Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci"

Transkrypt

1 Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci Instrukcji obs ugi p

2 Wst p Wskazówki dotycz ce instrukcji eksploatacji Bezpieczne korzystanie z funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami zawartymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje podane s w krótkiej, przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y oznaczone s literami, a strony s ponumerowane. Nasze produkty podlegaj ci g emu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposa eniu i technice. tego wzgl du tre niniejszej instrukcji eksploatacji nie mo e stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze dotycz cych okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Wskazówki bezpiecze stwa i oznaczenia Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: NIEBEPIECE STWO! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki skutkuje powa nymi i nieodwracalnymi obra eniami lub mierci. OSTRE ENIE! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa powa nymi i nieodwracalnymi lub miertelnymi obra eniami. OSTRO NIE! Oznacza zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa lekkimi lub rednio ci kimi obra eniami. WSKAÓWKA Oznacza zagro enie dla rodków trwa ych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa szkodami rzeczowymi. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. t o Oznacza wyposa enie standardowe Oznacza wyposa enie dodatkowe 3

3 Prawa autorskie Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji nale do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Niemcy Telefon: +49 (0) 40/

4 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Informacje ogólne Dopuszczalne warunki eksploatacji Obowi zki u ytkownika... 8 B Opis produktu Opis wskaza panelu obs ugi Opis dzia ania C Obs uga Opis wskaza panelu obs ugi Pierwsze uruchomienie Przygotowywanie do pracy Programowanie obszarów magazynowych i poziomów rega u apis zlecenia Ustawianie obszaru magazynowego Wprowadzenie zlecenia Przebieg zlecenia Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania Tryb SNAP IN Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci i czujnik obci enia Parametr Pomoc w przypadku usterek Interfejs systemu zarz dzania magazynem Opis dzia ania Sprz t Opis protoko ów Danech

5 6

6 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci opisana w niniejszej instrukcji eksploatacji wspomaga operatora przy pozycjonowaniu karetki wide poprzez ustawienie oraz wskazanie aktualnej wysoko ci podniesienia w odpowiednim trybie pracy. Operator kontroluje bezpo rednio proces podnoszenia i uk adania adunku. Funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanemi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa obra enia operatora lub uszkodzenie wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Dopuszczalne warunki eksploatacji WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur -25 C do +40 C. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane s specjalne wyposa enie oraz atest. Eksploatacja w obszarach zabezpieczonych przed wybuchem nie jest dozwolona. 7

7 3 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która u ywa funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci samodzielnie, lub na zlecenie której system jest u ytkowany. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci u ytkowana by a zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z u ytkowaniem systemu. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. WSKAÓWKA W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta. 8

8 B Opis produktu 1 Opis wskaza panelu obs ugi Panel obs ugi sk ada si z klawiatury foliowanej. awiera blok pi ciu klawiszy z symbolami (2-6) i blok z klawiszami numerycznymi od 0 do 9 (7). Wskazania odbywaj si na wy wietlaczu graficznym (1). Oznaczenie przycisków i wska ników zrealizowane jest niezale nie od j zyka za pomoc piktogramów Poz. Nazwa Funkcja 1 Wy wietlacz graficzny 2 Prze czanie obszaru Przycisk zmiany obszarów magazynowych. magazynowego 3 lecenie wyj cia adunku Przycisk aktywacji zlecenia wyj cia adunku. 4 SNAP IN Przycisk prze czania mi dzy podnoszeniem do zdefiniowanej wysoko ci i trybem SNAP IN. 5 Przycisk CE Przycisk usuwania zlecenia i zako czenia programowania. 6 lecenie w o enia adunku Przycisk aktywacji zlecenia w o enia adunku. 7 Blok numeryczny 0-9 Przycisku wpisywania poziomu rega u

9 AC BD SNAP mm inch Poz. Nazwa wskazania Funkcja 8 Symbol obszaru magazynowego 9 Obszar magazynowy Alfabetyczne wskazanie obszarów magazynowych A-D 10 Obszar magazynowy Numeryczne wskazanie obszarów magazynowych Tryb SNAP IN Wskazuje, czy w czony jest tryb SNAP IN. 12 Podnoszenie Wskazuje zadane kierunek podnoszenia. 13 Wysoko podnoszenia Wskazanie aktualnej wysoko ci podnoszenia w mm lub calach. 14 Symbol poziomu rega u 15 Poziom rega u Wskazanie poziomu rega u 16 Opuszczanie Wskazuje zadane kierunek opuszczania. 17 czno radiowa Wskazuje po czenie radiowe i tryb zdalny. 18 Wyci ganie Wskazuje mo liwo wyj cia adunku z rega u za pomoc funkcji wyci gania. 19 lecenie wyj cia adunku Wskazuje aktywne zlecenie wyj cia adunku. 20 lecenie w o enia adunku Wskazuje aktywne zlecenie w o enia adunku. 21 Przesuw Wskazuje mo liwo od o enia adunku w regale za pomoc funkcji przesuwu. 10

10 2 Opis dzia ania OSTRO NIE! Odpowiedzialno za prawid owy proces uk adania adunku le y po stronie operatora wózka jezdniowego. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci jest tylko funkcj pomocnicz. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci wspomaga operatora przy wybieraniu pozycji karetki wide przez ustawianie i wskazywanie wysoko ci podniesienia (13) w odpowiednim trybie pracy. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci pracuje w zale no ci od wersji w zakresie wolnego skoku i podnoszeniu lub tylko powy ej wolnego skoku masztu. lecenie w o enia i wyj cia adunku Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci daje mo liwo wpisywania poziomów rega u za pomoc bloku numerycznego (7) oraz wybierania zlece w o enia (6) i wyj cia adunku (3). Po podaniu zlecenia w o enia lub wyj cia adunku funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci stanowi dalsz pomoc w pozycjonowaniu. adane kierunek podnoszenia i redukcja pr dko ci adane kierunek podnoszenia wy wietlany jest przez wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16). Przy zbli aniu si do pozycji docelowej wskazanie podnoszenia lub opuszczania miga szybciej i zmniejsza si pr dko podnoszenia lub opuszczania. Pozycja docelowa Podnoszenie zatrzymywane jest po osi gni ciu pozycji docelowej i pojawia si wskazanie przesuwu (21). Jednocze nie ga nie wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16). adunek mo na w o y do rega u lub wyj z rega u za pomoc funkcji wysuwu masztu. lecenie ko czy si po osi gni ciu pozycji docelowej. Po ponownym poruszeniu d wigni steruj cej podnoszenie lub opuszczanie jest kontynuowane. 11

11 SNAP IN W trybie SNAP IN podczas podnoszenia lub opuszczania kolejny poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa, gdy wychylenie MULTIPILOTA lub SOLOPILOTA wynosi mniej ni 60% wychylenia maksymalnego. Generowane jest automatycznie zlecenie sk adowania. Tryb SNAP IN nale y aktywowa przyciskiem SNAP IN (4), (patrz "Tryb SNAP IN" na stronie 22). Czujnik obci enia (o) Je eli wózek wyposa ony jest w czujnik obci enia, to uk ad sterowniczy samodzielnie rozpoznaje, czy nast pi w o enie czy pobranie towaru. Naciskanie przycisków wk adanie adunku lub wyjmowanie adunku jest zb dne. lecenie jest uruchamiane po podaniu prawid owego poziomu rega u. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. 12

12 Wspomagania sk adowania (o) Funkcja wspomagania sk adowania dodatkowo pomaga operatorowi podczas wk adania lub wyjmowania adunku, obliczaj c wysoko podniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko trawersu. Wspomaganie sk adowania mo na aktywowa lub dezaktywowa w serwisie producenta.(patrz "Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania" na stronie 21). Tryby pracy Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci mo e pracowa w 4 trybach: Wskazanie wysoko ci podnoszenia: Wskazywana jest wysoko podnoszenia. Operator nie ma mo liwo ci ingerencji. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci: Wskazywana jest wysoko podnoszenia. Operator mo e wybiera docelowe poziomy rega u. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci ze wspomaganiem sk adowania: Po podniesieniu/opuszczeniu do wysoko ci docelowej funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci generuje kolejne zlecenie uniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko odk adania w regale. Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci ze wspomaganiem sk adowania i czujnikiem obci enia: Funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci rozpoznaje automatycznie, czy jest to zlecenie w o enia czy wyj cia adunku. Po podniesieniu/opuszczeniu do wysoko ci docelowej funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci generuje kolejne zlecenie uniesienia adunku lub opuszczenia go na wysoko odk adania w regale. Tryb pracy mo e ustawi serwis producenta. 13

13 14

14 C Obs uga 1 Opis wskaza panelu obs ugi Poz. Nazwa Funkcja 1 Wy wietlacz graficzny 2 Prze czanie obszaru Przycisk zmiany obszarów magazynowych. magazynowego 3 lecenie wyj cia adunku Przycisk aktywacji zlecenia wyj cia adunku. 4 SNAP IN Przycisk prze czania mi dzy podnoszeniem do zdefiniowanej wysoko ci i trybem SNAP IN. 5 Przycisk CE Przycisk usuwania zlecenia i zako czenia programowania. 6 lecenie w o enia adunku Przycisk aktywacji zlecenia w o enia adunku. 7 Blok numeryczny 0-9 Przycisku wpisywania poziomu rega u

15 AC BD SNAP mm inch Poz. Nazwa wskazania Funkcja 8 Symbol obszaru magazynowego 9 Obszar magazynowy Alfabetyczne wskazanie obszarów magazynowych A-D 10 Obszar magazynowy Numeryczne wskazanie obszarów magazynowych Tryb SNAP IN Wskazuje, czy w czony jest tryb SNAP IN. 12 Podnoszenie Wskazuje zadane kierunek podnoszenia. 13 Wysoko podnoszenia Wskazanie aktualnej wysoko ci podnoszenia w mm lub calach. 14 Symbol poziomu rega u 15 Poziom rega u Wskazanie poziomu rega u 16 Opuszczanie Wskazuje zadane kierunek opuszczania. 17 czno radiowa Wskazuje po czenie radiowe i tryb zdalny. 18 Wyci ganie Wskazuje mo liwo wyj cia adunku z rega u za pomoc funkcji wyci gania. 19 lecenie wyj cia adunku Wskazuje aktywne zlecenie wyj cia adunku. 20 lecenie w o enia adunku Wskazuje aktywne zlecenie w o enia adunku. 21 Przesuw Wskazuje mo liwo od o enia adunku w regale za pomoc funkcji przesuwu. 16

16 2 Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci konieczne jest ustawienie obszarów magazynowych i przynale nych poziomów rega u. Mo e to ustawi serwis producenta. 3 Przygotowywanie do pracy Po w czeniu wózka nale y w czy funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci. Przygotowywanie do pracy Sposób post powania Karetk wide nale y podnie jednorazowo do punktu odniesienia (przej cie wolny skok podnoszenie masztu). Bez dalszych ustawie wskazywana jest aktualna wysoko podnoszenia w milimetrach, (patrz "Opis dzia ania" na stronie 11). Urz dzenie w stanie gotowo ci 17

17 4 Programowanie obszarów magazynowych i poziomów rega u W czanie trybu programowania Sposób post powania Nacisn przycisk lecenie w o enia adunku (6) na 4 s, a nast pnie przycisk lecenie wyj cia adunku (3) na 4 s, aby aktywowa tryb programowania. Pierwszy wpis potwierdzany jest krótkim miganiem wskazania. Przerwa pomi dzy oboma wpisami nie mo e przekracza 2s. Tryb programowania jest w czony Programowanie obszaru magazynowego / poziomu rega u Warunki Karetka wide jest nieobci ony. Wid y znajduj si w pozycji poziomej. Sposób post powania Ustawi obszar magazynowy, (patrz "Ustawianie obszaru magazynowego" na stronie 19). Poda Dane poziom rega u za pomoc bloku numerycznego (7). Przy wpisaniu nieprawid owego poziomu rega u wskazania Wysoko podnoszenia (13) i Poziom rega u (15) pokazuj ósemki. Dojecha do wpisanego poziomu rega u. Poziom rega u jest osi gni ty, gdy z by wide ustawione na poziomie dolnych otworów w palecie w regale. Nacisn przycisk lecenie w o enia (6), aby zapisa pozycj. Po poprawnym zapisaniu poziomu rega u wskazania Obszar magazynowy (9 lub 10) i Poziom rega u (14) przestaj miga na 2 s. Nast pnie wskazanie Poziom rega u znika i miga wskazanie Obszar magazynowy (9 lub 10). aprogramowa kolejne poziomy rega u. Nacisn przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2), aby zaprogramowa nast pny obszar magazynowy. aprogramowa poziomy rega u w opisany sposób. Obszar magazynowy / poziom rega u zaprogramowane Wy czanie trybu programowania Sposób post powania Nacisn przycisk CE (5), aby wy czy tryb programowania po zako czeniu programowania. W przypadku nienaci ni cia adnego przycisku przez ponad 20 s funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci prze cza si automatycznie z powrotem na tryb pracy. Tryb programowania jest wy czony 18

18 5 apis zlecenia Bez aktualnej wysoko ci podnoszenia na wskazaniu Wysoko podnoszenia (13) widoczne jest Po rozpoznaniu aktualnej wysoko ci podnoszenia wysoko ta widoczna jest na wskazaniu Wysoko podnoszenia (13). Obszar magazynowy jest standardowo ustawiony na A. Wskazanie Obszar magazynowy (9) obejmuje obszary magazynowe A, B, C, D. Numeryczne wskazanie Obszary magazynowe (10) obejmuje obszary magazynowe 0 i Ustawianie obszaru magazynowego Ustawianie obszaru magazynowego Sposób post powania Nacisn krótko przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A0 - B0 - C0 - D0 - A0... Nacisn d ugo przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A0 - A1 - A0 - A1... Ponownie nacisn krótko przycisk Prze czanie obszaru magazynowego (2). Wskazanie Obszar magazynowy (9, 10) prze cza si w kolejno ci A1 - B1 - C1 - D1- A1... Obszar magazynowy jest ustawiony. Obszar magazynowy pozostaje ustawiony a do ustawienia nowego obszaru magazynowego. 19

19 5.2 Wprowadzenie zlecenia Wprowadzenie zlecenia Sposób post powania Wprowadzi numer poziomu zlecenia za pomoc bloku numerycznego (7). Nale y wprowadzi numer jedno- lub dwucyfrowy. akres ustawie : Potwierdzi wpis, naciskaj c przycisk lecenie wyj cia adunku (3) lub przycisk lecenie w o enia adunku (6). Je eli wózek wyposa ony jest w opcjonalny czujnik obci enia, to funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci w ci gu maks. 2 s samodzielnie rozpoznaje, czy adunek jest wk adane, czy wyjmowany. Rozpoznanie adunku mo na obej przez naci ni cie przycisku lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6). lecenie jest wpisane. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Nadpisywanie zlecenia Sposób post powania Ponownie wprowadzi numer poziomu za pomoc klawiatury numerycznej. miana wpisu zlecenia mo liwa jest tylko wtedy, gdy zlecenie nie zosta o jeszcze zako czone przyciskiem lecenie wyj cia adunku (3) lub przyciskiem lecenie w o enia adunku (6). lecenie jest nadpisane. Usuwanie zlecenia Sposób post powania Nacisn przycisk CE (5). Je eli wpisywanie zlecenia zosta o zako czone, wtedy zlecenie jest wykonywane i mo e by usuni te tylko przyciskiem CE. lecenie jest usuni te. 20

20 6 Przebieg zlecenia Po wpisaniu zlecenia wskazanie podnoszenia (12) lub opuszczania (16) miga powoli, pokazuj c kierunek ruchu. Gdy karetka wide osi gnie zakres bliski pozycji docelowej (ok. 500 mm), to odpowiednie wskazanie kierunku podnoszenia miga szybciej i zmniejsza si pr dko podnoszenia. Po uzyskaniu wybranej pozycji sk adowania podnoszenie zatrzymuje si, wskazanie Podnoszenie (12) lub Opuszczanie (16) wy cza si i pojawia si symbol Przesuw (21). Po zwolnieniu d wigni (d wignia wraca do pozycji wyj ciowej) zlecenie jest zako czone. Przy w czonym wspomaganiu sk adowania zlecenie jest kontynuowane, (patrz "Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania" na stronie 21). 7 Dalszy przebieg zlecenia przy w czonym wspomaganiu sk adowania Wspomaganie sk adowania wspiera operatora przy wk adaniu lub wyjmowaniu adunku. Wspomaganie sk adowania mo e w cza i wy cza serwis producenta. Po osi gni ciu wysoko ci docelowej i zwolnieniu d wigni obs ugi (MULTIPILOT, SOLOPILOT) obliczana jest 2. wysoko docelowa. W przypadku wk adania adunku no nik adunku znajduje si nad miejscem odk adania i dlatego wysoko odk adania w regale obliczana jest jako 2. wysoko docelowa. W przypadku wyjmowania adunku no nik adunku znajduje si jeszcze na wysoko ci rega u i dlatego jako 2. wysoko docelowa obliczana jest dodatkowa wysoko umo liwiaj ca uniesienie adunku. 2. wysoko docelow uzyskuje si w tradycyjny sposób. Po osi gni ciu 2. wysoko ci docelowej i zwolnieniu d wigni (d wignia wraca do pozycji wyj ciowej) zlecenie jest zako czone. 21

21 8 Tryb SNAP IN Wskazanie Tryb SNAP IN (11) wskazuje, czy tryb SNAP IN jest w czony. W trybie SNAP IN przy podnoszeniu lub opuszczaniu najbli szy poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa. Nie trzeba wpisywa poziomu rega u. W trybie SNAP IN podczas podnoszenia lub opuszczania kolejny poziom rega u rozpoznawany jest automatycznie jako wysoko docelowa, gdy wychylenie MULTIPILOTA lub SOLOPILOTA wynosi mniej ni 60% wychylenia maksymalnego. Nale y zmniejszy pr dko podnoszenia/opuszczania i jako cel wybierany jest najbli szy poziom rega u w ramach aktualnie wybranego obszaru magazynowego. W czanie i wy czanie trybu SNAP IN Sposób post powania Nacisn przycisk SNAP IN (4), aby w czy lub wy czy tryb SNAP IN. Wskazanie Tryb SNAP IN (11) wskazuje, czy tryb SNAP IN jest w czony, czy wy czony. Tryb SNAP IN jest w czony lub wy czony. lecenie wykonywane jest zgodnie z opisem. 9 Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci i czujnik obci enia Je eli w wózku zamontowany jest czujnik obci enia, to funkcja podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci rozpoznaje samoczynnie, czy jest to zlecenie wk adania, czy wyjmowania adunku. Naciskanie przycisków lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6) jest zb dne. lecenie sk adowania jest uruchamiane po podaniu prawid owego poziomu rega u. WSKAÓWKA Obci enia o masie poni ej 100 kg mog nie by skutecznie rozpoznawane przez system. System rozpoznaje zlecenie wyj cia adunku zamiast zlecenia w o enia adunku. Wózek podje d a do rega u z mniejsz wysoko ci i istnieje mo liwo kolizji z rega em. Przy wk adaniu pustej palety lub adunków o masie poni ej 100 kg nale y r cznie ustawi zlecenie wk adania adunku. Nadpisywanie zlecenia w o enia lub wyj cia adunku Sposób post powania Nacisn przycisk lecenie wyj cia adunku (3) lub lecenie w o enia adunku (6), aby nadpisa aktualne zlecenie wyj cia lub w o enia adunku. lecenie w o enia lub wyj cia adunku jest nadpisane. 22

22 10 Parametr Serwis producenta mo e ustawi zakres dzia ania funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci za pomoc parametrów. Istnieje mo liwo ustawiania nast puj cych funkcji: Wskazanie wysoko ci podnoszenia w mm lub calach W czanie/wy czanie wspomagania sk adowania Ustawienie pr dko ci podje d ania do celu Ustawianie trybu pracy Przesuni cie sk adowania oddzielnie dla ka dego obszaru magazynowego (ró nica pomi dzy wk adaniem i wyjmowaniem adunku) 11 Pomoc w przypadku usterek W przypadku b dnego wpisu na wy wietlaczu w pozycji Wysoko podnoszenia (13) na 3 s pojawia si warto Nast pnie podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci powraca do trybu wpisu. W przypadku usterki podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci na wy wietlaczu w pozycji Wysoko podnoszenia (13) pojawia si Err. 23

23 12 Interfejs systemu zarz dzania magazynem 12.1 Opis dzia ania Interfejs szeregowy (RS-232) funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci umo liwia wpisywanie zlece poprzez system zarz dzania magazynem sprawdzanie stanu zlecenia sprawdzanie stanu pojazdu Wymiana informacji odbywa si poprzez telegramy pomi dzy radiow transmisj Danech i funkcj podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci. W telegramie z radiowej transmisji Danech do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci terminal radiowej transmisji Danech koduje czy jest to wk adanie adunku, wyjmowanie adunku, zapytanie o stan zlecenia, czy zapytanie o stan pojazdu. Po zako czeniu zlecenia wysy ane jest 0 w celu usuni cia wykonanego zlecenia. Nast pnie poprzez system zarz dzania magazynem mo na wpisa kolejne zlecenie. 24

24 12.2 Sprz t W a ciwo ci systemu Interfejs szeregowy RS-232 Transmisja Danech 9600 bd 8 bitów Brak bitu parzysto ci Brak bitu zatrzymania Brak uzgadniania Przyporz dkowanie styków 4-stykowego wtyku Saab System zarz dzania magazynem pod czony System zarz dzania magazynem pod czony Styk Nazwa Uwagi 1 RS232, GND Masa 2 RS232, RxD Dane przychodz ce 3 RS232, TxD Dane wychodz ce 4 Wolny Warunki Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci zainstalowane Sposób post powania Po czy wtyk funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci z wtykiem systemu zarz dzania magazynem. Wtyk do pod czania systemu zarz dzania magazynem do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci zamontowany jest na dachu kabiny. System zarz dzania magazynem jest pod czony. 25

25 12.3 Opis protoko ów Danech Sk ad telegramu transmisji radiowej do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Dane 3 Dane 4 Dane 5 Nazwa nak startowy Typ zlecenia adana wysoko podnoszenia (MSB) adana wysoko podnoszenia (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Sk ad telegramu podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci do radiowej transmisji Danech Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Dane 3 Dane 4 Dane 5 Dane 6 Dane 7 Dane 8 Dane 9 Dane 10 Dane 11 Dane 12 Dane 13 Nazwa nak startowy Stan pojazdu Stan adane oznaczenie wysoko podnoszenia (LSB) adana wysoko podnoszenia (MSB) adana wysoko podnoszenia (LSB) Rzeczywiste oznaczenie wysoko ci podnoszenia Rzeczywista wysoko podnoszenia (MSB) Rzeczywista wysoko podnoszenia (LSB) nak masy adunku Masa adunku (MSB) Masa adunku (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Sk ad telegramu transmisji radiowej do funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci Bajt Dane 0 Dane 1 Dane 2 Nazwa nak startowy Stan pojazdu Pr dko jazdy 26

26 Bajt Dane 3 Dane 4 Dane 5 Dane 6 Dane 7 Dane 8 Dane 9 Dane 10 Dane 11 Nazwa K t skr tu (MSB) K t skr tu (LSB) Pozycja przesuwu Pozycja przesuwu bocznego Stan akumulatora BS (MSB) BS (LSB) Suma kontrolna nak ko cowy Suma kontrolna Suma kontrolna o d ugo ci 1 bajta jest sum wszystkich wys anych znaków (od znaku startowego do ostatniego bajta). Suma kontrolna transmitowana jest bez przekroczenia. Nie s wysy ane potwierdzenia odbioru telegramów Kodowanie Kodowanie rodzaju zlecenia Nazwa Kodowanie Brak zlecenia ASCII 48 Wk adanie adunku ASCII 49 Wyjmowanie adunku ASCII 50 danie stanu sk adowania ASCII 51 danie stanu pojazdu ASCII 52 Kodowanie stanu Nazwa Kodowanie Brak zlecenia (stan w czenia) ASCII 48 lecenie odebrane ASCII 49 lecenie zrealizowane ASCII 50 lecenie odebrane bezb dnie ASCII 51 lecenie przerwane przez ASCII 52 podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci lecenie w o enia adunku funkcji ASCII 53 podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci jest aktywne lecenie wyj cia adunku funkcji ASCII 54 podnoszenia do zdefiniowanej wysoko ci jest aktywne 27

27 akresy ustawie i komunikaty b du Nazwa akres warto ci Uwagi B d dana/rzeczywista mm Przeskok co 1 mm 0x8000 wysoko podnoszenia Ci ar adunku kg Przeskok co 1 kg 0x8000 Pr dko jazdy 0-20 km/h Przeskok co 0,1 km/h 0x8000 K t skr tu = kierunek nap du, 0x8000 przeciwnie do US Pozycja wysuwu cm Obsada masztu 255 ca kowite wci gni ta = 0 Pozycja przesuwu ± 200 mm rodek = 0, 0x80 bocznego lewo = warto ci ujemne, prawo = warto ci dodatnie Licznik motogodzin godzin Stan baterii 0-100%

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) Dzi kujemy Pa stwu za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo