OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1, Balice, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej: II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Hali magazynowej nr 4 na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. 2. Rodzaj zamówienia: zamówienie doprogowe roboty budowlane Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi zwanego dalej Regulaminem. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.907 ze zm.) nie mają zastosowania. 3. Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz innych prac towarzyszących w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na Budowie hali magazynowej nr 4 na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budynku magazynowego zlokalizowanego na działce 537/53. Forma architektoniczna to prosta forma wolnostojącego, parterowego budynku. Budynek jest zaprojektowany w konstrukcji stalowej o jednolitych elewacjach z blachy w kolorze niebieskim (RAL 5010), pokryty płaskim dachem oraz posiadający 4 bramy stalowe. Wszystkie 4 bramy wyposażone będą w patentowe zamki z wkładkami w systemie klucza centralnego. Zgodnie z klasą odporności ogniowej D budynku hali, konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłokami malarskimi o odpowiedniej odporności ogniowej (R 30), a ściany zewnętrzne winny posiadać odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową (EI 30). Zamówienie obejmuje: wykonanie fundamentów, dostawę i montaż budynku magazynowego nr 4 wraz z bramami stalowymi, wykonanie posadzki żelbetowej, wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest częścią zamierzenia budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. Całe to zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie 4 obiektów budowlanych, na które wydana została decyzja Pozwolenia na Budowę nr 46/13 z dnia r., z tym, że zrealizowane zostały już 3 obiekty kontenerowe nr 1, 2 i 3 oraz cały zakres układu chodnikowego, jak również zrealizowany został przyłącz energetyczny wraz z wykonaniem złącza kablowego ZK 1a/4. Inwestor uzyskał 3 decyzje pozwolenia na 1 S t r o n a

2 użytkowanie na 3 obiekty kontenerowe nr 1, 2 i 3 oraz cały zakres układu chodnikowego. Do wykonania, w ramach ww. zamierzenia, pozostała hala magazynowa nr 4, podłączenie instalacji elektrycznej do złącza kablowego ZK 1a/4. W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku należy wykonać wymianę nawierzchni drogowej wraz z podbudową na odcinku ok. 30 m wzdłuż budynku hali oraz szerokości ok. 1,5 m z racji konieczności wykonania fundamentów hali. Do tego odtworzenia nawierzchni drogowej należy użyć nowego materiału np. kostki brukowej grubości 8 cm. Odtworzony fragment placu winien spełniać wymagania jak dla kategorii ruchu KR 3-4. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: a. Wyciąg z Projektu Budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów sporządzony w styczniu 2013 r., stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, b. Projekt Budowlany Zmiana Nieistotna do zamierzenia budowlanego pn. Budowa prefabrykowanych budynków biurowo socjalno magazynowych na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów sporządzony w październiku 2013 r., stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Czas realizacji zamówienia lub termin wykonania: 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia doprogowego na podstawie 34 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie obiektu budowlanego o powierzchni 200 m 2 2) Spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) Kierownik Budowy posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/dz. U. Nr 83 poz.578/ do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub im odpowiadające wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. a) Kierownik Robót w branży elektrycznej posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/dz. U. Nr 83 poz.578/ do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zadania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 2 S t r o n a

3 i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub im odpowiadające wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, a w szczególności Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości należy zastosować kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego). 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia doprogowego. 4. W przypadku wniosku wspólnie składanego przez Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych lub konsorcjum), Zamawiający dokonując oceny czy podmioty te spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, uwzględni łączne: posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy wszystkich członków konsorcjum. IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów;; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III. 2. 1) ogłoszenia, warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy to w tym okresie, robót budowlanych z podaniem zleceniodawcy, miejsca i opisu robót budowlanych, ich wartości, daty wykonania (wzór wykazu), 3 S t r o n a

4 2) dokumentów potwierdzających, że roboty przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III. 2. 2) ogłoszenia, warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, (wzór wykazu), 2) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III. 2. 3) ogłoszenia, warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Wymagane oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 30 ust.1 Regulaminu (wzór oświadczenia), 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego zgodnie z 34 ust.1 Regulaminu (wzór oświadczenia). 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku muszą być załączone również: 1) dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia doprogowego; 2) w przypadku składania oferty przez spółki cywilne obowiązuje załączenie umowy spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwały wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym postępowaniem. V. KRYTERIA OCENY OFERT: % cena, VI. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: 1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca winien wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00 / 100). 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z następujących form: a. pieniądzu, b. gwarancjach bankowych, c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Balice, nr rachunku: Na potwierdzeniu wpłaty należy zamieścić adnotację: wadium w przetargu nieograniczonym na 4 S t r o n a

5 Budowa Hali magazynowej nr 4 na działce nr 537/53, obręb 2 Balice, gm. Zabierzów. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/ Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od terminu składania ofert). VII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1. Termin składania ofert: upływa w dniu r., godzina Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o., Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Budynek Administracyjno-Techniczny (BAT), Dziennik Podawczy. 2. Termin otwarcia ofert: r. godz Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Budynek Administracyjno-Techniczny (BAT), sala konferencyjna 2/8. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w 28 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi. 3. Zgodnie z 34 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi za zgodą Zarządu można odstąpić od wykluczenia wykonawcy jeżeli przemawia za tym interes Spółki (Zamawiającego). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki (Zamawiającego). Balice, S t r o n a

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl z 6 2012-11-13 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo