Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych"

Transkrypt

1 Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków Ul. Nad Drwiną Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia ; Działanie 4.3: Kredyt technologiczny zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją na zadanie pn.: Budowa hali produkcyjno magazynowej Mieczysław Jakubowski Prezes Zarządu

2 dotycząca zapytania ofertowego numer 02/2013/ Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO Adres strony internetowej zamawiającego: 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Informacje ogólne. 3.1 Użyte w SWZO (Specyfikacja Warunków Zapytania Ofertowego) terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający MIKI Recykling Sp. z o.o. b) Postępowanie postępowanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, c) Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt. 4, d) Oferent - podmiot, który ubiegając się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia. 3.2 Oferent winien zapoznać się z całością treści SWZO. 3.3 Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SWZO i odpowiadać jej treści. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa hali produkcyjno magazynowej (zgodnie z zamieszczoną w formie załącznika 1, specyfikacją techniczną stanowiącą opis budynku produkcyjno magazynowego), która stanowi element bazy magazynowo przeładunkowej z sortownią odpadów firmy MIKI Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , ul. Nad Drwiną 33. Integralną częścią Załącznika nr 1 jest dokumentacja rysunkowa zamieszczona na płycie CD ora przedmiar robót budowlanych, które zostaną przesłane na żądanie potencjalnego Oferenta w przypadku jeżeli do podmiotu nie skierowano zapytania ofertowego. Zgodnie z pozwoleniem budowlanym w hali będzie prowadzona produkcja kompostu i jego magazynowanie. 5. Miejsce i termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. Miejsce wykonania zamówienia: Ul. Nad Drwiną 33, Kraków.

3 6. Warunki oferty. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. - Przedmiot oferty musi odpowiadać przedmiotowi zapytania ofertowego. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: Zajmują się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia, nie są wykluczeni z postępowania na podstawie odrębnych przepisów oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację przedmiotu zamówienia W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty budowlane polegające budowie hali magazynowej, produkcyjnej lub magazynowo produkcyjnej O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykonawcy, którzy zapewniają kierownika budowy. Za spełnienie powyższych warunków uważa się, jeżeli Oferent: - podpisze oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości oświadczenia oraz zażądania od oferenta dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 8. Przygotowanie oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji. W Formularzu oferty zamieszczone są wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, a miejsca przeznaczone do wypełnienia (miejsca wykropkowane) wypełnia Oferent, danymi dotyczącymi jego oferty. Cena ofertowa, podana w Formularzu oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu kodeksu cywilnego, w związku z czym w cenie tej należy uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób opisany w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Oferent jest podmiotem spoza terenu Polski, powinien cenę oferty przeliczyć na walutę obowiązującą w Polsce tj. złotówki i ofertę wyrazić w polskich złotych. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Wraz z ofertą, Oferent zobowiązany jest do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 9. Miejsce składania ofert i sposób porozumiewania się : Miejsce składnia ofert: MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel Do porozumiewania się z Oferentami uprawniony jest: Mateusz Malinowski Tel. 48 (12) ; kom: Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Pisemną ofertę należy doręczyć do dnia 30 grudnia 2013 r., do siedziby Zamawiającego. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi który spełni warunki opisane w p. 7, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Punktowe kryteria oceny ofert: Cena max 80 pkt. Termin realizacji zamówienia max 20 pkt. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów (P). P = C + R (maksymalnie 100 pkt.) C cena (maksymalnie 80 pkt.) C = (C min / C bad) * 80 pkt gdzie: C ilość punktów za cenę oferty badanej (max 80) C min - najniższa cena spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, C bad ocena oferty badanej. R termin realizacji zamówienia (maksymalnie 20 pkt) gdzie: R = 0, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r. R = 10, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r. R = 20, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r.

5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń Oferenta. 13. Uwagi końcowe Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Po zamknięciu postępowania, dokonaniu ocen złożonych ofert Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie zawiadomienia do Oferentów, którzy złożyli oferty. Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna budynku hali produkcyjno - magazynowej. 2. Formularz oferty do wypełnienia.

6 Załącznik numer 1 Specyfikacja techniczna budynku hali produkcyjno magazynowej 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budynek produkcyjno magazynowy bazy magazynowo przeładunkowej z sortownią odpadów firmy MIKI Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , ul. Nad Drwiną Stan projektowany i istniejący Wymiary budynku produkcyjno magazynowego: 21,70 x 56,40 m w rzucie poziomym i 12 m wysokości w kalenicy, budynek przeznaczony dla produkcji kompostu i jego magazynowania. Szkielet stalowy (poza zakresem wykonania), ściany blacha trapezowa TR50, dach płyta warstwowa/blacha trapezowa (poza zakresem wykonania), świetliki dachowe, bramy przemysłowe typu segmentowego 4 szt, drzwi stalowe pełne 4 szt. Posadzka przemysłowa utwardzona przemysłowo gr. 18cm z betonu posadzkowego B30, zbrojona siatką stalową fi 8 o oczku 15x15 i zbrojeniem rozproszonym, np. typu Dramix 1/50 w ilości 30kg/m3. Izolacja pozioma (warstwa poślizgowa posadzki) 2x folia gr. 0,2mm Posadowienie : stopy fundamentowe i podwaliny żelbetowe. Obecny stan obiektu: wykonane fundamenty, konstrukcja stalowa oraz przykrycie dachowe wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Spis rysunków branży budowlanej B1, B2 i B3 Budynek produkcyjno-magazynowy rzut przyziemia i przekrój Budynek produkcyjno-magazynowy rzut dachu Budynek produkcyjno-magazynowy elewacje rys. nr B1 rys. nr B2 rys. nr B PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE elektryczna i odgromowa, wentylacyjna wodociągowa i kanalizacyjna, hydrantowa Instalacja elektryczna i odgromowa Zakres opracowania: a/ rozdzielnica TMS b/ instalacje oświetlenia: ogólnego i ewakuacyjnego c/ instalacje zasilania urządzeń wentylacyjnych d/ instalacje gniazd wtykowych 400V oraz 230V e/ ochrona przeciwporażeniowa Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie odbiorów odbywać się będzie z zaprojektowanej rozdzielnicy obiektowej TMS, która to z kolei zasilana jest z nowoprojektowanej napowietrznej stacji transformatorowej. W rozdzielnicy jak wyżej następuje rozdział na poszczególne obwody i ich zabezpieczenia.

7 Rozdzielnica TMS Projektuje się naścienną rozdzielnicę nn, dla każdego obiektu, w której znajdują się zabezpieczenia obwodów wentylacji, oświetlenia, gniazd siłowych i zwykłych oraz bram segmentowych. Tablicę należy wykonać dla pięcioprzewodowej instalacji elektrycznej z osobnymi zaciskami N i PE. Napięcie zasilania 230V, 50Hz układ sieci TN-S. Instalacja oświetleniowa Oświetlenie ogólne budynku produkcyjno magazynowego zaprojektowano w oparciu o oprawy przemysłowe prod. ES-SYSTEM systemu ALFA typ 3151a PA3 400 N/H ze źródłem światła wysokoprężną lampą wyładowczą metalohalogenkową HIT o mocy 400W lub równoważną typu LED. Oprawy dobrano tak, aby w pomieszczeniach zachować wymagane przez normę natężenie oświetlenia. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą wyłączników lokalnych, przy wejściu do obiektu. Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego. Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1 lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5 lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5 lx. Czas świecenia oświetlenia awaryjnego winien być minimum 2 godziny zgodnie z prawem budowlanym. Oprawy zaprojektowane do oświetlenia awaryjnego to oprawy systemu MONITOR1 IP65 LED w oparciu o diody świecące i są one oprawami samo-testującymi. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL ( na jasno ). Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego świecące na ciemno tzn. zapalają się one automatycznie dopiero po zaniku napięcia zasilającego (awaryjnym). Oznaczenia opraw podano na schematach instalacji oświetleniowych. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi, miedzianymi typu YDYżo 3x1,5 /3x2,5/ mm 2. Instalacja gniazd Instalacje gniazd wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYżo3x2,5 z przewodem ochronnym żółto-zielonym PE. Wszystkie instalowane gniazdka są z kołkiem uziemiającym. Wszystkie obwody zabezpieczono od zwarć wyłącznikami samoczynnymi z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

8 Instalacja gniazd siłowych W zakres instalacji siły w projektowanych obiektach wchodzi zasilanie wentylatorów dachowych oraz bram segmentowych. Zasilania dokonać przewodami YDYżo5x2,5 z przewodem ochronnym żółto-zielonym PE. Ochrona przed prądem przeciążeniowym Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym stanowią: - wyłączniki typu S300 wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i zwarciowe. Zastosowane urządzenia zapewniają skuteczne i bezpieczne wyłączenie prądu zwarciowego. Ochrona dodatkowa od porażeń elektrycznych Urządzenia elektryczne projektowanego obiektu będą pracowały w układzie sieciowym TN-S. W sieci elektrycznej, prądu przemiennego 400/230V. Jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Uzyskano to przy użyciu urządzeń ochronnych przeciążeniowych, nadmiarowo prądowych jak wyłączniki instalacyjne serii S300 oraz wyłączniki różnicowo prądowe na prąd różnicowy 30mA. Dla zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiekcie wykonane zostaną połączenia wyrównawcze mające na celu wyrównanie potencjałów występujące pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Warunek szybkiego wyłączenia uzyskano przez spełnienie wymagania: gdzie: R A suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych I a prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego Zatem dla wyłącznika różnicowo prądowego 30mA wymagana rezystancja uziemienia wynosi: Przewód ochronny PE musi posiadać ciągłość galwaniczną (nie może być rozłączany żadnym wyłącznikiem). Przewód ten powinien mieć izolację w kolorze żółto-zielonym. Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na to urządzenie w przypadkach awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Połączenia wyrównawcze Do połączeń wyrównawczych należy podłączyć: zacisk PE tablicy, wszystkie metalowe instalacje rurowe wody, ścieków, kanały wentylacyjne, ciągi koryt kablowych, konstrukcje metalowe itp., metalowe elementy wprowadzone do obiektu z zewnątrz.

9 Spis rysunków branży elektrycznej E2, E6, E10 Schemat strukturalny rozdzielnicy TMS rys. nr E2 Budynek produkcyjno magazynowy Plan instalacji elektrycznych rys. nr E6 Budynek produkcyjno magazynowy Plan instalacji odgromowej rys. nr E Instalacja wentylacyjna Funkcja instalacji: wyciągowa Zadanie instalacji: zintensyfikowanie ruchu powietrza hali, Dla budynku produkcyjno magazynowego przyjmuje się wentylację hali poprzez zastosowanie wentylatorów dachowych intensyfikujących proces ruchu powietrza w przestrzeni obiektu. Zastosowano sześć wentylatorów dachowych o wydajności około 2500 m 3 /h każdy, co zapewni krotność wymian powyżej 1 1/h. Wentylatory połączone z przestrzenią hali rurą stalową, ocynkowaną o średnicy 438 mm i długości 0,7 m zakończonej siatką. Wentylatory pracują w sposób ciągły, powietrze do przewietrzania hali będzie dostarczane przez umieszczone w ścianach zewnętrznych hali czerpnie ścienne o łącznej powierzchni 2m 2. Dokładna lokalizacja czerpni do określenia na etapie projektu wykonawczego lub do uzgodnienia z nadzorem budowy, o ile to możliwe zamontować je jak najbliżej poziomu podłogi. Wentylatory dachowe umieszczone będą na podstawach dachowych. Wytyczne elektryczne, co do instalacji wentylacyjnej Należy doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów dachowych zamontowanych w magazynie sprzętu 6 x 0,3 kw, 230 V. Uwzględnić możliwość umieszczenia sterowania pracą wentylatorów dachowych z poziomu rozdzielni elektrycznej, z której będą zasilane, Spis rysunków branży wentylacyjnej Rzut dachu i przekrój Nr rys Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna W budynku nie przewiduje się instalacji wodociągowej do celów bytowo-gospodarczych, kanalizacji sanitarnej i grzewczej. Instalacja kanalizacji przemysłowej odwodnienie posadzki w halach Odprowadzanie wód z posadzki w hali nastąpi poprzez wpusty osadnikowe 40/40/96cm, poziomy prowadzone w gruncie pod płytą posadzki oraz na zewnątrz przykanalikami z rur kielichowych PVC-U 160 do niezależnego od ścieków sanitarnych, bezodpływowego zbiornika na terenie inwestora, a następnie będą wywożone na miejską oczyszczalnię ścieków w Krakowie Płaszowie. Spis rysunków branży sanitarnej Budynek produkcyjno magazynowy rzut przyziemia instalacja sanitarne Nr rys. S2/A

10 Instalacja hydrantowa W budynku produkcyjno magazynowym należy zabudować 3 hydranty 52. W każdym przypadku wewnętrzna instalacja wodna przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. Przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wg obowiązujących wymagań, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563), a także w Polskich Normach przywołanych tymi przepisami. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, tj. PN-EN dla hydrantów 52. Zawory odcinające hydrantów 52 powinny być umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 52-2,5 dm3/s; ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7MPa (przyjęto dla całej instalacji ciśnienie max 0,7MPa). Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana bezpośrednio z wewnętrznej zakładowej sieci wodociągowej. Instalacja hydrantowa Spis rysunków instalacji hydrantowej rys. S2 3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej Projektowany budynek będzie miał powierzchnię użytkową 1158,98 m 2, Gęstość obciążenia ogniowego dla budynków nie będzie przekraczać 500 MJ / m 2, klasa odporności pożarowej E. Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe, do gaszenia pożarów grupy ABC, oraz gaśnicę śniegową GS - 5X zlokalizowaną przy głównej tablicy rozdzielczej; przyjmując zasadę jedna jednostka środka gaśniczego - 2 kg (zawartego w gaśnicach) na każde 300 m 2 Gaśnice powinny się znajdować w zasięgu do 30 m. Gaśnice umieścić na wieszakach w widocznych ogólnodostępnych miejscach. Miejsca ustawienia gaśnic należy oznaczyć tablicą informacyjna wg PN-92/N /01.

11 W budynku przewidziano trzy hydranty wewnętrzne DN 50 z wężem półsztywnym dł. 20m, zapewniającym zasięg 30 m. Drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne z budynku oraz wyjście na drogę ewakuacyjną winny być odpowiednio oznaczone zgodnie z PN-92/N-01256/02. Drogi ewakuacyjne na obiektach wyposażone będą w oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane wg PN-EN 1838 i PN-EN Elementy budynku powinny posiadać klasyfikację NRO. Nie zostaną przekroczone normatywne długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ponieważ kubatura budynku przekroczy 1000 m 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zrealizować zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 poz Przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozumie się wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. W przedmiotowym budynku nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. Dojazd pożarowy odbywać się będzie z istniejącej ulicy Nad Drwiną i prowadzić będzie utwardzoną (projektowaną ) drogą do przedmiotowych budynków umożliwiając dostęp do wszystkich obiektów. Dojazd będzie odpowiadać parametrom określonym dla dróg pożarowych. Na projektowanym obiekcie należy wykonać instalację odgromową. 4. Zagadnienia BHP i SANEPID Budynek wyposażony będzie m.in. w: - oświetlenie światłem dziennym poprzez świetlik dachowy oraz oświetlenie sztuczne, - wentylację. 5. Dane techniczne - powierzchnia zabudowy ,73 m 2 - powierzchnia użytkowa ,73 m 2 - kubatura netto ,63 m 3 - kubatura brutto ,70 m 3 Informacje uzupełniające: Integralną częścią niniejszej specyfikacji technicznej (zakres prac) są rysunki zawarte na płycie CD oraz przedmiar robót budowlanych, które zostaną przesłane na żądanie potencjalnego Oferenta w przypadku jeżeli do podmiotu nie skierowano zapytania ofertowego.

12 Załącznik numer 2 Formularz oferty do wypełnienia ZAMAWIAJĄCY: FORMULARZ OFERTOWY NAZWA ZADANIA: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel OFERENT: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) oferenta(ów) wraz z nr NIP Adres(y) oferenta(ów) Numer telefonu i faxu 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Numer telefonu Numer faxu Adres Ja (my) niżej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa hali magazynowoprodukcyjnej oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pod poniższymi warunkami: 1. Cena ofertowa za realizację niniejszego zamówienia wynosi: a) Netto. PLN (słownie...pln) plus b) Należny podatek VAT w stawce... % w kwocie: (... ) PLN (słownie:... PLN) c) Cena ofertowa brutto razem wynosi. PLN (słownie:.. )

13 Do oferty załączamy dokument rejestrowy oraz oświadczam(y), że: 2. Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SWZO dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę (nie wnosimy) żadnych uwag i zastrzeżeń. 3. Gwarantuję (emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZO, wyjaśnień do SWZO oraz jej modyfikacji; 4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia najpóźniej do dnia:... r. 5. Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 60 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert 6. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i oświadczamy, że : - zajmujemy się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia, - nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie odrębnych przepisów. - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające budowie hali magazynowej, produkcyjnej lub produkcyjno magazynowej, - dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz kierownikiem budowy. PODPISY: L.p. Nazwa(y) Oferenta(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) Miejscowość i data

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 24.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 04/01/2014/4.3

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 24.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 04/01/2014/4.3 Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 24.01.2014 Ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 04/01/2014/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów

Bardziej szczegółowo

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 16.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 06/03/2014/4.3

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 16.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 06/03/2014/4.3 Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 16.04.2014 Ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 06/03/2014/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów

Bardziej szczegółowo

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 08/05/2014/4.3

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 08/05/2014/4.3 Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 14.07.2014 Ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 08/05/2014/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów

Bardziej szczegółowo

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 15.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 15.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 15.11.2013 Ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2013/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej Rzezawa, 04.07.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych oraz ekranu akustycznego

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Spis rysunków

2. Spis treści. 3. Spis rysunków 2. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Wstęp 4.1 Zakres opracowania 4.2 Materiały wyjściowe 5. Opis techniczny 5.1 Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 679-102-48-90 PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PAWILON A- 0 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. St. STASZICA W KRAKOWIE Adres: Kraków Al. A. MICKIEWICZA 30 dz. nr 19/26

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości dokumentacji

2. Spis zawartości dokumentacji 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Metryka str. 01 2. Spis zawartości dokumentacji str. 02 3. Opis techniczny str. 03-07 4. Obliczenia bilans mocy str. 08 5. Oświadczenie o dostawie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM I. Dane Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI ZWRTOŚĆ OPRCOWNI - Uprawnienia str. 2-3 - Opis techniczny str. 4-9 - Obliczenia techniczne str. 10-20 RYSUNKI Rozdzielnica R2 E1 str. 10 Rozdzielnica RS2 E2 str. 11 Instalacja oświetlenia Pom. -2 E3 str.

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE Branża : Elektryczna CPV 45311000-0 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r.

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. Częstochowa, dnia 2014.02.27 1. Nazwa i adres Zamawiającego. EkoNa Sp.

Bardziej szczegółowo