Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium"

Transkrypt

1 Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium ĆWICZENIE NR 7 Temat: Projektowanie obwodu drukowanego część II. Ćwiczenie uzupełnia tematykę instrukcji z ćw. nr 6, prezentując m.in. ostatnie etapy projektowania obwodu drukowanego, tj. generowanie plików wyjściowych Gerber. 1. Przerzutnik Schmitta projekt PCB (edycja końcowa) i adnotacja wsteczna Otworzyć projekt płyty dla układu przerzutnika Schmitta zrealizowany wg ćw. nr 6. Projekt płyty dla układu przerzutnika Schmitta, przeprowadzony wg instrukcji do ćw. nr 6 (jego przykładową postać ilustruje rys. 7.1), wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z regułami projektowymi i wyeliminowaniu nieoptymalnych rozwiązań projektowych takich jak zbyt ostre kąty załamań ścieżek (w stosunku do możliwości jakie daje przestrzeń projektowa), zbyt długie odcinki równolegle prowadzonych ścieżek, złe lokalizacje przelotek, niepodłączone węzły, itp. Ww. działania sprowadzają się do wywołania dwóch narzędzi projektowych programu OrCAD PCB Designer: a) DRC - Design Rule Checker, b) Glosser (polecenie Gloss). Rys Przykładowa postać projektu zrealizowanego wg zaleceń instrukcji nr 6. 1

2 Zgodnie z domyślnymi ustawieniami program DSR jest ciągle aktywny co uwidacznia zaznaczone pole wyboru przy opcji Setup -> Enable On-Line DRC. Aby sprawdzić jednak jaki jest aktualny raport DRC, w tym aktualna statystyka połączeń należy otworzyć okno Status (Display -> Status). Projekt zgodny z regułami projektowymi to projekt, dla którego w oknie status wszystkie wyświetlane wartości mają wartość 0 (lub 0%). Wydanie polecenia Gloss (Route -> Gloss ) otwiera okno dialogowe Line Smoothing, którego opcje, zilustrowane na rys. 7.2, pozwalają na optymalizację projektu poprzez usunięcie takich ubocznych elementów tworzenia projektu jak pęcherzyki miedzi (Bubbles), nieregularności, np. w prowadzeniu ścieżek spowodowane drżeniem myszy (Jogs), wiszące (Dangling lines) czy też niepodłączone do żadnego węzła ścieżki (No-net dangling lines). Rys Okno Line Smoothing i jego domyślne ustawienia. Dodatkowo, opcje sekcji Line Segments, umożliwiają wygładzenie projektu poprzez wyeliminowanie nieoczekiwanych (niepotrzebnych) zagięć ścieżek lub zmniejszenie minimalnej wartości kąta pod jakim ścieżki mogą być zaginane. Przeprowadzić weryfikację projektu z rys. 7.1 pod względem jakości DRC a następnie wygładzić projekt poprzez polecenie Gloss. Etapem zalecanym do wykonania po zakończeniu edycji projektu jest tzw. adnotacja wsteczna (ang. back annotation) określana również terminem feedback (informacja zwrotna). Celem adnotacji wstecznej jest uaktualnienie, w stosunku do projektu PCB, postaci schematu wykonanego w programie OrCAD Capture. Informacja, która może być w ten sposób uaktualniana jest reprezentowana przez listę własności wspólnych, zarówno dla OrCAD PCB Designer jak i dla OrCAD Capture. Lista tych własności, których reprezentantami są wybrane własności wyświetlane w oknie Property Editor (dla wskazanego elementu schematu) zdefiniowana jest w pliku allegro.cfg, dostępnym w folderze C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture. 2

3 Aby wykonać adnotację wsteczną projektu należy: a) wybrać opcję Setup -> User Preferences, a następnie, w oknie User Preferences Editor, kliknąć lewym przyciskiem myszy folder Logic na liście Categories, wybrać pozycję capture na liście rozwijalnej schematic_editor (tak jak pokazuje rys. 7.3) i zatwierdzić zmiany przyciskiem Apply, Rys Okno dialogowe User Preferences Editor. b) poprzez opcję File -> Export Logic otworzyć okno dialogowe zilustrowane na rys. 7.4, a następnie, tak jak na rys. 7.4, zaznaczyć opcję Design Entry CIS w zakładce Cadence i zatwierdzić (lub wyspecyfikować inny) folder przeznaczenia dla eksportowanych plików (domyślnie, w polu Export to direktory, wskazywany jest folder roboczy projektu), po czym wcisnąć przycisk Export Cadence, Rys Okno dialogowe Export Logic. 3

4 c) otworzyć projekt schematu przerzutnika w programie OrCAD Capture, a następnie, przy wybranym oknie menadżera oraz zaznaczonej ikonie projektu (tak jak na rys. 7.5) wybrać opcję Tools -> Back Annotate, Rys Wybór opcji Back Annotate w programie OrCAD Capture. d) w oknie Backannotate wybrać zakładkę PCB Editor i poprzez przyciski Browse obok pól Netlist Directory i OutputFile wskazać odpowiednio folder, do którego wyeksportowano wcześniej informację zwrotną z programu OrCAD PCB Editor oraz pliki (wybierając wcześniej w oknie Browse maskę *.*), które mają zaktualizować schemat. Rys Okno dialogowe Backannotate. 4

5 Przeanalizować listę własności informacji zwrotnej zdefiniowaną w pliku allegro.cfg. Przeprowadzić adnotację wsteczną dla projektu i wskazać zaktualizowane własności. 2. Przerzutnik Schmitta generowanie danych dla procesu produkcyjnego Dane dla procesu produkcyjnego obejmują dwa typy plików: a) pliki z opracowaniem graficznym projektu (ang. artwork files) b) pliki z opisem otworów i ścieżek (ang. NC files). Pliki z opracowaniem graficznym opisują elementy składowe projektu oraz takie jego klasy elementów (warstwy) jak: Etch, Soldermask i Silk-Screen. Wygenerowanie ww. plików wymaga dodania do projektu jeszcze jednego elementu - tzw. photoplot outline. Aby dodać photoplot outline należy najpierw, w zakładce Options (na prawym marginesie pola projektowego) wybrać klasę Manufacturing i podklasę Photoplot_Outline. Następnie, za pomocą opcji Add -> Rectangle, należy narysować prostokątną obwiednię projektu, dokładnie pokrywając wcześniej naniesioną obwiednię klasy Board Geometry (Board Geometry/Outline), tworząc w ten sposób np. projekt jak na rys Rys Projekt PCB po dodaniu obwiedni Photoplot_Outline (najbardziej na zewnątrz). Dodać do projektu element Photoplot_Outline. 5

6 Pliki typu artwork generowane są za pomocą okna Artwork Control Form, dostępnego poprzez opcję Manufacture -> Artwork. Domyślne ustawienia obu zakładek tego okna prowadzą do kolejnego wyświetlenie dwóch komunikatów z ostrzeżeniami podczas próby generowania plików. Aby uniknąć ww. komunikatów należy: a) ustawić parametry Device type (format generowanych plików) oraz Format (precyzja opisu) w zakładce General Parameters jak na rys. 7.8, Rys Okno Artwork Control Form zakładka General Parameters. b) zmienić format plików typu artwork w oknie Design Parameter Editor (Setup -> Design Parameters ) na Gerber RS274X, tak jak to pokazuje rys. 7.9, tzn. poprzez przycisk Edit global dynamic shape parameters w zakładce Shapes. Rys Okna Design Parametr Editor i Global Dynamic Shape Parameters. 6

7 Dokonać ustawień dla plików typu artwork zgodnie z ilustracjami z rys. 7.8 i 7.9. Zakładka Film Control w oknie Artwork Control Form zawiera ustawienia odnoszące się do zadeklarowanych warstw projektu w tym przypadku warstw BOTTOM oraz TOP, wraz ze wszystkimi domyślnie zdefiniowanymi w każdej warstwie klasami elementów przewodzących. Rys Okno Artwork Control Form zakładka Film Control. Jak pokazuje rys. 7.10, brakującą warstwą projektu jest warstwa opisu, czyli Silk- Screen, którą należy zdefiniować po stronie warstwy TOP. Elementami ww. warstwy w opisywanym projekcie powinny być wszystkie zadeklarowane wcześniej elementy opisowe, tj. elementy należące do różnych klas, np. klasy Board Geometry (np. tekst VCC++), Component Device Type (np. adnotacja UA741), itp. W celu dodania nowej pozycji (nowego folderu) dla warstwy Silk-Screen na liście Available films w zakładce Film Control należy wybrać i zaznaczyć jeden z wyświetlanych już w liście folderów, np. folder BOTTOM (jak na rys. 7.10), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Add. Dalej, w oknie, które zostanie otwarte, w polu Enter new film, należy wprowadzić nazwę dodawanego folderu, np. SilkScreenTop. Dodanie folderu w ten sposób powoduje dodanie go wraz ze wszystkimi, widocznymi w projekcie klasami, co ilustruje rys Wskazane jest zatem, aby wcześniej, tj. przed dodaniem nowego folderu, ustawić filtr, określający listę wyświetlanych (a co za tym idzie, uwzględnianych w dalszym postępowaniu) warstw. 7

8 Rys Okno Artwork Control Form dodanie nowego folderu. Listę wyświetlanych warstw można kontrolować za pomocą okna Color Dialog (Display -> Color/Visibility ). Ustawić filtr wyświetlanych warstw tak aby projekt PCB przyjął postać jak na rys (Dla klas Board Geometry, Package Geometry, Component Value i Ref Des zaznaczyć jedynie warstwę Silkscreen_Top). Rys Docelowa lista warstw. 8

9 Dodanie warstwy Silkscreen można również zrealizować przy wykorzystaniu narzędzia o nazwie Autosilk, którego zaletą jest możliwość łączenie różnych elementów opisowych (jak wymieniane wcześniej) w jedną spójną warstwę. Uruchomienie narzędzia Autosilk następuje poprzez opcję Manufacture -> Silkscreen. Ww. opcja otwiera okno Auto Silkscreen, poprzez ustawienia którego można przypisać elementy poszczególnych klas do warstwy Silk-Screen po stronie TOP lub BOTTOM. Po wygenerowaniu warstwy Silk-Screen przyciskiem Silkscreen, należy ponownie otworzyć okno Artwork Control Form, w którym dalej należy dodać nowy folder (przykładowo o nazwie SilkScreenTop). Następnie, do listy elementów tego folderu należy dodać jeszcze jeden, tj. MANUFACTURING/AUTOSILK_TOP (w tym celu należy zaznaczyć dowolny z elementów nowego folderu i kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję Add i w oknie które zostanie otwarte, zaznaczyć checkbox przy pozycji MANUFACTURING -> AUTOSILK_TOP). Pozostałe elementy tego folderu należy usunąć (opcja Cut pod prawym przyciskiem myszy). Dodać warstwę SilkscreenTop, a następnie w podobny sposób jak opisano powyżej dodatkową warstwę PhotoPlotArea, reprezentującą obwiednię płyty, tak aby zawartość okna przedstawiała się jak na rys Rys Okno Artwork Control Form po dodaniu warstwy SilkScreenTop. Kolejnym elementem, który należy wykonać na tym etapie projektu jest popularyzacja (zatwierdzenie) listy otworów. W tym celu, należy kliknąć na przycisk Apertures w oknie Artwork Control Form, a następnie, w oknie Edit Aperture Wheels należ kliknąć przycisk Edit i dalej, dwukrotnie przycisk OK., aby zatwierdzić listę. 9

10 Aby wygenerować pliki typu artwork (Gerber files), należy następnie zaznaczyć przycisk Select all (pod listą Available films) i kliknąć przycisk Create Artwork. Efektem ww. działania jest raport wyświetlany w głównym oknie programu oraz lista plików w formacie Gerber utworzona w folderze roboczym projektu. Wygenerować, a następnie przejrzeć i przedyskutować listę plików typu artwork (pliki z rozszerzeniem.art w analizowanym przypadku spodziewane są cztery takie pliki). Przed wygenerowaniem kolejnych pików wyjściowych, tj. głównie przed wygenerowaniem plików typu drill dobrze jest przygotować sobie spis wszystkich, opisywanych przez nie otworów. Można to zrobić poprzez Padstack Definition Report dostępny poprzez opcję Tools -> Reports (należy wybrać i dwukrotnie kliknąć na ww. typ raportu). Opcja Manufacture -> NC -> NC Parameters pozwala natomiast na określenie formatu pliku typu drill. Format ten, podobnie jak w przypadku plików typu artwork powinien być zgodny z wymaganiami sprzętu, w którym płyta PCB będzie wykonywana, tj. np. zgodnie z ilustracją przedstawioną na rys Rys Okno NC Parameters. Generowanie plików typu drill następuje wraz z zatwierdzeniem ustawień w oknie NC Drill (Manufacture -> NC -> NC Drill ). Wymienione wyżej ustawienia są ścisle powiązane z możliwościami sprzętu do wykonywania płyty. W przypadku, w którym ww. wymagania nie są określone dobrze jest przyjąć ustawienia jak na rys W prezentowanym projekcie, po wciśnięciu przycisku Drill, generowany jest jeden plik z rozszerzeniem drl (jego domyślnym miejscem przeznaczenia jest folder roboczy projektu). 10

11 Rys Okno NC Drill. Wygenerować i przejrzeć plik typu drill. Powtórzyć wszystkie kroki opisane w instrukcjach dla ćwiczeń nr 6 i 7 w odniesieniu do projektu wzmacniacza na tranzystorze bipolarnym. 11

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

GPS Pathfinder Office

GPS Pathfinder Office IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE GPS Pathfinder Office Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych kolejnemu narzędziu wspomagającemu proces projektowania urządzeń elektronicznych programowi Cadstar.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu,

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu, Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 4 WinCC firmy Siemens to oprogramowanie SCADA, którego możliwości funkcjonalne i sposoby wykorzystania przedstawiamy w publikowanym od kilku miesięcy w

Bardziej szczegółowo

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna dr inż. Jarosław Sugier Ver. 11 1 Wiadomości ogólne Zintegrowane środowisko Xilinx ISE służy do wykonania wszystkich operacji związanych z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowych elementów bibliotecznych

Tworzenie nowych elementów bibliotecznych 1 EAGLE Tworzenie nowych elementów bibliotecznych o Brakujących elementów można poszukiwać na stronie: http://www.cadsoft.de/ http://www.cadsoftusa.com/ o ściągnięty plik umieścić w katalogu z bibliotekami

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów... Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: + 48 (32) 358 20 20, fax: +48 (32) 358 20 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo