Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj: jednokierunkowej drogi łączącej ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Kod zamówienia wg CPV: Roboty budowlane Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4. Przepisy i normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego III. ZAŁĄCZNIKI Opracowanie: Sporządziła: M. Korowaj Zatwierdził: A. Lemański

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość przedmiotu inwestycji lub zakres robót budowlanych 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Przygotowanie terenu budowy 2.2 Architektura 2.3. Konstrukcja 2.4. Instalacje 2.5. Wykończenie 2.6. Zagospodarowanie terenu 2.7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wyników ekonomicznych 2.8. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 2.9. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4. Przepisy i normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego II. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1: Plan sytuacyjny lokalizujący drogę łączącą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej Załącznik nr 2: Geodezyjny pomiar powykonawczy w rejonie projektowanej drogi.

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wykonaniu jednokierunkowej drogi jednojezdniowej o przekroju ulicznym łączącej ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz związaną z tym zmianą docelowej organizacji ruchu w obrębie budynku PKP Energetyka przy ul. Uczniowskiej 47. Zakres inwestycji został przedstawiony w załączniku nr 1 Plan sytuacyjny lokalizujący drogę łączącą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Długość jednokierunkowej drogi jednojezdniowej o przekroju ulicznym około 25m Klasa techniczna droga dojazdowa klasy D Szerokość jednokierunkowej drogi o przekroju ulicznym 4 m 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Letnica stadion w mieście Gdańsku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/913/2009 z dnia 26 lutego 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68, poz z dnia 22 maja 2009r.); Wykonanie jednokierunkowej drogi jednojezdniowej o przekroju ulicznym łączącej ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą stanowi uzupełnienie układu drogowego Trasy Słowackiego zrealizowanej w ramach zadania Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego. Zadanie III. Odcinek Aleja Generała J. Hallera Węzeł Marynarki Polskiej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr WUAiOZ.I AB.18125). Wykonawcą robót była firma Budimex SA. Roboty zakończono dnia Jednokierunkowa droga jednojezdniowa o przekroju ulicznym łącząca ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą winna być zaprojektowana i wykonana w sposób bezpieczny, zapewniając trwałość i estetykę, przy uwzględnieniu warunków określonych m.in. przez przyszłego użytkownika t.j. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Stan istniejący terenu przeznaczonego pod inwestycję Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się teren zielony. W zakresie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego.

4 Obowiązki wykonawcy podejmującego się realizacji przedmiotu zamówienia: a) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, b) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami mniejszego programu funkcjonalno-użytkowego c) Przygotowanie dokumentów formalno prawnych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, d) Przygotowanie projektu organizacji robót, e) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zgodnie z uzgodnieniami z ZDiZ (jeżeli zajdzie taka konieczność), f) Opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu, g) Przygotowanie przedmiaru robót, h) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i) Przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym j) Zapewnienie nadzoru autorskiego, k) Odbiory robót zanikowych przy udziale gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka potrzeba), l) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzyskanie protokołów badań i sprawdzeń m) Przekazanie zrealizowanego obiektu zarządcy drogi, przy udziale Zamawiającego. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający będzie pełnić nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wykonanie jednokierunkowej drogi jednojezdniowej o przekroju ulicznym łączącej ul. Pokoleń Lechii Gdańsk z drogą wewnętrzną Osiedla Kolejowego przy ul. Uczniowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą jest konieczne dla usprawnienia ruchu drogowego Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych Wykonawca powinien brać pod uwagę, że rodzaje i ilości robót przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót dla uzyskania finalnego efektu, określonego jako Przedmiot Zamówienia, bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji w terenie w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących Przedmiotem Zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny zakresu robót Wykonawca będzie zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty zanikowe. Brak takiego wpisu będzie podstawą do odmowy zapłaty przez Zamawiającego Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

5 Organizację ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U Nr 177, poz. 1729) Wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego Inżyniera Miasta (funkcjonującego w ramach struktury ZDiZ) i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających Przestrzeganie warunków określonych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy; Wykonawca będzie ponosił konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robót i przerw roboczych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bioz oraz przestrzegania przepisów bhip. Zadania techniczne wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy (m.in. umieszczenie i utrzymywanie oznakowania pionowego i poziomego, tymczasowa sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu) Wykonawca wykona w ramach wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego, 2.1. Przygotowanie terenu budowy Teren przewidziany pod inwestycję należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i przekazania jej Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzy oraz na nośniku elektronicznym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp, bioz i ochrony p. poż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót Architektura Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury Konstrukcja a) Dla potrzeb niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego Inwestor przyjął następującą konstrukcję nawierzchni: - kostka betonowa grub. 8 cm, koloru szarego - podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - podbudowa grub. 15 cm z KŁSM - w-wa odcinająca grub. 15 cm z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8m/dobę Przyjęcie przez projektanta w/w konstrukcji nawierzchni wymaga potwierdzenia jej zgodności z wymaganiami załącznika nr 4 i 5 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. b) projektowane dane techniczne i przyjęte przekroje normalne: - klasa techniczna drogi D - szerokość jezdni 4 m

6 - przekrój poprzeczny - przekrój uliczny 25 m 2.4. Instalacje Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji, w tym także wykonanych w ramach budowy Połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego. Zadanie III. Odcinek Al. Gen. J. Hallera - Węzeł Marynarki Polskiej przez Firmę Budimex SA. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wszystkie urządzenia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowane na mapie do celów projektowych należy traktować jako czynne Wykończenie Prace wykończeniowe winny być realizowane zgodnie ze STWiORB, zaaprobowanymi przez Zamawiającego Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, a po zakończeniu robót uporządkować teren wokół inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odtworzenia zieleni, trawników, nasadzeń, umocnienia rowów itp., gdyż znajdują się one w okresie gwarancyjnym firmy Budimex SA Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-użytkowym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorze Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji robót budowlanych b) zabezpieczenia interesów osób trzecich c) ochrony środowiska d) warunków bezpieczeństwa pracy e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego f) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich g) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji Przedmiotu Zamówienia Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym ma w szczególności na celu prowadzenie kontroli wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający przewiduje

7 ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 1) Projekt budowlany na podstawie SIWZ i PFU przekazanych przez Zamawiającego 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (rysunki w formacie pdf oraz w formacie dwg, tekst w formacie doc i pdf) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 2) Projekt wykonawczy 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (rysunki w formacie pdf oraz w formacie dwg, tekst w formacie doc i pdf) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, plan bioz) i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu funkcjonalno-użytkowego i umowy Wykonawca dołączy oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami, normami, wytycznymi i umową oraz o jego kompletności. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Informacje ogólne Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z późn. zm.) i innych obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń, aktualnych norm, zasad wiedzy technicznej. 2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Nie dotyczy. 3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Inwestycja ma być zlokalizowana na działkach: obręb 59, działka 103/12, 103/13. Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przed złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę. 4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

8 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 12 listopada 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U 2012 poz. 462) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz ze zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.463) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U Nr 130, poz. 1389) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U Nr 202, poz ze zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U Nr 220, poz ze zm.) 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U Nr 177, poz ze zm.) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U Nr 140, poz ze zm.) 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. Dz.U Nr 25, poz. 150 ze zm.) 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U poz.21) 13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 30 stycznia 2013 r. Dz.U poz. 260 ze zm.) 14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43, poz. 430 ze zm.) 15. Obowiązujące Polskie Normy. 16. Inne obowiązujące przepisy prawne, wyżej nie wymienione.

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo