PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MATERIAŁ SZKOLENIOWY ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI W przypadku uwag proszę o kontakt na skrzynkę e mail lub nr telefonu: (48) Opracował : mgr inż. Piotr Sperczyński t. kom UWAGA: Materiał szkoleniowy obejmuje stan prawny, oraz znane autorowi zmiany w przepisach, które mogą być pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w jego uczestnictwie jako wykonawca. Osoba korzystająca z tego materiału powinna sprawdzić aktualność materiału w dacie przygotowania czy też prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czerwiec 2012 r

2 2 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI - podstawa do kwot unijnych L.p. Opis czynności Podstawa prawna Powołanie komisji Art. 18; 1. przetargowej. art. 19; art. 20; art Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po udzieleniu zamówienia. 3. Przygotowanie uzasadnienia wyboru trybu. 4. Zaproszenie do negocjacji. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2. Art. 10; art. 5 ust. 5a; art. 67 ust 1. Art. 66 ust 1; art. 68 ust 1. Forma Termin Dodatkowe regulacje Uwagi Pisemna. Pisemna Pisemna. Pisemna, faksowa, elektroniczna (art. 9 ust. 1; art. 27 ustawy pzp). Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Przed wszczęciem i w trakcie postępowania. Przed wszczęciem postępowania. Wszczęcie postępowania. Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące uzasadnienie wyboru trybu (art. 10; rozporządzenie art. 96), zatwierdzające wybór trybu postępowania (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), dokonujące wyboru wykonawcy zaproszonego do negocjacji (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 17 ust. 1 pkt 2 ppkt b); art. 146 ust 1 pkt 1; art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp. Art. 9; art. 27 ustawy pzp. Brak obowiązku. Decyduje kierownik zamawiającego. Obowiązek / możliwość. Obowiązek. Obowiązek.

3 L.p. Opis czynności Podstawa prawna Ogłoszenie Art. 66 ust 2. Pisemna (art. 9 ust. 1) 5. o zamiarze zawarcia elektroniczna umowy. (art. 11 ust 1 pkt 1) 3 Forma Termin Dodatkowe regulacje Uwagi Po wszczęciu postępowania, proponuje się niezwłocznie. Art. 11 ust 6; art. 146 ust. 2 ustawy pzp Możliwość. Zabezpieczenie przed konsekwencjami nieważności umowy. 6. Negocjacje z wykonawcą. Art. 66 ust 1. Pisemna, faksowa, elektroniczna (art. 9 ust. 1; art. 27 ustawy pzp). W terminie ustalonym/ uzgodnionym z wykonawcą. Art. 8 ustawy pzp. Obowiązek. Udokumentowanie czynności, możliwe zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 7. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie zamawiającego. Art. 17 ust. 2. Pisemna (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW) Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z postępowania. Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW Obowiązek. 8. Złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Art. 68 ust. 2; art. 22 ust 1; art. 24 ust 1. Pisemna, faksowa, elektroniczna (art. 9 ust. 1; art. 27 ustawy pzp). Najpóźniej wraz z zawarciem umowy Art. 25; art. 26 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Obowiązek złożenia oświadczenia, zamawiający decyduje o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków. Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> podpisanie umowy po przeprowadzonych negocjacjach lub B==> unieważnienie postępowania. A Podpisanie umowy Art. 66 Pisemna Art. 7 ust 1; art. 66. Obowiązek B Unieważnienie postępowania Art. 93 ust Sporządzenie protokołu postępowania. Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp Pisemna W trakcie postępowania do podpisania Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany! Obowiązek.

4 4 L.p. Opis czynności Podstawa prawna 10-A 11-A 10-B? Zawarcie umowy z wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Unieważnienie postępowania. Wniesienie informacji o nieprawidłowościach lub odwołania do Prezesa K.I.O. przez wykonawcę / inny podmiot. Art. 66 ust 1; art. 139 ustawy pzp Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. Art. 93 ustawy pzp. Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp Forma Termin Dodatkowe regulacje Uwagi Pisemna pod rygorem nieważności. Pisemna (art. 9 ust. 1) elektroniczna (art. 11 ust 1 pkt 1) Pisemna, faksowa, elektroniczna (art. 9 ust. 1; art. 27 ustawy pzp). Pisemna, faksowa, elektroniczna (art. 9 ust. 1; art. 27 ustawy pzp). umowy. W czasie zapewniającym realizację zamówienia. Niezwłocznie po podpisaniu umowy. W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. W terminie przewidzianym na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Kodeks cywilny. Art. 180; art. 181 ustawy pzp. Art. 179 ustawy pzp; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Obowiązek, gdy strony uzgodniły wszystkie szczegóły umowy i brak podstaw prawnych do unieważnienia postępowania. Obowiązek. Obowiązek, gdy zaistnieje podstawa prawna wynikająca z ustawy pzp. Możliwość. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g).

5 5 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI do kwoty wymienionej w art ustawy pzp (zamówienia klasyczne). 0. Postępowanie prowadzimy w formie pisemnej (art. 9.1) + zamawiający może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji, oświadczeń czy zawiadomień w formie elektronicznej + faksu (art. 27). 1. WYBÓR TRYBU zamówienie z wolnej ręki. Aby podjąć decyzję o wyborze tego trybu poprzez art. 10 ustawy pzp, wymagane jest spełnienie i dokładne uzasadnienie stanem faktycznym co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art Nie należy przepisywać okoliczności z ustawy, ale potwierdzić je w opisie faktami. W ustawie pzp wprowadzono dodatkowe wyłączenie w niektórych usługach (art. 5.1), gdzie wybór trybu zamówienia z wolnej ręki nie musi być poparty okolicznościami wskazanymi w ustawie, ale przygotowanymi/opisanymi przez samego zamawiającego. Błędne uzasadnienie wyboru trybu może stanowić podstawę do postawienia zarzutów... (Dz.U Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych....art Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: pkt 2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: ppkt a) przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego). Okoliczności wyboru trybu należy dokumentować w protokole postępowania druku ZP - WR + możliwym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania (art. 66 ust 2) + obowiązkowym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (art. 95.2) Art Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

6 6 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. UWAGA: Art. 67 ust. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

7 7 ZAMÓWIENIE DODATKOWE cechy charakterystyczne. 1. Samo pojęcie określone w ustawie pzp wskazuje, że jest to jedynie jeden z warunków umożliwiający wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, trybu zamówienia z wolnej ręki (art pkt 5). 2. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia tzw. zamówieniem dodatkowym, należy potraktować je jako NOWY przedmiot zamówienia, który wymaga ustalenia wartości zamówienia. W przypadku, gdy wyliczona wartość na podstawie przepisów ustawy pzp nie przekracza euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 przy tym zamówieniu (art. 2 pkt 13) nie stosuje się przepisów ustawy pzp. W praktyce nie ma potrzeby zapoznawać się z kolejnymi punktami niniejszego materiału. 3. Jeżeli wartość tego zamówienia przekracza euro, mamy do czynienia ZAMÓWIENIEM, gdzie sposób wyboru wykonawcy który będzie realizował ten przedmiot zamówienia podlega rygorom ustawy pzp. SKRÓT NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH DO ZASTOSOWANIA TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W TZW. ZAMÓWIENIU DODATKOWYM (muszą wystąpić razem) Zamówienie dodatkowe to jedynie fragment okoliczności wyboru trybu zamówienia publicznego, którego prawidłowe uzasadnienie wymaga spełnienia warunków (art. 10). 1. Realizacja zamówienia dodatkowego musi być niezbędna do zakończenia realizowanego już zamówienia pierwotnego podstawowego (art pkt 5). 2. Zamówienie dodatkowe może być udzielone tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę pierwotną (realizowanego aktualnie zamówienia podstawowego) art pkt Przedmiotem zamówienia dodatkowego może być tylko usługa lub robota budowlana (art pkt 5 + art. 2 definicja usługi lub roboty budowlanej). 4. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia już realizowanego zamówienia (art pkt 5). 5. Zamówienie dodatkowe jest nieobjęte zamówieniem podstawowym (art pkt 5). 6. Zamówienie dodatkowe nie może przekraczać łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia - zamówienia podstawowego (art pkt 5). 7. Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art pkt 5). Zamówienie dodatkowe nie można wcześniej przewidzieć. 8. Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikać musi spełnić jeden z podanych poniżej warunków (art pkt 5): z przyczyn technicznych lub gospodarczych, gdzie oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 9. W praktyce zamawiający prowadząc procedurę zamówienia z wolnej ręki ma między innymi obowiązek wszcząć postępowanie (art. 68.1), zaprosić do negocjacji (art. 66), złożyć pisemne oświadczenia (art. 17), przed podpisaniem umowy uzyskać także oświadczenie od wykonawcy (art. 68.2, art. 22, art. 24), prowadzić protokół postępowania (art i kolejne), podpisać umowę w formie pisemnej (art ) oraz po zawarciu umowy umieścić ogłoszenie w... (art. 98). 10. Dużą uwagę należy zwrócić na umowę pierwotną (zamówienie realizowane podstawowe) ze względu na charakter wynagrodzenia. W przypadku umowy ryczałtowej należy rozważyć regulacje k.c. poprzez art , art. 14 ustawy pzp. W szczególności (k.c.): Art Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

8 8 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE cechy charakterystyczne. 1. Samo pojęcie określone w ustawie pzp wskazuje, że jest to jedynie jeden z warunków umożliwiający wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, trybu zamówienia z wolnej ręki (art pkt 6 lub 7). 2. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia tzw. zamówieniem uzupełniającym, należy potraktować je jako NOWY przedmiot zamówienia, który wymaga ustalenia wartości zamówienia. W przypadku, gdy wyliczona wartość na podstawie przepisów ustawy pzp nie przekracza euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 przy tym zamówieniu (art. 2 pkt 13) nie stosuje się przepisów ustawy pzp. W praktyce nie ma potrzeby zapoznawać się z kolejnymi punktami niniejszego materiału. 3. Jeżeli wartość tego zamówienia przekracza euro, mamy do czynienia ZAMÓWIENIEM, gdzie sposób wyboru wykonawcy który będzie realizował ten przedmiot zamówienia podlega rygorom ustawy pzp. SKRÓT NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW WYMAGANYCH DO ZASTOSOWANIA TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W TZW. ZAMÓWIENIU UZUPEŁNIAJĄCYM (muszą wystąpić razem) Zamówienie uzupełniające to jedynie fragment okoliczności wyboru trybu zamówienia publicznego, którego prawidłowe uzasadnienie wymaga spełnienia warunków (art. 10). 1. Zamówienie uzupełniające może być udzielone tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę pierwotną (realizowanego aktualnie zamówienia podstawowego) art pkt 6 lub Realizacja zamówienia uzupełniającego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, realizowanych już w zamówieniu pierwotnym podstawowym (art pkt 6 lub 7). 3. Okres umożliwiający udzielenie zamówień uzupełniających to 3 lata liczone od udzielenia zamówienia podstawowego (w praktyce podpisania umowy w zamówieniu podstawowym) art pkt 6 lub Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być: - usługa lub robota budowlana - art pkt 6 (art. 2 definicja usługi lub roboty budowlanej), - dostawa (art pkt 7 + art. 2 definicja dostawy) jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze,. 5. Zamówienie uzupełniające musi być przewidziane i zaplanowane między innymi poprzez: - wcześniejszy wybór wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, który realizuje lub zrealizował zamówienie podstawowe (art pkt 6 i 7), - wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających - art pkt 3, - wskazanie w treści ogłoszenia o zamówieniu takiej możliwości (art. 41 pkt 15; art pkt 15). 6. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać łącznie: - do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla robót budowlanych i usług (art pkt 6), - do 20 % wartości zamówienia podstawowego dla dostaw (art pkt 7). 7. W praktyce zamawiający prowadząc procedurę zamówienia z wolnej ręki ma między innymi obowiązek wszcząć postępowanie (art. 68.1), zaprosić do negocjacji (art. 66), złożyć pisemne oświadczenia (art. 17), przed podpisaniem umowy uzyskać także oświadczenie od wykonawcy (art. 68.2, art. 22, art. 24), prowadzić protokół postępowania (art i kolejne), podpisać umowę w formie pisemnej (art ) oraz po zawarciu umowy umieścić ogłoszenie w... (art. 98).

9 9 2. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA. Zgodnie z art zamawiający ma obowiązek przekazać zaproszenie do negocjacji jednemu wykonawcy. Łącznie z zaproszeniem do negocjacji zamawiający winien przekazać projekt umowy, istotne jej elementy czy też wzór umowy (jedyny wyjątek zawarto w art ). Forma przekazywanych zaproszeń na podstawie art. 9.1 pisemna oraz za zgodną zamawiającego art drogą elektroniczną i/lub faksową. Poniżej przykłady...., dnia... roku... (oznaczenie Zamawiającego)... (oznaczenie Wykonawcy) Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr... w trybie zamówienia z wolnej ręki (nr postępowania) na... (przedmiot zamówienia) Zaproszenie do negocjacji..., działając zgodnie z ustawą z dnia (oznaczenie Zamawiającego) 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zaprasza Wykonawcę:... do negocjacji w postępowaniu (oznaczenie Wykonawcy) o udzielenie zamówienia publicznego na... (przedmiot zamówienia) prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Negocjacje odbędą się w dniu... roku o godz.... :... w siedzibie... (dzień) (godzina) (wskazanie Zamawiającego)... (adres Zamawiającego - miejsce negocjacji) Zamawiający ustala następujące wymagania w postępowaniu: 1. Przedmiotem zamówienia jest:... (dokładny opis przedmiotu zamówienia) 2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: a)... b)... c) Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny ich spełnienia są zawarte w załączniku nr... do niniejszego zaproszenia. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu został zawarty w załączniku nr.. do zaproszenia. Zawarte tam dokumenty i oświadczenia należy złożyć przed terminem podpisania umowy. 5. Termin wykonania zamówienia:... (wskazanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia)... (podpis kierownika Zamawiającego) *) niewłaściwe skreślić

10 /Oznaczenie zamawiającego/ Oznaczenie sprawy: ZP-.../ , dnia r ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH (w trybie zamówienia z wolnej ręki) W imieniu Zamawiającego - w... zapraszam do negocjacji, których przedmiotem jest ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonywanie..., na następujących warunkach: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 67 ust.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. 3. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 P.z.p. dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie metodą 0-1, tj. "spełnia" lub "nie spełnia", na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p. i na tą okoliczność zobowiązany jest przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ustalonego terminu negocjacji lub... Wszystkie składane oświadczenia oraz dokumenty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z tym zastrzeżeniem, że odpis z właściwego rejestru może być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę. Jeżeli prawo do prowadzenia negocjacji, składania oświadczeń oraz podpisywania dokumentów nie będzie wynikać z żadnego ze złożonych dokumentów, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a. 6. Zgodnie z dyspozycją art. 68 P.z.p. w załączeniu przekazuję wzory oświadczeń oraz ogólne warunki umowy. Tym samym proszę o złożenie oświadczeń oraz uwag do ogólnych warunków umowy lub też własnego projektu umowy na negocjacjach, które odbędą w dniu r. o godz.:... w siedzibie Zamawiającego (sala nr...). Osobą upoważnioną do dalszych kontaktów jest Pan/i..., tel. (00) , ... Załączniki: - wzór oświadczenia (art. 22 ust. 1 P.z.p.), - wzór oświadczenia (art. 24 ust. 1 P.z.p.), - ogólne warunki umowy.... /podpis upoważnionej osoby/

11 11 3. OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ. Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy pzp zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Zastosowanie tej możliwości prawnej przez zamawiającego umożliwia uniknięcie możliwych problemów w trakcie prowadzenia postępowania lub realizacji umowy. Regulacje na które warto zwrócić uwagę to art. 146 ust 1 i ust. 1, art. 182 i art. 192 ustawy pzp. Przy zastosowaniu tej możliwości proponuje się dużą uwagę zwrócić na uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki z podaniem podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego. Proponuje się, aby uzasadnienie te nie odbiegało od tego, które pojawi się w protokole postępowania oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

12 12 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa (firma): Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Tel.: Faks: Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego II.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi 1/3

13 13 II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty... II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy SEKCJA III: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 2/3

14 14 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): NAZWA (jeżeli dotyczy): NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA Nazwa (firma): Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) /3

15 15 4. NEGOCJACJE. Obowiązkowe negocjacje z wykonawcą wynikają z art. 66 ust 1 i jedynie po przeprowadzeniu negocjacji może zostać podpisana dobra umowa. Wskazuje się także, że brak negocjacji przed podpisaniem umowy jest naruszeniem trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego co może stanowić podstawę do... Należy wskazać, że warunek zawarty w art. 66 ust 1 ciekawie wygląda w przypadku próby negocjacji z monopolistą lub takim wykonawcą, który ten monopol ustanowił. PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI NR.../2012 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...,...dotyczącego......z dnia Miejsce prowadzonych negocjacji :... pok.... STRONY PROWADZĄCE NEGOCJACJE: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Po przedstawieniu informacji związanej z przedmiotem zamówienia oraz zapoznaniu strony z procedurą oraz harmonogramem procedury, poruszono następujące zagadnienia: Negocjowano także... (ZAŁĄCZNIK NR...) Poinformowano także wykonawcę, iż możliwy termin podpisania umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego to dzień... od godziny... Zaproszenie do podpisania umowy zostanie wysłane także pisemnie i faksem*. W zaproszeniu do podpisania umowy zostaną wprowadzone wszystkie składniki umowy które podlegały negocjacji. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: Wykonawca nie wnosi żadnych uwag do przyjętej procedury, ustalonych terminów i dokumentacji oraz oświadczył jednocześnie, że spełnia wszystkie wymogi art (załączeniu stosowne oświadczenie) i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tym protokół zakończono Podpisy po stronie wykonawcy Podpisy po stronie Zamawiającego OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO. Obowiązkowe pisemne oświadczenia po stronie zamawiającego (osób wykonujących czynności) wynikają z art ustawy pzp. Generalna zasada czystości prowadzonego postępowania w każdym trybie znajduje swoje przełożenie w obowiązku zachowania formy pisemnej i odpowiedzialności karnej, o której musi pamiętać osoba uczestnicząca w takim postępowaniu.

16 16 WZÓR Załącznik nr 10 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - 1 Oświadczenie: 1) Pieczęć zamawiającego kierownika zamawiającego pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności członka komisji przetargowej biegłego innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Imię (imiona)... Nazwisko... Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.... dnia..... r.... (podpis) W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt... 2) podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania... dnia..... r.... (podpis) numer strony 1) zaznaczyć właściwe 2) wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy

17 17 6. OŚWIADCZENIA PO STRONIE WYKONAWCY. Zgodnie z art ustawy pzp wykonawca przed podpisaniem umowy winien złożyć oświadczenia wynikające z art. 22 i w sposób pośredni z art. 24 ustawy. Oświadczenia te, obowiązujące we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od trybu są składane w ofertach (art. 44), wnioskach (art. 50) czy też przed podpisaniem umowy (art. 68.2). To niezbędne minimum. Obowiązek złożenia tych oświadczeń, który wymaga ustawa pzp (art. 22 i art. 24), to ustawowa gwarancja, że wykonawca, z którym ma zostać podpisana umowa w zamówieniach publicznych nie/zalega w podatkach, nie był karany oraz bez wyrządzenia szkody zamawiającemu, przez ostatnie 3 lata realizował zamówienia publiczne na terenie kraju. Oświadczenia te mogą być składane w formie pisemnej art. 9.1; albo za zgodą zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem (art. 27.1). 7. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA. Obowiązek dokumentowania wszystkich czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znajdziemy także w trybie zamówienia z wolnej ręki (w art. 96 ustawy pzp). Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów narzucono zamawiającemu niezbędne minimum, poprzez wzorcowe druków.

18 18 WZÓR oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR Załącznik nr 6 Pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Adres: ul telefon:... faks: Przedmiot zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wartość zamówienia ustalona została na kwotę... zł, co stanowi równowartość... euro (można wypełnić po zawarciu umowy) 3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu..... r. na podstawie (wskazać odpowiednio dokument, szacunek, kosztorys, program funkcjonalno-użytkowy) Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE nie; tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi:... % (podać o ile jest znany). w ramach (wskazać projekt / program) Uzasadnienie wyboru trybu postępowania Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): numer strony (podpis osoby sporządzającej protokół)

19 19 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR 4. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej) A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonym druku ZP-1. nie wykonuje czynności w postępowaniu (kierownik nie składa oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy) i przekazał pisemne upoważnienie do dokonania w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynności (podać zakres czynności) Pani/Panu (imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonym druku ZP Komisja przetargowa: została powołana w dniu.... na podstawie decyzji zarządzenia uchwały lub innego aktu (załączyć odpowiedni dokument): w składzie: (imiona i nazwiska członków komisji) Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1. nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):... (imię, nazwisko) (czynność w postępowaniu) Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP Biegli: zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych): Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1. nie zostali powołani numer strony (podpis osoby sporządzającej protokół)

20 20 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR 4. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):... (imię i nazwisko) (czynności w postępowaniu) Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1. B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: (wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1-6, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1-4, jeśli dokonują tych czynności) 1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących uzasadnienie faktyczne lub prawne wyboru trybu udzielenia zamówienia: 2. Imiona i nazwiska osób zatwierdzających wybór trybu udzielenia zamówienia: 3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:. 4. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: 5. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Imiona i nazwiska osób dokonujących wyboru wykonawcy zaproszonego do negocjacji: 7. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):.. (imię, nazwisko) (czynność związana z przygotowaniem postępowania) 5. Wykonawca zaproszony do negocjacji Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu..... r. do: (należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania):.. numer strony (podpis osoby sporządzającej protokół)

21 21 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR 6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr... przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:... / S z dnia r. z dnia r. (załączyć dowód zamieszczenia w BZP lub publikacji w Dz. U. UE) 7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r. 8. Negocjacje i inne warunki realizacji zamówienia, będące przedmiotem negocjacji. 1. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu (dniach)..., 2. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę..... zł 3. Inne warunki realizacji zamówienia, będące przedmiotem negocjacji: Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 10. Zatwierdzenie wyniku postępowania 1. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu r (imię, nazwisko) (podpis) 2. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził: kierownik zamawiającego pracownik zamawiającego upoważniony pisemnie przez kierownika zamawiającego 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało przesłane w dniu r. w sposób: (wskazać formę przesłania zawiadomienia) 2. Powody unieważnienia (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): numer strony (podpis osoby sporządzającej protokół)

22 22 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR 12. Środki ochrony prawnej 1. W trakcie postępowania: wykonawca. poinformował zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej nie wniesiono odwołania wykonawca. wniósł odwołanie w dniu..... r. 2. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej: Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: nie została wniesiona skarga została wniesiona skarga przez.. 4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego: Czynności nowe / czynności powtórzone nie dokonano nowych czynności / nie powtórzono czynności dokonano nowe / powtórzono następujące czynności: (podać zwięzły opis czynności nowych / powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej albo zaleceń pokontrolnych) 14. Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych / czynności powtórzonych 1. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu..... r (imię, nazwisko) (podpis) 2. Czynności nowe / powtórzone zatwierdził: kierownik zamawiającego pracownik zamawiającego upoważniony pisemnie przez kierownika zamawiającego 15. Udzielenie zamówienia 1. Umowa została zawarta w dniu..... r., z Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: numer strony... zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu..... r. pod nr zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu..... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:. / S.. -. z dnia..... r. zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (załączyć dowód zamieszczenia w BZP lub publikacji w Dz. U. UE)... (podpis osoby sporządzającej protokół)

23 23 oznaczenie sprawy... DRUK ZP - WR 16. Załączniki do protokołu Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki): Uwagi do protokołu Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko)..... zapoznały się z treścią protokołu i: nie zgłosiły uwag do protokołu zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnić odrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi):... (imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej uwagi) 18. Osoba sporządzająca protokół Protokół sporządził:.. (imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół) 19. Zatwierdzenie protokołu.. (imię i nazwisko kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego).. (miejscowość i data) numer strony (podpis osoby sporządzającej protokół) 8. UMOWA. Obowiązek udzielenia zamówienia (podpisania umowy) pod rygorem nieważności w formie pisemnej jest uwieńczeniem procedury i jej zakończeniem (art ). Brak stosownej umowy może powodować postawienie zarzutu 9. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Niezwłocznie po zawarciu zamawiający ma obowiązek przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych (art. 95.1). Czyni to poprzez stronę portalu tylko w formie elektronicznej (art. 12.1).

24 24 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? tak Numer ogłoszenia w BZP: nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? tak nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Tel.: Faks: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): 1/4

25 25 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi II.3) Określenie przedmiotu zamówienia II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot... Dodatkowe przedmioty SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt/program: nie 2/4

26 26 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: / / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/Województwo: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość PLN IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) Oferta z najniższą ceną 5) / Oferta z najwyższą ceną 5) Waluta: (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) 2) 3) 4) 5) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia. W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 3/4

27 27 ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 4/4 10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI. Całą dokumentację z prowadzonego postępowania (także w trybie zamówienia z wolnej ręki) zamawiający przechowuje co najmniej 4 lata w sposób gwarantujący jej nienaruszalność (art ustawy pzp) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończeniem postępowania, którego efektem jest udzielenie zamówienia będzie data podpisania umowy z wykonawcą. 11. JAWNOŚĆ. Dokumentacja z postępowania prowadzona przez zamawiającego jest jawna (art. 9; art i 3 ustawy pzp) i każda osoba zainteresowana może zażądać jej udostępnienia. Czasami czynią to wykonawcy którzy nie zostali zaproszeni do postępowania a chcieliby poznać szczegóły z prowadzonego postępowania oraz treść zawartej umowy. Zamawiający podlegający ustawie o finansach publicznych powinni także pamiętać o generalnej zasadzie jawności umów, którą to zapisano w art. 12 ustawy o finansach publicznych.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania Załącznik nr 6 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1. Zamawiający Pieczęć zamawiającego Pełna nazwa (firma) zamawiającego:...... Adres: ul....... -...... telefon:... faks:... e-mail:...@...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania Załącznik nr 7 Pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:...... Adres: ul....... -...... telefon:... faks:... e-mail:...@...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach. pieczęć zamawiającego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach. pieczęć zamawiającego Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Państwowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy...01/13...

oznaczenie sprawy...01/13... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Adres:. ul....łanowa 41.... 30. -725 Kraków... telefon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający WZÓR Załącznik nr 3 pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:......

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: UNIWERSYTET JANA

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do P-IV-02. PROTOKÓŁ przekazania dokumentów do Referatu Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1do P-IV-02. PROTOKÓŁ przekazania dokumentów do Referatu Zamówień Publicznych Załącznik nr 1do P-IV-02 PROTOKÓŁ przekazania dokumentów do Referatu Zamówień Publicznych Wydział /Dział prowadzący sprawę Wstępny opis przedmiotu zamówienia CPV - szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP b

oznaczenie sprawy ZP b PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Olsztyn Adres: ul. Pl. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 DRUK ZP-PN

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 DRUK ZP-PN Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy:

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy...2/13...

oznaczenie sprawy...2/13... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: x zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : BZP /IR/11 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Oznaczenie sprawy : BZP /IR/11 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Prezydent Miasta Adres: ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Wysockiego 11a 58-300 Wałbrzych telefon: 74 66-47-115 faks: 74 66-47-102 e-mail: osir@osir.walbrzych.pl

Adres: ul. Wysockiego 11a 58-300 Wałbrzych telefon: 74 66-47-115 faks: 74 66-47-102 e-mail: osir@osir.walbrzych.pl Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. Załącznik nr 1 oznacze sprawy 03/2012 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Powiat Słubicki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (wnioskodawca/ komórka merytoryczna ) ZAŁĄCZNIK NR 1 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia Osoba wypełniająca wniosek.. CZĘŚĆ I 1. Nazwa /Przedmiot zamówienia (nazwa, opis, kod CPV,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia: pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy BPN-T

oznaczenie sprawy BPN-T PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Białostocki Park

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

zamówienia publicznego umowy ramowej

zamówienia publicznego umowy ramowej Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. Załącznik nr 1 oznacze sprawy.pn 02/2012 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/3/U/B-PM/10 Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy NA_ZP_253/02/12/15

oznaczenie sprawy NA_ZP_253/02/12/15 oznacze sprawy NA_ZP_253/02/12/15 DRUK ZP-PN PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR telefon:... faks:...

WZÓR telefon:... faks:... WZÓR Załącznik nr 5 oznacze sprawy... PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi RARR/BZ/1524/2014 Rzeszów, 20.02.2014r. Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR DRUK ZP - PN. Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno... Adres: ul. Dworcowa Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie...

WZÓR DRUK ZP - PN. Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno... Adres: ul. Dworcowa Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie... Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. WZÓR Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2011-04-01 SZ-222-8/11/1/3/2011/1200. Według rozdzielnika. Szanowni Państwo,

Warszawa dn. 2011-04-01 SZ-222-8/11/1/3/2011/1200. Według rozdzielnika. Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2011-04-01 SZ-222-8/11/1/3/2011/1200 Według rozdzielnika Szanowni Państwo, W dniu 2011-03-29 wpłynęły do zamawiającego dwa pisma z prośbą o wyjaśnienie. Zapytanie nr 1 Działając na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Izabela Wiszniowska numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

Izabela Wiszniowska numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół) Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. 1458) WZÓR PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy : DPS.AG.06/14

oznaczenie sprawy : DPS.AG.06/14 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej pieczęć zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

MBP.ZP pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

MBP.ZP pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO MBP.ZP.341.1.2012 ORYGINAŁ pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238716-2016:text:pl:html -Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S 132-238716 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53826-2013:text:pl:html PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ROK. Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Tel.:

ROK. Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Tel.: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Nr referencyjny nadany przez UZP Data ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ROK I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ą of MośCiCki DAG-021-2/13. Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku

Ą of MośCiCki DAG-021-2/13. Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku DAG-021-2/13 Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu dialogu technicznego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Przedmiot zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie zamówienia

PROCEDURA. Przedmiot zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie zamówienia WIATRAK Sp. z o.o. P- / PROCEDURA PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA F-03 (wzór) Pieczęć zamawiającego Dotyczy: postępowania o udziele zamówienia na wykona zadania inwestycyjnego pn..., numer

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:www.pk-raciborz.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 406874-2009 OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/47/U/SE-OR/13 Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Para, gorąca woda i podobne produkty 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Lublin: Para, gorąca woda i podobne produkty 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8067-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Para, gorąca woda i podobne produkty 2016/S 007-008067 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Zamawiającym rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES

Strona 1 z 5. Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES Strona 1 z 5 RARR/BZ/ /2013 Rzeszów, 2013.02.26 Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA Przetargowa do części I

OFERTA Przetargowa do części I Załącznik nr 1 / Nazwa i adres oferenta / / miejscowość data / OFERTA Przetargowa do części I Do. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: GOPS DRUK ZP-PN

oznaczenie sprawy: GOPS DRUK ZP-PN PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II /10 DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II /10 DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy L.UG.ES-7041/10-1/07 DRUK ZP - 1

oznaczenie sprawy L.UG.ES-7041/10-1/07 DRUK ZP - 1 DRUK ZP - 1 Gmina Niwiska 36-147 Niwiska430 Pieczęć zamawiającego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro Część

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.1022.2015.II DRUK ZP 403. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Znak Sprawy RI.II.271.1022.2015.II DRUK ZP 403. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295533-2017:text:pl:html -Szczecin: Samochody półciężarowe 2017/S 143-295533 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dialogu Technicznego

Regulamin Dialogu Technicznego Załącznik nr 2 do Procedury zakupów w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Regulamin Dialogu Technicznego 1 Definicje Do wyjaśnienia znaczenia pojęć występujących w niniejszym dokumencie należy stosować definicje

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

X Zamieszczanie obowiązkowe _ Zamieszczanie nieobowiązkowe

X Zamieszczanie obowiązkowe _ Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe _ Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane.

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane. Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy 4/PN/2013/EFS1

oznaczenie sprawy 4/PN/2013/EFS1 Pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa zamawiającego: Ośrodek Rozwoju Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417705-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S 230-417705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 341/56/2/08 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo