Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łãżëce) na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łãżëce) na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Plan Odnowy Miejscowości Łężyce (kaszb. Łãżëce) na lata (wersja po konsultacjach z mieszkańcami r.) Gmina Wejherowo; Powiat Wejherowski; Województwo Pomorskie Sołectwo Łężyce Tu je mòja mòc i chwała / Mégò serca swiãti dzél / W jegò służbie jô sã trawiã / Zdrzãcë w jegò wiôldżi cél. Łężyce, 2014 r. L. Heyke (Swiat kaszëbsczi)

2 Plan Odnowy Miejscowości Łężyce na lata został przyjęty: Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego z dnia r. Plan Odnowy Miejscowości Łężyce na lata został przyjęty jako: Uchwała nr. Rady Gminy Wejherowo z dnia 2014 r. Opracowano w wyniku konsultacji społecznych, współpracy z Sołtysem, Sołecką i przedstawicielami aktywnych mieszkańców. Radą Sołtys: Wioletta Grubba Rada Sołecka w składzie: Ewa Bergmann Jolanta Marczyńska Dariusz Siembida Radny: Stanisław Bieszk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szansa dla Nas : Ewa Bergmann Mieszkańcy: Ewa Koriat Członek Zarządu Stowarzyszenia Szansa dla Nas Ewelina Lesner Marcin Szady Opracowanie i nadzór merytoryczny nad Planem Odnowy Miejscowości Łężyce na lata , dr inż. Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), współpraca i koordynacja Piotr Hebda, pracownik Urzędu Gminy Wejherowo. 2

3 Spis treści Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy. Uwarunkowania rozwoju lokalnego... Rys historyczny Kaszub... Opis gminy wiejskiej Wejherowo Strona Charakterystyka miejscowości Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Analiza SWOT ocena mocnych i słabych stron miejscowości.. 3a.Wizja rozwoju sołectwa Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości Opis do harmonogramu finansowego wdrażania Planu Odnowy Miejscowości na lata Wyszczególnienie zadań o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców przewidzianych od realizacji w pierwszym okresie od roku a. Główne wyzwania i zadania do realizacji w ramach pracy i kompetencji Sołtysa i Rady Sołeckiej Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości, monitorowanie i ewaluacja Szczegółowy harmonogram opracowania Planu Odnowy Miejscowości Łężyce.. 67 Załącznik nr 1. Karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Załącznik nr 2. Miejscowość Łężyce w oku aparatu fotograficznego.. 80 Załącznik nr 3. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanych zadań na rzecz Sołectwa Łężyce za okres 10 lat ( ) w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Szansa dla Nas

4 Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy Praca nad Planem Odnowy Miejscowości Łężyce łącznie trwała kilka miesięcy i przebiegała w kilku etapach. Podstawową odpowiedzialność za organizację i przygotowanie spotkań ponosił Sołtys i Rada Sołecka, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Szansa dla Nas, Członkowie Rady Sołeckiej oraz Koordynator gminny. Spośród wymienionych przedstawicieli utworzono Grupę Roboczą do opracowania Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Łężyce na okres od r. Przed każdym z zaplanowanych spotkań każdy członek zespołu otrzymał materiały robocze związane z opracowywanym zagadnieniem. Koordynator gminny i Konsultant zewnętrzny odpowiadali za merytoryczny przebieg spotkań, zebranie informacji i ostateczne opracowanie planu odnowy. Pierwsze spotkanie konsultacyjne i jego rezultaty. Na pierwszym spotkaniu konsultant poinformował mieszkańców o celach i zasadach opracowania planu odnowy miejscowości. Szczegółowo omówiono charakterystykę miejscowości oraz dokonano analizy zasobów. Określono główne problemy rozwojowe. Zebrane informacje posłużyły do opracowania charakterystyki miejscowości (patrz Rozdział 1) i inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości (Rozdział 2). Ta część planu odnowy kończy się analizą SWOT oraz podsumowaniem sytuacji rozwojowych ze wskazaniem głównych barier i szans rozwojowych (Rozdział 3). W oparciu o informacje zebrane od mieszkańców opracowano drzewo problemów. Zestawione problemy poddano analizie, pogrupowano, a następnie opracowano drzewo celów. Na tej podstawie przygotowano listę obszarów problemowych. Następnie przygotowano propozycję priorytetów, celów i zadań lub przedsięwzięć eliminujących lub ograniczających istniejące problemy lub bariery rozwojowe miejscowości. Drugie i trzecie spotkanie konsultacyjne. Przed drugim spotkaniem konsultacyjnym przedstawiciele mieszkańców (Sołtys, Rada sołecka, Radny, Aktywni mieszkańcy) otrzymali opracowane po pierwszym spotkaniu propozycje priorytetów, celów i zadań. Spotkania poświęcone były szczegółowemu omówieniu uzgodnionej dokumentacji. Rezultaty tych prac przedstawiono w rozdziale 4. Następnie rozpoczęto pracę nad opracowaniem kart zadań przyjętych do realizacji. Karty dotyczyły wybranych przez mieszkańców istotnych dla rozwoju miejscowości zadań i przedsięwzięć. Praca nad kartami zadań była rozłożona w czasie i trwała do 4

5 momentu następnego spotkania konsultantów z grupą odnowy miejscowości. Szczegółowy opis wszystkich spotkań oraz ich przebieg i wypracowane rezultaty przedstawiono w Załączniku nr 4. Harmonogram opracowania Planu Odnowy Miejscowości. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem zamkniętym. Na każdym etapie jego wdrażania wraz z zmieniającymi się okolicznościami i wymaganiami będzie możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania. Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, a listy obecności zostały zarchiwizowane. W niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna spotkań. Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było opracowanie zebranych materiałów. Za tą część pracy odpowiedzialny był Konsultant zewnętrzny przy współpracy Koordynatora gminnego. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie. Dokument uzupełniono o informacje zebrane na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Urząd Gminy. Do pracy wykorzystano również lokalną bazę danych statystycznych GUS Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdańsku. Korzystano również z informacji udostępnionych przez mieszkańców miejscowości dla której opracowano plan odnowy lub innych danych historycznych z zasobów bibliotecznych, archiwów i dostępnych danych z Internetu. Odnowa miejscowości to nie tylko opracowany dokument, to proces społeczny dziejący się wewnątrz danej miejscowości. Jeśli ma on być trwały i w perspektywie 5 do 7 lat dokonać widocznych zmian powinien opierać się na odpowiednich zasadach. Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie, ustalanie harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną, innymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy miejscowości. Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości, jako proces ciągły wymaga systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze. Postęp w realizacji Planu Odnowy Miejscowości Łężyce będzie oceniany raz do roku na zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzana będzie aktualizacja dokumentu. Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i ocenę postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie dokumentowany przez 5

6 prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów, realizacji zadań i przedsięwzięć. Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Łężyce na lata Następnie Rada Gminy podjęła podobne czynności, uchwalając plan na posiedzeniu Rady Gminy. Teraz pozostaje już tylko codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. Warto sobie uświadomić, że Plan Odnowy Miejscowości ( Naszą Małą Strategię ) opracowali mieszkańcy, to oni są jego autorami. Powinni czuć się odpowiedzialni za jego wdrażanie. Gmina winna wspierać te działania, w szczególności przez opiekę merytoryczną i ile to możliwe wsparcie finansowe. Mieszkańcy miejscowości Łężyce - Autorzy opracowania 6

7 Uwarunkowania rozwoju lokalnego Plan Odnowy Miejscowości Łężyc uwzględnia dla danego obszaru specyficzne uwarunkowania historyczne, geograficzne, gospodarcze i społecznokulturowe. Niniejsze czynniki wydatnie oddziaływują na rozwój lokalnej społeczności. Rys historyczny Kaszub Nazwa Kaszuby pojawiła się w dokumentach historycznych w XII w. W historii Kaszub można wyróżnić 3 okresy. I okres - średniowiecze - Czas tworzenia zrębów zorganizowanej państwowości zakończony niepowodzeniem spowodowanym utratą zależności w części zachodniej na rzecz postępującej germanizacji (szczególnie po sprowadzeniu Zakonu Krzyżackiego do Prus). Po osiedleniu się pomorskich rodów niemieckich, szlachta kaszubsko-polska zubożała i straciła na znaczeniu. II okres - od końca XV do połowy XIX w. to okres postępującej germanizacji Kaszub i ogólnego letargu kulturowego. III okres - Charakteryzujący się odrodzeniem kulturalnym i językowym kaszubszczyzny. Postępuje krystalizacja poczucia przynależności narodowej i etnicznej. W czasie II Wojny Światowej miejscowa elita została wysiedlona oraz wywieziona na roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Również w 1945 wkraczające wojska radzieckie traktowały ludność kaszubską jako Niemców. W 1960 roku działacze kaszubscy powołali Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie promujące do dziś język i kulturę Kaszubów. Od roku 1983 działa Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, który promuje kaszubskość przez organizację szkoleń, warsztatów rzemiosła, kultury i tradycji Kaszubskiej, współpracuje z wieloma krajami w Europie (np. Danią, Niemcami, Szwecją). Bogactwo niematerialne kultury kaszubskiej powstało na bazie kultury kaszubskiej, polskiej, niemieckiej i holenderskiej. Kaszubi cechują się pracowitością, gospodarnością, sumiennością, zakorzenieniem idei regionalnych i nieufnością wobec obcych. Na Kaszubach do dziś kultywuje się odrębne obyczaje świąteczne oraz swoisty humor ludowy. Najważniejszą częścią Kaszubskiego dziedzictwa ludowego jest literatura w języku kaszubskim i własny odrębny język. Od roku 1999 r. wszystkie ziemie zamieszkałe przez Kaszubów znalazły się w województwie pomorskim. Pod względem podobieństwa krajobrazowego i geograficznego teren 7

8 województwa podzielono na części: Kaszuby Północne, Kaszuby Środkowe, Kaszuby Południowe. Miejscowość Łężyce położona jest na obszarze Kaszub Północnych, obejmujących pas wybrzeża bałtyckiego oraz tereny rolniczo leśne. Opis gminy wiejskiej Wejherowo Gmina wiejska Wejherowo położona jest wokół miasta Wejherowo. Administracyjnie została podzielona na 16 sołectw (w tym sołectwo Łężyce). Są to tereny rdzennie kaszubskie, które zamieszkuje również ludność przybyła z głębi Polski oraz dawnych kresów wschodnich. Ze wschodu na zachód gminy przebiega Pradolina Łeby Redy. Morenowe Wzgórza porośnięte lasami przypominają Przedgórze lub Bieszczady. Teren nadaje się do turystyki aktywnej, strome podjazdy gwarantują prawie górskie warunki do uprawiania kolarstwa. Obszary leśne gminy zajmują powierzchnię ha co stanowi prawie 59% powierzchni gminy. Turystyka ma przede wszystkim wymiar lokalny i koncentruje się w rozciągającym się aż do Gdańska leśnym kompleksie promocyjnym Lasów Oliwsko - Darżlubskich. Sieć zabytków rozrzucona jest na dużym obszarze. Atrakcją turystyczną może być zwiedzanie miasta Wejherowa, które jest jednym z większych ośrodków przemysłowo-handlowych w województwie. Obok wielu zabytków miasto słynie z ponad 300 letniej Kalwarii i odnowionych w latach blisko 26 kapliczek. W mieście rozwinięta jest dobrze sieć usług z których korzystają mieszkańcy gminy wiejskiej. Gmina w ostatnich latach traci swój charakter rolniczy na rzecz rozwoju sieci usług, produkcji i funkcji mieszkalnej. 8

9 1. Charakterystyka miejscowości Łężyce (kaszb. Łãżëce), wieś kaszubska w Polsce położona w Województwie Pomorskim, w powiecie wejherowskim, w Gminie Wejherowo, w bezpośrednim sąsiedztwie Gdyni. Miejscowość jest siedzibą Sołectwa. W obrębie Sołectwa położone są mniejsze osady takie jak: Rogulewo, Głodówko, Gacyny, oraz wybudowania: Strasznica, Mordarnia, Rębiska, Gwiździołka. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego. W Polsce istnieje szereg miejscowości o podobnej nazwie Łężyce, np. Łężyca. Z kart historii Łężyc na przestrzeni wieków Łężyce to majątek oraz wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1355 r. W niniejszym roku Krzyżacy potwierdzili kontrakt lokacyjny dla części ówczesnego sołectwa na prawie niemieckim. Z kolei około 1400 r. sołectwo otrzymało prawa polskie. Na przełomie XIV i XV w. Łężyce były gminną wsią puckiego okręgu rybackiego. Była to na owe czasy wieś znacząca, ze względu na zlokalizowany młyn i karczmę. W XVII w. katastrofalny w skutkach pożar strawił prawie całą miejscowość. Z kolei około 80 lat po pożarze występująca epidemia przyczyniła się do zmniejszenia liczby mieszkańców o połowę. Fatalny w skutkach dla funkcjonowania wsi był również potop szwedzki i wojny przełomu XVII i XVIII wieku. Przez pewien okres czasu po pożodze wojennej Łężyce stały się jedynie zarośniętym pustkowiem. Z przekazów historycznych wiadomo, że mieszkańcy Łężyc dbali o rodzimą mowę i tradycję oraz czynnie stawiali opór germanizacji. O walce mieszkańców Łężyc z zaborcą pruskim świadczy kilka faktów. W czasie powstania styczniowego władze pruskie ścigały listami gończymi dwóch mieszkańców. Inny przykład pochodzi z informacji o procesie jaki odbył się w dniu 11 stycznia 1902 r. w Wejherowie. Dowiadujemy się, że niemiecki nauczyciel Wandtke z Łężyc zmaltretował sześcioletnie dziecko chłopa Bieszka za to, że nie umiało z pamięci Vater unser ojcze nasz. Obrona udowodniła, że dziecko nie mogło znać tej modlitwy w języku niemieckim, ponieważ rodzice w domu posługiwali się wyłącznie mową kaszubską. W XIX wieku w Łężycach znajdował się folwark oraz funkcjonowała cegielnia. Do Łężyc należała wówczas leśniczówka Rogulewo i przysiółek Głodówko również z leśniczówką. W skład obrębu wchodziły m.in. 9

10 wspomniane wybudowania jak i osada Gacyny. W latach siedemdziesiątych XIX w. Łężyce królewskie zostały połączone z Łężycami szlacheckimi i powstała gmina wiejska. Na terenie miejscowości istniały trzy majątki, państwa Wojke, Szulc i trzeci największy majątek Malaków, który z braku męskich następców przeszedł w ręce rodziny Roszczynialskich. W 1907 r. całe Łężyce zamieszkiwało 531 mieszkańców. Wieś ta w tych okresach swoich dziejów należała do gminy Gniewowo, później do gminy Wejherowo Zamek. 10 lutego 1920 roku Łężyce z całym powiatem Wejherowskim wróciły do Polski. W 1922 r. ze względu na swoje odosobnienie miejscowość została zaliczona do odrębnego wójtostwa. W tym okresie do chwili powołania powiatu morskiego (1928 r.) wójtem Łężyc był Hipolit Roszczynialski. Jesienią 1939 r. polana łężycka stanowiła ważny i ostatni punkt obrony portu i miasta Gdynia oraz Kępy Oksywskiej. Tutaj do 13 września zacięty opór stawiali żołnierze zgrupowania gdyńskiego, IV kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej, gdyńscy harcerze dowodzeni przez phm. Mariana Kruszczyńskiego, Krakusi ze szwadronu por. Wincentego Spyrłaka, cywilni i wojskowi cykliści por. Skupienia. Tutaj na polach Głodówka przeszła swój chrzest bojowy 1 kompania gdyńskich czerwonych kosynierów dowodzonych przez ppor. Józefa Kąkolewskiego. Ludność cywilna Łężyc wspierała walczących żołnierzy i ochotników kopiąc dla nich okopy, szykując pożywienie, opatrując rannych oraz grzebiąc poległych. W pierwszych miesiącach okupacji hitlerowcy poddali mieszkańców pochodzących z Łężyc okrutnej eksterminacji. W egzekucjach w Lesie Piaśnickim zginął Wójt gminy Rumia Hipolit Roszczynialski. Natomiast w Cewicach pod Lęborkiem jego brat Edmund Roszczynialski. Z kolei urodzony w Łężycach kierownik szkoły z Kielna Edmund Borzyszkowski zamordowany został w Stutthofie podczas masowej egzekucji w Wielki Piątek (22 marca) 1940 r. Mieszkańcy Łężyc i przysiółków wchodzących w skład sołectwa podjęli czynną walkę z okupantami. Kilku mieszkańców związało się z Koleczkowską Komendą gminną Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Z kolei inni działali w oddziale dowodzonym przez nauczyciela z Koleczkowa por. Alfreda Loepera. Wśród pierwszych jej członków należy wymienić Ewę i Annę Niemiec, Annę Hólk, Franciszka Bieszka i jego brata Teodora zamieszkałego w Koleczkowie. Podczas prowadzonych walk z Niemcami polegli następujący partyzanci: Franciszek Miotk, Józef i Leon Niemcowie, Antoni i Wiktor Rohdowie. Łężyce zostały wyzwolone w dniu 14 marca 1945 r. przez pododdziały 70 Armii 2 Frontu Białoruskiego. W rejonie Rogulewa i Głodówka prowadzili zacięte walki z 10

11 Niemcami polscy pancerniacy i fizylierzy 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. W lasach pod Rogulewem przez kilka dni przygotowywali się do ostatecznego szturmu na Gdynię. Na obszarze sołectwa nie brakuje miejsc związanych z burzliwą historią Łężyc. Do takich miejsc można zaliczyć: cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich, związany z walkami prowadzonymi w marcu 1945 roku, pomnik pól minowych, ruiny szpitala niemieckiego oraz linię okopów. Charakterystycznym i szczególnym miejscem jest cmentarz na którym spoczywa dzisiaj 4281 żołnierzy i oficerów radzieckich i polskich. Na polanie Łężce poległo 1725 żołnierzy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. Pozostałych żołnierzy ekshumowano na ten cmentarz w latach z takich miejscowości jak: Biała Rzeka 61, Bieszkowice 370, Bolszewo 10, (Reda) Ciechociny 10, Gniewowo 7, Gościcino 7, Góra Zamostne 5, Gowino 1, Rumia - Zagórze 1524, (Wejherowo) Nanice 10, Nowy Dwór Wejherowski 20, Reda 290, Reszki 13, Sopieszyno 69, Stara Piła 95, Warszkowo 1, Zbychowo- 52. W celu Pomnik żołnierzy polskich i radzieckich którzy zginęli w marcu 1945 r. uczczenia miejsca na cmentarzu stanął pomnik bohaterstwa broni (patrz zdjęcie powyżej). Na tym terenie znajduje się również drugi pomnik ufundowany przez gminę Wejherowo z krzyżem prawosławnym. 11

12 Łężyce - cmentarz wojenny żołnierzy polskich i radzieckich W latach powojennych Łężyce należały do gminy Rumia, aby od r. przynależeć do Gminy Wejherowo. Po powołaniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Koleczkowie, Łężyce jako jedna z 3 wsi sołeckich, weszły w jej skład. Następnie po jej zlikwidowaniu ponownie wróciły do gminy Wejherowo pozostające w jej obrębie administracyjnym, aż do dzisiaj. Wybitni mieszkańcy pochodzący z miejscowości Łężyce. Hipolit Roszczynialski urodził się 6 września 1897 roku Łężycach. Jego rodzice, Marian i Eufrozyna z domu Malotka Trzebiatowska mieli niewielki majątek ziemski. Był jednym z jedenaściorga rodzeństwa. Bratem jego był ksiądz Edmund Roszczynialski, szambelan papieski działacz niepodległościowy, zasłużony dla ziemi kaszubskiej. Hipolit Roszczynialski ukończył szkołę ludową, a następnie gimnazjum klasyczne w Wejherowie uzyskując świadectwo maturalne. Tam też w latach

13 związał się aktywnie z tajną organizacją młodzieży polskiej szkół średnich (filomaci pomorscy). W Insterburgu w Niemczech kończył Szkołę Konnych Strzelców. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. W listopadzie 1918 roku po wybuchu rewolucji w Niemczech został zdemobilizowany i powrócił do Łężyc na gospodarstwo rodziców. Poza pracą na roli organizował konspiracyjne oddziały przeznaczone do walki o wyzwolenie Pomorza. Zdekonspirowany przez żandarmerię niemiecką ucieka w połowie 1919 roku przez granice chronione przez jednostki Selbstschutz-u i przedostaje się na wyzwolone wschodnie tereny Polski. Tu wstępuje do Pomorskiego Pułku Strzelców 8 Kompanii w Toruniu-Mątwy. Następnie na własną prośbę skierowany zostaje do 4 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Poznaniu. Tam z kolei przechodzi do 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. W 1919 roku został przerzucony na front polsko-bolszewicki z przydziałem do I Brygady Ułanów Legionów Polskich, gdzie walczył do końca 1921 roku. Został awansowany do stopnia podporucznika. Za odwagę i waleczność zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy oraz Medalem Niepodległości. W 1922 roku zwolnił się z wojska i wrócił do rodzinnych Łężyc. Nadał utrzymywał serdeczne i koleżeńskie kontakty z gronem oficerów 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. W międzyczasie awansuje na stopień porucznika, a w 1932 roku na rotmistrza rezerwy. W okresie międzywojennym oprócz pracy na własnym gospodarstwie angażuje się w działalność społeczną, działa w Kółkach Rolniczych i samorządzie terytorialnym powiatu morskiego. Jest najpierw zastępcą wójta, a później wójtem w rodzinnych Łężycach. Bohater Wojny Polsko Bolszewickiej, odznaczony przez Józefa Piłsudskiego. W 1934 roku obejmuje stanowisko Order Virtuti Militari Medal Niepodległości Krzyż Walecznych 13

14 Wójta gminy Rumia - Zagórze, pełniąc je do września 1939 r. Jako wójt stojąc na czele Zarządu Gminy miał niełatwe zadanie. Gmina Rumia-Zagórze mając status gminy wiejskiej borykała się z wieloma problemami typowymi dla miasta takimi jak; Dom dziadków Hipolita Roszczynialskiego w Łężycach powyżej w okresie przedwojennym, a poniżej dzisiaj. Przedwojenny ośrodek patriotyzmu i społecznej pracy. W tym domu znajdował schronienie Antoni Abraham wybitny działacz Kaszubski. szybki wzrost gospodarczy, bezrobocie, problem zorganizowania opieki społecznej (m.in. w styczniu 1936 r. został oddany do użytku dom dla ubogich, obecnie budynek szkoły) oraz przygotowania odpowiedniej bazy szkolnej. W latach 30-tych Rumia- Zagórze rozwijała się bardzo dynamicznie u boku portowej Gdyni i władze gminne 14

15 miały wizję Rumi jako przyszłego miasta. Duże zasługi w rozwiązywaniu wielu problemów gospodarczo-społecznych Rumi-Zagórze miał wójt Hipolit Roszczynialski, który dał się poznać jako człowiek doświadczony w pracy samorządowej i skuteczny w działaniach na szczeblu lokalnym. Działalność tą przerwał wybuch II wojny światowej i aresztowanie Wójta przez Niemców. 11 listopada 1939 r. wraz z innymi przedstawicielami inteligencji polskiej stracono go w Lesie Piaśnickim. Według relacji świadków niemieckich, przesłuchiwanych po wojnie przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, rotmistrz rezerwy Hipolit Roszczynialski zachował w czasie egzekucji bohaterską postawę budząc podziw nawet u swoich Hipolit Roszczynialski w okresie międzywojennym oprawców. Brat Hipolita Roszczynialskiego ksiądz Józef Roszczynialski został zabity w Rumi. Kapłanem i bardzo zasłużonym był również inny brat, Edmund, znany Kaszubski działacz społeczno kulturalny i charytatywny, współorganizator i pierwszy przywódca organizacji konspiracyjnej Pomoc Polakom. Edmund Roszczynialski został zamordowany przez Niemców w czasie II wojny światowej, a jego zasługi i bohaterska śmierć sprawiły, że od 1994 r. trwa proces jego beatyfikacji. (Do poprawy i korekty redakcyjnej po uszczegółowieniu uwag przez mieszkańców). Uwarunkowania lokalizacyjne miejscowości Sołectwo Łężyce jest jednym z szesnastu sołectw wyodrębnionych w podziale terytorialnym Gminy Wejherowo. Od północy graniczy z sołectwami Zbychowo i miastem Rumia, od wschodu i pd. - wschodu z miastem Gdynia, od zachodu z Sołectwem Bieszkowice, od pd. - zachodu z gminą Szemud. Głównymi ośrodkami 15

16 Łężyce widok z lotu ptaka Wejherowo Gniewowo Rumia Zbychowo Gdynia Reszki Łężyce Bieszkowice Gmina Szemud Położenie sołectwa Łężyce (graniczy z m. Gdynia, Rumia, sołectwami Zbychowo i Bieszkowice i gminą Szemud). 16

17 miejskimi zlokalizowanymi w pobliżu omawianych miejscowości jest Wejherowo (odległość 12 km), Reda (odległość ok. 10 km) oraz aglomeracja Trójmiasta (odległość ok. 2 km). Łężyce obsługuje urząd pocztowy w Koleczkowie. Przez wiele powojennych lat szkoła w Łężycach była pełną szkołą podstawową o siedmiu, a później ośmiu klasach. Według spisu ludności z 1970 r. Sołectwo Łężyce zamieszkiwało 310 osób Łężyce centrum miejscowości Łężyce Rogulewo 17

18 rozlokowanych w 40 domach mieszkalnych. Miejscowy PGR zajmował 189 ha, a chłopi indywidualni posiadali 140 ha gruntów uprawnych. W Łężycach w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Składowisko powstało na skutek pozyskania środków unijnych oraz działalności Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki. Funkcjonujący obecnie zakład utylizacji odpadów został oddany do użytku w roku Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym i Umową Spółki (styczeń 2013 r.) zakład określa się nazwą jako: EKO DOLINA Sp. z o.o. (więcej informacji patrz: oraz zakładka Biuletynu Informacji Publicznej). Jednoczenie należy zaznaczyć, że po wejściu nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2012 roku Spółka została RIPOK - iem (co oznacza Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Poniżej znajduje się zapis z przedmiotu działania spółki: Głównym przedmiotem działania Spółki z o.o. EKO DOLINA jest: gospodarowanie odpadami w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Łężycach. W ramach podstawowej działalności Spółka Eko Dolina sp. z o.o. Łężyce lokalizacja EKO DOLINY sp. z o. o. (fot. Kacperkowalski.pl) przyjmuje odpady w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Poza głównym obszarem funkcjonowania Spółka zajmuje się sprzedażą pozyskanych surowców wtórnych i energii elektrycznej oraz świadczy usługi wynajmu sprzętu. Szczegółowy zakres 18

19 działalności Spółki jest przedstawiony w umowie Spółki." W ramach aktualnie funkcjonującego zakładu powstały budynki: sortowni i kompostowni oraz nowa kwatera składowania odpadów. Pod względem liczby mieszkańców Łężyce zaliczane są do średnich miejscowości w Gminie Wejherowo. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na wykresie poniżej łącznie w miejscowości mieszkają 502 osoby. Wartość stanowi 2,4 % całej populacji mieszkańców Gminy Wejherowo (wg. stanu na r.). Aktualnie w sołectwie Łężyce (wg. stanu na listopad 2013) zameldowanych jest ok. 540 mieszkańców. W ostatnich 10 latach (za okres ) liczba mieszkańców zwiększyła się o 184 osoby, z 356 do 540 mieszkańców co stanowi wzrost liczby ludności o blisko 35 %. Liczba mieszkańców sołectwa Łężyce na tle pozostałych sołectw gminy Wejherowo Źródło: UG Wejherowo (stan rok) Analizując strukturę wiekową mieszkańców stwierdzono, że 63% mieszkańców (290 osób) jest w wieku produkcyjnym (kobiety lat, mężczyźni lat). W wieku emerytalnym jest około 15% mieszkańców (ok. 71 osoby z całej populacji mieszkańców). Dzieci i młodzież stanowią 22 % społeczności (105 osób). Zgodnie ze statutem sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym dla miejscowości Łężyce jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), natomiast wykonawczym sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest 19

20 organem doradczym. Sołtys ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak prawa głosu). Od 2010 r. miejscowość ma możliwość dysponowania funduszem sołeckim. Przedstawiona poniżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi obwodami podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem sołectwa Mapa obszaru gminy Wejherowo z podziałem na sołectwa z wyróżnieniem sołectwa Łężyce. Łężyce. Miejscowość Łężyce stanowi 2,4 % ogólnej liczby ludności gminy Wejherowo oraz stanowi 6,4 % całkowitej jej powierzchni. Charakterystyka wartości historyczno-przestrzennych miejscowości (Występowanie w Łężycach obiektów chronionych) 20

21 W tabeli poniżej zostały wskazane obiekty wyznaczone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków. 1 Miejscowość Obiekt Data powstania Konstrukcja Łężyce dwór 4 ćw. XIX w. murowany Łężyce stajnia przy dworze I 4 ćw. XIX w. murowany Łężyce obora przy dworze I 4 ćw. XIX w. murowany Łężyce dwór II 1870 r. murowany Łężyce zespół dworsko-parkowy XIX/XX w. zieleń W Łężycach dotyczy to zespołu dworsko-parkowego i folwarku z wsią pofolwarczną. Ponadto do objęcia ochroną i rewaloryzacją jest historyczny krajobraz przyrodniczokulturowy wsi Łężyce polana stanowiąca enklawę w kompleksie leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 1 Wymienione obiekty nie należą do gminnej ewidencji. W celu jej sporządzenia konieczna jest weryfikacja tj. wykreślenie obiektów nie istniejących lub takich które zostały przekształcone w sposób uniemożliwiający ich rozpoznanie. Następnie należy uzupełnić ewidencję o obiekty pominięte bądź nowsze. W gminnej ewidencji zabytków należy umieścić wszystkie budynki powstałe minimum 50 lat temu i posiadające walory historyczne bądź kulturowe tj. np. formę tradycyjną lub typową dla regionu lub inne walory architektoniczne bądź artystyczne. Ewidencja powinna dotyczyć zachowania, ochrony i rewaloryzacji zespołów przestrzennych ze względu na ich wartość historyczną, kompozycyjną i kulturową. 21

22 2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Zabudowa architektoniczna Poniższe mapki przedstawiają układ ulic miejscowości Łężyce, który tworzy zespołu przysiółków i wybudowań rozproszonych na mniejszych i większych wyrębach leśnych. Zabudowa mieszkaniowa jest zróżnicowana pod względem Pierwsza Mapka Druga Mapka 22

23 Trzecia Mapka Wykaz i przestrzenne rozmieszenie ulic w Sołectwie Łężyce charakteru oraz stanu technicznego. W miejscowości Łężyce przeważa zabudowa jednorodzinna i siedliskowa obejmująca łącznie 262 budynki mieszkalne i gospodarcze (wg stanu na 2013 r.). Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze Łężyce Miejscowość znajduje się na obszarze Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, (rysunek obok). Szczególną rolę przyrodniczą na tym obszarze pełnią lasy. Miejscowość Łężyce jest położona w części na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) dotyczy to obszarów leśnych w granicach Sołectwa (około 2/3 powierzchni sołectwa). Natomiast w Otulinie TPK położone są pozostałe obszary Sołectwa (ok. 1/3 jego powierzchni). Warto w tym miejscu wskazać, że blisko 38 % Parku Krajobrazowego jest zlokalizowana na obszarze Gminy Wejherowo co stanowi 7750 ha jego powierzchni. W sposób szczególny 23

24 dotyka to kilku sołectw które w całości są położone na obszarze parku krajobrazowego. W kolejności na południe od miasta Wejherowa jest to w pierwszej kolejności sołectwo Gniewowo (1925 ha), następnie Zbychowo (933 ha), Nowy Dwór Wejherowski, Reszki (216 ha) i Bieszkowice (1292 ha). Warto również pamiętać, że częściowo na obszarze TPK położone są tereny należące do innych sołectw takie jak: Sopieszyno, Ustarbowo i Łężyce. Lokalizacja na obszarze parku związana jest z ograniczeniami i zakazami wynikającymi z ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Poniżej na kolejnych mapach przedstawiono informacje charakteryzujące obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 2 Na pierwszej pokazane są granice obszaru Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na kolejnej wyróżniono te sołectwa Mapa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). w gminie Wejherowo które w całości są położone na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) stanowiące enklawy rolnicze dla tego obszaru. 2 Park krajobrazowy jest formą ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Park krajobrazowy tworzy się ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 24

25 Łężyce Miejscowości w gminie Wejherowo, które w całości położone są na obszarze TPK (Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) i stanowią enklawy rolnicze na obszarze TPK. Wskazano również obszar Otuliny TPK dla części obszaru sołectwa Łężyce. Na ostatniej mapie przedstawiono ponownie cały obszar TPK oraz dodatkowo wyróżniono teren ochronny bezpośrednio przyległy do parku i określany jako Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do której zaliczmy część obszaru Sołectwa Łężyce. 25

26 Łężyce z precyzyjnie zaznaczaną częścią obszaru Sołectwa należąca do Otuliny TPK Pomniki przyrody Na terenie Gminy Wejherowo znajduje się 49 pomników przyrody, z czego 41 utworzonych zostało przez Wojewodę, a 8 pomników przez Radę Gminy Wejherowo. Pomniki przyrody w Łężycach ustanowione zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy dla Sołectwa Łężyce. Przedmiot ochrony Obwód [m] Położenie Dąb bezszypułkowy 4,0 Łężyce, na poboczu drogi gminnej dz. 10/2 Lipa drobnolistna 4,0 Łężyce, dz. 9/8 W Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Wejherowo (Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody, Gdańsk 2005) zaproponowano do objęcia ochroną 14 okazów drzew i głazów narzutowych o znacznych rozmiarach. W tabeli poniżej przedstawiono proponowane pomniki Przyrody w Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Wejherowo dla sołectwa Łężyce. Gatunek Obwód (m) Wysokość (m) Wiek Lokalizacja Lipa drobnolistna 3, Łężyce koło dworu Klon pospolity 3, Łężyce aleja dojazdowa do dworu Warunki klimatyczne i glebowe Omawiany obszar położony jest w krainie klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Położenie miejscowości w zasięgu oddziaływania zbiornika Morza Bałtyckiego wpływa na wydłużenie okresów przejściowych przedwiośnia i przedzimia. Klimat został wytworzony przez warunki miejscowe, takie jak ukształtowanie terenu, roślinność i stosunki wodne. Charakterystyczną cechą obszaru wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego jest znaczne zróżnicowanie klimatyczne jego obszarów. 26

27 W Łężycach znaczne tereny zajmują obszary leśne. Lasy to blisko 66 % powierzchni sołectwa, czyli 2/3 całkowitej jego obszaru. Na ogólną powierzchnię 1234 ha sołectwa, lasy obejmują powierzchnię 811 ha. Stanowi to obszar blisko 7 % wszystkich obszarów leśnych w Gminie Wejherowo. Między innymi z takich powodów na tym obszarze występują specyficzne warunki miejscowe (bardziej wyrównany przebieg temperatur dobowych, wyższa wilgotność). Struktura użytkowania powierzchni w sołectwie Łężyce Wyszczególnienie Łężyce (pow. w ha) Struktura powierzchni sołectwa (w %) Gmina Wejherowo (pow. w ha) Sołectwo Łężyce w % całej gminy Wejherowo Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: ,4 Grunty orne, w tym: Grunty klasy IV b Grunty klasy V Grunty klasy VI Łąki Pastwiska Lasy i grunty leśne Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 0, Grunty pod rowami 4 0, Tereny komunikacyjne - drogi 18 1, Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane Tereny różne (niezabudowane, zielone, rekreacyjne, ekologiczne, w tym nieużytki 60 4, ,

28 Na ogólną powierzchnię miejscowości 1234 ha: - grunty orne stanowią 266 ha, co stanowi 22 % powierzchni miejscowości, - łąki stanowią 10 ha - pastwiska stanowią 60 ha, Obszar miejscowości Łężyce charakteryzuje się słabymi warunkami do produkcji rolniczej. Występują tutaj grunty kompleksu żytniego słabego. Źródła utrzymania mieszkańców Rolnictwo W okresie od 2000 do 2013 roku liczba gospodarstw rolnych w sołectwie Łężyce wzrosła o 1 wartość, z 22 do 23 gospodarstw rolnych. Z analizy struktury wynika, że w okresie ostatnich 13 lat wzrosła głownie liczba małych gospodarstwa do 5 ha powierzchni (więcej informacji na temat struktury gospodarstw podano w tabeli poniżej). Aktualnie w całej Gminie Wejherowo znajdują się łącznie 974 gospodarstwa. Liczba gospodarstw rolnych w miejscowości Łężyce na podstawie odprowadzonego podatku do UG Wejherowo (w 2000 i 2013 roku) Liczba gospodarstw Lp. Miejscowość Od 1 do 2 ha Od 2 do 5 ha Od 5 do 7 ha Od 7 do 10 ha Od 10 do 15 ha Powyżej 15 ha Ogółem % w odniesieniu do wszystkich gospodarstw 1. Łężyce (2002) ,6 2. Łężyce (2012) ,4 Źródło: Dane UG Wejherowo (Do uzupełnienia po uwzględnieniu ostatecznych propozycji zaproponowanych przez mieszkańców). 28

29 Podmioty gospodarcze. Aktywność gospodarcza mieszkańców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze wpisane wg sekcji i działów PKD 3 Sekcja Wyszczególnienie 2009 r r r r. A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo C Przetwórstwo przemysłowe F Budownictwo G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych H Transport i gospodarka magazynowa I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J Informacja i komunikacja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L M Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna P Edukacja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R S i T Działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Ogółem Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; 3 Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane dla miejscowości statystycznych z rejestru Regon podawane są wg: - adresu zamieszkania dla osób fizycznych z krajowym adresem zamieszkania - adresu siedziby dla pozostałych jednostek tj. osób fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych. 29

30 W 2012 roku w sołectwie Łężyce 53 przedsiębiorców posiadało zarejestrowaną działalność gospodarczą. Aktywność ta koncentrowała się na uruchomieniu usług zawiązanych z: - handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, sekcja G - 16 przedsiębiorców, - przetwórstwem przemysłowym, sekcja C - 11 przedsiębiorców, - budownictwem, sekcja F, i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M - 5 przedsiębiorców. Szczegółowe informacje związane z aktywności gospodarczą mieszkańców w okresie ostatnich 4 lat 2009 i 2012 przedstawiono w tabeli powyżej. Sport i rekreacja oraz turystyka wiejska. Kierunki działań wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo dotyczą utworzenia lokalnych ścieżek rowerowych znajdujących się poza głównymi ciągami komunikacji samochodowej. Ścieżki rowerowe mają stanowić alternatywne połączenie między sąsiednimi miejscowościami. Gmina Wejherowo jest uczestnikiem wspólnego projektu grupy gmin o nazwie Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego. Do gmin biorących udział w przedsięwzięciu przynależą: gmina Gniewino, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, gmina Puck, gmina Miasto Puck, gmina Miasto Rumia, gmina Miasto Reda, gmina Wejherowo, gmina Miasto Wejherowo. W ramach realizacji projektu powstała koncepcja rozwoju sieci szlaków rowerowych na terenie tej części Kaszub (opracowanie W stronę morza, autor: Doradztwo i Szkolenia TREK, sierpień-wrzesień 2008). Zgodnie z opisem koncepcji na terenie gminy Wejherowo (w tym częściowo na terenie Sołectwa Łężyce) przebiegają fragmenty następujących szlaków: Szlak pieszy Rumia Białogóra: Rumia Reda Wejherowo Piaśnica Czymanowo Nadole Wierzchucino Białogóra; Szlak Wejherowo Dębki: Wejherowo Kąpino Muza Leśniewo Piaśnica Jezioro Dobre Świecino Trzy Młyny Krokowa Łętowice Odargowo Żarnowiec Dębki. Szlak czerwony Przebiegający przez sołectwo Łężyce. 30

31 Czerwony szlak pieszy prowadzi z Sopotu do Wejherowa, na skraj Pobrzeża Kaszubskiego. Trasa szlaku w generalnym przebiegu zbliżona jest do innego szlaku czarnego Zagórskiej Strugi (Trójmiasto-Wejherowo). Początkowa partia szlaku to leśne okolice peryferyjnych dzielnic Gdyni: Bernadowa, Witomina i Chwarzna z odcinkami dolinnymi potoków Sweliny i Kaczej. Scenerią opisywanego szlaku są Lasy Wejherowsko-Chylońskie, a punktem etapowym urocze Piekiełko. W drugiej części szlak wchodzi głębiej we wzmiankowany kompleks lasów, by dotrzeć do jezior rozrzuconych między Bieszkowicami a jeziorem Wyspowem. W pobliżu wznosi się punkt widokowy Pucka Góra. Szlak wieńczą odwiedziny Wejherowa, gdzie znajduje się pałac Przebendowskich z parkiem, a następnie zabytki centrum miasta Wejherowa. Warunki wędrowania szlakiem są zróżnicowane, pomimo tego trasę tę należy zaliczyć do stosunkowo łatwych. Jedynie pierwsza część, znajdująca się w strefie krawędziowej wysoczyzny jest bardziej kręta i obfituje w dość liczne podejścia 31

32 w związku z czym wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego. Za to dalszy odcinek między Piekiełkiem a Wejherowem stanowi doskonałą trasę rekreacyjną z możliwością kąpieli w napotkanych po drodze jeziorkach, a także ciekawą trasę dla turystyki rowerowej. Bliskość szlaku czarnego Zagórskiej Strugi oraz połączenia ze szlakami Kępy Puckiej w Wejherowie, decydują o tym, że szlak czerwony stanowi ważny element w sieci szlaków tego rejonu pozwalający na podejmowanie różnorodnych wieloetapowych eskapad pieszych. Infrastruktura techniczna Jedną z barier w rozwoju miejscowości Łężyce jest niedostateczny stan infrastruktury technicznej. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej Główne zasady rozwoju to: 1) dążenie do grupowania urządzeń źródłowych w celu uzyskania lepszych i bezpieczniejszych usług w zakresie infrastruktury technicznej dla mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym sołectwa Łężyce, 2) poprzedzenie inwestycji inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej, 32

33 3) optymalne scentralizowanie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. Zaopatrzenie w wodę Teren Gminy Wejherowo podzielono na cztery strefy wodociągów gdzie sołectwo Łężyce znajduje się w strefie czwartej. W Łężycach występuje obniżony stan techniczny urządzeń wodociągowych, które wymagają obecnie modernizacji. Oprócz tego wodociąg wymaga rozbudowy stacji uzdatniania wody i sieci rozdzielczej. Bilans wody sporządzono przyjmując jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania wody dm3/mk/d, Nd = 1,2, Nh = 1,8. Bilans wody dla stanu istniejącego przy uwzględnieniu obszarów objętych zatwierdzonymi planami i uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia planów Sołectwo Liczba mieszkańców Zapotrzebowanie wody Zatwierdz. istniejąca Wg zatwier. planów Razem Q śr. d m 3 /d Q max. d m 3 /d Q max. h m 3 /d zasoby w kat. B m 3 /h Łężyce ,0 Bilans zapotrzebowania wody dla okresu perspektywicznego Sołectwo Liczba mieszkańców Zapotrzebowanie wody Zatwierdz. Q śr. Q max. Q max. zasoby w Istniejąca d d h kat. B m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /h Łężyce ,0 Kanalizacja. Zasady odprowadzania ścieków sanitarnych Na obszarze gminy przyjęto zasadę budowy scentralizowanych systemów grawitacyjno-pompowych odprowadzających ścieki sanitarne do kolektora WRR i do grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. Wynika to z braku naturalnych odbiorników ścieków z uwagi na: - niski miarodajny przepływ w istniejących ciekach powierzchniowych, - wymaganą I klasę czystości cieków, - graniczenia związane ze strefą ochronną zbiorników GZWP 110, GZWP 111 i projektowaną strefą zbiornika GZWP

34 Łężyce są położne na obszarze strefy ochronnej GZWP 111 (wspólnie z miejscowościami Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki, Bieszkowice i Sopieszyno). Zgodnie z zasadą odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni w Dębogórzu i opracowaną koncepcją kanalizacji centralnej części terenu gminy przyjęto następujące układy grawitacyjno-pompowe obejmujące miejscowości: - Łężyce z odprowadzeniem ścieków z EKO DOLINY Sp. z o.o. i terenu wsi do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rumia do ul. Włókienniczej. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a układ przesyłowy jest zrealizowany. Odbiór docelowej ilości ścieków wymaga przebudowy kanału na ul. Włókienniczej do ø 0,30 m. Projektowane systemy grawitacyjno-pompowe zrealizują podstawowy cel jakim jest odprowadzenie wszystkich ścieków z terenów zurbanizowanych do grupowej oczyszczalni w Dębogórzu. Projektowany rozwój południowych terenów gminy uzależniony jest od realizacji systemu odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni, co wymaga przebudowy głównego układu przesyłowego. Dla zabudowy zagrodowej rozproszonej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych (z tworzyw sztucznych) zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalni z rozłączaniem do gruntu przy odpowiednich warunkach hydrogeologicznych i poza zasięgiem stref ochronnych GZWP. Bilans ścieków dla okresu perspektywicznego sporządzono przyjmując jednostkowy wskaźnik odprowadzanych ścieków 150 dm3/mk,d, Nd = 1,2, Ng = 1,8. Bilans ścieków sanitarnych dla okresu perspektywicznego dla Łężyc Sołectwo Liczba mieszkańców Zapotrzebowanie wody Zatwierdz. Q śr. Q max. Q max. zasoby w Istniejąca d d h kat. B m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /h Łężyce

35 Odprowadzanie ścieków deszczowych Wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg i placów na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i usługowej powinny być po oczyszczeniu odprowadzane poprzez zbiorniki retencyjne do istniejących rzek i cieków powierzchniowych. Z kolei wody opadowe z terenów o funkcji usługowo produkcyjnej po oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych oraz retencjonowaniu we własnych zbiornikach retencyjnych powinny być odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do odbiornika po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Projektowane jest odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych ze zwartej zabudowy pozostałych miejscowości: - z Bieszkowic i Łężyc do zbiorników retencyjnych z przelewem do rzeki Zagórska Struga lub istniejących cieków powierzchniowych. Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do cieków powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Na terenie gminy (w tym na terenie Sołectwa Łężyce) należy systematycznie czyścić istniejące kanały i koryta rzek usuwając naturalne i sztuczne przeszkody w odpływie wód do Zatoki Puckiej, eliminując zagrożenie powodzią. Istniejące rowy melioracyjne wymagają renowacji i systematycznej konserwacji. Gospodarka odpadami. Odpady komunalne po wstępnej segregacji zostają wywożone do zakładu EKO DOLINA sp. z o.o. zlokalizowanego w Łężycach. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku jest określony przez stosowne uchwały Rady Gminy Wejherowo. Zakład EKO DOLINA sp. z o.o. zlokalizowany jest w Łężycach obok starego składowiska odpadów. Warunki hydrogeologiczne zakładu charakteryzują się zwierciadłem wód gruntowych występujących ok. 80 m p.p.t. Z kolei w podłożu zalegają nieprzepuszczalne utwory o miąższości 15 m. Zgodnie z informacjami pozyskanymi u zarządcy zakładu, zrealizowano dwa etapy budowy zakładu EKO DOLINA sp. z o.o. I etap budowy zakładu obejmował: - kwaterę składowania odpadów B-1 o powierzchni 8 ha, z systemem odgazowania, 35

36 - kwaterę na odpady budowlane wraz z segmentem przerobu gruzu budowlanego o łącznej powierzchni 10 tys.m 2, - segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych, - sortownie odpadów surowcowych o przerobie 2 x 25 tys. ton / rok, 1 zmianę, - stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych z segmentem specjalistycznego demontażu sprzętu AGD, TV o pojemności 5 tys. ton / rok, - boksy na odpady surowcowe, - kompostownię pryzmową odpadów zielonych o pojemności 6 tys. ton/rok, - magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych przekazywanych do specjalistycznych firm prowadzących unieszkodliwianie odpadów (opakowania po lekarstwach, zużyte baterie, akumulatory, opakowania po farbach, olejach, środkach ochrony roślin), - segment wykorzystania biogazu z trafostacją z kwatery A (stare składowisko) i B1, - podczyszczanie ścieków i odcieków ze zbiornikiem, osadnikiem i pompownią. (Oczyszczone ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rumia) - segment mycia i dezynfekcji pojazdów, - budynek administracyjny i budynki gospodarcze. Zakład jest samowystarczalny energetycznie dzięki wykorzystaniu biogazu. II etap rozbudowy zakładu obejmował: - kompostownie odpadów organicznych BIO o pojemności tys. ton/rok, - budowę kwatery składowej B-2 o powierzchni ok. 7 ha, - rozbudowę sortowni odpadów do przerobu 2 x 50 tys. ton/rok 1 zmianę. III etap rozbudowy zakładu dotyczy budowy segmentu do produkcji paliwa alternatywnego RDF o pojemności 60 tys. ton/rok. Odpady płynne. Odpady płynne z terenu sołectwa do czasu wybudowania projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Dębogórzu będą wywożone taborem asenizacyjnym do istniejących punktów zlewnych znajdujących się na sieci kanalizacji sanitarnej miasta Wejherowa i Gościcina. 36

37 Gospodarka odpadami Odpady stałe będą transportowane do Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach. Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy: - zorganizowany i systematyczny wywóz odpadów taborem technologicznym do EKO DOLINY Sp. z o.o., - wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscu gromadzenia, - zorganizowanie wywozu odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych i niebezpiecznych, - likwidacje dzikich wysypisk odpadów. Drogi. Istniejąca sieć dróg w Sołectwie jest wystarczająca, natomiast ich stan wymaga w większej części modernizacji i naprawy. Dotyczy to w szczególności dróg gminnych i gruntowych, gdzie występują liczne wyboje i nierówności, a w trakcie intensywnych opadów deszczu drogi są trudno przejezdne. Mieszkańcy zgłaszają duże zapotrzebowanie na budowę chodników, oświetlenia i innych elementów infrastruktury drogowej. Występuje pilna konieczność budowy nowych chodników oraz innej podobnej w swoim charakterze infrastruktury wiejskiej. Zaopatrzenie w ciepło. Zakłada się, że zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy (w tym w Sołectwie Łężyce) będzie zaspakajane przez indywidualne niskoemisyjne i nie emisyjne źródła ciepła. Nie przewiduje się budowy zbiorowych systemów zaopatrzenia w ciepło. Przyjmuje się, że: - na obszarze gminy (w tym w Sołectwie Łężyce) promowane i rozwijane będą systemy bazujące na źródłach wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska takie jak: olej opałowy, gaz płynny propan, energia elektryczna, drewno, pompy ciepła, baterie elektryczne itp., - promowane i rozwijane będzie wykorzystanie biopaliw takich jak: słoma, zrębki drzewne, (wierzba energetyczna), brykiety. - wraz z rozwojem gazyfikacji gazem ziemnym przewodowym wykorzystywany będzie gaz do celów grzewczych, - promowane i sukcesywnie przeprowadzane będą zadania termo modernizacyjne istniejącej zabudowy, - nowa zabudowa na terenie gminy, a w szczególności budynki mieszkalne, realizowane będą jako obiekty energooszczędne. 37

38 Wybór rodzaju paliwa i systemu powinien wynikać z analizy opłacalności oraz związanego z tym rodzaju zabudowy. Zaopatrzenie w gaz. Zaopatrzenie w gaz odbywa się częściowo z butli gazowych. Projektuje się gazyfikację terenu gminy gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 dostarczanym z krajowego systemu gazociągów wysokoprężnych poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia. Warunkiem gazyfikacji projektowanego kierunkowego zagospodarowania terenu gminy jest planowana rozbudowa gazociągów przesyłowych w.c. i stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekologiczne oraz planowany znaczny wzrost terenów pod zabudowę projektuje się gazyfikację miejscowości Sopieszyno, Ustarbowo i Łężyce (III etap). Dla istniejącego zagospodarowania terenu możliwe jest zasilenie gazem ziemnym Łężyc z kierunku stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Wiczlino lub projektowanego gazociągu w Koleczkowie. (Do uzupełnienia po uwzględnieniu ostatecznych propozycji zaproponowanych przez mieszkańców). Infrastruktura społeczna. Infrastruktura społeczna obejmuje usługi dla mieszkańców i osób przyjezdnych z zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz innych usług decydujących o jakości życia. Szkolnictwo. Dzieci z Łężyc dojeżdżają autobusem do Szkół Podstawowych w Rumi oraz Gdyni Chyloni lub są indywidualnie dowożone przez rodziców. Na kolejnym etapie edukacji młodzież również uczęszcza do Gimnazjów znajdujących się na terenie Rumi i Gdyni. Do Gimnazjum dojeżdża autobusami komunikacji miejskiej lub jest dowożona indywidualnie przez rodziców. Ochrona zdrowia. Mieszkańcy Łężyc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Rumi. Bliskość aglomeracji trójmiejskiej powoduje, że społeczność gminy korzysta także z przychodni rejonowych położonych na terenie Gdyni. Pomoc społeczna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Wejherowie na Osiedlu Przyjaźni 1b. GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Wejherowo i funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ośrodek realizuje: - zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 38

39 - zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez gminę w drodze porozumienia - zadania przekazane do realizacji przez organy gminy. Pozostała infrastruktura społeczna. Z pozostałych usług np. poczta, bank, fryzjer mieszkańcy Łężyc korzystają w Rumi oraz Gdyni. Ponadto społeczność Łężyc uczęszcza do Kościoła parafialnego w Rumi - Zagórzu pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza oraz do Parafii św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie. Organizacje społeczne. Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców Łężyc realizowana jest w świetlicy wiejskiej, która znajduje się w centralnej części miejscowości. Mieszkańcy Łężyc kultywują tradycje Kaszubskie, wykazują aktywność społeczną i są zainteresowani rozwojem swojej miejscowości. W sołectwie działa prężnie kilka organizacji pozarządowych. Spośród powstałych podmiotów można wymienić takie jak: Szansa dla Nas, Eko Park, oraz Leśne Osiedle. Poniżej przedstawiono cele i zakres podejmowanych inicjatyw przez Stowarzyszenie Szansa dla Nas oraz Eko Park. (Do uzupełnienia i przeredagowania po uwzględnieniu ostatecznych propozycji zaproponowanych przez mieszkańców dotyczących informacji o pozostałych Stowarzyszeniach jak: Eko Park, oraz Leśne Osiedle.). Stowarzyszenie Szansa dla Nas Od 10 lat z działa w służbie dla mieszkańców Łężyc. Jak twierdzi Prezes działającego od 2003 roku Stowarzyszenia Szansa dla Nas Pani Ewa Bergmann: każda inicjatywa to nasza szansa, to szansa dla Łężyc i jej mieszkańców. Do celów statutowych Stowarzyszenia Szansa dla Nas należą: - promowanie rozwoju sołectwa Łężyce, - rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz podejmowanie działań sprzyjających i upowszechniających ochronę środowiska, - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz działalności charytatywno-opiekuńczej, - realizacja zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - pielęgnowanie tradycji i kultu religijnego, - podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej 39

40 - działalność na rzecz integracji społeczności lokalnych oraz wspieranie inicjatyw społecznych. Pomysł na powołanie stowarzyszenia był w głównej mierze efektem tzw. Porozumienia Społecznego. Przedmiotowy dokument został zawarty w 1999 r. pomiędzy trzema stronami: mieszkańcami sołectwa Łężyce, Gminą Wejherowo oraz zakładem zagospodarowania odpadów EKO DOLINA sp. z o.o. (dawniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZUO Łężyce). Porozumienie określa warunki współpracy na rzecz rozwoju sołectwa Łężyce. Mieszkańcy stwierdzili, że warto powołać organizację społeczną, która będzie oficjalnie reprezentowała ich interesy. Dzięki powołaniu stowarzyszenia mieszkańcom łatwiej jest uczestniczyć w trójstronnym dialogu. Prezesem Zarządu Stowarzyszania Szansa dla Nas jest Pani Ewa Bergmann. Od samego początku w ramach stowarzyszenia udziela się szereg aktywnych osób wśród których jest m.in. Pani Katarzyna Wolska i Pani Anita Wolska. Okolicznościowe spotkanie z okazji 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia "Szansa dla Nas". Od lewej: Skarbnik Stowarzyszenia Anita Wolska, Soltys sołectwa Łężyce Wioletta Grubba, Katarzyna Wolska Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Prezes Stowarzysznia Ewa Bergmann, Stanisław Bieszk - Radny Gminy Wejherowo Ksiądz Wikariusz - Krzysztof Konkol i członek Rady Sołeckiej w Łężycach: Jolanta Marczyńska. Od 2012 roku w prace stowarzyszenia włączyła się Pani Ewelina Lesner, która aktywnie wspiera jego funkcjonowanie we wszystkich zakresach działalności. W ramach Stowarzyszania funkcjonuje zintegrowany zespół, który znakomicie się 40

41 rozumie i wie, jak skutecznie załatwić sprawy istotne dla społeczności Łężyc. Aktualnie do istotniejszych inwestycji realizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć można instalację oświetlenia przy ul. Wierzbowej oraz doświetlenie ulic przy kapliczce w Łężycach. Budowa nowego oświetlenia ulic w sołectwie to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2012 roku. Prace na ulicach Obwodowej i Alei Parku Krajobrazowego trwały 2 miesiące. Ponadto płytami IOMB zostały utwardzone ulice: Świerkowa, Jałowcowa i Fiołkowa. Całość inwestycji to wspólny projekt Szansy dla Nas oraz gminy Wejherowo. Według relacji Prezesa Stowarzyszenia Pani Ewy Bergmann do ważnych zadań zaliczyć można również odbudowę kapliczki. Od początku nie był to łatwy temat dokumentacja, która pochłonęła najwięcej czasu (3 lata). Ale dzisiaj jest w Łężycach miejsce sakralne. Do zadań należy dalszy rozwój sekcji judo, utrzymanie zajęć fitness i aerobiku. Co roku przeprowadzane są badania profilaktyczne dla wszystkich chętnych mieszkańców Łężyc. Dla Pań Stowarzyszenie sfinansowało badania cytologiczne i usg piersi, a dla mężczyzn usg prostaty. Łącznie w 2012 roku w badaniach uczestniczyło 40 osób. Priorytetem Stowarzyszenia jest zintegrowanie mieszkańców Łężyc, dlatego organizowane są wycieczki i imprezy rodzinne. W 2012 r. po raz pierwszy w pełni samodzielnie złożono wniosek o dotację z funduszy europejskich na organizację dużego festynu rodzinnego z akcentem kaszubskim. Z informacji uzyskanych od Pani Prezes Stowarzyszania wynika, że najbardziej cieszy to, że dzieci z Łężyc mają więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Organizuje się im dużo ciekawych zajęć jest judo i możliwość korzystania z basenu, wyjazdy na obozy oraz kolonie. Rodzice są bardziej zaangażowani w te działania, to bardzo cieszy - informuje Ewa Bergmann. Poza tym mieszkańcy mają okazję do wyjazdów, które trudno byłoby zorganizować bez Stowarzyszenia. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą w nich udział, np. w wycieczce w góry do Karpacza (w 2012 r.) czy w latach poprzednich do Zakopanego, na Mazury, Torunia, Szymbarka i do wielu innych miejscowości. Część inwestycji zostało dofinansowanych lub sfinansowanych w całości ze środków otrzymanych na bazie Porozumienia Społecznego od darczyńcy zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. 41

42 Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Szansa dla Nas za 2012 r. Integracja i zabawa - organizacja i sfinansowanie wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i Dniem Dziadka, - organizacja kuligu w Debrzynie dla mieszkańców sołectwa Łężyce, - organizacja i dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców Łężyc do Karpacza, - organizacja i sfinansowanie Dnia Rodziny, - organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci, - organizacja akcji społecznej Sprzątanie Łężyc. Zdrowie - sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych w Jarosławcu dzieciom poszkodowanym w wypadku samochodowym: Pawłowi, Mateuszowi i Roksanie, - dofinansowanie pobytu w sanatorium dla mieszkańców sołectwa, - dofinansowanie materiałów i środków rehabilitacyjnych dla mieszkańców Łężyc, - sfinansowanie badań profilaktycznych dla kobiet (cytologia i usg piersi) oraz dla mężczyzn (usg prostaty). Kultura, rekreacja i edukacja - wsparcie finansowe w zakupie podręczników szkolnych dla dzieci mieszkańców sołectwa Łężyce będących w trudnej sytuacji materialnej, - organizacja i sfinansowanie Konkursu na Najlepszego Ucznia z Sołectwa Łężyce ze szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - dofinansowanie zajęć judo dla dzieci i młodzieży, - dofinansowanie voucherów do kina, teatru, na koncert, kabaret, musical, - dofinansowanie do zajęć aerobiku oraz karnetów na siłownię i basen, - dofinansowanie przedszkoli i korepetycji dla mieszkańców sołectwa Łężyce. Infrastruktura i komunikacja - sfinansowanie odbudowy kapliczki Matki Bożej Gwiazdy Morza oraz zagospodarowanie terenu wokół kapliczki, - dofinansowanie inwestycji budowy oświetlenia na ul. Obwodowej i Al. Parku Krajobrazowego oraz utwardzenie ulic: Świerkowej, Jałowcowej i Fiołkowej płytami IOMB, - zebranie materiałów, zaprojektowanie oraz sfinansowanie tablic informacyjnych nt. wsi Łężyce oraz historii jej powstania, 42

43 - finansowanie autobusu dla mieszkańców Łężyc do kościoła na niedzielną mszę świętą. Plan działań na lata następne: - organizacja i sfinansowanie Wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i Dniem Dziadka, - dofinansowanie voucherów do kina, teatru, na koncert, kabaret, musical, - dofinansowanie zajęć aerobiku oraz karnetów na siłownię i basen dla mieszkańców Łężyc, - dofinansowanie materiałów i środków rehabilitacyjnych dla mieszkańców Łężyc, - finansowanie autobusu przewożącego mieszkańców Łężyc do kościoła na niedzielną mszę św., - dofinansowanie przedszkoli oraz korepetycji dla mieszkańców sołectwa Łężyce, - dofinansowanie zajęć judo dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łężyce. Informacja o zrealizowanych wybranych zadaniach na rzecz Sołectwa Łężyce za okres 10 lat ( ) w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Szansa dla Nas. Lp. Rok Zadanie Udział Stowarzyszenia kosztach Budowa sieci wodociągowej w Łężycach ,46 zł Urządzenie we wsi Łężyce boiska, szatni i placu zabaw przy boisku (remont i przebudowa szkoły) zł Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Łężyce ,00 zł Estetyzacja zbiornika wodnego oraz placu zabaw wraz z jego wyposażeniem Budowa nowych punktów oświetleniowych we wsi Łężyce, m.in. ulice: Fiołkowa, Kasztanowa, Dębowa oraz budowa oświetlenia wraz z SO wzdłuż dróg ulice: Jarzębinowa, Kalinowa, Akacjowa ,00 zł ,00 zł Budowa nowych punktów oświetleniowych w sołectwie Łężyce ,00 zł Zakup i ułożenie płyt IOMB w sołectwie Łężyce 4 977,60 zł Budowa nowych punktów oświetleniowych wraz z kablem zasilającym i szafką SO w sołectwie Łężyce na ulicach: Topolowej, Jałowcowej, Alei Parku Krajobrazowego oraz przy pętli autobusowej Łężyce ,00 zł Utwardzenie płytami IOMB ulicy Topolowej ,57zł Zaprojektowanie oraz rozmieszczenie tablic informacyjnych w sołectwie Łężyce ,02 zł 43

44 Budowa kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kapliczki ,84 zł Wykonanie stalowego ogrodzenia wokół kapliczki 6 913,83 zł Sfinansowanie oświetlenia przy ul. Obwodowej i Alei Parku Krajobrazowego oraz utwardzenie płytami IOMB ulic: Jałowcowej, Świerkowej, Fiołkowej Sfinansowanie wykonania operatu szacunkowego w związku z budową sieci kanalizacyjnej ,00zł 2 152,50 zł Pani Ewa Bergmann: Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Łężycach zmieniło się wiele na lepsze. Nasze pokolenie nie miało tylu udogodnień, jak nasze dzieci w chwili obecnej. Do szkoły zabierał nas rano autobus, tzw. gimbus, o godz i wracaliśmy dopiero ok. godz Bardzo wiele czasu spędzaliśmy w szkolnej świetlicy. Teraz rozkład jazdy autobusu komunikacji miejskiej jest w miarę możliwości dostosowany do planów zajęć szkół, do których uczęszczają uczniowie. Widoczna jest także poprawa stanu dróg, oświetlenia ulic i ogólna dbałość o estetykę w sołectwie. Trzeba pamiętać, że wiele zawdzięczamy działaniom Stowarzyszenia, które od 10 lat przyczynia do poprawy standardu i jakości życia naszych mieszkańców. Wszystkie inwestycje mają ogromne znaczenie dla mieszkańców. Każda z nich poprawia komfort życia, wprowadza kolejne udogodnienia. Stowarzyszenie dba o to, aby nie zapomniano o historii związanej z Łężycami. Przykładem takich działań jest odbudowanie Kapliczki Matki Boskiej Gwiazdy Morza i ustawienie we wszystkich dzielnicach sołectwa planów naszej miejscowości z krótką historią. Dodatkowo są oczywiście imprezy kulturalne, wyjazdy, zajęcia dla dzieci i dorosłych, inwestycje infrastrukturalne długo można by tak wymieniać. Marzeniem mieszkańców jest to aby za kilka lat Łężyce były jeszcze ładniejsze! Z lepszymi drogami, kanalizacją i zadowolonymi mieszkańcami. Jednocześnie wymaga to dużo cierpliwości, a przede wszystkim wytrwałości. Eko Park Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Celem Stowarzyszenia" Eko Park" jest działanie na rzecz: a) ochrony środowiska TPK i otuliny parku; b) ochrony interesów lokalnej społeczności przed szkodliwymi wpływami wysypisk śmieci; c) szerzenie wiedzy i informacji o szkodliwym wpływie wysypisk śmieci na: życie i zdrowie mieszkańców, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, krajobraz, spuściznę archeologiczną 44

45 d) wnioskowanie do organów administracji rządowej i samorządowej o przeprowadzanie systematycznych niezależnych ekspertyz dotyczących szkodliwych wpływów wysypisk śmieci na środowisko; e) wspieranie społecznych inicjatyw proekologicznych f) organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w celu szerzenia wiedzy i kultury ekologicznej ochrony środowiska i zdrowia. g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; j) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Nazwa jednostki strukturalnej 15a. Łężyce 15b. Łężyce Przeznaczenie terenów predysponowanych do rozwoju funkcji Usługowo-produkcyjnych produkcyjnych (zakład utylizacji odpadów) Powierzchnia (ha) 371 Obszary dla których Gmina Wejherowo zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają się w 15 jednostkach strukturalnych. Na terenie jednostek strukturalnych istnieją tereny już zainwestowane, a także tereny, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub zostały podjęte uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Łężyce zaliczmy do 15 - tej jednostki strukturalnej. Podział terenu na wiodące funkcje przedstawia się następująco: 15a funkcja produkcyjna i tereny infrastruktury technicznej, 15b - funkcja produkcyjna i usługowa. Pierwszy obszar (15a) wyznaczony w Studium stanowi teren Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. Jest to Zakład zajmujący się zagospodarowaniem odpadów, który stanowi inwestycję celu publicznego. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Zakład ten jest elementem regionalnego systemu zagospodarowania odpadów. Obszar 45

46 tego Zakładu obsługuje oprócz Gminy Wejherowo sąsiednie miasta i gminy. Przewidywany jest dalszy rozwój Zakładu w granicach jego własności. Drugi obszar wyznaczony w Studium (15b) stanowi pozostałą część administracyjną wsi Łężyce. Teren ten wyznacza się pod rozwój funkcji produkcyjnych i usługowych z możliwością uzupełnienia o funkcją mieszkaniową, niezbędną do obsługi tych funkcji w proporcjach, które uściśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W jednostce tej dopuszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej na działkach już istniejącej zabudowy oraz na działkach, na których zostały już wydane decyzje administracyjne dotyczące pozwoleń na budowę oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązujące w dniu uchwalenia Studium. Nie dopuszcza się nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładu utylizacji. Obszar powyższego ograniczenia zostanie określony w planie. Istniejące na terenie wsi Łężyce grunty leśne należy zachować w dotychczasowej funkcji. Dopuszcza się zmianę ich przeznaczenia wyłącznie na niezbędne inwestycje celu publicznego. (Do uzupełnienia po uwzględnieniu ostatecznych propozycji zaproponowanych przez mieszkańców oraz uzgodnień w Urzędzie Gminy Wejherowo aktualnego stanu prawnego omawianej problematyki). Głownie chodzi o istniejący stan prawny i realną możliwość zmian w strukturze zagospodarowania przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów w ramach nie tylko funkcji produkcyjno handlowych ale również mieszkaniowych oprócz funkcji produkcyjno handlowych planuje się również funkcję mieszkaniową?!). 46

47 3. Analiza SWOT ocena mocnych i słabych stron miejscowości Łężyce. Mocne strony (Jakimi działaniami możemy wzmocnić mocne strony, nadać im nową jakość?) Naturalne uwarunkowania historyczne i przyrodnicze. 1. Cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich, związany z walkami prowadzonymi w marcu 1945 roku, pomnik pól minowych, ruiny szpitala niemieckiego, linia okopów, kurhany w lesie, obiekt dalmierza niemieckiej obrony przeciwlotniczej - konstrukcja żelbetowa, pojedyncze pomniki poległych żołnierzy w lesie. 2. Spuścizna dziedzictwa historycznego - wojny w XVIII i XIX w. 3. Mała infrastruktura sakralna (kapliczka) oraz krzyże przydrożne. 4. Silne kaszubskie tradycje wśród części mieszkańców. 5. Ważne postacie historyczne takie jak: Burmistrz Rumi Hipolit Roszczynialski, jego brat ks. Edmund Roszczynialski oraz P. Wojke i P. Szulc 6. Zachowane zabudowania dworków należących do majątku rodziny Roszczynialskich oraz rodziny Wojke. 7. Walory krajobrazu (tereny leśne, torfowiska, wzniesienie na polanie śródleśnej m. n.p.m., gdzie istnieje możliwość utworzenia punktu widokowego), liczne pomniki przyrody ożywionej m.in.: tulipanowiec amerykański, cyprysik lawsona, lipa drobnolistna, dąb bezszypułkowy, klon pospolity, buk zwyczajny. 8. Klimat charakterystyczny dla klimatu górskiego. 9. Miejscowość położona na obszarach cennych przyrodniczo: Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego Otuliny, Rezerwatów Przyrody Zagórska Struga oraz Rezerwatu Przyrody Cisowa. Aktywność mieszkańców i infrastruktura społeczna i techniczna. 10. Porozumienie z dnia 21 lutego 2000 r. pomiędzy Gminą Wejherowo a Zakładem EKO DOLINA Sp. z o.o. dotyczące przyjęcia zobowiązań związanych z koniecznością poprawy standardu życia społeczności sołectwa Łężyce opisanych w porozumieniu zawartym z mieszkańcami sołectwa Łężyce z dnia 30 kwietnia 1999 r. 11. Aktywna działalność mieszkańców Sołectwa - prężnie funkcjonujące Stowarzyszania: Szansa dla Nas, Eko Park Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oraz Leśnie Osiedle. 12. Aktywni liderzy (Sołtys, Zarządy Stowarzyszeń, Rada Sołecka). 13. W granicach administracyjnych miejscowości lub w jej pobliżu przebiegają szlaki turystyczne, czarny i czerwony pieszy, niebieski rowerowy, konny żółty. 14. Funkcjonujący na terenie miejscowości Ośrodek Jeździecki Pomerania. 15. Funkcjonujący prywatny Dom Seniora. Lokalizacja miejscowości. 16. Położenie miejscowości - sąsiedztwo z miastami Gdynia i Rumia, bliskość do miast Aglomeracji Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Reda, Wejherowo), bliskość do Morza Bałtyckiego, a także niedaleka odległość do jezior m.in. Bieszkowice. Potencjał gospodarczy sołectwa. 17. Znaczna i systematycznie wzrastająca liczba zakładów usługowych, rzemieślniczych oraz generujących miejsca pracy. 18. Zakłady pracy posiadające siedziby na terenie sołectwa Łężyce: Domax; DW Meble; Lumar; Curenda, Silvan, Kubi. 47

48 19. Generowanie wysokich przychodów dla Gminy z tytułu podatku i opłat środowiskowych. 20. Duże wsparcie, hojność darczyńców i sponsorów (np. Zakładu EKO DOLINA sp. z o.o.). 22.Lokalizacja na obszarze sołectwa Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. Słabe strony (Jakimi działaniami możemy wyeliminować lub ograniczyć negatywny wpływ słabych stron na mieszkańców i otoczenie?) Związane z funkcjonowaniem Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. 1. Lokalizacja w granicach sołectwa Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. założonego przez 7 gmin (Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Miasto Wejherowo, Kosakowo) Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki. Zakład przyjmuje odpady od ok. 460 tysięcy mieszkańców. 2. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem Zakładu EKO DOLINA sp. z o.o. Problem dotyczy w szczególności uciążliwości odorowej i zapachowej i brakiem ochrony krajobrazu. 3. Brak dostatecznej wiedzy w zakresie wpływu Zakładu EKO DOLINA sp. z o.o. na zdrowie mieszkańców i stan środowiska naturalnego. 4. Długotrwały konflikt dotyczący funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów: EKO DOLINA sp. z o.o. Samorządy mieszkańcy Łężyc (dotyczy części mieszkańców). 5. Brak okresowych, niezależnych pomiarów jakości powietrza, wody, gleby, produktów rolnych na obszarze sołectwa. 6. Brak funkcjonującej Komisji powołanej zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 kwietnia zawartym pomiędzy Komunalnym Związkiem Gmin Doliny Redy i Chylonki, a mieszkańcami sołectwa Łężyce. Infrastruktura techniczna. 7. Niedostateczny stan dróg wewnętrznych w Sołectwie Łężyce. 8. Niedostateczny stan kanalizacji sanitarnej w miejscowości. 9.Obniżony stan techniczny urządzeń wodociągowych, wymagający modernizacji. 10.Niewykorzystane możliwości zagospodarowania Sołectwa pod względem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), np. Fotowoltaika. Mała infrastruktura wiejska. 11. Brak parkingów (miejsc postojowych) przy boisku sportowym oraz świetlicy wiejskiej. 12. Brak ścieżek rowerowo pieszych. 13. Słabe oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, w tym szlaku konnego. 14. Brak ścieżki Nordic Walking. 15. Niedostatecznie funkcjonalna (jak na aktualne potrzeby mieszkańców) świetlica wiejska. Brak kącika internetowego. Mała infrastruktura rekreacyjna w tym sportowa. 16. Zły stan zagospodarowania i wyposażenia boiska sportowego. 17. Ograniczona ilość dostępnych terenów gminnych pod tworzenie infrastruktury wiejskiej, rekreacyjnej czy sportowej. 18. Uciążliwości związane z dojazdem i powrotem dzieci w wieku szkolnym na zajęcia pozalekcyjne, w szczególności dotyczy to dojazdu do Gdyni i Rumii. 48

49 19. Niedostateczna komunikacja publiczna. 20. Brak placów zabaw oraz miejsc umożliwiających spotkania integracyjne mieszkańcom Łężyc i poszczególnych części miejscowości: Rogulewo, Leśne Osiedle, Gacyny, Głodówko. Związane z innymi obszarami funkcjonowania Sołectwa. 21. Oddalenie miejscowości od siedziby Urzędu Gminy Wejherowo. 22. Niedostateczna prewencja i monitoring miejscowości ze strony służb porządkowych (policji). 23. Zbyt wysoki koszt wywozu śmieci. 24. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Łężyce. 25. Studium uwarunkowań i kierunki rozwoju miejscowości nie spełnia oczekiwań części mieszkańców miejscowości. Szanse 1. Możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowych na wsparcie realizacji zaplanowanego rozwoju wsi. 2. Możliwość oddolnego kreowania rozwoju wsi oraz jego finansowania z programów Unii Europejskiej. 3. Realizacja zadań w Planu Odnowy Miejscowości przy zaangażowaniu mieszkańców. 4. Dobra współpraca z Wójtem, Radnymi oraz unormowane, poprawne i partnerskie relacje pomiędzy mieszkańcami (obecnymi i nowymi) 5. Zażegnanie, ograniczenie i uporządkowanie problemów związanych z funkcjonowaniem Zakładu EKO DOLINA sp. z o.o. Zagrożenia 1. Recesja gospodarcza w regionie, kraju i Europie. 2. Znaczna konkurencja innych podmiotów w ubieganiu się o środki finansowe w gminie i kraju 3. Brak wystarczających środków finansowych własnych na poziomie wsi umożliwiających inicjatywy społeczne wewnątrz wsi. 4. Konkurencyjność sąsiednich miejscowości. 5. Niekontrolowane podsycanie konfliktu oraz brak porozumienia związanego z oddziaływaniem na środowisko i uciążliwości w Zakładu EKO DOLINY sp. z o.o. 6. Zanik wiejskiego charakteru miejscowości oraz brak kontaktu i integracji wśród mieszkańców. 49

50 3a. Wizja Rozwoju Sołectwa. Marzeniem mieszkańców jest to, aby za kilka lat Łężyce były ładniejsze!, z lepszymi drogami, kanalizacją i zadowolonymi mieszkańcami. Jednocześnie, aby to osiągnąć powinniśmy wymagać od siebie i innych dużo cierpliwości, a przede wszystkim wytrwałości i wsparcia samorządu. Musimy pamiętać, że znajdujemy się w centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obraz grupy opracowującej Plan Odnowy Miejscowości narysowany przez najmłodszych mieszkańców Łężyc. 50

51 4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości Łężyce PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy 1. Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktury technicznej w Łężycach. Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia W aspekcie poprawy komfortu życia mieszkańców. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyce zgodnie z planem inwestycyjnym (I, G) 2. Przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez Łężyce (I) Poprawa stanu nawierzchni dróg stanowiących połączenia z miastami: Gdynia, Rumia i Wejherowo (I) Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych przebiegających w granicach administracyjnych sołectwa Łężyce (K) (G, S, I) 5. Modernizacja stanu technicznego urządzeń wodociągowych (G, I) 6. Wdrażanie innowacyjnych technologii związanych z Fotowoltaiką (G, I) 7. Przywrócenie i wspieranie funkcji mieszkaniowej miejscowości. (Tworzenie warunków dla powstania budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz charakteru wiejskiej zabudowy w miejscowości Łężyce.) 51

52 Modernizacja stanu technicznego urządzeń wodociągowych (G, I) PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach. Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia W zakresie aktywność mieszkańców i infrastruktury społecznej i technicznej. Poprawa komunikacji miejskiej, doprowadzenie do wydłużenia o kolejne kursy autobusu do Gdyni Chyloni (S, G, I) Wybudowanie brakujących przystanków autobusowych przy Leśnym Osiedlu oraz przy Rogulewie (I, G, S) Konsultowanie i monitorowanie realizacji planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury społecznej i rekreacyjnej realizowanej przez Gminę Wejherowo (S, I) Modernizacja istniejących lub budowa i oznakowanie nowych szlaków turystycznych: a) budowa ścieżki do uprawiania Nordic Walking (K) (S) b) modernizacja szlaku konnego (S) c) budowa i modernizacja chodników oraz tras rowerowych (S, G) d) utworzenie ścieżki historyczno-dydaktycznej (K) (S) 5. Budowa ścieżki rowerowo pieszej (K) (I) 6. Budowa: Rowerowego Szlaku Turystycznego Środkowych Kaszub (G, I) Budowa małej infrastruktury społecznej w Łężycach (np. wiat integracyjnych, placów zabaw) (S, G, I) Budowa miejsc postojowych przy boisku sportowym, świetlicy wiejskiej oraz cmentarzu (G, S, I) Umacnianie skarp przy rowach biegnących wzdłuż ul. Obwodowej oraz rozbudowa systemu odwadniającego (G) Rozbudowa, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łężycach (K) (G, S) Modernizacja, zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego (K) (G, S) Nasadzenia zieleni i estetyzacja terenu przy skrzyżowaniu Al. Parku Krajobrazowego z ul. Obwodową (S) 52

53 Budowa placów zabaw oraz miejsc spotkań integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych części miejscowości: Leśnego Osiedla, Rogulewa i Głodówka (G, S, I) Kompleksowe rekreacyjno turystyczne zagospodarowane obszaru Łężyc - ławki, stoły, wiata integracyjna z zadaszeniem (G, S, I) Opracowanie planu działań do wdrażania przez Radę Sołecką dotyczących sposobów na rozwiązanie lub ograniczenie następujących obszarów problemowych (S): a) trudności i dużej uciążliwości związanej z dojazdem i powrotem dzieci w wieku szkolnym na zajęcia pozalekcyjne, w szczególności dotyczy to dojazdów do Gdyni i Rumii, b) niedostatecznej komunikacji publicznej na trasach do Gdyni, Rumii oraz Wejherowa, c) słabego monitoringu miejscowości przez służby porządkowe (np. policję), d) ponoszenia przez część mieszkańców zbyt wysokiego kosztu za wywóz śmieci, e) brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Łężyce, f) nie spełnienia oczekiwań przez mieszkańców w zakresie zapisów studium uwarunkowań i kierunki rozwoju miejscowości PRIORYTET 2. Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców Łężyc. Cel szczegółowy 1. Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia Organizowanie przez Stowarzyszenie Szansa dla Nas w ramach cyklu corocznych działań w zakresie: sportu, rekreacji, edukacji, zabaw, komunikacji i rehabilitacji takich jak np. (S, I): a) organizacja i sfinansowanie Wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i Dniem Dziadka, b) dofinansowanie voucherów do kina, teatru, na koncert, kabaret i musical, c) dofinansowanie zajęć aerobiku oraz karnetów na siłownię i basenu dla mieszkańców Łężyc, d) dofinansowanie materiałów i środków rehabilitacyjnych dla mieszkańców Łężyc, e) finansowanie dla mieszkańców Łężyc autobusu kursującego do kościoła na niedzielną mszę św., f) dofinansowanie przedszkoli oraz korepetycji dla mieszkańców sołectwa Łężyce, g) dofinansowanie zajęć judo dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łężyce. Aktywna współpraca Sołtysa z władzami Gminy Wejherowo polegająca na bieżącym przekazywaniu pojawiających się problemów, potrzeb i sygnałów od mieszkańców (S) 53

54 3 Aktywny udział przedstawicieli sołectwa przy uzgadnianiu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury (z Wójtem i Radą Gminy) (S) 4. Organizowanie raz w roku festynów tematycznych (S) Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw - SOŁTYSIADA 2014 (K) (S) Aktywne formy uczczenia żołnierzy polskich i radzieckich pochowanych na cmentarzu w Łężycach. (np. poprzez marsz okolicznościowy, okolicznościowe uroczystości, konkursy dla dzieci, pogadanki i spotkania z historykami itp.) (S, G) Nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Radą Sołecką a Ośrodkiem Jeździeckim Pomerania (S, I) Nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Radą Sołecką a Domem Seniora (S, I) Opracowanie rocznych planów wspólnych działań funkcjonujących w Łężycach stowarzyszeń: Szansa dla Nas, Eko Park, oraz Leśne Osiedle (S) Budowa mostów miasto - wieś, wspólne imprezy, festyny, okolicznościowe wydarzania (Sołectwo Łężyce wspólnie z Miastami Gdynia lub Rumia) (S, G) Organizowanie cyklicznych akcji sprzątania miejscowości Łężyce (co najmniej raz w roku) (S, G) Organizowanie cyklicznych (co najmniej raz w roku) konkursów na najładniejsze gospodarstwo, działkę, teren wokół domu mieszkalnego (S, G) 13. Organizacja konkursów w zakresie estetyzacji miejscowości (K) (S) 14. Promocja miejscowości na gminnych i powiatowych lokalnych imprezach, festynach, targach itp. (S, G) Zadanie przeznaczane dla następującego podmiotu: Z - zadanie Gminne; S - Zadanie Stowarzyszenia/Sołectwa; I- Inna instytucja; K- Zadanie rozpisane na karcie (patrz załącznik nr 1) 54

55 W omawianym rozdziale przedstawiono dwa priorytety dla rozwoju miejscowości Łężyce. Priorytet pierwszy dotyczy poprawy stanu infrastruktury, a w szczególności infrastruktury technicznej (jak np. drogi i kanalizacja) oraz infrastruktury społecznej, związanej z inwestycjami o mniejszym kalibrze i dotyczącymi np. rozbudowy świetlicy, czy pakietu małej infrastruktury wiejskiej modernizacja boiska, czy też budowa placu zabaw dla dzieci. Każdy z priorytetów ma przyporządkowany cel szczegółowy, a w ramach każdego celu zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia. I tak dla priorytetu pierwszego wyróżniamy dwa cele szczególowe pierwszy związany z rozbudową, budową i modernizacją infrastruktury technicznej w Łężycach, drugi z poprawą stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. Wymienione zadania inwestycyjne w ramach priorytetu 1 związanego z poprawą stanu infrastruktury dotyczącego cele szczegółowego 1 koncentrującego się na rozbudowie, budowie, modernizacji infrastruktury technicznej w Łężycach są w niektórych przypadkach zaplanowane do realizacji. Zostały przygotowane do realizacji i w dającej się przewodzieć perspektywie czasowej najbliższych kilku lat zostaną w części lub całości zrealizowane. Dotyczy to takich zadań inwestycyjnych jak: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyce zgodnie z planem inwestycyjnym, (do uzupełnienia opis aktualnego stanu prac) Przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez Łężyce, (do uzupełnienia opis aktualnego stanu prac) Poprawa stanu nawierzchni dróg stanowiących połączenia z miastami: Gdynia, Rumia i Wejherowo, (do uzupełnienia opis aktualnego stan prac) Poprawa stanu nawierzchni dróg stanowiących połączenia z miastami: Gdynia, Rumia i Wejherowo, (do uzupełnienia opis aktualnego stanu prac) Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych przebiegających w granicach administracyjnych sołectwa Łężyce. (do uzupełnienia opis aktualnego stanu prac) W Planie Odnowy Miejscowości Łężyce na lata zaplanowano nie tylko nowe, do tej pory nie znane zadania inwestycyjne. Plan związany jest również z tymi projektami które są aktualne realizowane, jest swoistą fotografią aktualnego stanu przygotowań do realizacji różnych zadań inwestycyjnych. W ramach drugiego priorytetu dotyczącego rozwoju aktywizacji i wzmocnieniu integracji mieszkańców Łężyc skoncentrowano się na generowaniu działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. Opis wybranych zadań lub przedsięwzięć w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości przedstawiono w formie Karty zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy (patrz: Załącznik nr 1). Zwierają one informacje dotyczące priorytetu i celu szczegółowego którego 55

56 dotyczą. Ponadto w karcie zostały doprecyzowane informacje o przeznaczeniu i harmonogramie realizacji zadania oraz wstępnie wskazano źródło jego finansowania. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi opracowywania Planu Odnowy Miejscowości przy sporządzaniu wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną nie należy ograniczać tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania Odnowa i rozwój wsi. Należy opisać również te zadania lub przedsięwzięcia, które zostały wskazane przez mieszkańców do realizacji w ciągu minimum 6 lat. Kierując się zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram zawiera wszystkie zgłaszane (podczas spotkań i szerokich konsultacji społecznych) zadania i przedsięwzięcia które stanowią katalog potrzeb społecznych miejscowości Łężyce. Mieszkańcy mają pełną świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim horyzoncie czasowym mogą zostać zrealizowane. Dlatego przedstawiony w powyższym punkcie harmonogram ma dać perspektywę minimum 6 lat. Część zadań jest przeznaczona do realizacji w ramach możliwości wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w latach Natomiast dla krótkoterminowego okresu 2-3 lat przyjęto do realizacji realne zadania w ramach aktualnie dostępnych środków wsparcia z UE lub prognozy finansowej (WPF) gminy Wejherowo. Perspektywa czasowa realizacji planu odnowy do roku 2020 daje większe prawdopodobieństwo ich realizacji, dobrego przygotowania projektów, wpisania zadań do tworzonych planów strategicznych gminy, powiatu, czy województwa i sprawną, czytelną i transparentną ich realizację. (więcej informacji patrz: Rozdział 6. Wyszczególnienie i obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.) Niektóre zadania lub przedsięwzięcia mają charakter ciągły. Oznacza to, że są realizowane cyklicznie w każdym roku realizacji Planu Odnowy Miejscowości Łężyce w latach , w ramach dostępnych środków i podejmowanych uchwał przez mieszkańców i Radę Sołecką. 56

57 5. Opis do harmonogramu finansowego wdrażania Planu Odnowy Miejscowości na lata Harmonogram finansowy wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Łężyce na lata jedynie wskazuje możliwości realizacji wybranych zadań lub przedsięwzięć. W szczególności zadania powinny być finansowane ze środków: a) budżetu gminy; funduszy celowych; b) podmiotów gospodarczych; c) środków własnych mieszkańców; d) Funduszu Ochrony Środowiska; e) sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) dla województwa pomorskiego; f) Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa pomorskiego na lata w ramach wsparcia z UE; g) pozostałych Programów Operacyjnych z Unii Europejskiej; h) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; i) Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i itp.; j) budżetu państwa. Z możliwości wsparcia finansowego realizacji zadań w pierwszej kolejności zaliczamy: Fundusz sołecki. Fundusz sołecki to fundusz wyodrębniony z budżetu gminy z przeznaczeniem na poprawę warunków życia mieszkańców, tworzony na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Aby sołectwo otrzymało środki finansowe, Rada Gminy do 31 marca roku poprzedzającego jego wykorzystanie musi wyodrębnić fundusz poprzez uchwałę. Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego? Korzyścią dla gminy i danej miejscowości są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. 57

58 Najwyższe dofinansowanie otrzymują gminy o najniższych dochodach. Kwotę, jaka wpłynie do danej gminy wylicza się ze wzoru podanego w Ustawie o Funduszu Sołeckim. Środki z funduszu muszą być przeznaczone na realizację zadań, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danej miejscowości oraz sołectwa. Ponadto muszą należeć do zadań własnych gminy i powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy i Planem Odnowy Miejscowości. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Ustawa o finansach publicznych wprowadza wieloletnią prognozę finansową (WPF). Jest to nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, który ma ulepszyć racjonalność gospodarowania środkami publicznymi. Niektóre większe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości powinny znaleźć się w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy. Konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadania lub usługi publicznej w ramach rocznych programów współpracy. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wejherowo zobowiązana jest do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającą, na terenie miejscowości organizacją pozarządową, np. stowarzyszeniem. Formy współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Wejherowo, a powstałą na terenie miejscowości organizacją pozarządową mogą być prowadzone w szczególności poprzez zlecenie organizacji pozarządowej wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. Podstawą do zlecenia zadania powinien być roczny program współpracy. 58

59 Finansowanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Podstawą do podjęcia tej formy finansowania zaplanowanych zadań jest podjecie przez Radę Gminy Wejherowo w dniu 29 kwietnia 2011 roku uchwały nr VII/69/2011 w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo. Wszystkie niezbędne informacje do uruchomienia inicjatywy przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały: Załącznik nr 1 Zasady realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo. Załącznik nr 2 Wniosek o realizację zdania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. Załącznik nr 3 Deklaracja Inicjatorów/Pełnomocnika współpracy z Gminą Wejherowo w zakresie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej Załącznik nr 4 Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo: (uchwały, protokóły, regulaminy). Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Inicjatywa lokalna jest sposobem na wzmocnienie lokalnych inicjatyw i wymuszenie na samorządzie reagowania na zgłaszane oddolnie inicjatywy. Jest to również sposób na efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego i zachęcenie mieszkańców do brania spraw w swoje ręce. Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub korzystać z pomocy organizacji pozarządowej. W takim przypadku organizacja pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a organizacja może ich jedynie reprezentować. Jest to bardzo dobre narzędzie do wspierania działań lokalnych stowarzyszeń, jak również grup nieformalnych, w tym na przykład kół gospodyń wiejskich. Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu właściwego względem zamieszkania lub siedziby. Oznacza to, że adresatem inicjatywy lokalnej będzie przede wszystkim gmina, ale formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić się z wnioskiem do powiatu czy województwa. 59

60 Inicjatywa może więc swoim zasięgiem obejmować zarówno jedną ulicę, miejscowość lub gminę, jak i powiat czy województwo. Należy jednak pamiętać, że każdy ze szczebli samorządowych ma określone zadania własne, które determinuje to, czy mogą być adresatem inicjatywy lokalnej. Przykładowo, jeżeli zgłaszamy inicjatywę do powiatu musimy wiedzieć, jakie ma on zdania i co z katalogu zadań można zgłosić do powiatu, województwa i do gminy. Jak zostało to wcześniej wspomniane inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, czyli zadań jakie realizuje gmina, powiat czy województwo. Zakres przedmiotowy inicjatywy lokalnej jest określony w specjalnym katalogu. Oznacza to, że nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. W ramach katalogu znalazły się zadania z zakresu: a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; b) działalności charytatywnej; c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; f) promocji i organizacji wolontariatu; g) edukacji, oświaty i wychowania; h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; i) ochrony przyrody, w tym zieleni na wsi i w miastach; j) porządku i bezpieczeństwa publicznego. Środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania Do głównych źródeł finansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej zaliczamy: 60

61 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (PROW): W zakresie poprawy jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. W ramach wdrażania podejścia Leader, czyli przy wsparciu Lokalnych Grup Działania w ramach ogłaszanych konkursów związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Możliwości wsparcia z innych programów operacyjnych - Fundusze Europejskie Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia (Wiedza, Edukacja, Rozwój) następca PO Kapitał Ludzki. 2.Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (Polska Cyfrowa). Do krajowych funduszy i agencji wspierających działalność podmiotów gospodarczych zaliczmy: a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; b) Fundusz Pracy; c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; d) Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; e) Krajowa Agencja Poszanowania Energii; f) Fundacje wspomagające zaopatrzenie wsi w wodę. 61

62 6. Wyszczególnienie i krótka charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Do obszaru o szczególnym znaczeniu dla miejscowości zaliczają się tereny zlokalizowane w centralnej części wsi. Są to przede wszystkim działki położone wzdłuż Alei Parku Krajobrazowego (zwłaszcza działka 9/7) tuż obok zbiornika przeciwpożarowego. Niniejszy obszar stanowi zwyczajowe centrum miejscowości i jest miejscem okazjonalnych spotkań oraz umacniania więzi społecznych wśród mieszkańców. Ponadto do obszarów o szczególnym znaczeniu można zaliczyć świetlicę wiejską oraz jej okolice wraz z boiskiem sportowym i miejscami postojowymi. Boisko sportowe umożliwia organizację imprez i festynów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Z kolei obiekt świetlicy zwłaszcza poza okresem letnim przyczynia się do rozwoju kulturalnego miejscowości. Profesjonale zagospodarowanie niniejszych terenów i obiektów zgodnie z zapisami Planu Odnowy Miejscowości wydatnie przyczyni się do ich dalszego rozwoju. Ponadto na opisanym obszarze oraz na innych terenach Łężyc istotnych ze względu na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańcy zgłaszają postulaty wykonania niżej wymienionych inwestycji. Na liście zadań w kolejności od najważniejszego zostały umieszczone przedsięwzięcia, które dla lokalnej społeczności są najistotniejsze ze względu na przyjęte priorytety rozwoju. 1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łężycach. 2. Modernizacja, zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego. 3. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych przebiegających w granicach administracyjnych sołectwa Łężyce. 4. Budowa ścieżki rowerowo pieszej. 5. Budowa ścieżki do uprawiania Nordic Walking. 6. Organizacja konkursów w zakresie estetyzacji miejscowości. 7. Utworzenie ścieżki historyczno dydaktycznej. 8. Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw SOŁTYSIADA Zadania zostały opisane i uszczegółowione w załączniku nr 1 do Planu - Karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 62

63 6a. Główne wyzwania i zadania do realizacji w ramach pracy i kompetencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Współpraca ze wszystkimi mieszkańcami sołectwa, a także wspieranie i rozwój działających na obszarze sołectwa stowarzyszeń, to podstawowa wykładnia aktywności Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ponadto równie ważna jest aktywna współpraca z władzami Gminy Wejherowo polegająca na bieżącym przekazywaniu pojawiających się problemów, potrzeb i sygnałów od mieszkańców. Poniżej Pani Sołtys Wioletta Grubba przedstawia wybrane zadania możliwe do realizacji w najbliższym okresie 2 3 lat. Do zadań istotnych z punktu widzenia Łężyc można zaliczyć także: poprawę komunikacji miejskiej, czyli wydłużenie linii nr 288 o kolejne kursy autobusu do Gdyni Chyloni oraz wybudowanie brakujących przystanków autobusowych przy Osiedlu Leśnym i w Rogulewie. Warto również pamiętać, że w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji i przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez Łężyce. Teraz należy to monitorować i dążyć do tego, aby prace zostały sfinalizowane. Potrzeby są duże, przede wszystkim infrastrukturalne. Kilka tematów jest już realizowanych i zostaną pomyślnie sfinalizowane. Brakuje miejsca, z którego korzystałyby nie tylko dzieci, ale i dorośli. Większa świetlica wiejska z salą stałaby się dobrym miejscem do organizacji spotkań, np. Dnia Seniora czy warsztatów. Liczę, że uda się zrealizować ten pomysł. 63

64 7. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości, monitorowanie i ewaluacja. Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie, ustalaniem harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy miejscowości. Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości jako proces ciągły wymaga systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze. Postęp w realizacji Planu Odnowy Miejscowości będzie oceniany raz do roku na zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzać się będzie aktualizacje dokumentu. Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i ocenę postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie dokumentowany przez prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów, realizacji zadań i przedsięwzięć. Ocena ta dokonywana będzie za pomocą wskaźników w porównaniu do stanu wyjściowego. Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości są komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi w przytoczonych dokumentach strategicznych na wszystkich poziomach. Realizacja tych celów na poziomie lokalnym wpłynie na realizację celów strategicznych gminy, województwa i kraju i Unii Europejskiej. Zasady wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Planu Odnowy Miejscowości nie można wdrażać tylko poprzez same projekty, nakazy, polecenia czy inicjatywy odgórne. Realizacja musi się opierać o trwały system wartości. Mogą w tym pomóc zasady. Zasady są czymś umownym, normą społeczną, którą należy się kierować dla osiągnięcia danego celu dążąc do budowania trwałych więzi społecznych. Zasady wdrażania dotyczą Sołtysa, Radę Sołecką oraz mieszkańców danej miejscowości dla której opracowano plan. Poniższej przedstawione zasady ogniskują odpowiedzialność za przebieg odnowy na liderach i członkach grupy odnowy. Prowadzi to do wzrostu motywacji uczestników procesu odnowy i oparcia ich działania o system wartości. 64

65 Zasada 1. Zasada 2. Zasada 3. Zasada 4. Zasada 5. Odnowę miejscowości zaczynam od siebie: rozumiem istotę zagadnienia, umiem ją wytłumaczyć, jestem przekonany o słuszności sprawy, działam z wewnętrznej motywacji, rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy, przyjmuję odpowiedzialność, daję przykład. Odnowa miejscowości opiera się na wspólnym działaniu: tworzymy aktywną grupę mieszkańców wszyscy mieszkańcy wiedzą, iż przystępujemy do odnowy miejscowości, działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych. Odnowa miejscowości potrzebuje sojuszników: motorem działań na rzecz odnowy jest Sołtys, Rada Sołecka i aktywni mieszkańcy, każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje propozycję współuczestnictwa, współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności, przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie. Odnowa miejscowości wymaga systematycznego działania: określamy kalendarz działania i trzymamy się go, ustalamy miejsce, tryb i metody pracy, wszystko, co ustalimy, zapisujemy, wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy. Odnowa miejscowości opiera się na planie rozwoju i programie odnowy miejscowości: opracowujemy wizję rozwoju naszej miejscowości i stale udoskonalamy Plan Odnowy Miejscowości, zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu, określamy krótkoterminowy program odnowy, ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć. 65

66 8. Szczegółowy harmonogram opracowania Planu Odnowy Miejscowości Łężyce Praca nad planem rozwoju miejscowości przebiegała w kilku etapach. Zorganizowano łącznie 7 spotkań konsultacyjnych. W pierwszym etapie przeprowadzono spotkanie z wybraną Grupą Odnowy Wsi. W drugim z mieszkańcami sołectwa. W skład Grupy Odnowy Wsi weszła Sołtys sołectwa Łężyce Pani Wioletta Grubba, która jednocześnie była odpowiedzialna za organizację poszczególnych spotkań. Ponadto w skład grupy weszli Prezes Stowarzyszania Szansa dla Nas, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Rada Sołecka i Aktywni Mieszkańcy. Dużym wsparciem był udział w większości spotkań Pana Radnego Stanisława Bieszka. Terminarz i szczegółowe zagadnienia omawiane na poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych podano w tabelach poniżej. Odpowiedzialnymi za przebieg spotkań byli również przedstawiciel, koordynator gminny (Piotr Hebda) oraz konsultant zewnętrzny (Ryszard Zarudzki). Opis szczegółowy przebiegu poszczególnych spotkań konsultacyjnych Planu Odnowy Miejscowości i jego rezultaty. Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 1. Łężyce 1 spotkanie r wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 1 analiza istniejących problemów i wstępna analiza zasobów). Identyfikacja istniejących problemów w Sołectwie Łężyce, analiza problemów dotyczących sytuacji społecznej w sołectwie. Omówienie głównych obszarów problemowych w sołectwie, ich historia, przebieg i możliwości ich rozwiązania. Wizja lokalna sołectwa, objazd poszczególnych miejsc na terenie Sołectwa z wskazaniem istniejących uciążliwości. Wskazanie zasobów Sołectwa, wskazanie i omówienie stanu infrastruktury społecznej (świetlica Wiejska) i technicznej (kanalizacja, drogi, ujęcia wody, infrastruktura dotycząca gospodarki odpadami itp.). Wskazanie małej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Sołectwie. Przeprowadzenie wstępnej dokumentacji fotograficznej miejscowości. 66

67 Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 2. Łężyce 2 spotkanie r wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 2 analiza zasobów i istniejących kapitałów, np. społecznego, kulturowego itp.). W ramach prac z Grupą Odnowy Miejscowości Łężyce odbyło się spotkanie konsultacyjne. Moderacja i wypracowanie analizy zasobów Sołectwa Łężyce. Miała miejsce praca z arkuszem opisowym, charakteryzującym wybrane cechy Sołectwa. Ustalono zasoby wyróżniające miejscowość Łężyce i rozpoznano potencjał jakim dysponuje. Dotyczyło to w szczególności: 1. Zasobów przyrodniczych (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, rezerwaty, obszar Natura 2000, walory krajobrazu, walory przyrodnicze). 2. Dziedzictwa kulturowego (np. obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych, walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe). 3. Dziedzictwa religijnego i historycznego (np. miejsca, osoby i przedmioty kultu, święta, odpusty, pielgrzymki, tradycje, obrzędy, gwara, legendy, podania i fakty historyczne). 4. Infrastruktury społecznej (świetlica wiejska, szkoły, biblioteki, muzea, izby pamięci). 5. Infrastruktura techniczna. 6. Obiekty i tereny w ramach małej infrastruktury wiejskiej. 7. Zakładów pracy, tworzenie miejsc pracy (jakie, ile miejsc pracy, czy są mikro przedsiębiorstwa, kto prowadzi działalność gospodarczą, agroturystyka; 9. Kapitału społecznego i ludzkiego (organizacje działające na terenie miejscowości, identyfikacja, zakres działania). Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 3. Łężyce 3 - spotkanie wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 3 diagnoza c.d.). Kontynuacje pracy w ramach prac z Grupą Odnowy Miejscowości Łężyce nad Planem Odnowy Sołectwa Łężyce. Identyfikacja i analiza zasobów Sołectwa Łężyce. Praca z arkuszem i dokonanie opisu: JACY JESTEŚMY? Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości c. d. z poprzedniego spotkania (z r.); Jaka jest nasza wieś?; Co ją wyróżnia?; Jakie pełni funkcje?; Kim są mieszkańcy? Co daje utrzymanie?; Jak zorganizowani są mieszkańcy?; W jaki sposób rozwiązują problemy?; Jaki wygląd ma nasza wieś?; Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane i rozwijane?; Jak wyglądają mieszkania i obejścia?; Jaki jest stan otoczenia i środowiska? W części drugiej spotkania opracowanie - Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa - przeprowadzono z uczestnikami moderację na rzecz Analizy SWOT ocena i zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cechy wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu zestawiono określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia. 67

68 Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 4. Łężyce 4 spotkanie rok wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 4 priorytety, cele i kierunki rozwoju). Wspólne (w ramach Grupy Odnowy Miejscowości) wypracowanie na podstawie dokonanej wcześniej diagnozy i analizy SWOT priorytetów, celów szczegółowych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości Łężyce. Kluczowe pytanie animacji: CZY JEST TAKA POTRZEBA, A JEŚLI TAK TO JAKA? Określić ją w formie zadania lub przedsięwzięcia. Wypracowanie 3 priorytetów rozwojowych, 4 celów szczegółowych oraz blisko 30 zadań i przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych dla poszczególnych celów szczegółowych. Przygotowanie i opracowanie materiałów i przesłanie ich przed spotkaniem w formie elektronicznej. Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 5. Łężyce 5 spotkanie rok wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 5 priorytety, cele i kierunki rozwoju). Kontynuacja pracy w ramach prac z Grupą Odnowy Miejscowości Łężyce nad Planem Odnowy Sołectwa Łężyce. Kolejne drugie spotkanie dotyczące wspólnie wypracowanych na podstawie dokonanej wcześniejszej diagnozy i analizy SWOT priorytetów, celów szczegółowych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości Łężyce. Określono, zidentyfikowano daną potrzebę w formie zadania lub przedsięwzięcia dla PRIORYTETU 1. Poprawa stanu infrastruktury; dla Celu szczegółowego 1. Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktury technicznej w Łężycach; dla Celu szczegółowego 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej miejscowości Łężyce. Dla PRIORYTETU 2. Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców Łężyc. Dla Celu szczegółowego 1. Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina świetlica 6. Łężyce 6 spotkanie rok wiejska Animacja społeczności lokalnej. (Krok 6 identyfikacja zadań do realizacji w pierwszych 2-3 latach). Wsparcie i pomoc w opracowaniu karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości w Sołectwie Łężyce. Zidentyfikowano 6 zadań taki jak: 1 - Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych przebiegających w 68

69 granicach administracyjnych sołectwa Łężyce. 2 - Rozbudowa, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łężycach. 3 - Rozbudowa i odnowa boiska sportowego. 4 - Budowa ścieżki rowerowo pieszej lub kładki rowerowo pieszej. 5 - Budowa ścieżki Nordic Walking. 6 - Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw o puchar przechodni Wójta Gminy - SOŁTYSIADA Wypracowanie dla wymienionych powyżej zadań nazw przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, celu planowanego zadania, wypracowanie opisu zadania (krótko) istotne sprawy, wypracowanie harmonogramu realizacji, wypracowanie kwoty końcowej zadania z wskazaniem źródła jej pozyskania). Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 7. Łężyce 7 spotkanie świetlica wiejska r Program spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami dotyczącego Planu Odnowy Miejscowości Łężyce. 1.Co to jest Plan Odnowy Miejscowości! 2.Po co i dla kogo tworzymy Plan Odnowy. 3.Jakie korzyści daje mieszkańcom opracowanie Planu Odnowy Miejscowości. 4.Główne problemy Sołectwa Łężyce. 5.Zadania do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości Łężyce na okres Źródła finansowania zaplanowanych zadań w ramach POW Łężyce do roku Co powinni zrobić mieszkańcy aby im się udało zrealizować przyjęty plan działań. Omówiono z mieszkańcami głównie założenia Planu Odnowy Miejscowości Łężyce na lata Każdy uczestnik miała możliwość wniesienia uwag do aktualnej wersji dokumentu. Wszystkie propozycje spisano z informacją o ich uwzględnieniu w dalszych pracach nad Planem Odnowy. Uzgodniono zasady kolejnych działań w ramach trwających konsultacji z mieszkańcami. Termin kolejnego spotkania konsultacyjnego uzgodniono na dzień r. na godzinę w świetlicy wiejskiej w Łężycach. Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 8. Łężyce 8 spotkanie świetlica wiejska Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami dotyczącego Planu Odnowy Miejscowości Łężyce. Każde z wymienionych spotkań zostało udokumentowane poprzez zarchiwizowaną listę obecności. Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było opracowanie zebranych materiałów. Za tą część pracy odpowiedzialny był konsultant zewnętrzny (R. Zarudzki) przy współpracy z Piotrem Hebdą pracownikiem UG Wejherowo. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie, a następnie uzupełniono o informacje zebrane na podstawie danych statystycznych 69

70 udostępnionych przez Urząd Gminy. Przy opracowywaniu dokumentu korzystano również z lokalnej bazy danych statystycznych GUS Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdańsku. Wykorzystano także informacje udostępnione przez mieszkańców miejscowości Łężyce oraz dane historyczne z zasobów bibliotecznych, archiwów i dostępnych danych z Internetu. Tak zebrane informacje uporządkowano i opisano w kolejnych rozdziałach zgodnie z zapisami podanymi w spisie treści. Ostatnim etapem opracowania planu odnowy jest przyjęcie Uchwały Zebrania Mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Łężyce na lata Następnie Rada Gminy podejmuje podobne czynności przyjmując Uchwałę na posiedzeniu Rady Gminy o przyjęciu planu do wdrażania. Teraz pozostaje już tylko codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących lokalna społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 70

71 Załącznik nr 1. Karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. Karta nr 1 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łężycach. (G, S) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Przykładowe przeznaczenie Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z jej doposażeniem. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łężycach. Do zamierzonych działań można zaliczyć a. wybudowanie pomieszczenia socjalno/kuchennego, b. wybudowanie pomieszczenia gospodarczo - porządkowego umożliwiającego zadbanie o utrzymanie czystości i porządku w świetlicy oraz pomieszczenia magazynowego, c. poprawa warunków lokalowych poprzez wybudowanie pomieszczeń dodatkowych np. sali umożliwiającej organizowanie większych imprez okolicznościowych, spotkań z okazji uroczystości np. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, organizowanie szkoleń itp., d. stworzenie warunków łatwiejszego dostępu do informacji poprzez utworzenie czytelni internetowej, e. przystosowanie budynku świetlicy w sposób umożliwiający korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym i starszym. Rezultatem planowanych działań będzie nadanie nowych lub rozwój już istniejących funkcji świetlicy (np. kulturotwórczych, wychowawczych i dydaktycznych). W wyniku realizacji zadania: a. zostaną zorganizowane zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne dla osób dorosłych, b. zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne, c. nastąpi poprawa warunków dostępu do wiedzy, życia towarzyskiego, zabawy i aktywności społecznej, Planowana do realizacji inwestycja umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki miejscowości oraz wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości oraz w istotny sposób zapewni wzrost aktywności i integracji mieszkańców. Planowane lata realizacji: Szacunkowy koszt brutto: zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata , Ministerialny Program Wieloletni Kultura +, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 71

72 Karta nr 2 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego. Modernizacja, zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego (G, S) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Przykładowe przeznaczenie Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach. Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców oraz zintegrowanie młodzieży, dzieci i dorosłych poprzez modernizację i wyposażenie boiska sportowego Realizacja inwestycji dotyczy wykorzystania terenu boiska położonego za starą szkołą w Łężycach. W sołectwie jest to jedyny teren (należący do Gminy Wejherowo), gdzie można przeprowadzić tego typu inwestycję. W ramach realizacji zadania przy boisku powinien zostać wybudowany parking, bezpieczne dojście oraz dogodny dojazd do planowanej inwestycji. Teren boiska powinien zostać oświetlony i ogrodzony. Z kolei murawa powinna zostać wykonana z nawierzchni trawiastej. Kolejnym etapem zadania jest budowa przy boisku kortu tenisowego, bieżni, boiska do siatkówki, badmintona i kosza. Wskazane jest również wykonanie małej trybuny z ławeczkami. Inwestycja przyczyni się do lepszego spędzania wolnego czasu i aktywności młodzieży. Zostanie wykorzystana do zawodów, festynów i turniejów. 6. Harmonogram realizacji: Planowane lata realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania. Szacunkowy koszt brutto: zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata

73 Karta nr 3 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych przebiegających w granicach administracyjnych sołectwa Łężyce. (G, S, I) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Przykładowe przeznaczenie Cel szczegółowy 1. Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktur technicznej w Łężycach. Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Łężyce poprzez modernizację ulic gminnych (w tym m.in. Dębowej, Kasztanowej, Jarzębinowej i Limbowej) przy wykorzystaniu płyt drogowych typu iomb. W Łężycach istnieje już kilka dróg, które zostały zmodernizowane przy wykorzystaniu płyt iomb. Pozostałe ulice to drogi gruntowe, nieutwardzone i wymagające ciągłych remontów. Nie spełniają one podstawowych standardów jakości oraz nie posiadają wydzielonego pasa ruchu dla pieszych. Projekt budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych przebiegających w granicach administracyjnych sołectwa Łężyce będzie dotyczyć (przy wykorzystaniu płyt drogowych typu iomb) przykładowych odcinków ulic: - Dębowej zlokalizowanej w Głodówku, - Kasztanowej zlokalizowanej w Rogulewie, - dokończenia budowy Jarzębinowej. Ponadto wraz z montażem płyt iomb zostaną wykonane ograniczniki prędkości w postaci wyniesień, w co najmniej dwóch miejscach na każdej z ulic. Przed podjęciem prac modernizacyjnych do zadań projektanta będzie należało sprawdzenie gruntów pod kątem geodezyjnym wymiarów i usytuowania ulic. Wykorzystanie materiału w postaci płyt iomb, nie będzie utrudniać w przyszłości budowy sieci kanalizacji, gdyż jest to materiał, który można bez uszkodzeń dość łatwo rozebrać. Modernizacja wyżej wymienionych ulic należących do jednych z głównych szlaków komunikacyjnych miejscowości zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania Planowane lata realizacji: Szacunkowy koszt brutto: zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Środki Stowarzyszenia, Gminy Wejherowo i zakładu Eco Dolina Sp. z o.o. 73

74 Karta nr 4 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa ścieżki rowerowo pieszej (I) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach. Promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność sportową. 5. Przykładowe przeznaczenie Ścieżka rowerowo piesza zostanie wykonana z asfaltu (wraz z montażem ławeczek oraz stojaków na rowery) na ulicy Al. Parku Krajobrazowego od nr 42 do skrzyżowania przy ul. Marszewskiej (na odcinku ok. 3 km.) w kierunku Gdyni/Koleczkowa. Niewykluczone, że w przyszłości inwestycja stanie się częścią większego projektu skoordynowanego przez Samorząd. Ścieżka ma za zadanie propagowanie: - aktywnych form wypoczynku, - zdrowego trybu życia, - promocję walorów przyrodniczych oraz historycznych sołectwa Łężyce, - promocję przyjaznej dla środowiska i korzystnej dla zdrowia turystyki rowerowej poprzez integrację i aktywizację mieszkańców. Realizacja w/w projektu przyczyni się do powstania nowego produktu turystycznego i podniesie atrakcyjność turystyczną naszego sołectwa. Mieszkańcy oraz goście będą mogli aktywnie spędzać wolny czas, korzystając z oznakowanej trasy rowerowej. Oprócz tego ścieżka rowerowo piesza dla mieszkańców będzie drogą bezpieczeństwa do/i z pracy Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania Planowane lata realizacji: Szacunkowy koszt brutto: zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 74

75 Karta nr 5 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa ścieżki do uprawiania Nordic Walking (S) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocja aktywności fizycznej i sportowej poprzez utworzenie ścieżki do uprawiania Nordic. 5. Przykładowe przeznaczenie Ścieżka Nordic Walking będzie położna i oznakowana na terenie sołectwa Łężyce. Proponowane trasy ścieżki Nordic Walking: 1. ul. Wierzbowa trasa kierunek Gdynia Cisowa / Rumia / (las) - przejście przez ul. Al. Parku Krajobrazowego cmentarz polsko radziecki wyjście ul. Leśna 2. ul. Topolowa w kierunku jednostki wojskowej wyjście ul. Dębowa 3. ul. Limbowa wyjście na ulicy Marszewskiej. Ścieżka Nordic Walking ma za zadnie propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej (na co dzień i od święta ) nie tylko wśród mieszkańców, ale również osób aktywnych sportowo spoza terenu sołectwa Łężyce. Wykonanie ścieżki Nordic Walking doprowadzi także do integracji i dobrej zabawy w gronie sąsiadów i mieszkańców całej wsi. Oprócz tego inwestycja przyczyni się do promocji okolicznych lasów i terenów jako miejsca do aktywnego i zdrowego wypoczynku Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania Planowane lata realizacji: Szacunkowy koszt brutto: zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata

76 Karta nr 6 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Organizacja konkursów w zakresie estetyzacji miejscowości. (S) 2. Priorytet: PRIORYTET 2. Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców Łężyc Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Cel szczegółowy 1. Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. Pobudzenie aktywności mieszkańców w zakresie dbałości o estetykę wsi oraz uatrakcyjnienie miejscowości zarówno dla przybywających gości oraz turystów. 5. Przykładowe przeznaczenie Zorganizowanie i ogłoszenie konkursu na najciekawiej udekorowaną nieruchomość z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku (zima) oraz z okazji Świąt Wielkiej Nocy (wiosna). Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: posiadłość rolnicza oraz posiadłość nierolnicza. Zostanie opracowany regulamin konkursu, który będzie szczegółowo określał jego zasady i tryb przeprowadzenia Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania cyklicznie od 2014 r. Szacunkowy koszt brutto: zł PROW ; środki gminne oraz stowarzyszenia lub darczyńców z firm mających siedzibę na terenie Sołectwa Łężyce 76

77 Karta nr 7 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Utworzenie ścieżki historyczno-dydaktycznej (S) 2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury Cel szczegółowy: Cel planowanego zadania: Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w Łężycach. Podniesienie świadomości historycznej wśród turystów i mieszkańców wsi Łężyce poprzez oznakowanie oraz wytyczenie ścieżki historycznodydaktycznej 5. Przykładowe przeznaczenie Ścieżka historyczno-dydaktyczna (w oparciu o istniejące już drogi i szlaki) zostanie oznakowana na terenie sołectwa Łężyce czterema tablicami dydaktycznymi. Trasa zaplanowanej ścieżki będzie składać się z 3 odcinków. Odcinek 1 - dworek Roszczynialskich-Ośrodek Jeździecki Pomeraniadalej wzdłuż jednorodzinnej zabudowy Aleją do ulicy Wierzbowej(szlak rowerowy niebieski) - rozwidlenie na końcu ulicy Wierzbowej; na lewo(dalej szlakiem pieszym zielonym) do pomnika ofiar pól minowych; na prawo (dalej szlakiem rowerowym niebieskim) do Rezerwatu Cisowa Odcinek 2- start także przy dworku Roszczynialskich, wzdłuż Alei do ulicy Leśnej-cmentarz wojenny-dalej szlakiem rowerowym niebieskim lub konnym do Zagórskiej Strugi-dalej czarnym szlakiem Zagórskiej Strugi do szlaku czerwonego Wejherowskiego do Łężyce Gacyny - szlak pieszy zielony do osady leśnej Łężyce-Głodówko(Cyprysik Lawsona, torfowisko) Odcinek 3-start ul. Limbowa (Łężyce-Głodówko)szlak czerwony Wejherowski - Jagdschloss - dalej szlakiem Wejherowskim do głazów narzutowych niedaleko Rezerwatu Cisowa-powrót tą samą trasą lub niebieskim szlakiem rowerowym do ul. Wierzbowej Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania Lata Wykonanie oraz montaż tablic około zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , środki stowarzyszenia 77

78 Karta nr 8 zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw - SOŁTYSIADA 2014 (S) 2. Priorytet: 3. Cel szczegółowy: PRIORYTET 2. Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców Łężyc. Cel szczegółowy 1. Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. 4. Cel planowanego zadania: Celem zadania jest Integracja Sołectw w gminie Wejherowo, budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami wsi a sąsiednimi miastami, generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców Przykładowe przeznaczenie Harmonogram realizacji: Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania SOŁTYSIADA zostanie zorganizowana przez sołectwo Łężyce i Gminny Ośrodek Kultury w Wejherowie. Do zabawy zaproszonych zostanie 15 sołectw z obszaru gminy Wejherowo oraz przedstawiciele wybranej Rady Dzielnicy w Gdyni. Na rozgrzanie zapału jako pierwszą konkurencję proponuje się przeciąganie liny. Kolejną konkurencją będzie strzelanie do tarczy biatlonowej. Ponadto planuje się układanie wieży ze słomy. Następną konkurencją będzie szycie stroju według własnego pomysłu na męskim modelu. Następnie po zabawie w krawca przychodzi czas na konkurencję siłową, którą będzie przewracanie ogromnej opony. Z konkurencji można zaproponować Przewodnika niewidomego. Zadanie polega na tym że, 1 osoba prowadzi tylko i wyłącznie komendami głosowymi drugą osobę z zawiązanymi oczami po wyznaczonym torze slalomem między pachołkami. Kolejną konkurencją może być Rzut oszczepem dla pań oszczep o masie 600 gr, a dla panów oszczep o masie 800 gr. Ostatnią konkurencją jest bieg z jajkiem na łyżce w buzi. Ponadto dla wszystkich planuje się ugotować za darmo grochówkę oraz przeprowadzić loterię fantową z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Sędziami którzy będą czuwać nad sprawiedliwym wykonywaniem konkurencji oraz przyznawać punkty będą osoby społecznego zaufania w Sołectwie. lipiec sierpień 2014 lub 2015, lub 2016 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju (tzw. Małe Projekty ), Środki Finansowe Sołectwa, Budżet Gminy Wejherowo, Sponsorzy 78

79 Załącznik nr 2. Miejscowość Łężyce w oku aparatu fotograficznego. Szczególnym miejscem na obszarze sołectwa Łężyce jest Cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich, związany z walkami w marcu 1945 roku, pomnik pól minowych, ruiny szpitala niemieckiego oraz linia okopów. Ponadto miejscowość w swojej przeszłości miała mało znaną spuściznę dziedzictwa historycznego, dotyczy to w szczególności toczonych na tym terenie wojen w XVIII i XIX w. Pomnik żołnierzy polskich i radzieckich którzy zginęli w marcu 1945 r. (zdj. za https://maps.google.com) Powyżej pomnik żołnierzy polskich i radzieckich, którzy zginęli w marcu 1945 r. Było to miejsce intensywnych walk we wrześniu 1939 roku i podczas wyzwalania Gdyni w marcu 1945 roku. Znajduję tu starannie utrzymany cmentarz z pomnikiem żołnierzy polskich (1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte) i żołnierzy radzieckich. Na cmentarzu w mogiłach spoczywa 4281 żołnierzy, którzy zginęli w okolicznych miejscowościach. Jest również osobny pomnik ufundowany przez gminę Wejherowo z krzyżem prawosławnym (poniżej). Łężyce cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w walach z hitlerowskim najeźdźcą w marcu 1945 r. (zdj. za https://maps.google.com) 79

80 Łężyce cmentarz wojenny groby polskich i radzieckich żołnierzy wśród alei drzew - na wiecznej warcie (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce - cmentarz wojenny - (wyk. Joanna_Su) (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce - cmentarz wojenny c.d. i konie (zdj. za https://maps.google.com) 80

81 Niedaleko jednostki wojskowej znajdują się ruiny stanowiska dalmierza niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Łężyce schron dalmierza niemieckiego BATERII artyleryjskiej przeciwlotniczej 5/259 Marine-Flak-Batterie "Lensitz" (Flakleitstand ruiny); (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce: FuMO-371 Jagdschloß (Kriegsmarine) (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce FuMO 371 Jagdschloss (Kriegsmarine radar - 5. Marine- Flugmelde-Abteilung); (zdj. za https://maps.google.com) 81

82 Droga leśna prowadząca z Łężyc do cmentarza w Rumi; (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce stado koni; (zdj. za https://maps.google.com) Wierzba Łężyce; (zdj. za https://maps.google.com) 82

83 Grób wojenny na obszarach leśnych Łężyc; (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce, czerwony szlak; (zdj. za https://maps.google.com) Domax Sp. z o.o Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, Łężyce, Koleczkowo, Polska domax.com.pl (zdj. Za https://maps.google.com) 83

84 Łężyce główna część wsi; (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce; (zdj. za https://maps.google.com) Łężyce; (zdj. za https://maps.google.com) 84

85 Załącznik nr 3. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanych zadań na rzecz Sołectwa Łężyce za okres 10 lat ( ) w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Szansa dla Nas. 2005: Budowa sieci wodociągowej w Łężycach. Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,46 zł 2006: Urządzenie we wsi Łężyce boiska, szatni i placu zabaw przy boisku (remont i przebudowa szkoły); Udział w kosztach: Stowarzyszenie zł 2006: Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Łężyce Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,0 zł 2006: Estetyzacja zbiornika wodnego oraz placu zabaw wraz z jego wyposażeniem; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,00 zł 2007: Budowa nowych punktów oświetleniowych we wsi Łężyce, m.in. ulice: Fiołkowa, Kasztanowa, Dębowa oraz budowa oświetlenia wraz z SO wzdłuż ulic: Jarzębinowej, Kalinowej, Akacjowej; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,0 zł 85

86 2008: Budowa nowych punktów oświetleniowych w sołectwie Łężyce; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,00 zł 2009: Zakup i ułożenie płyt IOMB w sołectwie Łężyce ul. Wierzbowa; Udział w kosztach: Stowarzyszenie 4 977,6 zł 2009: Budowa nowych punktów oświetleniowych wraz z kablem zasilającym i szafką SO w sołectwie Łężyce na ulicach: Topolowej, Jałowcowej, Al. Parku Krajobrazowego oraz przy pętli autobusowej Łężyce; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,00 zł 86

87 2009: Utwardzenie płytami IOMB ulicy Topolowej; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,57 zł 2011: Zaprojektowanie oraz rozmieszczenie tablic informacyjnych w sołectwie Łężyce; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,02 zł 2011: Budowa kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,84 zł 2012: Wykonanie stalowego ogrodzenia wokół kapliczki Udział w kosztach: Stowarzyszenie 6 913,83 zł 87

88 Aleja Parku Krajobrazowego 2012: Sfinansowanie oświetlenia przy ul. Obwodowej i Alei Parku Krajobrazowego oraz utwardzenie płytami IOMB ulic: Jałowcowej, Świerkowej, Fiołkowej; Udział w kosztach: Stowarzyszenie ,00zł 2012: Sfinansowanie wykonania operatu szacunkowego w związku z budową sieci kanalizacyjnej; Udział w kosztach: Stowarzyszenie 2 152,50 zł 88

89 89

Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski (kaszb. ) na lata 2014-20202020

Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski (kaszb. ) na lata 2014-20202020 Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski (kaszb. ) na lata 2014-20202020 Gmina Wejherowo; Powiat Wejherowski; Województwo Pomorskie Sołectwo Nowy Dwór Wejherowski Nowy Dwór Wejherowski, 2014 r. Tu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

wybranych sołectw w gminie wiejskiej Wejherowo (cz. 1) Ryszard Zarudzki

wybranych sołectw w gminie wiejskiej Wejherowo (cz. 1) Ryszard Zarudzki Konferencja: Wczoraj, dziś i jutro wiejskich organizacji pozarządowych ; Forum Wiejskich; Łysomice k/torunia; Termin: 10 11 czerwca 2013 r.; Ryszard Zarudzki; Wybrane instrumenty na rzecz aktywizacji i

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL /474 /2014 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski

UCHWAŁA NR XL /474 /2014 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski UCHWAŁA NR XL /474 /2014 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 3 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu wysokiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy WYDAWNICTWA Kwartalnik Gawron Istnieje od 1991 roku, od stycznia 2000 roku był wydawany przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od połowy 2010 roku jest wydawany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo