Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci"

Transkrypt

1 Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci Instrukcji obs ugi p

2 Wst p Wskazówki dotycz ce instrukcji eksploatacji Bezpieczne korzystanie z funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami zawartymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje podane s w krótkiej, przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y oznaczone s literami, a strony s ponumerowane. Nasze produkty podlegaj ci g emu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposa eniu i technice. tego wzgl du tre niniejszej instrukcji eksploatacji nie mo e stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze dotycz cych okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Wskazówki bezpiecze stwa i oznaczenia Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: NIEBEPIECE STWO! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki skutkuje powa nymi i nieodwracalnymi obra eniami lub mierci. OSTRE ENIE! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa powa nymi i nieodwracalnymi lub miertelnymi obra eniami. OSTRO NIE! Oznacza zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa lekkimi lub rednio ci kimi obra eniami. WSKAÓWKA Oznacza zagro enie dla rodków trwa ych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa szkodami rzeczowymi. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. t o Oznacza wyposa enie standardowe Oznacza wyposa enie dodatkowe 3

3 Prawa autorskie Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji nale do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Niemcy Telefon: +49 (0) 40/

4 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Informacje ogólne Dopuszczalne warunki eksploatacji Obowi zki u ytkownika... 8 B Opis produktu Opis wskaza panelu obs ugi Opis dzia ania C Obs uga Opis wskaza panelu obs ugi Pierwsze uruchomienie Przygotowywanie do pracy Programowanie obszarów magazynowych i poziomów rega u apis zlecenia Ustawianie obszaru magazynowego Wprowadzenie zlecenia Przebieg zlecenia Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania Tryb SNAP IN Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci i czujnik obci enia Parametr Pomoc w przypadku usterek Interfejs systemu zarz dzania magazynem Opis dzia ania Sprz t Opis protoko ów Danech

5 6

6 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci opisana w niniejszej instrukcji eksploatacji wspomaga operatora przy pozycjonowaniu karetki wide poprzez ustawienie oraz wskazanie aktualnej wysoko ci podniesienia w odpowiednim trybie pracy. Operator kontroluje bezpo rednio proces podnoszenia i uk adania adunku. Funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanemi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa obra enia operatora lub uszkodzenie wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Dopuszczalne warunki eksploatacji WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur -25 C do +40 C. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane s specjalne wyposa enie oraz atest. Eksploatacja w obszarach zabezpieczonych przed wybuchem nie jest dozwolona. 7

7 3 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która u ywa funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci samodzielnie, lub na zlecenie której system jest u ytkowany. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci u ytkowana by a zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z u ytkowaniem systemu. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. WSKAÓWKA W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta. 8

8 B Opis produktu 1 Opis wskaza panelu obs ugi Panel obs ugi sk ada si z klawiatury foliowanej. awiera blok pi ciu klawiszy z symbolami (2-6) i blok z klawiszami numerycznymi od 0 do 9 (7). Wskazania odbywaj si na wy wietlaczu graficznym (1). Oznaczenie przycisków i wska ników zrealizowane jest niezale nie od j zyka za pomoc piktogramów Poz. Nazwa Funkcja 1 Wy wietlacz graficzny 2 Prze czanie obszaru Przycisk zmiany obszarów magazynowych. magazynowego 3 lecenie wyj cia adunku Przycisk aktywacji zlecenia wyj cia adunku. 4 SNAP IN Przycisk prze czania mi dzy podnoszeniem do zdefiniowanej wysoko ci i trybem SNAP IN. 5 Przycisk CE Przycisk usuwania zlecenia i zako czenia programowania. 6 lecenie w o enia adunku Przycisk aktywacji zlecenia w o enia adunku. 7 Blok numeryczny 0-9 Przycisku wpisywania poziomu rega u

9 AC BD SNAP mm inch Poz. Nazwa wskazania Funkcja 8 Symbol obszaru magazynowego 9 Obszar magazynowy Alfabetyczne wskazanie obszarów magazynowych A-D 10 Obszar magazynowy Numeryczne wskazanie obszarów magazynowych Tryb SNAP IN Wskazuje, czy w czony jest tryb SNAP IN. 12 Podnoszenie Wskazuje zadane kierunek podnoszenia. 13 Wysoko podnoszenia Wskazanie aktualnej wysoko ci podnoszenia w mm lub calach. 14 Symbol poziomu rega u 15 Poziom rega u Wskazanie poziomu rega u 16 Opuszczanie Wskazuje zadane kierunek opuszczania. 17 czno radiowa Wskazuje po czenie radiowe i tryb zdalny. 18 Wyci ganie Wskazuje mo liwo wyj cia adunku z rega u za pomoc funkcji wyci gania. 19 lecenie wyj cia adunku Wskazuje aktywne zlecenie wyj cia adunku. 20 lecenie w o enia adunku Wskazuje aktywne zlecenie w o enia adunku. 21 Przesuw Wskazuje mo liwo od o enia adunku w regale za pomoc funkcji przesuwu. 10

10 2 Opis dzia ania OSTRO NIE! Odpowiedzialno za prawid owy proces uk adania adunku le y po stronie operatora wózka jezdniowego. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci jest tylko funkcj pomocnicz. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci wspomaga operatora przy wybieraniu pozycji karetki wide przez ustawianie i wskazywanie wysoko ci podniesienia (13) w odpowiednim trybie pracy. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci pracuje w zale no ci od wersji w zakresie wolnego skoku i podnoszeniu lub tylko powy ej wolnego skoku masztu. lecenie w o enia i wyj cia adunku Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci daje mo liwo wpisywania poziomów rega u za pomoc bloku numerycznego (7) oraz wybierania zlece w o enia (6) i wyj cia adunku (3). Po podaniu zlecenia w o enia lub wyj cia adunku funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci stanowi dalsz pomoc w pozycjonowaniu. adane kierunek podnoszenia i redukcja pr dko ci adane kierunek podnoszenia wy wietlany jest przez wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16). Przy zbli aniu si do pozycji docelowej wskazanie podnoszenia lub opuszczania miga szybciej i zmniejsza si pr dko podnoszenia lub opuszczania. Pozycja docelowa Podnoszenie zatrzymywane jest po osi gni ciu pozycji docelowej i pojawia si wskazanie przesuwu (21). Jednocze nie ga nie wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16). adunek mo na w o y do rega u lub wyj z rega u za pomoc funkcji wysuwu masztu. lecenie ko czy si po osi gni ciu pozycji docelowej. Po ponownym poruszeniu d wigni steruj cej podnoszenie lub opuszczanie jest kontynuowane. 11

11 SNAP IN W trybie SNAP IN podczas podnoszenia lub opuszczania kolejny poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa, gdy wychylenie MULTIPILOTA lub SOLOPILOTA wynosi mniej ni 60% wychylenia maksymalnego. Generowane jest automatycznie zlecenie sk adowania. Tryb SNAP IN nale y aktywowa przyciskiem SNAP IN (4), (patrz "Tryb SNAP IN" na stronie 22). Czujnik obci enia (o) Je eli wózek wyposa ony jest w czujnik obci enia, to uk ad sterowniczy samodzielnie rozpoznaje, czy nast pi w o enie czy pobranie towaru. Naciskanie przycisków wk adanie adunku lub wyjmowanie adunku jest zb dne. lecenie jest uruchamiane po podaniu prawid owego poziomu rega u. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. 12

12 Wspomagania sk adowania (o) Funkcja wspomagania sk adowania dodatkowo pomaga operatorowi podczas wk adania lub wyjmowania adunku, obliczaj c wysoko podniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko trawersu. Wspomaganie sk adowania mo na aktywowa lub dezaktywowa w serwisie producenta.(patrz "Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania" na stronie 21). Tryby pracy Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci mo e pracowa w 4 trybach: Wskazanie wysoko ci podnoszenia: Wskazywana jest wysoko podnoszenia. Operator nie ma mo liwo ci ingerencji. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci: Wskazywana jest wysoko podnoszenia. Operator mo e wybiera docelowe poziomy rega u. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci ze wspomaganiem sk adowania: Po podniesieniu/opuszczeniu do wysoko ci docelowej funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci generuje kolejne zlecenie uniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko odk adania w regale. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci ze wspomaganiem sk adowania i czujnikiem obci enia: Funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci rozpoznaje automatycznie, czy jest to zlecenie w o enia czy wyj cia adunku. Po podniesieniu/opuszczeniu do wysoko ci docelowej funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci generuje kolejne zlecenie uniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko odk adania w regale. Tryb pracy mo e ustawi serwis producenta. 13

13 14

14 C Obs uga 1 Opis wskaza panelu obs ugi Poz. Nazwa Funkcja 1 Wy wietlacz graficzny 2 Prze czanie obszaru Przycisk zmiany obszarów magazynowych. magazynowego 3 lecenie wyj cia adunku Przycisk aktywacji zlecenia wyj cia adunku. 4 SNAP IN Przycisk prze czania mi dzy podnoszeniem do zdefiniowanej wysoko ci i trybem SNAP IN. 5 Przycisk CE Przycisk usuwania zlecenia i zako czenia programowania. 6 lecenie w o enia adunku Przycisk aktywacji zlecenia w o enia adunku. 7 Blok numeryczny 0-9 Przycisku wpisywania poziomu rega u

15 AC BD SNAP mm inch Poz. Nazwa wskazania Funkcja 8 Symbol obszaru magazynowego 9 Obszar magazynowy Alfabetyczne wskazanie obszarów magazynowych A-D 10 Obszar magazynowy Numeryczne wskazanie obszarów magazynowych Tryb SNAP IN Wskazuje, czy w czony jest tryb SNAP IN. 12 Podnoszenie Wskazuje zadane kierunek podnoszenia. 13 Wysoko podnoszenia Wskazanie aktualnej wysoko ci podnoszenia w mm lub calach. 14 Symbol poziomu rega u 15 Poziom rega u Wskazanie poziomu rega u 16 Opuszczanie Wskazuje zadane kierunek opuszczania. 17 czno radiowa Wskazuje po czenie radiowe i tryb zdalny. 18 Wyci ganie Wskazuje mo liwo wyj cia adunku z rega u za pomoc funkcji wyci gania. 19 lecenie wyj cia adunku Wskazuje aktywne zlecenie wyj cia adunku. 20 lecenie w o enia adunku Wskazuje aktywne zlecenie w o enia adunku. 21 Przesuw Wskazuje mo liwo od o enia adunku w regale za pomoc funkcji przesuwu. 16

16 2 Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci konieczne jest ustawienie obszarów magazynowych i przynale nych poziomów rega u. Mo e to ustawi serwis producenta. 3 Przygotowywanie do pracy Po w czeniu wózka nale y w czy funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci. Przygotowywanie do pracy Sposób post powania Karetk wide nale y podnie jednorazowo do punktu odniesienia (przej cie wolny skok podnoszenie masztu). Bez dalszych ustawie wskazywana jest aktualna wysoko podnoszenia w milimetrach, (patrz "Opis dzia ania" na stronie 11). Urz dzenie w stanie gotowo ci 17

17 4 Programowanie obszarów magazynowych i poziomów rega u W czanie trybu programowania Sposób post powania Nacisn przycisk lecenie w o enia adunku (6) na 4 s, a nast pnie przycisk lecenie wyj cia adunku (3) na 4 s, aby aktywowa tryb programowania. Pierwszy wpis potwierdzany jest krótkim miganiem wskazania. Przerwa pomi dzy oboma wpisami nie mo e przekracza 2s. Tryb programowania jest w czony Programowanie obszaru magazynowego / poziomu rega u Warunki Karetka wide jest nieobci ony. Wid y znajduj si w pozycji poziomej. Sposób post powania Ustawi obszar magazynowy, (patrz "Ustawianie obszaru magazynowego" na stronie 19). Poda Dane poziom rega u za pomoc bloku numerycznego (7). Przy wpisaniu nieprawid owego poziomu rega u wskazania Wysoko podnoszenia (13) i Poziom rega u (15) pokazuj ósemki. Dojecha do wpisanego poziomu rega u. Poziom rega u jest osi gni ty, gdy z by wide ustawione na poziomie dolnych otworów w palecie w regale. Nacisn przycisk lecenie w o enia (6), aby zapisa pozycj. Po poprawnym zapisaniu poziomu rega u wskazania Obszar magazynowy (9 lub 10) i Poziom rega u (14) przestaj miga na 2 s. Nast pnie wskazanie Poziom rega u znika i miga wskazanie Obszar magazynowy (9 lub 10). aprogramowa kolejne poziomy rega u. Nacisn przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2), aby zaprogramowa nast pny obszar magazynowy. aprogramowa poziomy rega u w opisany sposób. Obszar magazynowy / poziom rega u zaprogramowane Wy czanie trybu programowania Sposób post powania Nacisn przycisk CE (5), aby wy czy tryb programowania po zako czeniu programowania. W przypadku nienaci ni cia adnego przycisku przez ponad 20 s funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci prze cza si automatycznie z powrotem na tryb pracy. Tryb programowania jest wy czony 18

18 5 apis zlecenia Bez aktualnej wysoko ci podnoszenia na wskazaniu Wysoko podnoszenia (13) widoczne jest Po rozpoznaniu aktualnej wysoko ci podnoszenia wysoko ta widoczna jest na wskazaniu Wysoko podnoszenia (13). Obszar magazynowy jest standardowo ustawiony na A. Wskazanie Obszar magazynowy (9) obejmuje obszary magazynowe A, B, C, D. Numeryczne wskazanie Obszary magazynowe (10) obejmuje obszary magazynowe 0 i Ustawianie obszaru magazynowego Ustawianie obszaru magazynowego Sposób post powania Nacisn krótko przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A0 - B0 - C0 - D0 - A0... Nacisn d ugo przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A0 - A1 - A0 - A1... Ponownie nacisn krótko przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A1 - B1 - C1 - D1- A1... Obszar magazynowy jest ustawiony. Obszar magazynowy pozostaje ustawiony a do ustawienia nowego obszaru magazynowego. 19

19 5.2 Wprowadzenie zlecenia Wprowadzenie zlecenia Sposób post powania Wprowadzi numer poziomu zlecenia za pomoc bloku numerycznego (7). Nale y wprowadzi numer jedno- lub dwucyfrowy. akres ustawie : Potwierdzi wpis, naciskaj c przycisk lecenie wyj cia adunku (3) lub przycisk lecenie w o enia adunku (6). Je eli wózek wyposa ony jest w opcjonalny czujnik obci enia, to funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci w ci gu maks. 2 s samodzielnie rozpoznaje, czy adunek jest wk adane, czy wyjmowany. Rozpoznanie adunku mo na obej przez naci ni cie przycisku lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6). lecenie jest wpisane. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Nadpisywanie zlecenia Sposób post powania Ponownie wprowadzi numer poziomu za pomoc klawiatury numerycznej. miana wpisu zlecenia mo liwa jest tylko wtedy, gdy zlecenie nie zosta o jeszcze zako czone przyciskiem lecenie wyj cia adunku (3) lub przyciskiem lecenie w o enia adunku (6). lecenie jest nadpisane. Usuwanie zlecenia Sposób post powania Nacisn przycisk CE (5). Je eli wpisywanie zlecenia zosta o zako czone, wtedy zlecenie jest wykonywane i mo e by usuni te tylko przyciskiem CE. lecenie jest usuni te. 20

20 6 Przebieg zlecenia Po wpisaniu zlecenia wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16) miga powoli, pokazuj c kierunek ruchu. Gdy karetka wide osi gnie zakres bliski pozycji docelowej (ok. 500 mm), to odpowiednie wskazanie kierunku podnoszenia miga szybciej i zmniejsza si pr dko podnoszenia. Po uzyskaniu wybranej pozycji sk adowania podnoszenie zatrzymuje si, wskazanie Podnoszenie (12) lub Opuszczanie (16) wy cza si i pojawia si symbol Przesuw (21). Po zwolnieniu d wigni (d wignia wraca do pozycji wyj ciowej) zlecenie jest zako czone. Przy w czonym wspomaganiu sk adowania zlecenie jest kontynuowane, (patrz "Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania" na stronie 21). 7 Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania Wspomaganie sk adowania wspiera operatora przy wk adaniu lub wyjmowaniu adunku. Wspomaganie sk adowania mo e w cza i wy cza serwis producenta. Po osi gni ciu wysoko ci docelowej i zwolnieniu d wigni obs ugi (MULTIPILOT, SOLOPILOT) obliczana jest 2. wysoko docelowa. W przypadku wk adania adunku no nik adunku znajduje si nad miejscem odk adania i dlatego wysoko odk adania w regale obliczana jest jako 2. wysoko docelowa. W przypadku wyjmowania adunku no nik adunku znajduje si jeszcze na wysoko ci rega u i dlatego jako 2. wysoko docelowa obliczana jest dodatkowa wysoko umo liwiaj ca uniesienie adunku. 2. wysoko docelow uzyskuje si w tradycyjny sposób. Po osi gni ciu 2. wysoko ci docelowej i zwolnieniu d wigni (d wignia wraca do pozycji wyj ciowej) zlecenie jest zako czone. 21

21 8 Tryb SNAP IN Wskazanie Tryb SNAP IN (11) wskazuje, czy tryb SNAP IN jest w czony. W trybie SNAP IN przy podnoszeniu lub opuszczaniu najbli szy poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa. Nie trzeba wpisywa poziomu rega u. W trybie SNAP IN podczas podnoszenia lub opuszczania kolejny poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa, gdy wychylenie MULTIPILOTA lub SOLOPILOTA wynosi mniej ni 60% wychylenia maksymalnego. Nale y zmniejszy pr dko podnoszenia/opuszczania i jako cel wybierany jest najbli szy poziom rega u w ramach aktualnie wybranego obszaru magazynowego. W czanie i wy czanie trybu SNAP IN Sposób post powania Nacisn przycisk SNAP IN (4), aby w czy lub wy czy tryb SNAP IN. Wskazanie Tryb SNAP IN (11) wskazuje, czy tryb SNAP IN jest w czony, czy wy czony. Tryb SNAP IN jest w czony lub wy czony. lecenie wykonywane jest zgodnie z opisem. 9 Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci i czujnik obci enia Je eli w wózku zamontowany jest czujnik obci enia, to funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci rozpoznaje samoczynnie, czy jest to zlecenie wk adania, czy wyjmowania adunku. Naciskanie przycisków lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6) jest zb dne. lecenie sk adowania jest uruchamiane po podaniu prawid owego poziomu rega u. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Nadpisywanie zlecenia w o enia lub wyj cia adunku Sposób post powania Nacisn przycisk lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6), aby nadpisa aktualne zlecenie wyj cia lub w o enia adunku. lecenie w o enia lub wyj cia adunku jest nadpisane. 22

22 10 Parametr Serwis producenta mo e ustawi zakres dzia ania funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci za pomoc parametrów. Istnieje mo liwo ustawiania nast puj cych funkcji: Wskazanie wysoko ci podnoszenia w mm lub calach W czanie/wy czanie wspomagania sk adowania Ustawienie pr dko ci podje d ania do celu Ustawianie trybu pracy Przesuni cie sk adowania oddzielnie dla ka dego obszaru magazynowego (ró nica pomi dzy wk adaniem i wyjmowaniem adunku) 11 Pomoc w przypadku usterek W przypadku b dnego wpisu na wy wietlaczu w pozycji Wysoko podnoszenia (13) na 3 s pojawia si warto Nast pnie podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci powraca do trybu wpisu. W przypadku usterki podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci na wy wietlaczu w pozycji Wysoko podnoszenia (13) pojawia si Err. 23

23 12 Interfejs systemu zarz dzania magazynem 12.1 Opis dzia ania Interfejs szeregowy (RS-232) funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci umo liwia wpisywanie zlece poprzez system zarz dzania magazynem sprawdzanie stanu zlecenia sprawdzanie stanu pojazdu Wymiana informacji odbywa si poprzez telegramy pomi dzy radiow transmisj Danech i funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci. W telegramie z radiowej transmisji Danech do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci terminal radiowej transmisji Danech koduje czy jest to wk adanie adunku, wyjmowanie adunku, zapytanie o stan zlecenia, czy zapytanie o stan pojazdu. Po zako czeniu zlecenia wysy ane jest 0 w celu usuni cia wykonanego zlecenia. Nast pnie poprzez system zarz dzania magazynem mo na wpisa kolejne zlecenie. 24

24 12.2 Sprz t W a ciwo ci systemu Interfejs szeregowy RS-232 Transmisja Danech 9600 bd 8 bitów Brak bitu parzysto ci Brak bitu zatrzymania Brak uzgadniania Przyporz dkowanie styków 4-stykowego wtyku Saab System zarz dzania magazynem pod czony System zarz dzania magazynem pod czony Styk Nazwa Uwagi 1 RS232, GND Masa 2 RS232, RxD Dane przychodz ce 3 RS232, TxD Dane wychodz ce 4 Wolny Warunki Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci zainstalowane Sposób post powania Po czy wtyk funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci z wtykiem systemu zarz dzania magazynem. Wtyk do pod czania systemu zarz dzania magazynem do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci zamontowany jest na dachu kabiny. System zarz dzania magazynem jest pod czony. 25

25 12.3 Opis protoko ów Danech Sk ad telegramu transmisji radiowej do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Dane 3 Dane 4 Dane 5 Nazwa nak startowy Typ zlecenia adana wysoko podnoszenia (MSB) adana wysoko podnoszenia (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Sk ad telegramu podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci do radiowej transmisji Danech Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Dane 3 Dane 4 Dane 5 Dane 6 Dane 7 Dane 8 Dane 9 Dane 10 Dane 11 Dane 12 Dane 13 Nazwa nak startowy Stan pojazdu Stan adane oznaczenie wysoko podnoszenia (LSB) adana wysoko podnoszenia (MSB) adana wysoko podnoszenia (LSB) Rzeczywiste oznaczenie wysoko ci podnoszenia Rzeczywista wysoko podnoszenia (MSB) Rzeczywista wysoko podnoszenia (LSB) nak masy adunku Masa adunku (MSB) Masa adunku (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Sk ad telegramu transmisji radiowej do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Nazwa nak startowy Stan pojazdu Pr dko jazdy 26

26 Bajt Dane 3 Dane 4 Dane 5 Dane 6 Dane 7 Dane 8 Dane 9 Dane 10 Dane 11 Nazwa K t skr tu (MSB) K t skr tu (LSB) Pozycja przesuwu Pozycja przesuwu bocznego Stan akumulatora BS (MSB) BS (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Suma kontrolna Suma kontrolna o d ugo ci 1 bajta jest sum wszystkich wys anych znaków (od znaku startowego do ostatniego bajta). Suma kontrolna transmitowana jest bez przekroczenia. Nie s wysy ane potwierdzenia odbioru telegramów Kodowanie Kodowanie rodzaju zlecenia Nazwa Kodowanie Brak zlecenia ASCII 48 Wk adanie adunku ASCII 49 Wyjmowanie adunku ASCII 50 danie stanu sk adowania ASCII 51 danie stanu pojazdu ASCII 52 Kodowanie stanu Nazwa Kodowanie Brak zlecenia (stan w czenia) ASCII 48 lecenie odebrane ASCII 49 lecenie zrealizowane ASCII 50 lecenie odebrane bezb dnie ASCII 51 lecenie przerwane przez ASCII 52 podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci lecenie w o enia adunku funkcji ASCII 53 podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci jest aktywne lecenie wyj cia adunku funkcji ASCII 54 podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci jest aktywne 27

27 akresy ustawie i komunikaty b du Nazwa akres warto ci Uwagi B d dana/rzeczywista mm Przeskok co 1 mm 0x8000 wysoko podnoszenia Ci ar adunku kg Przeskok co 1 kg 0x8000 Pr dko jazdy 0-20 km/h Przeskok co 0,1 km/h 0x8000 K t skr tu = kierunek nap du, 0x8000 przeciwnie do US Pozycja wysuwu cm Obsada masztu 255 ca kowite wci gni ta = 0 Pozycja przesuwu ± 200 mm rodek = 0, 0x80 bocznego lewo = warto ci ujemne, prawo = warto ci dodatnie Licznik motogodzin godzin Stan baterii 0-100%

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Spis treści 1. Podstawowe czynności podczas użytkowania zegara TauRIS 2. Schemat podłączenia zegara do anteny wkładaniowej MATKI punkt władań

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SFIGMOMANOMETR BEZRTĘCIOWY

SFIGMOMANOMETR BEZRTĘCIOWY INSTRUKCJAUŻYCIA SFIGMOMANOMETR BEZRTĘCIOWY MODEL:UM-101 0366 Wytwórca: A&DCompanyLtd. R&DTechnicalCentre 1-243Asahi,Kitamoto-shi, Saitama,364 Japonia Rev.20.06.206 Autoryzowany przedstawicielwue: A&DInstrumentsLtd.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2 BRIDGESTONE STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) ul. Most Kamienny 7, 73-110, Stargard Szczeciński, POLAND Phone : +48 (0)91 47 23 100 / Fax : +48 (0)91 47 23 101 Registration

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC MODELE KEW 2432 KEW 2433 Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych Wyświetlacz Wybór filtru wejściowego 50Hz / WIDE Szczęki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo