UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Balice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, zwaną dalej Kupującym, w imieniu której działają: 1. Łukasz Strutyński Członek Zarządu 2. Janusz Kardasiński - Prokurent a zwanym dalej Sprzedawcą, w imieniu którego działają:. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia sektorowego doprogowego udzielonego zgodnie z 27 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o. na roboty budowlane, dostawy i usługi (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki nr 5/19/12 z dnia 14 lutego 2012 r.) oraz w oparciu o Regulamin korzystania z platformy zakupowej Logintrade, w trybie Aukcji elektronicznej. 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Kupującego samochodu osobowego (dalej: Pojazd) marki, o parametrach zgodnych ze wskazanymi w rozdziale III Ogłoszenia o zamówieniu, stanowiącego wraz z załącznikami Załącznik Nr 1 do Umowy. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY Strony ustalają, iż odbiór wolnego od wad i usterek Pojazdu nastąpi nie później niż. dni liczonych od daty podpisania umowy. 1

2 3 ZOBOWIĄZANIA STRON Na mocy Umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Pojazdu i wydać mu go, a Kupujący zobowiązuje się cały Przedmiot Umowy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór Pojazdu nastąpi w loco siedziby Zamawiającego. Potwierdzeniem dokonania odbioru wolnego od wad Pojazdu będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. 2. Odbiór Pojazdu nastąpi w godzinach od 8 00 do 15 00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. 3. W terminie odbioru Pojazdu, Sprzedawca dopełni wszelkich formalności celem zapewnienia aby pojazdy posiadały dokumenty niezbędne do ich prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania, jak również stosowne dokumenty gwarancyjne oraz komplet dokumentów wymaganych przez przepisy prawa polskiego, które umożliwią dokonanie Kupującemu rejestracji Pojazdu, jak również instrukcję obsługi Pojazdu. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pojazdu obarczonego wadami bądź o parametrach niezgodnych ze wskazanymi w Rozdziale III Ogłoszenia o zamówieniu lub normami jakościowymi, o istnieniu których zapewniał Sprzedawca. 5. Sprzedawca będzie awizował Kupującemu gotowość do odbioru Pojazdu na siedem dni przed proponowanym dniem rozpoczęcia odbioru, pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Odbiorowi podlega wyłącznie Pojazd kompletny i wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Kupujący może odmówić dokonania odbioru. Jeżeli Pojazd posiadał będzie wady, jednak nie będą one uniemożliwiały jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Kupujący może dokonać odbioru żądając od Sprzedawcy obniżenia ceny. 7. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, Kupujący może odstąpić od Umowy lub żądać dostarczenia Pojazdu wolnego od wad, z zachowaniem prawa domagania się od Sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 8. W przypadku zaistnienia znacznych rozbieżności w ocenie stanu i jakości dostarczonego Pojazdu weryfikacji tych okoliczności dokona rzeczoznawca obustronnie wyznaczony przez Strony. Koszt związany ze zleceniem weryfikacji rzeczoznawcy poniesie ta Strona, której rzeczoznawca odmówi racji. 5 CENA Strony ustalają, że cena netto za sprzedaż Pojazdu wynosi.. zł (słownie....). Do kwoty tej Sprzedawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 2

3 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność na rzecz Sprzedawcy dokonana będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisane przez Kupującego Protokół Odbioru Pojazdu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 2. Należność wynikająca z faktury VAT będzie uregulowana przez Kupującego w ciągu 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru i dostarczenia kompletnej faktury. 3. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data złożenia dyspozycji przelewu przez Kupującego. 7 GWARANCJA 1. Sprzedawca udzieli na Pojazd gwarancji, na części mechaniczne: nie mniej niż 48 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Pojazdu, z limitem do km, na powłokę lakierniczą: nie mniej niż 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Pojazdu, na perforacje nadwozia: nie mniej niż 144 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Pojazdu Gwarancja liczona będzie od dnia dokonania przez Kupującego odbioru Pojazdu wolnego od wad, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna, która zostanie dostarczona Kupującemu przez Sprzedawcę w dniu podpisania Protokołu odbioru Pojazdu. Warunki gwarancji będą zgodnie z warunkami producenta. 2. W przypadku ujawnienia wad Pojazdu, po dokonanym odbiorze, Sprzedawca zobowiązany jest usunąć je zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia wady. 3. Sprzedawca zapewni usługi serwisowe Pojazdu w okresie gwarancji 8 PRAWO ODSTĄPIENIA 1. Oprócz przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa lub Umowy, do czasu podpisania protokołu odbioru Pojazdu Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w następujących przypadkach: 1) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: a) gdy majątek Sprzedawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Sprzedawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, b) Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy. 2) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do odbioru Pojazdu lub podpisania protokołu odbioru Pojazdu, a bezzasadność odmowy we wszystkich przypadkach jest oczywista. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3

4 9 KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach: a) za opóźnienie w dostarczeniu wolnego od wad i prawidłowego Pojazdu w wysokości 0,5% ceny, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych po dokonanym odbiorze Pojazdu w wysokości 0,5% ceny, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% ceny, d) za ujawnienie przez Sprzedawcę informacji poufnej w wysokości 10 % ceny, za każdy przypadek ujawnienia. 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 10 ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI Strony zgodnie ustalają, że wszelkie wierzytelności powstałe po stronie Sprzedawcy w wyniku realizacji Umowy nie mogą być bez zgody Kupującego przeniesione na osoby trzecie, ani uregulowane przez Sprzedawcę w drodze kompensaty. 11 INFORMACJE POUFNE 1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, każda ze Stron zobowiązuje się do: a) utrzymania w poufności wszelkich informacji handlowych (zwanych: Informacjami Poufnymi ) wynikających z Umowy jak i powziętych lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, b) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, c) udostępniania Informacji Poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność ujawnienia informacji wynika za obowiązujących przepisów prawa. 12 WSPÓŁPRACA Przedstawicielami Stron w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy są: a) ze strony Kupującego Tel...; b) ze strony Sprzedawcy Tel...; 4

5 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. 2. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazany adres. Aktualne adresy Stron są podane w nagłówku Umowy. 3. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 5. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY SPRZEDAWCA 5

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo