Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl"

Transkrypt

1 Aktywa trwałe dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Dokumentacja Dokumentacja przyjęcia rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania Faktury zakupu, Umowy, Ewidencja kosztów wytworzenia. Dokumenty księgowe dotyczące ewidencji środków trwałych OT przyjęcie środka trwałego, PT protokół zdawczo-odbiorczyśrodka trwałego, LT likwidacja środka trwałego.

3 Ewidencja analityczna, pozabilansowa Ewidencja analityczna rzeczowych aktywów trwałych: karty (konta) analityczne środków trwałych, tabele amortyzacyjne, książka inwentarzowa. Ewidencja pozabilansowa rzeczowych aktywów trwałych: Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym, Środki trwałe obce, Środki trwałe oddane w nieodpłatny zarząd lub użytkowanie, Środki trwałe w likwidacji.

4 Aktywa trwałe Definicje dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5 A.II. Rzeczowy majątek trwały Podstawa prawna (art. 3 ust. l pkt. 15 i 16, art. 28 ust. l pkt l i ust. 8 oraz art. 31 i 32 ustawy) Na rzeczowy majątek trwały składają sięśrodki trwałe - póz. A.II.l i środki trwałe w budowie - póz. AII.2. Łącznie z nim wykazuje się zaliczki na środki trwałe w budowie - póz. AII.3. Środki trwałe mogą być nabyte jako nowe lub używane. Źródło finansowania nabycia środków trwałych -środki własne, kredyty, wkłady niepieniężne (aporty), dotacje, darowizny - nie wpływa na sposób ich zakwalifikowania ani amortyzowania.

6 Definicja ustawa o rachunkowości Środkami trwałymi są - w myśl art. 3 ust. l pkt 15 ustawy: nieruchomości (grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, lokale i prawa do lokali oraz budowle, a mówiąc inaczej - obiekty inżynierii lądowej i wodnej) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, ulepszenia w obcych obiektach inwentarz żywy, (Podobną definicjęśrodków trwałych zawiera wydana przez GUS Klasyfikacja środków trwałych)

7 Definicja ustawa o rachunkowości Użyte w definicji środków trwałych pojęcie rzeczowe aktywa trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy oznacza aktywa jednostki nie zaliczane do aktywów obrotowych, stanowiące kontrolowane przez jednostkęzasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodująw przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12). Kontrola w tym przypadku oznacza, iż jednostka jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych, związanych z danym składnikiem danego składnika aktywów, i jest w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści innym osobom.

8 Definicja ustawa o rachunkowości Nie zalicza się do środków trwałych tych nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę (dla realizacji jej zadań statutowych), lecz zostały zakupione lub wytworzone w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z nich przychodów przyrostu wartości tych aktywów lub innych pożytków, w tym z transakcji handlowych. Nieruchomości te zalicza się do nowej kategorii inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17).

9 Definicja ustawa o rachunkowości Środki trwałe muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: są kontrolowane przez jednostkę m.in. dzięki temu, że stanowią jej własność lub współwłasność; nie jest to jednak jedyny tytuł pozwalający na ich kontrolę, przewiduje się ich używanie przez okres dłuższy niż rok, są przeznaczone na własne potrzeby jednostki tj. na potrzeby działalności statutowej (także na potrzeby socjalne i mieszkaniowe), są kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania (np. komputer wyposażony jest w program operacyjny, choć nie ma jeszcze programu użytkowego; z uznaniem obiektu za zdatny do użytku nie musi się wiązać jego włączenie do używania; może on pełnić funkcję rezerwy, co dotyczy np. kasy fiskalnej mającej zastąpić kasę, która uległaby awarii).

10 Definicja ustawa o rachunkowości Uwzględniając zasadę istotności oraz ustaloną w przepisach podatkowych granicę ceny nabycia zł, można obiekty mające cechy środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz cenie nabycia nie wyższej niż 3500 zł: zaliczyć do środków trwałych, a jednocześnie jednorazowo z chwilą oddania do używania w całości odpisać, zaliczyć do materiałów.

11 Definicja ustawa o rachunkowości Środkami trwałymi jednostki są również: budynki i budowle wzniesione na cudzym gruncie oraz budynki i budowle stanowiące własność przedsiębiorstwa, lecz wymagające przez nie wykupu (np. przez przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnię) od Skarbu Państwa; ulepszenia dokonane w cudzym obiekcie (tzw. inwestycje w obcych środkach trwałych), którym może być zarówno budynek i budowla, jak też maszyna i urządzenie, jeżeli spełnione są ogólne warunki: obcy obiekt, w którym wykonano roboty, będzie użytkowany przez jednostkę dłużej niż rok, a roboty te polegały na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji zwiększającej wartość użytkową cudzego obiektu (może być uwzględniona granica 3500 zł), roboty w obcych obiektach niespełniające tych warunków zalicza się do remontów (dla celów podatkowych są to koszty uzyskania - pod warunkiem, że do obowiązków właściciela nie należało przekazanie do użytku uprzednio wyremontowanego lub ulepszonego obiektu);

12 Inwentarz żywy Środkami trwałymi jednostki są również: zwierzęta hodowlane, nieprzeznaczone do sprzedaży (wchodzące w skład tzw. stada podstawowego). Zaliczane do środków trwałych, można w jednostkach zajmujących się produkcją zwierzęcą ujmować w ciągu roku obrotowego w ewidencji łącznie ze zwierzętami zaliczanymi do aktywów obrotowych. Dopiero na dzień bilansowy ustala się stan zwierząt kwalifikujących się do środków trwałych i wycenia je według ogólnych zasad, to jest w cenach ich nabycia, albo w razie ich wytworzenia we własnym zakresie - w cenach sprzedaży pomniejszonych o zysk.

13 Inwentarz żywy Od zwierząt tych nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podatkowo, Zwierzęta w innych jednostkach (np. cyrkach) oraz jednostkach zajmujących się produkcją zwierzęcą - reproduktory, zwierzęta robocze itp. ujmuje się w ewidencji według ogólnych zasad stosowanych do środków trwałych, Uwzględniając kryterium istotności, celowe jest do środków trwałych zaliczyć: konie i inne zwierzęta pociągowe, konie hodowlane (klacze i ogiery), bydło hodowlane (krowy i buhaje), trzodę (maciory i knury) oraz owce (matki, tryki i skopy).

14 Inwentarz żywy Pozostałe zwierzęta, takie jak: młode w odchowie (cielęta, jałówki i buhajki, źrebaki, prosięta, warchlaki, maciorki i knurki, jagnięta i jarlaki), zwierzęta w tuczu (opasy, konie rzeźne, bekony i tuczniki, drób w tuczu), tucz hodowlany (nioski i kurczęta), roje pszczół, zwierzęta udomowione (psy, koty, świnki morskie, ryby w akwarium i inne), zwierzęta futerkowe zwierzęta będące przedmiotem obrotu handlowego - zalicza się do rzeczowych aktywów obrotowych.

15 Aktywa trwałe Wartość początkowa dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

16 Wycena środków trwałych Środki trwałe są ewidencjonowane (wycena bieżąca) według wartości początkowej, którą mogą być: cena nabycia (w przypadku zakupu) koszt wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie), wartość godziwa (w przypadku nieodpłatnego otrzymania, w tym w postaci wkładu niepieniężnego).

17 Cena nabycia Cena nabycia (art. 28 ust. 8) to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym (cło, nie podlegający odliczeniu podatek akcyzowy) oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a obniżona o rabaty, opusty i inne zmniejszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środków trwałego, gdyż otrzymano go nieodpłatnie, wówczas wycenia się go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego (por. art. 28 ust. 2 ustawy).

18 Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia obejmuje: koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową, rozbudową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz dostosowaniem do używania, uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z budową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów nadmiernych braków, kosztu nadmiernego zużycia materiałów, robocizny itp. w trakcie budowy (montażu, ulepszenia) środka trwałego, kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży.

19 Wartość początkowa środków trwałych Koszt budowy lub ulepszenia środka trwałego powiększają: niepodlegający odliczeniu VAT od przedmiotów i robót wykazanych jako rozpoczęta budowa lub ulepszenie oraz naliczone prowizje i odsetki za czas trwania budowy, w tym także z tytułu zwłoki w zapłacie, oraz ujemne i dodatnie różnice kursowe dotyczące pożyczek, kredytów, zobowiązań i przedpłat służących sfinansowaniu budowy lub ulepszenia. Nie zwiększają wartości rozpoczętych budów koszty utrzymania budów przejściowo wstrzymanych (76K).

20 VAT niepodlegający odliczeniu Jeżeli środek trwały służy zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej od VAT, to częśćvat naliczonego, podlegającego odliczeniu ustala się za pomocą wskaźnika, wyprowadzonego na podstawie danych za rok ubiegły. Po zakończeniu roku powinna nastąpić korekta wysokości VAT odliczonego, przy zastosowaniu danych rzeczywistych. Korekty takie przeprowadza się dla nieruchomości przez kolejnych 10 lat, a dla pozostałych środków trwałych -5 lat (art. 91 ustawy). Rozliczenie takie następuje w pierwszym miesiącu następnego rok, natomiast wywołane korektami różnice będą w roku ich ustalenia odnoszone na pozostałe przychody (76P) lub pozostałe koszty operacyjne (76K) uznawane podatkowo.

21 Podstawa ujęcia Podstawą przyjęcia do ewidencji powinien być odpowiedni dokument (w przypadku środków trwałych niewymagających montażu może to być także faktura), zawierający: datę przyjęcia obiektu do używania stwierdzenie, że jest on w stanie kompletnym i zdatnym do użytku. W przypadku, gdy budynek jest już częściowo zasiedlony i użytkowany mimo iż część nie jest jeszcze zbudowana, tynki położone itp., to jeżeli odpowiednia część budynku została zgodnie z wymogami odebrana przez jednostkę, a na jego użytkowanie uzyskano zezwolenie właściwego dla spraw budowlanych wydziału gminy, to wówczas oddaną do używania część budynku można zaliczyć do środków trwałych.

22 Wycena początkowa Wycena według rozszerzonej" ceny nabycia, która obejmuje: opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych wycena stanowiącej zabezpieczenie kredytu nieruchomości i wpis do hipoteki do księgi wieczystej jeżeli umowa kredytowa tego wymaga, VAT naliczony, w części niepodlegającej odliczeniu, prowizje i odsetki, w tym także z tytułu zaległości w zapłacie, ujemne i dodatnie różnice kursowe od kredytów, pożyczek, zobowiązań i przedpłat w okresie budowy; jeżeli środki trwałe zakupiono płacąc wekslami zawierającymi dyskonto, to dyskonto traktuje się jak odsetki.

23 Wycena początkowa Odsetki i różnice kursowe dotyczące zakończonych obiektów powinna jednostka sama obliczyć w przeddzień oddania środków trwałych do używania i zwiększyć o nie cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych. W przypadku używanych środków trwałych cena ich nabycia uwzględnia już stan i stopień zużycia (umorzenie) obiektu. Wycenia się je w cenie ich nabycia także i wtedy, jeżeli znana jest ich poprzednia wartość początkowa i umorzenie (dotyczy to m.in. środków trwałych przejętych przez spółki pracownicze, wniesionych jako aport do spółek, w których mają udziały spółki Skarbu Państwa itp.)

24 Wycena początkowa Wytworzony we własnym zakresie środek trwały (Wn 010, Ma zespół 5 kosztów lub Ma 790 Obroty wewnętrzne") wycenia się po koszcie jego wytworzenia, nieobejmującym kosztów stałych dotyczących niewykorzystanej normalnej zdolności produkcyjnej ani kosztów ogólnego zarządu. Koszty wytworzenia zwiększają ewentualne prowizje oraz odsetki bankowe i różnice kursowe. Cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, a przedtem środka trwałego w budowie, obejmuje wszystkie koszty dotyczące bezpośrednio lub pośrednio danego obiektu, poniesione od momentu podjęcia budowy aż do przejęcia obiektu do używania w stanie kompletnym i zdatnym do użytku.

25 Koszt wytworzenia Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia, Nabycie gruntu, opłaty za jego używanie oraz ubezpieczenie obiektu w okresie budowy, badania geologiczne, geofizyczne oraz pomiarów geodezyjnych, przeprowadzonych po nabyciu gruntu, Przygotowania gruntu pod budowę, w tym również likwidacji rozbieranych jako warunek nieodzowny budowy Koszty budynków i budowli, łącznie z nieodpisaną ich wartością, pomniejszone o przychody z rozbiórki oraz wznoszenia nowych łącznie ze sprzątaniem poprzedzającym ich oddanie do używania,

26 Koszt wytworzenia Koszty zakupu w kraju lub za granicą bądź wytworzenia we własnym zakresie maszyn, urządzeń, środków transportu itp. (łącznie z ewentualnym cłem, podatkiem akcyzowym, VAT niepodlegającym odliczeniu), kosztami transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, montażu, ewentualnych napraw, remontów i prób montażowych (rozruchu), jeżeli czynności te następują przed przekazaniem obiektu do używania; Koszty założenia stref ochronnych, Koszty nadzoru autorskiego, generalnego wykonawcy i inwestorskiego.

27 Koszt wytworzenia Jeżeli oddanie obiektu do używania poprzedza rozruch technologiczny, to związane z tym koszty zwiększają koszty środka trwałego w budowie, natomiast zmniejsza wartość produktów uzyskanych w wyniku rozruchu, wycenionych według cen sprzedaży netto (koszty przemieszczenia środka trwałego w ramach jednostki nie zwiększają wartości obiektu), Koszty pośrednie przedsięwzięcia, takie jak: dokumentacji, badań i pomiarów, założenia zieleni, nadzoru, sfinansowania zakupu lub budowy środków trwałych, rozlicza się na obiekty w proporcji do ich kosztów bezpośrednich, uwzględniając związek zachodzący między danymi obiektami a rozliczanymi między nie kosztami pośrednimi.

28 Wartość początkowa W myśl art. 30 ust. 4 ustawy powstałe po r. różnice kursowe dotyczące środków trwałych już oddanych do używania mogą - w uzasadnionych przypadkach, gdy oczywisty jest związek tych różnic z określonym obiektem - wpływać na cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia. Nie może to dotyczyćśrodków trwałych oddanych przez finansującego w leasing finansowy, nie są to bowiem dla niego środki trwałe, lecz należności. Rozwiązanie nie respektowane dla celów podatkowych

29 Wycena bieżąca Jednostki będące podatnikami pdof mogą ustalić wartość początkową budynków i lokali mieszkalnych wynajmowanych, wydzierżawianych lub używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jako iloczyn wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej powierzchni użytkowej (m ) i kwoty 988 zł za l m. Wartośćśrodków trwałych zakupionych po zakończeniu okresu trwania leasingu pracowniczego (przeważnie przedstawiają one na ten dzień wartość zerową) powiększają opłaty poniesione w związku z ich nabyciem na własność (np. notarialne, sądowe).

30 Wycena przejęcie jednostki Środki trwałe przejęte przy zakupie całych jednostek lub ich zorganizowanych części wykazuje się w cenach rynkowych (wartości godziwej). Ceny te zwiększają ponoszone przez kupującego opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych według ogólnych zasad. Jeżeli w umowie nie określono ceny poszczególnych obiektów środków trwałych (i ewentualnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych), a jedynie łączną cenę sprzedaży/zakupu przedsiębiorstwa, to poszczególne objęte tą ceną obiekty (tytuły) wycenia się w ich wartości godziwej (rynkowej), korzystając w miarę potrzeby z pomocy rzeczoznawcy.

31 Wycena przejęcie jednostki Jeżeli suma wartości ogółu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wycenionych po cenach rynkowych, powiększona o wartość pozostałych przejętych aktywów i pomniejszona o przejęte zobowiązania, jest niższa od ceny zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej opłaty związane z tym zakupem, to różnica stanowi omawianą już wartość firmy, zaliczaną do wartości niematerialnych i prawnych - póz. A.I.2 aktywów bilansu. Jeśli wartość przejętych aktywów netto byłaby wyższa od ceny zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to powstaje ujemna wartość firmy, odnoszona do rozliczeń międzyokresowych przychodów - pasywa, póz. B.IV.l.

32 Wartość początkowa MSR Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, lub wartością godziwą innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia. Wartośćgodziwa natomiast jest kwotą, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji.

33 Cena nabycia lub koszt wytworzenia - MSR Cena zakupu, łącznie z cłami importowymi i bezzwrotnymi podatkami od zakupu i wszystkimi innymi pozwalającymi się bezpośrednio przyporządkować kosztami poniesionymi w celu doprowadzenia składnika aktywów do stanu zdolności użytkowej, który jest zgodny z jego zamierzonym wykorzystaniem z uwzględnieniem wszystkich opustów handlowych i rabatów. Przykłady kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować: koszt przygotowania miejsca (użytkowania składnika aktywów), koszty początkowej dostawy oraz koszty załadunku i rozładunku, koszty instalacji honoraria za profesjonalne usługi, na przykład architektów i inżynierów oraz szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz koszty przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, w stopniu w jakim ujmuje się je jako rezerwę zgodnie z MSR 37,,Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe''.

34 Cena nabycia lub koszt wytworzenia - MSR Jeżeli płatność dotycząca określonej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest odroczona na okres dłuższy od normalnego terminu spłaty kredytu kupieckiego, jej cena nabycia stanowi ekwiwalent ceny gotówkowej. Różnicę pomiędzy tą kwotą oraz kwotą całkowitej płatności ujmuje się jako koszty odsetek na przestrzeni okresu kredytowania, chyba że kwota ta jest aktywowana zgodnie z dopuszczonym podejściem alternatywnym zawartym w MSR 23,,Koszty finansowania zewnętrznego.

35 Cena nabycia lub koszt wytworzenia - MSR Nie stanowią części składowych ceny nabycia lub kosztu wytworzenia: Koszty administracyjne oraz inne ogólne koszty pośrednie rzeczowych aktywów trwałych (chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do nabycia składnika aktywów lub doprowadzenia go do stanu zdolności użytkowej), koszty związane z rozpoczęciem produkcji oraz zbliżone koszty przedprodukcyjne (chyba że ich poniesienie jest konieczne celem doprowadzenia składnika aktywów do stanu zdolności użytkowej), początkowe straty operacyjne poniesione przed momentem osiągnięcia przez dany składnik aktywów planowanych wyników (ujmuje się je jako koszty okresu, w którym zostały poniesione).

36 Koszt wytworzenia -MSR Stosowane są te same zasady jak w przypadku składnika aktywów, który został nabyty z zewnątrz, Jeżeli jednostka gospodarcza wytwarza podobne aktywa na sprzedaż w toku swojej zwykłej działalności gospodarczej, koszt wytworzenia takiego składnika aktywów jest zazwyczaj równy kosztowi wyprodukowania tychże aktywów na sprzedaż (przy eliminacji kwoty zysków wewnętrznych), Nie wlicza się w koszt wytworzenia: kosztów związanych z nietypowymi ilościami zmarnowanych materiałów, nadmiernych kosztów robocizny lub innych środków zużytych w procesie produkcji. Koszty odsetek ujmuje się zgodnie z zapisami MSR 23,,Koszty finansowania zewnętrznego.

37 Aktywa trwałe Ulepszenie środków trwałych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

38 Ulepszenie środków trwałych Ulepszenie następuje zarówno w myśl ustawy, jak i ustaw o podatku dochodowym, wówczas gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki: wartość użytkowa obiektu po rozbudowie, przebudowie, modernizacji itp. jest wyższa od posiadanej w momencie oddania go do używania; wzrost wartości użytkowej obiektu mierzy się odpowiednimi wielkościami, jak na przykład: wydłużeniem okresu używania obiektu, wzrostem zdolności wytwórczej maszyn i urządzeń, wzrostem powierzchni użytkowych i komfortu budynku (lokali w nim znajdujących się), poprawą jakości produktów uzyskiwanych z obiektu, obniżeniem kosztów jego eksploatacji, zmniejszeniem zanieczyszczeńśrodowiska, poprawą warunków bezpieczeństwa i ochrony pracy,

39 Ulepszenie środków trwałych środek trwały został poddany rozbudowie, w tym doposażeniu w części składowe lub peryferyjne, przebudowie, rekonstrukcji lub modernizacji; ustawy o podatku dochodowym mówią jeszcze o adaptacji, a więc przebudowie polegającej na dostosowaniu środka trwałego do potrzeb użytkownika, koszty ulepszenia poniesione na dany środek trwały w skali roku (a więc nie pojedyncze zakupy) są wyższe niż 3500 zł; niższe za rok koszty można uznać za koszty remontu. nakłady na rozbudowę części składowych lub peryferyjnych o cenach nabycia - łącznie za rok - wyższych od 3500 zł zwiększają wartość użytkowąśrodka trwałego podatkowo.

40 Ulepszenie środków trwałych Przebudowa, modernizacja itp., które nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej obiektu - w porównaniu do posiadanej przez niego w momencie oddania go do używania - stanowią remont. Ustawa z r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 84, póz. 907) zalicza ponadto - praktycznie - do ulepszeń koszty odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych podczas powodzi obiektów budowlanych, to jest ich odtworzenia w całości lub części w miejscu i o wymiarach obiektu odtwarzanego.

41 Ulepszenie środków trwałych Tak jak koszty odbudowy, można potraktować i zaliczyć do ulepszeńśrodka trwałego koszty remontów uszkodzonych podczas powodzi obiektów budowlanych oraz pozostałych środków trwałych (Jednostka powinna byta do r. złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym potwierdzone przez gminę oświadczenie o poniesieniu rzeczywistych szkód materialnych na skutek powodzi). Przytoczone zasady wynikają z przepisów o charakterze podatkowym i nie nawiązują do ustawy, ale nie stoją one z nią w sprzeczności, gdyż omówione dalej możliwości przyspieszonej amortyzacji tego rodzaju środków trwałych chronią przed wykazywaniem ich w bilansie w nadmiernie wysokiej wartości netto.

42 Ulepszenie środków trwałych Pojęcia: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja - według wyjaśnień Ministerstwa Finansów - oznaczają: przebudowa - zmianę istniejącego stanu (konstrukcji, funkcji) środka na inny, rozbudowa - powiększenie (rozszerzenie) środka trwałego (budynku, linii technologicznej, zespołu komputerowego), rekonstrukcja - odtworzenie (odbudowa) zużytego całkowicie lub częściowo środka trwałego, adaptacja przystosowanie (przerobienie) środka trwałego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało na to jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie mu nowych cech użytkowych, modernizacja - unowocześnienie środka trwałego.

43 Ulepszenie środków trwałych Rekonstrukcja oznacza zmianę przeznaczenia lub parametrów technicznych maszyny bądź urządzenia, natomiast modernizacja polega na poprawie właściwości lub wartości użytkowej środka trwałego. Pojęcia rozbudowa", przebudowa" i adaptacja" stosowane są przeważnie do budynków i budowli, czasem zaś i linii technologicznych. Niekiedy ulepszenie następuje równocześnie z remontem. Jeżeli na podstawie kosztorysów, faktur i innych dokumentów jest to możliwe, wówczas wskazane jest rozdzielenie związanych z tym przedsięwzięciem wydatków na dotyczące remontu i ulepszenia. Jeżeli możliwości takiej nie ma - całość kosztów kwalifikuje się jako dotyczących ulepszenia.

44 Ulepszenie środków trwałych Szczególnym rodzajem ulepszenia są prace dokonywane w obcych środkach trwałych zarówno budynkach i budowlach, jak też maszynach i urządzeniach. Do przedsięwzięć tego rodzaju zalicza się też uzbrojenie cudzego gruntu. Ulepsza się wtedy nie własny a cudzy obiekt, używany na podstawie stosownej umowy, za zgodą jego właściciela. Są to ulepszenia w obcych obiektach, stanowiące oddzielne obiekty inwentarzowe środków trwałych, gdyż kosztów ulepszenia nie da się doliczyć do dotychczasowej wartości obiektu, figuruje ona bowiem w księgach właściciela a nie użytkownika obiektu.

45 Ulepszenie według MSR Nakłady na pozycję rzeczowych aktywów trwałych, która już została ujęta jako składnik aktywów, powinny zostać dodane do wartości bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest prawdopodobne, że jednostka gospodarcza uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne, które przewyższą korzyści możliwe do osiągnięcia w ramach pierwotnie oszacowanych korzyści uzyskiwanych z już posiadanego składnika aktywów. Inne późniejsze nakłady należy ujmować jako koszty okresu, w którym zostały poniesione /remonty, konserwacje/.

46 Ulepszenie według MSR Późniejsze nakłady na rzeczowe aktywa trwałe ujmuje się jako składnik aktywów dopiero wtedy, gdy nakłady te poprawiają stan składnika aktywów prowadząc do przewyższenia pierwotnie oszacowanych korzyści. Ulepszenia skutkujące zwiększeniem przyszłych korzyści: modyfikacja poszczególnych urządzeń powodująca przedłużenie ich okresu użytkowania, łącznie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej, udoskonalenie części maszyny w celu uzyskania znaczącej poprawy jakości produkcji, przyjęcie nowych procesów produkcyjnych umożliwiających znaczną redukcję poprzednio oszacowanych kosztów operacyjnych.

47 Remont MSR Nakłady na remonty i konserwacje rzeczowych aktywów trwałych ponosi się w celu przywrócenia lub utrzymania przyszłych korzyści ekonomicznych, jakich jednostka gospodarcza może oczekiwać w oparciu o pierwotnie oszacowane korzyści uzyskiwane z danego składnika aktywów. Nakłady takie ujmuje się zazwyczaj jako koszty w momencie ich poniesienia.

48 Ulepszenie czy remont MSR Odpowiednie podejście księgowe do nakładów poniesionych po dniu nabycia pozycji rzeczowych aktywów trwałych zależy od: okoliczności, które wzięto pod uwagę przy początkowej wycenie i przy początkowym ujęciu odnośnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych (np. czy jednostka jest zobowiązana do poniesienia w przyszłości nakładów niezbędnych w celu doprowadzenia składnika aktywów do stanu zdolności użytkowej) tego czy istnieje możliwość odzyskania poniesionych nakładów. Ponoszone nakłady w celu przywrócenia przyszłych korzyści ekonomicznych, co do których istnieje oczekiwanie, iż zostaną uzyskane ze składnika aktywów, aktywuje się pod warunkiem, że wartość bilansowa nie przewyższa wartości odzyskiwalnej składnika aktywów

49 Ulepszenie ujęcie podatkowe Zgodnie z zapisem art. 16j ustawy o p.d.o.p. podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Zapis ten nie uwzględnia, że ulepszenie dotyczy z reguły środka trwałego już posiadanego przez jednostkę, a więc objętego jej ewidencją, a nie obiektu dopiero wprowadzanego do niej po raz pierwszy. Jeżeli bowiem roboty mające charakter ulepszenia nastąpiły przed wprowadzeniem używanego środka trwałego do ewidencji (nie ulepsza się nowych środków trwałych), to stanowią one część ceny nabycia takiego obiektu. Dosłowna interpretacja przepisu oznacza, że mimo ulepszenia środka trwałego do jego amortyzacji ma być stosowana stawka, za pomocą której amortyzowany był ten środek przed ulepszeniem.

50 Ulepszenie ujęcie podatkowe Ulepszenie obiektu przejętego w leasing pracowniczy lub finansowy, jako dokonane w niestanowiącym własności jednostki obiekcie, stanowi ulepszenie (inwestycję) w obcym środku trwałym, które można amortyzować. Jeżeli ulepszenie nastąpiło w obcym budynku lub budowli, to amortyzuje się go podatkowo przez 10 lat, a - w pozostałych przypadkach - przez odpowiednie, przytoczone wyżej okresy, przewidziane do amortyzowania używanych maszyn, urządzeń, środków transportu itp.

51 Ulepszenie Z chwilą przejęcia przez jednostkę na własność, wobec spłaty ostatniej raty lub zakupu, dotychczas objętego leasingiem obiektu, w którym dokonano w toku jego użytkowania ulepszenia, związane z tym koszty ujęte jako ulepszenie (inwestycja) w obcym obiekcie przestają mieć rację bytu jako samodzielny obiekt środków trwałych. O wartość ulepszenia zwiększa się wartość początkową nabytego obiektu (a o umorzenie ulepszenia - umorzenie nabytego obiektu) i amortyzacja danego składnika odbywa się według stawki właściwej dla danego środka trwałego.

52 Ulepszenie ujęcie podatkowe W konsekwencji tego wartość ulepszenia niepowodującego wydłużenia okresu używania środka trwałego (np. dobudowa piętra, zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez kocioł) nie zostanie odpisana w okresie normalnego, leżącego u podstaw podatkowej stawki okresu używania. Byłoby to nieracjonalne gospodarczo postępowanie ustawodawcy, co zapewne nie było zamiarem. Niemniej organy podatkowe trzymają się literalnej wykładni ustaw podatkowych.

53 Ulepszenie w związku z powodziami W jednostkach dotkniętych w 2001 r. powodzią maszyny, urządzenia, środki transportu i inne, zaliczone do grup 3-8 Klasyfikacji środków trwałych, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie do r. i ulepszonych po tej dacie wobec ich ponownego uruchomienia po powodzi można amortyzować dotychczasową stawką podwyższoną współczynnikiem nie wyższym niż 3. Udogodnienie dotyczące ulepszenia rozciągnięto na remonty tych obiektów pod warunkiem, że koszty remontu zostaną potraktowane jak koszty ulepszenia, a zatem zwiększą wartość początkową tych środków trwałych. Jednostka może zatem wybrać w tym przypadku rozwiązanie korzystniejsze dla niej.

54 Ulepszenie w związku z powodziami Do obiektów odbudowanych lub wyremontowanych w związku z usuwaniem skutków powodzi, których wartość początkową zwiększają koszty odtworzenia lub remontu obiektów, można po ich oddaniu do ponownego używania stosować zgodnie z powołanymi wcześniej ustawami dotyczącymi skutków powodzi z r. oraz z r.: do odtworzonych budynków i budowli - stawki wynikające z ustaw o podatku dochodowym, podwyższone współczynnikiem nie wyższym niż 4,0 do wyremontowanych budynków i budowli - podwyższone współczynnikiem nie wyższym niż 2,0 do ulepszonych lub wyremontowanych pozostałych środków trwałych (gr. 3-8) - podwyższone współczynnikiem nie wyższym niż 3,0.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 27 grudnia 2010 r. Rzeczowe aktywa trwałe część 4 dr Katarzyna Trzpioła Zmiany wartości początkowej aktualizacja wyceny, ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. DLA CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO POMOCNA DŁOŃ Organizacja Pożytku Publicznego Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo