P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia Numer aktu 6 Kadencja Kadencja P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Na Sesji podjęto następującą uchwałę: - uchwała Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Borzęcinie w sprawie diet dla sołtysów.

2 P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Przewodniczący Rady Gminy Józef Nabiał o godzinie 10 otworzył VI-ą sesję Rady Gminy w Borzęcinie, witając radnych oraz pozostałych gości. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi zał. nr 1-2 Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymali porządek obrad, który stanowi zał. nr 3 do protokołu, Przewodniczący zapytał czy do proponowanego porządku obrad są jakieś uwagi. Pan Latocha powiedział, iż na Komisji Rewizyjnej poruszono sprawę diet dla sołtysów, wnioskuję by sołtysi za udział w posiedzeniach sesji pobierali diety w wysokości 75zł. Poddano pod głosowanie wniosek radnego Latochy dot. ustalenia diet dla sołtysów, jednogłośnie przyjęto powyższy wniosek. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad jak niżej, za powyższym głosowali wszyscy członkowie, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) sprawozdania Komisji Oświaty, 4) przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, 5) ustalenie diet dla sołtysów, 6) wyjazd w teren kontrola szkół, dróg i inwestycji gminnych, 7) zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący odczytał zaproszenie na spotkanie w dniu 7.03.br. kampanii informacyjnej przed akcesją z Unią Europejską, które stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 3. Sprawozdanie Komisji Oświaty. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty w kwestii gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 Pani Kubala poinformowała, iż w dniu 26 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w związku z tym, że projekt uchwały gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r. wpłynął po ostatniej sesji do 00

3 ponownego rozpatrzenia i opiniowania przez Komisję Oświaty., więc zwołano Komisję, w której uczestniczył p. Wójt, skarbnik, dyr. GOK, jak również uczestniczyli 2 panowie z stowarzyszenia GKS w Borzęcinie. Pierwszy wniosek Komisji dot. w zadania II - po pkt. 4 wnioskuje się dopisanie pkt. 5 o treści doposażenie świetlic w komputery na terenie gminy. Pan Żurek Tomasz opracował program w ramach, którego w pierwszej wersji Komisja wnioskowała aby każda świetlica wiejska bądź szkoła została doposażona w kawiarenkę internetową i niezbędny sprzęt. Z racji tego, że realizacja tego zadania podyktowana jest pewnymi trudnościami na dzień dzisiejszy, gdyż nie wszystkie świetlice mają łącze telefoniczne, połączenie to byłoby na zasadzie modemu, więc wniosek Komisji został ograniczony do uruchomienia na terenie gminy 1 punktu, gdyż Komisja przedstawiła wyliczenie strat i zysków, koszt uruchomienia, jeżeli okaże się, że program się przyjął, zda egzamin, to wówczas można się zastanowić nad tym by punkty zostały uruchomione w pozostałych miejscowościach. Przed podziałem środków finansowych na rok 2003, odczytano pismo Kier. GOPS z prośbą o przeznaczenie środków z GPPRPA w wysokości 5.000zł na dożywianie. Odczytano zapotrzebowanie poszczególnych świetlic wiejskich złożone przez Dyr. GOK w Borzęcinie, który chce by zostały doposażone jeżeli nie teraz to w przyszłości, co pozwoli na podniesienie poziomu świadczonych usług, jak również wzbudzi większe zainteresowanie młodzieży i zachęci do korzystania i spędzania więcej czasu przez dzieci, młodzież w świetlicach. Plan finansowy został zmieniony ze względu na wprowadzony dodatkowy paragraf, o którym wspomniałam, została wprowadzona kwota z roku 2001 w wysokości zł, łączna kwota planowana na rok 2003 wynosi zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostają obniżone do kwoty zł, - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych pozostaje w niezmienionej wysokości, ponieważ na p. Wójt na Komisji powiedział, że na dzień dzisiejszy nie zamierza zmieniać składu Komisji. wynagrodzenie opiekunów półkolonii Komisja zmniejszyła o 2.000zł, uzasadniając tym, iż obecnie wielu nauczycieli jest bez pracy, są emeryci, renciści, mogą to zrobić taniej, a mają uprawnienia do opieki i prowadzenia półkolonii, 6.000zł 5.000zł

4 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł w tym: zakup żywności dla dzieci na półkolonii 2.000zł Zakup lektur dla GK Rozw. Probl. Alkoh. i szkół, kwota do tej pory była wielce zawyżona, ograniczyliśmy ją do kwoty 1.000zł, jedna publikacja kosztuje 37zł, uznaliśmy za stosowne aby w taką publikację wyposażone były wszystkie biblioteki, natomiast inne pozostałe ulotki nie muszą być w takiej ilości zakupywane, z racji tego że są zbyteczne, ktoś je wrzuca do kosza. Zabezpieczenie środków na uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej wraz z siłownią i wyposażeniem komputerowym w Borzęcinie Górnym. Stanowisko p. Wójta było takie, że jest konieczność uruchomienia takiej świetlicy, gdyż gmina przejmie Ośrodek Zdrowia, by docelowo prowadzić gabinet rehabilitacyjny, chodzi o zakup atlasu 8 stanowiskowego kwota ok zł, gdzie pod taki gabinet zwolniło się pomieszczenie na hali, więc można to postawić. Z racji tego, że p. dyr. GOK-u, poinformował nas, że nie było informacji, czy ta proponowana kwota w wys zł miała objąć wszystkie świetlice wiejskie, a nie tylko doposażenie hali. Więc stosunkiem głosów 4:1 Komisja wnioskuje by przeznaczyć kwotę zł na zakup atlasu, a pozostałe pieniądze trafiłyby do poszczególnych świetlic wiejskich, by z tych pieniędzy mogła skorzystać młodzież z rodzin dysfunkcyjnych., tj. dofinansowanie doposażenia świetlic w komputery dla młodzieży na terenie gminy 1.000zł zł zł 4300 zakup pozostałych usług w tym: zł - udział młodzieży szkolnej w koloniach, półkoloniach, obozach tzw zł zielone szkoły. - dofinansowanie kursów tańca dla młodzieży szkolnej, Komisja kierowała 2.000zł się tym, iż p. Przepiórka zatrudniony przez GOK, jako instruktor, nauczyciel muzyki nie wyraża zgody na to by bez dodatkowej odpłatności te dzieci mogły korzystać z tych kursów w Bielczy i w Borzęcinie Dolnym, bez dowożenia dzieci do Borzęcina Górnego. Rodziców nie stać na pokrycie tych kosztów, więc uważamy, że zorganizowanie kursów tańca też mieści się w ramach tych działań, więc Komisja proponuje, jak powyżej.

5 Dożywianie dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych i alkoholowych, środki na powyższy cel zostały zwiększone, w związku ze złożonym wnioskiem Kier. GOPS w Borzęcinie o kwotę 4.000zł czyli do kwoty zł -udział młodzieży szkolnej w teatrach o tematyce p. alkoholowej inarkomanii - dowóz dzieci szkolnych na półkolonie i inne imprezy o tematyce p. alkoholowej 2.000zł Zabezpieczenie środków na szkolenia i delegacje służbowe,/gk RPA/ koszt szkolenia takiej osoby, która docelowo posiadałaby uprawnienia socjoterapeuty, czyli mogłaby być zatrudniona fachowo do uruchomienia tej świetlicy, koszt tego szkolenia wynosi 6.000zł roczny kurs organizowany w Warszawie. W 2002r w ogóle takich działań nie było, z 2001r. zostało 38 tys. zł. więc proponujemy pozostawić kwotę w wys zł rozeznając możliwość zrobienia takiego szkolenia na miejscu, bez kosztów delegacji i dojazdów do Warszawy. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników świetlic, GOK, nauczycieli w zakresie socjoterapii zł Badania lekarskie dla osób uzależnionych od alkoholu 1.000zł, badanie takie prowadzone jest po prawomocnym orzeczeniu wydanym wyrokiem sądowym, o osobie podlegającej leczeniu, Komisja uważa, że są takie przypadki, a kwota ta wystarczy może na jedną osobę to warto się spierać i pomagać. Zabezpieczenie środków dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu probl. alkoholowych 1.000zł, tu mogą szkolić lekarze, ksiądz, caritas, więc uważam, że 1.000zł to kwota aż za nadto zł Komisja wnioskuje przyjęcie propozycji gminnego programu na 2003r., po uwzględnieniu proponowanych zmian. Komisja Oświaty chciała się zapoznać z merytorycznym działaniem klubu sportowego, czyli na jakiej zasadzie zostało zawiązane stowarzyszenie, ile mamy sekcji sportowych, jakie są zasady powoływania Zarządu, /kto go powołuje, kto odpowiada/, Zapytano Prezesa, jak widzi tą działalność, czy spełnia swoje zadania. Sugestie tych Prezesów były następujące: by rozważyć możliwość powołania koordynatora gminnego ds. sportu, z uwagi na to, że pochłania to bardzo dużo ich prywatnego czasu. Oświadczenie było jedno, zarówno p. Prezesa, jak również p. księgowej, że wykonuje p. księgowa te czynności w 100% społecznie, bez żadnego wynagrodzenia, taką informację otrzymała Komisja. Natomiast p. Prezes Sworniowski sugerował nam taką rzecz, z uwagi na to, że do tej pory miał pomoc ze strony śp. P. Zdzisława Klisiewicz, gdzie w obecnej chwili bardzo dużo obowiązków spadło na niego, gdyż dowoził młodzież, udziela własnego samochodu, więc proponuje rozważyć możliwość prawną, merytoryczną, odłączenia spraw finansowych stowarzyszenia pod kontrolę i nadzór Urzędu Gminy. Skarbnik wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości. Radca powiedziała, iż nie ma prawnej możliwości. Pani Kubala powiedziała, że czeka na taką odpowiedź, bo wiem co było przy tworzeniu się tych stowarzyszeń, wówczas też powoływano się na ta ustawą o finansach, ale niemniej jednak Ci Prezesi uczestniczyli w tym posiedzeniu i ja zobowiązałam się, że przedłożę wnioski i poinformujemy czy prawnie jest to możliwe.

6 Komisja wnioskuje o zmianę uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /alkoholów twardych/, gdzie do tej pory ustalono by na terenie gminy tych punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży było 3. Natomiast gastronomii jest 10. Komisja Oświaty wnioskuje o zwiększenie o 100% czyli do 6 punktów, więc wnioskujemy o zmianę uchwały tylko w tym punkcie, pozostała część uchwały utrzymujemy w brzmieniu jak dotychczasowym, gdyż są tam określone okoliczności, jakie wymogi należy spełnić by takie zezwolenie otrzymać. Ograniczenie punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy w żaden sposób nie ogranicza spożycia a wręcz przeciwnie ułatwia nam nielegalny obrót alkoholem i te pieniądze, które z zezwoleń mogą wpłynąć do budżetu, po prostu uciekają w prywatne kieszenie tym, którzy się tym trudnią. Zapytano czy są jakieś uwagi, pytania. Pan Małek zapytał czy Komisja Oświaty rozpatrywała przed poprzednią sesją projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pani Kubala powiedziała, że rozpatrywała. Pan Małek powiedział, iż Komisja Prawa wnioskowała o zmianę składu osobowego członków Komisji, co wyjaśniono, że Wójt może dokonać takiej zmiany. Propozycją p. Myrlaka było obniżenie diet wszystkich członków Komisji gminnej do wysokości diet wszystkich Komisji Rady Gminy. Radny zapytał czy Komisja kierowała się zabierając z kwoty 25 tys. proponowanej na zabezpieczenie środków celem uruchomienia świetlicy socjoterapeutycznej wraz z siłownią zmniejszając to na kwotę zł, a zł przeznaczając na dożywianie. Kwota zł gwarantuje utrzymanie tej świetlicy i doposażenie w niezbędne środki, które będą potrzebne na hali sportowej. Przeznaczenie tylko zł, spowoduje to, że te pieniądze się rozpłyną, bo nikt ich nie wykorzysta, będzie ich po prostu za mało. Moim wnioskiem jest utrzymanie 3 punktów sprzedaży alkoholi tzw. twardych. Przewodniczący Rady powiedział, iż kwestia, co do ilości członków Komisji, leży w gestii p. Wójta. Odnośnie ilości punktów, to sprawa dogłębnie została omówiona przez p. Kubala. Pani Kubala powiedziała, iż przedstawiła opinię Komisji Oświaty do gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r., takie samo prawo nie mniejsze ma każda Komisja i każdy Przewodniczący i wszystkie wnioski mogą być uwzględnione przez aklamację czy przez głosowanie. Nikt panu nie odbiera głosu i pan może swoje wnioski ponowić i będziemy się nad tym zastanawiać. Radca wyjaśniła, iż uchwała dot. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu bądź poza miejscem jest przepisem prawa gminnego i zupełnie ma inny charakter taka uchwała, w inny sposób się tworzy i wymaga opinii wszystkich Komisji Rady i zupełnie w innym trybie może być powoływana. Art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości daje tytuł do zmiany liczby punktów, jeżeli to wynika z gminnego programu alkoholowego. Zmiana tej uchwały musiałaby wynikać z programu, że liczbę punktów można by było zwiększyć, jest to odrębne zagadnienie, to nie może być przy okazji programu podejmowana uchwała, po prostu musi być rozpracowana, ale z art. 12 tej ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości wynika wprost, że to musi wynikać z tego programu na dany rok., więc trzeba by wprowadzić jakiś odpowiedni zapis, ja nie widzę tytułu do zwiększania liczby punktów, ale ja to pozostawiam ocenie Wysokiej Rady w zupełnie odrębnym trybie, musi wynikać to z programu. Uchwała ta nie może być integralną częścią programu. Pani Kubala mówi, iż uchwała o wychowaniu w trzeźwości nie określa, że jeżeli jest 10 tyś. to ma być 5 punktów. Radca wyjaśniła, iż o tym decyduje Rada. Ja tylko w kwestii formalno-prawnej, że nie może być przy okazji programu uchwalana tego typu uchwała i, że musi to wynikać z programu, o czym mówi art. 12 tej uchwały. Pan Żurek mówi, iż omawiamy program profilaktyki problemów alkoholowych, kwota

7 10.000zł to minimalna kwota, która pozwoli zakupić coś konkretnego do tej sali gimnastycznej. Przedstawione zapotrzebowania na pewno nie będą w pełni zaspokojone, ale w części na pewno będą zaspokojone świetlice, z informacji wiemy, że atlas kosztuje ok zł, jeżeli to będzie spełniało swoje zadanie, to po dodatkowych wpływach można jeszcze uzupełnić i dodatkowo wyposażyć. Odnośnie zwiększenia liczby punktów sprzedaży na wynos, których obecnie mamy 3 punkty, gdzie 10 mamy tzw. gastronomii to chcę powiedzieć, że te punkty omijają naszą uchwałę Rady Gminy w Borzęcinie, sprzedając w cenach detalicznych alkohol, od tyłu, gdzie od przodu jest wejście. Znane są przypadki istnienia tzw. melin i jedną z przyczyn to, to że na 7 sołectw mamy tylko 3 punkty sprzedaży alkoholu na wynos. Musi być dostęp mieszkańców do sprzedaży legalnego alkoholu. Z rozmowy z p. Mostowy wynika, że nie można zapisać zwiększonej kwoty, która by miała wynikać z zwiększonej ilości punktów, więc nasuwa się pytanie do p. radcy jaki powinien być dokładny tryb uchwalenia tego programu i zwiększenia zmiany uchwały odnośnie zwiększenia ilości punktów zgodnie z prawem bez zarzutów. Przewodniczący Rady powiedział, iż Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi powinna się tym zająć, dziś naszym tematem jest podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, do tego programu zostały przedłożone wnioski Komisji Oświaty, które są skorygowane z p. Mostowym więc nad tym tematem winniśmy się skupić. W ó jt powiedział, iż na Komisji Oświaty podnosił kwestię dot. wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej na hali sportowej w Borzęcinie i przy tym temacie, co do kwoty będę się upierał i wnioskuję tutaj do radnych o ewentualne zwiększenie tej kwoty. P. radcy zapytano Komisja Oświaty wnosi o poprawki w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, który jest projektem zredagowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to wydaje mi się, że te poprawki proponowane przez Komisję Oświaty powinny być również opiniowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dopiero później trafić na posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczący Rady powiedział, by dziś nie zajmować się tą sprawą, tylko zająć się przedmiotową uchwałą, a wnioski Komisji Oświaty przekazać na odpowiednią Komisję. Radca wyjaśniła, iż załącznik do programu to jest plan finansowy, czyli to integralna część programu, w związku z tym chyba trzeba to przełożyć na Komisję. Pan Małek mówi, iż słuchając wypowiedzi radnego, to jest kpiną, jeżeli sam radny mówi o takich rzeczach, że z tyłu sprzedaje się alkohol, to przecież winien zareagować i takiemu przedsiębiorcy odebrać prawo handlu. Z poprzedniej rady mamy pewne doświadczenia, która podjęła uchwałę tzw. prohibicji w Borzęcinie, ile z tym było zamieszania, śmiechu, ale to wszystko się unormowało, poprzednia Rada przyjęła program z 3 punktami sprzedaży tzw. alkoholi twardych, proponuję nie zajmować się tym bo zrobimy trochę śmiechu, niepotrzebnych dyskusji w Borzęcinie, że na sesjach nie mówi się o niczym innym tylko o sprzedaży alkoholu. Pani Kubala zapytała czy meliny, których jest coraz więcej nie są problemem dla Rady. Pan Żurek mówi, iż kolejny raz moje słowa są przekręcane, w całkiem odwrotnym kierunku, czy nie zwracam się jasno, wyraźnie powiedziałem, iż w tym sklepie sprzedaje się w detalu, bo sklep ma na piwo, bar ma na alkohol. Jak ja mogę zgłosić na policję, żeby mnie wyśmiali uważam, że to nie jest dobre. Skoro temat jest postawiony na Radzie to odpowiednia Komisja powinna się tym zająć. Pan Urbaś mówi, iż zastanawiamy się czy dać, komu dać itd., te bary przy sklepach, jak słusznie kolega zauważył, że z jednej strony jest sklep, z drugiej strony bar, ale wszystkie towary w sklepie śmierdzą, tam wisi tabliczka zakaz palenia papierosów, ale nikt tego nie stosuje, bo jeżeli pani prowadząca sklep wygoni towarzystwo na podwórko, to nie będą przychodzić bo pójdą do następnego, gdzie jest kontrola tego co się sprzedaje na wynos, gdzie nie ma koncesji na wynos tylko na spożycie na miejscu, dlaczego dajemy koncesję a nie egzekwujemy prawa tego cośmy dali, nie ma żadnej kontroli z Urzędu Gminy, tam się

8 naprawdę dzieją cuda, to nie jest ratowanie p. Żurka przed p. Małkiem, bo tak jest naprawdę, artykuły spożywcze śmierdzą papierochami, skandal to są meliny pijackie a nie bary, takie powinny być zlikwidowane na terenie gminy i pierwszy będę za tym głosował. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie i przekazanie całej sprawy wraz z wnioskami Komisji Oświaty do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zapoznania się z tymi wnioskami i na najbliższej sesji podejmiemy stosowną uchwałę. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Pani Kubala zapytała czy prawidłowym w tej chwili działaniem Rady jest sprawa taka, by projekt Komisji dot. gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych po opinii Komisji został przedstawiony Radzie, poszczególne Komisje naniosły do tego opinie, jaki jest cel wracać z powrotem, przecież program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie jest programem Komisji, Rada ma przyjąć ten program, proszę mi na to odpowiedzieć. Przewodniczący Rady uważa, iż Komisje Rady winny się zapoznać z tym projektem, wydać opinie, a Rada będzie uchwałę podejmować. Pan Myrlak powtórzył pytanie p. Żurka, jak się ma zachować Rada, jaki przyjąć program działania odnośnie zwiększenia tych punktów sprzedaży alkoholu, jaką mamy przyjąć procedurę. Pan Małek zapytał czy ten temat mają rozpatrywać wszystkie Komisje, Przewodniczący Rady powiedział, że nie koniecznie było w tym temacie głosowanie przez Radę. Pan Latocha mówi, iż dziś 1 marca, marzec ostateczny termin uchwalenia budżetu, a my odbijamy piłeczkę w innym temacie, a istotne rzeczy nam uciekają. Przewodniczący Rady mówi, iż opinią wiążącą jest Komisja alkoholowa. Ad. 5. Ustalenie diet dla sołtysów. Przewodniczący Rady powiedział, iż obecni sołtysi są bez diet, więc należy im uchwalić diety, proponowana kwota to 75zł, za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Pan Urbaś powiedział kilka słów na temat sołtysów tolerowanych przez ubiegłą kadencję, szkoda, że ich nie ma, jestem zbulwersowany, że nawet Prezesa sołtysów p. Pabiana nie zaproszono. Czy dalej będę sołtysem czy nie to pokażą wybory. Zanim podejmiemy tą uchwałę chcę przedstawić Radzie, co się dzieje w gminie Brzesko, mam najnowsze wiadomości z Rady Gminy, wczoraj byłem u sołtysa w Mokrzysce i tak: 8% prowizji dla wszystkich sołtysów niezależnie od ilości mieszkańców, 2,30zł za doręczenie nakazu płatniczego, 108zł diety za udział w posiedzeniu sesji Rady, 50zł miesięcznie na telefon, środki na Rady Sołeckie, wg. klucza mieszkańców w danym sołectwie. Sołtys jest tam traktowany jak podmiot, a nie jak przedmiot, kiedyś baby płakały na pana, panie Wójcie, zwracam się do Wysokiej Rady by sobie wzięła pod uwagę to, że sołtys to też jest pracownik administracji samorządowej i On ma najbliższy kontakt z mieszkańcami, robi bardzo dużo, nieraz widać a nieraz nie widać, a w gminie Borzęcin w ogóle tego nie widać. Proszę wziąć pod uwagę, jak będziemy ustalać by sołtysa nie sponiewierać, wynagrodzić go uczciwie i dziękować za jego pracę. Dla sołtysa gm. Brzesko proponuję się również prowizję w wysokości 300zł miesięcznie, na pewno to będzie przegłosowane, bo burmistrz miasta Brzesko dba o te rzeczy i dba o sołtysów, a u nas jest odwrotnie. Jeżeli chodzi o inkasa, bo jeżeli radny to nie może być sołtysem, a więc może być sołtysem tylko nie może pobierać inkasa. Zrobiono to w ten sposób, że jeżeli sołtys jest radnym to jego córka, czy syn, bądź żona, więc w ten sposób spisują umowę. Nie chciałbym by w gminie Borzęcin była inna sytuacja, bo znów będzie parodia, znów będzie następny ból dla tych, którzy będą najbardziej pokrzywdzeni i sponiewierani, to chcę wam powiedzieć przed

9 uchwaleniem tego honorarium dla sołtysów. Skarbnik wracając do wypowiedzi p. Urbasia,, cyt. sołtys z tytułu poboru podatku nie może brać inkasa, może bo prawo tak mówi, natomiast nie można zawierać umów cywilnoprawnych, to są 2 różne rzeczy. Radca mówi, iż temat ten wyjaśniała na poprzedniej sesji, inkaso jest uchwalone uchwałą. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje, w kwestii wypłat diet dla sołtysów niż 75zł za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy. Poproszono p. radcę o zreferowanie projektu uchwały w powyższej sprawie. Radca zapytała p. Wójta i skarbnika czy mają jakieś uwagi, gdyż jest kwestia finansowa. Skarbnik powiedział, że bez uwag. Wójt powiedział, iż jest to projekt Przewodniczącego Rady, tu chodzi o kwestię przedłużenia wypłat diet dla sołtysów, więc diety dla sołtysów winny być to nie ulega wątpliwości, tak było praktykowane w roku poprzednim. W kwestii formalnej chcę zwrócić uwagę, by te projekty uchwał, jeżeli są przedkładane przez Przewodniczącego trafiały również i do mnie z odpowiednim 7 dniowym wyprzedzeniem przed sesją. Radca zreferowała projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, Pan Urbaś poprosił by na posiedzeniach poszczególnych Komisji uregulować koszty telefonów sołtysów. 50zł każdemu sołtysowi winno być zwrócone, proszę by to wyszło z Komisji, bo sołtys dużo telefonów musi wykonać. Podatek spadł więc spadnie prowizja, mam na myśli Borzęcin, więc choć te 50zł za te telefony przyznać. Przewodniczący Rady powiedział, iż sprawy sołtysów winny być poruszone na Komisjach. Są jeszcze nie załatwione sprawy dot. statutów sołectw, które będą miały miejsce na zebraniach wiejskich sprawozdawczo-wyborczych. Skarbnik zwrócił uwagę na sprawę, która powtarza się co roku, dot. zwrotu kosztów podróży sołtysom, w tym projekcie jest tylko mowa o dietach dla sołtysów, a zdarzają się sytuacje, gdzie sołtysi są wówczas bez wyjścia, a uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, na mocy tej uchwały nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów, więc rzucając do koszyka postulatów p. Przewodniczącego chce również powiedzieć, że sołtysi nie będą mieli zwrotu. Pani Kobyłecka zapytała czy będzie zwrot sołtysów, jak jedziemy do Lichenia. Skarbnik powiedział, że jakieś szkolenia. Radca wyjaśniła, iż podróż służbowa to jest wykonywanie zadań służbowych, szkolenie nie jest zadaniem służbowym. Szkolenie może zapłacić gmina w ramach przyjętego programu w ramach szkolenia, ale sam dojazd w ramach wykonywania funkcji radnego czy sołtysa w tym się nie mieści. Jeżeli ktoś wypłaca, to niech wypłaca dopóki ktoś nie zakwestionuje i nie zażąda zwrotu, ale wykonywanie obowiązków radnego czy sołtysa nie polega szkoleniu. Na szkolenie Rada może dowieź, ale zwrotu kosztów, jeżeli chodzi o sołtysów to nie ma nic przeciwko nim, niemniej jednak art. 37 lit. b ust. 1 mówi, że Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Były ustalone diety, ale już swój żywot zakończyły w miesiącu styczniu z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie, kwestia diet jest bezdyskusyjna natomiast zupełnie innym zagadnieniem jest zwrot kosztów podróży służbowych. Pan Urbaś powiedział, iż chce nas pani wprowadzić w błąd, to Rada jest władna ustalić czy będzie nam gmina wracać za to, że pojedziemy na szkolenie czy nie, w bezczelny sposób pani nas wprowadza w błąd. Przewodniczący Rady mówi, że jeżeli Rada podejmie uchwałę o zwrocie kosztów podróży służbowych to można dopisać do projektu. Pan Urbaś zapytał czy szkolenie sołtysa to wyjazd służbowy czy nie służbowy, proszę mi powiedzieć, jak jest na pewno. Przewodniczący Rady powiedział, że uważa, jako służbowy należy dopisać do projektu tej uchwały by podróże służbowe były zwracane sołtysom.

10 Radca podniosła problem natury prawnej, ponieważ w stosunku do radnych można było przygotować taki projekt, bo odpowiedzialność czy jest to podróż służbowa czy nie, bierze Przewodniczący Rady podpisując delegacje natomiast nikt nie przygotował zasad ustalania, kto będzie podpisywał sołtysom delegacje, kwestie prywatnych samochodów, itd. Pani Kubala zapytała czy my naprawdę wyglądamy na tych, że my nie słuchamy p. mecenas, p. skarbnik chce uściślić sprawę sołtysów przy okazji ustalania diet dla sołtysów, p. apiat nie bo nie jest to możliwe, proszę panią nie podoba mi się to stanowisko z uwagi na to, że uważam, że umiem słuchać, każdy z nas chce aby pani służyła nam radą i wystarczyło powiedzieć, Wysoka Rado, p. skarbnik proponuje to, a wysoka Rada musi przyjąć zasady, pani od razu nie, nie ma takiej możliwości, przepraszam bardzo czegoś nie rozumiem, komu i kto ma tutaj służyć. Pan Żurek złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji na ten temat i wnioskuję o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w odczytanej formie. Przynajmniej jedna część sprawy zostanie załatwiona. Wójt powiedział, iż odradza dopisywanie czegokolwiek dziś do projektu uchwały, który został odczytany z tego względu, że wydaje mi się, że ta sprawa winna być przedyskutowana na Komisjach Rady Gminy, odnośnie diet dla sołtysów sprawa oczywista, gdyż diety były stałym składnikiem poprzedniej kadencji i te diety na rok 2003 były planowane, natomiast inne składniki jak rekompensata za rozmowy telefoniczne, nie były planowane i nie znajdują się w projekcie budżetu, jeżeli takie działania mają być podejmowane, to należy ewentualnie te kwoty w budżecie, które zostaną uchwalone ująć i dopiero w następstwie podjąć konkretne działania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zreferowany przez p. radcę projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła UCHWAŁĘ NR VI/35/2003 w sprawie diet dla sołtysów, która stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 6. Wyjazd w teren kontrola szkół, dróg i inwestycji gminnych. Wysypisko śmieci Wójt poinformował, iż aktualnie wysypisko śmieci jest w trakcie rekultywacji, w 2002r. była dowożona ziemia, zgodnie z decyzją administracyjną termin zamknięcia składowiska , na chwilę obecną zlecono do projektu rekultywacji obliczenie ile ziemi /kubatura/ należy dowieź by składowisko zostało wypełnione. W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o zawarciu umowy z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi na wywóz odpadów z gospodarstw indywidualnych przez okres jeszcze 2-ch miesięcy, jak to było realizowane do tej pory będziemy realizować nieodpłatnie w ramach pracowników Urzędu Gminy, natomiast w późniejszym terminie, podobnie jak to funkcjonuje w Gminie Brzesko, Szczurowa, będzie odpłatność 6zł od worka 120 l, z tym że odpady segregowane, szkło, plastik i papier będą odbieranie nieodpłatnie. Obowiązkiem gminy jest wskazanie rozwiązania tego problemu, więc gospodarstwa indywidualne będą same zawierać umowy z firmą. Pani Kubala zapytała czy do obecnej chwili indywidualni dostawy dowożą śmieci, czy wysypisko jest czynne czy nie czynne. Wójt wyjaśnił, iż gmina zbiera spod domów, wozimy z dzikich wysypisk, gospodarstwa również dowożą. Szkoła Waryś Dyr. p. Kózka powiedziała, iż ogólna liczba dzieci 25, klasa O - 7, kl. I - 7, kl. II 5, kl. III - 6, 2 dzieci rodzice dowożą do szkoły do Borzęcina. Pani Kubala zapytała jak wygląda opinia rodziców w sprawie dowozu,

11 Wójt powiedział, iż na chwilę obecną obiekt może funkcjonować, były problemy z sanitariatami wolno stojącymi, ale już z tym się uporano, na pewno rodzice są zadowoleni, gdyż jest blisko i te najmłodsze dzieci doprowadzą. Pan Latocha powiedział, iż należy robić wszystko by z SAPARD-owskich pieniędzy wybudować nową szkołę, choćby za cenę dalszego zadłużenia gminy z przerzutem ale trzeba środki wykorzystać, bo są duże pieniądze na oświatę. Świetlica w Warysiu. Należy uzyskać konkretną decyzję i pozwolenie na budowę, bo dopiero na tym etapie żwirownia jest w stanie dofinansować do oddania budynku w stanie surowym zamkniętym. Pani Kwaśniak świetlicowa powiedziała, iż obok użytkowanego pomieszczenia w świetlicy są jeszcze 2 sale, ale tam nie można rozpalić w piecu. Młodzież korzysta z tego pomieszczenia, gra w tenisa. Pan Orłowski powiedział, iż to pomieszczenie grozi katastrofą budowlaną. Szkoła Bielcza. W ó jt poinformował, iż znajdujemy się w miejscu dokończenia budowy II etapu części administracyjnej Zespołu Szkół w Bielczy, zakończenie tej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu planuje się na koniec kwietnia br. Pan Sobota poinformował, iż zakresem umowy objętej na wykonanie tych robót jest dokończenie segmentu który jest segmentem administracyjno-socjalnym oraz zagospodarowanie terenu. Koszt tych robót wynosi 744 tyś. brutto, termin finansowania zgodnie z zawartymi ustaleniami na przetargu upłynie 2004r., tak jest rozpisany przetarg, że wykonawca kredytuje nam do 360 dni płatności. W części, w które się znajdujemy będą szatnie u góry pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, świetlica, biblioteka. Odnośnie zagospodarowania terenu, będą wykonane najpotrzebniejsze rzeczy, czyli dojścia, parkingi i ogrodzenie terenu. Pan Latocha powiedział, iż obiekt na tym etapie, jest wykonany w 2/3, do wykonania pozostaje kuchnia element żywnościowy, jest przewidziany amfiteatr, sytuacja uległa zmianie, gdzie na tej części był zaprojektowany dom mieszkalny, przepiękny budynek z przeznaczeniem na dom nauczyciela, on w tej chwili nie może być realizowany z różnych racji, ale znam ten projekt, jeśli by komuś przyszło taki domek pobudować, to jest wspaniały projekt. Pozostaje zagospodarowanie terenu, gdzie nie będzie domu nauczyciela, z drugiej strony pierwotnie były planowane takie rzeczy, gdzie nie było wody i gazu, gaz był w robocie a o wodzie się nie śniło, więc jest zaprojektowana hydrofornia, kotłownia, skład węgla, na kotłownię to chyba do dzisiejszego dnia nie uzyskano zgody, bo zgodnie z wymogami sanepidu, miał być komin na 40 m. Jest odwiercona studnia głębinowa, szczelina jako schron przeciw atomowy, zbiornik na wodę, te rzeczy na dziś są już nie potrzebne, ale pozostał teren, który trzeba zagospodarować. Są planowane trzy boiska sportowe, bieżnia, skocznia, trzeba tam coś wykonać. Jest projektowana oczyszczalnia ścieków, która może przyjąć z 1 Bielczy ścieki, trzeba się zastanowić, co można wprowadzić za te tereny, może jakieś obiekty sportowe. Wójt powiedział, iż inwestycja jest prowadzona, gdzie termin zakończenia przewiduje się na br, pozostałe sprawy to kwestia wtórna, zależna od środków finansowych w budżecie. Dokonano obejścia po inwestycji, następnie po szkole podstawowej i gimnazjum. Pan Latocha na sali gimnastycznej powiedział, iż w podłodze porobiły się szpary i wytarł się lakier, to w tym roku musi być wyszpachlowane i polakierowane. Pan Urbaś mówi, że tak się nie robi, bo to będziemy robić co 2 lata. Przedszkole w Bielczy - p. Sala powiedziała, iż obiekt wymaga wymiany stolarki okiennej oraz odgrzybienia pomieszczenia II klatki schodowej. Remiza OSP Bielcza.

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo