P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia Numer aktu 6 Kadencja Kadencja P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Na Sesji podjęto następującą uchwałę: - uchwała Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Borzęcinie w sprawie diet dla sołtysów.

2 P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Przewodniczący Rady Gminy Józef Nabiał o godzinie 10 otworzył VI-ą sesję Rady Gminy w Borzęcinie, witając radnych oraz pozostałych gości. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi zał. nr 1-2 Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad, który stanowi zał. nr 3 do protokołu, Przewodniczący zapytał czy do proponowanego porządku obrad są jakieś uwagi. Pan Latocha powiedział, iż na Komisji Rewizyjnej poruszono sprawę diet dla sołtysów, wnioskuję by sołtysi za udział w posiedzeniach sesji pobierali diety w wysokości 75zł. Poddano pod głosowanie wniosek radnego Latochy dot. ustalenia diet dla sołtysów, jednogłośnie przyjęto powyższy wniosek. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad jak niżej, za powyższym głosowali wszyscy członkowie, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) sprawozdania Komisji Oświaty, 4) przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, 5) ustalenie diet dla sołtysów, 6) wyjazd w teren kontrola szkół, dróg i inwestycji gminnych, 7) zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący odczytał zaproszenie na spotkanie w dniu 7.03.br. kampanii informacyjnej przed akcesją z Unią Europejską, które stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 3. Sprawozdanie Komisji Oświaty. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty w kwestii gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 Pani Kubala poinformowała, iż w dniu 26 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w związku z tym, że projekt uchwały gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r. wpłynął po ostatniej sesji do 00

3 ponownego rozpatrzenia i opiniowania przez Komisję Oświaty., więc zwołano Komisję, w której uczestniczył p. Wójt, skarbnik, dyr. GOK, jak również uczestniczyli 2 panowie z stowarzyszenia GKS w Borzęcinie. Pierwszy wniosek Komisji dot. w zadania II - po pkt. 4 wnioskuje się dopisanie pkt. 5 o treści doposażenie świetlic w komputery na terenie gminy. Pan Żurek Tomasz opracował program w ramach, którego w pierwszej wersji Komisja wnioskowała aby każda świetlica wiejska bądź szkoła została doposażona w kawiarenkę internetową i niezbędny sprzęt. Z racji tego, że realizacja tego zadania podyktowana jest pewnymi trudnościami na dzień dzisiejszy, gdyż nie wszystkie świetlice mają łącze telefoniczne, połączenie to byłoby na zasadzie modemu, więc wniosek Komisji został ograniczony do uruchomienia na terenie gminy 1 punktu, gdyż Komisja przedstawiła wyliczenie strat i zysków, koszt uruchomienia, jeżeli okaże się, że program się przyjął, zda egzamin, to wówczas można się zastanowić nad tym by punkty zostały uruchomione w pozostałych miejscowościach. Przed podziałem środków finansowych na rok 2003, odczytano pismo Kier. GOPS z prośbą o przeznaczenie środków z GPPRPA w wysokości 5.000zł na dożywianie. Odczytano zapotrzebowanie poszczególnych świetlic wiejskich złożone przez Dyr. GOK w Borzęcinie, który chce by zostały doposażone jeżeli nie teraz to w przyszłości, co pozwoli na podniesienie poziomu świadczonych usług, jak również wzbudzi większe zainteresowanie młodzieży i zachęci do korzystania i spędzania więcej czasu przez dzieci, młodzież w świetlicach. Plan finansowy został zmieniony ze względu na wprowadzony dodatkowy paragraf, o którym wspomniałam, została wprowadzona kwota z roku 2001 w wysokości zł, łączna kwota planowana na rok 2003 wynosi zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostają obniżone do kwoty zł, - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych pozostaje w niezmienionej wysokości, ponieważ na p. Wójt na Komisji powiedział, że na dzień dzisiejszy nie zamierza zmieniać składu Komisji. wynagrodzenie opiekunów półkolonii Komisja zmniejszyła o 2.000zł, uzasadniając tym, iż obecnie wielu nauczycieli jest bez pracy, są emeryci, renciści, mogą to zrobić taniej, a mają uprawnienia do opieki i prowadzenia półkolonii, 6.000zł 5.000zł

4 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł w tym: zakup żywności dla dzieci na półkolonii 2.000zł Zakup lektur dla GK Rozw. Probl. Alkoh. i szkół, kwota do tej pory była wielce zawyżona, ograniczyliśmy ją do kwoty 1.000zł, jedna publikacja kosztuje 37zł, uznaliśmy za stosowne aby w taką publikację wyposażone były wszystkie biblioteki, natomiast inne pozostałe ulotki nie muszą być w takiej ilości zakupywane, z racji tego że są zbyteczne, ktoś je wrzuca do kosza. Zabezpieczenie środków na uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej wraz z siłownią i wyposażeniem komputerowym w Borzęcinie Górnym. Stanowisko p. Wójta było takie, że jest konieczność uruchomienia takiej świetlicy, gdyż gmina przejmie Ośrodek Zdrowia, by docelowo prowadzić gabinet rehabilitacyjny, chodzi o zakup atlasu 8 stanowiskowego kwota ok zł, gdzie pod taki gabinet zwolniło się pomieszczenie na hali, więc można to postawić. Z racji tego, że p. dyr. GOK-u, poinformował nas, że nie było informacji, czy ta proponowana kwota w wys zł miała objąć wszystkie świetlice wiejskie, a nie tylko doposażenie hali. Więc stosunkiem głosów 4:1 Komisja wnioskuje by przeznaczyć kwotę zł na zakup atlasu, a pozostałe pieniądze trafiłyby do poszczególnych świetlic wiejskich, by z tych pieniędzy mogła skorzystać młodzież z rodzin dysfunkcyjnych., tj. dofinansowanie doposażenia świetlic w komputery dla młodzieży na terenie gminy 1.000zł zł zł 4300 zakup pozostałych usług w tym: zł - udział młodzieży szkolnej w koloniach, półkoloniach, obozach tzw zł zielone szkoły. - dofinansowanie kursów tańca dla młodzieży szkolnej, Komisja kierowała 2.000zł się tym, iż p. Przepiórka zatrudniony przez GOK, jako instruktor, nauczyciel muzyki nie wyraża zgody na to by bez dodatkowej odpłatności te dzieci mogły korzystać z tych kursów w Bielczy i w Borzęcinie Dolnym, bez dowożenia dzieci do Borzęcina Górnego. Rodziców nie stać na pokrycie tych kosztów, więc uważamy, że zorganizowanie kursów tańca też mieści się w ramach tych działań, więc Komisja proponuje, jak powyżej.

5 Dożywianie dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych i alkoholowych, środki na powyższy cel zostały zwiększone, w związku ze złożonym wnioskiem Kier. GOPS w Borzęcinie o kwotę 4.000zł czyli do kwoty zł -udział młodzieży szkolnej w teatrach o tematyce p. alkoholowej inarkomanii - dowóz dzieci szkolnych na półkolonie i inne imprezy o tematyce p. alkoholowej 2.000zł Zabezpieczenie środków na szkolenia i delegacje służbowe,/gk RPA/ koszt szkolenia takiej osoby, która docelowo posiadałaby uprawnienia socjoterapeuty, czyli mogłaby być zatrudniona fachowo do uruchomienia tej świetlicy, koszt tego szkolenia wynosi 6.000zł roczny kurs organizowany w Warszawie. W 2002r w ogóle takich działań nie było, z 2001r. zostało 38 tys. zł. więc proponujemy pozostawić kwotę w wys zł rozeznając możliwość zrobienia takiego szkolenia na miejscu, bez kosztów delegacji i dojazdów do Warszawy. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników świetlic, GOK, nauczycieli w zakresie socjoterapii zł Badania lekarskie dla osób uzależnionych od alkoholu 1.000zł, badanie takie prowadzone jest po prawomocnym orzeczeniu wydanym wyrokiem sądowym, o osobie podlegającej leczeniu, Komisja uważa, że są takie przypadki, a kwota ta wystarczy może na jedną osobę to warto się spierać i pomagać. Zabezpieczenie środków dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu probl. alkoholowych 1.000zł, tu mogą szkolić lekarze, ksiądz, caritas, więc uważam, że 1.000zł to kwota aż za nadto zł Komisja wnioskuje przyjęcie propozycji gminnego programu na 2003r., po uwzględnieniu proponowanych zmian. Komisja Oświaty chciała się zapoznać z merytorycznym działaniem klubu sportowego, czyli na jakiej zasadzie zostało zawiązane stowarzyszenie, ile mamy sekcji sportowych, jakie są zasady powoływania Zarządu, /kto go powołuje, kto odpowiada/, Zapytano Prezesa, jak widzi tą działalność, czy spełnia swoje zadania. Sugestie tych Prezesów były następujące: by rozważyć możliwość powołania koordynatora gminnego ds. sportu, z uwagi na to, że pochłania to bardzo dużo ich prywatnego czasu. Oświadczenie było jedno, zarówno p. Prezesa, jak również p. księgowej, że wykonuje p. księgowa te czynności w 100% społecznie, bez żadnego wynagrodzenia, taką informację otrzymała Komisja. Natomiast p. Prezes Sworniowski sugerował nam taką rzecz, z uwagi na to, że do tej pory miał pomoc ze strony śp. P. Zdzisława Klisiewicz, gdzie w obecnej chwili bardzo dużo obowiązków spadło na niego, gdyż dowoził młodzież, udziela własnego samochodu, więc proponuje rozważyć możliwość prawną, merytoryczną, odłączenia spraw finansowych stowarzyszenia pod kontrolę i nadzór Urzędu Gminy. Skarbnik wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości. Radca powiedziała, iż nie ma prawnej możliwości. Pani Kubala powiedziała, że czeka na taką odpowiedź, bo wiem co było przy tworzeniu się tych stowarzyszeń, wówczas też powoływano się na ta ustawą o finansach, ale niemniej jednak Ci Prezesi uczestniczyli w tym posiedzeniu i ja zobowiązałam się, że przedłożę wnioski i poinformujemy czy prawnie jest to możliwe.

6 Komisja wnioskuje o zmianę uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /alkoholów twardych/, gdzie do tej pory ustalono by na terenie gminy tych punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży było 3. Natomiast gastronomii jest 10. Komisja Oświaty wnioskuje o zwiększenie o 100% czyli do 6 punktów, więc wnioskujemy o zmianę uchwały tylko w tym punkcie, pozostała część uchwały utrzymujemy w brzmieniu jak dotychczasowym, gdyż są tam określone okoliczności, jakie wymogi należy spełnić by takie zezwolenie otrzymać. Ograniczenie punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy w żaden sposób nie ogranicza spożycia a wręcz przeciwnie ułatwia nam nielegalny obrót alkoholem i te pieniądze, które z zezwoleń mogą wpłynąć do budżetu, po prostu uciekają w prywatne kieszenie tym, którzy się tym trudnią. Zapytano czy są jakieś uwagi, pytania. Pan Małek zapytał czy Komisja Oświaty rozpatrywała przed poprzednią sesją projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pani Kubala powiedziała, że rozpatrywała. Pan Małek powiedział, iż Komisja Prawa wnioskowała o zmianę składu osobowego członków Komisji, co wyjaśniono, że Wójt może dokonać takiej zmiany. Propozycją p. Myrlaka było obniżenie diet wszystkich członków Komisji gminnej do wysokości diet wszystkich Komisji Rady Gminy. Radny zapytał czy Komisja kierowała się zabierając z kwoty 25 tys. proponowanej na zabezpieczenie środków celem uruchomienia świetlicy socjoterapeutycznej wraz z siłownią zmniejszając to na kwotę zł, a zł przeznaczając na dożywianie. Kwota zł gwarantuje utrzymanie tej świetlicy i doposażenie w niezbędne środki, które będą potrzebne na hali sportowej. Przeznaczenie tylko zł, spowoduje to, że te pieniądze się rozpłyną, bo nikt ich nie wykorzysta, będzie ich po prostu za mało. Moim wnioskiem jest utrzymanie 3 punktów sprzedaży alkoholi tzw. twardych. Przewodniczący Rady powiedział, iż kwestia, co do ilości członków Komisji, leży w gestii p. Wójta. Odnośnie ilości punktów, to sprawa dogłębnie została omówiona przez p. Kubala. Pani Kubala powiedziała, iż przedstawiła opinię Komisji Oświaty do gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r., takie samo prawo nie mniejsze ma każda Komisja i każdy Przewodniczący i wszystkie wnioski mogą być uwzględnione przez aklamację czy przez głosowanie. Nikt panu nie odbiera głosu i pan może swoje wnioski ponowić i będziemy się nad tym zastanawiać. Radca wyjaśniła, iż uchwała dot. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu bądź poza miejscem jest przepisem prawa gminnego i zupełnie ma inny charakter taka uchwała, w inny sposób się tworzy i wymaga opinii wszystkich Komisji Rady i zupełnie w innym trybie może być powoływana. Art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości daje tytuł do zmiany liczby punktów, jeżeli to wynika z gminnego programu alkoholowego. Zmiana tej uchwały musiałaby wynikać z programu, że liczbę punktów można by było zwiększyć, jest to odrębne zagadnienie, to nie może być przy okazji programu podejmowana uchwała, po prostu musi być rozpracowana, ale z art. 12 tej ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości wynika wprost, że to musi wynikać z tego programu na dany rok., więc trzeba by wprowadzić jakiś odpowiedni zapis, ja nie widzę tytułu do zwiększania liczby punktów, ale ja to pozostawiam ocenie Wysokiej Rady w zupełnie odrębnym trybie, musi wynikać to z programu. Uchwała ta nie może być integralną częścią programu. Pani Kubala mówi, iż uchwała o wychowaniu w trzeźwości nie określa, że jeżeli jest 10 tyś. to ma być 5 punktów. Radca wyjaśniła, iż o tym decyduje Rada. Ja tylko w kwestii formalno-prawnej, że nie może być przy okazji programu uchwalana tego typu uchwała i, że musi to wynikać z programu, o czym mówi art. 12 tej uchwały. Pan Żurek mówi, iż omawiamy program profilaktyki problemów alkoholowych, kwota

7 10.000zł to minimalna kwota, która pozwoli zakupić coś konkretnego do tej sali gimnastycznej. Przedstawione zapotrzebowania na pewno nie będą w pełni zaspokojone, ale w części na pewno będą zaspokojone świetlice, z informacji wiemy, że atlas kosztuje ok zł, jeżeli to będzie spełniało swoje zadanie, to po dodatkowych wpływach można jeszcze uzupełnić i dodatkowo wyposażyć. Odnośnie zwiększenia liczby punktów sprzedaży na wynos, których obecnie mamy 3 punkty, gdzie 10 mamy tzw. gastronomii to chcę powiedzieć, że te punkty omijają naszą uchwałę Rady Gminy w Borzęcinie, sprzedając w cenach detalicznych alkohol, od tyłu, gdzie od przodu jest wejście. Znane są przypadki istnienia tzw. melin i jedną z przyczyn to, to że na 7 sołectw mamy tylko 3 punkty sprzedaży alkoholu na wynos. Musi być dostęp mieszkańców do sprzedaży legalnego alkoholu. Z rozmowy z p. Mostowy wynika, że nie można zapisać zwiększonej kwoty, która by miała wynikać z zwiększonej ilości punktów, więc nasuwa się pytanie do p. radcy jaki powinien być dokładny tryb uchwalenia tego programu i zwiększenia zmiany uchwały odnośnie zwiększenia ilości punktów zgodnie z prawem bez zarzutów. Przewodniczący Rady powiedział, iż Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi powinna się tym zająć, dziś naszym tematem jest podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, do tego programu zostały przedłożone wnioski Komisji Oświaty, które są skorygowane z p. Mostowym więc nad tym tematem winniśmy się skupić. W ó jt powiedział, iż na Komisji Oświaty podnosił kwestię dot. wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej na hali sportowej w Borzęcinie i przy tym temacie, co do kwoty będę się upierał i wnioskuję tutaj do radnych o ewentualne zwiększenie tej kwoty. P. radcy zapytano Komisja Oświaty wnosi o poprawki w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, który jest projektem zredagowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to wydaje mi się, że te poprawki proponowane przez Komisję Oświaty powinny być również opiniowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dopiero później trafić na posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczący Rady powiedział, by dziś nie zajmować się tą sprawą, tylko zająć się przedmiotową uchwałą, a wnioski Komisji Oświaty przekazać na odpowiednią Komisję. Radca wyjaśniła, iż załącznik do programu to jest plan finansowy, czyli to integralna część programu, w związku z tym chyba trzeba to przełożyć na Komisję. Pan Małek mówi, iż słuchając wypowiedzi radnego, to jest kpiną, jeżeli sam radny mówi o takich rzeczach, że z tyłu sprzedaje się alkohol, to przecież winien zareagować i takiemu przedsiębiorcy odebrać prawo handlu. Z poprzedniej rady mamy pewne doświadczenia, która podjęła uchwałę tzw. prohibicji w Borzęcinie, ile z tym było zamieszania, śmiechu, ale to wszystko się unormowało, poprzednia Rada przyjęła program z 3 punktami sprzedaży tzw. alkoholi twardych, proponuję nie zajmować się tym bo zrobimy trochę śmiechu, niepotrzebnych dyskusji w Borzęcinie, że na sesjach nie mówi się o niczym innym tylko o sprzedaży alkoholu. Pani Kubala zapytała czy meliny, których jest coraz więcej nie są problemem dla Rady. Pan Żurek mówi, iż kolejny raz moje słowa są przekręcane, w całkiem odwrotnym kierunku, czy nie zwracam się jasno, wyraźnie powiedziałem, iż w tym sklepie sprzedaje się w detalu, bo sklep ma na piwo, bar ma na alkohol. Jak ja mogę zgłosić na policję, żeby mnie wyśmiali uważam, że to nie jest dobre. Skoro temat jest postawiony na Radzie to odpowiednia Komisja powinna się tym zająć. Pan Urbaś mówi, iż zastanawiamy się czy dać, komu dać itd., te bary przy sklepach, jak słusznie kolega zauważył, że z jednej strony jest sklep, z drugiej strony bar, ale wszystkie towary w sklepie śmierdzą, tam wisi tabliczka zakaz palenia papierosów, ale nikt tego nie stosuje, bo jeżeli pani prowadząca sklep wygoni towarzystwo na podwórko, to nie będą przychodzić bo pójdą do następnego, gdzie jest kontrola tego co się sprzedaje na wynos, gdzie nie ma koncesji na wynos tylko na spożycie na miejscu, dlaczego dajemy koncesję a nie egzekwujemy prawa tego cośmy dali, nie ma żadnej kontroli z Urzędu Gminy, tam się

8 naprawdę dzieją cuda, to nie jest ratowanie p. Żurka przed p. Małkiem, bo tak jest naprawdę, artykuły spożywcze śmierdzą papierochami, skandal to są meliny pijackie a nie bary, takie powinny być zlikwidowane na terenie gminy i pierwszy będę za tym głosował. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przekazanie całej sprawy wraz z wnioskami Komisji Oświaty do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zapoznania się z tymi wnioskami i na najbliższej sesji podejmiemy stosowną uchwałę. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Pani Kubala zapytała czy prawidłowym w tej chwili działaniem Rady jest sprawa taka, by projekt Komisji dot. gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych po opinii Komisji został przedstawiony Radzie, poszczególne Komisje naniosły do tego opinie, jaki jest cel wracać z powrotem, przecież program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie jest programem Komisji, Rada ma przyjąć ten program, proszę mi na to odpowiedzieć. Przewodniczący Rady uważa, iż Komisje Rady winny się zapoznać z tym projektem, wydać opinie, a Rada będzie uchwałę podejmować. Pan Myrlak powtórzył pytanie p. Żurka, jak się ma zachować Rada, jaki przyjąć program działania odnośnie zwiększenia tych punktów sprzedaży alkoholu, jaką mamy przyjąć procedurę. Pan Małek zapytał czy ten temat mają rozpatrywać wszystkie Komisje, Przewodniczący Rady powiedział, że nie koniecznie było w tym temacie głosowanie przez Radę. Pan Latocha mówi, iż dziś 1 marca, marzec ostateczny termin uchwalenia budżetu, a my odbijamy piłeczkę w innym temacie, a istotne rzeczy nam uciekają. Przewodniczący Rady mówi, iż opinią wiążącą jest Komisja alkoholowa. Ad. 5. Ustalenie diet dla sołtysów. Przewodniczący Rady powiedział, iż obecni sołtysi są bez diet, więc należy im uchwalić diety, proponowana kwota to 75zł, za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Pan Urbaś powiedział kilka słów na temat sołtysów tolerowanych przez ubiegłą kadencję, szkoda, że ich nie ma, jestem zbulwersowany, że nawet Prezesa sołtysów p. Pabiana nie zaproszono. Czy dalej będę sołtysem czy nie to pokażą wybory. Zanim podejmiemy tą uchwałę chcę przedstawić Radzie, co się dzieje w gminie Brzesko, mam najnowsze wiadomości z Rady Gminy, wczoraj byłem u sołtysa w Mokrzysce i tak: 8% prowizji dla wszystkich sołtysów niezależnie od ilości mieszkańców, 2,30zł za doręczenie nakazu płatniczego, 108zł diety za udział w posiedzeniu sesji Rady, 50zł miesięcznie na telefon, środki na Rady Sołeckie, wg. klucza mieszkańców w danym sołectwie. Sołtys jest tam traktowany jak podmiot, a nie jak przedmiot, kiedyś baby płakały na pana, panie Wójcie, zwracam się do Wysokiej Rady by sobie wzięła pod uwagę to, że sołtys to też jest pracownik administracji samorządowej i On ma najbliższy kontakt z mieszkańcami, robi bardzo dużo, nieraz widać a nieraz nie widać, a w gminie Borzęcin w ogóle tego nie widać. Proszę wziąć pod uwagę, jak będziemy ustalać by sołtysa nie sponiewierać, wynagrodzić go uczciwie i dziękować za jego pracę. Dla sołtysa gm. Brzesko proponuję się również prowizję w wysokości 300zł miesięcznie, na pewno to będzie przegłosowane, bo burmistrz miasta Brzesko dba o te rzeczy i dba o sołtysów, a u nas jest odwrotnie. Jeżeli chodzi o inkasa, bo jeżeli radny to nie może być sołtysem, a więc może być sołtysem tylko nie może pobierać inkasa. Zrobiono to w ten sposób, że jeżeli sołtys jest radnym to jego córka, czy syn, bądź żona, więc w ten sposób spisują umowę. Nie chciałbym by w gminie Borzęcin była inna sytuacja, bo znów będzie parodia, znów będzie następny ból dla tych, którzy będą najbardziej pokrzywdzeni i sponiewierani, to chcę wam powiedzieć przed

9 uchwaleniem tego honorarium dla sołtysów. Skarbnik wracając do wypowiedzi p. Urbasia,, cyt. sołtys z tytułu poboru podatku nie może brać inkasa, może bo prawo tak mówi, natomiast nie można zawierać umów cywilnoprawnych, to są 2 różne rzeczy. Radca mówi, iż temat ten wyjaśniała na poprzedniej sesji, inkaso jest uchwalone uchwałą. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje, w kwestii wypłat diet dla sołtysów niż 75zł za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy. Poproszono p. radcę o zreferowanie projektu uchwały w powyższej sprawie. Radca zapytała p. Wójta i skarbnika czy mają jakieś uwagi, gdyż jest kwestia finansowa. Skarbnik powiedział, że bez uwag. Wójt powiedział, iż jest to projekt Przewodniczącego Rady, tu chodzi o kwestię przedłużenia wypłat diet dla sołtysów, więc diety dla sołtysów winny być to nie ulega wątpliwości, tak było praktykowane w roku poprzednim. W kwestii formalnej chcę zwrócić uwagę, by te projekty uchwał, jeżeli są przedkładane przez Przewodniczącego trafiały również i do mnie z odpowiednim 7 dniowym wyprzedzeniem przed sesją. Radca zreferowała projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, Pan Urbaś poprosił by na posiedzeniach poszczególnych Komisji uregulować koszty telefonów sołtysów. 50zł każdemu sołtysowi winno być zwrócone, proszę by to wyszło z Komisji, bo sołtys dużo telefonów musi wykonać. Podatek spadł więc spadnie prowizja, mam na myśli Borzęcin, więc choć te 50zł za te telefony przyznać. Przewodniczący Rady powiedział, iż sprawy sołtysów winny być poruszone na Komisjach. Są jeszcze nie załatwione sprawy dot. statutów sołectw, które będą miały miejsce na zebraniach wiejskich sprawozdawczo-wyborczych. Skarbnik zwrócił uwagę na sprawę, która powtarza się co roku, dot. zwrotu kosztów podróży sołtysom, w tym projekcie jest tylko mowa o dietach dla sołtysów, a zdarzają się sytuacje, gdzie sołtysi są wówczas bez wyjścia, a uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, na mocy tej uchwały nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów, więc rzucając do koszyka postulatów p. Przewodniczącego chce również powiedzieć, że sołtysi nie będą mieli zwrotu. Pani Kobyłecka zapytała czy będzie zwrot sołtysów, jak jedziemy do Lichenia. Skarbnik powiedział, że jakieś szkolenia. Radca wyjaśniła, iż podróż służbowa to jest wykonywanie zadań służbowych, szkolenie nie jest zadaniem służbowym. Szkolenie może zapłacić gmina w ramach przyjętego programu w ramach szkolenia, ale sam dojazd w ramach wykonywania funkcji radnego czy sołtysa w tym się nie mieści. Jeżeli ktoś wypłaca, to niech wypłaca dopóki ktoś nie zakwestionuje i nie zażąda zwrotu, ale wykonywanie obowiązków radnego czy sołtysa nie polega szkoleniu. Na szkolenie Rada może dowieź, ale zwrotu kosztów, jeżeli chodzi o sołtysów to nie ma nic przeciwko nim, niemniej jednak art. 37 lit. b ust. 1 mówi, że Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Były ustalone diety, ale już swój żywot zakończyły w miesiącu styczniu z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie, kwestia diet jest bezdyskusyjna natomiast zupełnie innym zagadnieniem jest zwrot kosztów podróży służbowych. Pan Urbaś powiedział, iż chce nas pani wprowadzić w błąd, to Rada jest władna ustalić czy będzie nam gmina wracać za to, że pojedziemy na szkolenie czy nie, w bezczelny sposób pani nas wprowadza w błąd. Przewodniczący Rady mówi, że jeżeli Rada podejmie uchwałę o zwrocie kosztów podróży służbowych to można dopisać do projektu. Pan Urbaś zapytał czy szkolenie sołtysa to wyjazd służbowy czy nie służbowy, proszę mi powiedzieć, jak jest na pewno. Przewodniczący Rady powiedział, że uważa, jako służbowy należy dopisać do projektu tej uchwały by podróże służbowe były zwracane sołtysom.

10 Radca podniosła problem natury prawnej, ponieważ w stosunku do radnych można było przygotować taki projekt, bo odpowiedzialność czy jest to podróż służbowa czy nie, bierze Przewodniczący Rady podpisując delegacje natomiast nikt nie przygotował zasad ustalania, kto będzie podpisywał sołtysom delegacje, kwestie prywatnych samochodów, itd. Pani Kubala zapytała czy my naprawdę wyglądamy na tych, że my nie słuchamy p. mecenas, p. skarbnik chce uściślić sprawę sołtysów przy okazji ustalania diet dla sołtysów, p. apiat nie bo nie jest to możliwe, proszę panią nie podoba mi się to stanowisko z uwagi na to, że uważam, że umiem słuchać, każdy z nas chce aby pani służyła nam radą i wystarczyło powiedzieć, Wysoka Rado, p. skarbnik proponuje to, a wysoka Rada musi przyjąć zasady, pani od razu nie, nie ma takiej możliwości, przepraszam bardzo czegoś nie rozumiem, komu i kto ma tutaj służyć. Pan Żurek złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji na ten temat i wnioskuję o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w odczytanej formie. Przynajmniej jedna część sprawy zostanie załatwiona. Wójt powiedział, iż odradza dopisywanie czegokolwiek dziś do projektu uchwały, który został odczytany z tego względu, że wydaje mi się, że ta sprawa winna być przedyskutowana na Komisjach Rady Gminy, odnośnie diet dla sołtysów sprawa oczywista, gdyż diety były stałym składnikiem poprzedniej kadencji i te diety na rok 2003 były planowane, natomiast inne składniki jak rekompensata za rozmowy telefoniczne, nie były planowane i nie znajdują się w projekcie budżetu, jeżeli takie działania mają być podejmowane, to należy ewentualnie te kwoty w budżecie, które zostaną uchwalone ująć i dopiero w następstwie podjąć konkretne działania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zreferowany przez p. radcę projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła UCHWAŁĘ NR VI/35/2003 w sprawie diet dla sołtysów, która stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Wyjazd w teren kontrola szkół, dróg i inwestycji gminnych. Wysypisko śmieci Wójt poinformował, iż aktualnie wysypisko śmieci jest w trakcie rekultywacji, w 2002r. była dowożona ziemia, zgodnie z decyzją administracyjną termin zamknięcia składowiska , na chwilę obecną zlecono do projektu rekultywacji obliczenie ile ziemi /kubatura/ należy dowieź by składowisko zostało wypełnione. W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o zawarciu umowy z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi na wywóz odpadów z gospodarstw indywidualnych przez okres jeszcze 2-ch miesięcy, jak to było realizowane do tej pory będziemy realizować nieodpłatnie w ramach pracowników Urzędu Gminy, natomiast w późniejszym terminie, podobnie jak to funkcjonuje w Gminie Brzesko, Szczurowa, będzie odpłatność 6zł od worka 120 l, z tym że odpady segregowane, szkło, plastik i papier będą odbieranie nieodpłatnie. Obowiązkiem gminy jest wskazanie rozwiązania tego problemu, więc gospodarstwa indywidualne będą same zawierać umowy z firmą. Pani Kubala zapytała czy do obecnej chwili indywidualni dostawy dowożą śmieci, czy wysypisko jest czynne czy nie czynne. Wójt wyjaśnił, iż gmina zbiera spod domów, wozimy z dzikich wysypisk, gospodarstwa również dowożą. Szkoła Waryś Dyr. p. Kózka powiedziała, iż ogólna liczba dzieci 25, klasa O - 7, kl. I - 7, kl. II 5, kl. III - 6, 2 dzieci rodzice dowożą do szkoły do Borzęcina. Pani Kubala zapytała jak wygląda opinia rodziców w sprawie dowozu,

11 Wójt powiedział, iż na chwilę obecną obiekt może funkcjonować, były problemy z sanitariatami wolno stojącymi, ale już z tym się uporano, na pewno rodzice są zadowoleni, gdyż jest blisko i te najmłodsze dzieci doprowadzą. Pan Latocha powiedział, iż należy robić wszystko by z SAPARD-owskich pieniędzy wybudować nową szkołę, choćby za cenę dalszego zadłużenia gminy z przerzutem ale trzeba środki wykorzystać, bo są duże pieniądze na oświatę. Świetlica w Warysiu. Należy uzyskać konkretną decyzję i pozwolenie na budowę, bo dopiero na tym etapie żwirownia jest w stanie dofinansować do oddania budynku w stanie surowym zamkniętym. Pani Kwaśniak świetlicowa powiedziała, iż obok użytkowanego pomieszczenia w świetlicy są jeszcze 2 sale, ale tam nie można rozpalić w piecu. Młodzież korzysta z tego pomieszczenia, gra w tenisa. Pan Orłowski powiedział, iż to pomieszczenie grozi katastrofą budowlaną. Szkoła Bielcza. W ó jt poinformował, iż znajdujemy się w miejscu dokończenia budowy II etapu części administracyjnej Zespołu Szkół w Bielczy, zakończenie tej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu planuje się na koniec kwietnia br. Pan Sobota poinformował, iż zakresem umowy objętej na wykonanie tych robót jest dokończenie segmentu który jest segmentem administracyjno-socjalnym oraz zagospodarowanie terenu. Koszt tych robót wynosi 744 tyś. brutto, termin finansowania zgodnie z zawartymi ustaleniami na przetargu upłynie 2004r., tak jest rozpisany przetarg, że wykonawca kredytuje nam do 360 dni płatności. W części, w które się znajdujemy będą szatnie u góry pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, świetlica, biblioteka. Odnośnie zagospodarowania terenu, będą wykonane najpotrzebniejsze rzeczy, czyli dojścia, parkingi i ogrodzenie terenu. Pan Latocha powiedział, iż obiekt na tym etapie, jest wykonany w 2/3, do wykonania pozostaje kuchnia element żywnościowy, jest przewidziany amfiteatr, sytuacja uległa zmianie, gdzie na tej części był zaprojektowany dom mieszkalny, przepiękny budynek z przeznaczeniem na dom nauczyciela, on w tej chwili nie może być realizowany z różnych racji, ale znam ten projekt, jeśli by komuś przyszło taki domek pobudować, to jest wspaniały projekt. Pozostaje zagospodarowanie terenu, gdzie nie będzie domu nauczyciela, z drugiej strony pierwotnie były planowane takie rzeczy, gdzie nie było wody i gazu, gaz był w robocie a o wodzie się nie śniło, więc jest zaprojektowana hydrofornia, kotłownia, skład węgla, na kotłownię to chyba do dzisiejszego dnia nie uzyskano zgody, bo zgodnie z wymogami sanepidu, miał być komin na 40 m. Jest odwiercona studnia głębinowa, szczelina jako schron przeciw atomowy, zbiornik na wodę, te rzeczy na dziś są już nie potrzebne, ale pozostał teren, który trzeba zagospodarować. Są planowane trzy boiska sportowe, bieżnia, skocznia, trzeba tam coś wykonać. Jest projektowana oczyszczalnia ścieków, która może przyjąć z 1 Bielczy ścieki, trzeba się zastanowić, co można wprowadzić za te tereny, może jakieś obiekty sportowe. Wójt powiedział, iż inwestycja jest prowadzona, gdzie termin zakończenia przewiduje się na br, pozostałe sprawy to kwestia wtórna, zależna od środków finansowych w budżecie. Dokonano obejścia po inwestycji, następnie po szkole podstawowej i gimnazjum. Pan Latocha na sali gimnastycznej powiedział, iż w podłodze porobiły się szpary i wytarł się lakier, to w tym roku musi być wyszpachlowane i polakierowane. Pan Urbaś mówi, że tak się nie robi, bo to będziemy robić co 2 lata. Przedszkole w Bielczy - p. Sala powiedziała, iż obiekt wymaga wymiany stolarki okiennej oraz odgrzybienia pomieszczenia II klatki schodowej. Remiza OSP Bielcza.

12 Pan Sobota powiedział, iż w tym budynku funkcjonuje poczta, biblioteka i centrala telefoniczna, po przeprojektowaniu ustalono, że te pomieszczenia przez instytucje są zajmowane. Do wykończenia pozostaje część przeznaczona pod remizę /sala balowa, zaplecze kuchenne/ na zewnątrz zrobiona stolarka, wewnątrz zrobiona instalacja elektryczna, tynki, do zrobienia pozostaje sprawa ogrzewania, instalacja wod -kan, oraz roboty budowlane wykończeniowe. By ruszyć dalej, trzeba mieć wizję, jak to ma wyglądać, jak będzie wyglądała sprawa ogrzewania itp. Projekt stracił swoją aktualność. Pani Kubala w trakcie jazdy z Bielczy do Łęk zapytała p. Wójta, jak wygląda sytuacja komunikacji zbiorowej na dzień 1 marca br. W ó jt powiedział, iż nie jest zorientowany czy ta komunikacja funkcjonuje, wiem że w Borzęcinie rozkłady są wywieszone, w środę rozmawialiśmy z przewoźnikami z tymi, co otrzymali pozytywną opinię, gdzie mieli dalszych formalności dokonywać w Starostwie w Brzesku i twierdzą, że są w stanie uporać się na dzień 1 marca. Pani Kubala mówi, iż się nie uporali, jest tylko jeden przewoźnik, który po poprawkach p. Dumińskiej otrzymał zezwolenie, a rozkładów do wczoraj nie było. Wójt wyjaśnił, iż na Bielczę otrzymały 2 podmioty zezwolenie, p. Garbarz i p. Węcel. Pan Myrlak zapytał ilu przewoźników otrzymało zezwolenie na teren gminy. Wójt wyjaśnił, iż było 7 wniosków, 4 wnioski to nowe podmioty, MPK, PKS pisało w kwestii realizowania kursów, do MPK i PKS-u odpisano, że na bazie tych kursów, które zostały wykonywane, zwracam się z prośbą o podtrzymanie tej oferty dla mieszkańców ze względu, iż jest taka potrzeba. Tutaj nie było potrzeby wydawania jakiejkolwiek opinii bo to są przewoźnicy, którzy funkcjonują na tym terenie. Pani Kubala zapytała czy była odpowiedź z MPK Wójt poinformował, iż MPK odpisało, że jest skłonne jak najbardziej wykonywać kursy na terenie gminy Borzęcin, ale w ograniczonym zakresie do negocjacji, czyli te, które dla nich są opłacalne, pod warunkiem, że będzie wyłączność dla MPK, na to nie mogliśmy się zgodzić bo tych kursów było znacznie mniej, Pani Kubala zapytała ile mniej. Wójt wyjaśnił, iż z tego co szacowałem i rozmawiałem z Prezesem MPK to 10 do 20% tych kursów co funkcjonowały byli by w stanie zachować ale pod warunkiem wyłączności. Był również wniosek jednego z podmiotów z Wojnicza, który deklarował, że wejdzie na linię komunikacyjną ze sprzętem ale pod warunkiem, że będzie jedynym podmiotem funkcjonującym na terenie gminy Borzęcin, czyli też na zasadzie wyłączności. Pan Myrlak zapytał czy PKS zmniejszy liczbę kursów. Wójt wyjaśnił, iż to zależy od PKS-u, który powinien skoordynować w Starostwie Powiatowym w Brzesku, dla PKS-u opinia pozytywna jest zbędna, gdyż jest podmiotem, który funkcjonuje na naszym terenie podobnie MPK. W momencie wydania opinii pozytywnej nasza rola się kończy, pozostałe sprawy w Starostwie. Pani Kubala mówi - Pan Wójt moja rola, Rada swoja rola, uważamy, że zrobiliśmy wszystko, dziś Bielcza nie ma rozkładu jazdy. Pan Nabiał powiedział, iż w czwartek rozmawiał z p. Dumińską, która powiedziała, że osoby starające się o przejazdy na gminie Borzęcin, w czwartek, piątek otrzymają skoordynowane rozkłady jazdy. Pani Kubala mówi, iż tak nie może być, że załatwiamy problem tym, że p. Węcal, który ma jeden pojazd, bo jeden mu ukradziono, więc on jest jedynym przewoźnikiem na terenie Bielczy i zapewni dojazd młodzieży gdzie 12 osób jedzie od Brzeska, a przecież chce jechać więcej ludzi. Wójt powiedział, iż ostrzegał, że w przyszłości jeżeli pójdziemy w tym kierunku nie będziemy w stanie nad tym tematem panować, bo żadne umowy nas nie wiążą z przewoźnikami prywatnymi czyli z busami, bo do tego nie dokładamy, czyli w zasadzie tutaj nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dobra wola, czy oni ewentualnie będą chcieć jeździć na naszym terenie.

13 Pani Kubala powiedziała, że na pewno nie moją inicjatywą było wyrugować przewoźników, ale mnie też powiedziano, że dla jednej radnej MPK nie będzie jeździć. Łęki OSP. Pan Urbaś poprosił radnych o popatrzenie na budynek OSP w Łękach oraz na tabliczkę o treści: Żądamy przywrócenia świetlicy, z tego miejsca chcę podziękować Dyrektorowi GOKu za tak wspaniałomyślne otwarcie świetlicy od czerwca ubiegłego roku, tablica ta wisi od połowy ubiegłego roku, tu jest wszystko co potrzeba tylko trzeba wsadzić osobę obsługującą i otworzyć drzwi i nie ma się tym kto zająć, nie mam już do niego siły, ani prośby, ani groźby bo grozić mu nie mogę, nie mam wpływu. Dyr.GOK-u chciał mi wsadzić kogoś z Bielczy, ja nie wiem czy by państwo się zgodzili by u siebie mieć ludzi bezrobotnych młodych, a ja żebym się zgodził, by wsadzić kogoś zewnątrz do roboty, ja tu mieszkam. Dyr. GOK-u p. Kania powiedział, iż też odpowiada za pracownika i świetlicę, a nie pan. Pan Urbaś poprosił Wysoką Radę o pomoc, gdyż nie ma się do kogo zwrócić. Ja wiem, że pan dyr. to pierwszy fotograf i kolega Wójta, ale oprócz p. Wójta jest wysoka Rada, dlatego do was się kochani zwracam o pomoc, pomóżcie mi. Wójt powiedział, iż nie ma na etacie żadnego fotografa, natomiast jest problem i myślę, że rozwiązanie w najbliższym terminie zapadnie oczywiście na bazie konsensusu, który powinien być wypracowany. Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w Łękach to inwestycja aktualnie prowadzona z przerwą na okres zimowy to jest modernizacja potoku Uszew na odcinku blisko 5km. Łęki - Przyborów, z przebudową przepustu aby ewentualnie wyeliminować tą sytuację, z którą mamy do czynienia kilka razy w roku, mianowicie podtapianie, zalewanie gospodarstw i drogi powiatowej, natomiast 2 inwestycja to wodociągowanie Łęk, część mieszkańców się odwoływała, p. sołtys jako mieszkaniec i jako OSP w Łękach na chwilę obecną procedura odwoławcza nie jest prowadzona, gdyż pozwolenie skończyło się z końcem roku, pozostaje kwestia do rozważenia z uczestnikami aktualnie wodociągowania w kwestii ewentualnego umożliwienia podłączenia innych osób zainteresowanych i zmiany co do przebiegu tego wodociągu, myślę, że w tej kwestii dla uczciwości społecznej powinny się wypowiedzieć te osoby, które od początku uczestniczyły w kwestii, co do kosztów jak i te osoby, które teraz się dołączają, czy te koszty mają być zwiększone, jeżeli tak to o jaką kwotę, takie jest moje zdanie w tym temacie i takie spotkanie z uczestnikami zostanie jeszcze przed zebraniem wiejskim w najbliższym terminie przeprowadzone. Pan Myrlak powiedział, iż taki był wniosek Komisji Rolnictwa. Pan Urbaś powiedział, iż to jest absurd, znów cyganisz, młody człowieku nie cygań, Rada cię zobowiązała do tego, powiem ci szczerze i otwarcie, bo synu ci jeszcze mogę powiedzieć nie ubliżając Ci absolutnie, że kłamiesz, Rada Cię zobowiązała do przeprojektowania, czy to rozumiesz, przeprojektować a nie obciążać tych biednych co dziś na chleb nie mają, o czym Ty mówisz, wodę się robi dla wszystkich mieszkańców, a nie dla AWS-u, to musisz wziąć pod uwagę i tak musi być na Łękach woda zrobiona, oni mi pomogą, bo ty tylko przeszkadzasz. Mam jeszcze jedną uwagę, co do p. Kołodziejskiej, od wyboru kiedy AWS wygrał wybory, ja mam spisaną umowę z gminą, że w tym domu będą zebrania wiejskie, wybory itd., p. Kołodziejska doprowadziła do tego, że Wójt przeprowadzi wszystkie zebrania, bo ja nie byłem członkiem AWS-u, do szkoły robione poza sołtysem, w ogóle całą kadencję nie liczył się ze mną natomiast p. Kołodziejska przeniosła za 50zł, które nam nie zapłaciła za przygotowanie sali, nie chcieliśmy nic, okłamała nas, nie zapłaciła nam, przeniosła wybory następne wszystkie do szkoły, tak to wygląda u nas sytuacja polityczna w kręgu, sołtys, p. Kołodziejska. Wójt powiedział, iż Bogu dzięki, że synem pańskim nie jestem to jest plus w całej tej sprawie, ja myślę, że to wystąpienie to jest chyba jednorazowe na tym forum. Rada Gminy nie może

14 zobowiązać Wójta do przeprojektowania wodociągu, bo nie ma środków finansowych zapisanych w budżecie, legitymacją jest zapis, co do nazwy inwestycji i zabezpieczonych środków finansowych. Pan Urbaś mówi, iż były w ubiegłym roku środki na ten cel, gdzie daliście je, teraz zł nie znajdziecie. W ó jt powiedział, że jeżeli Rada zabezpieczy środki finansowe, określi nazwę zadania inwestycyjnego to będziemy rozważać, pod warunkiem, że Ci mieszkańcy, którzy uczestniczą w tym momencie wodociągowania wyrażą na to zgodę, takie jest moje ostateczne zdanie w tej kwestii. Pan Urbaś mówi, iż jeszcze nie jest zapłacone za projekt, nic nie zrobiliście. W ó j t powiedział, iż to jest pańskie zdanie, nieprawdziwe, jest sprawa sądowa, bo wykonawca domagał się zwiększenia o wartość VAT-u kwoty za wykonanie projektu i sądzę, że w najbliższym czasie ta sprawa dojdzie do korzystnego dla nas finału. Pan Urbaś powiedział, iż to jest moje zdanie bo ja nie kłamię. Dyr. GOK-u p. Kania powiedział, że co do świetlicy w Łękach, osobą która blokuje to wszystko jest p. Stanisław Urbaś. Sklep koło szkoły w Łękach p. Bernadego Pan Myrlak mówi, iż o tym obiekcie mówił, p. Żurek w temacie sprzedaży alkoholi Pan Urbaś mówi, iż dla tego obiektu wydano zezwolenie by zamknąć klub pod nazwą RELAKS w Łękach. Szkoła w Łękach. Pan Urbaś - powiedział, iż posadzki są zrobione za ubiegłej kadencji, zrobiono ubikacje, malowanie odbywa się w wakacje, okna są z 1965r., jak jest zimno to rusza firankami, dach jest w fatalnym stanie, są przecieki, woda stoi, należy się zastanowić nad odgromieniem budynku, które było robione w 1992r. Wójt powiedział, iż w ubiegłej kadencji prócz tych prac wymienionych, była dobudowa części szkoły, która została przeznaczona na szatnię. Pan Urbaś powiedział, iż ta dobudowa została zrobiona za środki ze sprzedaży działki o pow ha, które zostały sprzedane p. Bernademu, trochę żeście dołożyli. Pan Małek zapytał p. Urbasia co mówi, sam się pan cygani, oszukuje, Pan Urbaś odpowiedział, to co mówię. Dyr. Szkoły powiedziała, iż do najważniejszych prac w szkole to wymiana stolarki okiennej, należy się zastanowić nad dachem, który przecieka, a nowe pokrycie dachowe robione były w 1999r. Pan Myrlak w drodze z Łęk do Przyborowa stwierdził, iż na odcinku 1 km są duże wyboje, dziury, ten odcinek drogi jest najgorszym odcinkiem w całej gminie Borzęcin. Pani Kobyłecka mówi, iż w Borzęcinie od młyna w stronę Borzęcina Dolnego jest też fatalna droga. Dyr. GOK- powiedział, iż okna w świetlicy w Borzęcinie Górnym są też w opłakanym stanie, należy je wymienić. Zespół Szkół w Przyborowie Wójt poinformował, iż tu też zachodzi konieczność wymiany stolarki okiennej oraz budowa sali gimnastycznej w Przyborowie, aktualnie prowadzone są działania zmierzające do ponownego złożenia wniosku celem przejęcia gruntu na własność, jest również możliwość po upływie okresu 30- letniego, że przejmiemy to w dobrej wierze, odnośnie możliwości dofinansowania od Marszałka, o ile obiekt będzie spełniał kryteria podstawowe czyli 12x24, jest również szansa z programu, który się ukazał to Ministerstwo Edukacji i Sportu, programu

15 dotyczącego bazy sportowej do roku 2012, perspektywy są, najtrudniejsza sprawa to sprawa regulacyjna. Pan Nabiał powiedział, iż zaplecze dla sali jest. Pan Myrlak mówi, iż należy uwzględnić i zabezpieczyć dojazd do tej inwestycji, gdyż do budowy sali nie ma dojazdu, a w późniejszym terminie dojazd będzie potrzebny dla potrzeb szkoły, ewentualny parking. Wójt mówi, iż to jest kwestia do rozeznania na chwilę obecną na etapie określenia kosztów, które należy w budżecie zabezpieczyć. Pan Myrlak mówi, iż tam gdzie ma powstać sala gimnastyczna zajmuje część terenu boiska sportowego, w późniejszym okresie należy gdzieś to boisko sportowe wybudować, więc chodzi o wykupienie dodatkowych gruntów na rzecz szkoły. Pan Latocha zapytał co jest tematem spornym. Pan Nabiał powiedział, iż uregulowanie własności działki. Pan Myrlak powiedział, iż do granicy działki na szer. ok. 4 m jest teren nie uregulowany. Radni z Przyborowa wnioskują o naniesienie drogi gminnej łączącej z drogą powiatową by dojazd był z tyłu, gdyż na tej działce ciąży dojazd, od strony północnej nie ma możliwości dojazdu z materiałem tylko od strony południowej, przez wykupienie od prywatnych właścicieli tamtych działek lub utworzenie drogi gminnej naniesienie na planie i zajęcie się przeprojektowaniem działek pod tą inwestycję i pod drogę gminną i wybudowanie tej drogi by można dojechać z materiałem, tereny od strony południowej będą potrzebne na wybudowanie boisk. Wójt powiedział, iż mogła to by być perspektywicznie sprawa do planu zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu zabudowy. Remiza OSP Przyborów. Pan Myrlak powiedział, iż budynek służy organizacji zebrań wiejskich, straży itp., cały dół budynku zagrzybiony, jedyna szansa uratowania to izolacja obiektu, co wiąże się z kosztami, na dzień dzisiejszy by rozwiązać ten problem na kilka bądź na kilkanaście lat to podciągnięcie na wysokości lamperii płytami, wówczas zamkniemy ten grzyb, boazeria przez wilgoć już ściemniała, przed remontem należałoby zastosować środki grzybobójcze. Okna są zgnite, zabite gwoździami, praktycznie do wymiany. Droga od Borku w kierunku Granic przez most dworski. W ó jt poinformował, iż remont tej drogi był robiony w 1998r. poprzez nałożenie nowej nawierzchni bitumicznej, droga w ciągu, której funkcjonuje most dworski odbudowany w roku poprzednim ze środków własnych i kancelarii Premiera w wysokości 56%, Zarząd Powiatu chce przejąć ta drogę na własny stan, ale na to się nie zgodzimy gdyż w ostatnich latach mocno inwestowaliśmy a starostwo podejmuje usilne starania by wzbogacić swój budżet kosztem naszych dróg gminnych. Droga od młyna w kierunku ciernia. Pan Orłowski powiedział, iż brak oznakowania, droga fatalna. W ó j t powiedział, iż z tym problemem do p. starosty występowaliśmy wielokrotnie, poruszaliśmy kwestie ograniczenia oraz kwestię tonażu. Niemniej jednak na 3 wystąpienia do starostwa powiatowego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w kwestii dot. ograniczenia, w 2000r. było ograniczenie, ale po pewnym czasie zostało usunięte, nie wiem czy przez kierowców, którzy jeżdżą ciężkimi samochodami, czy przez pracowników powiatu, natomiast jest szansa w tych działaniach podejmowanych przez gminę Szczurową i gm. Borzęcin, że gdyby udało się przejąć drogi powiatowe przez obydwie te gminy, co do prowadzenia, to wówczas możemy sobie robić własnymi decyzjami, co się rzewnie podobna, a tym samym

16 można by zagwarantować, że te ciężarówki by tym ciągiem nie jeździły, chodzi o kwestie transportu tranzytowego. Pan Orłowski mówi, iż na dzień dzisiejszy to się nic nie robi, sprawa ta już trwa latami, Urząd odbija na gminę i odwrotnie. Wójt wyjaśnił, iż to nie leży w naszej kompetencji, my nie możemy dokładać do inwestycji, które są inwestycjami powiatowymi. Szkoła Borzęcin Dolny. Pan Nabiał powiedział, iż elewacja zewnętrzna aż się prosi do zrobienia, okna od strony zachodniej do wymiany, centralne ogrzewanie do remontu. Pan Dyr. Boraca powiedział, iż kanalizacja cała do remontu, ponieważ odcinek, między kanalizacją w przedszkolu a zbiorczą jest zablokowany totalnie i przedszkole codziennie zalewa kotłownie. Sala komputerowa wymalowana z środków poza budżetowych, sponsorzy dali środki na farby, a wymalował bezpłatnie ojciec ucznia. Stoliki pod komputery wykonane ze starych stolików, które blaty już były zniszczone, spody tylko zostały wykorzystane i zakupiono za 200zł blaty. Sala dogrzewana jest elektrycznie. Zalecenia wydane przez BHP to likwidacja progów przy salach. Sala gimnastyczna wyremontowana we własnym zakresie, robocizna prądu została wykonana przez p. Zająca za darmo, tylko zostały zakupione lampy, piłki tu się nie używa, dzieci grają w chińską piłkę, bo nie ma miejsca nawet pobiegać. W kotłowni kanalizacja jest zatkana i nie można jej przebić ani fizycznie ani chemicznie, piec gazowy jest remontowany i mamy zapewnienie, że jeszcze może służyć w tym roku, a na kolejne lata należy już wymienić. Wg. przepisów bhp musi być przynajmniej jeden konserwator mający odpowiednie kwalifikacje na gminę, który będzie nadzorował te piece, nie może to być palacz, czy woźny. Radna p. Kózka powiedziała, iż na dzień dzisiejszy ta szkoła nie powinna funkcjonować pod względem zalewania tego pieca jest warunkowo dopuszczona. Przedszkole w Borzęcinie Dolnym. Dyr. Przedszkola p. Smulska powiedziała, iż pomieszczenia są bardzo małe, w kuchni bardzo przeciągają ściany ze względu na brak ocieplenia ścian i nieodpowiednie wentylacje, sanepid dopuszcza też warunkowo. Gimnazjum w Borzęcinie Górnym. Wójt poinformował, iż p. Dyr. gimnazjum oprowadzi po salach, na poddaszu znajduje się biblioteka, budynek ogrzewa nowoczesna kotłownia ponad poziomowa, została wykluczona sprawa zalewania tej kotłowni, jako, że była poniżej poziomu gleby, kotłownia w pełni automatyczna. Funkcjonuje hala widowiskowo-sportowa, budynek szkoły wymaga wymiany dachu, stolarki okiennej i ocieplenia budynku. Gminny Ośrodek Kultury wymaga wymiany okien, ocieplenia budynku. Planowane inwestycje w tym roku to odbudowa dróg w centrum z środków SAPARD od przystanku autobusowego w kierunku gminy. Biblioteka w gimnazjum. Dyrektor poinformowała, iż brak środków na zakup książek do biblioteki. Sala widowiskowo-sportowa Borzęcin Górny.

17 Pan Orłowski zapytał co się dzieje z tą halą, listy maskujące są już założone, a co dalej, ściany pękają, szczeliny w parkiecie. Przedszkole w Borzęcinie Górnym. Dyr. przedszkola powiedziała, iż na ścianie świeżo pomalowanej nadal wychodzą zacieki, okna w tej sali do wymiany. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym. Dyr. Oleksa powiedziała, iż do wymiany jest ok. 18 szt. okien, dach, modernizacja węzła kuchennego. Pan Nabiał powiedział, iż byliśmy świadkami potrzeb na szkołach, przedszkolach, inwestycjach, nowe szkoły potrzebują doposażenia, należy czynić starania o dodatkowe środki na oświatę. Bielcza szkoła - spisana umowa, ale mimo tego potrzeba wiele nakładów na wyposażenie, ogrodzenie. Strażnica w Bielczy - duże potrzeby by mogła być zaadaptowana Przewodniczący Rady zwrócił się do p. Wójta o zwrócenie się do Starostwa o ewentualne wydanie zezwolenie na komunikację na trasie Bielcza Brzesko. Odnośnie uruchomienia świetlicy w Łękach proszę Dyr. GOK-u o dogadanie się z sołtysem wsi Łęki celem jak najszybszego uruchomienia Szkoła w Łękach jak każda inna szkoła potrzebuje nakładów. Szkoła Przyborów potrzebuje nakładów na wymianę okien oraz uregulowania własności działek. W Jagniówce pojawia się problem wodociągowania, jest realna możliwość, są chętni należy poczynić kroki w tym kierunku. Szkoła Borzęcin Dolny - duże potrzeby szambo, kotłownia, elewacja, wymiana stolarki. Gimnazjum wymaga doposażenia. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie wymaga wymiany stolarki, dachu. Budynek GOK-u też wymaga wymiany stolarki, modernizację. Są potrzeby remontu dróg, duże zapotrzebowania w szkołach. Pan Małek zapytał czy sprawa podatku od nieruchomości jest uregulowana. Pan Nabiał wyjaśnił, iż rozmawiał z Izbą Obrachunkową, uchwała przez nich została przyjęta, natomiast z rozmowy z Wydziałem Prawnym w Krakowie, gdzie uchwały są ogłaszane ukaże się w najbliższym Dzienniku Województwa Małopolskiego. Wójt poinformował, iż na dzień dzisiejszy pozostaje tylko wojewódzki fundusz ochrony środowiska, w którym można się starać o dotację bądź pożyczkę preferencyjną umarzaną w 35% na ocieplenie budynków, wymianę pokryć dachowych. Odnośnie komunikacji zbiorowej wyjaśniam, że ile wpłynęło wniosków tyle uzyskało opinie pozytywną, za wyłącznością tego jednego przewoźnika, który żądał prawa do tego by funkcjonował jeden przewoźnik, niestety nie można wydać opinii tylko jednemu przewoźnikowi. Jeżeli będzie dodatkowy przewoźnik na komunikację w Bielczy nie widzę przeszkód by nie wydać kolejnej opinii. Przestrzegałem, że może dojść do takiej sytuacji, Pan Latocha zapytał czy PKS zwracał się o opinię. Wójt wyjaśnił, iż MPK, PKS pisało w kwestii realizowania kursów, do MPK i PKS-u odpisano, że na bazie tych kursów, które zostały wykonywane. Zwrócono się z prośbą o podtrzymanie tej oferty dla mieszkańców ze względu, iż jest taka potrzeba. Tutaj nie było potrzeby wydawania jakiejkolwiek opinii bo to są przewoźnicy, którzy funkcjonują na tym terenie. Pan Myrlak proponuje podjąć rozmowy z PKS w kwestii uruchomienia tych kursów, z których MPK rezygnuje. Wójt wyjaśnił, iż w rozmowie z PKS-em była poruszona kwestia kursów rentowych, ja się skonsultuję z PKS-em, w temacie ewentualnego poszerzenia swojej oferty.

18 Pan Latocha proponuje by p. Wójt pojechał do PKS u i uzgodnił z nimi kursy. Wójt mówi, iż PKS chce jeździć na opłacalnych kursach. Pani Kubala mówi, iż Prezes MPK mówił że się nie wycofa, a robi inaczej. Pan Urbaś poprosił o zmianę terminu zebrania wiejskiego w Łękach. Wójt poinformował, iż od r. w Urzędzie Gminy w Borzęcinie zostanie uruchomiony punkt Informacji Europejskiej. Ad. 7. Zamknięcie obrad sesji. Ze względu na wyczerpany porządek obrad i nie zabieranie głosu, Przewodniczący podziękował za obecność i zamknął VI -ą Sesję Rady Gminy w Borzęcinie Protokolant : Anna Czuj Przewodniczący Rady Gminy Józef Nabiał SPIS TREŚCI 1. Wykaz Radnych Rady Gminy obecnych na Sesji w dniu 1 marca2003 roku. 2. Wykaz osób obecnych na Sesji Rady Gminy w Borzęcinie w dniu 1 marca 2003 roku. 3. Zawiadomienie. 4. Zaproszenie. 5. Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 1 marca 2003 roku w sprawie diet dla sołtysów. Załączniki Załącznik Nr 1.doc Data: :02:51 Rozmiar: 33.5k Załącznik Nr 2.doc Data: :03:38 Rozmiar: 28k Załącznik Nr 3.doc

19 Data: :06:42 Rozmiar: 21.5k Załącznik Nr 4.doc Data: :10:04 Rozmiar: 20.5k Załącznik Nr 5.doc Data: :10:41 Rozmiar: 22.5k Liczba odwiedzin: 82 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :13:28 Czas publikacji: :13:28 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r.

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r. Uchwała Nr III/ /10 Z dnia 11 lutego 2010 r. Zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/96/2012 Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie:

Uchwała Nr XIX/96/2012 Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: w sprawie: Uchwała Nr XIX/96/2012 Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia z dnia 30 stycznia 2012 r. przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH Załącznik do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Brojce z dnia 28 kwietnia 2011 roku REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH 1 Regulamin określa zasady i tryb działania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo