Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz dokumentem Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 25 sierpnia 2008r. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach ( KWEP-C- 464/08) I. 1. Wymagania edukacyjne z religii rzymskokatolickiej dla klasy I gimnazjum do programu nauczania Pójść za Chrystusem Wymagania podstawowe wie, że człowiek jest osobą; rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego; wyjaśnia, dlaczego życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci; wie, czym Stwórca obdarzył człowieka; rozumie, że Bóg wyróżnił go spośród innych stworzeń; wie, do czego nas zobowiązuje bycie dzieckiem Bożym i jaki to ma wpływ na kształtowanie relacji międzyludzkich; wie, że człowiek może w sposób wolny dokonywać wyborów dotyczących swego życia; rozumie, na czym polega mądre myślenie; umie wyjaśnić, na czym polega odwaga w myśleniu; zna pojęcie celu i sensu życia; rozumie, że cel nadaje sens życiu człowieka; wie, że ostatecznym celem życia jest szczęście wieczne; wie, że człowiek zadaje pytania, aby poznać prawdę; rozumie, że tylko Bóg może odpowiedzieć na wszystkie pytania egzystencjalne stawiane przez człowieka; wie, gdzie i w jaki sposób może szukać i znaleźć Boga; wie, czym jest Objawienie Boże; rozumie związek między Pismem Świętym a Tradycją; rozumie wpływ wewnętrznej postawy człowieka na owocność jego spotkania z Bogiem; wie, czym jest natchnienie biblijne; wie, co stanowi kanon Pisma Świętego; rozumie potrzebę przygotowania do właściwego odczytania i interpretacji słowa Bożego; wie, że Pismo Święte ukazuje wielkość i radość życia człowieka; umie wyjaśnić, na czym polega dar ze swego życia; umie wyjaśnić znaczenie darów, którymi Bóg obdarzył człowieka; potrafi scharakteryzować odważne myślenie; umie podać cechy odważnego myślenia; umie wyjaśnić, jak można nadać sens własnemu życiu; dostrzega związek między wiarą a pytaniami egzystencjalnymi; zna drogi poznania prawdy o człowieku; umie wymienić działania człowieka pozwalające na poznanie prawdy o sobie; rozróżnia Objawienie naturalne i nadprzyrodzone; potrafi wyjaśnić związek między Pismem Świętym a Tradycją; potrafi, posługując się przykładami z Pisma Świętego, uzasadnić potrzebę częstej lektury Pisma Świętego; rozwija postawę szacunku wobec słowa Bożego;

2 wie, że Biblia jest świadectwem Bożego Objawienia; zna etapy formowania się ksiąg biblijnych; potrafi wymienić języki, w których spisywano księgi Biblii; wie, że w Biblii występują różne gatunki literackie; wskazuje przykłady gatunków literackich w księgach biblijnych; rozumie potrzebę poznania szaty literackiej Biblii dla jej lepszego zrozumienia; wie, że świat stworzony przez Boga jest dobry; zna biblijne opisy stworzenia świata i człowieka; wie, że człowiek, stworzony przez Boga z miłości, jest powołany do szczęścia; wie, w jaki sposób Pismo Święte wyjaśnia obecność i rozprzestrzenianie się zła na świecie; potrafi wyjaśnić rolę Szatana w zerwaniu więzi człowieka z Bogiem; wie, kim był Abraham; zna najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama; umie wyjaśnić, jak można naśladować Abrahama w wyznawaniu wiary; wie, kim był Izaak; zna najważniejsze wydarzenia z życia Izaaka; rozumie wartość ofiary oraz potrzebę ofiarności dla dobra wspólnoty ludzkiej; wie, kim był Jakub; zna najważniejsze wydarzenia z życia Jakuba; rozumie, że wewnętrzna przemiana na lepsze jest długotrwałym procesem wymagającym cierpliwości i wytrwałości; umie zdefiniować pojęcia: niewola, wolność, przymierze; zna poszczególne etapy życia narodu izraelskiego od niewoli egipskiej po przymierze na Synaju; umie scharakteryzować życie Izraelitów na pustyni; umie wyjaśnić cechy ziemi obiecanej przez Boga; rozumie, że wędrówka Izraelitów przez pustynię była elementem jednoczącym wokół jednego Boga oraz nauką wierności; umie opisać kraj, który Bóg pragnie dać Izraelitom; umie wyjaśnić rolę Jozuego podczas wejścia do Ziemi Obiecanej; rozumie, że Bóg otacza opieką tych, którzy są Mu wierni; omawia formowanie się ksiąg biblijnych; ukazuje szczególne znaczenie Biblii wśród świętych ksiąg wielkich religii; potrafi wskazać wybrane gatunki literackie w księgach biblijnych, wie, gdzie szukać informacji na ich temat; uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów biblijnych; rozwija zainteresowanie Pismem Świętym; potrafi zinterpretować biblijne opisy stworzenia świata i człowieka; rozumie, czym jest błogosławieństwo; pogłębia osobistą więź z Bogiem Stworzycielem; zna przyczyny i konsekwencje grzechów opisanych w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju; dostrzega aktualność biblijnego przesłania na temat ludzkiego grzechu i miłosierdzia Bożego; rozumie, dlaczego Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących; potrafi zinterpretować wybrany tekst biblijny o Abrahamie; prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama; rozumie potrzebę zgłębiania sensu słowa Bożego i wie, co może być w tym pomocne; prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia Izaaka; potrafi zinterpretować treść wybranych tekstów biblijnych o Jakubie; prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia Jakuba; umie wyjaśnić sens przemiany Jakuba w Izraela; wyjaśnia, jak można naśladować Jakuba w wyznawaniu wiary; potrafi odnieść pojęcie niewoli, wolności i przymierza do życia duchowego współczesnego człowieka; przez śpiew piosenki (modlitwę) kształtuje postawę zaufania do Boga; potrafi wyjaśnić pojęcie pustynia w mieście oraz pustynia miejscem doświadczenia, wyborów i decyzji w życiu współczesnego człowieka; podaje okoliczności przejścia przez Jordan oraz zdobycia Jerycha; podejmuje refleksje nad swoimi pragnieniami, dążeniami; wskazuje świętość jako cel wędrówki człowieka;

3 wie, kim był sędzia w czasach Starego Testamentu; rozumie, że powołanie sędziego było odpowiedzią Boga na wołanie narodu izraelskiego; zna najważniejsze fakty z życia Gedeona i Samuela; podejmuje refleksję nad swoją postawą pójścia za Jezusem; wie, jaką rolę w narodzie izraelskim spełniali królowie; zna najważniejsze fakty z życia królów: Saula, Dawida, Salomona; umie podać przykłady realizacji postawy służby w codziennym życiu; podejmuje refleksję nad miejscem Chrystusa w swoim życiu; wie, do jakich zadań Bóg powoływał proroków; umie wskazać najważniejsze wydarzenia z życia proroków: Eliasza, Izajasza, Jeremiasza; podejmuje refleksję nad odpowiedzią na pytanie: Kto lub co może nadać kierunek mojemu życiu? umie scharakteryzować sytuację Izraelitów w niewoli oraz po jej zakończeniu; wie, co daje człowiekowi zawierzenie Bogu; umie powiązać ilustrację z treścią tekstu; wie, jakie ograniczenia dotykają naród znajdujący się w niewoli; zna najważniejsze fakty z życia Machabeuszów; rozumie, że każdy człowiek jest wezwany do dawania świadectwa; wie, jak w czasach obecnych można dawać świadectwo wiary; wie, czym jest mądrość; umie wymienić cechy Hioba; rozumie, że prawdziwej mądrości należy szukać w słowie Bożym oraz na modlitwie; zna modlitwę do Ducha Świętego przed nauką oraz po nauce; zna nazwy: Ziemia Obiecana, Kanaan, Ziemia Święta; umie scharakteryzować Ziemię Obiecaną; wie, w jaki sposób objawił się Mesjasz; umie uzasadnić, dlaczego Gedeona i Samuela można nazwać bohaterami; potrafi podać przykłady z życia młodych ludzi ukazujące trud, wyrzeczenie, odwagę w podążaniu za Chrystusem; potrafi wyjaśnić określenie: król sługa jedynego Boga i poddanych ; umie wskazać, czego może uczyć nas postawa królów izraelskich; potrafi wymienić przyczyny rozpadu państwa izraelskiego; potrafi wymienić elementy wspólne dla działalności Eliasza, Izajasza i Jeremiasza; umie podać przykłady odpowiedzi młodych ludzi na Boże wezwanie: Kogo mam posłać? umie uzasadnić, dlaczego wielu młodych ludzi jest gotowych dać Bogu odpowiedź: Oto ja, poślij mnie i zaangażować się w bezinteresowną pomoc drugiemu; potrafi wskazać elementy świadczące o bogactwie Babilonii; potrafi wyjaśnić, dlaczego okres niewoli miał duży wpływ na życie duchowe Izraelitów; umie wyjaśnić istotę śmierci siedmiu braci i ich matki; potrafi wymienić miejsca, w których w obecnych czasach ludzie oddają życie za wiarę; umie wskazać sposoby dawania świadectwa wiary we współczesnym świecie; potrafi wyjaśnić, dlaczego postępowanie Hioba może być przykładem mądrości; umie wybrać z Księgi Koheleta fragment/sentencję, którą postara się wprowadzić w życie; przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentalnej historii zbawienia sytuacja Izraela przed narodzeniem Chrystusa; umie dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; potrafi wyjaśnić, na czym polega zbawcze dzieło Jezusa; umie wymienić cechy Mesjasza, które objawiły się w Chrystusie; wie, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną; umie przedstawić podstawowe fakty z życia i działalności Jezusa w porządku chronologicznym; potrafi wymienić źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa; wie, czym jest Dobra Nowina; umie wymienić imiona ewangelistów; omawia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie potwierdzające historyczność postaci Jezusa; umie scharakteryzować ewangelistów; potrafi wymienić podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi Ewangeliami;

4 zna specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii; rozwija postawę odważnego głoszenia Ewangelii; wie, czym jest Prawo Królestwa Bożego; potrafi sparafrazować treść Ośmiu błogosławieństw; umie wyjaśnić znaczenie Ośmiu Błogosławieństw; umie wyjaśnić korelacje między Dekalogiem a Ośmioma Błogosławieństwami; rozwija postawę odważnego szukania Jezusa w codziennym życiu; wie, że Jezus jest Synem Bożym; potrafi dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych; umie określić, kogo dostrzegali w Jezusie ci, którzy doświadczali Jego cudów; umie uzasadnić podstawowe implikacje dla życie chrześcijanina, wynikające z Wcielenia i Odkupienia; wie, że wiara bez uczynków jest martwa; potrafi wymienić czyny, do których zostaliśmy powołani; umie wyjaśnić, czym jest wiara i do czego zobowiązuje; uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka; rozwija postawę odważnego przyznania się do wiary; wie, że Maryja jest Matką Kościoła; potrafi dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych oraz umie podać przykłady kultu Maryi; wie, że miłość jest wartością stanowiącą fundament Kościoła; rozumie, że Eucharystia buduje miłość i jedność Kościoła; zna wybrane wydarzenia z życia św. Piotra i św. Pawła; umie wymienić cechy omawianych apostołów; wie, jak rozwijał się Kościół w starożytności; zna powody niechęci Greków do nauki św. Pawła oraz przyczyny prześladowania chrześcijan w Rzymie; rozumie potrzebę wzajemnego szacunku wyznawców różnych religii; wie, w jaki sposób przebiegał rozwój Kościoła w średniowieczu; wie, przez jakie działania przyczynia się do budowania Kościoła; wie, jakie wydarzenie określa się mianem schizmy wschodniej; rozumie potrzebę ekumenicznej działalności Kościoła; tekstu Bogurodzicy ; umie wymienić cechy pierwotnego Kościoła; umie wyjaśnić rolę Eucharystii w budowaniu więzi miłości; opisuje etapy powstawania Kościoła; rozumie, że wydarzenia z życia apostołów zaważyły na ich rozwoju duchowym i przemianie życia; umie podać rady, które przekazali nam omawiani święci; potrafi opisać spotkanie chrześcijaństwa z kulturą grecko-rzymską; potrafi omówić trudności związane z zetknięciem się różnych religii; wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz starożytnych prześladowań chrześcijan; potrafi opisać przyczyny i przebieg reformy gregoriańskiej; rozumie, że katedra jest symbolem autorytetu; zna przyczyny, które doprowadziły do rozłamu w Kościele; potrafi wymienić kilka różnic między wyznaniem katolickim a prawosławnym; wie, że jest współodpowiedzialny za jedność we wspólnotach, do których należy; wie, kim był św. Benedykt oraz zna najważniejsze wydarzenia z jego życia; wie, dlaczego św. Benedykt jest patronem Europy; rozumie sens benedyktyńskiej zasady życia; wie, kim był św. Franciszek z Asyżu oraz zna główne fakty z jego życia; rozumie sens franciszkańskiego ubóstwa; potrafi wykazać aktualność i uniwersalny charakter wskazań zawartych w regule zakonnej św. Benedykta; umie powiedzieć, jaki był wkład benedyktynów w rozwój życia religijnego, szkolnictwa, kultury rolnej w średniowiecznej Europie oraz w późniejszych czasach; potrafi wykazać, że św. Franciszek kierował się miłością do Boga i ludzi;

5 podejmuje refleksję nad swoim podejściem do rzeczy materialnych; wie, jak kształtowały się stosunki państwo-kościół w średniowieczu; wie, jakie skutki ma dla niego obecna relacja między państwem polskim a Kościołem katolickim; potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia teologia ; zna najważniejsze fakty z życia św. Tomasza z Akwinu; potrafi podać przykłady naśladowania św. Tomasza w codziennym życiu; potrafi uzasadnić znaczenie chrztu dla historii Polski i Europy; umie argumentować znaczenie chrztu dla chrześcijan dzisiaj; zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Stanisława, biskupa; umie wyjaśnić, dlaczego św. Stanisława możemy nazwać patronem chrześcijańskiego ładu moralnego; zna najważniejsze fakty z życia św. Stanisława Kostki; umie scharakteryzować postać tego Świętego; umie wyjaśnić dewizę życiową św. Stanisława: Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć ; wie, że w Chrystusie odnajdzie odpowiedzi na temat istoty własnego istnienia; potrafi podjąć refleksję nad codziennymi decyzjami, wyborami; potrafi wyjaśnić, czym jest Adwent; rozumie sens Adwentu oraz udziału w Roratach; wie, na czym powinno polegać nawrócenie, do którego wzywał Jan Chrzciciel; rozumie potrzebę religijnego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenie i wie, w jaki sposób to zrobić; podejmuje refleksję nad własną relacją z Jezusem, w świetle wybranych tekstów biblijnych oraz komentarzy; wie, co jest najważniejsze w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia; zna zwyczaje związane z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia w rodzinie i rozumie ich sens; zna w zarysie historię powstawania kolęd; rozumie sens spotkań modlitewnych związanych ze śpiewaniem kolęd; wie, że kolędy są wyrazem wiary i wzywają do jej ugruntowania; podejmuje refleksję nad działaniem Boga w życiu człowieka w oparciu o wybrane teksty biblijne; zna podstawowe typy relacji państwo-kościół; charakteryzuje problematykę stosunków państwa i Kościoła; w oparciu o wybrane teksty (Karty pracy) ocenia okoliczności powstania i działalność inkwizycji; umie wskazać elementy charakteryzujące pozycję Kościoła w średniowieczu; umie odnieść tekst Pisma Świętego (Mdr 7, 7-10) do życia św. Tomasza; potrafi dokonać interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych oraz tekstu Pieśni XXV Jana Kochanowskiego; potrafi zinterpretować fragment Pisma Świętego: Rz 8, ; umie odnieść tekst biblijny do swojego życia; potrafi podać przykłady obrony zasad moralnych w codziennym życiu; potrafi wskazać na mapie Europy miejsca związane z życiem św. Stanisława; potrafi uzasadnić stwierdzenie Jana Pawła II mówiące o Świętym jako o patronie trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego; rozumie potrzebę odnajdywania i zbliżania się do Chrystusa; aktywnie uczestniczy w adoracji i modlitewnej refleksji, podejmując się czytania tekstów lub śpiewania pieśni; zna tradycje związane z Mszą roratnią i rozumie jej symbolikę; wyjaśnia, przez jakie postawy i działania pozwala Bogu narodzić się we własnym sercu; wyjaśnia wartość corocznego świętowania narodzin Jezusa; prezentuje symbolikę elementów świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem; na wybranych przykładach potrafi uzasadnić stwierdzenie, że kolędy należą do skarbca kultury polskiej; aktywnie włącza się w modlitewną refleksję poprzez głośne czytanie tekstów lub śpiewanie pieśni;

6 wie, że sumienie ostrzega człowieka przed złem, a pociąga ku dobru; rozumie, że wyciszenie pomaga w lepszym poznaniu Boga oraz samego siebie; wie, co oznacza posypanie głowy popiołem w Środę Popielcową; wie, ku jakim wartościom prowadzi go wiara chrześcijańska; rozumie potrzebę podejmowania wysiłku nawrócenia; wie, co jest istotą rekolekcji; zna plan zbliżających się rekolekcji szkolnych; rozumie, że owoce rekolekcji zależą od jego wewnętrznej postawy wobec słowa Bożego; wie, jaki zakres wydarzeń obejmuje Triduum Paschalne; wie, w jaki sposób dziś świętujemy pamiątkę tych wydarzeń; podejmuje refleksję nad zbawczą ofiarą Jezusa w świetle wybranych tekstów biblijnych i komentarzy; wie, co świadczy o obecności i działaniu Ducha Świętego; podejmuje refleksję nad własną relacją do Ducha Świętego. potrafi dokonać religijnej interpretacji tekstów biblijnych; uzasadnia religijny wymiar Wielkiego Postu; charakteryzuje właściwą postawę człowieka wobec słowa Bożego (wyciszenie, otwarcie się na słowo Boże) oraz uzasadnia znaczenie jej elementów; interpretuje symbolikę wielkanocnej dekoracji kościoła (ciemnica, Grób Pański); potrafi zinterpretować fragment orędzia wielkanocnego w kontekście zbliżających się/ minionych świąt; potrafi zinterpretować symbole stosowane do wyobrażenia Ducha Świętego; uzasadnia potrzebę głębszego poznania Ducha Świętego oraz umacniania więzi z Nim. I.2. Wymagania edukacyjne z religii rzymskokatolickiej dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Wymagania podstawowe - wymienia, w czym ludzie dostrzegają szczęście, co nazywają szczęściem; - rozumie, że różne atrapy szczęścia nie dają prawdziwego i trwałego szczęścia; - wyjaśnia, że szczęście prawdziwe i niezniszczalne człowiek może znaleźć jedynie w Bogu; - wyjaśnia, że Bóg w swoim zamyśle stworzył człowieka do szczęścia; - zna biblijną interpretację ogrodu; - rozumie, że Bóg dał człowiekowi optymalne miejsce przebywania i rozwoju; - wie, że Bóg obdarzył człowieka wolnością; - rozumie, że tylko w Bogu człowiek może być prawdziwie wolny; - wskazuje, że Bóg jest z człowiekiem w każdym momencie życia; - wie i rozumie, że Kościół jest dziełem Boga; - rozumie, że przez sakrament chrztu św. został włączony do wspólnoty Kościoła i jest jego częścią; - wyjaśnia, że w Kościele Bóg pragnie spotykać się człowiekiem; - podaje definicje szczęścia; - uzasadnia, dlaczego hedonizm nie daje człowiekowi prawdziwego i trwałego szczęścia; - opisuje zamysł Boga względem człowieka; - potrafi zinterpretować biblijny tekst o ogrodzie (Rdz 2, 8nn); - wyjaśnia, że Bóg spotyka się z człowiekiem w przestrzeni jego wolności; - rozumie, że wolność osiąga doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest Źródłem szczęścia człowieka; - dokonuje interpretacji wybranych tekstów biblijnych o Kościele; - przedstawia (w formie plakatu) Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa;

7 Wymagania podstawowe - rozumie, że człowiek, obdarzony różnymi darami, w Kościele ma szansę na rozwój duchowy; - wskazuje na szanse rozwoju, jakie stwarza człowiekowi Kościół; - rozumie, że jest odpowiedzialny za Kościół i swoimi zdolnościami powinien go ubogacać; - rozumie, że człowiek źle posłużył się otrzymanym od Pana Boga darem wolności i potrzebował zbawienia; - wie, że Jezus narodził się jako człowiek i dokonał dzieła odkupienia człowieka; - zna przypowieść o faryzeuszu i celniku; - charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg człowiek; - wskazuje na przejawy pokory i pychy w myśleniu, postawach i działaniu człowieka; - wyjaśnia pojęcie: liturgia ; - rozumie potrzebę odkrywania tajemnicy liturgii; - przedstawia sposoby obecności Chrystusa w liturgii; - charakteryzuje liturgię jako dialog Boga z człowiekiem; - wyjaśnia pojęcia: sakrament oraz pascha ; - rozumie rangę sakramentu chrztu świętego; - charakteryzuje cel tego sakramentu; - zna formułę udzielania tego sakramentu; - wskazuje osoby, które mogą udzielać sakramentu chrztu świętego; - rozumie rangę wyznania wiary podczas chrztu świętego; - podejmuje refleksję nad swoją wiarą; - wskazuje elementy umacniające człowieka w drodze do Pana Boga; - wie, że apostołowie nakładali ręce na wierzących, którzy w ten sposób otrzymywali Ducha Świętego; - wymienia różne dary Ducha Świętego; - rozumie potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania; - wymienia skutki przyjęcia tego sakramentu; - zna formułę udzielania tego sakramentu; - wskazuje osoby, które mogą udzielać sakramentu bierzmowania; - wyraża i uzasadnia postawę lojalności, wierności i miłości wobec Kościoła jako właściwą chrześcijaninowi; - analizuje możliwości rozwoju oraz wykorzystania wybranych darów duchowych; - analizuje i uzasadnia, w oparciu o teksty biblijne i osobista refleksję, konsekwencje Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina; - charakteryzuje relację Bóg człowiek w świetle wydarzeń paschalnych Jezusa Chrystusa; - wyjaśnia, że pokora otwiera człowieka na przyjęcie odkupienia - interpretuje znaki, symbole i postawy występujące podczas liturgii; - podaje sposoby włączenia się młodych ludzi w posługę liturgiczną w parafii; - interpretuje wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu chrztu świętego; - rozumie obrzędy uzupełniające sakrament; - interpretuje znaki występujące podczas liturgii tego sakramentu; - wyjaśnia pojęcie: bierzmowanie oraz krzyżmo ; - interpretuje wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu bierzmowania; - interpretuje znaki występujące podczas liturgii tego sakramentu; - wskazuje, dlaczego postępowanie według zasad wiary oraz odważne jej wyznawanie nie jest łatwe;

8 Wymagania podstawowe - wskazuje najważniejsze wartości w życiu chrześcijanina; - wie, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne; - wymienia owoce Komunii Świętej; - wyjaśnia rozumienie Eucharystii jako uczty miłości oraz ofiary; - rozumie znaczenie ciszy po przyjęciu Chrystusa w Komunii Świętej; - podaje najważniejsze fakty z przypowieści o synu marnotrawnym; - wskazuje sakrament pojednania jako sakrament uzdrowienia; - zna słowa i gesty towarzyszące rozgrzeszeniu; - wie, że źródło wszystkich grzechów znajduje się w sercu człowieka; - wymienia skutki sakramentu pojednania; - zna warunki dobrej spowiedzi; - podaje różnicę między grzechem śmiertelnym a powszednim. - wie, że choroba, cierpienie mogą być czasem mocniejszego przylgnięcia do Pana Boga lub czasem odsunięcia się od Niego; - wskazuje na Chrystusa jako dawcę uzdrowienia w życiu człowieka; - wymienia skutki sakramentu namaszczenia chorych; - uzasadnia, że namaszczenie chorych to dar i pomoc w przeżywaniu cierpienia; - zna przebieg obrzędu sakramentu namaszczenia chorych; - wie, kto powołuje do kapłaństwa; - rozumie, na czym polega służebny charakter kapłaństwa; - umie opowiedzieć przebieg obrzędu sakramentu kapłaństwa; - włącza się w modlitwę o powołania, za przygotowujących się w seminariach oraz za kapłanów pracujących w jego parafii; - wymienia zadania, jakie spełnia kapłan w codziennym życiu; - wie, że fundamentem małżeństwa chrześcijańskiego jest osoba Jezusa Chrystusa; - zna zobowiązania małżonków wynikające z przysięgi małżeńskiej; - tłumaczy znaczenie słów: miłość, wierność, uczciwość małżeńska, nierozerwalność ; - wymienia elementy budujące miłość małżeńską; - wyjaśnia, czym jest i do czego zobowiązuje chrześcijanina powinność etyczna; - charakteryzuje czyn moralnie dobry; - charakteryzuje związek między Eucharystią oraz sakramentem pokuty i pojednania a życiem moralnym chrześcijanina; - uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest centrum liturgii i życia chrześcijańskiego; - interpretuje tekst modlitwy eucharystycznej; - podaje różnicę między żalem doskonałym a niedoskonałym; - wyjaśnia pojęcie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu; - wskazuje sposoby pomocy osobom w chorobie, cierpieniu; - wie, co powinien zrobić, aby umożliwić choremu spotkanie z Chrystusem w tym sakramencie; - układa wezwania modlitwy za chorych, cierpiących; - wie, że odczytanie powołania do kapłaństwa wymaga otwartości serca, o którą należy się modlić; - wyjaśnia przynależność sakramentu święceń do grupy sakramentów w służbie komunii; - wyjaśnia słowa: opuści człowiek ojca i matkę ; - wskazuje prośby kierowane do Boga w błogosławieństwie nowożeńców; - uzasadnia związek między powinnością etyczną a przykazaniami Bożymi;

9 Wymagania podstawowe - wyjaśnia, czym jest prawo naturalne i do czego zobowiązuje chrześcijanina; - wyraża i uzasadnia potrzebę wierności prawu moralnemu; - wyjaśnia, czym jest sumienie i do czego zobowiązuje chrześcijanina; - zna konsekwencje nieprawidłowo ukształtowanego sumienia; - rozumie znaczenie posiadania przemyślanej hierarchii wartości; - wymienia wartości które przyczyniają się do budowania więzi z drugim człowiekiem i z Bogiem; - wyraża i potrafi własnym postępowaniem potwierdzać wierność temu, co najistotniejsze w życiu, co świadomie wybrał; - wymienia cechy i przejawy prawdziwej wolności; - podaje przykłady zagrożeń wolności człowieka w sferze duchowej; - wyjaśnia, co oznacza dla chrześcijanina: być wolnym ; - wyjaśnia i uzasadnia koncepcję szczęśliwego życia według Ośmiu Błogosławieństw; - wykazuje związek między życiem błogosławieństwami i życiem w łasce Bożej; - charakteryzuje obowiązki chrześcijanina wynikające z pierwszego przykazania; - opisuje wykroczenia przeciwko pierwszemu przykazaniu; - analizuje wpływ zabobonu, bałwochwalstwa, wróżbiarstwa, magii na budowanie właściwych relacji między Bogiem a człowiekiem; - określa znaczenie imienia Boga Jestem, Który Jestem ; - wyraża i uzasadnia potrzebę szacunku dla imienia Bożego; - podaje przykłady oddawania czci imieniu Bożemu; - wymienia i określa przewinienia wobec imienia Bożego; - wie, jaką rolę odegrała Święta Jadwiga (królowa) w dziejach Polski i Litwy; - opisuje przebieg chrystianizacji Litwy; - wymienia religijne, społeczne i polityczne skutki chrztu Litwy; - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia: katedra, renesans, humanizm chrześcijański; - wymienia osoby, które w epoce renesansu wniosły znaczący wkład w życie Kościoła; - podejmuje refleksję nad własną wiarą na podstawie wybranych utworów literackich omawianego okresu; - uzasadnia obiektywny charakter norm moralnych; - uzasadnia konieczność formowania sumienia pewnego, prawdziwego i prawego; - wyraża i uzasadnia potrzebę bycia człowiekiem sumienia ; - porównuje wartości nietrwałe z nieprzemijającymi; - planuje sposoby nabywania dystansu i odporności wobec przyciągającej siły wartości przemijających; - określa zbawczy charakter prawa objawionego; - porównuje postawy Izraelitów będących w drodze do wolności z postawami współczesnych chrześcijan, formułuje wnioski; - analizuje teksty biblijne i aktualizuje ich przesłanie; - określa, co to znaczy kroczyć drogą błogosławieństw każdego dnia; - uzasadnia właściwą postawę chrześcijanina wobec sekt; - formułuje argumenty za uczestnictwem w liturgii; - wyjaśnia rolę sztuki sakralnej w liturgii Kościoła; - omawia postać królowej Jadwigi, uzasadniając jej świętość; - dostrzega uniwersalny wymiar postawy chrześcijańskiej Świętej Jadwigi; - wyjaśnia zaangażowanie chrześcijan w tworzenie kultury; - dostrzega różnorodność działań podejmowanych przez wiernych we wspólnocie Kościoła, którą jednoczy Duch Święty;

10 Wymagania podstawowe - wskazuje przyczyny, przebieg i główne idee reformacji; - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia: reformacja, protestantyzm, ewangelicy, doktryna religijna; - wyjaśnia różnice i podobieństwa katolicyzmu i innych głównych wyznań chrześcijańskich (protestantyzm, anglikanizm); - wie, kiedy odbył się Sobór Trydencki; - wskazuje przyczyny, przebieg i główne idee reformy katolickiej; - przedstawia w sposób syntetyczny rozwój nauczania Kościoła w trakcie Soboru Trydenckiego; - rozumie pojęcia sukcesji apostolskiej, soboru, dogmatu; - podejmuje refleksję nad treścią wiary katolickiej; - wskazuje przyczyny, główne idee i okoliczności zawarcia unii brzeskiej; - wymienia osoby, które przyczyniły się do zawarcia unii; - wyjaśnia pojęcia: unici, Kościół greckokatolicki, obrządek; - rozumie znaczenie wysiłków podejmowanych w celu utrzymania i przywracania jedności w Kościele; - wymienia różnice między odpoczynkiem a świętowaniem; - charakteryzuje katolickie świętowanie niedzieli; - wyjaśnia związek miedzy czcią Boga a praktykami religijnymi; - wymienia Eucharystię jako centrum niedzieli katolika; - wymienia powinności katolika związane ze świętowaniem; - wymienia wartości które stoją na straży szczęścia rodzinnego; - definiuje pojęcie rodziny; - charakteryzuje obowiązki dzieci i rodziców; - wyjaśnia pojęcie ojczyzna w aspekcie doczesnym i wiecznym; - wskazuje wartości, które budują dobre relacje społeczne; - wymienia powinności obywatela względem ojczyzny ziemskiej; - podaje przykłady okazywania miłości do ojczyzny przez gimnazjalistę; - uzasadnia świętość życia człowieka; - wyjaśnia, na czym polega poszanowanie życia fizycznego i duchowego; - wymienia wykroczenia przeciwko życiu fizycznemu i duchowemu; - omawia rolę Lutra i Kalwina oraz króla Henryka VIII w powstaniu wyznań protestanckich; - wskazuje perspektywy i granice ekumenizmu; - uzasadnia potrzebę otwartości i szacunku wobec chrześcijan innych wyznań; - wyjaśnia i uzasadnia pojęcia sukcesji apostolskiej, soboru, dogmatu, miejsca Biblii w życiu chrześcijańskim, konieczności łaski Bożej do zbawienia; - opisuje związek Kościoła z życiem narodu polskiego w zakresie realizacji reformy katolickiej w Polsce; - ocenia inicjatywy na rzecz jedności Kościoła podejmowane na ziemiach polskich; - na przykładzie Błogosławionych Męczenników z Pratulina potrafi omówić dalsze losy unitów na ziemiach polskich; - porównuje świętowanie Izraelitów i chrześcijan; - planuje sposób niedzielnego świętowania w rodzinie katolickiej; - omawia relacje w rodzinie służące wzajemnemu dobru; - proponuje sposoby obalenia barier międzypokoleniowych; - porównuje obowiązki wobec ojczyzny w czasach Starego Testamentu, w nauczaniu Jezusa i w czasach współczesnych; - analizuje własną postawę wobec ojczyzny; - dowodzi, że wykroczenia przeciw życiu są wyrazem braku miłości względem siebie i bliźniego;

11 Wymagania podstawowe - wymieniają cechy przyjaźni i postawy przyjaciela; - wskazuje Pana Jezusa jako wzór Przyjaciela; - wyjaśnia, jakie obowiązki wynikają z szóstego przykazania Bożego oraz opisuje wykroczenia przeciwko niemu; - podaje przykłady uzależnień; - identyfikuje Boga jak dawcę wszelkich dóbr; - wyjaśnia, w jaki sposób człowiek powinien zdobywać dobra materialne; - charakteryzuje wykroczenia przeciwko siódmemu przykazaniu; - definiuje pojęcie prawdy; - charakteryzuje obowiązki wynikające z ósmego przykazania; - opisuje wykroczenia przeciw prawdzie; - wyjaśnia, że każdy człowiek stworzony jest do szczęścia; - wskazuje, że Pan Jezus prowadzi człowieka drogą do szczęścia; - opisuje, na czym polega czystość serca; - wymienia przeszkody na drodze czystości serca; - określa swoje zamierzenia, które pragnie realizować w życiu; - charakteryzuje fałszywych proroków i wymienia metody, którymi się oni posługują; - wymienia zagrożenia wynikające z ich działalności; - wskazuje, jak się przed nimi ochronić; - przedstawia fakty związane z historią formowania się kultu Krzyża Świętego; - określa na podstawie fragmentów biblijnych wymowę tajemnicy krzyża; - wyraża i uzasadnia potrzebę wierności krzyżowi Chrystusa; - rozumie, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana; - rozumie pojęcia: Adwent historyczny, Adwent eschatologiczny, Adwent liturgiczny; - podejmuje refleksję nad własną relacją z Bogiem; - wyjaśnia, na czym polega religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia; - wie, w jaki sposób można zorganizować Wigilię w rodzinie; - podejmuje refleksję nad własną drogą do Jezusa swojego Zbawiciela; - uzasadnia konieczność modlitwy o jedność chrześcijan; - wyjaśnia, na czym polega grzech podziału oraz uzasadnia potrzebę przeciwdziałania mu; - omawia zagadnienie ekumenizmu; - rozumie znaczenie wewnętrznej postawy miłości, szacunku i otwartości wobec innych w dążeniu do jednoczenia chrześcijan; - charakteryzuje przyjaźń między Jonatanem i Dawidem; - interpretuje zachowania Pana Jezusa w aspekcie relacji z innymi ludźmi; - uzasadnia rolę przyjaźni w budowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi i poszanowaniu godności własnej i drugiego człowieka; - wskazuje na konsumpcjonizm jako uzależnienie od dóbr materialnych; - omawia zagadnienie wykorzystania dóbr w społeczeństwie; - podaje propozycje pomocy osobom potrzebującym; - wyjaśnia powiązania pomiędzy prawdą a innymi wartościami (wiernością, zaufaniem...); - proponuje sposoby naprawienia krzywd w zakresie ósmego przykazania; - planuje działania zmierzające do usunięcia zazdrości z życia człowieka; - wyjaśnia znaczenie pojęć: sól ziemi i światłość świata ; - planuje działania przeciwdziałające presji fałszywych proroków; - określa, czym są amulety i uzasadnia stanowisko Kościoła głoszące, że posługiwanie się nimi jest złem moralnym; - interpretuje teksty proroctw mesjańskich; - wyjaśnia pojęcia: Adwent historyczny, Adwent eschatologiczny, Adwent liturgiczny; - charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania Bożego Narodzenia; - interpretuje teksty czytań mszalnych z okresu Bożego Narodzenia; - omawia w skrócie historię rozłamów w chrześcijaństwie; - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie interkomunii;

12 Wymagania podstawowe - wymienia dary otrzymane od Boga w czasie chrztu św.; - wyjaśnia, na czym polega podobieństwo człowieka do Chrystusa; - charakteryzuje pomoc Kościoła w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Wielkiego Postu; - charakteryzuje świętych; - wymienia wartości, na których chrześcijanin powinien budować swoje życie; - charakteryzuje człowieka nawróconego; - wyjaśnia, na czym polega pomoc Kościoła w nawracaniu się człowieka; - podaje przykłady dobrego przeżycia czasu podczas rekolekcji; - podejmuje refleksję nad swoim dotychczasowym życiem; - charakteryzuje okres liturgiczny Wielkiego Postu w oparciu o KKK; - wyjaśnia pojęcie Triduum Paschalne; - uzasadnia religijny wymiar Triduum Paschalnego; - wymienia wydarzenia paschalne; - wymienia sposoby obecności Chrystusa w Kościele; - odkrywa, na czym polega wiara w zmartwychwstanie; - wyjaśnia sens zmartwychwstania Chrystusa; - wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Matki Bożej; - wie, że Maryja nazywana jest Królową; - wymienia inne określenia Maryi; - wie, że Bóg jest święty; - rozumie, na czym polega powołanie do świętości; - podaje przykłady wybranych świętych czy błogosławionych, którzy podążali śladami Jezusa; - wyjaśnia znaczenie słów: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi ; - interpretuje fragmenty z Pisma Świętego; - jest świadomy, że człowiek potrzebuje pomocy Ducha Świętego; - definiuje, kim jest Duch Święty; - wymienia sposoby działania Ducha Świętego w życiu człowieka; - zna dary Ducha Świętego; - wyjaśnia, po czym można poznać w człowieku działanie Ducha Świętego. - planuje działania człowieka niezbędne, aby trwać w dziecięctwie Bożym; - wyjaśnia, na czym polega uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych; - ocenia, jak wybrane postawy człowieka utrudniają jego nawrócenie; - wylicza przeszkody utrudniające nawrócenie; - interpretuje teksty biblijne; - wyjaśnia znaczenie rekolekcji; - interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych; - wyjaśnia pojęcie Exultet; - charakteryzuje postawy apostołów związane z wydarzeniami paschalnymi; - wymienia świadectwa zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; - interpretuje teksty biblijne mówiące o Maryi; - podaje przykłady władców, którzy oddawali cześć Matce Bożej; - prezentuje świadectwo życia wybranych świętych (św. Benedykt, św. Pius X); - wyjaśnia symbolikę człowieka o glinianych nogach; - na wybranych przykładach wyjaśnia cel i znaczenie darów Ducha Świętego.

13 I.3. Wymagania edukacyjne z religii rzymskokatolickiej dla klasy III gimnazjum do programu nauczania Przyjąć blask Bożej Prawdy (AZ-3-02/2) Wymagania podstawowe - podaje, co łączy wspólnotę - uzasadnia, że każda wspólnota musi być oparta o miłość Chrystusa - określa zagrożenia dla wspólnoty - interpretuje tekst Biorąc, napełniasz ręce, dając, napełniasz serce - rozpoznaje, że wszyscy spotkani ludzie wpływają na jego życie - określa, jak nie ulec presji otoczenia - analizuje zachowania innych - wyjaśnia nauczanie Jezusa o postępowaniu zgodnym ze swoim sumieniem - określa, że wszelkie dobro w życiu pochodzi od Boga - uzasadnia potrzebę miłości w życiu - na podstawie tekstów (podręcznik ucznia-dalej: PU) - dokonuje samooceny swego zaufania Bogu wyjaśnia, że miłość ludzka jest miłością pochodzącą od Boga - interpretuje, znaczenie słów Nikt nie jest samotną wyspą - dokonuje samooceny swojego stosunku do rodziców i rodziny - określa, co zawdzięcza swoim rodzicom - uzasadnia, że dzięki rodzinie znajduje się w Kościele - podaje definicję parafii - uzasadnia, że Kościół jest potrzebny w umocnieniu wiary - rozpoznaje w parafii wspólnotę prowadzącą do Boga - planuje swoje aktywne uczestnictwo w życiu parafii - wyjaśnia pojęcie Kościół domowy - uzasadnia ważność budowania Kościoła domowego - rozpoznaje swoją rolę w budowaniu dobrych relacji w rodzinie - sporządza listę poprawnej komunikacji z innymi - analizuje tekst J 5, l-9 - uzasadnia ważność dobrej komunikacji w życiu - dokonuje samooceny swojego stosunku do innych - interpretuje wybrane fragmenty Pisma Świętego - rozpoznaje i określa, czego potrzeba, by być sobą - wyjaśnia, że wiara wymaga odwagi - uzasadnia ważność odwagi w wyznawaniu wiary - zna znaczenie słów: kłamstwo, machinacja, manipulacja - wyjaśnia, dlaczego w świecie bez miłości nie ma prawdy - interpretuje fragment Pisma Świętego - uzasadnia, że kłamstwu należy się sprzeciwiać - analizuje miejsca i sposoby poszukiwania prawdy - interpretuje tekst Jana Pawia II Fides et ratio (podręcznik ucznia- dalej: PU) - uzasadnia, że prawdę poznaje się przez zawierzenie odpowiednim ludziom - wyjaśnia, że Prawdą jest Bóg - podaje definicję prawdy - określa, czym jest życie w prawdzie - określa źródło prawdy - rozpoznaje i określa owoce prawdy - zna VIII przykazanie - rozpoznaje i określa, czym jest prawda w życiu chrześcijanina - analizuje pochodzenie prawdy - interpretuje tekst Pisma Świętego J 8,12 - uzasadnia, że prawda jest światłem i pochodzi od Boga - wyjaśnia sens przypowieści (Mt 7,24-27) - argumentuje, że chrześcijanin buduje swoje życie na Chrystusie - rozpoznaje ponadczasowość tej przypowieści - dokonuje samooceny swego postępowania - określa, czym jest godność człowieka - interpretuje słowa Jana Pawła II (PU- zatrzymaj się) - wie, że każdy człowiek, niezależnie od wieku i stanu, posiada godność - na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia, jak żyć w godności - zna źródło godności człowieka - rozpoznaje, że osobiste doświadczenie pozwala lepiej zrozumieć drugiego człowieka - analizuje znaczenie Wcielenia dla życia człowieka - zna określenie: Tajemnica Wcielenia - zna i wyjaśnia pośrednictwo Maryi w modlitwie - określa początek i koniec ludzkiego życia - uzasadnia, że Bóg jest dawcą życia

14 - wskazuje na Boga jako dawcę życia - samodzielnie argumentuje, że życie jest największą wartością - uzasadnia, że człowiek nie jest panem swego życia, życie jest darem Boga - określa nałogi jako wykroczenia przeciwko V przykazaniu - rozpoznaje i określa skutki nałogów - uzasadnia potrzebę walki z nałogami - wyjaśnia niezbędność badań naukowych - na podstawie tekstów KKK uzasadnia niepowtarzalność człowieka - wyjaśnia termin cywilizacja śmierci stworzonego przez Boga - zna stanowisko Kościoła wobec eksperymentów medycznych - analizuje pozytywne przykłady badań naukowych - określa, czym jest pokój - interpretuje tekst Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju - charakteryzuje działania budujące pokój - uzasadnia ważność pokoju w jego życiu dla pokoju na świecie - na podstawie tekstów w podręczniku rozpoznaje, czym jest miłość - analizuje i uzasadnia potrzebę miłości w życiu człowieka i określa jej piękno - dokonuje samooceny swojej postawy wobec miłości - rozpoznaje i określa miłość pochodzącą od Boga - uzasadnia potrzebę życia taką miłością - dokonuje samooceny swego postępowania w miłości bliźniego - zna definicję czystości - interpretuje stwierdzenie:...jeśli chcesz być użyteczny, bądź czystym - określa czystość jako niezbędną w jego relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem - argumentuje potrzebę kierowania się czystością w życiu - zna definicję powołania - analizuje powołania ludzi - wie, że w realizacji powołania potrzebna jest dojrzałość - rozpoznaje swoje powołanie - zna przykład życia i poświęcenia wybranych osób - uzasadnia motywy postępowania wybranych osób - określa, czym jest poświęcenie - rozpoznaje potrzebę poświęcenia w życiu - zna i rozumie treść przysięgi małżeńskiej - uzasadnia trwałość i nierozerwalność związku małżeńskiego - wyjaśnia, że przysięgę składa się w obecności Boga - dokonuje samooceny swojej postawy wobec sakramentu małżeństwa - wie, że jedność jest podstawą małżeństwa - uzasadnia wyrażenie: być jednym ciałem - określa cechy jedności fizycznej i duchowej - rozpoznaje i określa podwójny cel małżeństwa - zna i wyjaśnia treść VI przykazania - analizuje i interpretuje tekst Mt5, określa potrzebę czystości w życiu - uzasadnia, że VI przykazanie ochrania miłość - wyjaśnia, że Bóg, stwarzając świat, oddał go ludziom - zna zadania stojące przed człowiekiem w dziedzinie ochrony środowiska - określa zadania ekologii jako nauki - wie, że praca wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń - wyjaśnia znaczenie pracy ludzkiej - formułuje cechy dobrej pracy - określa, w jaki sposób należy spełniać potrzebę i obowiązek pracy - określa, czym jest własność osobista - zna potrzebę poszanowania własności - określa, czym jest kradzież - uzasadnia potrzebę dzielenia się z innymi - rozpoznaje zwodniczość reklam - na wybranym przykładzie wskazuje, co daje człowiekowi szczęście - zna i wyjaśnia pojęcie sprawiedliwość - określa, kim jest człowiek sprawiedliwy - podaje i uzasadnia działania na rzecz ochrony środowiska oraz planuje działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu - analizuje tekst Błogosławiony jesteś... i uzasadnia łączność pracy ludzkiej z ofiarą Chrystusa - analizuje, na czym polega jego obecna praca - interpretuje cytat Kto nie chce pracować, niech też nie je - analizuje znaczenie dóbr materialnych w życiu - dokonuje samooceny swego stosunku do dóbr materialnych - rozpoznaje uczciwość w postępowaniu - planuje pomoc innym - wymienia wartości ważne w życiu - uzasadnia twierdzenie, że przedmioty zajmują nasze serca ale go nie wypełniają - uzasadnia potrzebę sprawiedliwości w życiu - analizuje i uzasadnia tekst sprawiedliwość bez miłości jest okrucieństwem - zna pojęcia: uczciwość i uczciwy - analizuje relacje uczciwości w stosunku do ludzi i do Boga

15 - na podstawie tekstu opowiadania wyjaśnia, dlaczego trzeba być uczciwym - dokonuje samooceny swojej uczciwości - zna pojęcie akceptacja i wielkoduszność - dokonuje samooceny swoich mocnych i słabych stron - uzasadnia, że akceptacja siebie prowadzi do rozwoju - przedstawia plan pracy nad sobą - wymienia uczynki miłosierne co do ciała i duszy - rozpoznaje i uzasadnia potrzebę istnienia organizacji charytatywnych - zna cel i zasady działania Caritas - przedstawia plan pomocy w swoim otoczeniu - uzasadnia, że sensem chrześcijaństwa jest miłosierdzie - wyjaśnia znaczenie Sakramentu Bierzmowania - zna i docenia znaczenie świadectwa w wierze - uzasadnia potrzebę umocnienia w życiu - dokonuje samooceny swego świadczenia o Jezusie - rozpoznaje różnicę między mądrością biblijną a mądrością ludzką - wskazuje na nadprzyrodzoną moc mądrości - wymienia cechy mądrości biblijnej - analizuje i uzasadnia temat katechezy - zna różnicę między pojęciami wiedzieć i rozumieć - na przykładzie św. Teresy rozpoznaje znaczenie daru rozumu w życiu - zauważa różnicę w ocenie świata przez ludzi - zna i wyjaśnia warunki dobrej spowiedzi - określa znaczenie daru rady w rozwiązywaniu życiowych problemów - zna określenia: rada i dar rady - określa, że każdy człowiek napotyka w życiu na trudności - rozpoznaje w swojej codzienności cechy męstwa - wskazuje, na czym polega pobożność - rozpoznaje w swoim życiu uzdolnienie do pobożności - rozpoznaje, że bojaźń Boża jest lękiem o możliwość utraty Boga - uzasadnia, że dar bojaźni Bożej pomaga nam zerwać z grzechem - wyjaśnia, co to jest totalitaryzm - zna wydarzenia z życia Kościoła w tym okresie - zna przyczyny i przebieg wydarzeń w okresie dwudziestolecia międzywojennego - wyjaśnia efekty tych wydarzeń - określa przyczyny i przebieg wydarzeń w Polsce po II wojnie światowej - wyjaśnia efekty tych wydarzeń - zna życie i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego - zna życiorys papieża Jana XXIII - wyjaśnia określenie Papież Dobroci - uzasadnia powiedzenie św. Augustyna: Wierzę, aby rozumieć i rozumiem aby głębiej żyć - na podstawie KKK 158 wyjaśnia, jakie cechy musi mieć człowiek w pełni wykorzystujący dar rozumu - rozpoznaje, że dobrze ocenie świat i siebie może tylko oczyma Boga - uzasadnia, że Sakrament Pojednania jest spojrzeniem Boga na nasze życie - analizuje i interpretuje tekst Mt 7, uzasadnia, że dobrze radzić to także dawać dobry przy kład - na przykładzie Mk 8,31-38 uzasadnia, że Jezus wskazuje nam drogę do męstwa - wyjaśnia, że człowiek mężny nie lęka się Krzyża - analizuje tekst: Dar pobożności - planuje podjąć działania dotyczące jego pobożności - na podstawie Mt 26, uzasadnia, że trudno żyć w bojaźni Bożej - dokonuje samooceny swego postępowania - analizuje teksty źródłowe dotyczące tego okresu - na podstawie tekstów źródłowych uzasadnia odniesienie Kościoła do tych wydarzeń - analizuje teksty źródłowe - uzasadnia postawę papieża Piusa XII wobec przystąpienia Włoch do wojny - analizuje teksty źródłowe - uzasadnia, że bycie człowiekiem wiary w tym okresie historii Polski wymagało odwagi - w oparciu o teksty analizuje działalność papieża - uzasadnia, że działalność Jana XXIII zapoczątkowała wielką odnowę Kościoła Powszechnego - wyjaśnia znaczenie terminu sobór - określa cele i przebieg wydarzeń soboru - zna wkład polskich biskupów w prace soborowe - zna biografię kardynała Karola Wojtyły - wyjaśnia charakterystyczne cechy pontyfikatu - analizuje teksty źródłowe - wyjaśnia efekty wydarzeń soborowych dla Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce - analizuje teksty papieża Jana Pawła II do młodych - interpretuje te teksty w odniesieniu do swojego życia

16 - wyjaśnia znaczenie słowa sieć w zapisach biblijnych - analizuje i uzasadnia wybrane teksty biblijne - zna chrześcijańskie strony internetowe - rozpoznaje różnicę między człowiekiem wolnym w Internecie a zniewolonym - dokonuje samooceny korzystaniu z Internetu II Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu: sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, zeszyt ucznia, projekty edukacyjne prace domowe, aktywność na lekcji-wypowiedzi, ćwiczenia-praca na lekcji (indywidualna i w grupie), prace długoterminowe, wykonywanie i prezentacja pomocy dydaktycznych, udział w konkursach religijnych, zaangażowanie i udział w apelach i uroczystościach o charakterze religijnym, aktywny udział w pracach koła Caritas i wolontariatu III Zasady ustalania oceny ze znakami + : Stosując formę punktową przy ocenianiu prac pisemnych będą uwzględniane zasady zgodne z WSO. Za uzyskaną liczbę punktów: połowę lub ponad połowę - do najwyższej liczby punktów w każdym przedziale punktowym - uczeń otrzymuje ocenę z +. IV Ustalenia dodatkowe: Sprawdziany i prace klasowe obejmują materiał z całego działu lub zakres materiału jest uzgodniony i podany uczniom z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu z uzasadnionych przyczyn ustala z nauczycielem termin pisania pracy. W przypadku gdy uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu z nieuzasadnionej przyczyny, pisze pracę klasową, sprawdzian na pierwszej lekcji, na której będzie obecny. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie tematy lub ustalony zakres znajomości katechizmu i pacierza. Kartkówki-krótkie prace pisemne, obejmują zakres materiału z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych (nie muszą być zapowiadane) lub zakres materiału wcześniej podany przez nauczyciela (czas pracy pisemnej-kartkówki: do 20 minut) Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, pracy na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi i innych form sprawdzania wiedzy ucznia z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej. Uczeń zobowiązany jest do posiadania i prowadzenia zeszytu. Zeszyt będzie sprawdzany przez nauczyciela przynajmniej raz w semestrze. Za brak zeszytu na lekcji uczeń otrzymuje ( otrzymanie przez ucznia 3 minusów równoznaczne jest z oceną niedostateczną).

17 Do aktywności ucznia na lekcji zalicza się: wypowiedzi, referaty, prace dodatkowe ( w tym długoterminowe), wykonane i prezentowane przez ucznia pomoce dydaktyczne, praca w grupach, projekty edukacyjne. Aktywność na lekcji oceniana jest + lub oceną (uzyskanie 5 plusów równoznaczne jest z oceną bardzo dobry). Aktywność ponadto obejmuje: umiejętność korzystania z Pisma Świętego, katechizmów, literatury hagiograficznej, zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości o charakterze religijnym (np. Jasełka, montaże słowno-muzyczne, aktywny udział w rekolekcjach ), zaangażowanie w przygotowanie religijnych gazetek szkolnych; udział w konkursach religijnych; współpraca ze wspólnotą parafialną; zaangażowanie w działalność charytatywną; postawa (szacunek do miejsc św., znaków religijnych i czasu modlitwy, szacunek do drugiego człowieka, stosunek do przedmiotu) - umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. V Warunki poprawy oceny: pracę klasową, za którą otrzymał ocenę niedostateczną, uczeń może poprawić ją w terminie 2 tygodni od rozdania sprawdzonych prac lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem z danej pracy klasowej uczeń poprawę pisze tylko raz, w dzienniku odnotowuje się obie oceny VI Sposoby gromadzenia i przechowywania informacji o osiągnięciach ucznia: informacje o osiągnięciach ucznia są odnotowywane w dzienniku internetowym, na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, prace pisemne uczniów są przechowywane do końca danego roku szkolnego tj. do 31sierpnia na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane w szkole do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) VII Ustalanie ocen semestralnych: 1. Oceny semestralne ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Największe znaczenia mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów zapisane w dzienniku kolorem czerwonym. Pozostałe oceny są ocenami wspomagającymi. 2. Oceny śródroczne i roczne z religii nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania 3. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z religii z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 5. Zasady uzupełnienia braków edukacyjnych, przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego z religii regulują przepisy, o których mowa na wstępie.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) PODSTAWOWE

Plan wynikowy. Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) PODSTAWOWE Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa 7 Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK YCZNY I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH II. SŁOWO BOGA DO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE IV OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE. Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia. ludzkiego;

PODSTAWOWE. Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia. ludzkiego; EDUKACYJNE Przedmiot: Religia Klasa VII szkoły podstawowej Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK YCZNY I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu Religia, kl. 1 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - Wymieniam siedem darów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała 1. zna życie św. Rafała

Bardziej szczegółowo

Rozszerzające Dopełniające. -umie wyjaśnić, na czym polega. życia; człowieka;

Rozszerzające Dopełniające. -umie wyjaśnić, na czym polega. życia; człowieka; Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VII Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) PODSTAWOWE Konieczne Podstawowe (dopuszczający) (dostateczny) 1 Wartość życia. -wie, że człowiek jest osobą; -rozumie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12)

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12) Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12) Blok I. Człowiek na drogach Boga 1. Prawdziwe szczęście

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12)

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12) Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Aby nie ustać w drodze (AZ-32-01/10-PO-1/12) Blok I. Człowiek na drogach Boga 1. Prawdziwe szczęście

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z religii:

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z religii: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE 7 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Dostosowane wymagania edukacyjne dla klasy I Gimnazjum w Ksawerowie (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I do podręcznika Spotkanie ze Słowem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły j ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄ CY NIEDOSTATECZ NY I. SPOTYKAM BOGA 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. II

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. II Wymagania edukacyjne dla klasy II Gimnazjum w Ksawerowie (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie II do podręcznika Aby nie ustać w drodze nr AZ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. I

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. I Wymagania edukacyjne dla klasy I Gimnazjum w Ksawerowie (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I do podręcznika Spotkanie ze Słowem nr AZ 31 01/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. II dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych

Przedmiotowy system oceniania z religii kl. II dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Dostosowane wymagania edukacyjne dla klasy II Gimnazjum w Ksawerowie (opracowane na podstawie poradnika metodycznego do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie II do podręcznika Aby nie ustać w drodze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI (opracowany zgodnie z zezwoleniem Władzy Duchowej nr OJ-97/01) ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11)

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK PONAD I. BÓG NA LUDZKICH DROGACH 1. Wartość życia -

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego;

Ocena dopuszczająca Uczeń: - wie, że człowiek jest osobą; - rozumie, na czym polega wartość życia ludzkiego; Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) BLOK TEMATYCZNY TEMAT EFEKTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla kl. IV z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Jestem chrześcijaninem Tytuł działu I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II gimnazjum do programu nr AZ-3-01/10 i podręcznika nr RA-32-01/10-RA-4/13 Aby nie ustać w drodze pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem. - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji. 2. Moje życie moim szczęściem - Potrafię podać definicję szczęścia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie Nauczyciel: mgr Iwona Habrzyk Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Podręcznik nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkład materiału nauczania Do przedmiotu: Religia Dla klasy: III gimnazjum Tygodniowa liczba godzin 2 Środki dydaktyczne: podręcznik dla ucznia: W miłości Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo