DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2"

Transkrypt

1 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 1

2 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie Warszawa Projekt ok³adki: Heritage Druk: Kart Warszawa ISSN

3 SPIS TREŒCI WSTÊP KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 6 WRZEŒNIA 2001 O TOWARACH PACZKOWANYCH USTAWA z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1974 r. dotycz¹ca ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do przygotowania wed³ug objêtoœci pewnych pakowanych p³ynów (75/106/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA KOMISJI z dnia 28 wrzeœnia 1978 r. adaptuj¹ca do postêpu technicznego za³¹czniki do dyrektyw Rady nr 75/106/EWG oraz 76/211/EWG w sprawie pakowania towarów (78/891/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 75/106/EWG dotycz¹c¹ ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do przygotowania wed³ug objêtoœci pewnych pakowanych p³ynów (79/1005/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniaj¹ca dyrektywê nr 75/106/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ustalania pojemnoœci pewnych pakowanych p³ynów (85/10/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej)

4 DYREKTYWA RADY z dnia 7 czerwca 1988 r. dotycz¹ca zmiany dyrektywy 75/106/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych rozlewania okreœlonych p³ynów do opakowañ wed³ug objêtoœci (88/316/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z 19 grudnia 1974 r. dotycz¹ca ujednolicenia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnosz¹cego siê do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (75/107/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego paczkowania wed³ug masy lub objêtoœci okreœlonych produktów (76/211/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego zakresów nominalnych iloœci oraz nominalnych objêtoœci dopuszczalnych dla okreœlonych towarów paczkowanych (80/232/EWG) zmieniona przez dyrektywy 86/96/EWG i 87/356/EWG (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1986 r. w sprawie zmiany dyrektywy nr 80/232/EWG dotycz¹cej ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych (86/96/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej) DYREKTYWA RADY z dnia 25 czerwca 1987 r. zmieniaj¹ca dyrektywê nr 80/232/EWG w sprawie harmonizacji ustaw pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych (87/356/EWG) (t³umaczenie zweryfikowane w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej)

5 WSTÊP Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu r¹k kolejny numer z nowej serii publikacji Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, któr¹ nazwaliœmy Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Biuletyny, jakie bêd¹ siê systematycznie ukazywa³y, adresujemy przede wszystkim do urzêdników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz do œrodowisk naukowych, ale tak e do wszystkich zainteresowanych procesem harmonizacji ustawodawstwa polskiego z prawem wspólnotowym. Chcielibyœmy dziêki tym publikacjom pog³êbiæ Pañstwa wiedzê na temat poszczególnych ustaw dostosowawczych, których przygotowanie i uchwalenie sta³o siê od po³owy 2000 roku jednym z najistotniejszych elementów dzia³añ legislacyjnych Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. Seriê otworzy³ biuletyn, w którym znalaz³a siê analiza nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 roku. W obecnej publikacji znajd¹ Pañstwo komenatrz do ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych, tekst samej ustawy, a tak e zweryfikowane acquis communautaire w tej dziedzinie. Mamy nadziejê, e nowa seria bêdzie u yteczna dla Pañstwa w pracy zawodowej, tym bardziej e proces dostosowywania prawa polskiego do wspólnotowego dorobku prawnego oraz jego tworzenia wedle ustawodawstwa unijnego bêdzie trwa³ równie po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. /-/ Cezary Banasiñski Podsekretarz Stanu Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, 2001 r. 5

6 vacat 6

7 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 6 WRZEŒNIA 2001 R. O TOWARACH PACZKOWANYCH I. WSTÊP W celu u³atwienia funkcjonowania zasady swobody przep³ywu towarów, fundamentalnej zasady wspólnego rynku Unii Europejskiej, w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych stworzono we wspólnotowym porz¹dku prawnym regulacjê dotycz¹c¹ towarów paczkowanych. Towarem paczkowanym jest, zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w regulacji europejskiej 1, po³¹czenie produktu i pojedynczego opakowania, w które ten produkt jest paczkowany, tzn. wówczas, gdy produkt umieszczony jest w opakowaniu dowolnego rodzaju bez obecnoœci nabywcy, a iloœæ produktu ma ustalon¹ wartoœæ i nie mo e byæ zmieniona bez koniecznoœci otwarcia opakowania lub poddania go zauwa alnym zmianom. Przedsiêbiorca, który wprowadza na wspólny rynek towar paczkowany, mo e - po spe³nieniu okreœlonych wymagañ oznaczaæ go znakiem e. Znakowanie to nie jest obowi¹zkowe, natomiast wprowadzenie go przez przedsiêbiorcê jest gwarancj¹, e produkt by³ paczkowany zgodnie ze standardami dyrektyw 2, a zatem jego waga lub objêtoœæ podana na opakowaniu zosta³a sprawdzona wed³ug tych standardów. W ramach wspólnego rynku UE znak e jest rodzajem paszportu, zwalniaj¹cym produkty przekraczaj¹ce granice pañstwowe 3 od kontroli ich wagi lub objêtoœci prowadzonej przez w³aœciwe organy administracji poszczególnych pañstw cz³onkowskich. W Polsce dotychczas brak by³o prawnej regulacji dotycz¹cej kontroli iloœciowej towarów paczkowanych. Jedynym aktem z tego zakresu jest obwieszczenie Prezesa G³ównego Urzêdu Miar z 3 kwietnia 1997 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych kontroli iloœciowej towarów paczkowanych 4, które nie bêd¹c aktem prawnym ma jedynie charakter informacyjny. W zwi¹zku z dostosowywaniem prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej konieczna sta³a siê transpozycja do polskiego porz¹dku prawnego acquis communautaire dotycz¹cego towarów paczkowanych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 wrzeœnia 2001 r. uchwali³ ustawê o towarach paczkowanych. II. ACQUIS COMMUNAUTAIRE W DZIEDZINIE TOWARÓW PACZKOWANYCH Podstawy prawne oraz zasady regulacji towarów paczkowanych we wspólnotowym porz¹dku prawnym Wspólnotowy porz¹dek prawny w zakresie towarów paczkowanych zosta³ ustanowiony przez nastêpuj¹ce dyrektywy: Dyrektywê Rady 75/106/EWG z 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego opakowania wed³ug objêtoœci pewnych p³ynów w formie towarów paczkowanych, zmienion¹ przez Dyrektywy 78/891/EWG, 79/1005/EWG, 85/10/EWG, 88/316/EWG i 89/676/EWG 5 ; Dyrektywê Rady 75/107/EWG z 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli ania ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego butelek u ywanych jako pojemniki miarowe 6 ; 1 Dyrektywa Rady 75/106/EWG (Dz.U. WE nr L42 z r., str. 1), art. 2, Dyrektywa Rady 76/211/EWG (Dz.U. WE nr L46, , str. 1), art Omówienie dyrektyw jest przedstawione w nastêpnym punkcie. 3 Stein H., Jacobsen K.P., Hemminki S., Cooperation between three Nordic countries on market surveillance of e-marked prepacked goods, OIML Bulletin, vol. XLII, nr 2, April 2001, str Dz.Urz. Miar i Probiernictwa 1997 r., nr 3, poz Dz.U. WE nr L42 z r., str Dz.U. WE nr L42 z r., str.14. 7

8 Dyrektywê Rady 76/211/EWG z 20 stycznia 1976 w sprawie zbli ania ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego paczkowania niektórych towarów wed³ug ich masy lub objêtoœci, zmienion¹ Dyrektyw¹ 78/891/EWG 7 ; Dyrektywê Rady 80/232/EWG z 19 marca 1986 r. dotycz¹c¹ ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich w sprawie dopuszczalnych szeregów nominalnych iloœci wype³niaj¹cych i pojemnoœci nominalnych pojemników na okreœlone produkty w opakowaniach gotowych, zmienion¹ Dyrektywami 86/96/EWG i 87/356/EWG 8. Zasady zawarte we wskazanych wy ej dyrektywach tworz¹ europejski system prawa w zakresie towarów paczkowanych, którego traktatow¹ podstaw¹ prawn¹ jest art. 94 (dawniej 100) Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE). Zadaniem systemu jest realizacja trzech celów: 1) zapewnienie funkcjonowania zasady swobody przep³ywu towarów, dziêki ujednoliceniu regu³ przygotowania i oznaczenia opakowañ ujednoliceniu wielkoœci opakowañ na poszczególne produkty oraz kontroli zgodnoœci iloœci rzeczywistej ich zawartoœci w stosunku do iloœci nominalnej, 2) u³atwienie funkcjonowania niezak³óconej konkurencji miêdzy producentami towarów paczkowanych, 3) zapewnienie lepszej ochrony konsumentów. Charakterystyka przepisów poszczególnych dyrektyw Dyrektywa 75/106/EWG Dyrektyw¹ t¹ rozpoczêto regulacjê prawn¹ europejskiego systemu towarów paczkowanych. Zawiera ona przepisy prawne dotycz¹ce przygotowania opakowañ okreœlonych p³ynów. Zakres przedmiotowy dyrektywy odnosi siê do produktów w formie p³ynów, zawartych w opakowaniach o okreœlonej objêtoœci, wymienionych w za³¹czniku III 9 do dyrektywy, które spe³niaj¹ trzy warunki: 1) przeznaczone s¹ do sprzeda y w iloœciach indywidualnych, 2) objêtoœæ ich opakowañ wynosi miêdzy 5 ml a 10 l w³¹cznie (art. 1 paragraf 1), 3) nie s¹ objête wy³¹czeniem z art. 1 paragraf 2 dotycz¹cym produktów przeznaczonych do u ytku profesjonalnego lub do konsumpcji na pok³adach samolotów, statków i w poci¹gach oraz do sprzeda y w sklepach wolnoc³owych. W dyrektywie zdefiniowano pojêcia istotne dla ca³ego systemu regulacji towarów paczkowanych, którymi pos³uguj¹ siê póÿniej kolejne dyrektywy dotycz¹ce omawianego zagadnienia. Wprowadzono przede wszystkim pojêcie towaru paczkowanego (patrz: punkt I niniejszego opracowania), a tak e okreœlenia nominalnej i rzeczywistej objêtoœci opakowania oraz dopuszczalnego b³êdu ujemnego. W omawianej dyrektywie okreœlono nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce regulacji prawnej towarów paczkowanych: wprowadzono system znakowania opakowañ znakiem EWG ( e wg formy umieszczonej w za³¹czniku II, ust. 3 do dyrektywy 71/316/EWG w sprawie zbli enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich odnoœnie do wspólnych przepisów dotycz¹cych przyrz¹dów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej 10 ), pod warunkiem, e opakowania spe³niaj¹ wymogi ich przygotowania okreœlone w za³¹czniku I (art. 3.1); 7 Dz.U. WE nr L46 z r., str.1. 8 Dz.U. WE nr L51 z r., str. 1 9 Za³¹cznik ten obejmuje produkty p³ynne, podzielone na dziewiêæ grup (np. wina, piwa, spirytusy, ocet winny, oliwê i oleje, mleko i napoje mleczne, wodê, soki owocowe). 10 Dz.U. WE nr L73 z r., str.14. 8

9 wprowadzono obowi¹zek oraz okreœlono procedury przeprowadzania kontroli metrologicznej opakowañ przez paczkuj¹cego lub importera oraz w³aœciwe instytucje pañstw cz³onkowskich (za³¹cznik I pkt 5 i pkt 6 w zwi¹zku z art. 3.2 ). Za³¹cznik II zawiera opis procedury tzw. metody referencyjnej kontroli metrologicznej opakowañ; wprowadzono obowi¹zek oznaczania nominalnej objêtoœci i danych paczkuj¹cego lub importera na opakowaniach oznaczonych znakiem e (art. 4.1, za³¹cznik I pkt 3); wprowadzono zasady, e dla niektórych produktów, do których odnosi siê dyrektywa, s¹ mo liwe jedynie opakowania o sprecyzowanej w za³¹czniku III objêtoœci nominalnej (art. 5.3 b por. wyjaœnienia w punkcie dotycz¹cym dyrektywy 80/232/ EWG); obci¹ ono odpowiedzialnoœci¹ paczkuj¹cego lub importera za zachowanie zgodnoœci rzeczywistej objêtoœci opakowania z jego objêtoœci¹ nominaln¹ (Za³¹cznik I pkt 4). Cel harmonizacji norm dotycz¹cych towarów paczkowanych znoszenie barier dla swobody przep³ywu towarów zosta³ okreœlony w art. 5 omawianej dyrektywy, zgodnie z którym pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ odmówiæ, zakazaæ lub ograniczyæ wprowadzenia na rynek towarów paczkowanych, które spe³niaj¹ wymagania dyrektywy. Dyrektywa 75/107/EWG Dyrektywa 75/107/EWG reguluje wymogi, jakim musz¹ sprostaæ opakowania na p³yny, aby mog³y byæ wprowadzone do obrotu jako butelki miarowe oznaczone znakiem 3. Dyrektywa ustanawia definicjê butelki miarowej, wskazuj¹c, e jest ni¹ pojemnik wykonany ze szk³a lub innych substancji posiadaj¹cych tak¹ sztywnoœæ i stabilnoœæ, która zapewnia takie same w³aœciwoœci metrologiczne jak szk³o wówczas, gdy pojemnik: 1) jest zamkniêty lub ma zostaæ zamkniêty oraz jest przeznaczony do magazynowania, transportowania lub dostarczania p³ynów, 2) posiada nominaln¹ pojemnoœæ miêdzy 0,05 litra a 5 litrami w³¹cznie oraz 3) posiada takie w³aœciwoœci metrologiczne (w³aœciwoœci projektowe lub jednorodnoœæ produkcji), e mo e byæ wykorzystywany jako pojemnik miarowy, tzn. jego zawartoœæ mo na zmierzyæ z wystarczaj¹c¹ dok³adnoœci¹ w przypadku, kiedy nape³niany jest on do okreœlonego poziomu lub okreœlonej czêœci jego pojemnoœci brzegowej. Dyrektywa okreœla zasady produkcji i nape³niania butelek miarowych oraz kontroli metrologicznej ich objêtoœci (za³¹cznik I pkt. 2-8, za³¹cznik II). Butelki miarowe, które s¹ produkowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy, mog¹ byæ oznaczane znakiem 3 (odwrócony epsilon), którego umieszczenie przez producenta ma podobny skutek jak w przypadku znakowania e pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ wprowadzaæ ograniczeñ obrotu oraz wykorzystywania w charakterze pojemników miarowych butelek ze znakiem 3. Producent butelki miarowej ma obowi¹zek zwróciæ siê do w³aœciwego organu administracji pañstwa cz³onkowskiego w celu uzyskania zgody na umieszczanie na butelkach swojego znaku identyfikacyjnego, umieszczania znaku identyfikuj¹cego producenta i kontroli metrologicznej objêtoœci butelek miarowych (za³¹cznik I pkt. 2 8, za³¹cznik II). Towar paczkowany (p³yn) znajduj¹cy siê w butelce miarowej nape³nionej do odpowiedniego poziomu spe³nia wymagania europejskiego systemu towarów paczkowanych, tzn. uwa a siê, e warunki dotycz¹ce kontroli iloœci towaru paczkowanego zosta³y spe³nione. Dyrektywa 76/211/EWG Kolejny akt prawa wspólnotowego dyrektywa 76/211/EWG odnosi siê do opakowañ zawieraj¹cych produkty (wszelkie) przeznaczone do sprzeda y w sta³ych, nominalnych jednostkach iloœci, które maj¹ wartoœæ równ¹ wartoœci okreœlonej przez pakuj¹- 9

10 cego, wyra one s¹ w jednostkach wagi lub objêtoœci, mieszcz¹ siê w granicach 5 gramów lub 5 mililitrów i 10 kilogramów lub 10 litrów. Z zakresu przedmiotowego dyrektywy wy³¹czone s¹ produkty p³ynne, których dotyczy dyrektywa 75/106/EWG. Normy zawarte w omawianej dyrektywie, dotycz¹ce systemu oznaczania opakowañ znakiem e, odpowiedzialnoœci paczkuj¹cego lub importera, metod kontroli iloœci rzeczywistej s¹ uregulowane na zasadach podobnych do zasad zawartych w dyrektywie 75/106/EWG. Ró nica dotyczy wspomnianego wy ej zakresu przedmiotowego regulacji. Dyrektywa 80/232/EWG Dyrektywa 80/232/EWG ujednolica prawo pañstw cz³onkowskich w zakresie stosowania przez nie wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnych iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ towarów paczkowanych. Odnosi siê ona do towarów paczkowanych okreœlonych w dyrektywie 76/211/EWG, wymienionych w za³¹cznikach do omawianej dyrektywy; wy³¹czono z jej zakresu towary przeznaczone wy³¹cznie do u ytku profesjonalnego (art. 1). W za³¹cznikach I, II i III okreœlone s¹ przedzia³y nominalnej iloœci jednostek wagi lub objêtoœci opakowañ, w których mog¹ byæ sprzedawane towary wymienione w za³¹cznikach. Skutek prawny dyrektywy 80/232/EWG polega na tym, e okreœlone przez ni¹ produkty mog¹ siê znajdowaæ w opakowaniach o dowolnej iloœci nominalnej i pañstwa cz³onkowskie mog¹ pod pewnymi, œciœle okreœlonymi warunkami (patrz ni ej) ingerowaæ prawnie w obrót takimi produktami, tak d³ugo jak produkty te nie znajduj¹ siê w opakowaniach o iloœci nominalnej okreœlonej przez dyrektywê (art. 5). Wyj¹tek dotyczy jednej grupy towarów, wymienionej w punkcie 11 za³¹cznika I (odnosz¹cej siê do w³óczki z w³ókien naturalnych chemicznych lub z mieszaniny tych w³ókien), i polega na tym, e ta grupa towarów mo e byæ przedmiotem obrotu tylko w okreœlonych iloœciach nominalnych. Zagadnienie normowania przez pañstwa cz³onkowskie dopuszczalnych iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ towarów paczkowanych nale y rozpatrywaæ w kontekœcie art. 28 (ex 30) TWE, zakazuj¹cego ustanawiania przez pañstwa cz³onkowskie ograniczeñ iloœciowych w stosunku do importu towarów i œrodków o podobnym skutku. Prawo europejskie wyró nia trzy grupy towarów paczkowanych ze wzglêdu na sposób okreœlenia ich dopuszczalnych iloœci nominalnych: A) cztery rodzaje towarów paczkowanych, które musz¹ byæ wprowadzane do obrotu w opakowaniach o okreœlonych iloœciach nominalnych (dyrektywa 75/106/EWG i dyrektywa 80/232/EWG), B) towary, których dopuszczalne iloœci nominalne s¹ wskazane przez powy sze dyrektywy, ale nie s¹ one obligatoryjne, C) towary, których dopuszczalne iloœci nominalne nie s¹ okreœlone przez prawo europejskie. Je eli chodzi o towary z grupy B (oraz a minori ad maius z grupy C), art. 28 TWE zgodnie z interpretacj¹ wskazan¹ przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci (sprawa C-3/99 Cidrerie Ruwet SA, orzeczenie z 12 paÿdziernika 2000 r. 11 ) zabrania okreœlenia przez pañstwa cz³onkowskie zakazu wprowadzania na rynek towarów paczkowanych o innych, ni okreœlonych w prawie wspólnotowym iloœciach nominalnych, legalnie wyprodukowanych i wprowadzonych na rynek w innym pañstwie cz³onkowskim, chyba e zakaz ten: jest niezbêdnym warunkiem ochrony konsumenta i w tym celu zosta³ okreœlony, stosowany jest zarówno do towarów krajowych, jak i importowanych, zachowana jest zasada proporcjonalnoœci œrodków w stosunku do zamierzonych celów, cel ustanowienia zakazu nie mo e byæ osi¹gniêty za pomoc¹ œrodka mniej restrykcyjnego. 11 European Courts Report 2000, s. I

11 III. TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZ CYCH TOWARÓW PACZKOWANYCH DO PRAWA POLSKIEGO Zakres stosowania ustawy Ustawa o towarach paczkowanych reguluje dwa zagadnienia: zasady paczkowania produktów przeznaczonych do sprzeda- y w opakowaniach i ich oznaczania znakiem e oraz zasady produkcji butelek miarowych 12 i oznaczania ich znakiem 3 (odwrócony epsilon). Produktami, których dotycz¹ zasady paczkowania, s¹ - zgodnie z odes³aniem ustawy (art. 2 pkt 13) wszelkie produkty okreœlone w definicji zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów 13, pod warunkiem, e s¹ przeznaczone do sprzeda y w opakowaniach, w rozumieniu definicji z art. 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 14. Ustawa o ogólnym bezpieczeñstwie produktów definiuje produkty jako dostarczane przez przedsiêbiorcê, zarówno odp³atnie, jak i nieodp³atnie, rzeczy ruchome przeznaczone do u ytku konsumentów lub nadaj¹ce siê do takiego u ytku; zarówno rzeczy nowe, jak i u ywane lub naprawiane b¹dÿ regenerowane; produktami nie s¹ jednak rzeczy u ywane wprowadzane na rynek jako antyki albo jako rzeczy wymagaj¹ce naprawy lub remontu przed u yciem, je eli dostarczaj¹cy powiadomi³ konsumenta o w³aœciwoœciach tych rzeczy. Z zakresu pojêcia produktu na potrzeby ustawy o towarach paczkowanych zosta³a wy³¹czona energia. Do wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych stosuje siê przepisy ustawy, o ile nie naruszaj¹ one przepisów dotycz¹cych tych produktów 15. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych okreœla opakowania jako wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materia³ów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Dla potrzeb regulacji ustawy o towarach paczkowanych znaczenie maj¹ definicje opakowania jednostkowego opakowania s³u ¹cego do przekazywania produktu u ytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczonego do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego u ytku (art. 3 ust. 2 pkt 1) oraz opakowania zbiorczego opakowania zawieraj¹cego wielokrotnoœæ opakowañ jednostkowych produktów, niezale nie od tego, czy s¹ one przekazywane u ytkownikowi, czy te s³u ¹ zaopatrywaniu punktów sprzeda y i które mo na zdj¹æ z produktu bez naruszenia jego cech (art. 3 ust. 2 pkt 2). Ustawa o towarach paczkowanych zawiera ogólna normê kolizyjn¹, zgodnie z któr¹ przepisy w niej zwarte nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych dotycz¹cych produktów, opakowañ oraz warunków ich wprowadzania do obrotu. Podsumowuj¹c, polska regulacja odnosi siê do wszelkich produktów przeznaczonych do sprzeda y w opakowaniach, nie wskazuj¹c rodzajów tych produktów, podobnie jak regulacja europejska (por. art. 1 Dyrektywy 76/211/EWG). Podstawowe definicje ustawowe oraz ogólne zasady paczkowania towarów Przepisy reguluj¹ce zasady paczkowania towarów podzielono na dwie grupy: normy reguluj¹ce ogólnie zasady paczkowania (Rozdzia³ 2 - Zasady paczkowania towarów) oraz normy okreœlaj¹ce warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e (Rozdzia³ 3 - Warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e ). Taki sposób regulacji jest zgodny z prawem europejskim. Odpowiednie dyrektywy 75/106/EWG, 75/107/EWG i 76/211/EWG harmonizuj¹ prawo co do zasady jedynie w zakresie warunków biobójczych. 12 Uwagi dotycz¹ce butelek miarowych przedstawione s¹ w oddzielnym punkcie na str Dz.U. z 2000 r., nr 15, poz Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych, ustawa z 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne; w Sejmie znajduje siê projekt ustawy o produktach 11

12 paczkowania towarów, które maj¹ byæ oznaczone znakiem e oraz w zakresie produkcji i nape³niania butelek miarowych. Dziêki przynale noœci do systemu stworzonego przez te dyrektywy towary paczkowane oraz butelki miarowe i umieszczone w nich p³yny mog¹ korzystaæ z u³atwionego przep³ywu we Wspólnocie. Dyrektywy nie wykluczaj¹ mo liwoœci istnienia systemu paczkowania towarów poza systemem zharmonizowanym dziêki znakowaniu europejskiemu. Zawarta w ustawie regulacja oparta jest na nastêpuj¹cym schemacie: przepisy Rozdzia³u 2 tworz¹ normy ogólne, natomiast przepisy Rozdzia³u 3 i 4 tworz¹ normy lex specialis. Taki uk³ad norm z jednej strony sprawia, e zasady paczkowania towarów oparte s¹ na standardach prawa europejskiego bez wzglêdu na to czy dane opakowanie bêdzie oznaczone znakiem e,a z drugiej strony gwarantuje spójnoœæ polskiego systemu prawa w zakresie towarów paczkowanych. W ustawie zosta³y zawarte dwie podstawowe zasady paczkowania towarów: po pierwsze, produkty mog¹ byæ umieszczane w opakowaniach jednostkowych dowolnego rodzaju, pod warunkiem, e opakowania te nie wprowadzaj¹ nabywcy w b³¹d co do iloœci rzeczywistej (art. 6.1) po drugie, towary paczkowane mog¹ byæ wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej iloœci nominalnej (art. 6.2). Pierwsza zasada wynika z celu ustawy zagwarantowania zgodnoœci nominalnej iloœci produktu, okreœlonej na opakowaniu z jego iloœci¹ rzeczywist¹. Przepisy odrêbnych ustaw wskazuj¹ na dodatkowe wymagania co do opakowañ. W stosunku do drugiej zasady ustawa przewiduje pewne modyfikacje. Niektóre produkty (produkty wymienione w za³¹czniku nr 1 do ustawy 16 ), przeznaczone do sprzeda y w opakowaniach jednostkowych o iloœci nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l, mog¹ byæ wprowadzane do obrotu wy³¹cznie w opakowaniach o iloœciach nominalnych okreœlonych w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie iloœci nominalnych zawartoœci opakowañ jednostkowych towarów paczkowanych (art. 6.3 i 6.4 ). Ograniczenia dopuszczenia do obrotu niektórych produktów jedynie w okreœlonych iloœciach nominalnych wynika z art. 5 ust. 3 b dyrektywy 75/106/EWG oraz art. 5 dyrektywy 80/232/EWG i dotyczy czterech grup towarów wymienionych w za³¹cznikach do tych dyrektyw. Przy omawianiu zasady dowolnoœci dopuszczalnej iloœci nominalnej warto podkreœliæ, e w wielu pañstwach cz³onkowskich UE istniej¹ przepisy ograniczaj¹ce mo liwoœæ wprowadzania do obrotu produktów do œciœle okreœlonych zawartoœci iloœci nominalnych opakowañ. Efektem tych ograniczeñ nie mog¹ byæ jednak bariery w swobodzie przep³ywu towarów (por. uwagi dotycz¹ce dyrektywy 80/232 i orzeczenia Cidrerie Ruwet S.A., s. 6). W Polsce nie istnia³y dotychczas podobne przepisy, w zwi¹zku z czym ograniczenia wprowadzania do obrotu okreœlono jedynie dla produktów, dla których takie ograniczenia s¹ wymagane przez przepisy dyrektyw. Zasada wzglêdnej zgodnoœci iloœci nominalnej z iloœci¹ rzeczywist¹ Ustawa, podobnie jak dyrektywy, ustanawia zasadê wzglêdnej zgodnoœci iloœci nominalnej, deklarowanej przez paczkuj¹cego, z iloœci¹ rzeczywist¹ towaru, tzn. iloœæ rzeczywista towaru mo e byæ mniejsza ni iloœæ nominalna pod warunkiem, e ró nica ta nie przekracza dopuszczalnego ujemnego b³êdu iloœci towaru. Tabela okreœlaj¹ca wielkoœæ dopuszczalnego b³êdu ujemnego iloœci towaru paczkowanego zamieszczona jest w za³¹czniku nr 2 do ustawy i odpowiada tabeli wielkoœci dopuszczalnego b³êdu ujemnego okreœlonej przez dyrektywy 75/106/EWG i 76/232/EWG. Partia towarów paczkowanych nie mo e byæ dopuszczona do obrotu, je eli wynik jej kontroli przeprowadzony metod¹ referencyjn¹ lub metod¹ o porównywalnej skutecznoœci jest negatywny. Metoda referencyjna, zdefiniowana w art. 2 pkt 8 ustawy, zosta³a przyjêta jako metoda kontrolna dla oceny zgodnoœci iloœci towarów w systemie europejskim (art. 3.2 i za³¹cznik II do dyrektywy 75/106/EWG, art. 3.2 i za³¹cznik II do dyrektywy 76/211/EWG). Procedury metody referencyjnej okreœlone przez ustawê s¹ zgodne z procedurami okreœlonymi w dyrektywach. 16 S¹ to nastêpuj¹ce produkty (nazwy wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug): wina gronowe, napoje fermentowane (np. jab³ecznik, wino z gruszek, miód pitny) pozosta³e: mieszane napoje zawieraj¹ce alkohol, napoje fermentowane niedestylowane pozosta³e, wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, z³o one preparaty alkoholowe do produkcji napojów, w³óczka naturalna, tekstylna przygotowana do przêdzenia, w³ókna tekstylne chemiczne, ciête, przetworzone do przêdzenia. 12

13 Oznaczanie towarów paczkowanych Art. 7 ustawy okreœla wymagania dotycz¹ce oznaczania towarów paczkowanych: wszystkie towary paczkowane musz¹ mieæ oznaczenia ³atwo czytelne i dobrze widoczne, nie daj¹ce siê usun¹æ bez uszkodzenia opakowania. Oznaczenia te musz¹ zawieraæ informacjê o nazwie towaru, deklarowanej iloœci nominalnej i paczkuj¹cym. Obowi¹zek przedstawienia tych informacji wynika z odpowiednich postanowieñ dyrektyw Za³¹cznika I.3 do dyrektywy 75/106/EWG i Za³¹cznika I.3 do dyrektywy 76/211/EWG. Obowi¹zek wprowadzania dodatkowych oznaczeñ mo e wynikaæ z przepisów odrêbnych. Przyk³adem mog¹ byæ oznaczenia wymagane przez ustawê o kosmetykach 17 czy ustawê o warunkach zdrowotnych ywnoœci i ywienia 18. Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce oznaczeñ okreœlone s¹ w projekcie rozporz¹dzenia Rady Ministrów (do wydania którego delegacjê przewiduje art. 7. ust. 2 ustawy). Przepisy projektu w zakresie oznaczania towarów paczkowanych s¹ oparte na odpowiednich postanowieniach dyrektyw za³¹cznika I.3 do dyrektywy 75/106/EWG i za³¹cznika I.3 do dyrektywy 76/211/EWG. Odpowiedzialnoœæ paczkuj¹cego lub importera Podmiotami bêd¹cymi g³ównymi adresatami ustawy s¹ przedsiêbiorcy, których dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana jest z wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych, zwani przez ustawê paczkuj¹cymi. Zgodnie z definicj¹ ustawow¹ paczkuj¹cym jest przedsiêbiorca w rozumieniu art. 2 ust.2 i 3 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej 19, który odmierza porcje produktu, umieszcza je w opakowaniach jednostkowych i wprowadza towar paczkowany do obrotu po raz pierwszy. Dla potrzeb ustawy importer przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na polski obszar celny towary paczkowane traktowany jest jako paczkuj¹cy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy importer towaru paczkowanego jest odpowiedzialny za spe³nienie wymagañ na³o onych na paczkuj¹cego przez ustawê, o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ nie stanowi¹ inaczej. Paczkuj¹cy odpowiedzialny jest za zapewnienie, e towar paczkowany spe³nia wymagania ustawy. Odpowiedzialnoœæ ta polega przede wszystkim zagwarantowaniu przez paczkuj¹cego tego, e iloœæ nominalna towaru odpowiada jego iloœci rzeczywistej. Importer towarów paczkowanych powinien udokumentowaæ, e w procesie paczkowania tych towarów stosowane by³y odpowiednie metody kontroli iloœci rzeczywistej (art. 10 ustawy), co jest zgodne z zasad¹ dokumentowania spe³nienia wymogów odnoœnie do zgodnoœci iloœci rzeczywistej z iloœci¹ deklarowan¹ przez importerów towarów paczkowanych poza pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej przyjêt¹ w dyrektywie 76/211/EWG (Za³¹cznik I. 4). Przed rozpoczêciem paczkowania produktów paczkuj¹cy ma obowi¹zek zg³oszenia tego faktu w³aœciwemu okrêgowemu urzêdowi miar (art. 13 ustawy). W zwi¹zku z obci¹ eniem paczkuj¹cego odpowiedzialnoœci¹ za zapewnienie zgodnoœci iloœci nominalnej towaru paczkowanego z jego iloœci¹ rzeczywist¹, ustawa obarcza go równie odpowiedzialnoœci¹ za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnêtrznej iloœci rzeczywistej produktu. Przed rozpoczêciem paczkowania produktów paczkuj¹cy ma obowi¹zek zg³oszenia tego faktu w³aœciwemu okrêgowemu urzêdowi miar (art. 12 ustawy). Kontrola powinna byæ przeprowadzona wy³¹cznie za pomoc¹ zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych (procedury legalizacji przewidziane s¹ w obowi¹zuj¹cej obecnie ustawie z 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach 20 oraz w nowej ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 21, która wejdzie w ycie 1 stycznia 2003 r.). Ustawa wprowadza domniemanie, e je eli przy paczkowaniu towarów paczkuj¹cy wykorzystuje butelki miarowe i nape³nia je do odpowiedniego poziomu 22, wówczas s¹ spe³nione wymagania kontroli wewnêtrznej. 17 Ustawa z 30 marca 2001 r., Dz.U. nr 42, poz Ustawa z 11 maja 2001 r., Dz.U. nr 63, poz Osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu, podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak e wspólnicy spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178). 20 Dz.U. nr 55, poz Dz.U. nr 63, poz Poziom ten okreœlony jest w za³¹czniku nr 4, w pkt 1 lit.) a. 13

14 Nadzór nad towarami paczkowanymi i produkcj¹ butelek miarowych Nadzór nad przestrzeganiem wymagañ ustawy sprawuj¹ w³aœciwe organy administracji miar. Organami tymi s¹ dyrektorzy okrêgowych urzêdów miar oraz naczelnicy obwodowych urzêdów miar. Ustawa przewiduje ponadto, e towary paczkowane na podstawie odrêbnych przepisów podlegaj¹ kontroli innych organów Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcji Farmaceutycznej oraz e inspekcje te mog¹ organizowaæ kontrole wspólnie z organami administracji miar (art. 5). Nadzór sprawowany przez organy administracji miar obejmuje: 1) kontrolê stosowania w procesie paczkowania zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, 2) kontrolê stosowanego przez paczkuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, 3) kontrolê stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnêtrznej tych butelek. W toku sprawowania nadzoru organy mog¹ wydawaæ zalecenia pokontrolne i sprawdzaæ stan ich realizacji, kierowaæ do organów w³aœciwych do spraw wykroczeñ wnioski o ukaranie, kierowaæ do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji wniosków o przeprowadzenie kontroli towarów paczkowanych, w razie stwierdzenia niezgodnoœci paczkowania z przepisami ustawy. Je eli w organy administracji miar stwierdz¹, e w procesie paczkowania stosowano niezalegalizowane przyrz¹dy pomiarowe lub e wadliwy jest system kontroli wewnêtrznej, mog¹ wówczas zwróciæ siê do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji z wnioskiem o przeprowadzenie badania partii towaru paczkowanego zgodnie z metod¹ referencyjn¹ (art. 13). Warunki oznaczania towarów paczkowanych znakiem e Widniej¹cy na towarze paczkowanym znak e oznacza w systemie europejskim, e dany towar paczkowany spe³nia wymagania okreœlone przez dyrektywy 75/106/EWG i 76/211/EWG, transponowane do prawa wewnêtrznego poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE. Zgodnie z polsk¹ ustaw¹ znak e oznacza gwarancjê paczkuj¹cego, e towar paczkowany spe³nia wymagania okreœlone w rozdziale ustawy dotycz¹cym systemu znakowania e. Rozdzia³ ten przewiduje wiele postanowieñ szczególnych dla wprowadzania do obrotu towarów paczkowanych. Systemem znakowania e objête s¹ towary paczkowane wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o iloœci nominalnej nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l. Aby paczkuj¹cy móg³ korzystaæ z systemu znakowania e, musi przygotowaæ opis systemu kontroli wewnêtrznej i przekazaæ go dyrektorowi w³aœciwego terytorialnie okrêgowego urzêdu miar, a nastêpnie stosowaæ ten system podczas paczkowania. Stosowany przez paczkuj¹cego system kontroli wewnêtrznej powinien zapewniaæ skutecznoœæ porównywaln¹ do skutecznoœci metody referencyjnej. Opis systemu kontroli powinien zostaæ przekazany dyrektorowi co najmniej 60 dni przed rozpoczêciem paczkowania produktów, natomiast dyrektor w terminie 45 dni od otrzymania opisu mo e wydaæ zalecenia niezbêdne do spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustawy. Paczkuj¹cy mo e równie wyst¹piæ z wnioskiem do dyrektora o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego, e stosowany przez niego system kontroli jest zgodny z przepisami ustawy. Dodatkowo paczkuj¹cy jest obowi¹zany prowadziæ dokumentacjê pisemn¹ przeprowadzanych kontroli wewnêtrznych, która pozwala stwierdziæ czas i miejsce wykonywania kontroli, wielkoœæ sprawdzanej partii i pobranej próbki, wyniki badania próbki, wielkoœci b³êdu w granicach wielkoœci dopuszczalnej oraz to, czy dana partia spe³nia kryteria dopuszczalnoœci do wprowadzenia do obrotu. Uporz¹dkowan¹ chronologicznie dokumentacjê nale y przechowywaæ przez okres przydatnoœci danej partii towaru do u ytku, co najmniej przez rok i nie d³u ej ni przez dwa lata od daty przeprowadzenia kontroli. Dokumentacja ta musi byæ udostêpniona do wgl¹du dla w³aœciwych organów miar i uprawnionych inspekcji. Art. 20 ustawy przewiduje, e towary paczkowane oznaczone znakiem e w pañstwach cz³onkowskich UE, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tych pañstwach przepisami, s¹ dopuszczone do obrotu na terytorium RP bez przeprowadzania dodatkowej kontroli. 14

15 Norma okreœlona w art. 20 wyra a cel regulacji europejskiej poniewa przepisy obowi¹zuj¹ce w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich dotycz¹ce wymagañ dla paczkuj¹cych stosuj¹cych system znakowania e s¹ zharmonizowane poprzez dyrektywy nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli zgodnoœci iloœci nominalnej z iloœci¹ rzeczywist¹ towarów paczkowanych pochodz¹cych z innych pañstw Unii, co powoduje u³atwienie efektywnej realizacji zasady swobody przep³ywu towarów. Art. 20 wejdzie w ycie w dniu uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Równie towary paczkowane w Polsce bêd¹ korzystaæ ze swobody przep³ywu towarów w innych pañstwach UE, bez przeprowadzania dodatkowych kontroli iloœci rzeczywistej zawartoœci. Butelki miarowe W Rozdziale 4 znajduj¹ siê przepisy odnosz¹ce siê do zasad produkcji, oznaczania i wprowadzania do obrotu butelek miarowych, transponuj¹ce do prawa polskiego normy dyrektywy 75/107/EWG. Art. 21 ustawy wprowadza zasadê znakowania butelek miarowych znakiem 3 przez producenta na jego odpowiedzialnoœæ. Obecnoœæ tego znaku œwiadczy o spe³nieniu przez butelkê miarow¹ wymagañ ustawy, a przez to wymagañ prawa europejskiego w zakresie jej produkcji. Na butelce miarowej powinny siê znajdowaæ nastêpuj¹ce oznaczenia, okreœlone szczegó³owo w ustawie: 1) wartoœæ pojemnoœci nominalnej wyra ona w litrach, centylitrach lub mililitrach wraz z symbolem zastosowanej jednostki miary, 2) znak identyfikacyjny producenta, 3) znak 3, 4) wartoœæ pojemnoœci brzegowej wyra ona w centylitrach, 5) wartoœæ odleg³oœci, wyra ona w milimetrach, od poziomu krawêdzi do poziomu nape³nienia opowiadaj¹cego pojemnoœci nominalnej. Producent butelek miarowych musi mieæ znak identyfikacyjny, o indywidualnych cechach graficznych, który pozwala jednoznacznie odró niæ jego znak od znaków innych producentów. Przed rozpoczêciem produkcji butelek miarowych producent powinien zg³osiæ znak identyfikacyjny Prezesowi G³ównego Urzêdu Miar (GUM), prowadz¹cemu jawny rejestr znaków identyfikacyjnych. Prezes GUM dokonuje wpisu znaku do rejestru w terminie 14 dni od otrzymania zg³oszenia. Odmówi dokonania wpisu, w formie decyzji administracyjnej, gdy znak zg³oszony jest zgodny z innym znakiem wpisanym ju do rejestru. Prezes GUM obowi¹zany jest wydaæ pisemne zaœwiadczenie o wpisie znaku do rejestru w terminie 14 dni od dokonania wpisu. Po uzyskaniu przez RP cz³onkostwa w Unii Europejskiej Prezes GUM bêdzie informowa³ w³aœciwe organy pañstw cz³onkowskich oraz Komisjê Europejsk¹ o znakach identyfikacyjnych wpisanych do rejestru. PODSUMOWANIE Unijna legislacja w zakresie towarów paczkowanych jest przedmiotem dyskusji nad jej reform¹, aczkolwiek konkretne projekty aktów prawnych nie zosta³y dotychczas przedstawione, trudno jest wiêc okreœliæ, kiedy wzmiankowana reforma mia³aby nast¹piæ. W ramach organizacji WELMEC Europejskiej Wspó³pracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej 23, zidentyfikowano nastêpuj¹ce zagadnienia wymagaj¹ce ingerencji prawnej: ogóln¹ niejednolitoœæ w transpozycji i implementacji dyrektyw, ró nice warunków stawianych importerom towarów paczkowanych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, brak definicji produktu i opakowania. WELMEC zaproponowa³a m. in. wprowadzenie dwóch systemów stosowania znaku e, wybieranych przez paczkuj¹cych lub importerów: jeden polegaj¹cy na uznaniu przez notyfikowan¹ jednostkê stosowanych przez producenta procedur kontroli iloœciowej po³¹czony pañstw EFTA. 23 WELMEC jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedstawicieli organów odpowiedzialnych za metrologiê prawn¹ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz 15

16 ze sta³ym nadzorem przez jednostkê notyfikowan¹, drugi oparty na w³asnej deklaracji paczkuj¹cego po³¹czonej z kontrol¹ stosowan¹ przez odpowiednie organy administracji. Znak e stosowany w pierwszym systemie odwo³ywa³by siê do numerów referencyjnych jednostki notyfikowanej, natomiast znak e stosowany w drugim systemie zawiera³by symbol pañstwa, którego administracja przeprowadzi³a kontrolê. Z kolei w Komisji Europejskiej w ramach tzw. inicjatywy SLIM 24 rozwa ana jest propozycja zast¹pienia dotychczasowej legislacji pozostawiaj¹cej swobodê regulacji poszczególnym pañstwom cz³onkowskim ca³kowit¹ harmonizacj¹ (ang. total harmonization) w formie rozporz¹dzenia. Mia³aby ona dotyczyæ przede wszystkim powrotu do obowi¹zkowego systemu stosowania dopuszczalnych przedzia³ów iloœci nominalnych dla poszczególnych produktów 25, który obowi¹zywa³ przed rewizj¹ dyrektyw dotycz¹cych towarów paczkowanych w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Ustawa z 6 wrzeœnia o towarach paczkowanych wejdzie w ycie 1 stycznia 2003 r., z wyj¹tkiem kilku norm, których stosowanie zwi¹zane jest œciœle z uczestniczeniem w unijnym systemie towarów paczkowanych i które wejd¹ w ycie wraz z przyst¹pieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Stanowi ona pe³n¹ transpozycjê obowi¹zuj¹cych obecnie dyrektyw dotycz¹cych przedmiotowego zagadnienia, zachowuj¹c ich liberalny, opcjonalny charakter, stosuj¹c normy bezwzglêdne jedynie w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo europejskie. Dagmara Jasiñska* * Dagmara Jasiñska jest pracownikiem Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. 24 Skrót od ang. nazwy inicjatywy Komisji Europejskiej przedstawionej w maju 1996 r., ang. Simpler Legislation for the Single Market. 25 Report from the Commission, Results of the Forth phase of SLIM, Bruksela, , COM (2000)56 final. 16

17 USTAWA z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych R o z d z i a ³ 1 Przepisy ogólne Art Ustawa okreœla zasady paczkowania produktów przeznaczonych do sprzeda y w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem e oraz zasady produkcji butelek miarowych i oznaczania ich znakiem 3 (odwrócony epsilon). 2. Przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych dotycz¹cych produktów, opakowañ oraz warunków wprowadzania ich do obrotu. 3. Przepisy ustawy stosuje siê do wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych w zakresie, w jakim nie naruszaj¹ przepisów dotycz¹cych tych produktów. Art. 2. U yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹: 1) b³¹d iloœci towaru paczkowanego, oznaczony znakiem T ró nicê miêdzy iloœci¹ rzeczywist¹ a iloœci¹ nominaln¹ towaru paczkowanego, 2) butelka miarowa pojemnik oznaczony znakiem 3, zamykany lub przystosowany do zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, o pojemnoœci nominalnej od 5 ml do 5 l w³¹cznie, posiadaj¹cy charakterystykê konstrukcyjn¹ i jednolitoœæ wytwarzania zapewniaj¹c¹ odpowiedni¹ dok³adnoœæ pomiaru zawartej w nim cieczy poprzez nape³nienie do okreœlonego poziomu lub w okreœlonym procencie jego pojemnoœci ca³kowitej, bez koniecznoœci wykonywania niezale nego pomiaru iloœci nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szk³a lub innego materia³u posiadaj¹cego tak¹ sztywnoœæ i stabilnoœæ, która zapewnia pojemnikowi zachowanie takich samych w³aœciwoœci metrologicznych, jakie zapewnia szk³o, 3) dopuszczalna ujemna wartoœæ b³êdu iloœci towaru paczkowanego, oznaczona znakiem T1 maksymaln¹ dopuszczaln¹ ró nicê miêdzy iloœci¹ rzeczywist¹ a iloœci¹ nominaln¹ produktu podan¹ przez paczkuj¹cego, 4) iloœæ nominalna towaru paczkowanego deklarowan¹ przez paczkuj¹cego i oznaczon¹ na opakowaniu iloœæ produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania oraz bez dodatkowych materia³ów lub produktów zapakowanych razem z produktem, jak¹ towar paczkowany powinien zawieraæ, 5) iloœæ rzeczywista towaru paczkowanego przeznaczon¹ dla nabywcy iloœæ produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materia³ów lub produktów dodatkowych zapakowanych razem z produktem, jak¹ towar paczkowany faktycznie zawiera; w przypadku produktów, których iloœæ wyra a siê w jednostkach objêtoœci, z wyj¹tkiem produktów zamro onych, iloœæ rzeczywista powinna byæ okreœlana w temperaturze 20 o C, 6) kontrola wewnêtrzna iloœci towaru paczkowanego kontrolê dotycz¹c¹ iloœci produktu w opakowaniu, wykonywan¹ przez paczkuj¹cego w procesie paczkowania, 7) kontrola wewnêtrzna butelek miarowych kontrolê dotycz¹c¹ okreœlonych w ustawie wymagañ dla butelek miarowych, wykonywan¹ przez producenta w procesie ich produkcji, 17

18 8) metoda referencyjna metodê statystycznej kontroli towarów paczkowanych lub kontroli butelek miarowych, któr¹ stosuj¹ organy kontroli w celu stwierdzenia poprawnoœci procesu paczkowania produktów lub poprawnoœci produkcji butelek miarowych, 9) opakowanie opakowanie w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638), 10) paczkowanie umieszczenie odmierzonej porcji produktu w opakowaniu jednostkowym z przeznaczeniem go do sprzeda y w formie towaru paczkowanego, 11) paczkuj¹cy przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679), który odmierza porcje produktu, umieszcza je w opakowaniu jednostkowym i wprowadza towar paczkowany do obrotu po raz pierwszy; dla potrzeb ustawy przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na polski obszar celny towary paczkowane, zwany dalej importerem, traktowany jest jako paczkuj¹cy, 12) partia towaru paczkowanego, zwana dalej parti¹ okreœlon¹ liczbê jednakowych towarów paczkowanych, o takiej samej iloœci nominalnej, zapakowanych w tych samych warunkach i w tym samym czasie, 13) produkt produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz. 179), 14) próbka towaru paczkowanego, zwana dalej próbk¹ pobran¹ losowo z partii okreœlon¹ liczbê towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje siê oceny partii, 15) towar paczkowany produkt przeznaczony do sprzeda y, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego deklarowana iloœæ, odmierzona bez udzia³u nabywcy, nie mo e zostaæ zmieniona bez otworzenia, uszkodzenia lub wyraÿnego naruszenia opakowania. Art Paczkuj¹cy mo e wprowadzaæ do obrotu tylko towary paczkowane spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w ustawie. 2. Importer towaru paczkowanego jest odpowiedzialny za spe³nienie wymagañ obowi¹zuj¹cych paczkuj¹cego zgodnie z ustaw¹, o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ nie stanowi¹ inaczej. Art Paczkowanie produktów i produkcja butelek miarowych podlegaj¹ nadzorowi w³aœciwych organów administracji miar. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) kontrolê stosowania w procesie paczkowania zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, 2) kontrolê stosowanego przez paczkuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, 3) kontrolê stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnêtrznej tych butelek. 3. Nadzór jest sprawowany przez: 1) wydawanie zaleceñ pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji, 2) kierowanie do organu w³aœciwego w sprawach o wykroczenia wniosków o ukaranie, 3) kierowanie do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji wniosków o przeprowadzenie kontroli towarów paczkowanych, w zakresie ich w³aœciwoœci, w razie stwierdzenia niezgodnoœci paczkowania z przepisami ustawy. 18

19 Art Towary paczkowane znajduj¹ce siê w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu podlegaj¹ kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie oraz w zakresie ich w³aœciwoœci, w trybie i na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych. 2. Inspekcje wymienione w ust. 1 mog¹ organizowaæ kontrole wspólnie z organami administracji miar. R o z d z i a ³ 2 Zasady paczkowania produktów Art Produkty mog¹ byæ umieszczane w opakowaniach jednostkowych dowolnego rodzaju pod warunkiem, e nie wprowadzaj¹ nabywcy w b³¹d co do iloœci rzeczywistej. 2. Towary paczkowane, z wyj¹tkiem tych, o których mowa w ust. 3, wprowadzane s¹ do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej iloœci nominalnej. 3. Produkty okreœlone w za³¹czniku nr 1 do ustawy, przeznaczone do sprzeda y jako towary paczkowane w opakowaniach jednostkowych o iloœci nominalnej nie mniejszej ni 5 g lub 5 ml i nie wiêkszej ni 10 kg lub 10 l, mog¹ byæ wprowadzane do obrotu wy³¹cznie w opakowaniach o okreœlonych iloœciach nominalnych. 4. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, iloœci nominalne zawartoœci opakowañ jednostkowych towarów paczkowanych dla produktów, o których mowa w ust. 3, uwzglêdniaj¹c zobowi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Art Oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno byæ ³atwe do odczytania i dobrze widoczne, a tak e wykonane w sposób nie daj¹cy siê usun¹æ bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotycz¹cymi oznakowania produktów okreœlonymi w przepisach odrêbnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadaæ nastêpuj¹ce oznakowania: 1) nazwê produktu, 2) iloœæ nominaln¹ produktu, 3) oznaczenie paczkuj¹cego. 2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe wymagania dotycz¹ce oznakowañ, o których mowa w ust. 1, jak równie przypadki, w których paczkuj¹cy zwolniony bêdzie z obowi¹zku umieszczania tych oznakowañ, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ ochrony praw konsumentów oraz zobowi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Art Paczkuj¹cy jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spe³nia³ wymagania okreœlone w ustawie. W szczególnoœci ponosi on odpowiedzialnoœæ za zapewnienie, e iloœæ rzeczywista odpowiada iloœci nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym, z zastrze eniem ust Partiê towaru uznaje siê za spe³niaj¹c¹ wymagania ustawy w zakresie dotycz¹cym iloœci rzeczywistej, je eli wynik kontroli przeprowadzonej wed³ug metody referencyjnej lub metody o porównywalnej skutecznoœci jest pozytywny. 3. Partia towaru, której wynik kontroli przeprowadzonej wed³ug jednej z metod, o których mowa w ust. 2, jest negatywny, nie mo e byæ wprowadzona do obrotu. 4. Opis metody referencyjnej kontroli towarów paczkowanych zawiera za³¹cznik nr 2 do ustawy. 19

20 Art Paczkuj¹cy jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego. Kontrola ta mo e byæ przeprowadzana wy³¹cznie przy pomocy zalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, odpowiednich do wykonywania niezbêdnych czynnoœci. 2. Kontroli dokonuje siê przez zbadanie ka dej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki zgodnie z przyjêtym systemem kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego. 3. Je eli paczkuj¹cy dokonuje kontroli przez zbadanie próbki, przyjêty system kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego powinien zapewniaæ skutecznoœæ porównywaln¹ do skutecznoœci metody referencyjnej. Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych importowanych importer powinien posiadaæ dokumentacjê œwiadcz¹c¹ o tym, e w procesie paczkowania stosowane by³y odpowiednie metody kontroli iloœci rzeczywistej, pozwalaj¹ce uznaæ spe³nienie warunków, o których mowa w art. 8 ust. 1, bez przeprowadzenia dodatkowej kontroli, o której mowa w art. 9. Art. 11. Wymagania dotycz¹ce kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego uwa a siê za spe³nione, je eli paczkuj¹cy wykorzystuje przy paczkowaniu butelki miarowe i nape³nia je do poziomu odpowiadaj¹cego pojemnoœci, okreœlonej w pkt 1 lit. a) za³¹cznika nr 4 do ustawy. Art Paczkuj¹cy, w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczêciem paczkowania produktów, jest obowi¹zany zg³osiæ ten fakt dyrektorowi okrêgowego urzêdu miar, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub adres paczkuj¹cego. 2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraæ: 1) oznaczenie paczkuj¹cego, 2) siedzibê i adres, 3) miejsce paczkowania lub, w przypadku towarów importowanych, miejsce ich sk³adowania, 4) rodzaj paczkowanego produktu. 3. Do zg³oszenia paczkuj¹cy powinien do³¹czyæ aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Art W przypadku gdy w trakcie sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w³aœciwe terytorialnie organy administracji miar stwierdz¹ stosowanie w procesie paczkowania niezalegalizowanych przyrz¹dów pomiarowych lub wadliwoœæ stosowanego systemu kontroli wewnêtrznej iloœci towaru paczkowanego, organ przeprowadzaj¹cy kontrolê mo e wyst¹piæ z wnioskiem do w³aœciwych terytorialnie organów inspekcji, o których mowa w art. 5 ust. 1, o przeprowadzenie badania partii zgodnie z metod¹ referencyjn¹. 2. Badania próbek mog¹ byæ przeprowadzane w pomieszczeniach paczkuj¹cego lub w laboratoriach w³aœciwych inspekcji. 20

U S T A W A. o towarach paczkowanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. o towarach paczkowanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o towarach paczkowanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 633 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa, 27 wrzeœnia 2004 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa, 27 wrzeœnia 2004 r. SPIS TREŒCI Pismo Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do Prezesów Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych. Uchwa³a nr 20/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. zmieniaj¹ca

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdzia³ 1 Sprzeda konsumencka Art. 1. 1. Ustawê stosuje siê do dokonywanej w zakresie dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dziennik Ustaw Nr 63 4594 Poz. 638 638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania, jakim muszà odpowiadaç opakowania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. 1) 2) o towarach paczkowanych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 229, poz. 1495, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu jaj konsumpcyjnych

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu jaj konsumpcyjnych I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu jaj konsumpcyjnych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując zadania w IV kwartale ub. roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

WP YW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO PODATKOWE

WP YW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO PODATKOWE ROZDZIA XIX WP YW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO PODATKOWE Wa niejsze piœmiennictwo: J. G³uchowski, C. Kosikowski, B. Brzeziñski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - znakowanie artykułów rolno-spożywczych

Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - znakowanie artykułów rolno-spożywczych Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych kontrola planowa II kwartał 2009 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Aprobat Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej

Aprobat Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r. Szanowni Pa stwo, Mi o nam poinformowa, e firma SMAY sp. z o.o. z siedzib w Krakowie w dniu 21 grudnia 2012 roku uzyska a Aprobat Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej Ryszard Stawowy, Taksa notarialna i op³aty s¹dowe... Rejent * rok 14 * nr 12(164) grudzieñ 2004 r. Polemiki i refleksje Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz L-banerów dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 158614-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 158614-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 158614-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu

Bardziej szczegółowo