PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak ad Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. S oneczna , Kraków W przypadku zamiany urz dze uj tych w projekcie na inne bez zgody jednostki opracowuj cej projekt, dokument traci wa no. Systemy solarne Solter Strona 1

2 ZAWARTO OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Za enia dla instalacji solarnej 2. Opis zastosowanych rozwi za a. Grupa pompowa solarna b. Ruroci gi i armatura c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 3. Ogólne warunki monta u i eksploatacji urz dze B. Cz Obliczeniowa 1. Dobór kolektorów 2. Dobór pojemno ci zbiornika 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego 4. Dobór zaworu bezpiecze stwa 5. Dobór pompy solarnej 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji C. Schemat technologiczny Rys 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej Systemy solarne Solter Strona 2

3 A. Opis techniczny Systemy solarne Solter Strona 3

4 1. Za enia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) rednie dobowe zu ycie ciep ej wody: l/d c) ilo u ytkowników: 3-4 d) ukierunkowanie p aszczyzny kolektora: po udnie ±20 e) typ kolektora przyj tego do oblicze : kolektor p aski SOLTER NX 2.0 f) zak adana suma promieniowania w skali roku: Q c = 1000 [kwh/m 2 ] g) zak adane rednie dzienne nas onecznienie w okresie letnim: Q d = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Opis zastosowanych rozwi za W obliczeniach uj to kolektor p aski Solter NX 2.0 o nast puj cych parametrach: Dane techniczne kolektora Solter NX 2.0 Dane ogólne Pole powierzchni brutto: 2,029 Pole powierzchni apertury: 1,851 Pole powierzchni absorbera: 1,840 Masa opró nionego kolektora s onecznego: 32 kg Obj to cieczy: 1,45 l Liczba pokry : 1 Materia pokrycia: szk o solarne hartowane Grubo pokrycia: 4 mm Zalecany p yn przenosz cy ciep o: mieszanka glikolu propylenowego i wody Absorber Materia : mied Grubo blachy: 0,2 mm Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne Wspó czynnik absorpcji: 95 ± 2 % Wspó czynnik emisji: 5 ± 2 % Materia rur absorbera: mied Liczba kró ców: 2 rednica rury absorbera: 8 mm Grubo cianki rury absorbera: 0,5 mm Odst p pomi dzy rurami absorbera: 100 mm Wymiar kró ca przy czeniowego: 22 mm Izolacja cieplna i obudowa Grubo izolacji cieplnej: 20mm Materia izolacyjny: we na mineralna Materia obudowy: stal nierdzewna Wymiary gabarytowe obudowy: 1905x1065x60mm Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. B niniejszego opracowania, uk ad solarny zasilany b dzie przez 3 p yty kolektorowe, których parametry umieszczono powy ej. Kolektory zostan zainstalowane w 1 baterii na odpowiednim zestawie monta owym. Warunki monta u umieszczono w instrukcji monta u producenta stanowi cej oddzielny dokument do czony bezpo rednio do urz dzenia. Systemy solarne Solter Strona 4

5 Kolektory zwrócone b w kierunku po udniowym lub ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o maksymalnie 20. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na no nik ciep a znajduj cy si w absorberze kolektora. Zabrania si stosowania innego no nika ni uj tego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiedniej temperatury no nik ciep a, przekazuje ciep o do zbiornika wody ytkowej. W ten sposób podgrzewana jest woda u ytkowa. Uk ad solarny sterowny jest regulatorem RSS 2 po czonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pomp solarn stanowi element sk adowy grupy pompowej. Po uzyskaniu odpowiedniej ró nicy temperatur pomi dzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pomp do momentu zrównania si w/w temperatur lub uzyskania za onej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu. Funkcj pozosta ych urz dze instalacji solarnej okre la poni sza cz opracowania. Zak adany roczny uzysk energii z instalacji solarnej wynosi 3588 kwh. Nale y pami ta, e jest to warto uwzgl dniaj ca optymalne nachylenie i po udniowe ukierunkowanie p yty kolektora. Na rzeczywisty uzysku wp yw ma równie odpowiednia instalacja oraz obs uga systemu solarnego. a. Grupa pompowa solarna Przep yw p ynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPSN 40 Single. Dobór solarnej grupy pompowej jest podyktowany wielko ci oporów przep ywu i wielko ci przep ywu czynnika, który zale y od obs ugiwanej liczby kolektorów s onecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu p ynu solarnego od kolektorów s onecznych do podgrzewacza c.w.u. b. Ruroci gi i armatura Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych, twardych, czonych przez lutowanie lutem twardym. Po czenia ruroci gu z podgrzewaczem nale y wykona za pomoc po cze gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta u yty materia odporny na dzia anie wysokich temperatur, odporny na dzia anie glikolu (st enie do 50%) nie pogarszaj cy ciwo ci roztworu glikolu oraz nie wp ywaj cy negatywnie na mied. rednice przewodów dobrano na podstawie przyj tej pr dko ci przep ywu w przedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubo ci min.13mm. eby zapewni prawid owe odwodnienie instalacji w najni szych punktach nale y zamontowa kurki kulowe spustowe. Celem uzyskania optymalnej wielko ci przep ywu no nika ciep a przez kolektory zastosowano regulator przep ywu, który jest na wyposa eniu grupy pompowej. Regulacj strumienia czynnika roboczego nale y dokona zgodnie z naniesionymi na schemat po czeniowy kolektorów wielko ciami, które zosta y obliczone na podstawie przyj tego przep ywu 25 dm 3 /h m 2. Do pomiaru ci nienia i temperatury u yto manometrów i termometrów o odpowiednim zakresie dzia ania stanowi cych wyposa enie grupy pompowej. Systemy solarne Solter Strona 5

6 c. Zabezpieczenie instalacji solarnej Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ci nienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpiecze stwa 6bar zamontowany przy grupie pompowej. Urz dzenia zabezpieczaj ce nale y instalowa po stronie zimnej czynnika obiegowego. 3,Ogólne warunki monta u i eksploatacji urz dze Monta instalacji Kolektor s oneczny nale y po czy z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem monta owym. Monta nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj monta u do czon do zestawu monta owego Kolektor s oneczny nale y ustawi w kierunku po udniowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgoda producenta Po uprzednim zamontowaniu kolektora s onecznego na dachu, nale y zabezpieczy szk o materia em uniemo liwiaj cym przedostanie si promieni s onecznych do p yty absorbera. Niezastosowanie si do tego punktu nara a osob montuj ca kolektor na poparzenie Na kró cach kolektora nale y umie ci zestaw po czeniowy zgodnie z odr bn instrukcj do czon do zestawu po czeniowego Zestaw po czeniowy nale y po czy z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu z zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcj budynku nale y ka dorazowo rozpatrywa indywidualnie. Nale y jednak pami ta, e im wi ksze nara enie przewodów na dzia anie zewn trznych warunków atmosferycznych, tym ni sza sprawno instalacji. Je li istnieje taka mo liwo, przewody nale y przeprowadzi przez kana y wentylacyjne od piwnicy a po dach. rednica przewodu zale y od jego d ugo ci. Im wi ksza rednica tym ni sza sprawno instalacji. rednic przewodu nale y ustali przed doborem wielko ci grupy pompowej. Przewody nale y dodatkowo zabezpieczy izolacj termiczn na bazie kauczuku odporn na temperatury powy ej 120 C i na dzia anie promieni UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na dzia anie promieni s onecznych, w cz ci nara onej na dzia anie s ca nale y j dodatkowo zabezpieczy samoprzylepn ta aluminiow Nie wolno izolacj termiczn zatamowa otworów wentylacyjnych kolektora. W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora nale y umie ci czujnik po czym po czy go z zaizolowanymi przewodami rurowymi. Nale y dokona monta u pozosta ych elementów instalacji, tj: Grupy pompowej z grup bezpiecze stwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, nale y stosowa jedynie urz dzenia do tego celu przeznaczone i posiadaj ce parametry zapewniaj ce poprawn prace instalacji. Nale y zwróci szczególn uwag na to aby na zasilaniu dolnej w ownicy wykona hamulec hydrauliczny ograniczaj cy transfer ciep a ze zbiornika przez przewody rurowe. Brak hamulca mo e spowodowa pojawienie si pary wodnej w kolektorze a co za tym idzie obni enia sprawno ci instalacji i uszkodzenie kolektora. Systemy solarne Solter Strona 6

7 Nape nienie instalacji najlepiej wykona przy u yciu specjalistycznego urz dzenia nape niaj cego. Zalecane ci nienie instalacji: 3bar Nape nienie instalacji mo e si odby jedynie w momencie gdy kolektory nie s nagrzane i nie poddane dzia aniu promieni s onecznych. Próba nape nienia kolektora przy pe nym nas onecznieniu mo e spowodowa zniszczenie urz dzenia. Po nape nieniu instalacji nale y dokona odpowiedniego ustawienia przep ywu na regulatorze znajduj cym si w grupie pompowej. W tym celu nale y najpierw ustawi na regulatorze prac pompy na sposób r czny po czym ustawi najni szy bieg na pompie. Nast pnie dokona próby ustawienia przep ywu na grupie pompowej na warto (1 kolektor = 0,5l/min). Je li warto zosta a osi gni ta, nale y dokona zmiany trybu pracy pompy na regulatorze na auto, je li warto nie jest mo liwa do osi gni cia, nale y zmieni bieg na pompie na wy szy. W przypadku pojawienia si szumu podczas pracy pompy, nale y dokona odpowietrzenia separatora powietrza znajduj cego si w grupie pompowej. Nale y tak zamontowa regulator i grup pompowa aby ewentualne odbezpieczenie zaworu bezpiecze stwa nie spowodowa o zalania regulatora Eksploatacja instalacji PRZEGL DY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM Kontrola stanu p yty kolektora pod wzgl dem ewentualnych zaparowa Wyró nia si 2 przyczyny zaparowania kolektora: - Pierwsza wynikaj ca typowo ze specyfiki pracy urz dzenia. - Druga b ca nast pstwem le wykonanej instalacji. Pierwszy przypadek jest wywo any du ym nara eniem urz dzenia na dzia anie wilgoci w okresie zimowym. Tego typu zaparowa nie nale y traktowa jako usterk gdy poddanie instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do ca kowitego pozbycia si pary z urz dzenia. Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego uniemo liwiaj cego odprowadzenie ciep a ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. Tego typu zaparowanie mo e doprowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia urz dzenia. W tym przypadku nale y niezw ocznie wykona hamulec, po czym dokona próby pozbycia si pary wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Nale y jednak liczy si z tym i w tym przypadku przegrzew mo e by niewystarczaj cy i konieczne b dzie zg oszenie usterki u producenta. Tego typu usterka nie jest uznawana przez producenta kolektora jako reklamacja i us uga serwisowa jest odp atna. Kontrola obudowy kolektora pod wzgl dem uszkodze mechanicznych Systemy solarne Solter Strona 7

8 Nale y sprawdzi stan szyby, obudowy oraz kró ców przy czeniowych. W przypadku wyst pienia jakiegokolwiek uszkodzenia nale y wykona dokumentacj zdj ciow i powiadomi producenta. Kontrola szczelno ci po cze hydraulicznych Nale y sprawdzi wszelkie po czenia pod wzgl dem szczelno ci. Brak szczelno ci wi e si w pojawieniem zielonych pozosta ci glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelno ci nale y niezw ocznie usun, po czym nale y instalacj podda próbie ci nieniowej i ponownemu nape nieniu no nikiem ciep a. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów W przypadku widocznych uszkodze izolacji termicznej, nale y dokona wymiany uszkodzonych cz ci. Zaleca si, aby w przypadku cz stych uszkodze izolacji wykona dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. Kontrola zestawów monta owych Ka dorazowo podczas corocznego przegl du nale y zwróci uwag na stan zestawów monta owych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek w tpliwo ci co do stanu wytrzyma ci ca ej konstrukcji, nale y niezw ocznie poinformowa producenta. Kontrola czujników temperatury Nale y sprawdzi poprawno zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Z e umieszczenie lub polu nienie czujnika mo e w znacznym stopniu zak óci poprawn prac instalacji. Kontrola stanu no nika ciep a Nale y dokona nieznacznego upuszczenia p ynu z instalacji, po czym podda go badaniu wytrzyma ci na niskie temperatury oraz ogl dzinom ogólnym. Badanie odporno ci nale y wykona jedynie profesjonalnym sprz tem w postaci refraktometru itp. W przypadku gdy temperatura zamarzania ró ni si od temperatury pierwotnej uj tej w projekcie, a w p ynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszcze czy zawiesin, nale y jedynie zmiesza u ywany dot d p yn z koncentratem tak, aby osi gn wymagane zabezpieczenie na dzia anie mrozu. W przypadku gdy w p ynie znajduj si zanieczyszczenia i zawiesiny, nale y ka dorazowo go wymieni na nowy. PRZEGL DY COTYGODNIOWE Kontrola ci nienia w instalacji Systemy solarne Solter Strona 8

9 Przynajmniej raz w tygodniu nale y sprawdzi ci nienie panuj ce w instalacji nie poddanej dzia aniu promieniowania s onecznego. W przypadku znacz cego wzrostu b te spadku ci nienia w porównaniu z warto ci uj ta w projekcie nale y sprawdzi dodatkowo: - szczelno po cze hydraulicznych - szczelno urz dze sk adowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, naczynia przeponowego itp. - poprawno dzia ania zaworu bezpiecze stwa Ka dorazowe znacz ce obni enie ci nienia w instalacji i usuniecie usterki z tym zwi zanej nale y czy z przeprowadzeniem próby ci nieniowej. Kontrola poprawno ci pracy pomp Przynajmniej raz w tygodniu nale y sprawdzi poprawno pracy pompy poprzez odczyt na regulatorze oraz przy enie r ki do urz dzenia. Brak pracy pompy mo e by wywo any poprzez uszkodzenie samego urz dzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego typu wymaga zg oszenia producentowi urz dze. Pozostawienie instalacji na d szy czas bez sprawnej pompy mo e doprowadzi do powstania nieodwracalnych uszkodze. Kontrola poprawno ci pracy regulatora Przynajmniej raz w tygodniu nale y dokona poprawno pracy regulatora poprzez odczyt danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych b dów. Pozostawienie instalacji na d szy czas bez sprawnej regulacji mo e doprowadzi do powstania nieodwracalnych uszkodze. WYMIANA URZ DZE ULEGAJ CYCH ZU YCIU Przynajmniej raz na 2 lata nale y dokona wymiany no nika ciep a oraz anody magnezowej. Nale y ka dorazowo przechowywa dowód zakupu gdy jego brak pozbawia inwestora gwarancji na urz dzenie. Systemy solarne Solter Strona 9

10 B. Obliczenia Systemy solarne Solter Strona 10

11 1. Dobór ilo ci kolektorów Zapotrzebowanie na dobow energi potrzebn do przygotowania c.w.u. Q = m x c x T [kwh] Q = 280 x 1,16 x 50 =16260 Wh = 16,26 kwh gdzie: m dobowe zu ycie c.w.u. dm³ c w a ciwa pojemno cieplna wody 1,16 Wh/kg K T ró nica temperatur tc temperatura c.w. tz temperatura z.w. T = tc tz T = = 50 K Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora (wspomaganie c.w.u.) F = [Wp x Q x 365] / [(Ww - K) x Qc] F = [0,6 x 16,26 x 365] / [(0,65-0) x 1000] = 5,40m 2 gdzie: Wp przyj ty wspó czynnik pokrycia c.w.u. (roczny) Q zapotrzebowanie na dobow energi potrzebn do przygotowania c.w.u kwh Ww wspó czynnik sprawno ci instalacji solarnej K stopie obni enia sprawno ci spowodowany z ym ukierunkowaniem Qc nas onecznienie roczne w przewidywanym miejscu monta u instalacji solarnej kwh/m 2 Ostatecznie na cele c.w.u. dobrano 3 szt. kolektora SOLTER NX 2.0 o ca kowitej powierzchni czynnej Fc = 5,52 m 2 2. Dobór pojemno ci zbiornika gdzie: Vps = 1,5 x Vc.w.u. x nu x (Tw Tk) / (Tps Tk) Vps = 1,5 x 70 x 4 x (55 10) / (60 10) Vps = 378 dm 3 Vc.w.u. dobowe zu ycie wody przez jednego u ytkownika, dm 3 nu liczba u ytkowników, Tw temperatura wody w punkcie poboru, o C Tk temperatura zimnej wody, o C Tps temperatura wody w podgrzewaczu, o C Systemy solarne Solter Strona 11

12 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej Ci nienie wst pne w naczyniu wzbiorczym przeponowym P =1,5 + 0,1 x h bar P = 1,5 + 0,1 x 10 = 2,5 bar gdzie: h wysoko geometryczna instalacji solarnej, m Pojemno ca kowita naczynia wzbiorczego przeponowego gdzie: V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P) V = (1 + 1,15 + 4,35) x (6,5 / (5,5 2,5)) = 14,1 dm 3 Vu pojemno u ytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego VU = Vinst. x 0,015 l VU = 16,38 x 0,015 = 0,25 l VU 1 litr VA przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji VA = Vinst x 0,07 l VA = 16,38 x 0,07 = 1,15 l VK pojemno kolektorów VK = Nk x 1,45 l VK =3 x 1,45 = 4,35 l Przyj to naczynie wzbiorcze przeponowe o nast puj cych parametrach: Vc 18 l Pdop - 10 bar 4. Dobór zaworu bezpiecze stwa Teoretyczna moc kolektorów N = 3 kw r - ciep o parowania p ynu przy ci nieniu 6 bar r = 2089 kj/kg Wymagana przepustowo zaworu bezpiecze stwa: m 3600 x (N / r) kg/h m 3600 x (3 / 2089) kg/h m 5,2 kg/h Systemy solarne Solter Strona 12

13 Przepustowo zaworu gdzie: p1 - ci nienie zrzutowe, [MPa] pd = 0,6 - wspó czynnik wyp ywu zaworu = 0,39 M = 10 x K1 x K2 x x A x (p1 + 0,1) kg/h p1 = 1,1 x pd MPa p1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 MPa A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kana u dop ywowego zaworu A = ( x d 2 ) / 4 mm A = (3,14 x 13 2 ) / 4 = 133 mm K1 - wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy w a ciwo ci pary i jej parametry przed zaworem za.: Maksymalna temperatura wody na wyj ciu z kolektora t1 = 100 C K1 = 0,53 K2 - wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy wp yw stosunku ci nienia przed i za zaworem K2 = 1,0 poniewa (p2 + 0,1) (p1 + 0,1) x kr Dla powy szych warunków przepustowo zaworu bezpiecze stwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K1 x K2 x x A x (p1 + 0,1) kg/h M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 133 x (0,66 + 0,1) = 208 kg/h 5,2 kg/h 5. Dobór pompy solarnej strumie obj to ci przep ywu gdzie: Vo = Fc x Qp l/h Vo = 5,52 x 25 = 138 l/h Fc ca kowita powierzchnia czynna kolektorów m 2 Qp nat enie przep ywu 25 l/h m 2 Dobrano grup pompow GPSN 40 Single Systemy solarne Solter Strona 13

14 6. Wykres teoretycznych parametrów instalacji 600 UZYSK CIEP A 500 kwh/miesi c miesi c POKRYCIE 120% 100% 80% % 60% 40% 20% 0% miesi c Systemy solarne Solter Strona 14

15 C. Schemat technologiczny Systemy solarne Solter Strona 15

16 Systemy solarne Solter Strona 16

17 Stanisław Kowalski Zakład Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. Słoneczna , Kraków Kraków, Oferta na wykonanie układu przygotowania wody ciepłej wraz z instalacją solarną Dla: Lp. Jan Nowak Kraków, ul. Rodzinna Kraków Ilość Wartość [zł] Nazwa towaru / usługi szt. brutto [z VAT] ZESTAW SOLARNY SOLTER 3NX/320 FIRMY HYDROSOLAR - OBEJMUJE POZ Kolektor słoneczny płaski Solter NX ,00 zł 2. Zestaw przyłączeniowy instalacji dla 3 kolektorów NX 1 198,00 zł 3. Płyn solarny (-29 C) - 20l 1 184,00 zł 4. Grupa pompowa GPSN 40 Single 1-15L/min 1 930,00 zł 5. Uchwyt naczynia z szybkozłączką 1 76,00 zł 6. Naczynie przeponowe 18l 10 bar - białe 1 140,00 zł 7. Regulator solarny STDC V1x2 - komplet z tulejami 1 658,00 zł 8. Podgrzewacz solarny Solter 320 PW ,00 zł MOCOWANIE KOLEKTORÓW 9. Zestaw montażowy 2 kolektorów NX2.0 - dach skośny blacho-dachówka 1 679,00 zł 10. Zestaw rozszerzający 1 kolektora NX2.0 - dach skośny blacho-dachówka 1 252,00 zł POZOSTAŁE URZĄDZENIA / MATERIAŁY 11. Rura solarna miedziana z izolacją termiczną Robocizna Łącznie urządzenia, materiały i robocizna 1 150,00 zł 2 230,00 zł ,00 zł podpis Strona 1 / 5

18 UMOWA nr 1/KR/2013 na wykonanie instalacji solarnej z dotacja na cz ciow sp at kapita u kredytu bankowego W dniu w Krakowie pomi dzy: 1. Zamawiaj cym : Jan Nowak nr dow. ABC zamieszka ym: ul. Rodzinna 1, Kraków a zwanym dalej, 2. Wykonawc : Stanis aw Kowalski Zak ad Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. S oneczna 1, Kraków NIP zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmuj ce wykonanie instalacji solarnej wraz z przy czeniem wewn trz budynku. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacj techniczn, na któr sk adaj si : dokumentacja i schemat instalacji, specyfikacja wykonania i odbioru robót,- zwan dalej cznie Dokumentacj techniczn. Wykonawca o wiadcza, e otrzyma Dokumentacj techniczn, o której mowa w ust. 2 oraz e nie zg asza do niej adnych zastrze e. 3. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami i zaleceniami producenta instalacji kolektorów s onecznych, o których mowa w ust. 2, a ponadto zakres robót obejmuje równie wykonanie przez wykonawc wszelkich prac zgodnie z wymogami BHP, obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego, sztuk budowlan, Polskimi Normami oraz zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej, a tak e organizacj i realizacj umowy bez zak óce.

19 ZOBOWI ZANIA OGÓLNE 2 1. Odbiór ko cowy przedmiotu umowy nast pi w terminie do dnia: Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi szczegó owy kosztorys opracowany w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy z o ony w ofercie i uzgodniony z Zamawiaj cym. Szczegó owy kosztorys b dzie stanowi za cznik nr 1 do umowy. 3. Warto inwestycji wg kosztorysu wykonawcy wynosi : ,00 z brutto. 4. Wykonawca potwierdza 3 letni okres ( od daty podpisania protoko u ko cowego odbioru przedsi wzi cia i przekazania do eksploatacji ) odpowiedzialno ci wykonawcy z tytu u r kojmi. 5. Zamawiaj cy i Wykonawca poinformuj bank udzielaj cy kredytu na zakup systemu solarnego o wszelkich pomniejszaniach warto ci inwestycji, przyznanych Zamawiaj cemu przez Wykonawc, przedsi wzi cia upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania nale no ci, tak e przyrzeczonych zamawiaj cemu po wykonaniu przedsi wzi cia. 6. Wykonawca potwierdza, e sk adowe instalacji solarnej w szczególno ci: kolektor s oneczny, zasobnik, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, posiadaj gwarancj producenta na okres nie krótszy ni 5 lat. POSTANOWIENIA KO COWE 3 S dem wy cznie w a ciwym do rozpoznania sporów wynik ych na tle realizacji niniejszej Umowy jest s d w a ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 4 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umowa stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówie publicznych. 5 Umow niniejsz sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka dej ze Stron. 6 Integraln cz umowy stanowi : Dokumentacja techniczna; Szczegó owy kosztorys inwestycji 7 1. Umow zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 2. Wszelkie zamiany umowy wymagaj dla swej wa no ci zachowania formy okre lonej w ust. 1.. ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA

20 Krakowski Bank Spó dzielczy Oddzia... Data wp ywu wniosku: Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O KREDYT NA ZAKUP I MONTA KOLEKTORÓW S ONECZNYCH Z DOTACJ NFO igw DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu ,00. PLN Przeznaczenie kredytu: zakup i monta kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej zakup i monta kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a Okres kredytowania: miesi cy w tym okres wykorzystania i karencji w sp acie kapita u kredytu:... miesi cy. Sp ata kredytu: raty malej ce (równe raty kapita owe i malej ce raty odsetkowe, raty równe (równe raty kapita owo-odsetkowe annuitetowe) Po sp acie cz ci kredytu dotacj NFO igw prosz o: roz enie pozosta ego kredytu z zachowaniem okresu kredytowania, skrócenie okresu kredytowania o sp acony kapita Sposób zap aty prowizji za udzielenie kredytu wp ata gotówk przez Kredytobiorc przed uruchomieniem kredytu pobranie przez Bank ze rodków na rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym w dniu wyp aty kwota (PLN) Cel kredytowania koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwi zania technologicznego dotycz cego monta u instalacji kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej, albo do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a o ile przepisy stanowi o konieczno ci jego przygotowania, wraz z kosztorysem przedsi wzi cia, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawc kolektorów s onecznych, sporz dzonego lub zatwierdzonego przez osob posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ci, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane; koszt projektu instalacji kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej albo do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a zawieraj cego w szczególno ci schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotycz ce sprawno ci i skuteczno ci (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsi wzi cia, sporz dzonego przez osob wskazan w 5 ust. 1 Regulaminu udzielania osobom fizycznym kredytu na zakup i monta kolektorów onecznych z dotacj NFO igw przez Krakowski Bank Spó dzielczy, za wyj tkiem kosztu projektu/oferty sporz dzonego przez podmiot okre lony w 5 ust 1 pkt 2 ww. Regulaminu koszt nabycia nowych instalacji kolektorów s onecznych producenta na okres nie krótszy ni 5 lat), w tym: kolektor s oneczny zasobnik na wod Strona 1 z 7 (posiadaj cych gwarancje ,,,,,,,,,,, ,00 z 2612,00 z

21 aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka inne materia y i urz dzenia ( wskaza jakie) koszt zakupu ciep omierza spe niaj cego normy PN EN 1434; koszt monta u instalacji kolektora s onecznego 1588,00 z 2679,00 z ,00 z Podatek VAT stanowi koszt przedsi wzi cia i nie jest odliczany od podatku nale nego w rozliczeniu sk adanym do Urz du Skarbowego TAK NIE Koszty kwalifikowane przedsi wzi cia ogó em ,00 PLN w tym: Koszty kwalifikowane obj te dotacj NFO igw : ,00..PLN Koszty kwalifikowane nie obj te dotacj NFO igw..pln Adres przedsi wzi cia ul. Rodzinna 1, Kraków. Typ nieruchomo ci: Budynek mieszkalny budynek mieszkalny w budowie Deklarowany udzia w asny w finansowaniu przedsi wzi cia:.pln w formie: Tytu prawny do nieruchomo ci Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysoko poszczególnych transz: W asno / odr bna w asno Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu Dzier awa Inny:... termin 1)... kwota... 2)... 3) Obligatoryjnie: weksel w asny in blanco wraz z deklaracja wekslow o wiadczenie o poddaniu si egzekucji Prawne zabezpieczenie sp aty kredytu: Inne zabezpieczenia (wymieni ) -. - II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe Strona 2 z 7

22 Stan cywilny Wnioskodawca I zam na/ onaty wdowa/wdowiec panna/kawaler rozwiedziona/y separacja zam na/ onaty wdowa/wdowiec panna/kawaler rozwiedziona/y separacja Wnioskodawca II Ma ska wspólno maj tkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Adres zameldowania Ulica:.. Nr domu:... Nr lokalu. Kod:... Miejscowo :. Ulica: Nr domu: Nr lokalu:.. Kod:. Miejscowo. Adres do korespondencji Ulica.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod..... Miejscowo :... Ulica..... Nr domu:.... Nr lokalu:.... Kod Miejscowo :... Cechy dokumentu to samo ci Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Nazwa:. Seria. Nr dokumentu:.. Wydany przez:... Cechy drugiego dokumentu to samo ci Nazwa:.. Seria.... Nr dokumentu.... Wydany przez:... Nazwa:. Seria.... Nr dokumentu... Wydany przez:... PESEL Nr telefonu (do wyboru) Stacjonarny. komórkowy:... stacjonarny: komórkowy:. Wykszta cenie Toczy si wobec mnie post powanie egzekucyjne Rachunek typu ROR wy sze magisterskie licencjat/in ynier rednie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne tak, w sprawie: nie nie posiadam posiadam ROR nr... w wy sze magisterskie licencjat/in ynier rednie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne tak, w sprawie: nie nie posiadam posiadam ROR nr... w.. Strona 3 z 7

23 III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH Wnioskodawca I Wnioskodawca II Miejsce zatrudnienia Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas prowadzenia obecnej dzia. gosp/ dzia.rolniczej w pe nych latach Ca kowity sta pracy w pe nych latach Stanowisko w ciciel firmy wy sza kadra zarz dzaj ca rednia kadra zarz dzaj ca urz dnik specjalista pracownik inne w ciciel firmy wy sza kadra zarz dzaj ca rednia kadra zarz dzaj ca urz dnik specjalista pracownik Miesi czny dochód netto ( r. z ost. 3 m-cy):... PLN, w tym:... PLN, w tym: inne ród a dochodu Ilo osób w gosp. (w tym dzieci) umowa o prac :... emerytura:... renta:... zasi ek przedemerytalny:... wolne zawody:... dzia alno gospodarcza:... dzia alno rolnicza:... umowa cywilno-prawna:... umowa najmu:... umowa o prac na czas okre lony do...:... inne:... umowa o prac :... emerytura:... renta:... zasi ek przedemerytalny:... wolne zawody:... dzia alno gospodarcza:... dzia alno rolnicza:... umowa cywilno-prawna:... umowa najmu:... umowa o prac na czas okre lony do...:... inne:... Wydatki sta e gosp. domowego (np. czynsz/wynajem, gaz, pr d, telefon + wydatki na bie konsumpcj ) Wnioskodawca I i Wnioskodawca II nale do tego samego gospodarstwa domowego IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Zobowi zania z tytu u kredytów Kwota zobowi zania** Kwota pozosta a do sp aty** Strona 4 z 7 Rata miesi czna** Bank Wnioskodawca limit ROR I II limit ROR I II limit karty kredytowej I II limit karty kredytowej I II kredyt I II kredyt I II

24 Zobowi zania z tytu u kredytów Kwota zobowi zania** Kwota pozosta a do sp aty** Rata miesi czna** Bank Wnioskodawca kredyt I II Kredyt Por czenie/przyst pienie do d ugu* Por czenie/przyst pienie do d ugu* Inne (np.alimenty, obci enia komornicze) Inne (np.alimenty, obci enia komornicze) I II Ubiegam si o kredyt /po yczk w innym banku Wnioskodawca I TAK (nazwa banku, cel kredytu wnioskowana kwota terminy sp aty, proponowane zabezpieczenie): NIE Wnioskodawca II TAK (nazwa banku, cel kredytu wnioskowana kwota terminy sp aty, proponowane zabezpieczenie): NIE V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJ TKU Status w asno ci samochodu Oszcz dno ci (kwota, waluta, okres lokaty) Papiery warto ciowe (ilo, warto ) Status mieszkaniowy Inne: Wnioskodawca I w asny leasing na kredyt s bowy rodziców nie posiadam inny: w ciciel / wspó ciciel domu / mieszkania posiadacz spó dzielczego prawa do lokalu posiadacz spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zak adowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dzie mi inne Wnioskodawca II w asny leasing na kredyt s bowy rodziców nie posiadam inny: w ciciel / wspó ciciel domu / mieszkania posiadacz spó dzielczego prawa do lokalu posiadacz spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zak adowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dzie mi inne Strona 5 z 7

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Grupa BPS Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Przeworsku.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* V:1/10/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS/BEZPIECZNA GOTÓWKA BEZPIECZNY KREDYT* I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

A. WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

A. WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wniosek o dotacj NFO igw na cz ciow sp at kapita u kredytu ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (data z enia Wniosku) Program Poprawa efektywno

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Załącznik nr 1A Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NASZ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:.. złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Rejestr/Nr wniosku kredytowego:... Data złożenia wniosku kredytowego:. 20... r. WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE. słownie:... Kwota kredytu:.. PLN... Okres kredytowania:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1A.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPIECZNA GOTÓWKA Bank Spółdzielczy w Małej Wsi Grupa BPS Pieczęć Jednostki Banku:. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BEZPECZNA GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w BS Głowaczów ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO V:1/31/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Oddział / Filia / Punkt Kasowy w...

Oddział / Filia / Punkt Kasowy w... Oddział / Filia / Punkt Kasowy w... Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O PODWYŻSZENE WYSOKOŚC KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE Wniosek o udzielenie kredytu dla osób fizycznych EKO Kredyt

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. 1) INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Deklarowany udział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytu z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) WZORY OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH DO WNIOSKU Wzór nr 1 zbiór oświadczeń Wzór nr 2 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Wzór nr 3 oświadczenie o dokonanych poprawkach / uzupełnieniach

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SOLTER NX karta gwarancyjna

KOLEKTOR SOLTER NX karta gwarancyjna KOLEKTOR SOLTER NX karta gwarancyjna Okres gwarancji 10 lat - warunkiem jest okazanie przy zg oszeniu reklamacyjnym dowodu zakupu oraz wpisów potwierdzaj cych przeprowadzenie przynajmniej raz w roku przegl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Załącznik Nr 1 Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złoŝenia Wniosku)

Bardziej szczegółowo

a) nazwa:... b) adres siedziby:... c) NIP:... REGON:... adres:...

a) nazwa:... b) adres siedziby:... c) NIP:... REGON:... adres:... WNIOSEK o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. a) Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo