INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN"

Transkrypt

1 INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy studiów opisy Wrocław 2010 Aktualizacja katalogu: październik 2010

2 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Spis treści 1. Politechnika Wrocławska informacje ogólne Wydział Mechaniczno-Energetyczny Siedziba Władze Koordynatorzy Wydziałowi Ogólne informacje o Wydziale Struktura Oferta dydaktyczna Warunki przyjęć na studia Zasady oceniania i egzaminowania Kierunek kształcenia: mechanika i budowa maszyn Ogólna charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Forma ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Stacjonarne jednolite studia magisterskie Struktura programu nauczania Program nauczania Plan studiów Stacjonarne studia I stopnia inżynierskie Struktura programu nauczania Program nauczania Plan studiów Stacjonarne studia II stopnia magisterskie Struktura programu nauczania Program nauczania Plan studiów Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie Struktura programu nauczania Program nauczania Plan studiów Niestacjonarne studia II stopnia magisterskie Struktura programu nauczania Program nauczania Plan studiów Opisy Opisy studiów stacjonarnych Opisy studiów niestacjonarnych Specjalność Refrigeration and Cryogenics Załączniki Plany studiów na rok 2010/ Plany studiów według roku rekrutacji kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

3 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 1. Politechnika Wrocławska informacje ogólne Politechnika Wrocławska została oficjalnie powołana do życia 24 sierpnia 1945 roku. Pierwszy wykład odbył się 15 listopada 1945 roku dzień ten obchodzony jest jako Święto Politechniki Wrocławskiej i całej społeczności akademickiej Wrocławia. Poprzez swoje wydziały ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Politechnika Wrocławska jest akademicką uczelnią publiczną o statusie uniwersytetu technicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uczelni Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata. Kierunki rozwoju Politechniki Wrocławskiej wyznaczają następujące cele strategiczne: 1. podniesienie poziomu badań naukowych i innowacyjności, wyrażone przez pozycję Uczelni jako uniwersytetu badawczego we wspólnotach wiedzy i innowacji, 2. doskonalenie nauczania akademickiego zorientowanego na studenta w połączeniu z kształtowaniem jego sylwetki dla społeczeństwa obywatelskiego, 3. stworzenie szerokiej oferty profesjonalnej edukacji na poziomie studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia ustawicznego, odpowiadającej na zapotrzebowanie społeczne, a zwłaszcza - rynku pracy, 4. rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Wrocławskiej oraz rozwijanie i podtrzymywanie korzystnych dla Uczelni kontaktów z Jej bliższym i dalszym otoczeniem - przemysł, instytucje o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, a szczególnie z absolwentami, 5. usprawnienie procesów wewnętrznych i zrównoważony rozwój zasobów Uczelni wspierające realizację celów 1-4. Politechnika Wrocławska współpracuje z uczelniami, instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Tempus aktualnie 1 projekt, Leonardo da Vinci - 5 zrealizowanych projektów, 3 obecnie realizowane), V Programie Ramowym (ogółem 33 projekty) i VI Programie Ramowym (ogółem 50 projektów), Eureka (2 projekty), COST (aktualnie 4 projekty), Fundusz Badawczy Węgla i Stali (2 projekty). W ramach programu Socrates/Erasmus Uczelnia podpisała umowy z 168 uczelniami zagranicznymi. Ponadto uczelnia aktywnie współdziała w dziedzinie dydaktyki: z MENiS/MEiN/MNiSW, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Państwową Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Politechnika Wrocławska jest członkiem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest JM Rektor PWr), a także Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola. Od roku 2007 r. Politechnika jest liderem Konsorcjum do Koordynacji działań dotyczących wprowadzenia Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w uczelniach miast Wrocławia i Opola. Politechnika Wrocławska kierowana jest przez rektora i pięciu prorektorów: ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, ds. nauczania, ds. organizacji, ds. studenckich i ds. rozwoju. Są oni powoływani na czteroletnie kadencje, które tylko raz można przedłużyć. Najwyższym organem Uczelni jest Senat. kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 3

4 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego organem kolegialnym jest Rada Wydziału. Na Politechnice Wrocławskiej jest dwanaście wydziałów: Architektury; Budownictwa Lądowego i Wodnego; Chemiczny; Elektroniki; Elektryczny; Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Inżynierii Środowiska; Informatyki i Zarządzania; Mechaniczno-Energetyczny; Mechaniczny; Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty wydziałowe, katedry i zakłady wydziałowe. W Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje 25 instytutów oraz 4 katedry. Instytut może być utworzony wówczas, gdy co najmniej trzy katedry lub zakłady na wydziale prowadzą badania naukowe w zakresie pokrewnej tematyki naukowej lub prowadzą wspólnie kierunek studiów. Instytut może być utworzony również na wniosek nauczycieli akademickich, jeżeli ich liczba i kwalifikacje są co najmniej równoważne łącznym wymaganiom do utworzenia jednej katedry i dwóch zakładów. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej, kształcenie kadry naukowej, a także działalność dydaktyczna w zakresie co najmniej jednego wyodrębnionego przedmiotu. Uczelnia posiada cztery zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, działające w największych miastach regionu dolnośląskiego: w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Bielawie. Od roku akademickiego 2006/2007 powołano w Politechnice Wrocławskiej Studium Kształcenia Podstawowego, jako międzywydziałową jednostkę, której głównym celem jest organizacja i prowadzenie kształcenia podstawowego z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, chemii oraz przedmiotów kształcenia ogólnego dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. 4 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

5 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 2. Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2.1. Siedziba ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, bud. A-1, pok. 243 tel (dziekan) tel (kierownik dziekanatu) tel (sekretariat dziekanatu) Władze Dziekan: prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI Prodziekani: dr hab. inż. Marek Gawliński, prof. nadzw. (ds. nauki i współpracy z zagranicą) dr inż. Maria Mazur (ds. dydaktyki) dr inż. Aleksander Sulkowski (ds. studenckich) Kierownik dziekanatu: mgr inż. Małgorzata Pelc, 2.3. Koordynatorzy Wydziałowi ds. programu Socrates-Erasmus: dr inż. Paweł Regucki, 2.4. Ogólne informacje o Wydziale Wydział Mechaniczno-Energetyczny jest jednym z tych wydziałów, które rozwijały się wraz z Politechniką Wrocławską od początków jej istnienia. W początkowym okresie misją Wydziału było kształcenie kadry inżynierów mechaników dla potrzeb budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych w energetyce zawodowej i przemysłowej. To właśnie absolwenci naszego Wydziału budowali pierwsze wielkie polskie elektrownie jak Turów, Bełchatów czy Dolna Odra. Charakteryzująca Wydział bardzo intensywna współpraca z przemysłem, umożliwia jego rozwój zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było rozszerzenie kierunku mechanika i budowa maszyn o kształcenie w zakresie aparatury procesowej, chłodnictwa czy inżynierii lotniczej. Rosnąca rola problematyki energetyczno-ekologicznej w rozwoju cywilizacyjnym oraz znaczący dorobek naukowo-techniczny w tej dziedzinie doprowadziły do wyodrębnienia energetyki jako drugiego kierunku studiów. Pierwsi jego absolwenci opuścili mury Uczelni w 2008 roku. Wydział dba o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia (2003 rok - Certyfikat wysokiej jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych, 2006 rok - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku mechanika i budowa maszyn, 2010 rok - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku energetyka) kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 5

6 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Wydział uczestniczy także w projektach systemowych realizowanych przez MNiSW w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach technicznych (energetyka). Integrację europejską studentów i pracowników zapewniają staże w renomowanych uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz kursy intensywne dl studentów organizowane i współorganizowane przez Wydział m.in. w ramach programu Sokrates-Erasmus. Dzięki programom nauczania umiejętnie kojarzącym zagadnienia mechaniczne z cieplnoprzepływowymi, co jest rzadkością w innych uczelniach krajowych i europejskich, absolwenci Wydziału Mechaniczno-Energetycznego są poszukiwanymi i dobrze opłacanymi pracownikami zarówno przez firmy prywatne jak i państwowe, w kraju i za granicą. Zajmują również eksponowane stanowiska w przemyśle energetycznym, gazownictwie i budowie maszyn. Tym z absolwentów, którzy wybierają ścieżkę kariery naukowej Wydział oferuje kształcenie na studiach doktoranckich w dyscyplinach naukowych: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Dzięki rozwiniętej współpracy międzynarodowej angażuje się także w pomoc przy organizowaniu zagranicznych staży typu post-doc. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego Wydział posiada w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Wydział docenia także rolę coraz bardziej popularnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych jaką są studia podyplomowe. W ofercie znajdują się: Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie, Energetyka odnawialna, Energetyka jądrowa oraz Mechatronika przemysłowa Struktura Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów I-20 Zakład Chłodnictwa i Systemów Klimatyzacyjnych Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Zakład Kotłów i Turbin Zakład Spalania i Detonacji Zakład Termodynamiki Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych I-22 Zakład Automatyki i Kriogeniki Zakład Aparatury Procesowej Zakład Inżynierii Lotniczej Zakład Numerycznego Modelowania Przepływów Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bielawie ul. Żeromskiego 41-41a, Bielawa tel.: w.15, 6 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

7 2.6. Oferta dydaktyczna Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska Studia stacjonarne Energetyka JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ( w roku 2010/ V rok studiów) Kierunek Mechanika i budowa maszyn Specjalność Budowa i eksploatacja systemów energetycznych Energetyka ze źródeł odnawialnych Technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce Aparatura procesowa Chłodnictwo i kriogenika Maszyny i urządzenia energetyczne Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 10 magister inżynier 10 magister inżynier Energetyka Kierunek Mechanika i budowa maszyn STUDIA I STOPNIA Specjalność Energetyka cieplna i jądrowa Energetyka komunalna Inżynieria cieplna i procesowa Inżynieria lotnicza Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 7 inżynier 7 inżynier Energetyka Kierunek Mechanika i budowa maszyn STUDIA II STOPNIA (od semestru letniego 2010/2011) Specjalność Budowa i eksploatacja systemów energetycznych Energetyka ze źródeł odnawialnych Technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce Aparatura procesowa Chłodnictwo i kriogenika Inżynieria lotnicza Maszyny i urządzenia energetyczne Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 3 magister 3 magister kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 7

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/ Studia niestacjonarne Energetyka Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Energetyka cieplna i jądrowa Energetyka komunalna (ZOD-Bielawa) Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 9 inżynier Mechanika i budowa maszyn Inżynieria cieplna i procesowa 9 inżynier STUDIA II STOPNIA Kierunek Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Energetyka Energetyka ze źródeł odnawialnych 4 magister Mechanika i budowa maszyn Inżynieria lotnicza 4 magister Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w następujących dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn Warunki przyjęć na studia Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu na kierunkach: Energetyka oraz Mechanika i budowa maszyn i w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Bielawie na kierunku Energetyka (niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie). Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na obu kierunkach jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka oraz język obcy. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach. 8 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

9 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska Warunki przyjęć na studia II stopnia Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia inżynierskich, studiów II stopnia magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich. W przypadku ukończenia studiów na kierunkach pokrewnych, dziekan może wskazać różnice programowe do uzupełnienia Warunki przyjęć na studia III stopnia Podstawą przyjęcia na studia trzeciego stopnia jest odpowiednio wysoka średnia ocen ze studiów, zdanie egzaminu ogólnego i testu językowego oraz rozmowa kwalifikacyjna Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy dla odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich i grup do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku należących do grupy. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 10 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

11 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 3. Kierunek kształcenia: mechanika i budowa maszyn 3.1. Ogólna charakterystyka kierunku Program kształcenia na I stopniu studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy projektowania maszyn także z wykorzystaniem mozłiwości komputerowego wspomagania projektowania, podstawy automatyki, mechanika, materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów) oraz przedmioty kierunkowe, koncentrujące się na projektowaniu, wytwarzaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem specyfiki wybranej specjalności. Wyboru specjalności dokonuje się po 3 semestrze. Specjalność inżynieria cieplna i procesowa obejmuje kształcenie z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, chłodnictwa i kriogeniki, inżynierii procesowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych (wymienniki ciepła, kotły, turbiny, sprężarki i wentylatory, pompy). Specjalność inżynieria lotnicza obejmuje kształcenie z zakresu teorii napędów lotniczych i konstrukcji silników lotniczych, projektowania i konstruowania samolotów, aerodynamiki, awioniki, mechaniki lotu, wyposażenia statkówpowietrznych oraz eksploatacji i diagnostyki sprzętu lotniczego. Program kształcenia na II stopniu studiów obejmuje wiedzę z zakresu aparatu matematycznego i metod informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatację maszyn, urządzeń i technologii procesowych. Drugi stopień kształcenia ma charakter zdecydowanie bardziej specjalistyczny. Specjalność aparatura procesowa obejmuje kształcenie w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji aparatury do wymiany ciepła (wyparki, skraplacze), wymiany masy (absorbery, krystalizatory, suszarki) oraz rozdziału faz (odpylacze, filtry, wirówki, odstojniki). Aparatura ta stosowana jest m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, przeróbce kopalin, energetyce i ochronie środowiska. Specjalność chłodnictwo i kriogenika obejmuje kształcenie w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń urządzeń chłodniczych wykorzystywanych nie tylko do konserwacji żywności, ale także jako pompy ciepła w przemyśle, ogrzewnictwie i klimatyzacji. Wiedza z zakresu kriogeniki i kriotechniki znajduje natomiast coraz szersze zastosowanie w przemyśle gazów technicznych, zaawansowanych technologiach materiałowych, elektrotechnice, elektronice i medycynie. Specjalność inżynieria lotnicza obejmuje kształcenie z zakresu teorii drgań, dynamiki lotu i aerosprężystości statków powietrznych, wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu konstrukcji lotniczych oraz zagadnień bezpieczeństwa w nawiązaniu do prawa lotniczego, problematyki trwałości i niezawodności statków powietrznych czy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Specjalność maszyny i urządzenia energetyczne obejmuje kształcenie w zakresie szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych stosowanych w procesie konwersji energii i jej dystrybucji (palniki i paleniska niskoemisyjne, silniki cieplne, turbiny i pompy specjalne, transport hydrauliczny, pneumatyczny oraz mechaniczny materiałów rozdrobnionych). Absolwenci tej specjalności, ze względu na dobrą znajomość procesów cieplno-przepływowych i biegłe opanowanie technik informatycznych są specjalistami bardzo poszukiwanymi w przemyśle. kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/ Sylwetka absolwenta Studia I stopnia inżynierskie Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent specjalności inżynieria cieplna i procesowa posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu energetycznego, chłodniczego, chemicznego, spożywczego i innych, w szczególności w zakresie procesów cieplno-przepływowych. Absolwent specjalności inżynieria lotnicza posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania i eksploatacji statków powietrznych. Jest przygotowany do wykonania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego i u użytkowników statków powietrznych. Studia II stopnia magisterskie Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Jest przygotowany do: twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; prowadznia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Absolwent specjalności aparatura procesowa posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badania i eksploatacji maszyn i urządzeń służących do zmiany własności fizycznych i chemicznych substancji dla potrzeb realizacji procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent specjalności chłodnictwo i kriogenika posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, badania i eksploatacji maszyn i urządzeń generujących niskie temperatury, odpowiednio do 35 0 C w chłodnictwie oraz do C w kriogenice, m.in. dla potrzeb techniki i medycyny. Absolwent specjalności inżynieria lotnicza posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, badania i eksploatacji statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizacji i kontroli procesu obsługi statków powietrznych, ich napraw oraz remontów. Absolwent specjalności maszyny i urządzenia energetyczne posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badania i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie konwersji energii i jej dystrybucji 3.3. Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zakres egzaminu dyplomowego ujęto w programie nauczania. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do podjęcia studiów II stopnia. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia magisterskich uprawnia do podjęcia studiów na III stopniu kształcenia na studiach doktoranckich. 12 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

13 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 4. Stacjonarne jednolite studia magisterskie Struktura programu nauczania Struktura programu nauczania w układzie punktowym 30 praktyka praktyka projekt 28 kierun- dyplo- indywid. kowa mowa II 26 projekt 24 indywid. I kursy kierunkowe 22 kursy specjalnościowe praca S-7 S-8 S-9 dyplomowa 20 filozofia mgr HM 18 ekonomia 16 HM informatyka 14 informatyka chemia 12 chemia fizyka 10 I WF seminar. algebra dyplomowe 8 z geometrią fizyka analityczną II H-M język 6 zarządz. obcy analiza analiza H-M 4 matemat. matemat. prawniczy matematyka matematyka WF WF I II równ. wyb. wyb. 2 róŝnicz. język język M-7 M-8 język H-M zwycz. obcy obcy WF obcy zarządz. sem.1 sem.2 sem.3 sem.4 sem.5 sem.6 sem.7 sem.8 sem.9 sem.10 Struktura programu nauczania w układzie godzinowym projekt indywid. 26 projekt II indywid. I 24 kursy kierunkowe 22 kursy specjalnościowe S-7 S-8 S filozogia H-M 12 ekonomia H-M informatyka 10 informatyka seminar. chemia dyplomowe 8 chemia WF fizyka 6 algebra z I H-M język WF Geom.analit fizyka prawniczy. H-M obcy 4 analiza analiza II. zarządz. WF matemat. matemat. język język matematyka matematyka język 2 I II równ.róŝn. obcy obcy wyb. wyb. obcy H-M zwycz. WF M-7 M-8 zarządz. sem.1 sem.2 sem.3 sem.4 sem.5 sem.6 sem.7 sem.8 sem.9 sem.10 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/ Program nauczania Lista nietechnicznych Przedmioty humanistyczno-menedżerskie: Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Filozofia Zo Katalog 2 Ekonomia Zo 3 oferta H-M (zarzadzanie) Zo 4 ogólnouczelniana H-M (zarzadzanie) Zo 5 H-M (prawniczy) Zo Języki obce: Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy RAZEM Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Katalog - oferta ogólnouczelniana E-A E-B2 Zajęcia sportowe: Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy RAZEM Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Katalog - oferta ogólnouczelniana Zo Technologie informacyjne: Lp. 1 Kod kursu / grupy Nazwa kursu/ grupy INN1001 Wprowadzenie do informatyki RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2 INN1003 Pakiety użytkowe Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Łączna liczba godzin tyg. Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktówects kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

15 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska Lista podstawowych Przedmioty podstawowe obowiązkowe: Lp. 1 Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy MAP1002 Algebra z geometrią analityczną Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 2 MAP1004 Analiza matematyczna I E 3 MAP1004 Analiza matematyczna I Zo 4 MAP1005 Analiza matematyczna II E 5 MAP1005 Analiza matematyczna II Zo 6 CHC1101 Chemia Zo 7 CHC1101 Chemia 8 FZP2005 Fizyka I E 9 FZP2005 Fizyka I Zo 10 FZP3005 Fizyka II E 11 FZP3005 Fizyka II Zo 12 MAP3003 Równania różniczkowe zwyczajne E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin E Łączna liczba godzin tyg. Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktówects Lista kierunkowych Przedmioty kierunkowe obowiązkowe: Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu/ grupy Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 MSN0060 Badanie maszyn E 2 MSN0060 Badanie maszyn Zo 3 MSN0090 CAD I 4 MSN0090 CAD I 5 MSN0100 CAD II Zo 6 MSN0130 Chłodnictwo i kriogenika E 7 MSN0130 Chłodnictwo i kriogenika 8 MSN0170 Cieplne maszyny przepływowe 9 MSN0170 Cieplne maszyny przepływowe Zo 10 MSN0210 Ekologia Zo 11 MSN0230 Geometria wykreślna Zo kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/ MSN0230 Geometria wykreślna 13 MSN0250 Inżynieria i aparatura procesowa 14 MSN0250 Inżynieria i aparatura procesowa E 15 MSN0370 Maszynoznawstwo Zo 16 MSN0410 Materiały w budowie maszyn 17 MSN0410 Materiały w budowie maszyn 18 MSN0430 Mechanika 1 19 MSN0430 Mechanika 1 20 MSN0440 Mechanika E 21 MSN0440 Mechanika 2 22 MSN0510 Mechanika płynów I Zo 23 MSN0510 Mechanika płynów I 24 MSN0520 Mechanika płynów II E 25 MSN0520 Mechanika płynów II 26 MSN0500 Mechanika płynów-lab Zo 27 MSN0530 Mechatronika i systemy sterowania 28 MSN0530 Mechatronika i systemy sterowania 29 MSN0580 Miernictwo i systemy pomiarowe 30 MSN0580 Miernictwo i systemy pomiarowe E MSN0680 PKM I Zo 32 MSN0680 PKM I Zo 33 MSN0690 PKM II E 34 MSN0690 PKM II Zo 35 MSN0710 Podstawy automatyki E 36 MSN0710 Podstawy automatyki 37 MSN0710 Podstawy automatyki Zo 38 MSN0740 Podstawy elektroniki 39 MSN0740 Podstawy elektroniki 40 MSN0750 Podstawy elektrotechniki Zo 41 MSN0750 Podstawy elektrotechniki 42 MSN0750 Podstawy elektrotechniki 43 MSN0760 Podstawy materiałoznawstwa E 44 MSN0760 Podstawy materiałoznawstwa 45 MSN0800 Podstawy termodynamiki Zo 46 MSN0800 Podstawy termodynamiki Zo 47 MSN0840 Pompy i systemy pompowe Zo 48 MSN0840 Pompy i systemy pompowe 49 MSN0930 Reaktory jądrowe Zo 50 MSN0960 Rysunek techniczny 51 MSN0960 Rysunek techniczny Zo 52 MSN0990 Siłownie cieplne E 53 MSN0990 Siłownie cieplne 54 MSN1010 Spalanie i paliwa E 55 MSN1010 Spalanie i paliwa 56 MSN1030 Sprężarki i wentylatory 57 MSN1030 Sprężarki i wentylatory Zo Zo Zo 16 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

17 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 58 MSN1080 Techniki wytwarzania Zo 59 MSN1080 Techniki wytwarzania Zo 60 MSN1080 Techniki wytwarzania Zo 61 MSN1090 Techniki wytwarzaniametrologia warsztatowa 62 MSN1090 Techniki wytwarzaniametrologia warsztatowa MSN1160 Teoria maszyn cieplnych E 64 MSN1160 Teoria maszyn cieplnych Zo 65 MSN1220 Termodynamiczna analiza procesów cieplnych 66 MSN1220 Termodynamiczna analiza procesów cieplnych MSN1210 Termodynamika lab Zo 68 MSN1330 Urządzenia kotłowe E 69 MSN1330 Urządzenia kotłowe Zo 70 MSN1350 Urządzenia ochrony atmosfery Zo 71 MSN1350 Urządzenia ochrony atmosfery MSN1371 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 73 MSN1371 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 74 MSN1371 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 75 MSN1380 Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów 76 MSN1380 Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów MSN1390 Wymiana ciepła i wymienniki Zo 78 MSN1390 Wymiana ciepła i wymienniki Zo 79 MSN1440 Wytrzymałość materiałów I Zo 80 MSN1440 Wytrzymałość materiałów I 81 MSN1450 Wytrzymałość materiałów II E 82 MSN1450 Wytrzymałość materiałów II 83 MSN1450 Wytrzymałość materiałów II 84 MSN1480 Zarządzanie środowiskiem Zo Przedmioty kierunkowe wybieralne (alternatywne) Lp. Kod kursu / grupy Nazwa kursu/ grupy RAZEM Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia (Zo lub E) 1a MSN0540 M-7 Metody numeryczne Zo 1a MSN0540 M-7 Metody numeryczne Zo 1b 1b MSN0940 MSN0940 M-7 Równania różniczkowe cząstkowe M-7 Równania różniczkowe cząstkowe Zo Zo 2a MSN0660 M-8 Optymalizacja Zo 2a MSN0660 M-8 Optymalizacja Zo 2b MSN0920 M-8 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Zo kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 2b MSN0920 M-8 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Zo 3a MSN0110 Z-8:CATIA Zo 3b MSN1700 Z-8: Solid Edge Zo 4a 4b MSN0280 MSN0320 B-10: Analiza awarii maszyn i urządzeń B-10: Analiza awaryjności maszyn energetycznych Zo Zo RAZEM 6 2(1) 2(3) Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Łączna liczba godzin tyg. Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktówects 80 25(24) 27(28) Lista specjalnościowych/wybieralnych Przedmioty specjalnościowe/wybieralne zajęcia zorganizowane (min 540 h i 36 ECTS, 3 egz.): Lp. Kod kursu / grupy 1 MSN MSN0070 Nazwa kursu/ grupy Badanie maszyn hydraulicznych Badanie maszyn hydraulicznych Tygodniowa liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo 3 MSN0120 Chłodnictwo absorpcyjne E 4 MSN0120 Chłodnictwo absorpcyjne 5 MSN0120 Chłodnictwo absorpcyjne 6 MSN0150 Chłodnictwo sprężarkowe E 7 MSN0150 Chłodnictwo sprężarkowe 8 MSN0150 Chłodnictwo sprężarkowe Zo 9 MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN0280 Czynniki chłodnicze i kriogeniczne Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych Komputerowe wspomaganie projektowania Komputerowe wspomaganie projektowania Konstrukcja i eksploatacja aparatury procesowej Konstrukcja i eksploatacja aparatury procesowej Zo E Zo Zo 18 kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

19 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska 16 MSN MSN MSN MSN MSN MSN0330 Konstrukcje turbin specjalnych Konstrukcje turbin specjalnych Konstrukcje w technice kotłowej Konstrukcje w technice kotłowej Kotły i siłownie małej mocy Kotły i siłownie małej mocy E E Zo Zo 22 MSN0340 Kriogenika E 23 MSN0340 Kriogenika 24 MSN0350 Krystalizacja Zo 25 MSN0350 Krystalizacja 26 MSN MSN0380 Maszyny i urządzenia chłodnicze Maszyny i urządzenia chłodnicze Zo 28 MSN0391 Maszyny wyporowe 29 MSN0391 Maszyny wyporowe 30 MSN0391 Maszyny wyporowe 31 MSN MSN MSN MSN0550 Mechaniczny rozdział zawiesin Mechaniczny rozdział zawiesin Metody modelowania i optymalizacji Metody modelowania i optymalizacji Zo 35 MSN0590 Miernictwo parametrów Zo 36 MSN0590 Miernictwo parametrów Zo 37 MSN0600 Mieszanie i mieszalniki 38 MSN0600 Mieszanie i mieszalniki 39 MSN MSN MSN MSN0650 Obliczanie urządzeń chłodniczych Obliczanie urządzeń chłodniczych Operacje mechaniczne w inżynierii proces. Operacje mechaniczne w inżynierii procesowej Zo Zo E Zo 43 MSN0670 Palniki i paleniska 44 MSN0670 Palniki i paleniska 45 MSN0830 Pompy ciepła Zo 46 MSN0830 Pompy ciepła 47 MSN0850 Pompy specjalne Zo 48 MSN0870 Procesy dyfuzyjno-cieplne E kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2010/ MSN0870 Procesy dyfuzyjno-cieplne Zo 50 MSN0870 Procesy dyfuzyjno-cieplne 51 MSN MSN0880 Projektowanie kompleksowe systemów technologicznych Projektowanie kompleksowe systemów technologicznych Zo 53 MSN0950 Rurociągi i armatura Zo 54 MSN0980 Silniki cieplne Zo 55 MSN MSN1040 Systemy i instalacje chłodnicze Systemy i instalacje chłodnicze 57 MSN1050 Systemy klimatyzacyjne Zo 58 MSN1050 Systemy klimatyzacyjne 59 MSN1110 Technologia budowy i eksploatacja urządzeń chłodniczych Zo 60 MSN1140 Technologie chłodnicze 61 MSN1140 Technologie chłodnicze 62 MSN1150 Technologie kriogeniczne E 63 MSN1150 Technologie kriogeniczne Zo 64 MSN MSN1230 Termodynamika procesowa Termodynamika procesowa E 66 MSN1260 Transport hydrauliczny 67 MSN1260 Transport hydrauliczny 68 MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN1410 Transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów rozdrobnionych Transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów rozdrobnionych Turbiny i elektrownie wodne Turbiny i elektrownie wodne Turbiny w układach gazowo-parowych Turbiny w układach gazowo-parowych Wymienniki ciepła i wyparki Wymienniki ciepła i wyparki Zo E RAZEM kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KSIĘGA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK 2013 Data: 30/10/2013 Strona 1 z 57 ` Nr rozdz. 1 2 3 4 5 6 Nr podr. Tytuł PREZENTACJA WYDZIAŁU 1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo