DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2"

Transkrypt

1 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 1

2 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie Warszawa Projekt ok³adki: Heritage Druk: Kart Warszawa ISSN

3 SPIS TREŒCI WSTÊP KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 6 WRZEŒNIA 2001 O TOWARACH PACZKOWANYCH USTAWA z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1974 r. dotycz¹ca ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do przygotowania wed³ug objêtoœci pewnych pakowanych p³ynów (75/106/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA KOMISJI z dnia 28 wrzeœnia 1978 r. adaptuj¹ca do postêpu technicznego za³¹czniki do dyrektyw Rady nr 75/106/EWG oraz 76/211/EWG w sprawie pakowania towarów (78/891/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 75/106/EWG dotycz¹c¹ ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do przygotowania wed³ug objêtoœci pewnych pakowanych p³ynów (79/1005/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniaj¹ca dyrektywê nr 75/106/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ustalania pojemnoœci pewnych pakowanych p³ynów (85/10/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej)

4 DYREKTYWA RADY z dnia 7 czerwca 1988 r. dotycz¹ca zmiany dyrektywy 75/106/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych rozlewania okreœlonych p³ynów do opakowañ wed³ug objêtoœci (88/316/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z 19 grudnia 1974 r. dotycz¹ca ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (75/107/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego paczkowania wed³ug masy lub objêtoœci okreœlonych produktów (76/211/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego zakresów nominalnych iloœci oraz nominalnych objêtoœci dopuszczalnych dla okreœlonych towarów paczkowanych (80/232/EWG) zmieniona przez dyrektywy 86/96/EWG i 87/356/EWG (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1986 r. w sprawie zmiany dyrektywy nr 80/232/EWG dotycz¹cej ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych (86/96/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 25 czerwca 1987 r. zmieniaj¹ca dyrektywê nr 80/232/EWG w sprawie harmonizacji ustaw pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych (87/356/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej)

5 WSTÊP Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu r¹k kolejny numer z nowej serii publikacji Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, któr¹ nazwaliœmy Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Biuletyny, jakie bêd¹ siê systematycznie ukazywa³y, adresujemy przede wszystkim do urzêdników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz do œrodowisk naukowych, ale tak e do wszystkich zainteresowanych procesem harmonizacji ustawodawstwa polskiego z prawem wspólnotowym. Chcielibyœmy dziêki tym publikacjom pog³êbiæ Pañstwa wiedzê na temat poszczególnych ustaw dostosowawczych, których przygotowanie i uchwalenie sta³o siê od po³owy 2000 roku jednym z najistotniejszych elementów dzia³añ legislacyjnych Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. Seriê otworzy³ biuletyn, w którym znalaz³a siê analiza nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 roku. W obecnej publikacji znajd¹ Pañstwo komenatrz do ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych, tekst samej ustawy, a tak e zweryfikowane acquis communautaire w tej dziedzinie. Mamy nadziejê, e nowa seria bêdzie u yteczna dla Pañstwa w pracy zawodowej, tym bardziej e proces dostosowywania prawa polskiego do wspólnotowego dorobku prawnego oraz jego tworzenia wedle ustawodawstwa unijnego bêdzie trwa³ równie po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. /-/ Cezary Banasiñski Podsekretarz Stanu Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, 2001 r. 5

6 vacat 6

7 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 6 WRZEŒNIA 2001 R. O TOWARACH PACZKOWANYCH I. WSTÊP W celu u³atwienia funkcjonowania zasady swobody przep³ywu towarów, fundamentalnej zasady wspólnego rynku Unii Europejskiej, w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych stworzono we wspólnotowym porz¹dku prawnym regulacjê dotycz¹c¹ towarów paczkowanych. Towarem paczkowanym jest, zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w regulacji europejskiej 1, po³¹czenie produktu i pojedynczego opakowania, w które ten produkt jest paczkowany, tzn. wówczas, gdy produkt umieszczony jest w opakowaniu dowolnego rodzaju bez obecnoœci nabywcy, a iloœæ produktu ma ustalon¹ wartoœæ i nie mo e byæ zmieniona bez koniecznoœci otwarcia opakowania lub poddania go zauwa alnym zmianom. Przedsiêbiorca, który wprowadza na wspólny rynek towar paczkowany, mo e - po spe³nieniu okreœlonych wymagañ oznaczaæ go znakiem e. Znakowanie to nie jest obowi¹zkowe, natomiast wprowadzenie go przez przedsiêbiorcê jest gwarancj¹, e produkt by³ paczkowany zgodnie ze standardami dyrektyw 2, a zatem jego waga lub objêtoœæ podana na opakowaniu zosta³a sprawdzona wed³ug tych standardów. W ramach wspólnego rynku UE znak e jest rodzajem paszportu, zwalniaj¹cym produkty przekraczaj¹ce granice pañstwowe 3 od kontroli ich wagi lub objêtoœci prowadzonej przez w³aœciwe organy administracji poszczególnych pañstw cz³onkowskich. W Polsce dotychczas brak by³o prawnej regulacji dotycz¹cej kontroli iloœciowej towarów paczkowanych. Jedynym aktem z tego zakresu jest obwieszczenie Prezesa G³ównego Urzêdu Miar z 3 kwietnia 1997 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych kontroli iloœciowej towarów paczkowanych 4, które nie bêd¹c aktem prawnym ma jedynie charakter informacyjny. W zwi¹zku z dostosowywaniem prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej konieczna sta³a siê transpozycja do polskiego porz¹dku prawnego acquis communautaire dotycz¹cego towarów paczkowanych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 wrzeœnia 2001 r. uchwali³ ustawê o towarach paczkowanych. II. ACQUIS COMMUNAUTAIRE W DZIEDZINIE TOWARÓW PACZKOWANYCH Podstawy prawne oraz zasady regulacji towarów paczkowanych we wspólnotowym porz¹dku prawnym Wspólnotowy porz¹dek prawny w zakresie towarów paczkowanych zosta³ ustanowiony przez nastêpuj¹ce dyrektywy: Dyrektywê Rady 75/106/EWG z 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego opakowania wed³ug objêtoœci pewnych p³ynów w formie towarów paczkowanych, zmienion¹ przez Dyrektywy 78/891/EWG, 79/1005/EWG, 85/10/EWG, 88/316/EWG i 89/676/EWG 5 ; Dyrektywê Rady 75/107/EWG z 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli ania ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego butelek u ywanych jako pojemniki miarowe 6 ; 1 Dyrektywa Rady 75/106/EWG (Dz.U. WE nr L42 z r., str. 1), art. 2, Dyrektywa Rady 76/211/EWG (Dz.U. WE nr L46, , str. 1), art Omówienie dyrektyw jest przedstawione w nastêpnym punkcie. 3 Stein H., Jacobsen K.P., Hemminki S., Cooperation between three Nordic countries on market surveillance of e-marked prepacked goods, OIML Bulletin, vol. XLII, nr 2, April 2001, str Dz.Urz. Miar i Probiernictwa 1997 r., nr 3, poz Dz.U. WE nr L42 z r., str Dz.U. WE nr L42 z r., str.14. 7

8 Dyrektywê Rady 76/211/EWG z 20 stycznia 1976 w sprawie zbli ania ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego paczkowania niektórych towarów wed³ug ich masy lub objêtoœci, zmienion¹ Dyrektyw¹ 78/891/EWG 7 ; Dyrektywê Rady 80/232/EWG z 19 marca 1986 r. dotycz¹c¹ ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych, zmienion¹ Dyrektywami 86/96/EWG i 87/356/EWG 8. Zasady zawarte we wskazanych wy ej dyrektywach tworz¹ europejski system prawa w zakresie towarów paczkowanych, którego traktatow¹ podstaw¹ prawn¹ jest art. 94 (dawniej 100) Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE). Zadaniem systemu jest realizacja trzech celów: 1) zapewnienie funkcjonowania zasady swobody przep³ywu towarów, dziêki ujednoliceniu regu³ przygotowania i oznaczenia opakowañ ujednoliceniu wielkoœci opakowañ na poszczególne produkty oraz kontroli zgodnoœci iloœci rzeczywistej ich zawartoœci w stosunku do iloœci nominalnej, 2) u³atwienie funkcjonowania niezak³óconej konkurencji miêdzy producentami towarów paczkowanych, 3) zapewnienie lepszej ochrony konsumentów. Charakterystyka przepisów poszczególnych dyrektyw Dyrektywa 75/106/EWG Dyrektyw¹ t¹ rozpoczêto regulacjê prawn¹ europejskiego systemu towarów paczkowanych. Zawiera ona przepisy prawne dotycz¹ce przygotowania opakowañ okreœlonych p³ynów. Zakres przedmiotowy dyrektywy odnosi siê do produktów w formie p³ynów, zawartych w opakowaniach o okreœlonej objêtoœci, wymienionych w za³¹czniku III 9 do dyrektywy, które spe³niaj¹ trzy warunki: 1) przeznaczone s¹ do sprzeda y w iloœciach indywidualnych, 2) objêtoœæ ich opakowañ wynosi miêdzy 5 ml a 10 l w³¹cznie (art. 1 paragraf 1), 3) nie s¹ objête wy³¹czeniem z art. 1 paragraf 2 dotycz¹cym produktów przeznaczonych do u ytku profesjonalnego lub do konsumpcji na pok³adach samolotów, statków i w poci¹gach oraz do sprzeda y w sklepach wolnoc³owych. W dyrektywie zdefiniowano pojêcia istotne dla ca³ego systemu regulacji towarów paczkowanych, którymi pos³uguj¹ siê póÿniej kolejne dyrektywy dotycz¹ce omawianego zagadnienia. Wprowadzono przede wszystkim pojêcie towaru paczkowanego (patrz: punkt I niniejszego opracowania), a tak e okreœlenia nominalnej i rzeczywistej objêtoœci opakowania oraz dopuszczalnego b³êdu ujemnego. W omawianej dyrektywie okreœlono nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce regulacji prawnej towarów paczkowanych: wprowadzono system znakowania opakowañ znakiem EWG ( e wg formy umieszczonej w za³¹czniku II, ust. 3 do dyrektywy 71/316/EWG w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnoœnie do wspólnych przepisów dotycz¹cych przyrz¹dów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej 10 ), pod warunkiem, e opakowania spe³niaj¹ wymogi ich przygotowania okreœlone w za³¹czniku I (art. 3.1); 7 Dz.U. WE nr L46 z r., str.1. 8 Dz.U. WE nr L51 z r., str. 1 9 Za³¹cznik ten obejmuje produkty p³ynne, podzielone na dziewiêæ grup (np. wina, piwa, spirytusy, ocet winny, oliwê i oleje, mleko i napoje mleczne, wodê, soki owocowe). 10 Dz.U. WE nr L73 z r., str.14. 8

9 wprowadzono obowi¹zek oraz okreœlono procedury przeprowadzania kontroli metrologicznej opakowañ przez paczkuj¹cego lub importera oraz w³aœciwe instytucje pañstw cz³onkowskich (za³¹cznik I pkt 5 i pkt 6 w zwi¹zku z art. 3.2 ). Za³¹cznik II zawiera opis procedury tzw. metody referencyjnej kontroli metrologicznej opakowañ; wprowadzono obowi¹zek oznaczania nominalnej objêtoœci i danych paczkuj¹cego lub importera na opakowaniach oznaczonych znakiem e (art. 4.1, za³¹cznik I pkt 3); wprowadzono zasady, e dla niektórych produktów, do których odnosi siê dyrektywa, s¹ mo liwe jedynie opakowania o sprecyzowanej w za³¹czniku III objêtoœci nominalnej (art. 5.3 b por. wyjaœnienia w punkcie dotycz¹cym dyrektywy 80/232/ EWG); obci¹ ono odpowiedzialnoœci¹ paczkuj¹cego lub importera za zachowanie zgodnoœci rzeczywistej objêtoœci opakowania z jego objêtoœci¹ nominaln¹ (Za³¹cznik I pkt 4). Cel harmonizacji norm dotycz¹cych towarów paczkowanych znoszenie barier dla swobody przep³ywu towarów zosta³ okreœlony w art. 5 omawianej dyrektywy, zgodnie z którym pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ odmówiæ, zakazaæ lub ograniczyæ wprowadzenia na rynek towarów paczkowanych, które spe³niaj¹ wymagania dyrektywy. Dyrektywa 75/107/EWG Dyrektywa 75/107/EWG reguluje wymogi, jakim musz¹ sprostaæ opakowania na p³yny, aby mog³y byæ wprowadzone do obrotu jako butelki miarowe oznaczone znakiem 3. Dyrektywa ustanawia definicjê butelki miarowej, wskazuj¹c, e jest ni¹ pojemnik wykonany ze szk³a lub innych substancji posiadaj¹cych tak¹ sztywnoœæ i stabilnoœæ, która zapewnia takie same w³aœciwoœci metrologiczne jak szk³o wówczas, gdy pojemnik: 1) jest zamkniêty lub ma zostaæ zamkniêty oraz jest przeznaczony do magazynowania, transportowania lub dostarczania p³ynów, 2) posiada nominaln¹ pojemnoœæ miêdzy 0,05 litra a 5 litrami w³¹cznie oraz 3) posiada takie w³aœciwoœci metrologiczne (w³aœciwoœci projektowe lub jednorodnoœæ produkcji), e mo e byæ wykorzystywany jako pojemnik miarowy, tzn. jego zawartoœæ mo na zmierzyæ z wystarczaj¹c¹ dok³adnoœci¹ w przypadku, kiedy nape³niany jest on do okreœlonego poziomu lub okreœlonej czêœci jego pojemnoœci brzegowej. Dyrektywa okreœla zasady produkcji i nape³niania butelek miarowych oraz kontroli metrologicznej ich objêtoœci (za³¹cznik I pkt. 2-8, za³¹cznik II). Butelki miarowe, które s¹ produkowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy, mog¹ byæ oznaczane znakiem 3 (odwrócony epsilon), którego umieszczenie przez producenta ma podobny skutek jak w przypadku znakowania e pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ wprowadzaæ ograniczeñ obrotu oraz wykorzystywania w charakterze pojemników miarowych butelek ze znakiem 3. Producent butelki miarowej ma obowi¹zek zwróciæ siê do w³aœciwego organu administracji pañstwa cz³onkowskiego w celu uzyskania zgody na umieszczanie na butelkach swojego znaku identyfikacyjnego, umieszczania znaku identyfikuj¹cego producenta i kontroli metrologicznej objêtoœci butelek miarowych (za³¹cznik I pkt. 2 8, za³¹cznik II). Towar paczkowany (p³yn) znajduj¹cy siê w butelce miarowej nape³nionej do odpowiedniego poziomu spe³nia wymagania europejskiego systemu towarów paczkowanych, tzn. uwa a siê, e warunki dotycz¹ce kontroli iloœci towaru paczkowanego zosta³y spe³nione. Dyrektywa 76/211/EWG Kolejny akt prawa wspólnotowego dyrektywa 76/211/EWG odnosi siê do opakowañ zawieraj¹cych produkty (wszelkie) przeznaczone do sprzeda y w sta³ych, nominalnych jednostkach iloœci, które maj¹ wartoœæ równ¹ wartoœci okreœlonej przez pakuj¹- 9

10 cego, wyra one s¹ w jednostkach wagi lub objêtoœci, mieszcz¹ siê w granicach 5 gramów lub 5 mililitrów i 10 kilogramów lub 10 litrów. Z zakresu przedmiotowego dyrektywy wy³¹czone s¹ produkty p³ynne, których dotyczy dyrektywa 75/106/EWG. Normy zawarte w omawianej dyrektywie, dotycz¹ce systemu oznaczania opakowañ znakiem e, odpowiedzialnoœci paczkuj¹cego lub importera, metod kontroli iloœci rzeczywistej s¹ uregulowane na zasadach podobnych do zasad zawartych w dyrektywie 75/106/EWG. Ró nica dotyczy wspomnianego wy ej zakresu przedmiotowego regulacji. Dyrektywa 80/232/EWG Dyrektywa 80/232/EWG ujednolica prawo pañstw cz³onkowskich w zakresie stosowania przez nie wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnych iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ towarów paczkowanych. Odnosi siê ona do towarów paczkowanych okreœlonych w dyrektywie 76/211/EWG, wymienionych w za³¹cznikach do omawianej dyrektywy; wy³¹czono z jej zakresu towary przeznaczone wy³¹cznie do u ytku profesjonalnego (art. 1). W za³¹cznikach I, II i III okreœlone s¹ przedzia³y nominalnej iloœci jednostek wagi lub objêtoœci opakowañ, w których mog¹ byæ sprzedawane towary wymienione w za³¹cznikach. Skutek prawny dyrektywy 80/232/EWG polega na tym, e okreœlone przez ni¹ produkty mog¹ siê znajdowaæ w opakowaniach o dowolnej iloœci nominalnej i pañstwa cz³onkowskie mog¹ pod pewnymi, œciœle okreœlonymi warunkami (patrz ni ej) ingerowaæ prawnie w obrót takimi produktami, tak d³ugo jak produkty te nie znajduj¹ siê w opakowaniach o iloœci nominalnej okreœlonej przez dyrektywê (art. 5). Wyj¹tek dotyczy jednej grupy towarów, wymienionej w punkcie 11 za³¹cznika I (odnosz¹cej siê do w³óczki z w³ókien naturalnych chemicznych lub z mieszaniny tych w³ókien), i polega na tym, e ta grupa towarów mo e byæ przedmiotem obrotu tylko w okreœlonych iloœciach nominalnych. Zagadnienie normowania przez pañstwa cz³onkowskie dopuszczalnych iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ towarów paczkowanych nale y rozpatrywaæ w kontekœcie art. 28 (ex 30) TWE, zakazuj¹cego ustanawiania przez pañstwa cz³onkowskie ograniczeñ iloœciowych w stosunku do importu towarów i œrodków o podobnym skutku. Prawo europejskie wyró nia trzy grupy towarów paczkowanych ze wzglêdu na sposób okreœlenia ich dopuszczalnych iloœci nominalnych: A) cztery rodzaje towarów paczkowanych, które musz¹ byæ wprowadzane do obrotu w opakowaniach o okreœlonych iloœciach nominalnych (dyrektywa 75/106/EWG i dyrektywa 80/232/EWG), B) towary, których dopuszczalne iloœci nominalne s¹ wskazane przez powy sze dyrektywy, ale nie s¹ one obligatoryjne, C) towary, których dopuszczalne iloœci nominalne nie s¹ okreœlone przez prawo europejskie. Je eli chodzi o towary z grupy B (oraz a minori ad maius z grupy C), art. 28 TWE zgodnie z interpretacj¹ wskazan¹ przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci (sprawa C-3/99 Cidrerie Ruwet SA, orzeczenie z 12 paÿdziernika 2000 r. 11 ) zabrania okreœlenia przez pañstwa cz³onkowskie zakazu wprowadzania na rynek towarów paczkowanych o innych, ni okreœlonych w prawie wspólnotowym iloœciach nominalnych, legalnie wyprodukowanych i wprowadzonych na rynek w innym pañstwie cz³onkowskim, chyba e zakaz ten: jest niezbêdnym warunkiem ochrony konsumenta i w tym celu zosta³ okreœlony, stosowany jest zarówno do towarów krajowych, jak i importowanych, zachowana jest zasada proporcjonalnoœci œrodków w stosunku do zamierzonych celów, cel ustanowienia zakazu nie mo e byæ osi¹gniêty za pomoc¹ œrodka mniej restrykcyjnego. 11 European Courts Report 2000, s. I

11 III. TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZ CYCH TOWARÓW PACZKOWANYCH DO PRAWA POLSKIEGO Zakres stosowania ustawy Ustawa o towarach paczkowanych reguluje dwa zagadnienia: zasady paczkowania produktów przeznaczonych do sprzeda- y w opakowaniach i ich oznaczania znakiem e oraz zasady produkcji butelek miarowych 12 i oznaczania ich znakiem 3 (odwrócony epsilon). Produktami, których dotycz¹ zasady paczkowania, s¹ - zgodnie z odes³aniem ustawy (art. 2 pkt 13) wszelkie produkty okreœlone w definicji zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów 13, pod warunkiem, e s¹ przeznaczone do sprzeda y w opakowaniach, w rozumieniu definicji z art. 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 14. Ustawa o ogólnym bezpieczeñstwie produktów definiuje produkty jako dostarczane przez przedsiêbiorcê, zarówno odp³atnie, jak i nieodp³atnie, rzeczy ruchome przeznaczone do u ytku konsumentów lub nadaj¹ce siê do takiego u ytku; zarówno rzeczy nowe, jak i u ywane lub naprawiane b¹dÿ regenerowane; produktami nie s¹ jednak rzeczy u ywane wprowadzane na rynek jako antyki albo jako rzeczy wymagaj¹ce naprawy lub remontu przed u yciem, je eli dostarczaj¹cy powiadomi³ konsumenta o w³aœciwoœciach tych rzeczy. Z zakresu pojêcia produktu na potrzeby ustawy o towarach paczkowanych zosta³a wy³¹czona energia. Do wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych stosuje siê przepisy ustawy, o ile nie naruszaj¹ one przepisów dotycz¹cych tych produktów 15. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych okreœla opakowania jako wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materia³ów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Dla potrzeb regulacji ustawy o towarach paczkowanych znaczenie maj¹ definicje opakowania jednostkowego opakowania s³u ¹cego do przekazywania produktu u ytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczonego do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego u ytku (art. 3 ust. 2 pkt 1) oraz opakowania zbiorczego opakowania zawieraj¹cego wielokrotnoœæ opakowañ jednostkowych produktów, niezale nie od tego, czy s¹ one przekazywane u ytkownikowi, czy te s³u ¹ zaopatrywaniu punktów sprzeda y i które mo na zdj¹æ z produktu bez naruszenia jego cech (art. 3 ust. 2 pkt 2). Ustawa o towarach paczkowanych zawiera ogólna normê kolizyjn¹, zgodnie z któr¹ przepisy w niej zwarte nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych dotycz¹cych produktów, opakowañ oraz warunków ich wprowadzania do obrotu. Podsumowuj¹c, polska regulacja odnosi siê do wszelkich produktów przeznaczonych do sprzeda y w opakowaniach, nie wskazuj¹c rodzajów tych produktów, podobnie jak regulacja europejska (por. art. 1 Dyrektywy 76/211/EWG). Podstawowe definicje ustawowe oraz ogólne zasady paczkowania towarów Przepisy reguluj¹ce zasady paczkowania towarów podzielono na dwie grupy: normy reguluj¹ce ogólnie zasady paczkowania (Rozdzia³ 2 - Zasady paczkowania towarów) oraz normy okreœlaj¹ce warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e (Rozdzia³ 3 - Warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e ). Taki sposób regulacji jest zgodny z prawem europejskim. Odpowiednie dyrektywy 75/106/EWG, 75/107/EWG i 76/211/EWG harmonizuj¹ prawo co do zasady jedynie w zakresie warunków biobójczych. 12 Uwagi dotycz¹ce butelek miarowych przedstawione s¹ w oddzielnym punkcie na str Dz.U. z 2000 r., nr 15, poz Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych, ustawa z 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne; w Sejmie znajduje siê projekt ustawy o produktach 11

12 paczkowania towarów, które maj¹ byæ oznaczone znakiem e oraz w zakresie produkcji i nape³niania butelek miarowych. Dziêki przynale noœci do systemu stworzonego przez te dyrektywy towary paczkowane oraz butelki miarowe i umieszczone w nich p³yny mog¹ korzystaæ z u³atwionego przep³ywu we Wspólnocie. Dyrektywy nie wykluczaj¹ mo liwoœci istnienia systemu paczkowania towarów poza systemem zharmonizowanym dziêki znakowaniu europejskiemu. Zawarta w ustawie regulacja oparta jest na nastêpuj¹cym schemacie: przepisy Rozdzia³u 2 tworz¹ normy ogólne, natomiast przepisy Rozdzia³u 3 i 4 tworz¹ normy lex specialis. Taki uk³ad norm z jednej strony sprawia, e zasady paczkowania towarów oparte s¹ na standardach prawa europejskiego bez wzglêdu na to czy dane opakowanie bêdzie oznaczone znakiem e,a z drugiej strony gwarantuje spójnoœæ polskiego systemu prawa w zakresie towarów paczkowanych. W ustawie zosta³y zawarte dwie podstawowe zasady paczkowania towarów: po pierwsze, produkty mog¹ byæ umieszczane w opakowaniach jednostkowych dowolnego rodzaju, pod warunkiem, e opakowania te nie wprowadzaj¹ nabywcy w b³¹d co do iloœci rzeczywistej (art. 6.1) po drugie, towary paczkowane mog¹ byæ wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej iloœci nominalnej (art. 6.2). Pierwsza zasada wynika z celu ustawy zagwarantowania zgodnoœci nominalnej iloœci produktu, okreœlonej na opakowaniu z jego iloœci¹ rzeczywist¹. Przepisy odrêbnych ustaw wskazuj¹ na dodatkowe wymagania co do opakowañ. W stosunku do drugiej zasady ustawa przewiduje pewne modyfikacje. Niektóre produkty (produkty wymienione w za³¹czniku nr 1 do ustawy 16 ), przeznaczone do sprzeda y w opakowaniach jednostkowych o iloœci nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l, mog¹ byæ wprowadzane do obrotu wy³¹cznie w opakowaniach o iloœciach nominalnych okreœlonych w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ jednostkowych towarów paczkowanych (art. 6.3 i 6.4 ). Ograniczenia dopuszczenia do obrotu niektórych produktów jedynie w okreœlonych iloœciach nominalnych wynika z art. 5 ust. 3 b dyrektywy 75/106/EWG oraz art. 5 dyrektywy 80/232/EWG i dotyczy czterech grup towarów wymienionych w za³¹cznikach do tych dyrektyw. Przy omawianiu zasady dowolnoœci dopuszczalnej iloœci nominalnej warto podkreœliæ, e w wielu pañstwach cz³onkowskich UE istniej¹ przepisy ograniczaj¹ce mo liwoœæ wprowadzania do obrotu produktów do œciœle okreœlonych zawartoœci iloœci nominalnych opakowañ. Efektem tych ograniczeñ nie mog¹ byæ jednak bariery w swobodzie przep³ywu towarów (por. uwagi dotycz¹ce dyrektywy 80/232 i orzeczenia Cidrerie Ruwet S.A., s. 6). W Polsce nie istnia³y dotychczas podobne przepisy, w zwi¹zku z czym ograniczenia wprowadzania do obrotu okreœlono jedynie dla produktów, dla których takie ograniczenia s¹ wymagane przez przepisy dyrektyw. Zasada wzglêdnej zgodnoœci iloœci nominalnej z iloœci¹ rzeczywist¹ Ustawa, podobnie jak dyrektywy, ustanawia zasadê wzglêdnej zgodnoœci iloœci nominalnej, deklarowanej przez paczkuj¹cego, z iloœci¹ rzeczywist¹ towaru, tzn. iloœæ rzeczywista towaru mo e byæ mniejsza ni iloœæ nominalna pod warunkiem, e ró nica ta nie przekracza dopuszczalnego ujemnego b³êdu iloœci towaru. Tabela okreœlaj¹ca wielkoœæ dopuszczalnego b³êdu ujemnego iloœci towaru paczkowanego zamieszczona jest w za³¹czniku nr 2 do ustawy i odpowiada tabeli wielkoœci dopuszczalnego b³êdu ujemnego okreœlonej przez dyrektywy 75/106/EWG i 76/232/EWG. Partia towarów paczkowanych nie mo e byæ dopuszczona do obrotu, je eli wynik jej kontroli przeprowadzony metod¹ referencyjn¹ lub metod¹ o porównywalnej skutecznoœci jest negatywny. Metoda referencyjna, zdefiniowana w art. 2 pkt 8 ustawy, zosta³a przyjêta jako metoda kontrolna dla oceny zgodnoœci iloœci towarów w systemie europejskim (art. 3.2 i za³¹cznik II do dyrektywy 75/106/EWG, art. 3.2 i za³¹cznik II do dyrektywy 76/211/EWG). Procedury metody referencyjnej okreœlone przez ustawê s¹ zgodne z procedurami okreœlonymi w dyrektywach. 16 S¹ to nastêpuj¹ce produkty (nazwy wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug): wina gronowe, napoje fermentowane (np. jab³ecznik, wino z gruszek, miód pitny) pozosta³e: mieszane napoje zawieraj¹ce alkohol, napoje fermentowane niedestylowane pozosta³e, wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, z³o one preparaty alkoholowe do produkcji napojów, w³óczka naturalna, tekstylna przygotowana do przêdzenia, w³ókna tekstylne chemiczne, ciête, przetworzone do przêdzenia. 12

13 Oznaczanie towarów paczkowanych Art. 7 ustawy okreœla wymagania dotycz¹ce oznaczania towarów paczkowanych: wszystkie towary paczkowane musz¹ mieæ oznaczenia ³atwo czytelne i dobrze widoczne, nie daj¹ce siê usun¹æ bez uszkodzenia opakowania. Oznaczenia te musz¹ zawieraæ informacjê o nazwie towaru, deklarowanej iloœci nominalnej i paczkuj¹cym. Obowi¹zek przedstawienia tych informacji wynika z odpowiednich postanowieñ dyrektyw Za³¹cznika I.3 do dyrektywy 75/106/EWG i Za³¹cznika I.3 do dyrektywy 76/211/EWG. Obowi¹zek wprowadzania dodatkowych oznaczeñ mo e wynikaæ z przepisów odrêbnych. Przyk³adem mog¹ byæ oznaczenia wymagane przez ustawê o kosmetykach 17 czy ustawê o warunkach zdrowotnych ywnoœci i ywienia 18. Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce oznaczeñ okreœlone s¹ w projekcie rozporz¹dzenia Rady Ministrów (do wydania którego delegacjê przewiduje art. 7. ust. 2 ustawy). Przepisy projektu w zakresie oznaczania towarów paczkowanych s¹ oparte na odpowiednich postanowieniach dyrektyw za³¹cznika I.3 do dyrektywy 75/106/EWG i za³¹cznika I.3 do dyrektywy 76/211/EWG. Odpowiedzialnoœæ paczkuj¹cego lub importera Podmiotami bêd¹cymi g³ównymi adresatami ustawy s¹ przedsiêbiorcy, których dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana jest z wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych, zwani przez ustawê paczkuj¹cymi. Zgodnie z definicj¹ ustawow¹ paczkuj¹cym jest przedsiêbiorca w rozumieniu art. 2 ust.2 i 3 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej 19, który odmierza porcje produktu, umieszcza je w opakowaniach jednostkowych i wprowadza towar paczkowany do obrotu po raz pierwszy. Dla potrzeb ustawy importer przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na polski obszar celny towary paczkowane traktowany jest jako paczkuj¹cy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy importer towaru paczkowanego jest odpowiedzialny za spe³nienie wymagañ na³o onych na paczkuj¹cego przez ustawê, o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ nie stanowi¹ inaczej. Paczkuj¹cy odpowiedzialny jest za zapewnienie, e towar paczkowany spe³nia wymagania ustawy. Odpowiedzialnoœæ ta polega przede wszystkim zagwarantowaniu przez paczkuj¹cego tego, e iloœæ nominalna towaru odpowiada jego iloœci rzeczywistej. Importer towarów paczkowanych powinien udokumentowaæ, e w procesie paczkowania tych towarów stosowane by³y odpowiednie metody kontroli iloœci rzeczywistej (art. 10 ustawy), co jest zgodne z zasad¹ dokumentowania spe³nienia wymogów odnoœnie do zgodnoœci iloœci rzeczywistej z iloœci¹ deklarowan¹ przez importerów towarów paczkowanych poza pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej przyjêt¹ w dyrektywie 76/211/EWG (Za³¹cznik I. 4). Przed rozpoczêciem paczkowania produktów paczkuj¹cy ma obowi¹zek zg³oszenia tego faktu w³aœciwemu okrêgowemu urzêdowi miar (art. 13 ustawy). W zwi¹zku z obci¹ eniem paczkuj¹cego odpowiedzialnoœci¹ za zapewnienie zgodnoœci iloœci nominalnej towaru paczkowanego z jego iloœci¹ rzeczywist¹, ustawa obarcza go równie odpowiedzialnoœci¹ za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnêtrznej iloœci rzeczywistej produktu. Przed rozpoczêciem paczkowania produktów paczkuj¹cy ma obowi¹zek zg³oszenia tego faktu w³aœciwemu okrêgowemu urzêdowi miar (art. 12 ustawy). Kontrola powinna byæ przeprowadzona wy³¹cznie za pomoc¹ zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych (procedury legalizacji przewidziane s¹ w obowi¹zuj¹cej obecnie ustawie z 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach 20 oraz w nowej ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 21, która wejdzie w ycie 1 stycznia 2003 r.). Ustawa wprowadza domniemanie, e je eli przy paczkowaniu towarów paczkuj¹cy wykorzystuje butelki miarowe i nape³nia je do odpowiedniego poziomu 22, wówczas s¹ spe³nione wymagania kontroli wewnêtrznej. 17 Ustawa z 30 marca 2001 r., Dz.U. nr 42, poz Ustawa z 11 maja 2001 r., Dz.U. nr 63, poz Osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu, podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak e wspólnicy spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178). 20 Dz.U. nr 55, poz Dz.U. nr 63, poz Poziom ten okreœlony jest w za³¹czniku nr 4, w pkt 1 lit.) a. 13

14 Nadzór nad towarami paczkowanymi i produkcj¹ butelek miarowych Nadzór nad przestrzeganiem wymagañ ustawy sprawuj¹ w³aœciwe organy administracji miar. Organami tymi s¹ dyrektorzy okrêgowych urzêdów miar oraz naczelnicy obwodowych urzêdów miar. Ustawa przewiduje ponadto, e towary paczkowane na podstawie odrêbnych przepisów podlegaj¹ kontroli innych organów Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcji Farmaceutycznej oraz e inspekcje te mog¹ organizowaæ kontrole wspólnie z organami administracji miar (art. 5). Nadzór sprawowany przez organy administracji miar obejmuje: 1) kontrolê stosowania w procesie paczkowania zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, 2) kontrolê stosowanego przez paczkuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, 3) kontrolê stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnêtrznej tych butelek. W toku sprawowania nadzoru organy mog¹ wydawaæ zalecenia pokontrolne i sprawdzaæ stan ich realizacji, kierowaæ do organów w³aœciwych do spraw wykroczeñ wnioski o ukaranie, kierowaæ do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji wniosków o przeprowadzenie kontroli towarów paczkowanych, w razie stwierdzenia niezgodnoœci paczkowania z przepisami ustawy. Je eli w organy administracji miar stwierdz¹, e w procesie paczkowania stosowano niezalegalizowane przyrz¹dy pomiarowe lub e wadliwy jest system kontroli wewnêtrznej, mog¹ wówczas zwróciæ siê do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji z wnioskiem o przeprowadzenie badania partii towaru paczkowanego zgodnie z metod¹ referencyjn¹ (art. 13). Warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e Widniej¹cy na towarze paczkowanym znak e oznacza w systemie europejskim, e dany towar paczkowany spe³nia wymagania okreœlone przez dyrektywy 75/106/EWG i 76/211/EWG, transponowane do prawa wewnêtrznego poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE. Zgodnie z polsk¹ ustaw¹ znak e oznacza gwarancjê paczkuj¹cego, e towar paczkowany spe³nia wymagania okreœlone w rozdziale ustawy dotycz¹cym systemu znakowania e. Rozdzia³ ten przewiduje wiele postanowieñ szczególnych dla wprowadzania do obrotu towarów paczkowanych. Systemem znakowania e objête s¹ towary paczkowane wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o iloœci nominalnej nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l. Aby paczkuj¹cy móg³ korzystaæ z systemu znakowania e, musi przygotowaæ opis systemu kontroli wewnêtrznej i przekazaæ go dyrektorowi w³aœciwego terytorialnie okrêgowego urzêdu miar, a nastêpnie stosowaæ ten system podczas paczkowania. Stosowany przez paczkuj¹cego system kontroli wewnêtrznej powinien zapewniaæ skutecznoœæ porównywaln¹ do skutecznoœci metody referencyjnej. Opis systemu kontroli powinien zostaæ przekazany dyrektorowi co najmniej 60 dni przed rozpoczêciem paczkowania produktów, natomiast dyrektor w terminie 45 dni od otrzymania opisu mo e wydaæ zalecenia niezbêdne do spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustawy. Paczkuj¹cy mo e równie wyst¹piæ z wnioskiem do dyrektora o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego, e stosowany przez niego system kontroli jest zgodny z przepisami ustawy. Dodatkowo paczkuj¹cy jest obowi¹zany prowadziæ dokumentacjê pisemn¹ przeprowadzanych kontroli wewnêtrznych, która pozwala stwierdziæ czas i miejsce wykonywania kontroli, wielkoœæ sprawdzanej partii i pobranej próbki, wyniki badania próbki, wielkoœci b³êdu w granicach wielkoœci dopuszczalnej oraz to, czy dana partia spe³nia kryteria dopuszczalnoœci do wprowadzenia do obrotu. Uporz¹dkowan¹ chronologicznie dokumentacjê nale y przechowywaæ przez okres przydatnoœci danej partii towaru do u ytku, co najmniej przez rok i nie d³u ej ni przez dwa lata od daty przeprowadzenia kontroli. Dokumentacja ta musi byæ udostêpniona do wgl¹du dla w³aœciwych organów miar i uprawnionych inspekcji. Art. 20 ustawy przewiduje, e towary paczkowane oznaczone znakiem e w pañstwach cz³onkowskich UE, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tych pañstwach przepisami, s¹ dopuszczone do obrotu na terytorium RP bez przeprowadzania dodatkowej kontroli. 14

15 Norma okreœlona w art. 20 wyra a cel regulacji europejskiej poniewa przepisy obowi¹zuj¹ce w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich dotycz¹ce wymagañ dla paczkuj¹cych stosuj¹cych system znakowania e s¹ zharmonizowane poprzez dyrektywy nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli zgodnoœci iloœci nominalnej z iloœci¹ rzeczywist¹ towarów paczkowanych pochodz¹cych z innych pañstw Unii, co powoduje u³atwienie efektywnej realizacji zasady swobody przep³ywu towarów. Art. 20 wejdzie w ycie w dniu uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Równie towary paczkowane w Polsce bêd¹ korzystaæ ze swobody przep³ywu towarów w innych pañstwach UE, bez przeprowadzania dodatkowych kontroli iloœci rzeczywistej zawartoœci. Butelki miarowe W Rozdziale 4 znajduj¹ siê przepisy odnosz¹ce siê do zasad produkcji, oznaczania i wprowadzania do obrotu butelek miarowych, transponuj¹ce do prawa polskiego normy dyrektywy 75/107/EWG. Art. 21 ustawy wprowadza zasadê znakowania butelek miarowych znakiem 3 przez producenta na jego odpowiedzialnoœæ. Obecnoœæ tego znaku œwiadczy o spe³nieniu przez butelkê miarow¹ wymagañ ustawy, a przez to wymagañ prawa europejskiego w zakresie jej produkcji. Na butelce miarowej powinny siê znajdowaæ nastêpuj¹ce oznaczenia, okreœlone szczegó³owo w ustawie: 1) wartoœæ pojemnoœci nominalnej wyra ona w litrach, centylitrach lub mililitrach wraz z symbolem zastosowanej jednostki miary, 2) znak identyfikacyjny producenta, 3) znak 3, 4) wartoœæ pojemnoœci brzegowej wyra ona w centylitrach, 5) wartoœæ odleg³oœci, wyra ona w milimetrach, od poziomu krawêdzi do poziomu nape³nienia opowiadaj¹cego pojemnoœci nominalnej. Producent butelek miarowych musi mieæ znak identyfikacyjny, o indywidualnych cechach graficznych, który pozwala jednoznacznie odró niæ jego znak od znaków innych producentów. Przed rozpoczêciem produkcji butelek miarowych producent powinien zg³osiæ znak identyfikacyjny Prezesowi G³ównego Urzêdu Miar (GUM), prowadz¹cemu jawny rejestr znaków identyfikacyjnych. Prezes GUM dokonuje wpisu znaku do rejestru w terminie 14 dni od otrzymania zg³oszenia. Odmówi dokonania wpisu, w formie decyzji administracyjnej, gdy znak zg³oszony jest zgodny z innym znakiem wpisanym ju do rejestru. Prezes GUM obowi¹zany jest wydaæ pisemne zaœwiadczenie o wpisie znaku do rejestru w terminie 14 dni od dokonania wpisu. Po uzyskaniu przez RP cz³onkostwa w Unii Europejskiej Prezes GUM bêdzie informowa³ w³aœciwe organy pañstw cz³onkowskich oraz Komisjê Europejsk¹ o znakach identyfikacyjnych wpisanych do rejestru. PODSUMOWANIE Unijna legislacja w zakresie towarów paczkowanych jest przedmiotem dyskusji nad jej reform¹, aczkolwiek konkretne projekty aktów prawnych nie zosta³y dotychczas przedstawione, trudno jest wiêc okreœliæ, kiedy wzmiankowana reforma mia³aby nast¹piæ. W ramach organizacji WELMEC Europejskiej Wspó³pracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej 23, zidentyfikowano nastêpuj¹ce zagadnienia wymagaj¹ce ingerencji prawnej: ogóln¹ niejednolitoœæ w transpozycji i implementacji dyrektyw, ró nice warunków stawianych importerom towarów paczkowanych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, brak definicji produktu i opakowania. WELMEC zaproponowa³a m. in. wprowadzenie dwóch systemów stosowania znaku e, wybieranych przez paczkuj¹cych lub importerów: jeden polegaj¹cy na uznaniu przez notyfikowan¹ jednostkê stosowanych przez producenta procedur kontroli iloœciowej po³¹czony pañstw EFTA. 23 WELMEC jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedstawicieli organów odpowiedzialnych za metrologiê prawn¹ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz 15

16 ze sta³ym nadzorem przez jednostkê notyfikowan¹, drugi oparty na w³asnej deklaracji paczkuj¹cego po³¹czonej z kontrol¹ stosowan¹ przez odpowiednie organy administracji. Znak e stosowany w pierwszym systemie odwo³ywa³by siê do numerów referencyjnych jednostki notyfikowanej, natomiast znak e stosowany w drugim systemie zawiera³by symbol pañstwa, którego administracja przeprowadzi³a kontrolê. Z kolei w Komisji Europejskiej w ramach tzw. inicjatywy SLIM 24 rozwa ana jest propozycja zast¹pienia dotychczasowej legislacji pozostawiaj¹cej swobodê regulacji poszczególnym pañstwom cz³onkowskim ca³kowit¹ harmonizacj¹ (ang. total harmonization) w formie rozporz¹dzenia. Mia³aby ona dotyczyæ przede wszystkim powrotu do obowi¹zkowego systemu stosowania dopuszczalnych przedzia³ów iloœci nominalnych dla poszczególnych produktów 25, który obowi¹zywa³ przed rewizj¹ dyrektyw dotycz¹cych towarów paczkowanych w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Ustawa z 6 wrzeœnia o towarach paczkowanych wejdzie w ycie 1 stycznia 2003 r., z wyj¹tkiem kilku norm, których stosowanie zwi¹zane jest œciœle z uczestniczeniem w unijnym systemie towarów paczkowanych i które wejd¹ w ycie wraz z przyst¹pieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Stanowi ona pe³n¹ transpozycjê obowi¹zuj¹cych obecnie dyrektyw dotycz¹cych przedmiotowego zagadnienia, zachowuj¹c ich liberalny, opcjonalny charakter, stosuj¹c normy bezwzglêdne jedynie w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo europejskie. Dagmara Jasiñska* * Dagmara Jasiñska jest pracownikiem Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. 24 Skrót od ang. nazwy inicjatywy Komisji Europejskiej przedstawionej w maju 1996 r., ang. Simpler Legislation for the Single Market. 25 Report from the Commission, Results of the Forth phase of SLIM, Bruksela, , COM (2000)56 final. 16

17 USTAWA z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych R o z d z i a ³ 1 Przepisy ogólne Art Ustawa okreœla zasady paczkowania produktów przeznaczonych do sprzeda y w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem e oraz zasady produkcji butelek miarowych i oznaczania ich znakiem 3 (odwrócony epsilon). 2. Przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych dotycz¹cych produktów, opakowañ oraz warunków wprowadzania ich do obrotu. 3. Przepisy ustawy stosuje siê do wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych w zakresie, w jakim nie naruszaj¹ przepisów dotycz¹cych tych produktów. Art. 2. U yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹: 1) b³¹d iloœci towaru paczkowanego, oznaczony znakiem T ró nicê miêdzy iloœci¹ rzeczywist¹ a iloœci¹ nominaln¹ towaru paczkowanego, 2) butelka miarowa pojemnik oznaczony znakiem 3, zamykany lub przystosowany do zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, o pojemnoœci nominalnej od 5 ml do 5 l w³¹cznie, posiadaj¹cy charakterystykê konstrukcyjn¹ i jednolitoœæ wytwarzania zapewniaj¹c¹ odpowiedni¹ dok³adnoœæ pomiaru zawartej w nim cieczy poprzez nape³nienie do okreœlonego poziomu lub w okreœlonym procencie jego pojemnoœci ca³kowitej, bez koniecznoœci wykonywania niezale nego pomiaru iloœci nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szk³a lub innego materia³u posiadaj¹cego tak¹ sztywnoœæ i stabilnoœæ, która zapewnia pojemnikowi zachowanie takich samych w³aœciwoœci metrologicznych, jakie zapewnia szk³o, 3) dopuszczalna ujemna wartoœæ b³êdu iloœci towaru paczkowanego, oznaczona znakiem T1 maksymaln¹ dopuszczaln¹ ró nicê miêdzy iloœci¹ rzeczywist¹ a iloœci¹ nominaln¹ produktu podan¹ przez paczkuj¹cego, 4) iloœæ nominalna towaru paczkowanego deklarowan¹ przez paczkuj¹cego i oznaczon¹ na opakowaniu iloœæ produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania oraz bez dodatkowych materia³ów lub produktów zapakowanych razem z produktem, jak¹ towar paczkowany powinien zawieraæ, 5) iloœæ rzeczywista towaru paczkowanego przeznaczon¹ dla nabywcy iloœæ produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materia³ów lub produktów dodatkowych zapakowanych razem z produktem, jak¹ towar paczkowany faktycznie zawiera; w przypadku produktów, których iloœæ wyra a siê w jednostkach objêtoœci, z wyj¹tkiem produktów zamro onych, iloœæ rzeczywista powinna byæ okreœlana w temperaturze 20 o C, 6) kontrola wewnêtrzna iloœci towaru paczkowanego kontrolê dotycz¹c¹ iloœci produktu w opakowaniu, wykonywan¹ przez paczkuj¹cego w procesie paczkowania, 7) kontrola wewnêtrzna butelek miarowych kontrolê dotycz¹c¹ okreœlonych w ustawie wymagañ dla butelek miarowych, wykonywan¹ przez producenta w procesie ich produkcji, 17

18 8) metoda referencyjna metodê statystycznej kontroli towarów paczkowanych lub kontroli butelek miarowych, któr¹ stosuj¹ organy kontroli w celu stwierdzenia poprawnoœci procesu paczkowania produktów lub poprawnoœci produkcji butelek miarowych, 9) opakowanie opakowanie w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638), 10) paczkowanie umieszczenie odmierzonej porcji produktu w opakowaniu jednostkowym z przeznaczeniem go do sprzeda y w formie towaru paczkowanego, 11) paczkuj¹cy przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679), który odmierza porcje produktu, umieszcza je w opakowaniu jednostkowym i wprowadza towar paczkowany do obrotu po raz pierwszy; dla potrzeb ustawy przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na polski obszar celny towary paczkowane, zwany dalej importerem, traktowany jest jako paczkuj¹cy, 12) partia towaru paczkowanego, zwana dalej parti¹ okreœlon¹ liczbê jednakowych towarów paczkowanych, o takiej samej iloœci nominalnej, zapakowanych w tych samych warunkach i w tym samym czasie, 13) produkt produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz. 179), 14) próbka towaru paczkowanego, zwana dalej próbk¹ pobran¹ losowo z partii okreœlon¹ liczbê towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje siê oceny partii, 15) towar paczkowany produkt przeznaczony do sprzeda y, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego deklarowana iloœæ, odmierzona bez udzia³u nabywcy, nie mo e zostaæ zmieniona bez otworzenia, uszkodzenia lub wyraÿnego naruszenia opakowania. Art Paczkuj¹cy mo e wprowadzaæ do obrotu tylko towary paczkowane spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w ustawie. 2. Importer towaru paczkowanego jest odpowiedzialny za spe³nienie wymagañ obowi¹zuj¹cych paczkuj¹cego zgodnie z ustaw¹, o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ nie stanowi¹ inaczej. Art Paczkowanie produktów i produkcja butelek miarowych podlegaj¹ nadzorowi w³aœciwych organów administracji miar. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) kontrolê stosowania w procesie paczkowania zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, 2) kontrolê stosowanego przez paczkuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, 3) kontrolê stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnêtrznej tych butelek. 3. Nadzór jest sprawowany przez: 1) wydawanie zaleceñ pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji, 2) kierowanie do organu w³aœciwego w sprawach o wykroczenia wniosków o ukaranie, 3) kierowanie do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji wniosków o przeprowadzenie kontroli towarów paczkowanych, w zakresie ich w³aœciwoœci, w razie stwierdzenia niezgodnoœci paczkowania z przepisami ustawy. 18

19 Art Towary paczkowane znajduj¹ce siê w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu podlegaj¹ kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie oraz w zakresie ich w³aœciwoœci, w trybie i na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych. 2. Inspekcje wymienione w ust. 1 mog¹ organizowaæ kontrole wspólnie z organami administracji miar. R o z d z i a ³ 2 Zasady paczkowania produktów Art Produkty mog¹ byæ umieszczane w opakowaniach jednostkowych dowolnego rodzaju pod warunkiem, e nie wprowadzaj¹ nabywcy w b³¹d co do iloœci rzeczywistej. 2. Towary paczkowane, z wyj¹tkiem tych, o których mowa w ust. 3, wprowadzane s¹ do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej iloœci nominalnej. 3. Produkty okreœlone w za³¹czniku nr 1 do ustawy, przeznaczone do sprzeda y jako towary paczkowane w opakowaniach jednostkowych o iloœci nominalnej nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l, mog¹ byæ wprowadzane do obrotu wy³¹cznie w opakowaniach o okreœlonych iloœciach nominalnych. 4. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, iloœci nominalne zawartoœci opakowañ jednostkowych towarów paczkowanych dla produktów, o których mowa w ust. 3, uwzglêdniaj¹c zobowi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Art Oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno byæ ³atwe do odczytania i dobrze widoczne, a tak e wykonane w sposób nie daj¹cy siê usun¹æ bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotycz¹cymi oznakowania produktów okreœlonymi w przepisach odrêbnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadaæ nastêpuj¹ce oznakowania: 1) nazwê produktu, 2) iloœæ nominaln¹ produktu, 3) oznaczenie paczkuj¹cego. 2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe wymagania dotycz¹ce oznakowañ, o których mowa w ust. 1, jak równie przypadki, w których paczkuj¹cy zwolniony bêdzie z obowi¹zku umieszczania tych oznakowañ, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ ochrony praw konsumentów oraz zobowi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Art Paczkuj¹cy jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spe³nia³ wymagania okreœlone w ustawie. W szczególnoœci ponosi on odpowiedzialnoœæ za zapewnienie, e iloœæ rzeczywista odpowiada iloœci nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym, z zastrze eniem ust Partiê towaru uznaje siê za spe³niaj¹c¹ wymagania ustawy w zakresie dotycz¹cym iloœci rzeczywistej, je eli wynik kontroli przeprowadzonej wed³ug metody referencyjnej lub metody o porównywalnej skutecznoœci jest pozytywny. 3. Partia towaru, której wynik kontroli przeprowadzonej wed³ug jednej z metod, o których mowa w ust. 2, jest negatywny, nie mo e byæ wprowadzona do obrotu. 4. Opis metody referencyjnej kontroli towarów paczkowanych zawiera za³¹cznik nr 2 do ustawy. 19

20 Art Paczkuj¹cy jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego. Kontrola ta mo e byæ przeprowadzana wy³¹cznie przy pomocy zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, odpowiednich do wykonywania niezbêdnych czynnoœci. 2. Kontroli dokonuje siê przez zbadanie ka dej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki zgodnie z przyjêtym systemem kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego. 3. Je eli paczkuj¹cy dokonuje kontroli przez zbadanie próbki, przyjêty system kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego powinien zapewniaæ skutecznoœæ porównywaln¹ do skutecznoœci metody referencyjnej. Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych importowanych importer powinien posiadaæ dokumentacjê œwiadcz¹c¹ o tym, e w procesie paczkowania stosowane by³y odpowiednie metody kontroli iloœci rzeczywistej, pozwalaj¹ce uznaæ spe³nienie warunków, o których mowa w art. 8 ust. 1, bez przeprowadzenia dodatkowej kontroli, o której mowa w art. 9. Art. 11. Wymagania dotycz¹ce kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego uwa a siê za spe³nione, je eli paczkuj¹cy wykorzystuje przy paczkowaniu butelki miarowe i nape³nia je do poziomu odpowiadaj¹cego pojemnoœci, okreœlonej w pkt 1 lit. a) za³¹cznika nr 4 do ustawy. Art Paczkuj¹cy, w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczêciem paczkowania produktów, jest obowi¹zany zg³osiæ ten fakt dyrektorowi okrêgowego urzêdu miar, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub adres paczkuj¹cego. 2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraæ: 1) oznaczenie paczkuj¹cego, 2) siedzibê i adres, 3) miejsce paczkowania lub, w przypadku towarów importowanych, miejsce ich sk³adowania, 4) rodzaj paczkowanego produktu. 3. Do zg³oszenia paczkuj¹cy powinien do³¹czyæ aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Art W przypadku gdy w trakcie sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w³aœciwe terytorialnie organy administracji miar stwierdz¹ stosowanie w procesie paczkowania niezalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych lub wadliwoœæ stosowanego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, organ przeprowadzaj¹cy kontrolê mo e wyst¹piæ z wnioskiem do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji, o których mowa w art. 5 ust. 1, o przeprowadzenie badania partii zgodnie z metod¹ referencyjn¹. 2. Badania próbek mog¹ byæ przeprowadzane w pomieszczeniach paczkuj¹cego lub w laboratoriach w³aœciwych inspekcji. 20

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7sierpnia 2008 r. Warszawa 2008 r. Porz¹dek obrad 17. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach

Bardziej szczegółowo

Product placement to sformu³owanie wywodz¹ce siê z jêzyka angielskiego,

Product placement to sformu³owanie wywodz¹ce siê z jêzyka angielskiego, DOI 10.14746/ssp.2014.2.10 Aleksandra BAGIEÑSKA-MASIOTA Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej Wydzia³ Zamiejscowy w Poznaniu Product placement na tle innych przekazów handlowych. Prawna regulacja w ustawie

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych

Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych Jaros³aw URBANIAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Europeizacja nadzoru bankowego w Polsce Wprowadzenie Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych w sektorze bankowym, jest

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona nazw domen internetowych

Prawna ochrona nazw domen internetowych Robert MARIAÑSKI Prawna ochrona nazw domen internetowych R ewolucja w komunikacji, która dokona³a siê dziêki Sieci internetowej w ci¹gu zaledwie ostatnich kilku lat, ma bezprecedensowy wymiar. Niemal codziennie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia a poœrednictwo ubezpieczeniowe wybrane aspekty prawne 1

Nowe technologie przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia a poœrednictwo ubezpieczeniowe wybrane aspekty prawne 1 ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Bartosz Wojno Nowe technologie przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia a poœrednictwo ubezpieczeniowe wybrane aspekty prawne 1 W artykule poruszono problematykê

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo