodawa S.A., Kłodawa, Aleja 1000-Lecia 2 - w dniach r. godz do (oprócz sobót i niedziel), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 4. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, za każdą sztukę silnika zgłoszonego do zakupu w złożonej ofercie. Wpłata wadium na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I Oddział w Kole, Podać pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko oferenta, adres oraz czego wpłata dotyczy. a) Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. b) Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostały wybrane będzie zwrócone w terminie 7 dni od daty wpłaty należności za zakupione silniki. c) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone będzie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Sprzedającego. Nie przysługuje prawo do odsetek. d) Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od wpłaty należności podanej w złożonej ofercie. 5. Oferta pisemna sporządzona w języku polskim powinna zawierać: a) Nazwę firmy lub imię i nazwisko oferenta, adres oraz datę sporządzenia oferty. b) Ścisłe określenie przedmiotu zakupu i jego ilości (oferent może złożyć ofertę na zakup jednego lub kilku sztuk przedmiotów przetargu podlegających sprzedaży). c) Oferowane ceny netto. d) Oświadczenie (załącznik nr 1), że oferent zapoznał się ze stanem technicznym silników). h) Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. i) Dowód wpłaty wadium. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków przetargu i stanu technicznego przeznaczonych do sprzedaży przedmiotów przetargu. 6. Ofertę należy złożyć w jednym nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie spółki: Kopalni Soli Kłodawa S.A Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2 do dnia: r. do godz Na opakowaniu oferty należy umieścić: a) Nazwę Oferenta, b) Napis: Przetarg nieograniczony na sprzedaż silników SW400 Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące.

4 Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 8. Materiałów przesłanych przez oferenta Sprzedający nie zwraca. 9. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu: Ryszard Kubiś, tel , Arkadiusz Rosołek, tel , : 10. Kryteria oceny ofert: Sprzedający przy wyborze oferty kierował się będzie jedynym kryterium, tj. ceną. Waga tego kryterium: 100% Sprzedający może odrzucić ofertę, jeżeli: a) Jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji. b) Została złożona przez oferenta bez wymaganych dokumentów lub nieważnych. c) Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny i oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty. d) Oferent nie wniósł ustalonego w specyfikacji wadium, opłacił je nieterminowo, lub opłacił wadium w nieprawidłowej kwocie. e) Jest nieważna na gruncie obowiązującego prawa Sprzedający wybierze ofertę na podstawie ustalonego kryterium (pkt. 10.1) najwyższa cena Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być niższe od cen w ofertach złożonych pierwotnie. 11. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu r. o godz w Kopalni Soli Kłodawa S.A. przy Alei 1000-Lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej. a) Otwarcie ofert jest jawne. b) Komisja odrzuca oferty: - nie odpowiadające warunkom przetargu, - zgłoszone po wyznaczonym terminie. 12. Rozstrzygnięcie przetargu. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia. Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych podejmuje Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. W części jawnej posiedzenia Komisji odczytuje się te elementy ofert, które są w specyfikacji podane jako kryteria wyboru oferty. Inne części pracy Komisji mają charakter niejawny. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku. Oferta nie podlega zwrotowi. 13. Okres związania ofertą 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd Sprzedającego, przeprowadzonego postępowania przetargowego.

5 14. Określenie warunków płatności za sprzedawany przedmiot przetargu: a) Podana przez oferenta cena, stanowi cenę netto silnika SW400 przy sprzedaży, do której naliczony zostanie podatek VAT b) Za nabyty silnik należy dokonać zapłaty 100 % wartości brutto (cena oferty + 23% VAT) gotówką w kasie Sprzedającego najpóźniej w dniu odbioru, lub zapłacić przelewem 100 % wartości brutto przed odbiorem (o ważności decyduje wpływ należności na konto Sprzedającego). 15. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty należności za zakupiony przedmiot przetargu w terminie 14 dni od powiadomienia o wyniku przetargu. 16. Postanowienia końcowe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania. 17. Spis załączników. Załącznik nr 1 Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotów przetargu. Podpisy Komisji Przetargowej: Przewodniczący Komisji

6 ZAŁĄCZNIK NR 1..., dnia... (Miej sc o wość )... (Na zwa firm y lu b imię i nazwi sko of eren t a)... ( Ad r es )... (N r N IP lu b PESE L) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym silnika typu SW400 - nr fabryczny i z tego tytułu nie będę wnosił żadnych roszczeń.... (P od p i s Of eren t a)

7

Oferty należy składać na adres spółki :

Oferty należy składać na adres spółki : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Wykonanie projektu technicznego i budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A Termin składania ofert : do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12 oo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O Załącznik Nr 1 do obwieszczenia w sprawie sprzedaży udziałów REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Postanowienie ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń. 2. Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23% Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0475/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14 A działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie WYMAGANIA OFERTOWE. I. Sprzedający: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul.

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie WYMAGANIA OFERTOWE. I. Sprzedający: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. WYMAGANIA OFERTOWE I. Sprzedający: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 II. Opis przedmiotu oferty: Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0 Expression.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego

Bardziej szczegółowo

8 1. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

8 1. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu specjalnego karetki sanitarnej, z wyposażeniem, stanowiącego własność SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 717/W/15/Gdańsk, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 717/W/15/Gdańsk, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 717/W/15/Gdańsk, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 703/W/15/Tczew, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 703/W/15/Tczew, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 703/W/15/Tczew, Starogard Gd o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 769/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 769/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 769/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 786/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 786/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 786/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo