Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR"

Transkrypt

1

2

3 Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie tu w Londynie, temat rozbrzmiewa³ gromko. Ka dy z ka dym rozmawia³ o tym przynajmniej kilkukrotnie w ci¹gu dnia. Nietaktem by³o nie wyg³osiæ na temat niepewnej sytuacji nawet mizernego komentarza. Strzêpy rozmów dociera³y zewsz¹d: z ulicy, kawiarni, kina, a nawet taksówek. Tak z pewnoœci¹ by³ to ulubiony temat taksówkarzy. S¹dz¹c po tonach wypowiedzi, spo³eczeñstwo jak zwykle podzieli³o siê na parê obozów. Jedni sytuacjê chwalili przyzwyczaiwszy siê do panuj¹cych z³ych warunków. Drudzy zaœ siarczyœcie ganili si³y wy sze za brak zrozumienia dla zwyk³ych, szarych ludzi. Inni po prostu czekali cierpliwie z tl¹c¹ siê nadziej¹ na lepsze, zaœ jeszcze inni wœciekali siê na to, e tak naprawdê nigdy nie da siê niczego przewidzieæ. Do tego wszystkiego eksperci w telewizorach, powo³uj¹c siê na zagmatwane wykresy i badania, próbowali zapewniaæ, e bêdzie lepiej. Przez co sceptycy jak to sceptycy wci¹ narzekali, i jawnie g³osili e telewizja k³amie, ostentacyjnie siej¹c ferment. Tylko nieliczna grupa obywateli ufa³a postaciom ze szklanego ekranu. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, pomna niejednego zawodu, zdawa³a sobie sprawê, e nauczono je mówiæ tak, aby mydliæ oczy i wzniecaæ choæ odrobinê nadziei na lepsze. Nawet ci, którzy wydawali siê byæ ufni, i tak ukradkiem bacznie obserwowali to, co siê wokó³ nich dzieje, wysnuwaj¹c w³asne wnioski. Trzeba by³o byæ skoñczonym ignorantem aby w pe³ni uwierzyæ telewizyjnym prognozom! Niestety byli te tacy, co przestali wierzyæ zupe³nie. Wstyd przyznaæ, ale jakoœ tak wysz³o, e mniej wiêcej miesi¹c temu i ja zaliczy³em siê do tej grupy. Na krótko jednak. I na szczêœcie, bo taka odszczepieñczoœæ nie wp³ywa zbyt dobrze na immunologiczny uk³ad. Jak pewnie zauwa yliœcie przywita³em Was hurra-optymizmem. Tak, tak! Radujê siê, bowiem nareszcie usta³o narzekactwo, a spo³eczne podzia³y znik³y jak rêk¹ odj¹æ! Czekaliœmy no to d³ugo i sta³o siê! Przesta³o laæ jak z cebra i poprawi³a siê pogoda. Mam nadziejê, e na d³ugo, bo ile mo na rozmawiaæ o z³ej, deszczowej pogodzie w Londynie? Mój hurra-optymizm mia³ jeszcze inne Ÿród³o bardzo odleg³e od tematu aury. Wst¹piliœmy mianowicie do Unii Europejskiej. I podobnie jak z pogod¹, z grubsza nie wiemy co nas czeka. W najœwie szym numerze Goñca wyjaœniamy w¹tpliwoœci zwi¹zane z systemem rejestracyjnym dla tych, którzy chc¹ podj¹æ pracê. Dla nas ten temat jest spraw¹ ycia i œmierci, a dla Anglików bezsprzecznie najwa niejszy jest romans Beckhama! O angielskich mediach w pogoni za sensacj¹, w bie ¹cym Britpressie. Podobnie jak z rozmowami o pogodzie, nie sposób nie wróciæ do tematu akcesyjnego. O pó³nocy z 30 kwietnia na 1 maja, na przejœciu granicznym w Dover, reporterzy Goñca wytrwale polowali na pierwszego Polaka przekraczaj¹cego granicê. Co z tego wynik³o, w artykule Dowód w Dover. Polecam równie gor¹co dwa inne teksty. Mianowicie rozmowê z Arkiem Bobrowskim, oraz relacjê Roberta Szuksztula, miêdzy innymi ze swojego pierwszego lotu samolotem. No i tradycyjnie ju przypominam o konkursach! Niezwykle pogodnie yczê radosnej lektury w pierwszych promieniach letniego s³oñca! MAREK TITOW w numerze Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski 4 6 Britpress Romanse Beckhama 8 Zarejestruj siê! Rejestracja Pracowników 10 Dowód w Dover Raport z granicy 17 Chwila ulotna jak ulotka Rozmowa 20 Ankieta Do wygrania kolejna kolacja z winem! 23 Ju w jestœmy Unii Fotoreporta 26 Kupujemy komputer 30 Miasto drzewka oliwnego Odkrywamy Ateny 32 K¹cik Bronka 35 Zdrowie 36 Obyczaje 37 Felieton 39 Sport 40 Wydarzenia 42 English Page 43 Og³oszenia 44 Editorial (Redakcja): Marek Titow, Katarzyna Jaklewicz, Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais, Krzysztof Chowaniec, Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: M.Titow, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. 9 maja

4 NA ŒWIECIE Europa œwiêtuje W ca³ej Europie uroczyœcie œwiêtowano rozszerzenie Unii Europejskiej G³ówne uroczystoœci odbywa³y siê w Dublinie, stolicy Irlandii, która pe³ni obecnie przewodnictwo w UE. Po zakoñczeniu oficjalnych uroczystoœci alterglobaliœci rozpoczêli zamieszki na ulicach Dublina. Po raz pierwszy w historii Republiki Irlandii policja u y³a armatek wodnych, by rozpêdziæ demonstracjê. Nad Berlinem natomiast poszybowa³o w niebo pod Bram¹ Brandenbursk¹ pó³ tysi¹ca b³êkitnych eurobalonów. 30 kwietnia rozpocz¹³ siê tam festyn uliczny z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej. Poniewa do Unii wchodzi 10 nowych pañstw, dwudniowy festyn nazwany zosta³ Rokiem Dziesiêciu. Rozszerzenie uczczono te poza granicami Europy. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku 3 maja zagra³a z tej okazji orkiestra Solistes Europeens z Luksemburga. PAP/EPA/Matt Campbell Chrzeœcijañstwo albo œmieræ 2 maja Polscy eurodeputowani po raz pierwszy wziêli udzia³ w zwyczajnej debacie plenarnej parlamentu UE poœwiêconej przysz³ej konstytucji europejskiej. Ci z prawicy upominali siê zw³aszcza o odwo³anie do korzeni chrzeœcijañskich Europy. Europa nie mo e odci¹æ siê od chrzeœcijañskich korzeni. Jeœli to uczynimy, grozi nam powolna œmieræ. Bêdzie to œmieræ naszej cywilizacji, niezdolnej podo³aæ wielu zagro eniom, które nie tak dawno pojawi³y siê na œwiecie ostrzeg³ pose³ Aleksander Szczyg³o (PiS). Wtórowa³ mu senator LPR Adam Biela: Obecny projekt konstytucji Unii Europejskiej niestety ma sformu³owania, które nie tylko w ogóle nie odwo³uj¹ siê do korzeni chrzeœcijañskich, stanowi¹cych konstruktywn¹ wartoœæ fundamentu europejskiego, lecz stwarzaj¹ obawy o zachowanie suwerennoœci krajów cz³onkowskich oœwiadczy³. Wezwa³ do przezwyciê ania trudnoœci w Europie poprzez cywilizacjê mi³oœci : Polskiej Solidarnoœci nie by³oby bez papie a pochodz¹cego z Polski, który swoj¹ wiar¹ i w³asnym przyk³adem pokazuje, jak budowaæ now¹ Europê poprzez cywilizacjê mi³oœci. Na takim fundamencie zostan¹ przezwyciê one trudnoœci, konflikty i pomieszanie jêzyków, które doprowadzi³o do dezintegracji i rozejœcia siê ludzi buduj¹cych biblijn¹ wie ê Babel oœwiadczy³ Biela. Wszyscy polscy eurodeputowani prawicy, tak e Zbigniew Chrzanowski z Stronnictwa Konserwatywno Ludowego, nawi¹zywali do Konstytucji 3 Maja, przy czym Biela przypomnia³, e jej fundament siêga³ swoimi korzeniami do wartoœci chrzeœcijañskich, które zjednoczy³y pañstwa i narody Europy Œrodkowej i Wschodniej i które konstytucjê majow¹ uzna³y za swoj¹. Senator Genowefa Grabowska z Socjaldemokracji Polskiej nie mówi³a o chrzeœcijañstwie, ale o korzeniach... terroryzmu: Europa i jej spo³eczeñstwo chce konstytucji bezpiecznej, wolnej od przemocy i terroryzmu, takiej Europy chce. Dlatego rozwa my, czy do konstytucji nie wprowadziæ paragrafu o korzeniach terroryzmu powiedzia³a. onet.pl/pap Gwardia Szwajcarska nadal bez kobiet Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed zaprzysiê eniem 33 nowych rekrutów dowódca papieskiej Gwardii stanowczo zaprzeczy³, jakoby do jego formacji mia³y byæ przyjmowane kobiety. Informacjê o rekrutacji kobiet do papieskiej stra y poda³o jako primaaprilisowy art Radio Watykañskie, ale najwyraÿniej nie wszyscy s³yszeli nadanego nastêpnego dnia sprostowania. PAP/AP /Arturo Mari Urodziny Rolls Royce a Wiekowe auta s³awnej marki brytyjskiej Rolls Rolce stoj¹ przed Midland Hotel w Manchesterze. W tym budynku przed stu laty spotkali siê Charles Rolls i Henry Rolce. Zaowocowa³o to powstaniem spó³ki Rolls- Royce jeszcze w grudniu tego samego roku. Firma rozpoczê³a produkcjê aut obecnie uchodz¹cych za symbol presti u i konserwatywnego luksusu. 4 maja odby³o siê tu przyjêcie urodzinowe firmy. PAP/EPA/Phil Noble Wenecja pod wod¹ Miasto kana³ów znalaz³o siê w stanie tzw. wysokiej wody. W najg³êbszych miejscach poziom wody siêga³ 106 cm. Na zdjêciu zalany plac œw. Marka. PAP/EPA/Andrea Merola Chorowity Maradona By³a gwiazda œwiatowego pi³karstwa Diego Maradona, który w po³owie kwietnia dniami trafi³ do kliniki w Buenos Aires z powodu powa nych problemów z kr¹ eniem i zapalenia p³uc opuœci³ szpital. W ostatnich dniach Maradona czu³ siê dobrze, rozmawia³ z rodzin¹ i zacz¹³ chodziæ. Wed³ug doniesieñ prasowych Argentyñczyk odjecha³ w niewiadomym kierunku. PAP/AP/Natacha Pisarenko goniec polski

5 Kwaœniewska podjê³a decyzjê Jolanta Kwaœniewska nie bêdzie kandydowaæ w wyborach prezydenckich. Ma³ onka obecnego prezydenta z³o y³a tak¹ deklaracjê w Gdyni, gdzie bra³a udzia³ w uroczystym chrzcie statku. Jolanta Kwaœniewska powiedzia³a Radiu Gdañsk, e nie chce anga owaæ siê w jakiekolwiek przedsiêwziêcia polityczne. Nie mam najmniejszej ochoty uczestniczyæ w polityce. powiedzia³a dziennikarzom ona prezydenta. Doda³a, e zaapelowa³a ju o to, eby w kolejnych sonda ach kandydatów na najwy szy urz¹d w pañstwie jej nazwisko nie by³o wiêcej umieszczane. Wed³ug ostatnich badañ w wyborach prezydenckich na Jolantê Kwaœniewsk¹ chcia³oby g³osowaæ 24 procent wyborców. ona obecnego prezydenta od kilku miesiêcy zwyciê a³a we wszystkich sonda ach. Matura Miêdzynarodowa onet.pl Matura miêdzynarodowa (International Baccalaureate IB) w gdyñskim III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marynarki Wojennej RP. Egzamin ten zdaje m³odzie w ok. 650 szko³ach na ca³ym œwiecie oraz w dziewiêciu szko³ach w Polsce. PAP/Stefan Kraszewski Przegl¹d Piosenki Aktorskiej Piotr Rogucki, student Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej w Krakowie, wygra³ tegoroczny Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki podczas jubileuszowego 25. Przegl¹du Piosenki Aktorskiej (PPA) we Wroc³awiu. Rogucki oprócz nagrody g³ównej otrzyma³ te nagrodê im. Agnieszki Osieckiej i wyró nienie przyznawane przez dziennikarzy akredytowanych przy festiwalu. PAP/Adam Hawa³ej Siemi¹tkowski odchodzi Marek Belka przyj¹³ dymisjê Zbigniewa Siemi¹tkowskiego z funkcji szefa Agencji Wywiadu. Grzechy, które s¹ mi stawiane przez opozycjê co do Orlenu, a do których ja siê nie poczuwam, wik³aj¹ mnie w grê polityczn¹, co sprawia, e tak e i Agencja Wywiadu bêdzie w ni¹ wci¹gana, na co nie mo e sobie ona pozwoliæ mówi Siemi¹tkowski. PAP Szczyt w Warszawie Obrady poœwiêcone by³y przede wszystkim konsekwencjom rozszerzenia Unii Europejskiej, relacjom Unii z krajami, które jeszcze do niej nie wstêpuj¹, oraz stosunkom transatlantyckim Unia NATO USA. Aleksander Kwaœniewski powita³ uczestników szczytu. Prezydent podkreœli³, e szczyt odbywa siê tu przed najwiêkszym rozszerzeniem w historii UE. Zakoñczy siê nienaturalny podzia³ kontynentu, jaki nast¹pi³ po II wojnie œwiatowej. Pêk³a elazna kurtyna, runê³y mury, znieœliœmy bariery gospodarcze i polityczne, konfrontacja zosta³a zast¹piona wspó³prac¹ powiedzia³. 1 maja Europa przezwyciê y sw¹ tragiczn¹ historiê doda³. Równolegle odbywa³y siê obrady Alternatywnego Forum Ekonomicznego Antyszczyt. Uczestniczyli w nich alterglobaliœci m.in. z Polski, Czech, Szwecji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Tematami spotkañ by³y m.in.: Recesja i reformy strukturalne w Europie i ich wp³yw na pracowników, Patologie wspó³czesnej ekonomii, Globalizacja i œmieræ ma³ych grup etnicznych czy Korzyœci ekonomiczne p³yn¹ce z reformy prawa o narkotykach. W czwartek 29 kwietnia ulicami Warszawy przesz³a trzyipó³tysiêczna manifestacja alterglobalistów. Protest przeciwko Europejskiemu Szczytowi Gospodarczemu przebiega³ pokojowo i wbrew obawom nie dosz³o do adnych incydentów. onet.pl Pod nowymi rz¹dami W POLSCE W Warszawie odby³ siê Europejski Szczyt Gospodarczy. Bra³o w nim udzia³ oko³o 1200 osób, w tym przywódcy 25 pañstw oraz ponad 700 przedstawicieli biznesu. Polskê reprezentowali prezydent Aleksander Kwaœniewski, premier Leszek Miller oraz kandydat na premiera Marek Belka. Zgodnie z zapowiedziami premier Leszek Miller z³o y³ dymisjê 2 maja tu po wejœciu do Unii Europejskiej. Desygnowany na premiera Marek Belka przedstawi³ proponowany sk³ad rz¹du. Nowy rz¹d liczy 17 ministrów, wœród nich jest siedmiu z gabinetu Millera. Funkcje wicepremierów objêli Jerzy Hausner, który jest równie ministrem gospodarki i pracy, oraz szefowa UP Izabela Jaruga Nowacka, która nie ma resortu, ale bêdzie odpowiadaæ m.in. za strategiê komunikacji spo³ecznej. Oprócz Hausnera stanowiska w rz¹dzie zachowali: W³odzimierz Cimoszewicz (MSZ), Jerzy Szmajdziñski (MON), Andrzej Raczko (min. finansów), Wojciech Olejniczak (min. rolnictwa), Waldemar D¹browski (min. kultury) i Micha³ Kleiber (min. nauki). Nowym szefem MSWiA zosta³ Ryszard Kalisz, ministrem skarbu Jacek Socha, infrastruktury Krzysztof Opawski, edukacji Miros³aw Sawicki, zdrowia - Wojciech Rudnicki, sprawiedliwoœci Marek Sadowski, œrodowiska Jerzy Swatoñ. Krzysztof Pater obj¹³ resort polityki spo³ecznej, wydzielony z dotychczasowego ministerstwa gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej. Ministrem bez teki zosta³ S³awomir Cytrycki, który jest te nowym szefem Kancelarii Premiera. Belka zapowiedzia³, e jego gabinet który w najlepszym razie bêdzie funkcjonowa³ rok, do koñca obecnej kadencji parlamentarnej bêdzie stroniæ od politykowania. To bêdzie rz¹d ludzi ciê ko, solidnie pracuj¹cych podkreœli³. Na uzyskanie wotum zaufania nowy rz¹d ma zgodnie z konstytucj¹ dwa tygodnie. Premier Marek Belka zapowiedzia³, e expose wyg³osi w Sejmie 14 maja. onet.pl/pap/tomasz Gzell 25 kwietnia 2004

6 PROSTO Z POLSKI Dziecko powy ej 86 cm ubieraæ siê bêdzie z 22-procentowym VAT-em Nie wiadomo, ale Wawel jeszcze stoi... PRZEMYS³AW BOGACKI O dszed³ premier, niech yje premier! Nie wiadomo tylko, który..? Leszek Miller 1 maja sfotografowa³ siê na tle unijnych sztandarów i dzieñ póÿniej móg³ ju podaæ siê do dymisji. Ale kto zajmie jego miejsce, tego nie wiadomo. Wiadomo tylko, e nie bêdzie to Józef Oleksy on ju jest marsza³kiem Sejmu. Zaj¹³ miejsce Marka Borowskiego, który uciek³ z ton¹cego okrêtu z czerwon¹ bander¹ o nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na razie jest kapitanem na niewielkiej ³ódeczce Socjaldemokracja Polska, ale bandera jakby podobna no, mo e odrobinê zró owia³a, ale za³oga znana doskonale z ³ajby SLD. No tak, ale o premierze mowa. Wiêc kto? Mia³ byæ Marek Belka, wczeœniej minister finansów (zreszt¹ w ekipie Millera), póÿniej g³ówny ekonom amerykañskich w³adz w Iraku. Mia³ byæ bo ju nie jest to takie pewne. Popiera go oko³o 190 pos³ów (na 460-mandatowy Sejm), czyli brakuje ok g³osów. Tyle w³aœnie pos³ów ma SdPl. Jednak Borowski zapowiedzia³, e kandydata prezydenckiego poprze, ale tylko pod warunkiem wczeœniejszych, jesiennych wyborów parlamentarnych. Belka mówi, e formowanie rz¹du ma sens tylko wtedy, gdy bêdzie móg³ rz¹dziæ przez rok. Borowski chce czasu do jesieni, eby zdobyæ poparcie, wystarczaj¹ce do wejœcie do Sejmu, wiêc wyborami w przysz³ym roku nie jest zainteresowany. Wychodzi wiêc przynajmniej z deklaracji e rz¹du Belki nie bêdzie. Pojawia siê ju kolejna kandydatura, ministra obrony Jerzego Szmajdziñskiego, ale jest ona jeszcze bardziej w¹tpliwa, ni kandydatura profesora Belki. W¹tpliwe jest te zdobycie poparcia dla szefa MSW W³odzimierza Cimoszewicza, szczególnie po ostatniej aferze dyskowej. Jednym s³owem wiadomo, e nie wiadomo, kto zast¹pi Leszka Millera. Coraz bardziej realne staj¹ siê wiêc sierpniowe wybory parlamentarne. I tutaj te nic nie wiadomo w sonda ach prowadzi Samoobrona, która kusi ludzi rozczarowanych rz¹dami SLD np. wiêkszymi zasi³kami dla bezrobotnych. Sk¹d jednak weÿmie na to pieni¹dze Lepper nie t³umaczy. Na drugim miejscu jest liberalna Platforma Obywatelska, ale nawet przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwoœci ciê ko by³oby jej sformu³owaæ rz¹d. Nie wiadomo wiêc te, co da³yby wczeœniejsze wybory. Szczególnie w œrodku wakacji... A propos wakacji. Kilkudniow¹ kaniku³ê mia³y gdañskie s¹dy, które odwo³a³y oko³o 100 rozpraw. Zabrak³o policjantów, którzy konwojuj¹ przed oblicze Temidy bandytów. Funkcjonariusze pojechali do Warszawy pilnowaæ porz¹dku podczas Europejskiego Forum Gospodarczego konieczne by³o miêdzy innymi przesuniêcie procesu studenta, który zabi³ pracownika politechniki... Czy wstrzymanie pracy gdañskich s¹dów by³o konieczne, czy nie mo na by³o wys³aæ do stolicy innych funkcjonariuszy tego oczywiœcie te nie wiadomo. Ale to jeszcze nic. Z ca³ego województwa pomorskiego do Warszawy pojecha³o kilkuset policjantów. Kto wiêc chroni mieszkañców regionu? Nie wiadomo? Otó nie! Wiadomo! Ulice patroluj¹ policjanci z... dzia³u kadr, finansowego i ³¹cznoœci. Na pewno s¹ doœwiadczeni, ale czy w patrolowaniu ulic? (Dopiero tutaj powiem nie wiadomo.) Nie wiadomo w³aœciwie te, po co zorganizowano sam szczyt ekonomiczny. Wielka, piêkna impreza, to fakt, ale nikogo naprawdê znacz¹cego na niej nie bêdzie. Bêdzie za to jakieœ 10 tysiêcy policjantów, pilnuj¹cych kilku tysiêcy antyglobalistów. O, przepraszam, alterglobalistów bo tak ka ¹ siê teraz nazywaæ. Czym ró ni¹ siê jedni od drugich? Tak, tak, nie wiadomo. Stolica wygl¹da jak jedna wielka barykada: setki tysiêcy p³otków, policyjne taœmy, œwiec¹ce koguty na setkach radiowozów. A wszystko kosztowa³o jakieœ 20 milionów z³otych. Ale pañstwo szybko znalaz³o sposób na pokrycie tych kosztów rozporz¹dzenia ministra finansów, które dopiero w ostatnich dniach kwietnia trafi³y do urzêdów skarbowych, wprowadzi³y wa ne zmiany w ustawie o VAT. Dotychczas ubrania do rozmiaru 140 cm objête by³y 7-procen towym VAT-em. Od 1 maja, dziecko powy ej 86 cm ubiera siê jednak z 22-procentowym VAT-em. Oznacza to, e sprzedawcy, którzy robili 6 Stolica wygl¹da jak jedna wielka barykada: setki tysiêcy p³otków, policyjne taœmy... zapasy z ni szym podatkiem, musieli przestawiæ swoje kasy na wy szy. Sk¹d ten absurd nie wiadomo, ale wiadomo, kto za to zap³aci wszyscy, którzy maj¹ dzieci wy sze ni 86 cm. Wiadomo te, e z kandydowania na stanowisko prezydenta zrezygnowa³a absolutna liderka wszelkich sonda y, obecna pani prezydentowa, Jolanta Kwaœniewska. Zaapelowa³a te, by nie umieszczaæ jej ju w adnych rankingach. Dlaczego zrezygnowa³a oficjalnie nie wiadomo. Nieoficjalnie zapewne zrobi³a ju miejsce dla ew. kandydatów lewicy (Oleksy? Borowski?). Nie wiadomo te gdzie bêdzie urzêdowa³ przysz³y prezydent. Samoobrona zastanawia siê czy nie urz¹dziæ Warszawy w Krakowie. Po co? (Tu powinien zabrzmieæ zgodny chór czytelników.) Spokojnie w tym Krakowie, cicho, ycie p³ynie wolno. Z warszawskimi absurdami pewnie nie da³oby siê tu yæ. I nie wiadomo, co by siê jeszcze sta³o... A tak, przynajmniej na koniec, mogê powiedzieæ jedno ze 100-procentow¹ pewnoœci¹: Wawel wci¹ stoi. To wiadomo na pewno widzia³em id¹c do urzêdu skarbowego, w którym co mnie spotka nie wiadomo... goniec polski

7 W obliczu domniemanej zdrady Beckhama brytyjskie pisma podzieli³y siê na dwie grupy BRITPRESS Niewierny David? Podczas, gdy my emocjonujemy siê naszym wejœciem do Unii Europejskiej, myœli Brytyjczyków zaprz¹ta zupe³nie co innego ³ó kowe przygody Davida Beckhama Od ponad miesi¹ca czo³owy brytyjski pi³karz, a raczej jego domniemana kochanka ni on sam, nie schodz¹ z czo³ówek gazet. Gdy kilka tygodni temu brukowce donios³y, e David by³ niewierny wielu Brytyjczyków podwa a³o wiarygodnoœæ tych sensacji. Wydawa³o siê, e to kolejna weekendowa plotka brukowca. Wbrew oczekiwaniom ani pi³karz, ani Rebecca Loos, bo tak domniemana kochanka siê nazywa, nie znikli z czo³ówek. Pani Loos nie wycofa³a siê z zeznañ. Przeciwnie, zaczê³a siê upieraæ, e ma dowody wspó³ ycia. Tydzieñ póÿniej pojawi³a siê kolejna kobieta, z któr¹ Beckham prze y³ ponoæ romans. Nawet najwiêksza rozwi¹z³oœæ jednego z najlepszych wspó³czesnych futbolistów nie by³aby jednak tak¹ sensacj¹, gdyby nie to, e Beckhamowie wykreowali obraz idealnego zwi¹zku. W oczach milionów Brytyjczyków uchodzili za wzór niezmiennie zakochanej pary i idea³ rodziny. Jak z bajki Victoria i David Beckham byli jednym z najlepszych brytyjskich materia³ów eksportowych ostatnich lat. Ona by³a cz³onkini Spice Girls jednego z najpopularniejszych girlsbandów w historii muzyki pop. On wybitny pi³karz Manchester United, kupiony przez Real Madryt. Oboje m³odzi, piêkni, s³awni, bogaci. Wszystko by³o jak w bajce. Do tego dwójka dzieci, nastêpne sukcesy Davida. Nastêpne, choæ mniej udane, próby estradowe Victorii. Prasa przeœciga³a siê w serwowaniu rewelacji na temat ich szczêœliwego i dostatniego ycia. Posh kupi³a mê owi Ferrari, para zafundowa³a sobie jacht za milion funtów, eby pocieszyæ siê po z³amaniu stopy Davida i tak dalej Beckahamowie byli maskotk¹ mediów i z³ot¹ par¹ narodu. Tym, którzy nie wierzyli w idealne zwi¹zki i szczêœliwe rodziny przywrócili tê wiarê. St¹d rewelacje o niewiernoœci gwiazdy futbolu wydawa³y siê zbyt straszne, eby by³y prawdziwe. I zbyt prawdziwe, by mog³y je zlekcewa yæ nawet najsilniej stroni¹ce od plotek pisma. Czu³y i niewierny O co tak w³aœciwie chodzi? Ca³a historia, w najdrobniejszych detalach opisana na dziesi¹tkach stron gazet wygl¹da³a mniej wiêcej tak: Podczas pobytu w Madrycie Beckham zdradzi³ onê ze swoj¹ asystentk¹ Rebecc¹ Loos. Zdrada nie by³a jednorazowa romans ci¹gn¹³ siê jeszcze przez jakiœ czas i by³ okraszony wymian¹ pikantnych SMSów, które brukowce z luboœci¹ cytuj¹. Romans rozpocz¹³ siê we wrzeœniu ubieg³ego roku i, jeœli wierzyæ w ca³¹ historiê, ci¹gn¹³ siê do grudnia. Ca³a sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne za spraw¹ News of the World (niedzielna wersja The Sun ), który aferê odkry³ i przez nastêpne tygodnie ze szczegó³ami opisywa³. Tydzieñ póÿniej, równie za spraw¹ News of the World dowiedzieliœmy siê o nastêpnej pozama³ eñskiej przygodzie pi³karza. Tym razem niejaka Sarah Marbeck pochwali³a siê ca³emu œwiatu, e spa³a z gwiazd¹ futbolu podczas jego pobytu w Singapurze. Romans mia³ siê rzekomo rozpocz¹æ po przyjêciu, na którym Sarah (modelka) i pi³karz siê spotkali. Równie ten romans by³ ponoæ kontynuowany za pomoc¹ SMSów i rozmów telefonicznych. Druga domniemana kochanka ucich³a jednak bardzo szybko, co podwa a wiarygodnoœæ jej doniesieñ. Obie panie utrzymuj¹, e pi³karz jest wspania³ym, czu³ym kochankiem, i bez skrupu³ów uzasadniaj¹ to z najmniejszymi detalami na ³amach prasy i przed kamerami. Sam Beckham w pierwszych komentarzach po ujawnieniu sprawy, nazwa³ doniesienia na temat zdrady œmiechu wartymi, ale nigdy im tak naprawdê nie zaprzeczy³. Na brukowo W obliczu domniemanej zdrady Beckhama brytyjskie pisma podzieli³y siê na dwie grupy. Ciekawe, e w zetkniêciu z tak p³ytk¹ materi¹, tak dobrze zarysowa³ siê podzia³ na pisma powa ne i mniej powa ne. Te drugie zach³annie korzysta³y z afery wykrytej przez News of the World, cytowa³y opowieœci rzekomych kochanek, okrasza³y je w³asnymi komentarzami, które mia³y tylko podnieœæ temperaturê ca³ej sprawy. Gdy afera ujrza³a œwiat³o dzienne brukowce publikowa³y zdjêcia Davida i Victorii, komentuj¹c ich miny, gesty, bez koñca dumaj¹c nad stanem ducha zdradzonej ony, rozwa aj¹c prawdopodobieñstwo przetrwania gwiazdorskiego ma³ eñstwa i tak dalej. Wszystko z grubsza podporz¹dkowane zasadzie: jest afera to trzeba z niej korzystaæ. Plotkarski tygodnik Heat poœwiêci³ a siedem stron jednego z kwietniowych wydañ na opisanie szczegó³ów zdrady Beckhama. Pismo nie zawaha³o siê zasugerowaæ, e za³amana Victoria jest bliska ob³êdu. Na kilku stronach opublikowano zdjêcia pary 9 maja

8 zrobione ju po ujawnieniu romansu Beckama. Drukuj¹c zdjêcia ma³o czu³ych poca³unków i ch³odno œciskanych d³oni pismo stara³o siê udowodniæ czytelnikom, e ma³ eñstwo Beckhamów w istocie prze ywa kryzys gdyby, ktoœ mia³ jeszcze w¹tpliwoœci, e po ujawnieniu zdrady mo e siê to zdarzyæ. The Sun natomiast eksploatowa³ sprawê codziennie publikuj¹c kolejne materia³y na temat zdrady pi³karza. Zawsze mo na zrobiæ coœ z niczego, wiêc gdy pewnego dnia nie pojawia³y siê adne nowinki dotycz¹ce romansu (romansów?) gwiazdy dziennik sam zacz¹³ kreowaæ fakty. Przeprowadzi³ na przyk³ad narodowe referendum na temat intymnego ycia pi³karza. Brytyjczyków zapytano, kto jest winny, czy ma³ eñstwo przetrwa itd. Oczywiœcie wyniki opublikowano i szczegó³owo omówiono. Na powa nie Inne pisma, najpowa niejsze nawet, nie mog³y na swoich ³amach ca³kowicie zlekcewa yæ sprawy, któr¹ y³a ca³a Wielka Brytania. Próbowa³y wiêc, o ile to mo liwe, ch³odniejszym okiem przeanalizowaæ sprawê. Kilka wa nych pytañ postawi³ na przyk³ad The Sunday Telegraph. Dlaczego oswojeni z mediami Beckhamowie najwyraÿniej nie radz¹ sobie z kryzysem? Dlaczego niezbyt przemyœlane wypowiedzi Beckhama przedostaj¹ siê do mediów mimo, e o wizerunek jego i jego ony dbaj¹ a 3 firmy? No i chyba najwa niejsze: Jak to siê sta³o, e ca³a sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne? Tak naprawdê nie wiadomo bowiem kto sprzeda³ News of the World SMSow¹ korespondencjê miêdzy Beckhamem i jego asystentk¹/kochank¹. Samo pismo okreœla swojego informatora mianem przyjaciel. I kolejna sprawa: Najprawdopodobniej bowiem David rzeczywiœcie by³ niewierny, ale nie mniej ciekawe jest kto by³ niewierny Davidowi. The Sunday Telagraph wymienia wœród podejrzanych miêdzy innymi by³ego kierowcê pi³karza i Maxa Clifforda publicystê specjalistê od wyszukiwania afer ³ó kowych. Przy rozwa aniach zaœ na temat tego kto straci, a kto zyska na ujawnieniu romansu niezmiennie sprawdza siê zasada, e tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieni¹dze. Bo jedyne, co wiadomo na pewno to to, e przyjaciel, który doniós³ o romansie, dosta³ od News of the World 75 tys. funtów. Sama Rebeca Loos zgodzi³a siê na wywiad prasowy za 350 tys. funtów, a na powtórzeniu ca³ej historii przed kamerami Sky One zarobi³a niebagatelne 100 do 150 tys. funtów (ró ne dane w ró nych Ÿród³ach). Mo na tylko przypuszczaæ, e lista osób, które za to, e sprawa wysz³a na jaw zosta³y sowicie nagrodzone jest jeszcze d³uga. KATARZYNA JAKLEWICZ 8 goniec polski

9 Infolinia dla Polaków W LONDYNIE Szacuje siê, e w Wielkiej Brytanii jest conajmniej pó³ miliona Polaków. Otwarcie dla nas brytyjskiego rynku pracy spowoduje nap³yw kolejnych tysiêcy. G³ównie z myœl¹ o nich Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii uruchamia Infoliniê. Oprócz pracowników Zjednoczenia informacji bêd¹ udzielaæ wolontariusze. Choæ na infoliniê mo na bêdzie dzwoniæ w ró nych sprawach, jej organizatorzy zak³adaj¹, e wiêkszoœæ pytañ i w¹tpliwoœci dotyczyæ bêdzie pracy na Wyspach i brytyjskiego prawa, a tak e kwestii wynajmowania mieszkañ i korzystania ze s³u by zdrowia. Infolinia bêdzie mieæ swój odpowiednik w postaci stron internetowych. Strony bêd¹ zawieraæ dane z tych dziedzin. Szykujemy rzeteln¹, sprawdzon¹ i stale aktualizowan¹ informacjê mówi Jan Mokrzycki, szef Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, jeden z ojców chrzestnych infolinii. Informacja telefoniczna i jej internetowy odpowiednik bêd¹ mia³y za zadanie raczej odsy³anie ludzi do innych instytucji, wskazywanie Ÿróde³ informacji, ni rozwi¹zywanie konkretnych spraw. Jak bêdzie to wygl¹da³o w praktyce? Za³ó my, e mamy jakiœ problem np. chcemy za³o yæ konto. Po pierwsze powinniœmy szukaæ informacji w internetowej wersji infolinii. Po drugie w prasie, w tym tak e w Goñcu, który bêdzie z infolini¹ wspó³pracowa³ i na swoich ³amach na bie ¹co udziela³ informacji i odpowiada³ na pytania, które w infolinii pojawi¹ siê najczêœciej. Jeœli po zapoznaniu siê z informacj¹ w prasie i na stronach internetowych nadal bêdziemy mieæ w¹tpliwoœci, wtedy mo na zadzwoniæ na infoliniê. Prosimy, eby nie zaczynaæ szukania informacji od dzwonienia na infoliniê. Tysi¹ce osób bêd¹ szukaæ odpowiedzi na pytania i nie bêdziemy w stanie rozwiaæ wszystkich w¹tpliwoœci telefonicznie. Dlatego chcemy umieszczaæ informacje w Internecie. Chcemy, aby do infolinii dzwoniæ tylko, gdy naprawdê nigdzie nie da siê znaleÿæ informacji. mówi Jan Mokrzycki. Infolinia bêdzie rozbudowan¹ wersj¹ dotychczasowej informacyjnej dzia³alnoœci Zjednoczenia. Informacje bêd¹ udzielane pod dotychczasowymi numerami telefonów zjednoczenia , Internetowa wersja infolinii ma ruszyæ w najbli szych dniach. Bêdzie ona czêœci¹ internetowych stron Zjednoczenia Polskiego w Wielkie Brytanii: O szczegó³ach, dok³adnych namiarach i dzia³alnoœci infolinii bêdziemy Was informowaæ na bie ¹co. KJ Oddaj krew Ka dy z nas le ¹c w szpitalu lub bêd¹c œwiatkiem tragicznego wypadku widzia³ krew. Jest ona u ywana przy ró nego rodzaju operacjach, konieczna do leczenia chorób samej krwi takich jak na przyk³ad anemia, s³owem, niezbêdna do ratowania ycia Ale czy kiedykolwiek zastanawiamy siê sk¹d ta krew pochodzi? Bêd¹c w sytuacji krytycznej (my czy nasi bliscy) oczekujemy ze zawsze siê znajdzie. Zawsze i w dostatecznej iloœci. W Wielkiej Brytanii krew oddawana przez honorowych dawców ratuje ycie tysiêcy pacjentów. Szpitale w Anglii i Walii potrzebuj¹ 3 mln jednostek krwi rocznie. eby sprostaæ tym wymaganiom National Blood Service musi otrzymaæ 9000 do jednostek krwi ka dego dnia(1 jednostka to 1 pint, czyli nieco ponad pó³ litra). Poniewa tylko 6% osób oddaje krew regularnie jest to bardzo trudne. Krew jest niezast¹piona, potrzebuj¹ jej pacjenci cierpi¹cy na raka (transfuzje) hemofiliê i wiele innych chorób. Nawet podczas rutynowej operacji krew jest niezbêdna. Tymczasem, eby uratowaæ komuœ ycie wystarczy poœwiêciæ 30 minut. Je eli jesteœ zdrowy, masz 17 do 60 lat (70 lat regularni dawcy) mo esz oddaæ krew. Ca³y proces zajmie tylko oko³o pó³ godziny! Oddaj Krew Uratuj czyjeœ ycie. Mo e jutro ktoœ uratuje Twoje apeluje National Blood Service. Jako dawca krwi mo esz równie zapisaæ sie na listê dawców szpiku kostnego (British Bones Marrow Register) Co to jest szpik kostny? Jest narz¹dem krwiotwórczym wytwarzaj¹cym p³ytki krwi. Czasami w trakcie leczenia krew niestety uszkodzeniu ulega szpik kostny. Wtedy jedynym ratunkiem jest transplantacja. Aktualnie szanse znalezienia dawcy, którego szpik bêdzie identyczny ze szpikiem pacjenta wynosz¹ 1:50,000. Nie jest to ³atwe, ale jest mo liwe. Rozbudowanie baz danych potencjalnych dawców jest jedynym sposobem na zwiêkszenie tej szansy. Szpik kostny jest ³atwiej dopasowaæ do danego pacjenta je eli on i dawca pochodz¹ z tych samych grup etnicznych. Niestety, w Wielkiej Brytanii ma³o jest ochotników innych grup. eby znaleÿæ sie na liœcie dawców szpiku kostnego (British Bone Marrow Register) musisz mieæ lat i byæ ogólnie zdrowym. Czekamy na Was. Je eli chcecie uzyskaæ wiêcej informacji dzwoñcie pod numer albo odwiedzie nasz¹ stronê internetow¹ Mo n¹ wys³aæ po polsku lub angielsku na adres GT To Advertise in Goniec Polski Polish Courier please call: send fax: send 9 maja

10 Zarejestruj siê! Od dnia 1 maja 2004 r. wiêkszoœæ obywateli nowych pañstw cz³onkowskich (z wyj¹tkiem Cypru i Malty) pracuj¹cych w Wielkiej Brytanii bêdzie objêtych Programem Rejestracji Pracowników z krajów przystêpuj¹cych do Unii. Osoby objête tym programem bêd¹ musia³y zarejestrowaæ siê, je eli zamierzaj¹ pracowaæ dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii przez okres przekraczaj¹cy jeden miesi¹c. Po okresie 12 miesiêcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba bêdzie mia³a pe³ne prawo do swobodnego przemieszczania siê. Nastêpnie mo liwe bêdzie uzyskanie zezwolenia na pobyt w EOG potwierdzaj¹cego status tej osoby. Obywatele Malty i Cypru pracuj¹cy w Wielkiej Brytanii mog¹ wnioskowaæ o zezwolenie na pobyt w chwili obecnej. Czy musze siê rejestrowaæ do pracy w Wielkiej Brytanii? Nastêpuj¹ce osoby bêd¹ musia³y siê zarejestrowaæ w Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych Wielkiej Brytanii (Home Office): obywatele jednego z nowych Pañstw Cz³onkowskich (oprócz Malty i Cypru) objêci Programem Rejestracji Pracowników; oraz osoby rozpoczynaj¹ce prace w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie; lub osoby pracuj¹ce w Wielkiej Brytanii przed 1 maja bez zezwolenia. 10 Nastêpuj¹ce osoby nie s¹ objête rejestracja pracowników i w zwi¹zku z tym nie musza siê rejestrowaæ, je eli spe³niaj¹ jeden lub wiêcej z poni szych warunków: osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcza; osoby pracuj¹ce w Wielkiej Brytanii przez 12 miesiêcy lub d³u ej w tym samym miejscu pracy, w którym s¹ zatrudnieni w dniu 1 maja 2004 r.; osoby pracuj¹ce legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostaj¹ce w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r.; osoby, które uzyska³y zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja jako sezonowi pracownicy w rolnictwie i podjêli prace w ramach Programu Sezonowych Pracowników w Rolnictwie w dniu 1 maja lub póÿniej; osoby swiadcz¹ce us³ugi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy nie posiadaj¹cego siedziby w Wielkiej Brytanii; osoby bêd¹ce jednoczeœnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego pañstwa cz³onkowskiego EOG (oprócz 8 nowych pañstw cz³onkowskich) lub Szwajcarii; najbli si krewni obywateli Szwajcarii lub innego pañstwa cz³onkowskiego EOG (oprócz jednego z 8 nowych pañstw cz³onkowskich) pracuj¹cych w Wielkiej Brytanii; cz³onkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub innego pañstwa cz³onkowskiego EOG zamieszkuj¹cych w Wielkiej Brytanii jako studenci, emeryci lub osoby posiadaj¹ce wystarczaj¹ce œrodki utrzymania. Kiedy nale y siê rejestrowaæ? Wniosek o rejestracje w ramach Programu Rejestracji Pracowników nale y z³o yæ natychmiast po podjêciu nowej pracy. Je eli dana osoba nie z³o y wniosku w ci¹gu miesi¹ca od podjêcia zatrudnienia, zatrudnienie stanie siê nielegalne po up³yniêciu tego terminu. Zatrudnienie bêdzie nielegalne do momentu wydania zaœwiadczenia o rejestracji oraz konieczne mo e siê okazaæ przerwanie zatrudnienia. goniec polski

11 W jaki sposób nale y z³o yæ wniosek? Nale y wype³niæ formularz wniosku WRS (Program Rejestracji Pracowników), podaj¹c nazwisko, adres, date urodzenia, obywatelstwo oraz szczegó³owe dane dotycz¹ce zatrudnienia. W celu uzyskania formularza wniosku lub informacji, mo na zatelefonowaæ pod numer: lub odwiedziæ strony: lub Formularz nale y przes³aæ pod adres: Worker Registration Team Home Office Walsall Road Cannock WS11 0WS Zalecamy wys³anie wniosku listem poleconym. W przypadku sk³adania wniosku po raz pierwszy, razem z wnioskiem nale y przes³aæ: pismo od pracodawcy potwierdzaj¹ce fakt zatrudnienia; dwa zdjêcia paszportowe; paszport lub dowód osobisty; op³atê wysokoœci 50 GBP. Jak dokonaæ p³atnoœci? P³atnoœci mo na dokonaæ czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym w Wielkiej Brytanii oraz kart¹ p³atnicz¹ lub kredytow¹. Wp³yniecie p³atnoœci na konto mo e w niektórych przypadkach trwaæ do 5 dni. Najszybszym sposobem dokonania p³atnoœci jest przekaz pocztowy. Dalsze postêpowanie Je eli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma poczta nastêpuj¹ce dokumenty: Karta rejestracji Zawiera nazwisko wnioskodawcy, date urodzenia, obywatelstwo, zdjêcie oraz numer identyfikacyjny. Karta rejestracji zachowuje wa noœæ przez ca³y okres rejestracji w tym programie. Zaœwiadczenie o rejestracji Zaœwiadczenie ma formê listu. Jest to zezwolenie na prace dla pracodawcy wymienionego we wniosku. Kopia zaœwiadczenia zostanie przes³ana pracodawcy. Wa noœæ zaœwiadczenie wygasa w dniu zakoñczenia pracy dla danego pracodawcy. Je eli dana osoba nie pracuje ju dla danego pracodawcy w chwili wydania zaœwiadczenia, zaœwiadczenie jest niewa ne. Paszport lub dowód osobisty Kartê rejestracji i zaœwiadczenie nale y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu. Je eli decyzja w sprawie wniosku bêdzie odmowna (np. je eli dana osoba nie musi siê rejestrowaæ w tym programie), wnioskodawca otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty. Oplata zostanie zwrócona w ca³oœci. Kopia pisma odmownego zostanie przes³ana pracodawcy. Co nale y robiæ w przypadku zmiany miejsca pracy? W przypadku zmiany miejsca pracy, nale y z³o yæ wniosek o zaœwiadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników stanowi¹ce pozwolenie na prace dla nowego pracodawcy. Nale y skorzystaæ z formularza wniosku WRS. Nale y podaæ numer identyfikacyjny znajduj¹cy siê na karcie rejestracji oraz przedstawiæ dane dotycz¹ce nowego pracodawcy. Wtedy zostanie wydane nowe zaœwiadczenie wskazuj¹ce nowego pracodawcê. Kopia zaœwiadczenia zostanie przes³ana do nowego pracodawcy. Nale y zachowaæ nowe zaœwiadczenie wraz z pierwszym zaœwiadczeniem i karta rejestracji ze zdjêciem. Czy musze p³aciæ przy sk³adaniu wniosku o kolejne zaœwiadczenie o rejestracji? Nie. Oplata pobierana jest jedynie przy pierwszym wniosku sk³adanym w ramach Programu Rejestracji Pracowników i wydaniu karty rejestracji. Czy musze sk³adaæ wniosek o zaœwiadczenie o rejestracji, gdy zmieniam miejsce pracy podczas zatrudnienia w tej samej agencji poœrednictwa pracy? Nie. Je eli nie wystêpuje przerwa w zatrudnieniu, dana osoba posiada stale zezwolenie na prace w ramach tej samej agencji poœrednictwa pracy, bez wzglêdu na miejsce zatrudnienia. Je eli nast¹pi przerwa w zatrudnieniu trwaj¹ca d³u ej ni jeden miesi¹c, dana osoba bêdzie musia³a z³o yæ wniosek o zaœwiadczenie rejestracji w momencie podjêcia pracy. Czy mogê pracowaæ jednoczeœnie w wiêcej ni jednym miejscu pracy? Tak, ale konieczne jest z³o enie wniosku o zaœwiadczenie o rejestracji dla ka dego pracodawcy, u którego zatrudniona jest dana osoba.

12

13 Kim jest pracodawca? Pracodawca jest osoba bezpoœrednio wyp³acaj¹ca wynagrodzenie pracownika. Co nale y zrobiæ w momencie zakoñczenia zatrudnienia? Je eli dana osoba otrzymuje ju zasi³ek na dziecko lub korzysta ze zwolnienia podatkowego, a koñczy siê zatrudnienie tej osoby, nale y skontaktowaæ siê z miêdzynarodow¹ lini¹ informacyjn¹ do spraw zasi³ków na dzieci pod numerem telefonu Co zrobiæ w razie zgubienia karty rejestracji lub zaœwiadczenia? Nale y siê skontaktowaæ z Zespo³em Rejestracji Pracowników. Jakie s¹ korzyœci z rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników? Po okresie 12 miesiêcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba bêdzie mia³a pe³ne prawo do swobodnego przemieszczania siê i nie bêdzie ju musia³a siê rejestrowaæ w Programie Rejestracji Pracowników. Osoba ta bêdzie mog³a uzyskaæ zezwolenie na pobyt w EOG potwierdzaj¹cy prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej. Co wlicza siê do 12 miesiêcy nieprzerwanego zatrudnienia? Nieprzerwane zatrudnienie oznacza, ze dana osoba nie mo e pozostawaæ bez pracy przez okres d³u szy ni suma 30 dni w ci¹gu 12 miesiêcy. W celu wykazania 12 miesiêcy nieprzerwanego zatrudnienia konieczne bêd¹ zaœwiadczenia o rejestracji lub inne dowody œwiadcz¹ce o zatrudnieniu. Czy mogê wzi¹æ urlop? Tak, ale musi to byæ p³atny urlop, a nie przerwa w zatrudnieniu. Jakie s¹ korzyœci z rejestracji? Rejestracja natychmiast po podjêciu pracy le y w interesie pracownika. Umo liwi to rozpoczêcie naliczania czasu 12 miesiêcy nieprzerwanego zatrudnienia oraz umo liwi danej osobie uzyskanie pe³nego prawa do swobodnego przemieszczania po up³ywie 12 miesiêcy. Pracodawca nie bêdzie mieæ prawa do zatrudniania danej osoby przez okres d³u szy ni jeden miesi¹c, je eli w tym czasie pracownik nie z³o y wniosku o rejestracje. Czy liczba osób objêtych Programem Rejestracji Pracowników jest ograniczona? Takie ograniczenia nie wystêpuj¹. Osoby, które znajda zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i zapewni¹ sobie œrodki utrzymania bêd¹ mile widziane. Czy musze op³acaæ podatki oraz ubezpieczenie spo³eczne? Osoby, których dochody w Wielkiej Brytanii osi¹gn¹ okreœlony próg, musza p³aciæ podatki oraz odprowadzaæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne. P³atnoœci dokonuje siê poprzez firmê pracodawcy i zazwyczaj sumy te odejmowane s¹ od wynagrodzenia. Osoby, które pracowa³y wczeœniej w Wielkiej Brytanii i nie maja pewnoœci co do swoich zobowi¹zañ podatkowych oraz zwi¹zanych z ubezpieczeniem spo³ecznym wynikaj¹cych z wczeœniejszego okresu, mog¹ siê skontaktowaæ z poufna infolini¹ do spraw podatków i zasi³ków Urzêdu Podatkowego Wielkiej Brytanii (Inland Revenue) pod numerem Czy muszê mieæ Numer Ubezpieczenia Spo³ecznego? Tak, konieczne bêdzie posiadanie Numeru Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz podanie go pracodawcy, co zapewni w³aœciwy zapis wszystkich sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego. Osoby nie posiadaj¹ce jeszcze tego numeru, powinny zg³osiæ siê do najbli szego biura Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions), jesli przebywaj¹ na terenie Anglii, Szkocji lub Walii. Osoby przebywaj¹ce na terenie Irlandii Pó³nocnej powinny siê skontaktowaæ z Departamentem Rozwoju Spo³ecznego (Department for Social Development). Pracodawca mo e byæ w tym pomocny, lecz z³o enie wniosku o Numer Ubezpieczenia Spo³ecznego jest obowi¹zkiem pracownika. Osoby, które pracowa³y wczeœniej w Wielkiej Brytanii, na przyk³ad na podstawie zezwolenia na prace, w ramach programu zezwoleñ dla wybranych sektorów gospodarki, w ramach programu imigracji osób o wysokich kwalifikacjach lub na podstawie karty sezonowych pracowników w rolnictwie, powinny ju posiadaæ Numer Ubezpieczenia Spo³ecznego. Co powinny zrobiæ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Osoby te powinny natychmiast zarejestrowaæ siê w Urzêdzie Podatkowym (Inland Revenue) dzwoni¹c pod numer Za opóÿnienie przy rejestracji grozi grzywna wysokoœci 100 GBP. Jakie inne sumy mog¹ zostaæ odjête przez pracodawcê z wynagrodzenia? Oprócz podatku i ubezpieczenia spo³ecznego, pracodawcy mog¹ odejmowaæ od wynagrodzenia jedynie sumy na zakwaterowanie i transport. Suma, która pracodawca mo e pobraæ za zakwaterowanie jest prawnie ograniczona. Pracodawca mo e poprosiæ pracownika o podpisanie osobnej zgody na odjecie tych sum od wynagrodzenia. Je eli dana osoba nie mia³a wyboru co do miejsca zakwaterowania lub rodzaju œwiadczonych us³ug mieszkaniowych, odjecie sumy od wynagrodzenia mo e byæ nielegalne. Przed podpisaniem zgody, nale y zasiêgn¹æ rady Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub skorzystaæ z infolinii do spraw minimalnego wynagrodzenia. Czy pracodawca mo e zatrzymaæ mój paszport? Paszport stanowi w³asnoœæ rz¹du kraju wydania i nikt inny nie powinien go przetrzymywaæ. Jak¹ powinienem uzyskaæ p³acê? Wiêkszoœæ osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii ma prawo do uzyskania wynagrodzenia przynajmniej w wysokoœci krajowej p³acy minimalnej. Osoby pragn¹ce uzyskaæ informacje o wysokoœci nale nych dochodów w œwietle tego przepisu lub osoby, które sadza, ze otrzymuj¹ wynagrodzenie poni ej krajowej p³acy minimalnej, mog¹ skorzystaæ z telefonicznej linii pomocy Ile godzin wolno mi pracowaæ? W wiêkszoœci miejsc pracy w Wielkiej Brytanii obowi¹zuj¹ prawne ograniczenia dotycz¹ce œredniego czasu pracy, przerw na odpoczynek oraz p³atnych urlopów. Nale y siê upewniæ, czy dane miejsce pracy jest objête tymi ograniczeniami oraz dopilnowaæ, aby pracodawca stosowa³ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów. Informacje na ten temat mo na uzyskaæ w Departamencie Przemys³u i Handlu (Department of Trade and Industry) dzwoni¹c pod numer lub w Internecie pod adresem: Czy dostanê urlop? Pracownikom zatrudnionym w pe³nym wymiarze godzin przys³uguj¹ cztery tygodnie p³atnego urlopu, tzn. je eli osoba zatrudniona jest na rocznej umowie i pracuje piec dni w tygodniu, przys³uguje jej do 20 dni urlopu. Poniewa urlop mo e jednak obejmowaæ œwiêta pañstwowe, nale y sprawdziæ zapisy umowy dotycz¹ce uprawnieñ urlopowych. Je eli pracownik nie wykorzysta³ wszystkich przys³uguj¹cych dni urlopu, w momencie zakoñczenia zatrudnienia pracodawca musi zap³aciæ za niewykorzystane dni wolne. Jak mogê znaleÿæ pracê? Pomocy w znalezieniu zatrudnienia udzieliæ mo e najbli sz¹ agencja poœrednictwa pracy o nazwie Jobcentre lub Jobcentre Plus. Mo liwe jest tak e znalezienie zatrudnienia za poœrednictwem agencji prac dorywczych. Agencje te zapewniaj¹ pracowników dla innych firm. Agencja zatrudnia pracownika, wyp³aca wynagrodzenie i mo e zapewniaæ zakwaterowanie i transport. Praca jest jednak wykonywana na rzeczy innej firmy i firma ta decyduje w jaki sposób praca jest wykonywana. Osoby zatrudnione w agencji otrzymuj¹ wynagrodzenie od agencji i agencja ta odejmuje od wynagrodzenia podatek i sk³adki ubezpieczenia spo³ecznego. Opr. Artur Paprotny Powy szy tekst stanowi obszern¹ czêœæ 9 maja

14 S³awienie Polski W niedzielê, 2 maja w Ratuszu na Ealingu TV Polonia przyzna³a nagrody Za S³awienie Polski i Polskosci. Imprezê rozpoczê³o przemówienie prezesa Zjednoczenia Polskiego Jana Mokrzyckiego (na dolnym zdjêciu). Nagrody otrzymali: historyk Norman Davies; prezes Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera³a Sikorskiego, rotmistrz Ryszard Dembiñski; ostatni prezydent II RP Ryszard Kaczorowski (na dolnym zdjêciu obok) i kompozytor Wojciech Kilar. Nagrody wrêczy³ Dyrektor TV Polonia Antoni Bartkiewicz. Po uroczystoœci odby³ siê recital fortepianowy Ewy Osiñskiej (na zdjêciu obok), która zagra³a utwory Fryderyka Chopina. Imprezê zorganizowa³o Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii z okazji przyst¹pienia Polski do UE i Œwiatowego Dnia Polonii. (AP) Party Unijne 250 osób bawi³o siê w sobotê 1 maja na Unijnym Party w Willesden Junction Hotel na Harlesden. Polskie dyskoteki w Willesden Junction Hotel odbywaj¹ siê w ka d¹ sobotê od godz do goniec polski

15 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

16 Konkursy Konkurs Hiphopowy Sponsor g³ównej nagrody organizator szkoleñ personelu medycznego oraz poœrednictwo pracy Do rozlosowania dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert TEDE. Wystarczy tylko zadzwoniæ do redakcji i podaæ has³o: Polski hiphop na Ealingu. Czekamy od 10 maja pod numerem telefonu Powodzenia! W konkursie Golsmidth Personel nagrod¹ jest natomiast bezp³atny udzia³ w jednym z kursów oferowanych przez Goldsmith Personnel: Healthcare Assistant Training and Mental Health Training, który pozwoli Wam zdobyæ tak zwane National Vocational Qualificationsa, a dziêki temu wymarzon¹ pracê w domach opieki, szpitalach oraz instytucjach prywatnych. Nagrodê rozlosujemy wœród osób, które przyœl¹ swoje zg³oszenie na adres redakcji. Wystarczy przys³aæ kartkê pocztow¹ ze swoim imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu. Na zg³oszenia czekamy do koñca maja. POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê Nazwisko... Nazwa firmy... Bran a.....adres... Telefon kontaktowy Miasto. Kod pocztowy... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. goniec polski 16

17 RAPORT Z GRANICY Dowód w Dover Pierwszego dnia maja do Anglii wjechaæ mia³o tysi¹ce Polaków. Czytaliœmy, e granicê oblegaæ powinny tysi¹ce osób z nowych pañstw cz³onkowskich. Spragnieni pracy w UK mieli masowo przekroczyæ granicê w pierwszych dniach cz³onkostwa Postanowiliœmy sprawdziæ jak ma wygl¹daæ opisywany przez angielsk¹ prasê exodus polskiej si³y roboczej, w tym Cyganów i zara onych wirusem HIV. Uzbroiliœmy siê w aparaty fotograficzne, tonê filmów i magnetofony, aby sfotografowaæ i wypytaæ przybywaj¹cy t³um. 30 kwietnia, na dzieñ przed wst¹pieniem do Unii wyruszyliœmy do Dover. Wybraliœmy to miejsce ze wzglêdu na jego niezwyk³e znaczenie dla polskiej emigracji. To w³aœnie z Dover wi¹ ¹ siê niezliczone opowieœci o tym jak uda³o siê, lub nie, przejœæ przez znienawidzone bramki dla krajów spoza Unii. Tam w³aœnie wa y³y siê losy byæ albo nie byæ w UK. Do Dover dotarliœmy o Ostatni prom z Calais przyp³ywa³ o Odprawa paszportowa musia³a wiêc odbyæ siê ju pierwszego maja. Rozgoœciliœmy siê w hallu zaraz przed wyjœciem z sali odpraw. Przygotowaliœmy aparaty aby uwieczniæ pierwszego szczêœliwca, który przekroczy³ granicê nie musz¹c siê t³umaczyæ po co wje d a. Prom dobi³ do przystani, samochody i ciê arówki zaczê³y wje d aæ bezpoœrednio na autostradê, a polskiego autokaru wype³nionego po brzegi emigrantami z Polski nie by³o. Zawiedzeni, postanowiliœmy czekaæ do godziny 4.15, czyli kolejnego promu wp³ywaj¹cego do Dover. Oprócz nas na pierwszych przyjezdnych czeka³o radio HeyNow oraz dziennikarz i fotoreporter z angielskiej prasy. Nocne opowieœci o przekraczaniu granic umili³y oczekiwanie na kolejny prom. O 4.15 gotowi byliœmy do kolejnego ataku na przyjezdnych. Z napiêciem obserwowaliœmy automatycznie otwierane drzwi z sali odpraw I po raz kolejny nic. Jedynie cztery autokary z pasa erami z Niemiec i Anglii. Có pomyœleliœmy mo e kolejny prom przywiezie choæ jednego zb³¹kanego Polaka Pierwszy autokar Zrezygnowani i zmêczeni angielscy dziennikarze, dorwawszy wczeœniej paru Litwinów, postanowili zrezygnowaæ z dalszego oczekiwania. Od godziny 6.00 rano promy przyp³ywa³y ju mniej wiêcej co piêtnaœcie minut. I wci¹ ani jednego Polaka! Z obaw¹ sprawdziliœmy nawet, czy nie pomyli³y siê nam daty! Œwita³o, a my wytrwale postanowiliœmy jeszcze czekaæ. Nagle, o 6.45 dostajemy wiadomoœæ od wys³annika radia HeyNow, e wje d a a szeœæ polskich autokarów. Jednoczeœnie dowiadujemy siê, e kontrola paszportowa nast¹pi³a ju w Calais i autokary po opuszczeniu promu skieruj¹ siê bezpoœrednio na autostradê. Tylko dwa z nich zdecydowa³y siê zatrzymaæ na chwilê na parkingu obok sali odpraw. Nowoprzybyli prostuj¹ koœci, a my wypytujemy jak przebiega³a odprawa. Jak siê okazuje na granicy nie by³o adnych problemów. Kontrola ograniczy³a siê do sprawdzenia paszportów. A wiêc sta³o siê. Jesteœmy w Unii mówili pasa erowie. Wystarczy okazaæ dowód Czuj¹c pewien niedosyt w koñcu przygotowani byliœmy na pospolite ruszenie Polaków postanowiliœmy sprawdziæ czy uda siê przekroczyæ granice na zwyk³ym, starym dowodzie osobistym. Z przepastnych czeluœci podró nej torby dobywamy podniszczony, zielony dokument. Francuska kontrola paszportowa rzuca tylko okiem na dowód, sprawdza instrukcje, wzór dokumentu i przechodzimy. Uda³o siê. Kierujemy siê na prom p³yn¹cy do Calais. Francuskie miasto nabrze ne urzek³o nas nadmorskim klimatem (w nastêpnym Goñcu szerzej o tym uroczym miejscu). Z alem wiêc opuszczamy je aby sprawdziæ reakcjê tym razem brytyjskich s³u b imigracyjnych na nasz dokument to samoœci. Angielski urzêdnik w Calais pyta, czy to jedyny dokument. Kiedy s³yszy twierdz¹c¹ odpowiedÿ, wo³a kolegê. Chwila narady, sprawdzanie instrukcji i koniec odprawy. Nie do wiary. Polski autokar przekracza granicê w Dover Pada jeszcze pytanie czy zamierzamy pracowaæ i wrêczaj¹ nam karteczkê ze skserowanym instrukta em, co nale y zrobiæ w razie chêci podjêcia jej na terenie UK. Godzinny rejs promem up³ywa b³yskawicznie. Szampan dla uczczenia akcesji i wsiadamy do autobusu, który wiezie nas na kolejn¹ odprawê ju na Wyspie. Z bij¹cymi sercami wkraczamy do sali odpraw, i do wejœcia okraszonego tablic¹ UK/EU/Swiss Nationals. Obok mijamy puste bramki dla nieeuropejczyków. O ywaj¹ wspomnienia z d³ugich kolejek i ³ez w oczach tych, którzy z granicy zostali zawróceni. Tym razem raÿnym krokiem przekraczamy punkt kontrolny urzêdnik ledwo co rzuca okiem na dokumenty i znajdujemy siê w sali, gdzie odbiera siê baga. Niezwyk³e to uczucie, kiedy po latach traktowania Polaków jako ludzi drugiej kategorii wypytywania o cel podró y, zarobki, status rodzinny i wiele innych szczegó³ów z osobistego ycia mo na bez przeszkód przekroczyæ brytyjsk¹ granicê. Podobnie jak dawniej, dzwonimy jeszcze z automatu telefonicznego do naszych rodzin i znajomych, aby powiadomiæ, e ju jesteœmy w Anglii po rozmowie z oficerem imigracyjnym. Prawdopodobnie to ostatni tego typu telefon. Do Londynu wracamy z mieszanymi uczuciami. Nie by³o ani t³umów, ani Cyganów, ani nawet zdrowotnych turystów. Czy by wspominany przez brytyjskie media exodus Polaków nie bêdzie a tak wielki? Jak na razie wiemy na pewno, e przekraczanie granicy nie stanowi ju adnego problemu, nawet na starym dowodzie osobistym. MIKROB&MAKROB 9 maja 2004

18

19 Przyjecha³ do Londynu 4 lata temu. Zaczyna³, jak wiêkszoœæ, na budowie. Rok temu zorganizowa³ pierwszy koncert. Od tego czasu wypadki potoczy³y siê bardzo szybko. Zaj¹³ siê tym, co naprawdê lubi. Œci¹gn¹³ do Londynu najwiêksze s³awy polskiego hiphopu: Pejê, Ziperê i HempGru. Na organizowanych przez niego koncertach bawi³y siê ju setki ludzi. Ma tylko 23 lata. W jednym z pubów na Ealingu spotykamy siê z LUDZIE ARKIEM BOBROWSKIM Chwila ulotna jak ulotka Sk¹d w³aœciwie pomys³ organizowania polskich koncertów hiphopowych w Londynie? Zaczêliœmy z kumplami s³uchaæ hiphopu w siódmej klasie. By³ to oczywiœcie hiphop amerykañski, bo o polskim hiphopie nie by³o wtedy jeszcze mowy. Ale wiedzieliœmy, e w Stanach jest rap. Kupiliœmy pierwsze szerokie spodnie, pierwsze Lenary. Potem pojawi³ siê Liroy z Kielc pierwszy polski raper. Potem zaraz po Liroyu Wzgórze i Kaliber. I tak przerzuciliœmy siê na polski rap. Zaczêliœmy s³uchaæ tekstów. S³uchaliœmy wtedy Liroya, bo by³ pierwszy. To by³a zajawka rapu. Nazywa³ siebie Scyzoryk, przeklina³. Wtedy dla nas ma³olatów to by³o coœ. Podoba³o nam siê na maksa. Z nastêpnych p³yt Liroya nie wysz³o nic dobrego. Na szczêœcie bardzo szybko powsta³o parê kapel, które zaczê³y robiæ dobry hiphop. I zaczê³y siê koncerty Powstawa³o wiele kapel, na które chcieliœmy jechaæ, ale z braku pieniêdzy nigdy siê nie udawa³o. Pochodzimy z ma³ego miasta ko³o Bydgoszczy 12 tys. ludzi. Sêpólno Krajeñskie ma³o kto zna. Siedzieliœmy w naszym ma³ym mieœcie i yliœmy wtedy rapem nic wiêcej. Marzyliœmy o tym, eby jechaæ na koncert. Najbli ej by³a Bydgoszcz. Tylko wiesz jak wygl¹da³a sytuacja finansowa w Polsce zero kasy. W miêdzyczasie zdecydowa³em siê na wyjazd do Londynu. Przyjecha³em tutaj w³aœciwie tylko z myœl¹, eby zarobiæ jakieœ pieni¹dze na budowie. Zupe³nie nie myœla³em o organizowaniu koncertów. Ca³y czas jednak chodzi³em ze s³uchawkami i s³ucha³em tego swojego hiphopu. W du ej mierze chodzi³o o teksty. To co œpiewali polscy hiphopowcy pomog³o mi w yciu. Nie wszystkie teksty oczywiœcie. Tylko tych dobrych kapel. No i po dwóch latach w Londynie pomyœla³em sobie, e mo e by tu zrobiæ takie koncerty, na jakie zawsze chcia³em iœæ. W Londynie by³y ju jakieœ imprezy hiphopowe, ale nie polskie. Pomyœla³em mo na tu zrobiæ polski hiphop. Œci¹gn¹æ tu tych kolesi, którzy to robi¹, poznaæ ich To by³a okazja. Postanowi³em ich obdzwoniæ Czyli nie zna³eœ ich wczeœniej? Nie wszystkich. Zna³em jednego znajomego polskich hiphopowców. Da³ mi kontakty, zacz¹³em dzwoniæ. Powiedzieli, e spoko, przyjechali, ale byli w szoku. W Polsce s¹ organizatorzy, którzy próbuj¹ ich przyci¹gn¹æ kas¹. S¹ profesjonalistami ca³y czas siê zajmuj¹ organizacj¹ koncertów, maj¹ kasê. A ja do nich zadzwoni³em i mówiê: pracujê na budowie, ale z kumplami s³ucham was od zawsze, chcemy zrobiæ zrzutkê na bilety i razem siê zabawiæ. Powiedzieli, e nie ma sprawy, ale chcieliby zrobiæ koncert przyjechaæ tu i przy okazji zarobiæ trochê kasy. Nie mia³em wtedy pojêcia o organizacji koncertów, ale bardzo chcia³em ich zobaczyæ, wypiæ z nimi piwko i to strasznie mnie motywowa³o. To by³o rok temu. Chodzi³o o zespó³ WWO. No i zdecydowa³eœ siê robiæ koncert? Tak. Zaprosi³em ich i przyjechali. Na pierwszy koncert przysz³o 120 osób. Nigdzie siê nawet nie reklamowa³em. To byli tylko znajomi i znajomi znajomych. Z zespo³em przyjecha³ wtedy Marek Zio³o, który organizacj¹ takich imprez zajmowa³ siê w Polsce. Powiedzia³ mi wtedy, e skoro poczt¹ pantoflow¹, bez reklam, ulotek, plakatów jestem w stanie spokojnie œci¹gn¹æ 120 osób, to przyjdzie 500, o ile bêdzie to profesjonalnie robione. Marek wyt³umaczy³ mi wtedy jak krok po kroku zajmuje organizacj¹ koncertów. Jak za³atwiæ salê, ci¹g dalszy na str. 21

20 Firma Joseph - Zawadzki Tax Accountants and Solicitors rok za³o enia 1952 Ealing Common, W5 Zestawienia podatkowe, zwrot "income tax" self assessment, capital gains, inheritance tax limited companies. Bezp³atne porady, Expert podatkowy , goniec polski

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

PRACA W ANGLII, FIRMA W POLSCE

PRACA W ANGLII, FIRMA W POLSCE PRACA W ANGLII, FIRMA W POLSCE PROGRAM OPTYMALIZACJI KOSZTÓW SKŁADEK NA ZUS OD DZ.G. W POLSCE POLEGAJĄCY NA ZAŁOŻENIU I PROWADZENIU SPÓŁKI LTD (COMPANY LTD) W ANGLII Ogólne zasady współpracy z nami Aby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo