Regulamin konkursu - Quality Project -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu - Quality Project -"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: ,00 zł, zwany dalej Organizatorem. 2 Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. II. Cel i forma Konkursu 3 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych osób, biorących udział w Konkursie, na podstawie oceny prac konkursowych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz rozmowy kwalifikacyjnej Konkurs jest konkursem trzyetapowym. 2. Finał Konkursu będzie miał charakter ogólnopolski i zostanie rozegrany w maju 2011 r. Dokładna data finału Konkursu zostanie podana przez Organizatora na stronie internetowej III. Zasięg konkursu 5 Konkurs swoim zasięgiem obejmie teren całej Polski. IV. Zasady Konkursu 6 1. Uczestnikiem Konkursu może być: a) student studiów licencjackich i magisterskich dziennych, wieczorowych lub zaocznych, uczęszczający na uczelnię w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 nie pozostający w stosunku pracy przez cały

2 okres trwania Konkursu. b) absolwent studiów magisterskich dziennych, wieczorowych lub zaocznych o ile ukończył studia nie później niż rok licząc od dnia obrony pracy do dnia zgłoszenia do Konkursu, nie pozostający w stosunku pracy przez cały okres trwania Konkursu. Osoby, o których mowa w 6 ust. 1 lit. a) i b), zwane są dalej Uczestnikiem / Uczestnikami. 2.Nawiązanie stosunku pracy przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub podpisanie przez niego umowy przedwstępnej, listu intencyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu zobowiązującego do nawiązania stosunku pracy w trakcie trwania Konkursu, skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie bez jakichkolwiek roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, chyba że po poinformowaniu Organizatora o tym fakcie Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dalszym udziale Uczestnika w Konkursie. 3. Uczestnicy nie mogą być spokrewnieni z członkami Komisji Oceniającej oraz nie mogą być Pracownikami Organizatora. Pracownikiem Organizatora, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba, która pozostaje w stosunku pracy z Organizatorem i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia zarówno w chwili zgłoszenia do Konkursu, jak i w trakcie jego trwania Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko te prace, które wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Uczestnictwa w Konkursie, zwanym dalej Formularzem Uczestnictwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2, do niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Oświadczeniem, zostaną przesłane przesyłką pocztową na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD) do dni 30 kwietnia 2011 r.na adres: Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa z dopiskiem Departament Kadr - Konkurs bądź pocztą elektroniczną na adres: z tytułem e - maila: Konkurs Quality Project 2. W przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną załączenie do wiadomości Formularza Uczestnictwa oraz Oświadczenia, jest równoznaczne z

3 wyrażeniem oświadczenia woli, w postaci elektronicznej, w rozumieniu art.61 2 Kodeksu cywilnego. 3. O dopuszczeniu pracy do Konkursu, przesłanej pocztą elektroniczną bądź przesyłką pocztową, decydować będzie data otrzymania przez Organizatora listu elektronicznego lub data stempla pocztowego. 4. Dopuszczenie pracy do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora informacją zwrotną, która zostanie przesłana drogą elektroniczną lub listowną na adres podany w Formularzu Uczestnictwa. Nieotrzymanie przez Uczestnika potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznaczać będzie, że Organizator nie otrzymał pracy albo praca została dostarczona po terminie określonym w 7 ust. 1 w zw. z 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 8 Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną samodzielnie przygotowaną pracę. 9 Koszty przygotowania i dostarczenia pracy ponosi Uczestnik. 10 Wszelkie nadesłane Organizatorowi prace i materiały związane z pracą nie podlegają zwrotowi Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu w zakresie obejmującym wykształcenie, rodzaj uczelni, informację o wygranej w Konkursie, jak również wywiadów z nimi oraz treści prac w Internecie oraz materiałach promujących program Come and Grow with us, zarówno w formie papierowej, elektronicznej, jak i multimedialnej. 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora czynności, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie Oświadczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu. IV. Komisja Konkursowa Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 2. Komisja Konkursowa złożona jest ze specjalistów, kadry menedżerskiej oraz

4 przedstawicieli Zarządu Organizatora. 3. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. 13 Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące, ostateczne i nie podlegają odwołaniu. V. Przebieg konkursu Wybór laureatów Konkursu odbywać się będzie w trzech etapach. 1) Spośród dostarczonych do Organizatora prac Komisja Konkursowa wybierze 3 osóby, które przygotowały najlepszą pracę z zakresu jakości obsługi Klienta. Osoby te wezmą udział w spotkaniu finałowym i rozmowach kwalifikacyjnych w Warszawie w maju 2010 r. 2) W trakcie finału Komisja Konkursowa wybierze najlepszą pracę zwycięzcę Konkursu. 2.Informacje o wynikach oraz terminach poszczególnych etapów Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora VI. Wymogi formalne oraz kryteria oceny nadesłanych prac 1. Wymogi formalne prac: 15 1) Praca nie może przekroczyć znaków tekstu lub 10 slajdów prezentacji. 2) Pracę należy przygotować w formacie doc, rtf, pdf lub ppt. 2. Na każdym z etapów Konkursu prace oceniane będą przy zastosowaniu następujących kryteriów: 1) Pomysłowe i twórcze podejście do rozwiązania problemu. 2) Umiejętność znalezienia i zastosowania nowych i oryginalnych rozwiązań. 3) Znajomość zasad obsługi Klienta. 4) Estetyka, przejrzystość, atrakcyjność przygotowanej pracy/prezentacji multimedialnej 5) Umiejętność analizy danych i oceny sytuacji. 6) Umiejętność obrony własnego stanowiska (dotyczy Uczestników

5 zakwalifikowanych do półfinału i finału Konkursu). VII. Zasady nagradzania Komisja Konkursowa, w trakcie finału Konkursu, nagrodzi jedną (pierwsze miejsce) i wyróżni dwie najlepsze prace, które zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, z zastrzeżeniem Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest wysokiej klasy (nagroda rzeczowa) sprzęt komputerowy. Nagroda zostanie przyznana na zasadach określonych przez Organizatora W przypadku niewystarczającej liczby prac spełniających kryteria, o których mowa w 15, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nagrodzenia/wyróżnienia mniejszej liczby prac zakwalifikowanych do finału Konkursu. 2. W przypadku bardzo wysokiego poziomu prac, zakwalifikowanych do półfinału Konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w finale Konkursu większej liczby prac. 3. W przypadku bardzo wysokiego poziomu prac, zakwalifikowanych do finału Konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nagrodzenia/wyróżnienia większej liczby prac. VIII. Reklamacje 18 Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie elektronicznej na adres: (z tematem "reklamacja") w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu. 19 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres a także dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą elektroniczną.

6 20 1. Reklamację rozstrzygnie Komisja Konkursowa nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. 2. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. IX. Postanowienia końcowe Warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody w razie nagrodzenia pracy przez Komisję Konkursową w finale Konkursu jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internet. 22 Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika Konkursu z adresem internetowym i adresem IP komputera, z którego została wysłana praca. 23 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki otrzymania poczty elektronicznej wysłanej przez osoby nieuprawnione. 24 Organizator nie odpowiada za zdarzenia losowe spowodowane siłą wyższą, w szczególności klęski żywiołowe, wypadki losowe, uniemożliwiające przyznanie nagród/wyróżnień. 25 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, a w szczególności klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi, o czym poinformuje Uczestników. 26 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Odpowiedzialność taka spoczywa na Uczestnikach nadsyłających prace. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi,

7 przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik jest zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 27 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: 28 Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, nie przestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu. 29 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU Quality Project FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE Quality Project AUTOR PRACY Imię... Nazwisko... Adres Adres do korespondencji... Telefon... Telefon komórkowy Nazwa i adres uczelni... Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Millennium SA moich danych osobowych zawartych w Formularzu Uczestnictwa w Konkursie Marketing Challenge dla potrzeb przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Potwierdzam, że zgodnie z art. 24 ww. ustawy została mi przekazana informacja o pełnej nazwie i siedzibie administratora danych, o celach zbierania danych i przewidywanych odbiorcach oraz prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Quality Project i akceptuję jego postanowienia podpis autora projektu data

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU Quality Project W przypadku nagrodzenia/wyróżnienia mojej pracy w ramach Konkursu Quality Project, wyrażam zgodę na opublikowanie przez Bank Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej Bank), mojego imienia i nazwiska, zdjęcia, informacji o mojej osobie, w zakresie obejmującym wykształcenie, rodzaj uczelni, informację o wygranej w Konkursie, jak również wywiadów przeprowadzonych ze mną przez Bank, na stronie internetowej Banku oraz w materiałach promujących program Come and Grow with us, zarówno w formie papierowej, jak i multimedialnej. Jednocześnie, w ramach przyznanej mi nagrody, udzielam nieodpłatnie Bankowi upoważnienia do korzystania z mojej pracy, poprzez opublikowanie jej treści na stronie internetowej Banku oraz w materiałach promocyjnych programu Come and Grow with us, zarówno w formie papierowej, elektronicznej, jak i multimedialnej podpis autora projektu data

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo