Umowa (wzór) zawarta w dniu r. w Balicach pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa (wzór) zawarta w dniu r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: , REGON , o kapitale zakładowym zł, reprezentowaną przez: 1. Jana Pamułę Prezesa Zarządu 2. Łukasza Strutyńskiego Członka Zarządu zwanym dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a:. zwanym/zwaną dalej Wykonawcą. wybranym/wybraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia doprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi na wykonanie zadania pn. Budowa Hali magazynowej nr 4 na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów (postępowanie, znak: MPL/BS/SZ/241/1/93/13). Zamawiający oraz Wykonawca, zwani dalej każdy z osobna Stroną lub łącznie Stronami zawierają umowę (zwaną dalej: Umową ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne prace towarzyszące w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na Budowie hali magazynowej nr 4 na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. (zwane dalej: Przedmiotem Umowy ). 2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie budynku magazynowego zlokalizowanego na działce 537/53. Forma architektoniczna to prosta forma wolnostojącego, parterowego budynku. Budynek jest zaprojektowany w konstrukcji stalowej o jednolitych elewacjach z blachy w kolorze niebieskim (RAL 5010), pokryty płaskim dachem oraz posiadający 4 bramy stalowe. Wszystkie 4 bramy wyposażone będą w patentowe zamki z wkładkami w systemie klucza centralnego. Zgodnie z klasą odporności ogniowej D budynku hali, konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłokami malarskimi o odpowiedniej odporności ogniowej (R 30), a ściany zewnętrzne winny posiadać odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową (EI 30). Zamówienie obejmuje: wykonanie fundamentów, dostawę i montaż budynku magazynowego nr 4 wraz z bramami stalowymi, wykonanie posadzki żelbetowej, kompletnej instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zamawiający informuję, że przedmiot zamówienia jest częścią zamierzenia budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. Całe to

2 zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie 4 obiektów budowlanych, na które wydana została decyzja Pozwolenia na Budowę nr 46/13 z dnia r., z tym, że zrealizowane zostały już 3 obiekty kontenerowe nr 1, 2 i 3 oraz cały zakres układu chodnikowego, jak również zrealizowany został przyłącz energetyczny wraz z wykonaniem złącza kablowego ZK 1a/4. Inwestor uzyskał 3 decyzje pozwolenia na użytkowanie na 3 obiekty kontenerowe nr 1, 2 i 3 oraz cały zakres układu chodnikowego. Do wykonania, w ramach ww. zamierzenia, pozostała hala magazynowa nr 4, podłączenie instalacji elektrycznej do złącza kablowego ZK 1a/4. 3. Dodatkowo do wykonania należy przewidzieć wymianę nawierzchni drogowej wraz z podbudową na odcinku ok. 30 m wzdłuż budynku hali oraz szerokości ok. 1,5 m z racji konieczności wykonania fundamentów hali. Do tego odtworzenia nawierzchni drogowej należy użyć nowego materiału np. kostki brukowej grubości 8 cm. Odtworzony fragment placu winien spełniać wymagania jak dla kategorii ruchu KR Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja projektowa: a. Wyciąg z Projektu Budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów sporządzony w styczniu 2013 r., stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, b. Projekt Budowlany Zmiana Nieistotna do zamierzenia budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów sporządzony w październiku 2013 r., stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 5. W celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca winien przewidzieć wykonanie dodatkowych, projektów wykonawczych, technicznych, warsztatowych, montażowych, wykonanych we własnym zakresie i na własny koszt, 6. Ze względu na nieutwardzony teren na Terenie Budowy, do obowiązków Wykonawcy należy ocena potrzeby wykonania i ewentualne wykonanie stanowisk dla żurawia montażowego. 7. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również sporządzenie świadectwa energetycznego dla zbudowanego obiektu kontenerowego, sporządzonego zgodnie z art. 5 i art. 55a ustawy Prawo budowlane. 8. W zakresie Przedmiotu Umowy należy sporządzić instrukcję bezpieczeństwa ppoż. wraz z wyposażeniem (dostawą i montażem) obiektu w piktogramy i gaśnice. 9. Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej m.in. dokumenty wymagane do uzyskania decyzji Pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego. 2 OŚWIADCZENIA STRON 1. Zamawiający oświadcza, że posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę nr WI-II z dnia r., umożliwiającą wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami, sztuką budowlaną, oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym. SIWZ wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej oraz deliktowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do Strona 2 / 21

3 wysokości minimum ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), z okresem ważności ubezpieczenia do czasu przekazania prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z LOTNISKIEM 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot Umowy będzie wykonywany w warunkach utrudnionych, na terenie czynnego portu lotniczego zarządzanego przez Zamawiającego (zwanego dalej: Lotniskiem ), w sąsiedztwie czynnej płyty postojowej samolotów, drogi kołowania i drogi startowej samolotów. Wymaga to odpowiedniej organizacji pracy i zabezpieczenia wykonania Przedmiotu Umowy. 2. W przypadku jakiejkolwiek wadliwej ingerencji w istniejącą infrastrukturę techniczną Lotniska, podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia skutków tego naruszenia i do przywrócenia infrastruktury technicznej do stanu poprzedniego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z tego zobowiązania, Zamawiający uprawniony będzie do wykonania niezbędnych czynności na koszt Wykonawcy. 3. Wykonawca oświadcza, że będzie się stosował bezwzględnie do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia15 marca 2012 r. Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w sprawie realizacji prac zleconych (budowlanych, serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenach zarządzanych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., oraz innych obowiązujących u Zamawiającego przepisów oraz procedur bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, jak również że poniesie koszty koniecznych, zawinionych przez niego, interwencji służb utrzymania i ochrony portu lotniczego. 4. Wykonawca oświadcza, że będzie się stosował bezwzględnie do poleceń Zamawiającego, w szczególności dyktowanych względami bezpieczeństwa, poleceń Służb Operacyjnych Lotniska i Służby Ochrony Lotniska. 5. Wykonawca przeszkoli na własny koszt u Zamawiającego osobę kierującą robotami budowlanymi i nadzorującą pracowników Wykonawcy, w zakresie obowiązujących u Zamawiającego przepisów oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa i ochrony Lotniska, w tym przepisów przeciwpożarowych. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem prac, listę sprzętu, jakim Wykonawca posługiwał się będzie w trakcie realizacji prac na terenie lotniska oraz listę osób, które bezpośrednio wykonywały będą w imieniu Wykonawcy prace związane z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia swych zastrzeżeń co do list, o których mowa w zdaniu poprzednim, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia. 4 OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE WYKONAWCY Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: a) wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w trybie 24-godzinnym, w tym w godzinach nocnych, w niedziele i święta, b) zatrudnienia do wykonania Przedmiotu Umowy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, Strona 3 / 21

4 c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami i nadzoru nad własnym personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, d) pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, e) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, skutkujących koniecznością dokonania dodatkowych czynności na gruncie prawa budowlanego, w szczególności polegających na konieczności dokonania zgłoszeń lub uzyskania stosownych pozwoleń, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz we własnym zakresie do prawidłowego zakwalifikowania koniecznych do wykonania robót dodatkowych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, do wykonania w jego imieniu przedmiotowych czynności, f) pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego na 3 dni wcześniej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego lub nie poinformuje o tym we właściwym terminie, zobowiązany będzie do odkrycia robót lub do wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego, bez odrębnego wynagrodzenia, g) w wypadku spowodowania jakichkolwiek szkód w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie realizacji Umowy niezwłocznego naprawienia ich w sposób ustalony z Zamawiającym. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego w niniejszym punkcie, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wszelkich szkód na koszt Wykonawcy, h) prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym do prawidłowego wytyczenia (ustalenia położenia) wszystkich obiektów i robót zgodnie z dokumentacją architektoniczno-budowlaną. i) udziału w naradach organizowanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 5 ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW 1. Poszczególne prace składające się na Przedmiot Umowy mogą być zlecone podwykonawcom, jeżeli Wykonawca w ofercie przewidział udział podwykonawców w realizacji Przedmiotu Umowy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej. 2. Jeżeli Zamawiający w terminie siedmiu dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania części Przedmiotu Umowy przez tego podwykonawcę nie zgłosi Wykonawcy sprzeciwu lub zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę. 3. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienie do umów ze swoimi podwykonawcami. 5. W przypadku posłużenia się przez Wykonawcę podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do faktur VAT wystawianych dla Zamawiającego, a dotyczących Przedmiotu Umowy wykonanego przez podwykonawcę, oświadczenia Strona 4 / 21

5 podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku do niego przez Wykonawcę całości wymagalnych należności, związanych z wykonaniem przedmiotowych prac. 6 WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonania Umowy w osobie: Mariusz Natanek, telefon kontaktowy: (+48) Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonania Umowy:.., telefon kontaktowy. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:.., telefon kontaktowy.. 3. Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 4. Kierownik Budowy będzie koordynował i nadzorował wykonywanie prac przez cały okres ich trwania i zobowiązany będzie do codziennej obecności na Terenie Budowy. 5. Zmiana osób wskazanych w ustępach 1, 2 i 3 powyżej nie powoduje konieczności zmiany Umowy i wymaga jedynie, dla swojej skuteczności, poinformowania o niej drugiej Strony w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż dla zmiany osób ustanowionych przez Wykonawcę wymagana jest zgoda Zamawiającego. 7 INFORMACJE POUFNE 1. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu, Wykonawca zobowiązuje się do: a) utrzymania w poufności wszelkich informacji wynikających z Umowy jak i powziętych w związku z jej wykonywaniem, a dotyczących Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych oraz informacji stanowiących tajemnicę służbową lub tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz do nieujawniania informacji poufnych żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, b) niewykorzystywania informacji poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, c) udostępniania informacji poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie znajdowało zastosowania w sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia konkretnych informacji wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa, bądź też decyzji lub nakazów odpowiednich, uprawnionych do żądania danych informacji, organów lub podmiotów. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania, w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz Przedmiotu Umowy, pozyskanych w toku wykonywania Umowy, wyrażonych w formie materialnej (w szczególności: materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji, filmy, nośniki dźwięku). Strona 5 / 21

6 8 TEREN BUDOWY 1. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy (dalej: Teren Budowy ) do 7 dni od podpisania Umowy. 2. Wykonawca zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty dostawy wody, energii i innych usług w okresie wykonywania Umowy na podstawie odrębnych ustaleń z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji ewentualnych urządzeń i obiektów tymczasowych na Terenie Budowy, wykorzystywanych przez swoich pracowników lub osoby działające na jego rzecz. 4. O ile okaże się to konieczne, Wykonawca zabezpieczy na swój koszt pomieszczenia kontenerowe dla biura i zaplecza socjalnego budowy. 5. O ile okaże się to konieczne, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i utrzymywania na swój koszt ogrodzenia Terenu Budowy oraz wygrodzenia przejść przez Teren Budowy dla pracowników obsługi Lotniska, jak również zobowiązuje się do strzeżenia mienia znajdującego się na Terenie Budowy, a także zapewnienia warunków bhp i ppoż. na Terenie Budowy. 6. W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie prawidłowo składował wszelkie materiały i urządzenia pomocnicze, oraz bezzwłocznie usuwał na własny koszt i poza teren Zamawiającego zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Teren Budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i pracowników innych uprawnionych organów publicznych oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami prawa. 8. Po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania Terenu Budowy i do przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla dokonania Odbioru, a powstałe w toku wykonywania Przedmiotu Umowy odpady zobowiązuje się zagospodarować na własny koszt, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 9. Wykonawca odpowiada za przekazany Teren Budowy do czasu zakończenia czynności Odbioru i przekazania prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 10. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i potwierdza prawo Zamawiającego do odmowy wstępu na Teren Budowy lub usunięcia z Terenu Budowy, jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez (lub działającej na rzecz) Wykonawcy, która w uzasadnionej opinii Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z tymi przepisami i normami. 9 MATERIAŁY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych. 2. Materiały, którymi posługuje się Wykonawca, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach odrębnych, w szczególności ustawie o wyrobach budowlanych. 3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: aprobat technicznych (certyfikat na znak bezpieczeństwa), Strona 6 / 21

7 dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a przy Odbiorze do przekazania ich Zamawiającemu. 4. Wykonawca zapewni potrzebnych specjalistów, oprzyrządowanie, oraz materiały niezbędne do zbadania, na żądanie Zamawiającego, na Terenie Budowy jakości wykonanego z materiałów Wykonawcy Przedmiotu Umowy, a także do sprawdzenia ilości i ciężaru zużytych materiałów. 5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 10 DOKUMENTACJA 1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentację architektoniczno-budowlaną (1 egz. w wersji papierowej + 1 CD) dotyczącą Przedmiotu Umowy, wymienioną w 1 ust. 2 niniejszej Umowy. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń co do jej zawartości. 2. W dniu zgłoszenia gotowości przystąpienia do Odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą robót budowlanych wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy wraz z ich geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz inne dokumenty sporządzone w trakcie wykonywania Umowy, a dotyczące Przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą dokumenty wymienione w 1 ust 7 i Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na swój koszt dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz takiego samego kompletu dokumentów w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym (*.doc, *.xls, *.dwg) oraz w formacie *.pdf. 11 ZAWIESZENIE WYKONANIA PRAC 1. Zamawiający może w każdym czasie, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Wykonawcy, zawiesić wykonywanie przez niego całości lub dowolnej części prac wykonywanych w ramach Umowy ( Zawieszenie Wykonywania Prac ). Oświadczenie o Zawieszeniu Wykonywania Prac będzie określać datę, przyczynę i planowany czas trwania Zawieszenia Wykonywania Prac. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Zawieszenia Wykonywania Prac na łączny okres nie dłuższy niż 30 dni w trakcie wykonywania Umowy. 3. Przyczynami Zawieszenia Wykonywania Prac mogą być istotne okoliczności, związane z zadaniem inwestycyjnymi na terenie lotniska lub okoliczności związane z działalnością operacyjną Lotniska lub bezpieczeństwem Lotniska. 4. W przypadku Zawieszenia Wykonywania Prac na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego, wynikające z Zawieszenia Wykonywania Prac. W szczególności Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o wypłatę wynagrodzenia należnego za przestój w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, kar umownych lub odszkodowań (w tym utraconych korzyści) związanych z przestojem w wykonywaniu Przedmiotu Umowy i odpowiednim przesunięciem terminów wskazanych w Umowie, dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z ust 9 poniżej. Strona 7 / 21

8 5. Jeżeli w wyniku Zawieszenia Wykonywania Prac konieczne okaże się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń prac wykonywanych w ramach Umowy Zamawiający oraz Wykonawca uzgodnią w formie pisemnej warunki oraz koszty wykonania takiego zabezpieczenia. 6. Po otrzymaniu oświadczenia o Zawieszeniu Wykonywania Prac Wykonawca niezwłocznie wstrzyma dalsze ich wykonywanie we wskazanym zakresie oraz sporządzi wraz z Zamawiającym protokół zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ustaleniem zakresu prac niezbędnych do zabezpieczania już wykonanej części Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia Wykonania Prac, jeżeli będzie to konieczne. W okresie Zawieszenia Wykonywania Prac Wykonawca zobowiązany jest dbać i chronić cały wykonany dotychczas Przedmiot Umowy. 7. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by spożytkować swe materiały, urządzenia i siłę roboczą w sposób, który obniży koszty związane z Zawieszeniem Wykonania Prac 8. Zamawiający może w każdym czasie zażądać wznowienia wykonania całości lub części Przedmiot Umowy. Oświadczenie Zamawiającego zawierające takie żądanie musi zostać złożone Wykonawcy w formie pisemnej i będzie określać zakres i datę wejścia w życie wznowienia wykonywania Przedmiot Umowy, a Wykonawca wznowi wykonywanie Przedmiotu Umowy w dniu podanym w przedmiotowym oświadczeniu, który to termin nie będzie krótszy niż 3 dni. 9. Zawieszenie Wykonywania Prac powoduje zawieszenie biegu terminów zastrzeżonych dla Stron wskazanych w Umowie oraz odpowiednie ich przesunięcie w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, chyba, że Zawieszenie Wykonywania Prac nastąpiło z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie odpowiada więc za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminów przewidzianych w Umowie, wynikające z Zawieszenia Wykonania Prac, w zakresie odpowiednim do okresu Zawieszenia Wykonywania Prac, chyba, że zawieszenie nastąpiło z przyczyn, dotyczących Wykonawcy, w szczególności nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Poprzednie zdania nie mają zastosowania w przypadku Zawieszenia Wykonywania Prac przez Zamawiającego w stosunku do części prac wchodzących w skład Umowy, jeżeli zawieszenie to nie ma znaczenia dla realizacji pozostałej części prac wchodzących w skład Umowy. 10. Zwrot kosztów wynikających z dodatkowych zabezpieczeń prac wykonywanych w ramach Umowy nie przysługuje Wykonawcy w następujących przypadkach: a) jeżeli Zawieszenie Wykonania Prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) w części wykraczającej poza zakres zabezpieczenia już wykonanej części Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia Wykonania Prac, ustalony zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu. 12 ROBOTY DODATKOWE 1. Wszelkie roboty dodatkowe, nie objęte Przedmiotem Umowy (zwane dalej: Robotami Dodatkowymi ), tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej i w niniejszej Umowie, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać (przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz tej samej wysokości składników cenotwórczych jak w odniesieniu do Przedmiotu Umowy) na podstawie aneksu do Strona 8 / 21

9 Umowy, w oparciu o ustalenia protokołu konieczności sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Protokoły konieczności będą sporządzane na podstawie sprawdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego kosztorysów, opracowanych przez Wykonawcę w oparciu o ceny zawarte w ofercie Wykonawcy lub o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, publikowany kwartalnie przez BISTYP CONSULTING Sp. z o.o. i aktualny na dzień sporządzenia wyceny. 13 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOT UMOWY 1. Strony ustalają termin ( Termin ) na wykonanie Przedmiotu Umowy 60 dni od daty przekazania Terenu Budowy 2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi do 3 dni od chwili, kiedy Wykonawca będzie posiadał odpowiednie dokumenty, które umożliwią nadzór oraz prowadzenie prac w strefie zastrzeżonej Lotniska Kraków - Balice. 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy uznaje się datę zgłoszenia przez niego gotowości do przystąpienia do Obioru Przedmiotu Umowy zrealizowanego poprawnie, zgodnie z Umową i bez Wad Istotnych. Taka data wykonania będzie uznana za obowiązującą jedynie pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru, potwierdzonego Protokołem Odbioru. W przypadku odmowy dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu stwierdzenia w toku Odbioru jakichkolwiek Wad Istotnych, datą wykonania Przedmiotu Umowy będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do Odbioru. W przypadku odmowy dokonania przez Zamawiającego Ponownego Odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu ponownego stwierdzenia jakichkolwiek Wad Istotnych, za Datę Wykonania Przedmiotu Umowy uznawany będzie ten moment, w którym Wykonawca dokonał zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, a Przedmiot Umowy został przez Zamawiającego odebrany. 4. Przepisy niniejszego paragrafu, w tym dotyczące Daty Wykonania, stosuje się odpowiednio do wykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. 5. Terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy ma miejsce wówczas, gdy Data Wykonania całego Przedmiotu Umowy nie narusza Terminu. 6. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana Terminu Wykonania Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a. Zawieszenia Wykonywania Prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b. nieprzekazanie w terminie wynikającym z 13 ust. 2 Terenu Budowy; c. wystąpienia w czasie realizacji robót temperatur poniżej + 5 st. C; d. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udowodnienia zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Strona 9 / 21

10 Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. 7. Wykonawca będzie prowadził w trakcie wykonywania robót Dziennik temperatur, który będzie weryfikowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Termin Wykonania Umowy zostanie automatycznie przedłużony o ilość dni, w jakie nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 16 lit. c niniejszego paragrafu Umowy. 14 ODBIORY 1. Strony zgodnie postanawiają, że Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiającego (dalej: Odbiór ). Podczas czynności odbiorowych, sporządzony zostanie protokół przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego (dalej: Protokół Odbioru ). 2. Wykonawca lub ustanowiony przez niego kierownik budowy/robót będzie awizował Zamawiającemu gotowość przystąpienia do Odbioru wpisem w dzienniku budowy/robót oraz pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, wraz z pisemnym potwierdzeniem gotowości Przedmiotu Umowy do przeprowadzenia odbioru, wystawionym przez przedstawiciela Zamawiającego ustanowionego przez Zamawiającego (dalej: Zgłoszenie do Odbioru ). 3. Podstawą dokonania przez Wykonawcę Zgłoszenia do Odbioru będzie faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową. 4. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do czynności Odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty Zgłoszenia do Odbioru dokonanego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem ustępów numer 3 i 4 niniejszego paragrafu (dalej: Termin Odbioru ). 5. Odbiorowi podlega wyłącznie Przedmiot Umowy zrealizowany w całości i wolny od Wad. 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i/lub usterki Przedmiotu Umowy, to znaczy takie wady i/lub usterki, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem (dalej Wady Istotne ), Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku stwierdzone Wady Istotne zostaną opisane przez Strony w sporządzonej na tę okoliczność notatce, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad Istotnych. Po usunięciu Wad Istotnych Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do przystąpienia do Odbioru Przedmiotu Umowy. 7. Wady Istotne oraz Wady Nieistotne są także łącznie zwane Wadami. 8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady lub usterki Przedmiotu Umowy (dalej: Wady Nieistotne ), to nie wstrzymują one dokonania Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostaną opisane przez Strony w Protokole Odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad Nieistotnych. 9. Jeżeli stwierdzone przy Odbiorze Wady Nieistotne nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać Odbioru, obniżając w odpowiednim stosunku Wynagrodzenie Wykonawcy. 10. Jeżeli Wady Istotne nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy powtórnie, z zachowaniem prawa domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Strona 10 / 21

11 11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych dotyczących odbioru części wykonanego Przedmiotu Umowy. 12. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy ostateczny pogwarancyjny odbiór Przedmiotu Umowy (dalej: Odbiór Pogwarancyjny ) przed upływem Okresu Gwarancji, podczas którego zostaną stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, do usunięcia których Wykonawca będzie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad. 15 WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie odpowiadające cenie zawartej w ofercie, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego SIWZ. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się następującymi kwotami: a) wynagrodzenie netto z tytułu wykonania całości Umowy wynosi zł, (słownie: 00/100 złotych); b) wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek VAT w stawce 23%, (słownie: dwadzieścia trzy procent), co stanowi wartość.. zł, (słownie: 00/100 złotych); c) wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania całości Umowy, obejmujące VAT, wynosi., (słownie: 00/100 złotych), ( Wynagrodzenie ). 3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z oferty, jak również nie ujęte w dokumentacji stanowiącej podstawę do wykonania Przedmiotu Umowy, a niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a w szczególności zaś koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty ewentualnych stanowisk montażowych, koszty utrzymania ewentualnego zaplecza budowy, koszty obsługi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), koszty badań, odbiorów technicznych i dokumentów dopuszczających do eksploatacji, koszty sporządzenia projektów wykonawczych, technicznych, warsztatowych, montażowych oraz dokumentacji powykonawczej, a także przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy na wszystkich wskazanych polach eksploatacji, zgodnie z 22. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter stały i nie będzie podlegało waloryzacji. 4. Wszelkie czynności nie objęte Umową, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na żądanie Zamawiającego (przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz tej samej wysokości składników cenotwórczych jak w odniesieniu do przedmiotu zamówienia objętego SIWZ) w drodze aneksu do Umowy, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności. 5. Płatności Wynagrodzenia lub części Wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po Odbiorze niewadliwego Przedmiotu Umowy lub niewadliwych poszczególnych części Przedmiotu Umowy, proporcjonalnie do procentowego stanu zaawansowania wykonania Umowy. 6. W przypadku gdy Zamawiający odstąpił od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia lub części Wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku gdy uzna wykonaną część Przedmiotu Umowy lub całości Przedmiotu Umowy za przydatne dla swoich celów. Strona 11 / 21

12 16 FAKTURY I WYMAGALNOŚĆ 1. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 2. Należności objęte prawidłowo wystawionymi fakturami VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 3. Wynagrodzenie lub odpowiednio część Wynagrodzenia będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na odpowiednich fakturach VAT. 4. Za datę dokonania płatności uznaję się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu środków pieniężnych objętych odpowiednią Fakturą VAT. 5. W razie zwłoki w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za zwłokę. 6. Zamawiający jest płatnikiem VAT o numerze NIP: Wykonawca jest płatnikiem VAT o numerze NIP: [numer]. 17 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy ( Okres Gwarancji ). Bieg Okresu Gwarancji liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru części Przedmiotu Umowy odebranej jako ostatnia. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji jakości określał będzie dokument gwarancyjny, który zostanie przekazany Zamawiającemu w toku Odbioru. Warunki gwarancji określone w dokumencie gwarancyjnym nie będą mogły być gorsze, niż określone w niniejszym paragrafie. 2. W Okresie Gwarancji Wykonawca usunie wszelkie Wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego ( Termin Usunięcia Wady ). 3. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad, Zamawiający nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać w pełnym zakresie. 4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek zainstalowanych w ramach realizacji niniejszej umowy urządzeń, które nie dadzą się usunąć, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tych urządzeń na wolne od wad 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń Przedmiotu Umowy powstałych z winy Zamawiającego. 6. Wady zgłoszone Wykonawcy w Okresie Gwarancji zostaną usunięte nieodpłatnie, niezależnie od upływu tego okresu, przez co Strony rozumieją, że wady zgłoszone w Okresie Gwarancji zostaną usunięte zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu pomimo tego, że pomiędzy zgłoszeniem wady a jej usunięciem, upłynie Okres Gwarancji. 7. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunięciem przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z jej wystąpienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie udokumentowane koszty poniesione w związku z tym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Terminie Usunięcia Wady to Zamawiający ma prawo, na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądowego, usunąć taką Wadę samemu lub zatrudniając innych wykonawców. Strona 12 / 21

13 9. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników Przedmiotu Umowy lub mienia Zamawiającego, w związku z zaistnieniem wady, Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do natychmiastowego zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez Zamawiającego innego wykonawcy. 10. Strony postanawiają, że uprawnienia Zamawiającego wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i/lub prawne Przedmiotu Umowy ulegają przedłużeniu i wygasają dla całego Przedmiotu Umowy wraz z upływem Okresu Gwarancji. Udzielenie gwarancji jakości, o której mowa powyżej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne i/lub prawne Przedmiotu Umowy. 18 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniesie w najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto, to jest w wysokości. zł, (słownie:.00/100 złotych) ( Zabezpieczenie ), w formie pieniądza. Niewniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości. 3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający zwróci lub zwolni Zabezpieczenie Wykonawcy w następujących wysokościach i terminach: a) 70% wartości Zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, b) pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia, na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu na jaki została udzielona rękojmia, tj. po upływie Okresu Gwarancji. 5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od zawartej Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zabezpieczenie w całości wraz z odsetkami przechodzi na Zamawiającego. 6. Odsetki od sumy Zabezpieczenia, w sytuacji gdy Zamawiający nie zwraca tego Zabezpieczenia Wykonawcy, lub gdy użyje go na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy, lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy, przechodzą w całości na Zamawiającego. 7. W przypadku wydłużenia Terminów, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia okresu ważności Zabezpieczenia o stosowny okres, a jeżeli będzie to niemożliwe, do wniesienia nowego Zabezpieczenia na wskazanych w Umowie zasadach. Strona 13 / 21

14 19 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że obowiązującą Wykonawcę formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowią kary umowne ( Kary Umowne ). 2. Kary Umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,3% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu wskazanych w Umowie, b) za opóźnienie w usunięciu Wad Nieistotnych stwierdzonych przy Odbiorze lub w Okresie Gwarancji, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) za opóźnienie w usunięciu Wad Istotnych ujawnionych w Okresie Gwarancji, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% Wynagrodzenia, e) w przypadku niedozwolonego ujawnienia Informacji Poufnej przez Wykonawcę lub przez podmioty, za których działanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działanie, w wysokości 5% Wynagrodzenia, za każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia Informacji Poufnej. 3. Kary Umowne będą naliczane Wykonawcy na podstawie wystawianych przez Zamawiającego not księgowych i będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich doręczenia lub potrącane przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia i/lub Zabezpieczenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych Kar Umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 5. Kar Umownych nie nalicza się w przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy spowodowanego siłą wyższą. 20 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Oprócz przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa i/lub przewidzianych w niniejszej Umowie, do czasu podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Odbioru Przedmiotu Umowy (jeżeli inne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, b) gdy majątek Wykonawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Wykonawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał jego wykonywanie i nie kontynuuje go pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego, złożonego Wykonawcy w formie pisemnej, Strona 14 / 21

15 d) Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne jego terminowe wykonanie zgodnie z określonym w Umowie Terminem, e) Wykonawca w sposób rażący narusza inne postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową. 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: a) Zamawiający narusza Termin przewidziany dla rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez nieprzekazanie Wykonawcy Terenu Budowy, a zwłoka przekracza 5 dni, b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania Protokołu Odbioru, a bezzasadność odmowy w obu przypadkach jest oczywista. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonania Przedmiotu Umowy, według stanu na dzień odstąpienia ( Protokół Inwentaryzacji )., b) podstawą wszelkich rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich, będą ustalenia zawarte w Protokole Inwentaryzacji, c) wykonawca zabezpieczy Teren Budowy oraz wykonany już Przedmiot Umowy lub jego część w zakresie ustalonym przez Strony na koszt tej Strony, której dotyczą okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od Umowy, d) wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, e) zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór Teren Budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Inwentaryzacji. f) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, sporządzi on wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, a następnie wezwie Zamawiającego do dokonania Odbioru wykonanej części Przedmiotu Umowy, a Zamawiający za wykonaną część Przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie, stosownie do ustaleń zawartych w Protokole Inwentaryzacji. Postanowienia 15 i 16 Umowy stosuje się odpowiednio, g) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przywróci Teren Budowy do stanu pierwotnego, w szczególności usuwając wykonany już Przedmiot Umowy lub jego część. Jednakże Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania wykonanego już przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części, w zakresie które uzna za przydany z jego punktu widzenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wartości jedynie tych części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę, które zostaną przez Zamawiającego uznane za przydatne Zamawiającemu i mogą być wykorzystane niezależnie od niewykonania Przedmiotu Umowy w całości. Postanowienia 15 i 16 Umowy stosuje się odpowiednio. Strona 15 / 21

16 21 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych Umową. 22 PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie, majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałych w ramach wykonywania Umowy. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, a w przypadku takich elementów utworów, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania. Wszelkie utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałe w ramach wykonywania Umowy zwane są dalej w Umowie Utworami. 2. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów stworzonych w ramach wykonywania Umowy, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że przysługujące mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów stworzonych w ramach wykonywania Umowy, nie będą obciążone żądnymi prawami bezwzględnymi lub względnymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że jego autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów, będą mogły być przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 3. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami bezwzględnymi lub względnymi osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Utworów, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w ustępie 4 poniżej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe przeniesienie dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład Utworów, jak i ich poszczególnych elementów, części składowych, w tym zwłaszcza charakterystycznych elementów twórczych Utworów, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom. 4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obejmują wyłączne prawo do: 4.1. utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich części - wytwarzania egzemplarzy Utworów lub ich części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne); 4.2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory lub jego części utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie Utworów do pamięci komputera; Strona 16 / 21

17 4.3. w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworów na stronach internetowych, nadawanie Utworów przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Utworów umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Utworów nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; 4.4. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych w stosunku do Utworów, w tym dalszych projektów opartych na Utworach lub jego częściach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w niniejszym paragrafie oraz rozporządzanie nimi, a także zezwalanie osobom trzecim na powyższe; 4.5. prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji Utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Utworów oraz ich pojedynczych elementach, 4.6. prawo do swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Utworów dla celów realizacji inwestycji objętych dokumentacjami będącymi Utworami w rozumieniu Umowy, w tym budowy, wykończenia, utrzymania, przywrócenia do pierwotnego stanu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, modernizacji; 4.7. wykorzystanie Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice lub Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będące twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, wyrażą w ramach przysługujących im autorskich praw osobistych, nieodwołalną, nie wygasającą z chwilą śmierci, bez ograniczeń ani terytorialnych ani czasowych, i mogącą być przedmiotem przeniesienia na dowolny inny podmiot, skuteczną od chwili Przekazania Zamawiającemu w drodze Protokołu Odbioru, zgodę Zamawiającemu na dokonanie (zarówno przez niego, jak i przez inne podmioty działające za zgodą Zamawiającego) zmian i modyfikacji w Utworach oraz w ich pojedynczych elementach. 6. W przypadku, gdyby wprowadzone przez Zamawiającego, tudzież przez inny podmiot w oparciu o ww. zgodę modyfikacje, były tak daleko idące, że współtwórcy Utworów byliby zdania, że Utwór nie mogą być poczytywane już jako ich dzieła, będą oni uprawnieni, każdy z osobna lub wszyscy razem solidarnie, do żądania od Zamawiającego na przyszłość nie ujawniania ich jako twórców Utworów. Wszelkie dalsze roszczenia związane z ww. stanem rzeczy są wyłączone, co należy poczytywać (w razie wątpliwości) jako zrzeczenie się tych roszczeń na przyszłość. 7. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, zobowiążą się do niewykonywania ich autorskich praw osobistych w postaci (i) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do integralności Strona 17 / 21

18 Utworów (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), ani też (ii) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 8. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, zobowiążą się do niedochodzenia od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu ww. zgód, bądź też zagrożenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych w postaci (i) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do integralności Utworów (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), ani też (ii) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 9. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, wyrażą Zamawiającemu nieodwołalną, skuteczną od chwili przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, zgodę na tzw. pierwsze udostępnienie publiczności Utworów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, wraz z Przedmiotem Umowy, pisemnych oświadczeń wszystkich osób będących twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, o wyrażeniu przez nie zgód i przyjęcie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, przy jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że przekazane oświadczenia twórców i współtwórców Utworów, pochodzić będą od wszystkich twórców i współtwórców Utworów, a zatem autorskie prawa niemajątkowe nie przysługują żadnym innym osobom. 11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z Utworów lub ich poszczególnych elementów, dokonania, w zakresie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu zmian lub modyfikacji w Utworach oraz do tworzenia i rozpowszechnienia utworów zależnych, zgodnie z niniejszym paragrafem. 12. Wykonawca zobowiązuje się, po powstaniu nowych - nieznanych w chwili zawarcia Umowy - sposobów (pól) eksploatacji Utworów, do przeniesienia na rzecz Zamawiającego lub na rzecz dowolnego innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia poza przewidzianego w Umowie, bez ograniczeń ani czasowych ani terytorialnych, autorskich praw majątkowych do korzystania z Utworów na nowopowstałych polach eksploatacji. Przeniesienie nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania stosownego wezwania, które to wezwanie może być wystosowane w dowolnym momencie w ciągu najbliższych 75 (siedemdziesięciu pięciu) lat. 13. Wykonawca nie jest uprawniony do tworzenia utworów zależnych w stosunku do Utworów. Powyższe nie dotyczy korzystania z takich elementów Utworów, które ze względu na swoją ogólną charakterystykę i uniwersalizm rozwiązań mogą być stosowane w innych projektach. 14. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostały one utrwalone. 15. W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek z zapewnień Wykonawcy zawartych w Umowie było nieprawdziwe, w wyniku czego po stronie Zamawiającego powstałaby Strona 18 / 21

19 szkoda, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia Zamawiającemu poniesionej szkody (obejmującej także wszelkie ewentualne koszty związane z obsługą prawną sporów z tym związanych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieważnego, nieskutecznego lub w inny sposób wadliwego nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Utworów od osób trzecich, a w związku z tym za szkody powstałe w wyniku nieważnego, nieskutecznego lub w inny sposób wadliwego przeniesienia tych praw przez Wykonawcę na Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nabycia od osób trzecich autorskich praw majątkowych do Utworu obciążonych jakimikolwiek prawami względnymi lub bezwzględnymi osób trzecich, a w związku z tym za szkody powstałe w wyniku przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych obciążonych jakimikolwiek prawami względnymi lub bezwzględnymi osób trzecich. Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów ujawnią się jakiekolwiek ich wady prawne (w tym w szczególności obciążenia lub roszczenia osób trzecich), bądź też jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z autorskim prawami majątkowymi lub osobistymi do Utworów, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić wszelkie szkody wynikające z tego dla Zamawiającego z takich powodów, a nadto na żądanie Zamawiającego złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku nieważnego, nieskutecznego lub w inny sposób wadliwego udzielenia Zamawiającemu określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu zgód na ingerencje w autorskie prawa osobiste twórców (współtwórców) Utworów, w szczególności w prawo do integralności Utworów. Jeżeli po udzieleniu przez współautorów Utworu Zamawiającemu zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, ujawnią się jakiekolwiek wady prawne (w tym w szczególności roszczenia osób trzecich), Wykonawca będzie zobowiązany naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad prawnych, a nadto na żądanie Zamawiającego złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści. 16. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń mających związek z Utworami, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń. W celu wykonania powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się, iż w dniu otrzymania od Zamawiającego informacji o zgłoszeniu przez osobę trzecią roszczenia, bądź o wytoczeniu przeciwko Zamawiającemu powództwa lub wszczęciu w stosunku do Zamawiającego postępowania przed jakimkolwiek sądem lub organem, zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, przejmując na siebie takie roszczenie i obowiązki związane z takim postępowaniem (o ile będzie to prawnie możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od powyższego Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie wydatki i koszty, które Zamawiający poniósł w związku z takim postępowaniem. Wykonawca zobowiązuje się chronić Zamawiającego w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed odpowiedzialnością związaną z podniesionym roszczeniem, zasądzonym odszkodowaniem oraz wydatkami powstałymi w związku z podniesionym roszczeniem. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający zobowiązany będzie na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub też arbitrażowego lub też na podstawie innego orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem, w tym arbitrażowym, które mogłyby stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji, do zapłaty odszkodowania lub też dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz uprawnionych podmiotów na skutek wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem związanym z Utworami, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z takiego obowiązku poprzez Strona 19 / 21

20 zapłatę takiego odszkodowania lub też świadczenia na rzecz uprawnionego podmiotu wraz ze wszelkimi dodatkowymi kosztami, w tym w szczególności kosztami sądowymi, kosztami obsługi prawnej i odsetkami, a w wypadku gdy Zamawiający dokona wcześniej zapłaty takiego odszkodowania lub świadczenia na rzecz uprawnionego podmiotu Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich zapłaconych z tego tytułu kwot. 17. Przejście praw, o których mowa w niniejszym paragrafie na wszystkich wskazanych w ust. 3 i 4 polach eksploatacji następuje w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI 1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie wierzytelności powstałe po stronie Wykonawcy w wyniku realizacji Umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie ani uregulowane przez Wykonawcę w drodze kompensaty. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż wszelkie prawa majątkowe przysługujące Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy, jak i umów bezpośrednio i pośrednio pozostających w związku z niniejszą umową, są lub będą zbywalne, i mogą być przedmiotem zastawu na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą, o którym jest mowa w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z zastrzeżeniem tych praw, które są niezbywalne z mocy prawa lub których ograniczenie w zbywalności wynika z obiektywnych warunków rynkowych. Przedmiotowy wymóg wynika z zawartej przez Zamawiającego z podmiotem finansującym (bankiem) umowy na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej wszelkie pojęcia pisane w Umowie z dużej litery mają znaczenie nadane im w pozostałych postanowieniach Umowy poprzez wskazanie definiowanego pojęcia w cudzysłowie oraz dodatkowe oznaczenie go poprzez wytłuszczenie (pogrubienie); o ile z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej przez pojęcia użyte w liczbie pojedynczej należy także rozumieć pojęcia w liczbie mnogiej i vice versa. 2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Umowy zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać będzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu celowi Umowy. 3. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. 4. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazanym adresem za Strona 20 / 21

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... -projekt-

UMOWA Nr... -projekt- UMOWA Nr... -projekt- w dniu... pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI UMOWA ( wzór) Zawarta w dniu.w Rzeszowie, pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie zwanego dalej Zamawiającym", reprezentowanego przez Tadeusza Reichela Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011 UMOWA nr../2011 (projekt) zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Wojciech Rzepa Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r.

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r. Projekt UMOWA NR... zawarta w dniu.. na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie wymiana okien, elewacja zachodnia (od Placu Londzina

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo