Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych"

Transkrypt

1 Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków Ul. Nad Drwiną Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia ; Działanie 4.3: Kredyt technologiczny zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją na zadanie pn.: Budowa hali produkcyjno magazynowej Mieczysław Jakubowski Prezes Zarządu

2 dotycząca zapytania ofertowego numer 02/2013/ Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO Adres strony internetowej zamawiającego: 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Informacje ogólne. 3.1 Użyte w SWZO (Specyfikacja Warunków Zapytania Ofertowego) terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający MIKI Recykling Sp. z o.o. b) Postępowanie postępowanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, c) Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt. 4, d) Oferent - podmiot, który ubiegając się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia. 3.2 Oferent winien zapoznać się z całością treści SWZO. 3.3 Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SWZO i odpowiadać jej treści. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa hali produkcyjno magazynowej (zgodnie z zamieszczoną w formie załącznika 1, specyfikacją techniczną stanowiącą opis budynku produkcyjno magazynowego), która stanowi element bazy magazynowo przeładunkowej z sortownią odpadów firmy MIKI Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , ul. Nad Drwiną 33. Integralną częścią Załącznika nr 1 jest dokumentacja rysunkowa zamieszczona na płycie CD ora przedmiar robót budowlanych, które zostaną przesłane na żądanie potencjalnego Oferenta w przypadku jeżeli do podmiotu nie skierowano zapytania ofertowego. Zgodnie z pozwoleniem budowlanym w hali będzie prowadzona produkcja kompostu i jego magazynowanie. 5. Miejsce i termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. Miejsce wykonania zamówienia: Ul. Nad Drwiną 33, Kraków.

3 6. Warunki oferty. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. - Przedmiot oferty musi odpowiadać przedmiotowi zapytania ofertowego. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: Zajmują się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia, nie są wykluczeni z postępowania na podstawie odrębnych przepisów oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację przedmiotu zamówienia W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty budowlane polegające budowie hali magazynowej, produkcyjnej lub magazynowo produkcyjnej O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykonawcy, którzy zapewniają kierownika budowy. Za spełnienie powyższych warunków uważa się, jeżeli Oferent: - podpisze oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości oświadczenia oraz zażądania od oferenta dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 8. Przygotowanie oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji. W Formularzu oferty zamieszczone są wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, a miejsca przeznaczone do wypełnienia (miejsca wykropkowane) wypełnia Oferent, danymi dotyczącymi jego oferty. Cena ofertowa, podana w Formularzu oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu kodeksu cywilnego, w związku z czym w cenie tej należy uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób opisany w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Oferent jest podmiotem spoza terenu Polski, powinien cenę oferty przeliczyć na walutę obowiązującą w Polsce tj. złotówki i ofertę wyrazić w polskich złotych. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Wraz z ofertą, Oferent zobowiązany jest do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 9. Miejsce składania ofert i sposób porozumiewania się : Miejsce składnia ofert: MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel Do porozumiewania się z Oferentami uprawniony jest: Mateusz Malinowski Tel. 48 (12) ; kom: Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Pisemną ofertę należy doręczyć do dnia 30 grudnia 2013 r., do siedziby Zamawiającego. 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi który spełni warunki opisane w p. 7, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Punktowe kryteria oceny ofert: Cena max 80 pkt. Termin realizacji zamówienia max 20 pkt. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów (P). P = C + R (maksymalnie 100 pkt.) C cena (maksymalnie 80 pkt.) C = (C min / C bad) * 80 pkt gdzie: C ilość punktów za cenę oferty badanej (max 80) C min - najniższa cena spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, C bad ocena oferty badanej. R termin realizacji zamówienia (maksymalnie 20 pkt) gdzie: R = 0, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r. R = 10, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r. R = 20, gdy Oferent zobowiąże się do wykonania zamówienia do r.

5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń Oferenta. 13. Uwagi końcowe Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Po zamknięciu postępowania, dokonaniu ocen złożonych ofert Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie zawiadomienia do Oferentów, którzy złożyli oferty. Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna budynku hali produkcyjno - magazynowej. 2. Formularz oferty do wypełnienia.

6 Załącznik numer 1 Specyfikacja techniczna budynku hali produkcyjno magazynowej 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budynek produkcyjno magazynowy bazy magazynowo przeładunkowej z sortownią odpadów firmy MIKI Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , ul. Nad Drwiną Stan projektowany i istniejący Wymiary budynku produkcyjno magazynowego: 21,70 x 56,40 m w rzucie poziomym i 12 m wysokości w kalenicy, budynek przeznaczony dla produkcji kompostu i jego magazynowania. Szkielet stalowy (poza zakresem wykonania), ściany blacha trapezowa TR50, dach płyta warstwowa/blacha trapezowa (poza zakresem wykonania), świetliki dachowe, bramy przemysłowe typu segmentowego 4 szt, drzwi stalowe pełne 4 szt. Posadzka przemysłowa utwardzona przemysłowo gr. 18cm z betonu posadzkowego B30, zbrojona siatką stalową fi 8 o oczku 15x15 i zbrojeniem rozproszonym, np. typu Dramix 1/50 w ilości 30kg/m3. Izolacja pozioma (warstwa poślizgowa posadzki) 2x folia gr. 0,2mm Posadowienie : stopy fundamentowe i podwaliny żelbetowe. Obecny stan obiektu: wykonane fundamenty, konstrukcja stalowa oraz przykrycie dachowe wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Spis rysunków branży budowlanej B1, B2 i B3 Budynek produkcyjno-magazynowy rzut przyziemia i przekrój Budynek produkcyjno-magazynowy rzut dachu Budynek produkcyjno-magazynowy elewacje rys. nr B1 rys. nr B2 rys. nr B PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE elektryczna i odgromowa, wentylacyjna wodociągowa i kanalizacyjna, hydrantowa Instalacja elektryczna i odgromowa Zakres opracowania: a/ rozdzielnica TMS b/ instalacje oświetlenia: ogólnego i ewakuacyjnego c/ instalacje zasilania urządzeń wentylacyjnych d/ instalacje gniazd wtykowych 400V oraz 230V e/ ochrona przeciwporażeniowa Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie odbiorów odbywać się będzie z zaprojektowanej rozdzielnicy obiektowej TMS, która to z kolei zasilana jest z nowoprojektowanej napowietrznej stacji transformatorowej. W rozdzielnicy jak wyżej następuje rozdział na poszczególne obwody i ich zabezpieczenia.

7 Rozdzielnica TMS Projektuje się naścienną rozdzielnicę nn, dla każdego obiektu, w której znajdują się zabezpieczenia obwodów wentylacji, oświetlenia, gniazd siłowych i zwykłych oraz bram segmentowych. Tablicę należy wykonać dla pięcioprzewodowej instalacji elektrycznej z osobnymi zaciskami N i PE. Napięcie zasilania 230V, 50Hz układ sieci TN-S. Instalacja oświetleniowa Oświetlenie ogólne budynku produkcyjno magazynowego zaprojektowano w oparciu o oprawy przemysłowe prod. ES-SYSTEM systemu ALFA typ 3151a PA3 400 N/H ze źródłem światła wysokoprężną lampą wyładowczą metalohalogenkową HIT o mocy 400W lub równoważną typu LED. Oprawy dobrano tak, aby w pomieszczeniach zachować wymagane przez normę natężenie oświetlenia. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą wyłączników lokalnych, przy wejściu do obiektu. Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego. Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1 lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5 lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5 lx. Czas świecenia oświetlenia awaryjnego winien być minimum 2 godziny zgodnie z prawem budowlanym. Oprawy zaprojektowane do oświetlenia awaryjnego to oprawy systemu MONITOR1 IP65 LED w oparciu o diody świecące i są one oprawami samo-testującymi. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL ( na jasno ). Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego świecące na ciemno tzn. zapalają się one automatycznie dopiero po zaniku napięcia zasilającego (awaryjnym). Oznaczenia opraw podano na schematach instalacji oświetleniowych. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi, miedzianymi typu YDYżo 3x1,5 /3x2,5/ mm 2. Instalacja gniazd Instalacje gniazd wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYżo3x2,5 z przewodem ochronnym żółto-zielonym PE. Wszystkie instalowane gniazdka są z kołkiem uziemiającym. Wszystkie obwody zabezpieczono od zwarć wyłącznikami samoczynnymi z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

8 Instalacja gniazd siłowych W zakres instalacji siły w projektowanych obiektach wchodzi zasilanie wentylatorów dachowych oraz bram segmentowych. Zasilania dokonać przewodami YDYżo5x2,5 z przewodem ochronnym żółto-zielonym PE. Ochrona przed prądem przeciążeniowym Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym stanowią: - wyłączniki typu S300 wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i zwarciowe. Zastosowane urządzenia zapewniają skuteczne i bezpieczne wyłączenie prądu zwarciowego. Ochrona dodatkowa od porażeń elektrycznych Urządzenia elektryczne projektowanego obiektu będą pracowały w układzie sieciowym TN-S. W sieci elektrycznej, prądu przemiennego 400/230V. Jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Uzyskano to przy użyciu urządzeń ochronnych przeciążeniowych, nadmiarowo prądowych jak wyłączniki instalacyjne serii S300 oraz wyłączniki różnicowo prądowe na prąd różnicowy 30mA. Dla zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiekcie wykonane zostaną połączenia wyrównawcze mające na celu wyrównanie potencjałów występujące pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Warunek szybkiego wyłączenia uzyskano przez spełnienie wymagania: gdzie: R A suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych I a prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego Zatem dla wyłącznika różnicowo prądowego 30mA wymagana rezystancja uziemienia wynosi: Przewód ochronny PE musi posiadać ciągłość galwaniczną (nie może być rozłączany żadnym wyłącznikiem). Przewód ten powinien mieć izolację w kolorze żółto-zielonym. Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na to urządzenie w przypadkach awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Połączenia wyrównawcze Do połączeń wyrównawczych należy podłączyć: zacisk PE tablicy, wszystkie metalowe instalacje rurowe wody, ścieków, kanały wentylacyjne, ciągi koryt kablowych, konstrukcje metalowe itp., metalowe elementy wprowadzone do obiektu z zewnątrz.

9 Spis rysunków branży elektrycznej E2, E6, E10 Schemat strukturalny rozdzielnicy TMS rys. nr E2 Budynek produkcyjno magazynowy Plan instalacji elektrycznych rys. nr E6 Budynek produkcyjno magazynowy Plan instalacji odgromowej rys. nr E Instalacja wentylacyjna Funkcja instalacji: wyciągowa Zadanie instalacji: zintensyfikowanie ruchu powietrza hali, Dla budynku produkcyjno magazynowego przyjmuje się wentylację hali poprzez zastosowanie wentylatorów dachowych intensyfikujących proces ruchu powietrza w przestrzeni obiektu. Zastosowano sześć wentylatorów dachowych o wydajności około 2500 m 3 /h każdy, co zapewni krotność wymian powyżej 1 1/h. Wentylatory połączone z przestrzenią hali rurą stalową, ocynkowaną o średnicy 438 mm i długości 0,7 m zakończonej siatką. Wentylatory pracują w sposób ciągły, powietrze do przewietrzania hali będzie dostarczane przez umieszczone w ścianach zewnętrznych hali czerpnie ścienne o łącznej powierzchni 2m 2. Dokładna lokalizacja czerpni do określenia na etapie projektu wykonawczego lub do uzgodnienia z nadzorem budowy, o ile to możliwe zamontować je jak najbliżej poziomu podłogi. Wentylatory dachowe umieszczone będą na podstawach dachowych. Wytyczne elektryczne, co do instalacji wentylacyjnej Należy doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów dachowych zamontowanych w magazynie sprzętu 6 x 0,3 kw, 230 V. Uwzględnić możliwość umieszczenia sterowania pracą wentylatorów dachowych z poziomu rozdzielni elektrycznej, z której będą zasilane, Spis rysunków branży wentylacyjnej Rzut dachu i przekrój Nr rys Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna W budynku nie przewiduje się instalacji wodociągowej do celów bytowo-gospodarczych, kanalizacji sanitarnej i grzewczej. Instalacja kanalizacji przemysłowej odwodnienie posadzki w halach Odprowadzanie wód z posadzki w hali nastąpi poprzez wpusty osadnikowe 40/40/96cm, poziomy prowadzone w gruncie pod płytą posadzki oraz na zewnątrz przykanalikami z rur kielichowych PVC-U 160 do niezależnego od ścieków sanitarnych, bezodpływowego zbiornika na terenie inwestora, a następnie będą wywożone na miejską oczyszczalnię ścieków w Krakowie Płaszowie. Spis rysunków branży sanitarnej Budynek produkcyjno magazynowy rzut przyziemia instalacja sanitarne Nr rys. S2/A

10 Instalacja hydrantowa W budynku produkcyjno magazynowym należy zabudować 3 hydranty 52. W każdym przypadku wewnętrzna instalacja wodna przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. Przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wg obowiązujących wymagań, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563), a także w Polskich Normach przywołanych tymi przepisami. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, tj. PN-EN dla hydrantów 52. Zawory odcinające hydrantów 52 powinny być umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 52-2,5 dm3/s; ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7MPa (przyjęto dla całej instalacji ciśnienie max 0,7MPa). Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana bezpośrednio z wewnętrznej zakładowej sieci wodociągowej. Instalacja hydrantowa Spis rysunków instalacji hydrantowej rys. S2 3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej Projektowany budynek będzie miał powierzchnię użytkową 1158,98 m 2, Gęstość obciążenia ogniowego dla budynków nie będzie przekraczać 500 MJ / m 2, klasa odporności pożarowej E. Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe, do gaszenia pożarów grupy ABC, oraz gaśnicę śniegową GS - 5X zlokalizowaną przy głównej tablicy rozdzielczej; przyjmując zasadę jedna jednostka środka gaśniczego - 2 kg (zawartego w gaśnicach) na każde 300 m 2 Gaśnice powinny się znajdować w zasięgu do 30 m. Gaśnice umieścić na wieszakach w widocznych ogólnodostępnych miejscach. Miejsca ustawienia gaśnic należy oznaczyć tablicą informacyjna wg PN-92/N /01.

11 W budynku przewidziano trzy hydranty wewnętrzne DN 50 z wężem półsztywnym dł. 20m, zapewniającym zasięg 30 m. Drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne z budynku oraz wyjście na drogę ewakuacyjną winny być odpowiednio oznaczone zgodnie z PN-92/N-01256/02. Drogi ewakuacyjne na obiektach wyposażone będą w oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane wg PN-EN 1838 i PN-EN Elementy budynku powinny posiadać klasyfikację NRO. Nie zostaną przekroczone normatywne długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ponieważ kubatura budynku przekroczy 1000 m 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zrealizować zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 poz Przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozumie się wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. W przedmiotowym budynku nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. Dojazd pożarowy odbywać się będzie z istniejącej ulicy Nad Drwiną i prowadzić będzie utwardzoną (projektowaną ) drogą do przedmiotowych budynków umożliwiając dostęp do wszystkich obiektów. Dojazd będzie odpowiadać parametrom określonym dla dróg pożarowych. Na projektowanym obiekcie należy wykonać instalację odgromową. 4. Zagadnienia BHP i SANEPID Budynek wyposażony będzie m.in. w: - oświetlenie światłem dziennym poprzez świetlik dachowy oraz oświetlenie sztuczne, - wentylację. 5. Dane techniczne - powierzchnia zabudowy ,73 m 2 - powierzchnia użytkowa ,73 m 2 - kubatura netto ,63 m 3 - kubatura brutto ,70 m 3 Informacje uzupełniające: Integralną częścią niniejszej specyfikacji technicznej (zakres prac) są rysunki zawarte na płycie CD oraz przedmiar robót budowlanych, które zostaną przesłane na żądanie potencjalnego Oferenta w przypadku jeżeli do podmiotu nie skierowano zapytania ofertowego.

12 Załącznik numer 2 Formularz oferty do wypełnienia ZAMAWIAJĄCY: FORMULARZ OFERTOWY NAZWA ZADANIA: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej MIKI Recykling Sp. z o. o. Ul. Nad Drwiną 33, Kraków, woj. małopolskie tel OFERENT: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) oferenta(ów) wraz z nr NIP Adres(y) oferenta(ów) Numer telefonu i faxu 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Numer telefonu Numer faxu Adres Ja (my) niżej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa hali magazynowoprodukcyjnej oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pod poniższymi warunkami: 1. Cena ofertowa za realizację niniejszego zamówienia wynosi: a) Netto. PLN (słownie...pln) plus b) Należny podatek VAT w stawce... % w kwocie: (... ) PLN (słownie:... PLN) c) Cena ofertowa brutto razem wynosi. PLN (słownie:.. )

13 Do oferty załączamy dokument rejestrowy oraz oświadczam(y), że: 2. Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SWZO dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę (nie wnosimy) żadnych uwag i zastrzeżeń. 3. Gwarantuję (emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZO, wyjaśnień do SWZO oraz jej modyfikacji; 4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia najpóźniej do dnia:... r. 5. Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 60 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert 6. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i oświadczamy, że : - zajmujemy się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia, - nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie odrębnych przepisów. - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające budowie hali magazynowej, produkcyjnej lub produkcyjno magazynowej, - dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz kierownikiem budowy. PODPISY: L.p. Nazwa(y) Oferenta(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) Miejscowość i data

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej z kotłem o mocy 40 kw w budynku Domu Dziecka w Sławie przy ulicy Słonecznej 5. 1 1. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI UL. WROCŁAWSKA 55 55 065 JORDANÓW ŚLĄSKI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo