List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board..."

Transkrypt

1 R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T

2

3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa President s Letter Zarz d Management Board Rada Nadzorcza Supervisory Board Mapa hoteli Map of Hotels Rok 2003 w liczbach Year 2003 in Highlights Orbis Orbis Accor inwestor strategiczny Accor - Orbis Strategic Investor Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group Polityka personalna i szkolenia pracowników Human Resources and Staff Training Akcjonariat Shareholders Orbis na giełdzie Orbis at the Stock Exchange Rynek hotelowy w Polsce Hotels Market in Poland Wyniki działalno ci hotelowej Performance in the Hotel Division Inwestycje informatyczne IT Investments Organizacja sprzeda y Sales Organization Promocja i reklama Promotion and Advertising Restrukturyzacja i kontrola kosztów Cost Control & Restructuring Wyniki finansowe Orbis S.A Financial Results of Orbis S.A Opinia niezale nego biegłego rewidenta & Sprawozdania finansowe Independent Certified Auditor's Opinion and Financial Statements Grupa kapitałowa Orbis The Orbis Group Spółki grupy kapitałowej Orbis Orbis Group Companies Wyniki finansowe grupy kapitałowej Orbis Financial Results of the Orbis Group Opinia niezale nego biegłego rewidenta & Skonsolidowane sprawozdania finansowe Independent Certified Auditor's Opinion and Consolidated Financial Statements Lista teleadresowa hoteli Orbis S.A Directory of Orbis S.A. Hotels Wyniki gastronomii Performance in the Food & Beverage Division..... Modernizacja i rozwój Refurbishment and Development Zakup spółki Hekon Hotele Ekonomiczne Acquisition of the Company Hekon Hotele Ekonomiczne

4 S L I S T P R E Z E S A zanowni Pa stwo! Transakcja zakupu akcji spółki hotelarskiej Hekon nale cej do Accor była najwa niejszym wydarzeniem minionego roku w naszej spółce. Od 2003 roku Orbis S.A. ma w swojej sieci 65 hoteli, a w perspektywie kolejnych lat stopniow rozbudow grupy. Ta transakcja stanowi wa ny etap w realizacji strategii naszej spółki, której podstawowym celem od debiutu giełdowego w 1997 roku jest przede wszystkim osi gni cie i utrzymanie pozycji lidera na rynku hotelowym w Polsce. Kupuj c hotele Accor, nie tylko zdystansowali my konkurentów pod wzgl dem liczby posiadanych hoteli, ale przede wszystkim przej li my obiekty, które stanowiły najwi ksz konkurencj dla Orbis S.A. Bior c pod uwag wci rosn c liczb hoteli w Polsce, powi kszenie grupy o najbardziej rozwini t w kraju sieć hoteli ekonomicznych stawia Grup Hotelow Orbis na pierwszym miejscu pod wzgl dem zró nicowania idost pno ci usług hotelarskich w Polsce. Miniony rok przyniósł polskiej gospodarce stopniowe przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Jednocze nie przez cały rok towarzyszyły nam otwarcia nowych hoteli, a hotele otwarte rok wcze niej coraz aktywniej poszukiwały klientów. Ze strony go ci zagranicznych popyt na usługi hotelowe był znacznie ograniczony przede wszystkim przez działania wojenne prowadzone w Iraku oraz epidemi SARS, a nast pnie przez prowadzon na całym wiecie walk z terroryzmem, co powodowało powa ne utrudnienia w ruchu turystycznym. Wrezultacie mamy za sob kolejny rok intensywnej rywalizacji w ród hotelarzy, która opierała si nie tylko na jako ci produktu, ale przede wszystkim na obni aniu cen. W tych wymagaj cych warunkach skutecznie kontynuowali my redukcj kosztów, przede wszystkim w dalszym ci gu ograniczaj c zatrudnienie w spółce, a tak e zmniejszaj c inne koszty operacyjne. Podsumowuj c, na koniec 2003 roku mo emy pochwalić si ponad 100-proc. wzrostem zysku operacyjnego i 43-proc. wzrostem zysku netto, który osi gn li my przy 5-proc. spadku przychodów ze sprzeda y. Nale y równie zaznaczyć, i wysoki kurs euro do złotego pozwolił nam nieznacznie poprawić redni cen za pokój w porównaniu z rokiem Program inwestycyjny, oprócz zakupu spółki hotelarskiej Accor, był skoncentrowany na modernizacji wybranych hoteli oraz rozwijaniu systemów informatycznych wspomagaj cych sprzeda i zarz dzanie spółk. Orbis S.A. rezygnuje z przedsi wzi ć spoza bran y hotelarskiej, dlatego sprzedali my nasze udziały w spółce PolCard S.A., reinwestuj c uzyskane rodki w rozwój działalno- ci hotelowej. Stopniowo powi kszamy grup naszych hoteli funkcjonuj cych w sieci marek Accor: Sofitel, Novotel i Mercure, która w 2003 roku obejmowała 20 hoteli w 12 miastach w Polsce. Staramy si umocnić zaufanie akcjonariuszy do spółki, dlatego w 2003 roku po raz kolejny wypłacili my dywidend, przeznaczaj c na ten cel podobn kwot, jak w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami giełdowymi i na rzecz dobrego wizerunku spółki wykonali my prac nad wprowadzeniem ładu korporacyjnego. Dostosowali my przepisy wewn trzne spółki do kodeksu Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, a w opublikowanym przez nas o wiadczeniu znajduje si dokładny komentarz do Dobrych Praktyk zgodnie ze stanem faktycznym istniej cym w Orbis S.A. Zzadowoleniem przyj li my równie nagrod Byka i nied wiedzia dla Orbisu przyznan przez Gazet Giełdy Parkiet w kategorii spółka o najwy szych standardach ładu korporacyjnego. Czytaj c w uzasadnieniu nominacji, e Orbis jest przyk adem spó ki, która potrafi sprawnie i z korzyêcià dla wszystkich rozwiàzywaç konflikty w akcjonariacie, uznajemy, i przyznana nagroda jest dowodem zaufania opinii publicznej i inwestorów do praktyki korporacyjnej funkcjonuj cej w naszej spółce. Wakcjonariacie spółki znajduj si polskie i zagraniczne instytucje finansowe oraz inwestorzy indywidualni, a akcje naszej spółki nale ały do ch tnie kupowanych walorów na przestrzeni całego roku. Zainteresowanie akcjami Orbis S.A. to dowód zaufania, za który pragn zło yć szczere wyrazy podzi kowania dla wszystkich naszych Akcjonariuszy. Dzi kuj Pracownikom za kolejny rok pracy w Orbis S.A. Codzienna praca na rzecz naszej spółki jest Pa stwa najwa niejszym wkładem w wyniki osi gane przez Orbis S.A. dzisiaj oraz jest podstaw sukcesów, które b dziemy osi gać jutro. Pragn gor co podzi kować Go ciom, którzy korzystaj c z naszych usług najlepiej nagradzaj nasz prac i potwierdzaj, e hotele Orbis S.A. s przyjemnym i wygodnym miejscem do pracy, nauki oraz do wypoczynku. Naszym zadaniem na dzi jest wi c doło enie wszelkich stara, aby przyje d ali Pa stwo do nas jak najcz ciej. Zpowa aniem, Maciej Grelowski Prezes Zarz du 2

5 P R E S I D E N T S L E T T E R L adies and Gentlemen Acquisition of shares in the hotel company Hekon belonging to Accor was the highlight of the past year for our Company. Since 2003, Orbis S.A. has 65 hotels in its network and looks forward to a progressive expansion of the group over the forthcoming years. The share acquisition transaction is a vital phase in implementing the strategy of our Company, which since its debut at the stock exchange in 1997, has been focused at attainment and sustenance of its leading position on the Polish hotel market. As a result of acquiring these hotels from Accor, we have not only left our competitors far behind in terms of the number of hotels in our network, but we have also taken-over hotels which constituted the most important competitors of Orbis hotels. Considering the growing number of hotels in Poland, expansion of our chain to include the most developed network of economy hotels in the country ranks the Orbis Hotel Group first in terms of diversity and availability of hotel services in Poland. The past year brought a steady acceleration of economic growth in Poland. At the same time, we have witnessed new openings throughout the year, whilst hotels which opened in the previous year have intensified their efforts at attracting customers. As regards to foreign incoming traffic, the demand for hotel services has been restrained to a great extent mainly on account of military operation in Iraq and the SARS epidemics as well as the fight against terrorism waged on a global scale, which caused serious detours in tourist traffic. Hence, the past year was a year of fierce competition amongst hoteliers, based not only on the quality of the product, but entailing rate cuts as well. Under these demanding circumstances, we have continued effective cost cutback efforts, above all by way of steady reduction of employment in the Company, as well as by trimming down other operating expenses. In brief, our efforts brought agrowth of the operating profit by more than 100% and of the net profit by 43% at the end of the year 2003 despite 5% decline in sales revenues. Another factor worthy of note is the high rate of exchange of the Euro against the Polish zloty which allowed a slight improvement in the Average Daily Rate per room as compared with the year Apart from the acquisition of Accor's hotel company, the investment program focused on the upgrading of selected hotels and developing IT systems in support of sales and management through out the Company. Orbis S.A. withdrew from exposure in projects outside the scope of the hotel industry, therefore, we have disposed of our shares in the company PolCard S.A. and reinvested the proceeds from this sale into development of the hotel operations. We are progressively expanding the number of our hotels operating under Accor brands such as Sofitel, Novotel and Mercure, which in 2003 added up to 20 hotels in 12 cities in Poland. We take care to reinforce shareholders' trust in the Company. Therefore, in 2003 we have once again paid out the dividend and allotted for this purpose an amount corresponding to that distributed by way of dividend in Acting pursuant to stock exchange regulations and aiming at enhancing the good image of our company, we have engaged in implementing the principles of corporate governance. We have adjusted the internal regulations binding in the Company to comply with the Code of Best Practice in Public Companies. The statement which we have published contains a detailed commentary to Best Practices which conforms with the state of facts in Orbis S.A. With satisfaction we have accepted the Bull and Bear award granted to Orbis by the stock exchange bulletin Parkiet in the category of company with the highest standard of corporate governance. Having read the underlying grounds for the nomination which state that Orbis is an example of a company that can efficiently resolve conflicts amongst shareholders to the benefit of all, we have acknowledged that this award is a proof of public and investor confidence in corporate practices abided by in our Company. The group of Company's shareholders includes Polish and foreign financial institutions and private investors, while shares in our company have been amongst stocks most willingly bought throughout the year. Interest in Orbis S.A. shares is an evidence of trust, for which I would like to sincerely thank all our Shareholders. Iwould like to show sincere appreciation to the Employees for another year of their work in Orbis S.A. Your daily effort for the benefit of our Company is the most important contribution to the performance of Orbis S.A. today and the basis for our Company's success in the forthcoming years. Iwould like to express my earnest gratitude to the Guests of our hotels, whose presence is the greatest appreciation of our work and the best proof that Orbis S.A. hotels are enjoyable and comfortable place for work, study and leisure. Hence, our present task is to ensure that our Guests visit us as often as possible. Yours sincerely Maciej Grelowski President 3

6 Z A R Z D M A N A G E M E N T B O A R D MACIEJ GRELOWSKI prezes zarz du, dyrektor generalny President, Chief Execiutive Officer YANNICK ROUVRAIS członek zarz du Member of the Management Board KRZYSZTOF GERULA wiceprezes zarz du, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich Vice-President of the Management Board Director of Marketing and Investor Relations ANDRZEJ SZUŁDRZY SKI wiceprezes zarz du, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Vice-President of the Management Board Financial Director ALAIN BILLY członek zarz du (od dnia roku) Member of the Management Board (from August 5, 2003) LAURENT PICHERAL członek zarz du (do dnia roku) Member of the Management Board (until September 23, 2003) IRENEUSZ W GŁOWSKI wiceprezes zarz du, dyrektor ds. rozwoju Vice-President of the Management Board Development Director R A D A N A D Z O R C Z A S U P E R V I S O R Y B O A R D Rada Nadzorcza V kadencji obradowała w 2003 roku w nast puj cym składzie: In 2003 the Supervisory Board presided in the following composition during its 5 th term in office: JEAN PHILIPPE SAVOYE przewodnicz cy Chairman ELI ALROY, WOJCIECH CIESIELSKI, SABINA CZEPIELINDA, JUSTIN CHUTER (od 26 czerwca do 17 grudnia 2003 roku) (from June 26, 2003 until December 17, 2003) WANDA DUTKOWSKA, MICHAEL HARVEY, CLAUDE MOSCHENI (od 17 grudnia 2003 roku) (from December 17, 2003) DAVID NETSER wiceprzewodnicz cy Vice-Chairman (do 26 czerwca 2003 roku) (until June 26, 2003) JANUSZ RO D Y SKI, ANDRZEJ SAJA, DAVID VELY (do 17 grudnia 2003 roku) (until December 17, 2003) CHRISTOPHER VOUTSINAS (od 17 grudnia 2003 roku) (from December 17, 2003) 4

7

8 GRUPA HOTELOWA ORBIS TO TERAZ SIEĆ 65 HOTELI W 30 MIASTACH W POLSCE ORAZ 1 HOTEL NA LITWIE ORBIS HOTEL GROUP IS NOW A CHAIN OF 65 HOTELS IN 30 CITIES IN POLAND AND 1 HOTEL IN LITHUANIA Sopot Gdynia Gda sk Kołobrzeg Olsztyn Mr gowo Szczecin Bydgoszcz Toru Pozna Płock Warszawa Zielona Góra Kalisz Łód Wrocław Jelenia Góra Karpacz Opole Cz stochowa Lublin Sosnowiec Katowice Zabrze Bielsko-Biała Kraków Zamo ć Cieszyn Zakopane Nowy S cz 6

9 R O K W L I C Z B A C H * Przychody ze sprzeda y Zysk operacyjny brutto z działalno ci hotelowej 575,1 mln zł 178,9 mln zł Mar a operacyjna brutto działalno ci hotelowej 31,4% Zysk netto Dywidenda na jedn akcj Zadłu enie Warto ć aktywów na koniec roku 44,5 mln zł 0,34 zł 416,0 mln zł 1777,5 mln zł Frekwencja w hotelach 44,0% rednia cena za jeden sprzedany pokój (ADR) Przychód na jeden dost pny pokój (RevPAR) Nakłady inwestycyjne Spadek zatrudnienia** Koszt programu restrukturyzacji zatrudnienia 210,8 zł 92,7 zł 132,0 mln zł 16% do 5616 etatów 8,1 mln zł Y E A R H I G H L I G H T S * Sales Revenues Gross Operating Profit in Hotels Division PLN mn PLN mn Gross Operating Margin in Hotels Division 31.4% Net Profit PLN 44.5 mn Dividend per Share PLN 0.34 Total Borrowings Asset Value at Year End PLN mn PLN 1,777.5 mn Occupancy Rate 44.0 % Average Daily Rate (ADR) PLN Revenue per Available Room (RevPAR) PLN 92.7 Capital Expenditure Employment Fell by** Employment Restructuring Program Cost PLN mn -16% to 5616 full time basis PLN 8.1 mn * Dane dotycz spółki Orbis S.A. Results of the Orbis S.A. Company ** rednie zatrudnienie w Orbis S.A. w 2003 Average employment in Orbis S.A. in

10 ORBIS ORBIS ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY ACCOR-ORBIS STRATEGIC INVESTOR GRUPA HOTELOWA ORBIS ORBIS HOTEL GROUP POLITYKA PERSONALNA I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW HUMAN RESOURCES AND STAFF TRAINING AKCJONARIAT SHAREHOLDERS ORBIS NA GIEŁDZIE ORBIS AT THE STOCK EXCHANGE 8

11

12 ORBIS Powstaje Polskie Biuro Podró y Orbis we Lwowie okno na Êwiat dla nowo odrodzonego paƒstwa polskiego 1930 Orbis jest w dziesi tce najlepszych biur podró y na wiecie 1933 Siedziba biura zostaje przeniesiona do Warszawy 1939 Orbis zatrudnia 500 osób i dysponuje 155 oddziałami w kraju i za granic oraz 4 hotelami 1947 Orbis zostaje przekształcony w Przedsi biorstwo Pa stwowe Orbis, które rozpoczyna rozbudow krajowej sieci hotelowej oraz wiadczy usługi podró nicze i transportowe 1990 Sieć hoteli Orbis obejmuje 53 hotele wpolsce 1991 Orbis zostaje przekształcony w jednoosobow spółk skarbu pa stwa 1993 Rozpoczyna si program restrukturyzacji spółki. Wyodr bnione zostaj spółki Polskie Biuro Podró y Orbis Travel oraz Orbis Transport 1997 Orbis zajmuje 47 miejsce w rankingu sieci hotelarskich na wiecie i jest najwi ksz sieci hoteli w Europie Centralnej i Wschodniej. Akcje spółki debiutuj na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie 1999 Skarb pa stwa zmniejsza swój udział wakcjonariacie Orbisu do poni ej 50% 2000 Accor, trzecia grupa hotelowa wiata, zostaje inwestorem strategicznym Orbis. Spółki podpisuj Generaln Umow Franchisingow 2003 Orbis przejmuje inwestycje hotelowe Accor wpolsce Orbis S.A. nale y do IH&RA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji. Jest równie członkiem lub członkiem wspieraj cym wielu polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych i społecznych. Szczególne miejsce na tej li cie zajmuje sponsorowanie Centralnego Klubu Olimpijczyka, którego siedziba znajduje si w hotelu Grand wwarszawie. Hotele Orbis S.A. s miejscem wielu wa nych wydarze : od tych w skali mi dzynarodowej i krajowej do tych w skali lokalnej. W wielu z nich spółka lub poszczególne hotele uczestnicz równie jako partnerzy i sponsorzy. Nasza współpraca przy organizacji akcji, wydarze kulturalnych, społecznych i sportowych jest nagradzana podzi kowaniami i wyró nieniami. Dla wielu Polaków hotele Orbis S.A. s równie stałym miejscem organizowania wa nych uroczysto ci rodzinnych. ORBIS The travel office Polskie Biuro Podró y Orbis is incorporated in Lvov to be the window of the reestablished state of Poland onto the world Orbis ranks amongst the top ten travel offices worldwide Corporate headquarters are moved to Warsaw Orbis employs a staff of 500, has 155 branches in the country and abroad and owns 4 hotels Orbis is transformed into the state-owned enterprise Przedsi biorstwo Pa stwowe Orbis, which begins to expand the national hotel network and renders travel and transportation services The network of Orbis hotels encompasses 53 hotels in Poland Orbis undergoes transformation into a State Treasury-owned joint stock company The corporate restructuring program sets off and two companies are spun off from the company's structure: Polskie Biuro Podró y - Orbis Travel and Orbis Transport Orbis ranks 47 in the worldwide ranking of hotel networks and becomes the largest hotel network in the Central and Eastern Europe. Its shares are floated on the Warsaw Stock Exchange The State Treasury reduces its stake in the Orbis shareholding structure to less than 50% Accor, a third hotel network in the world, becomes Orbis' strategic investor. The companies enter into the General Franchise Agreement Orbis takes-over Accor s hotel properties in Poland. Orbis S.A. is a member IH&RA International Hotels and Restaurants Association. We are also a member or supporting member of many Polish and foreign economic and social organizations. The patronage over the Central Olympics Club seated in the Grand Hotel in Warsaw is of particular importance. Orbis hotels serve as a venue for many important gatherings, both international, national as well as local. The company as a whole or individual hotels take part in countless events as sponsors or partners. Orbis' cooperation in organization of cultural, social and sports events has often been appreciated by expressions of gratitude or distinctions. Many Poles also consider Orbis S.A. an excellent setting for their important family celebrations. 10

13 Jako ć usług wiadczonych w hotelach jest bardzo wa na w Orbis S.A. Dlatego wysokie miejsca zajmowane przez hotele w rankingach oraz otrzymywane certyfikaty i dyplomy przynosz du satysfakcj całej spółce. Ciesz równie nagrody otrzymywane przez naszych mistrzów kuchni podczas krajowych i zagranicznych konkursów i festiwali wiadcz ce o wysokich walorach naszej gastronomii. The quality of service rendered by hotels is of prime value in Orbis S.A. Therefore, top rankings attained by hotels as well as diplomas and certificates are a source of great satisfaction for the entire company. In addition, awards won by our chefs in national and international contests and festivals demonstrate high quality of our cuisine. ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY Accor jest jedn z najwi kszych mi dzynarodowych grup wdziedzinie turystyki, biur podró y i usług dla przedsi biorstw oraz europejskim liderem na rynku hotelowym. Sieć hoteli i usług Accor obejmuje 140 krajów. W hotelach oraz poza nimi grupa zatrudnia pracowników. W 2003 roku przychody ze sprzeda y całej grupy wyniosły 6,83 mld euro, a zysk brutto 523 mln euro. Dwie trzecie tych warto ci zostały wypracowane poza Francj. Hotele Accor s zgrupowane w sieciach poszczególnych marek reprezentuj cych ró ne standardy: od luksusowego Sofitela, przez cztero- i trzygwiazdkowe Novotele i Mercure, po dwugwiazdkowe Ibisy i hotele ekonomiczne Etap Hotel i Formule 1. W Stanach Zjednoczonych obecne s marki Red Roof Inn oraz Motel 6. Ka dego roku Accor otwiera rednio 200 hoteli na całym wiecie. Do Grupy Accor nale równie biuro podró y Carlsson Wagonlits Travel, sieć kasyn Accor Casions oraz restauracji Lenôtre i Courtepaille. Accor w 34 krajach z sukcesem oferuje równie programy pracownicze i motywacyjne dla przedsi biorstw i instytucji publicznych. W 2000 roku Accor i Orbis podpisały Generaln Umow Franchisingow, na podstawie której 29 hoteli Orbis b dzie funkcjonować w ramach mi dzynarodowych sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Do 2003 roku ł cznie 20 hoteli Orbis S.A. zostało wprowadzonych do sieci marek Sofitel, Novotel i Mercure. Na koniec roku 2003 Accor posiadał 35,58% akcji Orbis S.A. ACCOR - ORBIS STRATEGIC INVESTOR Accor is one of the largest international groups in the field of tourism, travel agencies & corporate services and a leader at the European hotel market. Its hotel and service networks are present in over 140 countries. Accor hotels and other corporate units employ a staff of In 2003, Accor Group reported total sales of Euro 6.83 billion, and a gross profit of Euro 523 million, two thirds of which have been generated beyond France. Accor hotels are networked under specific brands representing a range of standards, beginning from luxury Sofitel hotels, through four- and three-star Novotel and Mercure, two-star Ibis, to economy hotels Etap Hotel and Formule 1. In the United States, Accor operates under the Red Roof Inn and Motel 6 brands. Each year, Accor opens on average 200 hotels worldwide. The Accor Group also owns a travel agency Carlsson Wagonlits Travel, a network of Accor Casinos and Lenôtre and Courtepaille restaurants. In 34 countries Accor is equally successful in offering employee and incentive programs for corporations and public institutions. In 2000, Accor and Orbis signed a general franchise agreement, by virtue of which 29 Orbis hotels will operate under Accor's international brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis. Until 2003, as many as 20 hotels were affiliated under the Sofitel, Novotel and Mercure brands. At the end of 2003, Accor held 35.58% stake in Orbis S.A. 11

14 GRUPA HOTELOWA ORBIS Grupa Hotelowa Orbis obejmuje 65 hoteli w 30 miastach wpolsce oraz 1 hotel na Litwie. Nale do niej hotele spółki Orbis S.A. oraz jej spółki zale nej Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. to najwi ksza w Polsce spółka hotelarska, zatrudniaj ca około 5600 osób, operuj ca sieci 55 hoteli (10 tys. pokoi) w 29 najwa niejszych miastach i miejscowo- ciach wypoczynkowych w Polsce, oferuj cych kompleksow obsług ruchu biznesowego oraz turystycznego. W sieci hoteli spółki Hekon, zatrudniaj cej około 400 osób, znajduje si 11 hoteli (1,5 tys. pokoi) zlokalizowanych w7 miastach w Polsce oraz w Wilnie na Litwie. Sieć Grupy Hotelowej Orbis składa si z hoteli marek: Sofitel (1), Novotel (13), Mercure (8), Holiday Inn (1), Orbis Hotels (35) oraz Ibis (8). Najwi ksz grup hoteli stanowi hotele trzy- i dwugwiazdkowe. W sieci znajduje si równie sze ć hoteli czterogwiazdkowych oraz jeden hotel pi ciogwiazdkowy Sofitel Victoria wwarszawie. Wi kszo ć hoteli Grupy jest zlokalizowana w miastach, cz ć hoteli znajduje si w znanych miejscowo ciach wypoczynkowych. ORBIS HOTEL GROUP The Orbis Hotel Group comprises 65 hotels located in 30 cities throughout Poland and 1 hotel in Lithuania. The Group incorporates hotels of the Orbis S.A. Company and of its subsidiary, Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. is Poland's largest hotel group, employing approx persons and operating a network of 55 hotels (10 thousand rooms) in 29 cities and holiday resorts in the country, offering complex services to business and tourist traffic. The hotel network of the Hekon Company, employing approx. 400 persons, comprises 11 hotels (1,5 thousand rooms) located in 7 Polish cities and in Vilnius (Lithuania). The Orbis Hotel Group consists of the following hotel brands: Sofitel (1), Novotel (13), Mercure (8), Holiday Inn (1), Orbis Hotels (35) and Ibis (8), with 3-star and 2-star hotels constituting the most numerous group. Moreover, the network comprises six 4-star and one 5-star hotel, namely the Sofitel Victoria in Warsaw. The majority of Group's hotels are located in cities, while some are situated in well-known holiday resorts. 12% 1,5% 20% 1,5% Sofitel Orbis Hotels 12% Novotel Mercure Holiday Inn Ibis 53% Grupa Hotelowa Orbis struktura marek hotelowych Orbis Hotel Group Hotels by Brands 17% 2% 9% 5 gwiazdek 5 Star 3 gwiazdki 3 Star 4 gwiazdki 4 Star 2 gwiazdki 2 Star 72% Grupa Hotelowa Orbis struktura według standardu hoteli Orbis Hotel Group Hotels by Standard 8% miasta City miejscowo ci Resort 92% Grupa Hotelowa Orbis struktura według lokalizacji hoteli Orbis Hotel Group Hotels by Location 12

15 Z usług hoteli Orbis S.A. korzystaj go cie z całego wiata. W strukturze sprzeda y pokojonocy według kraju pochodzenia go ci przewa aj cudzoziemcy, których udział w 2003 roku wyniósł 65,1%. Udział Polaków w 2003 roku wyniósł 34,9%. Najliczniejsz grup obcokrajowców pozostaj Niemcy, których udział w sprzedanych noclegach w roku 2003 stanowił 23,1%. Orbis S.A. hotels house guests from Poland and from other countries all over world. The structure of room sales according to the country of guest's origin indicates a predominance of foreign guests who accounted for 65.1% of all the guests in Poles contributed to 34.9% of the guest mix in Germans continue to be the most numerous group of foreign visitors in Orbis hotels, with a share of 23.1% in Zmniejszył si udział go ci z USA i Kanady, z 5,1% w 2002 roku do 4,9% w 2003 roku. Licz c si grup stanowili przyjezdni ze Skandynawii (ł cznie Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia). Ich udział w latach utrzymuje si na niezmienionym poziomie, tj. 6,3%. Na dalszych miejscach z kilkuprocentowym udziałem lokuj si kraje Unii Europejskiej: Włochy (4,7%), Wielka Brytania (4,0%) i Francja (3,2%). W ród krajów spoza Europy znacz cy udział (3%) maj go cie z Izraela. The number of arrivals from USA and Canada descended from 5.1% in 2002 to 4.9% in Another numerous guest group comprises visitors from Scandinavia (Denmark, Sweden, Norway and Finland jointly). Their share remained at matching level of 6.3% in 2002 as well as in With shares below ten percent, European Union countries are placed further on the list: Italy (4.7%), Great Britain (4.0%) and France (3.2%). Among non-european countries, the largest share belongs to guests from Israel (i. e. 3%). Austria Austria 1,2 % 1,6 % Belgia Belgium 1,0 % 1,0 % Czechy i Słowacja The Czech Rep./Slovakia 0,9 % 0,8 % Francja France 3,2 % 3,0 % Hiszpania Spain 2,0 % 1,7 % Holandia The Netherlands 1,9 % 1,7 % Izrael Israel Japonia Japan 3,0 % 3,0 % 1,0 % 1,0 % Niemcy Germany Rosja/WNP Russia/CIS Szwajcaria Switzerland W gry Hungary 23,1 % 23,2 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % W. Brytania Geat Britain Włochy Italy USA i Kanada USA/Canada 4,0 % 3,9 % 4,7 % 3,9 % 4,9 % 5,1 % 6,3 % 6,3 % Skandynawia Scandinavia Pozostałe kraje Other countries Go cie hoteli Orbis S.A. wg narodowo ci w 2003 roku Guests in Orbis S.A. HotelsNationality Mix in 2003 R O C Z N Y ,1 % 5,3 % 34,9 % 35,9 % POLSKA POLAND 5% R A P O R T / A N N U A L 10% R E P O R T 15% % 25% 30% 35% 13

16 POLITYKA PERSONALNA I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Polityka personalna w 2003 roku skupiała si na monitorowaniu procesu restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia, wdra aniu przepisów wynikaj cych ze zmian w prawie pracy oraz wprowadzaniu w spółce nowych rozwi za w dziedzinie zarz dzania zasobami ludzkimi. W 2003 roku przeprowadzono pierwsz ocen roczn dyrektorów hoteli według zasad podr cznika audytu wewn trznego Focus. Wyselekcjonowano równie zast pcz kadr kierownicz, która po uko czeniu cyklu szkole Akademii Accor b dzie przygotowana do pracy w spółce na stanowiskach kierowniczych. Polityka personalna w 2003 roku była ci le zwi zana z programem szkole pracowniczych. Szkolenia prowadzone w 2003 roku przez Akademi Orbis O rodek Doskonalenia Kadr obj ły wi kszo ć grup zawodowych współce: wy sz i redni kadr kierownicz, trenerów wewn trznych i audytorów, grupy zawodowe pierwszego kontaktu z go ciem oraz pracowników gastronomii, zespoły marketingowe, informatyków, pracowników ekonomiczno-finansowych oraz słu by pracownicze i techniczne. Ł cznie w 2003 roku przeprowadzono 179 szkole dla 4027 słuchaczy. Szczególne miejsce w programie szkole zaj ły: wdra anie procedur podr cznika audytu wewn trznego Focus, wykształcenie kadry profesjonalnych audytorów, wdro enie i upowszechnienie zasad systemu okresowej oceny pracowników (SOOP), merytoryczne przygotowanie kadry trenerów wewn trznych w hotelach poprzez system treningu trenerów. Prowadzono równie szkolenia dostosowawcze w hotelach funkcjonuj cych w sieciach marek Accor oraz programy szkoleniowe Akademii Accor. W 2003 roku rozpocz to przygotowania do wdra ania w gastronomii Systemu Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP). W zwi zku z rozwojem w firmie technik informatycznych realizowany był tak- e szeroki program szkole informatycznych. Badania klimatu i kultury organizacyjnej w Orbis S.A. przeprowadzone w 2003 roku wykazały satysfakcj pracowników z pracy w sprzyjaj cej kulturze organizacyjnej oraz akceptacj systemu wynagradzania i mo liwo ci awansu na rednim poziomie. HUMAN RESOURCES AND STAFF TRAINING The personnel policy in 2003 focused on monitoring of employment restructuring and optimization process, on introducing changes in the light of amendments to labor legislation and on implementation of new solutions as regards human resources in the company. In 2003 the first assessment of hotel general managers was performed in accordance with principles outlined in the Focus internal audit manual. Also, a substitute management personnel was selected and will be prepared for future managing tasks on the basis of trainings at the Accor Academy. The personnel policy in 2003 was conducted in a tight connection to the staff training program. Training sessions run in 2003 by the Orbis Academy Staff Training Center encompassed the majority of professional groups in the Company, i.e. high-level executives, medium-level management, internal trainers and auditors, groups of guestdirect-contact professionals and staff of the food&beverage department, marketing teams, IT specialists, economic and financial staff, human resources departments and technical services. In the year 2003, a total of 179 training sessions were conducted for participants. Aspecial significance in the training program was attached to the implementation of internal audit procedures contained in the Focus manual, educating the team of professional auditors, implementation and popularization of the employee periodic assessment system (SOOP), and professional training of the internal trainers team to work in hotels as part of train-the-trainers scheme. In addition, adaptive trainings in hotels operating under Accorbranded networks as well as training programs of the Accor Academy were run. The year 2003 witnessed the launching of the preparation for implementation the Hazard Analysis Critical Point Control System (HACCP) in the food&beverage division. Moreover, a comprehensive package of IT trainings was introduced in connection with the development of information technology in the Company. Review of the climate and organizational culture in Orbis S.A. conducted in 2003 proved that employees are satisfied with work as part of a good corporate culture and accept the payroll system as well as promotion opportunities at a medium level. 14

17 AKCJONARIAT SHAREHOLDERS Akcjonariusze Orbis S.A., stan na dzie 31 grudnia 2003 r. The Orbis S.A. Shareholding Structure, as of December 31, 2003 Accor 35,58% Deutshe Bank Group 12,42% REIB Int 10,37% DB Asset Mgmts 2,05% GTC 5,00% Commercial Union 5,08% Pozostali akcjonariusze Free Float 41,92% ORBIS NA GIEŁDZIE ORBIS AT THE STOCK EXCHANGE Akcje Orbis S.A. s notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Warto ciowych, jej notowania wchodz w skład WIG 20. Prowadzony jest równie sponsorowany program GDR-ów. W 2003 roku kurs akcji Orbis S.A. utrzymywał si na poziomie 14,90 29,60 zł. Rozpi to ć pomi dzy notowaniem najwy szym i najni szym wyniosła 14,70 zł, co stanowiło 98,7% ceny najni szej. W przewa aj cej cz ci 2003 roku wyst powała dodatnia korelacja mi dzy indeksem WIG-20 i kursem akcji spółki. redni obrót dzienny walorami Orbis S.A. wynosił w 2003 roku sztuk. W 2003 roku spółka po raz drugi z rz du wypłaciła akcjonariuszom dywidend. Na jedn akcj przypadło 0,34 zł. Orbis S.A. przeznaczył na ten cel ok. 15,6 mln zł, tj. 50,4% wyniku netto za 2002 rok. Zgodnie z uchwałami Rady Giełdy Papierów Warto ciowych wwarszawie Orbis S.A. w 2003 roku zło ył tzw. pierwsze o wiadczenie dotycz ce przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego. O wiadczenie zostało przyj te przez Rad Nadzorcz oraz przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Orbis S.A. shares are listed on the Warsaw Stock Exchange, while its quotations are incorporated in the WIG 20 index. Furthermore, asponsored GDR program is run on Orbis stocks. In 2003, the Company's share prices fluctuated between PLN and PLN The spread between the highest and the lowest price equaled PLN 14.70, that is 98.7% of the lowest quotation. Throughout the greater part of 2003, the performance of the WIG-20 index and of the Orbis S.A. share prices have been positively correlated. The average daily trading volume in Orbis shares in 2003 equaled shares. The year 2003 was the second year in a row during which the company distributed dividend of PLN 0.34 per share to its shareholders. Orbis S.A. allotted around PLN 15.6 million for this purpose, i. e. 50.4% of the net profit for Acting in compliance with the resolutions of the Board of the Stock Exchange in Warsaw, Orbis S.A. filed the so-called first statement related to the observance of the principles of corporate governance in the Company. The statement was acknowledged by the Supervisory Board and by the General Assembly of Orbis S.A. Shareholders Notowania akcji Orbis S.A. na tle WIG-20 w 2002 roku Orbis S.A. Share Performance Compared to WIG-20 in IV VII X

18 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2003 HOTELS MARKET IN POLAND 2003 WYNIKI DZIAŁALNO CI HOTELOWEJ PERFORMANCE IN THE HOTEL DIVISION WYNKI GASTRONOMII PERFORMANCE IN THE FOOD & BEVERAGE DIVISION 16

19

20 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2003 HOTELS MARKET IN POLAND 2003 Sprzeda usług hotelowych w Polsce jest uzale niona od wielko ci popytu ze strony go ci zagranicznych oraz ze strony Polaków, a tak e od tempa rozwoju bazy hotelowej w naszym kraju. Dlatego w 2003 roku na jej poziom wpłyn ły nast puj ce czynniki: Konkurencja na rynku hotelowym w Polsce to najwa niejsze zjawisko ograniczaj ce przychody hoteli. Rosn ca od kilku lat liczba hoteli wywołuje stał presj na obni anie cen noclegów i gastronomii hotelowej. W 2003 roku zjawisko konkurencji dotyczyło wi kszo ci lokalizacji, a szczególnie Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Wzrost gospodarczy w Polsce to czynnik pozytywnie wpływaj cy na liczb sprzedanych pokojonocy. W 2003 roku przyrost PKB w Polsce wyniósł 3,7%, a jego dynamika wzrastała z kwartału na kwartał. Hotele Orbis S.A. odnotowały w 2003 roku zwi kszon sprzeda pokojonocy klientom biznesowym w porównaniu z 2002 rokiem. Mi dzynarodowa sytuacja geopolityczna jest najwa niejszym czynnikiem determinuj cym ogólny poziom aktywno ci turystycznej na wiecie. W 2003 roku sytuacja w Iraku oraz prowadzona na całym wiecie wojna z terroryzmem, jak równie epidemia SARS powa nie ograniczyły dalekie podró e lotnicze. W 2003 roku hotele Orbis S.A. odnotowały spadek przyjazdów go ci z USA, Kanady i Japonii. Kurs euro do złotego w drugim półroczu 2003 roku był silny i pozwalał na realizowanie wy szych cen złotówkowych whotelach publikuj cych ceny w euro oraz w segmencie zagranicznej turystyki przyjazdowej. Dlatego, pomimo silnej konkurencji, hotele Orbis S.A. jednak osi gn ły niewielki wzrost redniej ceny za jeden sprzedany pokój (ADR). Europa to region, z którego przyje d a najwi cej go ci do hoteli Orbis S.A. Dlatego kondycja gospodarcza krajów Unii Europejskiej, a szczególnie Republiki Federalnej Niemiec, jest bardzo wa na dla sprzeda y usług hotelowych. W 2003 roku został odnotowany niewielki wzrost liczby pokojonocy wykorzystanych przez go ci z tego regionu w hotelach Orbis S.A. Sales of hotel services in Poland depend on the volume of demand by foreign incoming guests and Poles as well as on the pace of growth of hotel properties in our country. In 2003, hotels' sales have been shaped by the following factors: Competition on the hotel market in Poland is a major phenomenon restraining hotels' revenues. The number of hotels that has been growing in the last few years now yields a steady pressure on room rate and food&beverage price cutbacks. In 2003, most locations, above all Warsaw, Kraków and Wroclaw, were affected by strong competition. Economic growth in Poland has positively affected the number of rooms sold. In 2003, the GDP grew by 3.7%, while its dynamics has been on the rise from quarter to quarter. In as opposed to Orbis S.A. hotels reported increased sales to corporate customers. International geopolitical situation is the major factor that shapes the overall volume of tourist traffic worldwide. The military operation in Iraq and the worldwide fight against terrorism as well as the SARS epidemics have seriously limited air traffic to far-off locations. In 2003 Orbis S.A. hotels reported decline in the number of guests arriving from United States, Canada and Japan. The rate of exchange of the Euro remained strong against the Polish zloty in the second half of 2003 and allowed hotels quoting their rates in Euro to generate higher rates in Polish zloty. The same phenomenon occurred in the segment of foreign incoming traffic. Therefore, even in the face of fierce competition, Orbis S.A. hotels have nonetheless reported a minor increase in the Average Daily Rate (ADR). Europe is a region where most of Orbis S.A. hotel guests come from. Therefore, the recovering business environment in the EU Member States, particularly in Germany, is of substantial bearing for hotel turnovers. In 2003, the number of rooms purchased by guests of Orbis S.A. hotels arriving from that region picked up slightly. Udział w liczbie pokoi dost pnych Share in the Number of Rooms Available Udział hoteli Orbis S.A. w rynku w 2003 roku The Fair Share of Orbis S.A. Hotels in 2003 Warszawa Kraków Pozna Trójmiasto Wrocław Katowice 40,9% 26,9% 61,4% 57,3% 34,9% 70,2% 18

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 Grupa Orbis Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 15,10% 9,90% 50,01% 24,99% #25/11/2010 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER.

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #27/07/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS Grupa Hotelowa Orbis wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2010 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zmiana Frekwencja 46,40% 44,50%

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #15/09/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Kwiecień 2011

Grupa Orbis. Kwiecień 2011 Grupa Orbis Kwiecień 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 24,50% 9,90% 50,01% 15,59% #31/03/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo