List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board..."

Transkrypt

1 R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T

2

3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa President s Letter Zarz d Management Board Rada Nadzorcza Supervisory Board Mapa hoteli Map of Hotels Rok 2003 w liczbach Year 2003 in Highlights Orbis Orbis Accor inwestor strategiczny Accor - Orbis Strategic Investor Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group Polityka personalna i szkolenia pracowników Human Resources and Staff Training Akcjonariat Shareholders Orbis na giełdzie Orbis at the Stock Exchange Rynek hotelowy w Polsce Hotels Market in Poland Wyniki działalno ci hotelowej Performance in the Hotel Division Inwestycje informatyczne IT Investments Organizacja sprzeda y Sales Organization Promocja i reklama Promotion and Advertising Restrukturyzacja i kontrola kosztów Cost Control & Restructuring Wyniki finansowe Orbis S.A Financial Results of Orbis S.A Opinia niezale nego biegłego rewidenta & Sprawozdania finansowe Independent Certified Auditor's Opinion and Financial Statements Grupa kapitałowa Orbis The Orbis Group Spółki grupy kapitałowej Orbis Orbis Group Companies Wyniki finansowe grupy kapitałowej Orbis Financial Results of the Orbis Group Opinia niezale nego biegłego rewidenta & Skonsolidowane sprawozdania finansowe Independent Certified Auditor's Opinion and Consolidated Financial Statements Lista teleadresowa hoteli Orbis S.A Directory of Orbis S.A. Hotels Wyniki gastronomii Performance in the Food & Beverage Division..... Modernizacja i rozwój Refurbishment and Development Zakup spółki Hekon Hotele Ekonomiczne Acquisition of the Company Hekon Hotele Ekonomiczne

4 S L I S T P R E Z E S A zanowni Pa stwo! Transakcja zakupu akcji spółki hotelarskiej Hekon nale cej do Accor była najwa niejszym wydarzeniem minionego roku w naszej spółce. Od 2003 roku Orbis S.A. ma w swojej sieci 65 hoteli, a w perspektywie kolejnych lat stopniow rozbudow grupy. Ta transakcja stanowi wa ny etap w realizacji strategii naszej spółki, której podstawowym celem od debiutu giełdowego w 1997 roku jest przede wszystkim osi gni cie i utrzymanie pozycji lidera na rynku hotelowym w Polsce. Kupuj c hotele Accor, nie tylko zdystansowali my konkurentów pod wzgl dem liczby posiadanych hoteli, ale przede wszystkim przej li my obiekty, które stanowiły najwi ksz konkurencj dla Orbis S.A. Bior c pod uwag wci rosn c liczb hoteli w Polsce, powi kszenie grupy o najbardziej rozwini t w kraju sieć hoteli ekonomicznych stawia Grup Hotelow Orbis na pierwszym miejscu pod wzgl dem zró nicowania idost pno ci usług hotelarskich w Polsce. Miniony rok przyniósł polskiej gospodarce stopniowe przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Jednocze nie przez cały rok towarzyszyły nam otwarcia nowych hoteli, a hotele otwarte rok wcze niej coraz aktywniej poszukiwały klientów. Ze strony go ci zagranicznych popyt na usługi hotelowe był znacznie ograniczony przede wszystkim przez działania wojenne prowadzone w Iraku oraz epidemi SARS, a nast pnie przez prowadzon na całym wiecie walk z terroryzmem, co powodowało powa ne utrudnienia w ruchu turystycznym. Wrezultacie mamy za sob kolejny rok intensywnej rywalizacji w ród hotelarzy, która opierała si nie tylko na jako ci produktu, ale przede wszystkim na obni aniu cen. W tych wymagaj cych warunkach skutecznie kontynuowali my redukcj kosztów, przede wszystkim w dalszym ci gu ograniczaj c zatrudnienie w spółce, a tak e zmniejszaj c inne koszty operacyjne. Podsumowuj c, na koniec 2003 roku mo emy pochwalić si ponad 100-proc. wzrostem zysku operacyjnego i 43-proc. wzrostem zysku netto, który osi gn li my przy 5-proc. spadku przychodów ze sprzeda y. Nale y równie zaznaczyć, i wysoki kurs euro do złotego pozwolił nam nieznacznie poprawić redni cen za pokój w porównaniu z rokiem Program inwestycyjny, oprócz zakupu spółki hotelarskiej Accor, był skoncentrowany na modernizacji wybranych hoteli oraz rozwijaniu systemów informatycznych wspomagaj cych sprzeda i zarz dzanie spółk. Orbis S.A. rezygnuje z przedsi wzi ć spoza bran y hotelarskiej, dlatego sprzedali my nasze udziały w spółce PolCard S.A., reinwestuj c uzyskane rodki w rozwój działalno- ci hotelowej. Stopniowo powi kszamy grup naszych hoteli funkcjonuj cych w sieci marek Accor: Sofitel, Novotel i Mercure, która w 2003 roku obejmowała 20 hoteli w 12 miastach w Polsce. Staramy si umocnić zaufanie akcjonariuszy do spółki, dlatego w 2003 roku po raz kolejny wypłacili my dywidend, przeznaczaj c na ten cel podobn kwot, jak w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami giełdowymi i na rzecz dobrego wizerunku spółki wykonali my prac nad wprowadzeniem ładu korporacyjnego. Dostosowali my przepisy wewn trzne spółki do kodeksu Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, a w opublikowanym przez nas o wiadczeniu znajduje si dokładny komentarz do Dobrych Praktyk zgodnie ze stanem faktycznym istniej cym w Orbis S.A. Zzadowoleniem przyj li my równie nagrod Byka i nied wiedzia dla Orbisu przyznan przez Gazet Giełdy Parkiet w kategorii spółka o najwy szych standardach ładu korporacyjnego. Czytaj c w uzasadnieniu nominacji, e Orbis jest przyk adem spó ki, która potrafi sprawnie i z korzyêcià dla wszystkich rozwiàzywaç konflikty w akcjonariacie, uznajemy, i przyznana nagroda jest dowodem zaufania opinii publicznej i inwestorów do praktyki korporacyjnej funkcjonuj cej w naszej spółce. Wakcjonariacie spółki znajduj si polskie i zagraniczne instytucje finansowe oraz inwestorzy indywidualni, a akcje naszej spółki nale ały do ch tnie kupowanych walorów na przestrzeni całego roku. Zainteresowanie akcjami Orbis S.A. to dowód zaufania, za który pragn zło yć szczere wyrazy podzi kowania dla wszystkich naszych Akcjonariuszy. Dzi kuj Pracownikom za kolejny rok pracy w Orbis S.A. Codzienna praca na rzecz naszej spółki jest Pa stwa najwa niejszym wkładem w wyniki osi gane przez Orbis S.A. dzisiaj oraz jest podstaw sukcesów, które b dziemy osi gać jutro. Pragn gor co podzi kować Go ciom, którzy korzystaj c z naszych usług najlepiej nagradzaj nasz prac i potwierdzaj, e hotele Orbis S.A. s przyjemnym i wygodnym miejscem do pracy, nauki oraz do wypoczynku. Naszym zadaniem na dzi jest wi c doło enie wszelkich stara, aby przyje d ali Pa stwo do nas jak najcz ciej. Zpowa aniem, Maciej Grelowski Prezes Zarz du 2

5 P R E S I D E N T S L E T T E R L adies and Gentlemen Acquisition of shares in the hotel company Hekon belonging to Accor was the highlight of the past year for our Company. Since 2003, Orbis S.A. has 65 hotels in its network and looks forward to a progressive expansion of the group over the forthcoming years. The share acquisition transaction is a vital phase in implementing the strategy of our Company, which since its debut at the stock exchange in 1997, has been focused at attainment and sustenance of its leading position on the Polish hotel market. As a result of acquiring these hotels from Accor, we have not only left our competitors far behind in terms of the number of hotels in our network, but we have also taken-over hotels which constituted the most important competitors of Orbis hotels. Considering the growing number of hotels in Poland, expansion of our chain to include the most developed network of economy hotels in the country ranks the Orbis Hotel Group first in terms of diversity and availability of hotel services in Poland. The past year brought a steady acceleration of economic growth in Poland. At the same time, we have witnessed new openings throughout the year, whilst hotels which opened in the previous year have intensified their efforts at attracting customers. As regards to foreign incoming traffic, the demand for hotel services has been restrained to a great extent mainly on account of military operation in Iraq and the SARS epidemics as well as the fight against terrorism waged on a global scale, which caused serious detours in tourist traffic. Hence, the past year was a year of fierce competition amongst hoteliers, based not only on the quality of the product, but entailing rate cuts as well. Under these demanding circumstances, we have continued effective cost cutback efforts, above all by way of steady reduction of employment in the Company, as well as by trimming down other operating expenses. In brief, our efforts brought agrowth of the operating profit by more than 100% and of the net profit by 43% at the end of the year 2003 despite 5% decline in sales revenues. Another factor worthy of note is the high rate of exchange of the Euro against the Polish zloty which allowed a slight improvement in the Average Daily Rate per room as compared with the year Apart from the acquisition of Accor's hotel company, the investment program focused on the upgrading of selected hotels and developing IT systems in support of sales and management through out the Company. Orbis S.A. withdrew from exposure in projects outside the scope of the hotel industry, therefore, we have disposed of our shares in the company PolCard S.A. and reinvested the proceeds from this sale into development of the hotel operations. We are progressively expanding the number of our hotels operating under Accor brands such as Sofitel, Novotel and Mercure, which in 2003 added up to 20 hotels in 12 cities in Poland. We take care to reinforce shareholders' trust in the Company. Therefore, in 2003 we have once again paid out the dividend and allotted for this purpose an amount corresponding to that distributed by way of dividend in Acting pursuant to stock exchange regulations and aiming at enhancing the good image of our company, we have engaged in implementing the principles of corporate governance. We have adjusted the internal regulations binding in the Company to comply with the Code of Best Practice in Public Companies. The statement which we have published contains a detailed commentary to Best Practices which conforms with the state of facts in Orbis S.A. With satisfaction we have accepted the Bull and Bear award granted to Orbis by the stock exchange bulletin Parkiet in the category of company with the highest standard of corporate governance. Having read the underlying grounds for the nomination which state that Orbis is an example of a company that can efficiently resolve conflicts amongst shareholders to the benefit of all, we have acknowledged that this award is a proof of public and investor confidence in corporate practices abided by in our Company. The group of Company's shareholders includes Polish and foreign financial institutions and private investors, while shares in our company have been amongst stocks most willingly bought throughout the year. Interest in Orbis S.A. shares is an evidence of trust, for which I would like to sincerely thank all our Shareholders. Iwould like to show sincere appreciation to the Employees for another year of their work in Orbis S.A. Your daily effort for the benefit of our Company is the most important contribution to the performance of Orbis S.A. today and the basis for our Company's success in the forthcoming years. Iwould like to express my earnest gratitude to the Guests of our hotels, whose presence is the greatest appreciation of our work and the best proof that Orbis S.A. hotels are enjoyable and comfortable place for work, study and leisure. Hence, our present task is to ensure that our Guests visit us as often as possible. Yours sincerely Maciej Grelowski President 3

6 Z A R Z D M A N A G E M E N T B O A R D MACIEJ GRELOWSKI prezes zarz du, dyrektor generalny President, Chief Execiutive Officer YANNICK ROUVRAIS członek zarz du Member of the Management Board KRZYSZTOF GERULA wiceprezes zarz du, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich Vice-President of the Management Board Director of Marketing and Investor Relations ANDRZEJ SZUŁDRZY SKI wiceprezes zarz du, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Vice-President of the Management Board Financial Director ALAIN BILLY członek zarz du (od dnia roku) Member of the Management Board (from August 5, 2003) LAURENT PICHERAL członek zarz du (do dnia roku) Member of the Management Board (until September 23, 2003) IRENEUSZ W GŁOWSKI wiceprezes zarz du, dyrektor ds. rozwoju Vice-President of the Management Board Development Director R A D A N A D Z O R C Z A S U P E R V I S O R Y B O A R D Rada Nadzorcza V kadencji obradowała w 2003 roku w nast puj cym składzie: In 2003 the Supervisory Board presided in the following composition during its 5 th term in office: JEAN PHILIPPE SAVOYE przewodnicz cy Chairman ELI ALROY, WOJCIECH CIESIELSKI, SABINA CZEPIELINDA, JUSTIN CHUTER (od 26 czerwca do 17 grudnia 2003 roku) (from June 26, 2003 until December 17, 2003) WANDA DUTKOWSKA, MICHAEL HARVEY, CLAUDE MOSCHENI (od 17 grudnia 2003 roku) (from December 17, 2003) DAVID NETSER wiceprzewodnicz cy Vice-Chairman (do 26 czerwca 2003 roku) (until June 26, 2003) JANUSZ RO D Y SKI, ANDRZEJ SAJA, DAVID VELY (do 17 grudnia 2003 roku) (until December 17, 2003) CHRISTOPHER VOUTSINAS (od 17 grudnia 2003 roku) (from December 17, 2003) 4

7

8 GRUPA HOTELOWA ORBIS TO TERAZ SIEĆ 65 HOTELI W 30 MIASTACH W POLSCE ORAZ 1 HOTEL NA LITWIE ORBIS HOTEL GROUP IS NOW A CHAIN OF 65 HOTELS IN 30 CITIES IN POLAND AND 1 HOTEL IN LITHUANIA Sopot Gdynia Gda sk Kołobrzeg Olsztyn Mr gowo Szczecin Bydgoszcz Toru Pozna Płock Warszawa Zielona Góra Kalisz Łód Wrocław Jelenia Góra Karpacz Opole Cz stochowa Lublin Sosnowiec Katowice Zabrze Bielsko-Biała Kraków Zamo ć Cieszyn Zakopane Nowy S cz 6

9 R O K W L I C Z B A C H * Przychody ze sprzeda y Zysk operacyjny brutto z działalno ci hotelowej 575,1 mln zł 178,9 mln zł Mar a operacyjna brutto działalno ci hotelowej 31,4% Zysk netto Dywidenda na jedn akcj Zadłu enie Warto ć aktywów na koniec roku 44,5 mln zł 0,34 zł 416,0 mln zł 1777,5 mln zł Frekwencja w hotelach 44,0% rednia cena za jeden sprzedany pokój (ADR) Przychód na jeden dost pny pokój (RevPAR) Nakłady inwestycyjne Spadek zatrudnienia** Koszt programu restrukturyzacji zatrudnienia 210,8 zł 92,7 zł 132,0 mln zł 16% do 5616 etatów 8,1 mln zł Y E A R H I G H L I G H T S * Sales Revenues Gross Operating Profit in Hotels Division PLN mn PLN mn Gross Operating Margin in Hotels Division 31.4% Net Profit PLN 44.5 mn Dividend per Share PLN 0.34 Total Borrowings Asset Value at Year End PLN mn PLN 1,777.5 mn Occupancy Rate 44.0 % Average Daily Rate (ADR) PLN Revenue per Available Room (RevPAR) PLN 92.7 Capital Expenditure Employment Fell by** Employment Restructuring Program Cost PLN mn -16% to 5616 full time basis PLN 8.1 mn * Dane dotycz spółki Orbis S.A. Results of the Orbis S.A. Company ** rednie zatrudnienie w Orbis S.A. w 2003 Average employment in Orbis S.A. in

10 ORBIS ORBIS ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY ACCOR-ORBIS STRATEGIC INVESTOR GRUPA HOTELOWA ORBIS ORBIS HOTEL GROUP POLITYKA PERSONALNA I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW HUMAN RESOURCES AND STAFF TRAINING AKCJONARIAT SHAREHOLDERS ORBIS NA GIEŁDZIE ORBIS AT THE STOCK EXCHANGE 8

11

12 ORBIS Powstaje Polskie Biuro Podró y Orbis we Lwowie okno na Êwiat dla nowo odrodzonego paƒstwa polskiego 1930 Orbis jest w dziesi tce najlepszych biur podró y na wiecie 1933 Siedziba biura zostaje przeniesiona do Warszawy 1939 Orbis zatrudnia 500 osób i dysponuje 155 oddziałami w kraju i za granic oraz 4 hotelami 1947 Orbis zostaje przekształcony w Przedsi biorstwo Pa stwowe Orbis, które rozpoczyna rozbudow krajowej sieci hotelowej oraz wiadczy usługi podró nicze i transportowe 1990 Sieć hoteli Orbis obejmuje 53 hotele wpolsce 1991 Orbis zostaje przekształcony w jednoosobow spółk skarbu pa stwa 1993 Rozpoczyna si program restrukturyzacji spółki. Wyodr bnione zostaj spółki Polskie Biuro Podró y Orbis Travel oraz Orbis Transport 1997 Orbis zajmuje 47 miejsce w rankingu sieci hotelarskich na wiecie i jest najwi ksz sieci hoteli w Europie Centralnej i Wschodniej. Akcje spółki debiutuj na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie 1999 Skarb pa stwa zmniejsza swój udział wakcjonariacie Orbisu do poni ej 50% 2000 Accor, trzecia grupa hotelowa wiata, zostaje inwestorem strategicznym Orbis. Spółki podpisuj Generaln Umow Franchisingow 2003 Orbis przejmuje inwestycje hotelowe Accor wpolsce Orbis S.A. nale y do IH&RA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji. Jest równie członkiem lub członkiem wspieraj cym wielu polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych i społecznych. Szczególne miejsce na tej li cie zajmuje sponsorowanie Centralnego Klubu Olimpijczyka, którego siedziba znajduje si w hotelu Grand wwarszawie. Hotele Orbis S.A. s miejscem wielu wa nych wydarze : od tych w skali mi dzynarodowej i krajowej do tych w skali lokalnej. W wielu z nich spółka lub poszczególne hotele uczestnicz równie jako partnerzy i sponsorzy. Nasza współpraca przy organizacji akcji, wydarze kulturalnych, społecznych i sportowych jest nagradzana podzi kowaniami i wyró nieniami. Dla wielu Polaków hotele Orbis S.A. s równie stałym miejscem organizowania wa nych uroczysto ci rodzinnych. ORBIS The travel office Polskie Biuro Podró y Orbis is incorporated in Lvov to be the window of the reestablished state of Poland onto the world Orbis ranks amongst the top ten travel offices worldwide Corporate headquarters are moved to Warsaw Orbis employs a staff of 500, has 155 branches in the country and abroad and owns 4 hotels Orbis is transformed into the state-owned enterprise Przedsi biorstwo Pa stwowe Orbis, which begins to expand the national hotel network and renders travel and transportation services The network of Orbis hotels encompasses 53 hotels in Poland Orbis undergoes transformation into a State Treasury-owned joint stock company The corporate restructuring program sets off and two companies are spun off from the company's structure: Polskie Biuro Podró y - Orbis Travel and Orbis Transport Orbis ranks 47 in the worldwide ranking of hotel networks and becomes the largest hotel network in the Central and Eastern Europe. Its shares are floated on the Warsaw Stock Exchange The State Treasury reduces its stake in the Orbis shareholding structure to less than 50% Accor, a third hotel network in the world, becomes Orbis' strategic investor. The companies enter into the General Franchise Agreement Orbis takes-over Accor s hotel properties in Poland. Orbis S.A. is a member IH&RA International Hotels and Restaurants Association. We are also a member or supporting member of many Polish and foreign economic and social organizations. The patronage over the Central Olympics Club seated in the Grand Hotel in Warsaw is of particular importance. Orbis hotels serve as a venue for many important gatherings, both international, national as well as local. The company as a whole or individual hotels take part in countless events as sponsors or partners. Orbis' cooperation in organization of cultural, social and sports events has often been appreciated by expressions of gratitude or distinctions. Many Poles also consider Orbis S.A. an excellent setting for their important family celebrations. 10

13 Jako ć usług wiadczonych w hotelach jest bardzo wa na w Orbis S.A. Dlatego wysokie miejsca zajmowane przez hotele w rankingach oraz otrzymywane certyfikaty i dyplomy przynosz du satysfakcj całej spółce. Ciesz równie nagrody otrzymywane przez naszych mistrzów kuchni podczas krajowych i zagranicznych konkursów i festiwali wiadcz ce o wysokich walorach naszej gastronomii. The quality of service rendered by hotels is of prime value in Orbis S.A. Therefore, top rankings attained by hotels as well as diplomas and certificates are a source of great satisfaction for the entire company. In addition, awards won by our chefs in national and international contests and festivals demonstrate high quality of our cuisine. ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY Accor jest jedn z najwi kszych mi dzynarodowych grup wdziedzinie turystyki, biur podró y i usług dla przedsi biorstw oraz europejskim liderem na rynku hotelowym. Sieć hoteli i usług Accor obejmuje 140 krajów. W hotelach oraz poza nimi grupa zatrudnia pracowników. W 2003 roku przychody ze sprzeda y całej grupy wyniosły 6,83 mld euro, a zysk brutto 523 mln euro. Dwie trzecie tych warto ci zostały wypracowane poza Francj. Hotele Accor s zgrupowane w sieciach poszczególnych marek reprezentuj cych ró ne standardy: od luksusowego Sofitela, przez cztero- i trzygwiazdkowe Novotele i Mercure, po dwugwiazdkowe Ibisy i hotele ekonomiczne Etap Hotel i Formule 1. W Stanach Zjednoczonych obecne s marki Red Roof Inn oraz Motel 6. Ka dego roku Accor otwiera rednio 200 hoteli na całym wiecie. Do Grupy Accor nale równie biuro podró y Carlsson Wagonlits Travel, sieć kasyn Accor Casions oraz restauracji Lenôtre i Courtepaille. Accor w 34 krajach z sukcesem oferuje równie programy pracownicze i motywacyjne dla przedsi biorstw i instytucji publicznych. W 2000 roku Accor i Orbis podpisały Generaln Umow Franchisingow, na podstawie której 29 hoteli Orbis b dzie funkcjonować w ramach mi dzynarodowych sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Do 2003 roku ł cznie 20 hoteli Orbis S.A. zostało wprowadzonych do sieci marek Sofitel, Novotel i Mercure. Na koniec roku 2003 Accor posiadał 35,58% akcji Orbis S.A. ACCOR - ORBIS STRATEGIC INVESTOR Accor is one of the largest international groups in the field of tourism, travel agencies & corporate services and a leader at the European hotel market. Its hotel and service networks are present in over 140 countries. Accor hotels and other corporate units employ a staff of In 2003, Accor Group reported total sales of Euro 6.83 billion, and a gross profit of Euro 523 million, two thirds of which have been generated beyond France. Accor hotels are networked under specific brands representing a range of standards, beginning from luxury Sofitel hotels, through four- and three-star Novotel and Mercure, two-star Ibis, to economy hotels Etap Hotel and Formule 1. In the United States, Accor operates under the Red Roof Inn and Motel 6 brands. Each year, Accor opens on average 200 hotels worldwide. The Accor Group also owns a travel agency Carlsson Wagonlits Travel, a network of Accor Casinos and Lenôtre and Courtepaille restaurants. In 34 countries Accor is equally successful in offering employee and incentive programs for corporations and public institutions. In 2000, Accor and Orbis signed a general franchise agreement, by virtue of which 29 Orbis hotels will operate under Accor's international brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis. Until 2003, as many as 20 hotels were affiliated under the Sofitel, Novotel and Mercure brands. At the end of 2003, Accor held 35.58% stake in Orbis S.A. 11

14 GRUPA HOTELOWA ORBIS Grupa Hotelowa Orbis obejmuje 65 hoteli w 30 miastach wpolsce oraz 1 hotel na Litwie. Nale do niej hotele spółki Orbis S.A. oraz jej spółki zale nej Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. to najwi ksza w Polsce spółka hotelarska, zatrudniaj ca około 5600 osób, operuj ca sieci 55 hoteli (10 tys. pokoi) w 29 najwa niejszych miastach i miejscowo- ciach wypoczynkowych w Polsce, oferuj cych kompleksow obsług ruchu biznesowego oraz turystycznego. W sieci hoteli spółki Hekon, zatrudniaj cej około 400 osób, znajduje si 11 hoteli (1,5 tys. pokoi) zlokalizowanych w7 miastach w Polsce oraz w Wilnie na Litwie. Sieć Grupy Hotelowej Orbis składa si z hoteli marek: Sofitel (1), Novotel (13), Mercure (8), Holiday Inn (1), Orbis Hotels (35) oraz Ibis (8). Najwi ksz grup hoteli stanowi hotele trzy- i dwugwiazdkowe. W sieci znajduje si równie sze ć hoteli czterogwiazdkowych oraz jeden hotel pi ciogwiazdkowy Sofitel Victoria wwarszawie. Wi kszo ć hoteli Grupy jest zlokalizowana w miastach, cz ć hoteli znajduje si w znanych miejscowo ciach wypoczynkowych. ORBIS HOTEL GROUP The Orbis Hotel Group comprises 65 hotels located in 30 cities throughout Poland and 1 hotel in Lithuania. The Group incorporates hotels of the Orbis S.A. Company and of its subsidiary, Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. is Poland's largest hotel group, employing approx persons and operating a network of 55 hotels (10 thousand rooms) in 29 cities and holiday resorts in the country, offering complex services to business and tourist traffic. The hotel network of the Hekon Company, employing approx. 400 persons, comprises 11 hotels (1,5 thousand rooms) located in 7 Polish cities and in Vilnius (Lithuania). The Orbis Hotel Group consists of the following hotel brands: Sofitel (1), Novotel (13), Mercure (8), Holiday Inn (1), Orbis Hotels (35) and Ibis (8), with 3-star and 2-star hotels constituting the most numerous group. Moreover, the network comprises six 4-star and one 5-star hotel, namely the Sofitel Victoria in Warsaw. The majority of Group's hotels are located in cities, while some are situated in well-known holiday resorts. 12% 1,5% 20% 1,5% Sofitel Orbis Hotels 12% Novotel Mercure Holiday Inn Ibis 53% Grupa Hotelowa Orbis struktura marek hotelowych Orbis Hotel Group Hotels by Brands 17% 2% 9% 5 gwiazdek 5 Star 3 gwiazdki 3 Star 4 gwiazdki 4 Star 2 gwiazdki 2 Star 72% Grupa Hotelowa Orbis struktura według standardu hoteli Orbis Hotel Group Hotels by Standard 8% miasta City miejscowo ci Resort 92% Grupa Hotelowa Orbis struktura według lokalizacji hoteli Orbis Hotel Group Hotels by Location 12

15 Z usług hoteli Orbis S.A. korzystaj go cie z całego wiata. W strukturze sprzeda y pokojonocy według kraju pochodzenia go ci przewa aj cudzoziemcy, których udział w 2003 roku wyniósł 65,1%. Udział Polaków w 2003 roku wyniósł 34,9%. Najliczniejsz grup obcokrajowców pozostaj Niemcy, których udział w sprzedanych noclegach w roku 2003 stanowił 23,1%. Orbis S.A. hotels house guests from Poland and from other countries all over world. The structure of room sales according to the country of guest's origin indicates a predominance of foreign guests who accounted for 65.1% of all the guests in Poles contributed to 34.9% of the guest mix in Germans continue to be the most numerous group of foreign visitors in Orbis hotels, with a share of 23.1% in Zmniejszył si udział go ci z USA i Kanady, z 5,1% w 2002 roku do 4,9% w 2003 roku. Licz c si grup stanowili przyjezdni ze Skandynawii (ł cznie Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia). Ich udział w latach utrzymuje si na niezmienionym poziomie, tj. 6,3%. Na dalszych miejscach z kilkuprocentowym udziałem lokuj si kraje Unii Europejskiej: Włochy (4,7%), Wielka Brytania (4,0%) i Francja (3,2%). W ród krajów spoza Europy znacz cy udział (3%) maj go cie z Izraela. The number of arrivals from USA and Canada descended from 5.1% in 2002 to 4.9% in Another numerous guest group comprises visitors from Scandinavia (Denmark, Sweden, Norway and Finland jointly). Their share remained at matching level of 6.3% in 2002 as well as in With shares below ten percent, European Union countries are placed further on the list: Italy (4.7%), Great Britain (4.0%) and France (3.2%). Among non-european countries, the largest share belongs to guests from Israel (i. e. 3%). Austria Austria 1,2 % 1,6 % Belgia Belgium 1,0 % 1,0 % Czechy i Słowacja The Czech Rep./Slovakia 0,9 % 0,8 % Francja France 3,2 % 3,0 % Hiszpania Spain 2,0 % 1,7 % Holandia The Netherlands 1,9 % 1,7 % Izrael Israel Japonia Japan 3,0 % 3,0 % 1,0 % 1,0 % Niemcy Germany Rosja/WNP Russia/CIS Szwajcaria Switzerland W gry Hungary 23,1 % 23,2 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % W. Brytania Geat Britain Włochy Italy USA i Kanada USA/Canada 4,0 % 3,9 % 4,7 % 3,9 % 4,9 % 5,1 % 6,3 % 6,3 % Skandynawia Scandinavia Pozostałe kraje Other countries Go cie hoteli Orbis S.A. wg narodowo ci w 2003 roku Guests in Orbis S.A. HotelsNationality Mix in 2003 R O C Z N Y ,1 % 5,3 % 34,9 % 35,9 % POLSKA POLAND 5% R A P O R T / A N N U A L 10% R E P O R T 15% % 25% 30% 35% 13

16 POLITYKA PERSONALNA I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Polityka personalna w 2003 roku skupiała si na monitorowaniu procesu restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia, wdra aniu przepisów wynikaj cych ze zmian w prawie pracy oraz wprowadzaniu w spółce nowych rozwi za w dziedzinie zarz dzania zasobami ludzkimi. W 2003 roku przeprowadzono pierwsz ocen roczn dyrektorów hoteli według zasad podr cznika audytu wewn trznego Focus. Wyselekcjonowano równie zast pcz kadr kierownicz, która po uko czeniu cyklu szkole Akademii Accor b dzie przygotowana do pracy w spółce na stanowiskach kierowniczych. Polityka personalna w 2003 roku była ci le zwi zana z programem szkole pracowniczych. Szkolenia prowadzone w 2003 roku przez Akademi Orbis O rodek Doskonalenia Kadr obj ły wi kszo ć grup zawodowych współce: wy sz i redni kadr kierownicz, trenerów wewn trznych i audytorów, grupy zawodowe pierwszego kontaktu z go ciem oraz pracowników gastronomii, zespoły marketingowe, informatyków, pracowników ekonomiczno-finansowych oraz słu by pracownicze i techniczne. Ł cznie w 2003 roku przeprowadzono 179 szkole dla 4027 słuchaczy. Szczególne miejsce w programie szkole zaj ły: wdra anie procedur podr cznika audytu wewn trznego Focus, wykształcenie kadry profesjonalnych audytorów, wdro enie i upowszechnienie zasad systemu okresowej oceny pracowników (SOOP), merytoryczne przygotowanie kadry trenerów wewn trznych w hotelach poprzez system treningu trenerów. Prowadzono równie szkolenia dostosowawcze w hotelach funkcjonuj cych w sieciach marek Accor oraz programy szkoleniowe Akademii Accor. W 2003 roku rozpocz to przygotowania do wdra ania w gastronomii Systemu Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP). W zwi zku z rozwojem w firmie technik informatycznych realizowany był tak- e szeroki program szkole informatycznych. Badania klimatu i kultury organizacyjnej w Orbis S.A. przeprowadzone w 2003 roku wykazały satysfakcj pracowników z pracy w sprzyjaj cej kulturze organizacyjnej oraz akceptacj systemu wynagradzania i mo liwo ci awansu na rednim poziomie. HUMAN RESOURCES AND STAFF TRAINING The personnel policy in 2003 focused on monitoring of employment restructuring and optimization process, on introducing changes in the light of amendments to labor legislation and on implementation of new solutions as regards human resources in the company. In 2003 the first assessment of hotel general managers was performed in accordance with principles outlined in the Focus internal audit manual. Also, a substitute management personnel was selected and will be prepared for future managing tasks on the basis of trainings at the Accor Academy. The personnel policy in 2003 was conducted in a tight connection to the staff training program. Training sessions run in 2003 by the Orbis Academy Staff Training Center encompassed the majority of professional groups in the Company, i.e. high-level executives, medium-level management, internal trainers and auditors, groups of guestdirect-contact professionals and staff of the food&beverage department, marketing teams, IT specialists, economic and financial staff, human resources departments and technical services. In the year 2003, a total of 179 training sessions were conducted for participants. Aspecial significance in the training program was attached to the implementation of internal audit procedures contained in the Focus manual, educating the team of professional auditors, implementation and popularization of the employee periodic assessment system (SOOP), and professional training of the internal trainers team to work in hotels as part of train-the-trainers scheme. In addition, adaptive trainings in hotels operating under Accorbranded networks as well as training programs of the Accor Academy were run. The year 2003 witnessed the launching of the preparation for implementation the Hazard Analysis Critical Point Control System (HACCP) in the food&beverage division. Moreover, a comprehensive package of IT trainings was introduced in connection with the development of information technology in the Company. Review of the climate and organizational culture in Orbis S.A. conducted in 2003 proved that employees are satisfied with work as part of a good corporate culture and accept the payroll system as well as promotion opportunities at a medium level. 14

17 AKCJONARIAT SHAREHOLDERS Akcjonariusze Orbis S.A., stan na dzie 31 grudnia 2003 r. The Orbis S.A. Shareholding Structure, as of December 31, 2003 Accor 35,58% Deutshe Bank Group 12,42% REIB Int 10,37% DB Asset Mgmts 2,05% GTC 5,00% Commercial Union 5,08% Pozostali akcjonariusze Free Float 41,92% ORBIS NA GIEŁDZIE ORBIS AT THE STOCK EXCHANGE Akcje Orbis S.A. s notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Warto ciowych, jej notowania wchodz w skład WIG 20. Prowadzony jest równie sponsorowany program GDR-ów. W 2003 roku kurs akcji Orbis S.A. utrzymywał si na poziomie 14,90 29,60 zł. Rozpi to ć pomi dzy notowaniem najwy szym i najni szym wyniosła 14,70 zł, co stanowiło 98,7% ceny najni szej. W przewa aj cej cz ci 2003 roku wyst powała dodatnia korelacja mi dzy indeksem WIG-20 i kursem akcji spółki. redni obrót dzienny walorami Orbis S.A. wynosił w 2003 roku sztuk. W 2003 roku spółka po raz drugi z rz du wypłaciła akcjonariuszom dywidend. Na jedn akcj przypadło 0,34 zł. Orbis S.A. przeznaczył na ten cel ok. 15,6 mln zł, tj. 50,4% wyniku netto za 2002 rok. Zgodnie z uchwałami Rady Giełdy Papierów Warto ciowych wwarszawie Orbis S.A. w 2003 roku zło ył tzw. pierwsze o wiadczenie dotycz ce przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego. O wiadczenie zostało przyj te przez Rad Nadzorcz oraz przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Orbis S.A. shares are listed on the Warsaw Stock Exchange, while its quotations are incorporated in the WIG 20 index. Furthermore, asponsored GDR program is run on Orbis stocks. In 2003, the Company's share prices fluctuated between PLN and PLN The spread between the highest and the lowest price equaled PLN 14.70, that is 98.7% of the lowest quotation. Throughout the greater part of 2003, the performance of the WIG-20 index and of the Orbis S.A. share prices have been positively correlated. The average daily trading volume in Orbis shares in 2003 equaled shares. The year 2003 was the second year in a row during which the company distributed dividend of PLN 0.34 per share to its shareholders. Orbis S.A. allotted around PLN 15.6 million for this purpose, i. e. 50.4% of the net profit for Acting in compliance with the resolutions of the Board of the Stock Exchange in Warsaw, Orbis S.A. filed the so-called first statement related to the observance of the principles of corporate governance in the Company. The statement was acknowledged by the Supervisory Board and by the General Assembly of Orbis S.A. Shareholders Notowania akcji Orbis S.A. na tle WIG-20 w 2002 roku Orbis S.A. Share Performance Compared to WIG-20 in IV VII X

18 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2003 HOTELS MARKET IN POLAND 2003 WYNIKI DZIAŁALNO CI HOTELOWEJ PERFORMANCE IN THE HOTEL DIVISION WYNKI GASTRONOMII PERFORMANCE IN THE FOOD & BEVERAGE DIVISION 16

19

20 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2003 HOTELS MARKET IN POLAND 2003 Sprzeda usług hotelowych w Polsce jest uzale niona od wielko ci popytu ze strony go ci zagranicznych oraz ze strony Polaków, a tak e od tempa rozwoju bazy hotelowej w naszym kraju. Dlatego w 2003 roku na jej poziom wpłyn ły nast puj ce czynniki: Konkurencja na rynku hotelowym w Polsce to najwa niejsze zjawisko ograniczaj ce przychody hoteli. Rosn ca od kilku lat liczba hoteli wywołuje stał presj na obni anie cen noclegów i gastronomii hotelowej. W 2003 roku zjawisko konkurencji dotyczyło wi kszo ci lokalizacji, a szczególnie Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Wzrost gospodarczy w Polsce to czynnik pozytywnie wpływaj cy na liczb sprzedanych pokojonocy. W 2003 roku przyrost PKB w Polsce wyniósł 3,7%, a jego dynamika wzrastała z kwartału na kwartał. Hotele Orbis S.A. odnotowały w 2003 roku zwi kszon sprzeda pokojonocy klientom biznesowym w porównaniu z 2002 rokiem. Mi dzynarodowa sytuacja geopolityczna jest najwa niejszym czynnikiem determinuj cym ogólny poziom aktywno ci turystycznej na wiecie. W 2003 roku sytuacja w Iraku oraz prowadzona na całym wiecie wojna z terroryzmem, jak równie epidemia SARS powa nie ograniczyły dalekie podró e lotnicze. W 2003 roku hotele Orbis S.A. odnotowały spadek przyjazdów go ci z USA, Kanady i Japonii. Kurs euro do złotego w drugim półroczu 2003 roku był silny i pozwalał na realizowanie wy szych cen złotówkowych whotelach publikuj cych ceny w euro oraz w segmencie zagranicznej turystyki przyjazdowej. Dlatego, pomimo silnej konkurencji, hotele Orbis S.A. jednak osi gn ły niewielki wzrost redniej ceny za jeden sprzedany pokój (ADR). Europa to region, z którego przyje d a najwi cej go ci do hoteli Orbis S.A. Dlatego kondycja gospodarcza krajów Unii Europejskiej, a szczególnie Republiki Federalnej Niemiec, jest bardzo wa na dla sprzeda y usług hotelowych. W 2003 roku został odnotowany niewielki wzrost liczby pokojonocy wykorzystanych przez go ci z tego regionu w hotelach Orbis S.A. Sales of hotel services in Poland depend on the volume of demand by foreign incoming guests and Poles as well as on the pace of growth of hotel properties in our country. In 2003, hotels' sales have been shaped by the following factors: Competition on the hotel market in Poland is a major phenomenon restraining hotels' revenues. The number of hotels that has been growing in the last few years now yields a steady pressure on room rate and food&beverage price cutbacks. In 2003, most locations, above all Warsaw, Kraków and Wroclaw, were affected by strong competition. Economic growth in Poland has positively affected the number of rooms sold. In 2003, the GDP grew by 3.7%, while its dynamics has been on the rise from quarter to quarter. In as opposed to Orbis S.A. hotels reported increased sales to corporate customers. International geopolitical situation is the major factor that shapes the overall volume of tourist traffic worldwide. The military operation in Iraq and the worldwide fight against terrorism as well as the SARS epidemics have seriously limited air traffic to far-off locations. In 2003 Orbis S.A. hotels reported decline in the number of guests arriving from United States, Canada and Japan. The rate of exchange of the Euro remained strong against the Polish zloty in the second half of 2003 and allowed hotels quoting their rates in Euro to generate higher rates in Polish zloty. The same phenomenon occurred in the segment of foreign incoming traffic. Therefore, even in the face of fierce competition, Orbis S.A. hotels have nonetheless reported a minor increase in the Average Daily Rate (ADR). Europe is a region where most of Orbis S.A. hotel guests come from. Therefore, the recovering business environment in the EU Member States, particularly in Germany, is of substantial bearing for hotel turnovers. In 2003, the number of rooms purchased by guests of Orbis S.A. hotels arriving from that region picked up slightly. Udział w liczbie pokoi dost pnych Share in the Number of Rooms Available Udział hoteli Orbis S.A. w rynku w 2003 roku The Fair Share of Orbis S.A. Hotels in 2003 Warszawa Kraków Pozna Trójmiasto Wrocław Katowice 40,9% 26,9% 61,4% 57,3% 34,9% 70,2% 18

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo