PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak ad Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. S oneczna , Kraków W przypadku zamiany urz dze uj tych w projekcie na inne bez zgody jednostki opracowuj cej projekt, dokument traci wa no. Systemy solarne Solter Strona 1

2 ZAWARTO OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Za enia dla instalacji solarnej 2. Opis zastosowanych rozwi za a. Grupa pompowa solarna b. Ruroci gi i armatura c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 3. Ogólne warunki monta u i eksploatacji urz dze B. Cz Obliczeniowa 1. Dobór kolektorów 2. Dobór pojemno ci zbiornika 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego 4. Dobór zaworu bezpiecze stwa 5. Dobór pompy solarnej 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji C. Schemat technologiczny Rys 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej Systemy solarne Solter Strona 2

3 A. Opis techniczny Systemy solarne Solter Strona 3

4 1. Za enia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) rednie dobowe zu ycie ciep ej wody: l/d c) ilo u ytkowników: 3-4 d) ukierunkowanie p aszczyzny kolektora: po udnie ±20 e) typ kolektora przyj tego do oblicze : kolektor p aski SOLTER NX 2.0 f) zak adana suma promieniowania w skali roku: Q c = 1000 [kwh/m 2 ] g) zak adane rednie dzienne nas onecznienie w okresie letnim: Q d = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Opis zastosowanych rozwi za W obliczeniach uj to kolektor p aski Solter NX 2.0 o nast puj cych parametrach: Dane techniczne kolektora Solter NX 2.0 Dane ogólne Pole powierzchni brutto: 2,029 Pole powierzchni apertury: 1,851 Pole powierzchni absorbera: 1,840 Masa opró nionego kolektora s onecznego: 32 kg Obj to cieczy: 1,45 l Liczba pokry : 1 Materia pokrycia: szk o solarne hartowane Grubo pokrycia: 4 mm Zalecany p yn przenosz cy ciep o: mieszanka glikolu propylenowego i wody Absorber Materia : mied Grubo blachy: 0,2 mm Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne Wspó czynnik absorpcji: 95 ± 2 % Wspó czynnik emisji: 5 ± 2 % Materia rur absorbera: mied Liczba kró ców: 2 rednica rury absorbera: 8 mm Grubo cianki rury absorbera: 0,5 mm Odst p pomi dzy rurami absorbera: 100 mm Wymiar kró ca przy czeniowego: 22 mm Izolacja cieplna i obudowa Grubo izolacji cieplnej: 20mm Materia izolacyjny: we na mineralna Materia obudowy: stal nierdzewna Wymiary gabarytowe obudowy: 1905x1065x60mm Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. B niniejszego opracowania, uk ad solarny zasilany b dzie przez 3 p yty kolektorowe, których parametry umieszczono powy ej. Kolektory zostan zainstalowane w 1 baterii na odpowiednim zestawie monta owym. Warunki monta u umieszczono w instrukcji monta u producenta stanowi cej oddzielny dokument do czony bezpo rednio do urz dzenia. Systemy solarne Solter Strona 4

5 Kolektory zwrócone b w kierunku po udniowym lub ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o maksymalnie 20. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na no nik ciep a znajduj cy si w absorberze kolektora. Zabrania si stosowania innego no nika ni uj tego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiedniej temperatury no nik ciep a, przekazuje ciep o do zbiornika wody ytkowej. W ten sposób podgrzewana jest woda u ytkowa. Uk ad solarny sterowny jest regulatorem RSS 2 po czonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pomp solarn stanowi element sk adowy grupy pompowej. Po uzyskaniu odpowiedniej ró nicy temperatur pomi dzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pomp do momentu zrównania si w/w temperatur lub uzyskania za onej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu. Funkcj pozosta ych urz dze instalacji solarnej okre la poni sza cz opracowania. Zak adany roczny uzysk energii z instalacji solarnej wynosi 3588 kwh. Nale y pami ta, e jest to warto uwzgl dniaj ca optymalne nachylenie i po udniowe ukierunkowanie p yty kolektora. Na rzeczywisty uzysku wp yw ma równie odpowiednia instalacja oraz obs uga systemu solarnego. a. Grupa pompowa solarna Przep yw p ynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPSN 40 Single. Dobór solarnej grupy pompowej jest podyktowany wielko ci oporów przep ywu i wielko ci przep ywu czynnika, który zale y od obs ugiwanej liczby kolektorów s onecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu p ynu solarnego od kolektorów s onecznych do podgrzewacza c.w.u. b. Ruroci gi i armatura Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych, twardych, czonych przez lutowanie lutem twardym. Po czenia ruroci gu z podgrzewaczem nale y wykona za pomoc po cze gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta u yty materia odporny na dzia anie wysokich temperatur, odporny na dzia anie glikolu (st enie do 50%) nie pogarszaj cy ciwo ci roztworu glikolu oraz nie wp ywaj cy negatywnie na mied. rednice przewodów dobrano na podstawie przyj tej pr dko ci przep ywu w przedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubo ci min.13mm. eby zapewni prawid owe odwodnienie instalacji w najni szych punktach nale y zamontowa kurki kulowe spustowe. Celem uzyskania optymalnej wielko ci przep ywu no nika ciep a przez kolektory zastosowano regulator przep ywu, który jest na wyposa eniu grupy pompowej. Regulacj strumienia czynnika roboczego nale y dokona zgodnie z naniesionymi na schemat po czeniowy kolektorów wielko ciami, które zosta y obliczone na podstawie przyj tego przep ywu 25 dm 3 /h m 2. Do pomiaru ci nienia i temperatury u yto manometrów i termometrów o odpowiednim zakresie dzia ania stanowi cych wyposa enie grupy pompowej. Systemy solarne Solter Strona 5

6 c. Zabezpieczenie instalacji solarnej Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ci nienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpiecze stwa 6bar zamontowany przy grupie pompowej. Urz dzenia zabezpieczaj ce nale y instalowa po stronie zimnej czynnika obiegowego. 3,Ogólne warunki monta u i eksploatacji urz dze Monta instalacji Kolektor s oneczny nale y po czy z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem monta owym. Monta nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj monta u do czon do zestawu monta owego Kolektor s oneczny nale y ustawi w kierunku po udniowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgoda producenta Po uprzednim zamontowaniu kolektora s onecznego na dachu, nale y zabezpieczy szk o materia em uniemo liwiaj cym przedostanie si promieni s onecznych do p yty absorbera. Niezastosowanie si do tego punktu nara a osob montuj ca kolektor na poparzenie Na kró cach kolektora nale y umie ci zestaw po czeniowy zgodnie z odr bn instrukcj do czon do zestawu po czeniowego Zestaw po czeniowy nale y po czy z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu z zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcj budynku nale y ka dorazowo rozpatrywa indywidualnie. Nale y jednak pami ta, e im wi ksze nara enie przewodów na dzia anie zewn trznych warunków atmosferycznych, tym ni sza sprawno instalacji. Je li istnieje taka mo liwo, przewody nale y przeprowadzi przez kana y wentylacyjne od piwnicy a po dach. rednica przewodu zale y od jego d ugo ci. Im wi ksza rednica tym ni sza sprawno instalacji. rednic przewodu nale y ustali przed doborem wielko ci grupy pompowej. Przewody nale y dodatkowo zabezpieczy izolacj termiczn na bazie kauczuku odporn na temperatury powy ej 120 C i na dzia anie promieni UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na dzia anie promieni s onecznych, w cz ci nara onej na dzia anie s ca nale y j dodatkowo zabezpieczy samoprzylepn ta aluminiow Nie wolno izolacj termiczn zatamowa otworów wentylacyjnych kolektora. W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora nale y umie ci czujnik po czym po czy go z zaizolowanymi przewodami rurowymi. Nale y dokona monta u pozosta ych elementów instalacji, tj: Grupy pompowej z grup bezpiecze stwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, nale y stosowa jedynie urz dzenia do tego celu przeznaczone i posiadaj ce parametry zapewniaj ce poprawn prace instalacji. Nale y zwróci szczególn uwag na to aby na zasilaniu dolnej w ownicy wykona hamulec hydrauliczny ograniczaj cy transfer ciep a ze zbiornika przez przewody rurowe. Brak hamulca mo e spowodowa pojawienie si pary wodnej w kolektorze a co za tym idzie obni enia sprawno ci instalacji i uszkodzenie kolektora. Systemy solarne Solter Strona 6

7 Nape nienie instalacji najlepiej wykona przy u yciu specjalistycznego urz dzenia nape niaj cego. Zalecane ci nienie instalacji: 3bar Nape nienie instalacji mo e si odby jedynie w momencie gdy kolektory nie s nagrzane i nie poddane dzia aniu promieni s onecznych. Próba nape nienia kolektora przy pe nym nas onecznieniu mo e spowodowa zniszczenie urz dzenia. Po nape nieniu instalacji nale y dokona odpowiedniego ustawienia przep ywu na regulatorze znajduj cym si w grupie pompowej. W tym celu nale y najpierw ustawi na regulatorze prac pompy na sposób r czny po czym ustawi najni szy bieg na pompie. Nast pnie dokona próby ustawienia przep ywu na grupie pompowej na warto (1 kolektor = 0,5l/min). Je li warto zosta a osi gni ta, nale y dokona zmiany trybu pracy pompy na regulatorze na auto, je li warto nie jest mo liwa do osi gni cia, nale y zmieni bieg na pompie na wy szy. W przypadku pojawienia si szumu podczas pracy pompy, nale y dokona odpowietrzenia separatora powietrza znajduj cego si w grupie pompowej. Nale y tak zamontowa regulator i grup pompowa aby ewentualne odbezpieczenie zaworu bezpiecze stwa nie spowodowa o zalania regulatora Eksploatacja instalacji PRZEGL DY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM Kontrola stanu p yty kolektora pod wzgl dem ewentualnych zaparowa Wyró nia si 2 przyczyny zaparowania kolektora: - Pierwsza wynikaj ca typowo ze specyfiki pracy urz dzenia. - Druga b ca nast pstwem le wykonanej instalacji. Pierwszy przypadek jest wywo any du ym nara eniem urz dzenia na dzia anie wilgoci w okresie zimowym. Tego typu zaparowa nie nale y traktowa jako usterk gdy poddanie instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do ca kowitego pozbycia si pary z urz dzenia. Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego uniemo liwiaj cego odprowadzenie ciep a ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. Tego typu zaparowanie mo e doprowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia urz dzenia. W tym przypadku nale y niezw ocznie wykona hamulec, po czym dokona próby pozbycia si pary wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Nale y jednak liczy si z tym i w tym przypadku przegrzew mo e by niewystarczaj cy i konieczne b dzie zg oszenie usterki u producenta. Tego typu usterka nie jest uznawana przez producenta kolektora jako reklamacja i us uga serwisowa jest odp atna. Kontrola obudowy kolektora pod wzgl dem uszkodze mechanicznych Systemy solarne Solter Strona 7

8 Nale y sprawdzi stan szyby, obudowy oraz kró ców przy czeniowych. W przypadku wyst pienia jakiegokolwiek uszkodzenia nale y wykona dokumentacj zdj ciow i powiadomi producenta. Kontrola szczelno ci po cze hydraulicznych Nale y sprawdzi wszelkie po czenia pod wzgl dem szczelno ci. Brak szczelno ci wi e si w pojawieniem zielonych pozosta ci glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelno ci nale y niezw ocznie usun, po czym nale y instalacj podda próbie ci nieniowej i ponownemu nape nieniu no nikiem ciep a. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów W przypadku widocznych uszkodze izolacji termicznej, nale y dokona wymiany uszkodzonych cz ci. Zaleca si, aby w przypadku cz stych uszkodze izolacji wykona dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. Kontrola zestawów monta owych Ka dorazowo podczas corocznego przegl du nale y zwróci uwag na stan zestawów monta owych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek w tpliwo ci co do stanu wytrzyma ci ca ej konstrukcji, nale y niezw ocznie poinformowa producenta. Kontrola czujników temperatury Nale y sprawdzi poprawno zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Z e umieszczenie lub polu nienie czujnika mo e w znacznym stopniu zak óci poprawn prac instalacji. Kontrola stanu no nika ciep a Nale y dokona nieznacznego upuszczenia p ynu z instalacji, po czym podda go badaniu wytrzyma ci na niskie temperatury oraz ogl dzinom ogólnym. Badanie odporno ci nale y wykona jedynie profesjonalnym sprz tem w postaci refraktometru itp. W przypadku gdy temperatura zamarzania ró ni si od temperatury pierwotnej uj tej w projekcie, a w p ynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszcze czy zawiesin, nale y jedynie zmiesza u ywany dot d p yn z koncentratem tak, aby osi gn wymagane zabezpieczenie na dzia anie mrozu. W przypadku gdy w p ynie znajduj si zanieczyszczenia i zawiesiny, nale y ka dorazowo go wymieni na nowy. PRZEGL DY COTYGODNIOWE Kontrola ci nienia w instalacji Systemy solarne Solter Strona 8

9 Przynajmniej raz w tygodniu nale y sprawdzi ci nienie panuj ce w instalacji nie poddanej dzia aniu promieniowania s onecznego. W przypadku znacz cego wzrostu b te spadku ci nienia w porównaniu z warto ci uj ta w projekcie nale y sprawdzi dodatkowo: - szczelno po cze hydraulicznych - szczelno urz dze sk adowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, naczynia przeponowego itp. - poprawno dzia ania zaworu bezpiecze stwa Ka dorazowe znacz ce obni enie ci nienia w instalacji i usuniecie usterki z tym zwi zanej nale y czy z przeprowadzeniem próby ci nieniowej. Kontrola poprawno ci pracy pomp Przynajmniej raz w tygodniu nale y sprawdzi poprawno pracy pompy poprzez odczyt na regulatorze oraz przy enie r ki do urz dzenia. Brak pracy pompy mo e by wywo any poprzez uszkodzenie samego urz dzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego typu wymaga zg oszenia producentowi urz dze. Pozostawienie instalacji na d szy czas bez sprawnej pompy mo e doprowadzi do powstania nieodwracalnych uszkodze. Kontrola poprawno ci pracy regulatora Przynajmniej raz w tygodniu nale y dokona poprawno pracy regulatora poprzez odczyt danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych b dów. Pozostawienie instalacji na d szy czas bez sprawnej regulacji mo e doprowadzi do powstania nieodwracalnych uszkodze. WYMIANA URZ DZE ULEGAJ CYCH ZU YCIU Przynajmniej raz na 2 lata nale y dokona wymiany no nika ciep a oraz anody magnezowej. Nale y ka dorazowo przechowywa dowód zakupu gdy jego brak pozbawia inwestora gwarancji na urz dzenie. Systemy solarne Solter Strona 9

10 B. Obliczenia Systemy solarne Solter Strona 10

11 1. Dobór ilo ci kolektorów Zapotrzebowanie na dobow energi potrzebn do przygotowania c.w.u. Q = m x c x T [kwh] Q = 280 x 1,16 x 50 =16260 Wh = 16,26 kwh gdzie: m dobowe zu ycie c.w.u. dm³ c w a ciwa pojemno cieplna wody 1,16 Wh/kg K T ró nica temperatur tc temperatura c.w. tz temperatura z.w. T = tc tz T = = 50 K Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora (wspomaganie c.w.u.) F = [Wp x Q x 365] / [(Ww - K) x Qc] F = [0,6 x 16,26 x 365] / [(0,65-0) x 1000] = 5,40m 2 gdzie: Wp przyj ty wspó czynnik pokrycia c.w.u. (roczny) Q zapotrzebowanie na dobow energi potrzebn do przygotowania c.w.u kwh Ww wspó czynnik sprawno ci instalacji solarnej K stopie obni enia sprawno ci spowodowany z ym ukierunkowaniem Qc nas onecznienie roczne w przewidywanym miejscu monta u instalacji solarnej kwh/m 2 Ostatecznie na cele c.w.u. dobrano 3 szt. kolektora SOLTER NX 2.0 o ca kowitej powierzchni czynnej Fc = 5,52 m 2 2. Dobór pojemno ci zbiornika gdzie: Vps = 1,5 x Vc.w.u. x nu x (Tw Tk) / (Tps Tk) Vps = 1,5 x 70 x 4 x (55 10) / (60 10) Vps = 378 dm 3 Vc.w.u. dobowe zu ycie wody przez jednego u ytkownika, dm 3 nu liczba u ytkowników, Tw temperatura wody w punkcie poboru, o C Tk temperatura zimnej wody, o C Tps temperatura wody w podgrzewaczu, o C Systemy solarne Solter Strona 11

12 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej Ci nienie wst pne w naczyniu wzbiorczym przeponowym P =1,5 + 0,1 x h bar P = 1,5 + 0,1 x 10 = 2,5 bar gdzie: h wysoko geometryczna instalacji solarnej, m Pojemno ca kowita naczynia wzbiorczego przeponowego gdzie: V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P) V = (1 + 1,15 + 4,35) x (6,5 / (5,5 2,5)) = 14,1 dm 3 Vu pojemno u ytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego VU = Vinst. x 0,015 l VU = 16,38 x 0,015 = 0,25 l VU 1 litr VA przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji VA = Vinst x 0,07 l VA = 16,38 x 0,07 = 1,15 l VK pojemno kolektorów VK = Nk x 1,45 l VK =3 x 1,45 = 4,35 l Przyj to naczynie wzbiorcze przeponowe o nast puj cych parametrach: Vc 18 l Pdop - 10 bar 4. Dobór zaworu bezpiecze stwa Teoretyczna moc kolektorów N = 3 kw r - ciep o parowania p ynu przy ci nieniu 6 bar r = 2089 kj/kg Wymagana przepustowo zaworu bezpiecze stwa: m 3600 x (N / r) kg/h m 3600 x (3 / 2089) kg/h m 5,2 kg/h Systemy solarne Solter Strona 12

13 Przepustowo zaworu gdzie: p1 - ci nienie zrzutowe, [MPa] pd = 0,6 - wspó czynnik wyp ywu zaworu = 0,39 M = 10 x K1 x K2 x x A x (p1 + 0,1) kg/h p1 = 1,1 x pd MPa p1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 MPa A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kana u dop ywowego zaworu A = ( x d 2 ) / 4 mm A = (3,14 x 13 2 ) / 4 = 133 mm K1 - wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy w a ciwo ci pary i jej parametry przed zaworem za.: Maksymalna temperatura wody na wyj ciu z kolektora t1 = 100 C K1 = 0,53 K2 - wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy wp yw stosunku ci nienia przed i za zaworem K2 = 1,0 poniewa (p2 + 0,1) (p1 + 0,1) x kr Dla powy szych warunków przepustowo zaworu bezpiecze stwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K1 x K2 x x A x (p1 + 0,1) kg/h M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 133 x (0,66 + 0,1) = 208 kg/h 5,2 kg/h 5. Dobór pompy solarnej strumie obj to ci przep ywu gdzie: Vo = Fc x Qp l/h Vo = 5,52 x 25 = 138 l/h Fc ca kowita powierzchnia czynna kolektorów m 2 Qp nat enie przep ywu 25 l/h m 2 Dobrano grup pompow GPSN 40 Single Systemy solarne Solter Strona 13

14 6. Wykres teoretycznych parametrów instalacji 600 UZYSK CIEP A 500 kwh/miesi c miesi c POKRYCIE 120% 100% 80% % 60% 40% 20% 0% miesi c Systemy solarne Solter Strona 14

15 C. Schemat technologiczny Systemy solarne Solter Strona 15

16 Systemy solarne Solter Strona 16

17 Stanisław Kowalski Zakład Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. Słoneczna , Kraków Kraków, Oferta na wykonanie układu przygotowania wody ciepłej wraz z instalacją solarną Dla: Lp. Jan Nowak Kraków, ul. Rodzinna Kraków Ilość Wartość [zł] Nazwa towaru / usługi szt. brutto [z VAT] ZESTAW SOLARNY SOLTER 3NX/320 FIRMY HYDROSOLAR - OBEJMUJE POZ Kolektor słoneczny płaski Solter NX ,00 zł 2. Zestaw przyłączeniowy instalacji dla 3 kolektorów NX 1 198,00 zł 3. Płyn solarny (-29 C) - 20l 1 184,00 zł 4. Grupa pompowa GPSN 40 Single 1-15L/min 1 930,00 zł 5. Uchwyt naczynia z szybkozłączką 1 76,00 zł 6. Naczynie przeponowe 18l 10 bar - białe 1 140,00 zł 7. Regulator solarny STDC V1x2 - komplet z tulejami 1 658,00 zł 8. Podgrzewacz solarny Solter 320 PW ,00 zł MOCOWANIE KOLEKTORÓW 9. Zestaw montażowy 2 kolektorów NX2.0 - dach skośny blacho-dachówka 1 679,00 zł 10. Zestaw rozszerzający 1 kolektora NX2.0 - dach skośny blacho-dachówka 1 252,00 zł POZOSTAŁE URZĄDZENIA / MATERIAŁY 11. Rura solarna miedziana z izolacją termiczną Robocizna Łącznie urządzenia, materiały i robocizna 1 150,00 zł 2 230,00 zł ,00 zł podpis Strona 1 / 5

18 UMOWA nr 1/KR/2013 na wykonanie instalacji solarnej z dotacja na cz ciow sp at kapita u kredytu bankowego W dniu w Krakowie pomi dzy: 1. Zamawiaj cym : Jan Nowak nr dow. ABC zamieszka ym: ul. Rodzinna 1, Kraków a zwanym dalej, 2. Wykonawc : Stanis aw Kowalski Zak ad Instalacyjny wod-kan, gaz Wairus sp. z o.o. ul. S oneczna 1, Kraków NIP zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmuj ce wykonanie instalacji solarnej wraz z przy czeniem wewn trz budynku. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacj techniczn, na któr sk adaj si : dokumentacja i schemat instalacji, specyfikacja wykonania i odbioru robót,- zwan dalej cznie Dokumentacj techniczn. Wykonawca o wiadcza, e otrzyma Dokumentacj techniczn, o której mowa w ust. 2 oraz e nie zg asza do niej adnych zastrze e. 3. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami i zaleceniami producenta instalacji kolektorów s onecznych, o których mowa w ust. 2, a ponadto zakres robót obejmuje równie wykonanie przez wykonawc wszelkich prac zgodnie z wymogami BHP, obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego, sztuk budowlan, Polskimi Normami oraz zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej, a tak e organizacj i realizacj umowy bez zak óce.

19 ZOBOWI ZANIA OGÓLNE 2 1. Odbiór ko cowy przedmiotu umowy nast pi w terminie do dnia: Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi szczegó owy kosztorys opracowany w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy z o ony w ofercie i uzgodniony z Zamawiaj cym. Szczegó owy kosztorys b dzie stanowi za cznik nr 1 do umowy. 3. Warto inwestycji wg kosztorysu wykonawcy wynosi : ,00 z brutto. 4. Wykonawca potwierdza 3 letni okres ( od daty podpisania protoko u ko cowego odbioru przedsi wzi cia i przekazania do eksploatacji ) odpowiedzialno ci wykonawcy z tytu u r kojmi. 5. Zamawiaj cy i Wykonawca poinformuj bank udzielaj cy kredytu na zakup systemu solarnego o wszelkich pomniejszaniach warto ci inwestycji, przyznanych Zamawiaj cemu przez Wykonawc, przedsi wzi cia upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania nale no ci, tak e przyrzeczonych zamawiaj cemu po wykonaniu przedsi wzi cia. 6. Wykonawca potwierdza, e sk adowe instalacji solarnej w szczególno ci: kolektor s oneczny, zasobnik, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, posiadaj gwarancj producenta na okres nie krótszy ni 5 lat. POSTANOWIENIA KO COWE 3 S dem wy cznie w a ciwym do rozpoznania sporów wynik ych na tle realizacji niniejszej Umowy jest s d w a ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 4 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umowa stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówie publicznych. 5 Umow niniejsz sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka dej ze Stron. 6 Integraln cz umowy stanowi : Dokumentacja techniczna; Szczegó owy kosztorys inwestycji 7 1. Umow zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 2. Wszelkie zamiany umowy wymagaj dla swej wa no ci zachowania formy okre lonej w ust. 1.. ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA

20 Krakowski Bank Spó dzielczy Oddzia... Data wp ywu wniosku: Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O KREDYT NA ZAKUP I MONTA KOLEKTORÓW S ONECZNYCH Z DOTACJ NFO igw DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu ,00. PLN Przeznaczenie kredytu: zakup i monta kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej zakup i monta kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a Okres kredytowania: miesi cy w tym okres wykorzystania i karencji w sp acie kapita u kredytu:... miesi cy. Sp ata kredytu: raty malej ce (równe raty kapita owe i malej ce raty odsetkowe, raty równe (równe raty kapita owo-odsetkowe annuitetowe) Po sp acie cz ci kredytu dotacj NFO igw prosz o: roz enie pozosta ego kredytu z zachowaniem okresu kredytowania, skrócenie okresu kredytowania o sp acony kapita Sposób zap aty prowizji za udzielenie kredytu wp ata gotówk przez Kredytobiorc przed uruchomieniem kredytu pobranie przez Bank ze rodków na rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym w dniu wyp aty kwota (PLN) Cel kredytowania koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwi zania technologicznego dotycz cego monta u instalacji kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej, albo do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a o ile przepisy stanowi o konieczno ci jego przygotowania, wraz z kosztorysem przedsi wzi cia, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawc kolektorów s onecznych, sporz dzonego lub zatwierdzonego przez osob posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ci, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane; koszt projektu instalacji kolektorów s onecznych do ogrzewania wody u ytkowej albo do ogrzewania wody u ytkowej i wspomagania zasilania w energi innych odbiorników ciep a zawieraj cego w szczególno ci schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotycz ce sprawno ci i skuteczno ci (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsi wzi cia, sporz dzonego przez osob wskazan w 5 ust. 1 Regulaminu udzielania osobom fizycznym kredytu na zakup i monta kolektorów onecznych z dotacj NFO igw przez Krakowski Bank Spó dzielczy, za wyj tkiem kosztu projektu/oferty sporz dzonego przez podmiot okre lony w 5 ust 1 pkt 2 ww. Regulaminu koszt nabycia nowych instalacji kolektorów s onecznych producenta na okres nie krótszy ni 5 lat), w tym: kolektor s oneczny zasobnik na wod Strona 1 z 7 (posiadaj cych gwarancje ,,,,,,,,,,, ,00 z 2612,00 z

21 aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka inne materia y i urz dzenia ( wskaza jakie) koszt zakupu ciep omierza spe niaj cego normy PN EN 1434; koszt monta u instalacji kolektora s onecznego 1588,00 z 2679,00 z ,00 z Podatek VAT stanowi koszt przedsi wzi cia i nie jest odliczany od podatku nale nego w rozliczeniu sk adanym do Urz du Skarbowego TAK NIE Koszty kwalifikowane przedsi wzi cia ogó em ,00 PLN w tym: Koszty kwalifikowane obj te dotacj NFO igw : ,00..PLN Koszty kwalifikowane nie obj te dotacj NFO igw..pln Adres przedsi wzi cia ul. Rodzinna 1, Kraków. Typ nieruchomo ci: Budynek mieszkalny budynek mieszkalny w budowie Deklarowany udzia w asny w finansowaniu przedsi wzi cia:.pln w formie: Tytu prawny do nieruchomo ci Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysoko poszczególnych transz: W asno / odr bna w asno Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu Dzier awa Inny:... termin 1)... kwota... 2)... 3) Obligatoryjnie: weksel w asny in blanco wraz z deklaracja wekslow o wiadczenie o poddaniu si egzekucji Prawne zabezpieczenie sp aty kredytu: Inne zabezpieczenia (wymieni ) -. - II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe Strona 2 z 7

22 Stan cywilny Wnioskodawca I zam na/ onaty wdowa/wdowiec panna/kawaler rozwiedziona/y separacja zam na/ onaty wdowa/wdowiec panna/kawaler rozwiedziona/y separacja Wnioskodawca II Ma ska wspólno maj tkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Adres zameldowania Ulica:.. Nr domu:... Nr lokalu. Kod:... Miejscowo :. Ulica: Nr domu: Nr lokalu:.. Kod:. Miejscowo. Adres do korespondencji Ulica.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod..... Miejscowo :... Ulica..... Nr domu:.... Nr lokalu:.... Kod Miejscowo :... Cechy dokumentu to samo ci Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Nazwa:. Seria. Nr dokumentu:.. Wydany przez:... Cechy drugiego dokumentu to samo ci Nazwa:.. Seria.... Nr dokumentu.... Wydany przez:... Nazwa:. Seria.... Nr dokumentu... Wydany przez:... PESEL Nr telefonu (do wyboru) Stacjonarny. komórkowy:... stacjonarny: komórkowy:. Wykszta cenie Toczy si wobec mnie post powanie egzekucyjne Rachunek typu ROR wy sze magisterskie licencjat/in ynier rednie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne tak, w sprawie: nie nie posiadam posiadam ROR nr... w wy sze magisterskie licencjat/in ynier rednie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne tak, w sprawie: nie nie posiadam posiadam ROR nr... w.. Strona 3 z 7

23 III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH Wnioskodawca I Wnioskodawca II Miejsce zatrudnienia Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas prowadzenia obecnej dzia. gosp/ dzia.rolniczej w pe nych latach Ca kowity sta pracy w pe nych latach Stanowisko w ciciel firmy wy sza kadra zarz dzaj ca rednia kadra zarz dzaj ca urz dnik specjalista pracownik inne w ciciel firmy wy sza kadra zarz dzaj ca rednia kadra zarz dzaj ca urz dnik specjalista pracownik Miesi czny dochód netto ( r. z ost. 3 m-cy):... PLN, w tym:... PLN, w tym: inne ród a dochodu Ilo osób w gosp. (w tym dzieci) umowa o prac :... emerytura:... renta:... zasi ek przedemerytalny:... wolne zawody:... dzia alno gospodarcza:... dzia alno rolnicza:... umowa cywilno-prawna:... umowa najmu:... umowa o prac na czas okre lony do...:... inne:... umowa o prac :... emerytura:... renta:... zasi ek przedemerytalny:... wolne zawody:... dzia alno gospodarcza:... dzia alno rolnicza:... umowa cywilno-prawna:... umowa najmu:... umowa o prac na czas okre lony do...:... inne:... Wydatki sta e gosp. domowego (np. czynsz/wynajem, gaz, pr d, telefon + wydatki na bie konsumpcj ) Wnioskodawca I i Wnioskodawca II nale do tego samego gospodarstwa domowego IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Zobowi zania z tytu u kredytów Kwota zobowi zania** Kwota pozosta a do sp aty** Strona 4 z 7 Rata miesi czna** Bank Wnioskodawca limit ROR I II limit ROR I II limit karty kredytowej I II limit karty kredytowej I II kredyt I II kredyt I II

24 Zobowi zania z tytu u kredytów Kwota zobowi zania** Kwota pozosta a do sp aty** Rata miesi czna** Bank Wnioskodawca kredyt I II Kredyt Por czenie/przyst pienie do d ugu* Por czenie/przyst pienie do d ugu* Inne (np.alimenty, obci enia komornicze) Inne (np.alimenty, obci enia komornicze) I II Ubiegam si o kredyt /po yczk w innym banku Wnioskodawca I TAK (nazwa banku, cel kredytu wnioskowana kwota terminy sp aty, proponowane zabezpieczenie): NIE Wnioskodawca II TAK (nazwa banku, cel kredytu wnioskowana kwota terminy sp aty, proponowane zabezpieczenie): NIE V. INFORMACJE O POSIADANYM MAJ TKU Status w asno ci samochodu Oszcz dno ci (kwota, waluta, okres lokaty) Papiery warto ciowe (ilo, warto ) Status mieszkaniowy Inne: Wnioskodawca I w asny leasing na kredyt s bowy rodziców nie posiadam inny: w ciciel / wspó ciciel domu / mieszkania posiadacz spó dzielczego prawa do lokalu posiadacz spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zak adowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dzie mi inne Wnioskodawca II w asny leasing na kredyt s bowy rodziców nie posiadam inny: w ciciel / wspó ciciel domu / mieszkania posiadacz spó dzielczego prawa do lokalu posiadacz spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zak adowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dzie mi inne Strona 5 z 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w BS Głowaczów ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo