OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów udzielanych przez PKO BP SA, zwane dalej ogólnymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów udzielanych przez PKO BP SA Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego; 2) choroby istniejące przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA choroby, z powodu których Ubezpieczony zasięgał porad lekarskich, które były przedmiotem leczenia i rehabilitacji, operacji, badań, farmakoterapii, a także choroby, których obecność można stwierdzić na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej; 3) deklaracja przystąpienia oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia zawartej na wniosek Ubezpieczającego z PZU Życie SA na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; 4) jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot prowadzący centralną obsługę grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów udzielanych przez PKO BP SA; 5) kredyt kredyt mieszkaniowy, kredyt lub pożyczka hipoteczna, udzielany przez PKO BP SA zgodnie z obowiązującymi w PKO BP SA przepisami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania i obsługi ww. kredytów i pożyczek; 6) kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła z PKO BP SA umowę kredytu; 7) miesiąc ubezpieczenia okres ubezpieczenia rozpoczynający się każdorazowo w terminie ustalania wysokości składek a kończący się dzień przed kolejnym terminem ustalania wysokości składek; 8) nieszczęśliwy wypadek niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA; 9) odsetki skapitalizowane odsetki należne od kredytobiorcy, skapitalizowane zgodnie z zapisami umowy kredytu, naliczone według stopy procentowej wynikającej z umowy kredytu; 10) okres odpowiedzialności PZU Życie SA czas trwania odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności; 11) orzeczenie lekarskie orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w rozumieniu przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych; 12) początkowa suma ubezpieczenia sumę ubezpieczenia określoną w deklaracji przystąpienia dla każdego kredytobiorcy objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA w związku z jedną umową kredytu, na podstawie której ustalana jest wysokość pierwszej składki miesięcznej, początkową sumę ubezpieczenia stanowi: a) iloczyn udziału procentowego oraz kwoty salda zadłużenia kapitałowego z dnia uruchomienia kredytu albo jego pierwszej transzy w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytu albo b) iloczyn udziału procentowego oraz kwoty salda zadłużenia kapitałowego aktualnego w dniu podpisania deklaracji przystąpienia w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu; 13) PZU Życie SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna; 14) rachunek techniczny rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN, służący do obsługi umowy kredytu i płatności składek ubezpieczeniowych; 15) saldo zadłużenia kapitałowego kwotę odpowiadającą wysokości należnego do spłacenia na rzecz Ubezpieczającego kapitału kredytu, w tym odsetek skapitalizowanych; 16) termin ustalania wysokości składek przypadający w każdym miesiącu kalendarzowym dzień, który odpowiada dniowi: a) uruchomienia kredytu albo jego pierwszej transzy w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytu albo b) podpisania deklaracji przystąpienia w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu; Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy jest to pierwszy następny dzień roboczy, a jeżeli takiego dnia nie ma to jest to pierwszy roboczy dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego; 17) trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji trwałą, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdzoną orzeczeniem lekarskim; całkowita niezdolność do pracy oznacza utratę zdolności do pracy w jakimkolwiek zawodzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku; niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych; trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez Ubezpieczonego zdolności do pracy; 18) Ubezpieczający Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA), który udzielił kredytu Ubezpieczonemu i zawarł umowę ubezpieczenia z PZU Życie SA na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; 19) Ubezpieczony kredytobiorca, który przystąpił do ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego; 20) udział procentowy ustalany w momencie przystąpienia do ubezpieczenia dla każdego kredytobiorcy objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA w związku z jedną umową kredytu i stanowi: a) w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytu stosunek ilorazu kwoty udzielonego kredytu i liczby kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia do kwoty udzielonego kredytu albo b) w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu stosunek ilorazu kwoty salda zadłużenia kapitałowego aktualnego w dniu podpisania deklaracji przystąpienia i liczby kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia do kwoty salda zadłużenia kapitałowego aktualnego w dniu podpisania deklaracji przystąpienia; udział procentowy może być aktualizowany w związku ze zmianą liczby kredytobiorców objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA w związku z jedną umową kredytu, przy czym wartość udziału procentowego nie może przekroczyć 100%; 21) umowa ubezpieczenia umowę ubezpieczenia zawartą na wniosek Ubezpieczającego z PZU Życie SA na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; 22) umowa kredytu umowę kredytu mieszkaniowego lub kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej, zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym; 23) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczającego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 24) wiek Ubezpieczonego wiek Ubezpieczonego określony jako różnica dat pomiędzy aktualną datą a datą urodzenia Ubezpieczonego; 25) zdarzenie ubezpieczeniowe śmierć Ubezpieczonego albo wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. 2. W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania stopa techniczna. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: 1) śmierć Ubezpieczonego; 2) wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zdarzył się w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA 5 Z tytułu umowy ubezpieczenia PZU Życie SA wypłaca w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA albo 2) wystąpienia u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, o której mowa w 16 ust. 2. ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny okres 2

3 powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie, na co najmniej 90 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, PZU Życie SA zwraca składkę, pomniejszoną o jej część odpowiadającą okresowi odpowiedzialności PZU Życie SA. WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 8 Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA 9 1. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu oraz w dniu złożenia Ubezpieczającemu deklaracji przystąpienia ma ukończone 18 lat i nie ukończony 70. rok życia. 2. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji może być objęta tylko taka osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia jest zdolna do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i nie posiada stwierdzonego prawa do renty stałej lub czasowej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego. 3. Osoba przystępująca do ubezpieczenia składa Ubezpieczającemu podpisaną deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający potwierdza przyjęcie deklaracji przystąpienia. 4. W przypadku, gdy jedną umowę kredytu zawiera więcej niż jeden kredytobiorca, każdy z nich w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia musi spełniać warunki określone w ust PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Ubezpieczający jest obowiązany: 1) przed podpisaniem deklaracji przystąpienia udostępnić kredytobiorcom, którzy zamierzają przystąpić do ubezpieczenia, obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia; 2) informować PZU Życie SA o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych; 3) informować PZU Życie SA o zajściu zdarzeń ubezpieczeniowych objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 4) przekazywać PZU Życie SA inne dokumenty uzgodnione przez strony umowy ubezpieczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w szczególności do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA na życzenie PZU Życie SA; 5) przekazywać Ubezpieczonemu, w ustalony przez siebie sposób, informacje dotyczące zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia; 6) przechowywać oryginał deklaracji przystąpienia złożony przez Ubezpieczonego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej; 7) przekazywać do PZU Życie SA składki wraz z odpowiednimi wykazami Ubezpieczonych w terminach uzgodnionych w umowie ubezpieczenia; 8) udostępniać PZU Życie SA informacje niezbędne do obsługi ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający ma prawo, za uprzednią każdorazową zgodą Ubezpieczonego, wyznaczać, a w trakcie okresu odpowiedzialności PZU Życie SA zmieniać i odwoływać Uposażonych Ubezpieczony ma prawo: 1) do rezygnacji z ubezpieczenia w każdym czasie, o czym informuje Ubezpieczającego; 2) żądać, by PZU Życie SA udzielił informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych zawartych w deklaracji przystąpienia. 12 PZU Życie SA jest obowiązany: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczającemu, a Ubezpieczonemu na jego żądanie, pisemne informacje dotyczące zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez strony zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu 3

4 tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia; 3) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu zdarzeń ubezpieczeniowych objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do PZU Życie SA, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 4) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia istnienia zobowiązania, o ile jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 5) informować pisemnie osobę, która zgłosiła roszczenie o przyczynach niemożności jego zaspokojenia w całości lub w części; 6) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub wysokość zobowiązania; 7) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. ZMIANA UMOWY UBEZPIECZENIA 13 Zmiany w umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane w formie pisemnej. Do zmiany umowy ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wymagana jest zgoda Ubezpieczonego. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 14 Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) złożenie oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia; 2) pobranie przez Ubezpieczającego z rachunku Ubezpieczonego albo rachunku technicznego Ubezpieczonego, które są prowadzone przez Ubezpieczającego, kwoty w wysokości odpowiadającej pierwszej składce miesięcznej Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: 1) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; 2) śmierci Ubezpieczonego; 3) wypłaty świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 4) upływu okresu, za który opłacono składkę, w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia z powodu jej wypowiedzenia lub nieprzedłużenia; 5) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w 18 ust. 4, z tym, że nie wcześniej niż z upływem okresu za jaki opłacono składkę w przypadku nieopłacenia następnej składki miesięcznej w wymaganym terminie; 6) upływu okresu za jaki opłacono składkę, jeżeli w tym okresie Ubezpieczony ukończył 75. rok życia, z zastrzeżeniem ust. 2; 7) całkowitej spłaty lub rozwiązania umowy kredytu; 8) złożenia Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu; 9) upływu okresu za jaki opłacono składkę, jeżeli w tym okresie Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji kończy się w dniu, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia. SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA Ubezpieczający w porozumieniu z każdym Ubezpieczonym w ramach jednej umowy kredytu, w momencie przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia, ustala wysokość początkowej sumy ubezpieczenia na podstawie kwoty salda zadłużenia kapitałowego aktualnego: 1) w dniu uruchomienia kredytu albo jego pierwszej transzy w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytu; 2) w dniu podpisania przez Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu. 2. Sumę ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, stanowi aktualne saldo zadłużenia kredytowego, które obejmuje: 1) saldo zadłużenia kapitałowego aktualne na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, to jest: a) na dzień śmierci Ubezpieczonego w przypadku śmierci Ubezpieczonego albo b) na dzień wydania orzeczenia lekarskiego o trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w przypadku wystąpienia 4

5 u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku; 2) odsetki umowne za okres od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuższy niż 90 dni, w wysokości nie większej niż 2000 zł; 3) odsetki karne od przeterminowanej kwoty kapitału, za okres od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuższy niż 90 dni, w wysokości nie większej niż 1000 zł; 4) opłaty i prowizje przewidziane taryfą Ubezpieczającego, za okres od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłuższy niż 90 dni, w wysokości nie większej niż 500 zł. 3. W przypadku kredytów wypłacanych w transzach, sumę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 stanowi aktualne saldo zadłużenia kapitałowego z pierwszego dnia miesiąca ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe powiększone o kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt W przypadku, gdy odpowiedzialnością PZU Życie SA objętych jest więcej niż jeden Ubezpieczony w ramach jednej umowy kredytu, suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 albo w ust. 3, dla każdego Ubezpieczonego jest równa iloczynowi aktualnego udziału procentowego oraz sumy ubezpieczenia określonej w ust. 2 albo w ust W przypadku kredytów udzielonych w walucie innej niż złote, suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 3, jest wyrażana w złotych, według średniego kursu NBP danej waluty z dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w Wysokość pierwszej składki miesięcznej ustalana jest na podstawie początkowej sumy ubezpieczenia oraz stopy składki ubezpieczeniowej określonych w deklaracji przystąpienia. 2. Wysokość kolejnych składek miesięcznych jest ustalana na podstawie wysokości aktualnego salda zadłużenia kapitałowego oraz aktualnego udziału procentowego, obowiązujących w terminie ustalania wysokości składek, zgodnie ze stopą składki ubezpieczeniowej określoną w deklaracji przystąpienia. 3. W przypadku kredytów udzielonych w walucie innej niż złote, wysokość składek miesięcznych, o których mowa w ust. 1 i 2 jest wyrażana w złotych według średniego kursu NBP danej waluty obowiązującego w terminie ustalania wysokości składek Środki na opłacanie składek miesięcznych pochodzą ze środków finansowych Ubezpieczonego i są pobierane przez Ubezpieczającego z rachunku Ubezpieczonego albo rachunku technicznego Ubezpieczonego: 1) w przypadku pierwszej składki miesięcznej w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępuje do ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytu albo w przypadku Ubezpieczonego, który przystępuje do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu w dniu podpisania przez Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia; 2) w przypadku kolejnych składek miesięcznych miesięcznie, w terminie ustalania wysokości składek; w przypadku, gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, jest to pierwszy następujący po takim dniu dzień roboczy, a jeżeli takiego dnia nie ma, jest to pierwszy roboczy dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego. 2. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego miesięcznie, za każdy miesiąc ubezpieczenia, w pełnej wymaganej kwocie, w terminach uzgodnionych w umowie ubezpieczenia. 3. Składkę uważa się za opłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA. 4. W przypadku nieopłacenia kolejnej składki w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, PZU Życie SA wzywa Ubezpieczającego do jej opłacenia w dodatkowym terminie 7 dni, pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do danego Ubezpieczonego. 19 Suma ubezpieczenia oraz składka nie podlegają indeksacji. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA 20 PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to: 1) zostało spowodowane lub zaszło w następstwie chorób Ubezpieczonego istniejących przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA lub powstałych w okresie pierwszych 28 dni od początku odpowiedzialności PZU Życie SA; 2) powstało w wyniku samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 12 miesięcy od początku odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do tego Ubezpieczonego; 3) było spowodowane działaniami wojennymi, czynnym udziałem Ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, katastrofami powodującymi skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne; 4) powstało w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa; 5) było spowodowane lub zaszło w następstwie pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po 5

6 spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji; 6) powstało w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użyciem środków farmakologicznych nie zleconych przez lekarza, przy czym zatrucie rozumiane jest jako użycie wyżej wymienionych substancji w dawce powodującej śmierć Ubezpieczonego; 7) zaszło w następstwie uprawiania przez Ubezpieczonego następujących niebezpiecznych sportów: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalnym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, która była spowodowana lub zaszła w następstwie: 1) działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych; 2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa; 3) pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 4) zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, umyślnego nadużycia środków farmakologicznych oraz w wyniku lub w związku ze schorzeniami spowodowanymi nadużywaniem ww. substancji; 5) samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 6) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów o ryzykownym charakterze takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalnym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping). 2. W zakresie trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki chorób nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły. 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do Ubezpieczonego. UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 23 ust W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu W przypadku, gdy Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas przypadająca im część świadczenia zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie wskazał Uposażonego albo gdy wszyscy Uposażeni zmarli przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa: 1) małżonek w całości, 2) dzieci w częściach równych, 3) rodzice w częściach równych, 4) inni ustawowi spadkobiercy Ubezpieczonego w częściach równych. 24 Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia, składa do PZU Życie SA: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo: a) akt zgonu Ubezpieczonego, b) kartę zgonu Ubezpieczonego albo jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci Ubezpieczonego; 6

7 3) w przypadku trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji dodatkowo orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz całość dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku; 4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na życzenie PZU Życie SA. 2. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, PZU Życie SA decyduje o wykonaniu zobowiązania na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub orzeczenia wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników zleconych przez siebie badań medycznych. 3. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań medycznych, o których mowa w ust W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący dostarcza je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 26 Prawo do świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do Ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie wskazanym w ust Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia obowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty stosownych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na podstawie umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 30 Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wykonania zobowiązania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 32 W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA mające związek z umową ubezpieczenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z umową ubezpieczenia kierowane do PZU Życie SA, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 3. PZU Życie SA i Ubezpieczający obowiązani są informować o każdej zmianie adresów Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każdej jednostki PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia. 7

8 2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki organizacyjne lub Centralę PZU Życie SA zgodnie z zakresem ich działania. 3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia. 4. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą nr UZ/249/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 27 września 2011 roku. 2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 3 października 2011 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od tej daty. Dariusz Krzewina Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Witold Jaworski Członek Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna pzu.pl PZUŻ 9206

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków: KBGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus kod warunków PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: KBIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Kod warunków: PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: KBGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia, kod warunków Z1GP40, Z2GP40 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P kod warunków PNGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia na życie typ P. 2 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: PPPP34 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 52 do uchwały Zarządu PZU Życie SA nr UZ/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie PEŁNIA ŻYCIA, kod warunków Z1GP41, Z2GP41 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S INFORMACJA DODATKOWA W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP33 (OWU), dotyczą podstawowych warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką płatną jednorazowo PZU OCHRONA I ZYSK

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką płatną jednorazowo PZU OCHRONA I ZYSK Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką płatną jednorazowo PZU OCHRONA i ZYSK (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS nformacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU), dotyczą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych Kod warunków: J1IP34 dla umów ze składką płatną okresowo J1IR34 dla umów ze składkami opłaconymi jednorazowo do końca obowiązku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP34 (OWU), dotyczą podstawowych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Kod warunków: J4IP34 - dla umów ze składką płatną okresowo J4IR34 - dla umów ze składkami opłaconymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, kod warunków PNKP32/PTKP32 (OWU), dotyczą

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia, kod warunków Z1GP40, Z2GP40 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PEŁNIA ŻYCIA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia, kod warunków Z1GP40, Z2GP40 (OWU),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE Kod warunków: FZIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków PPPP34 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP33 (OWU), dotyczą podstawowych warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S INFORMACJA DODATKOWA W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP33 (OWU), dotyczą podstawowych warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA PRODUKTU GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ KARTA PRODUKTU GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: PPPP40 Wersja Karty produktu z dnia 1 stycznia 2016 r. Kartę produktu przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PZU IKZE Kod warunków: FZIP30 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST UBEZPIECZENIE?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST UBEZPIECZENIE? UBEZPIECZENIE PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA DLACZEGO WARTO JE MIEĆ? Twoje dziecko dopiero raczkuje? A może zaczyna chodzić do przedszkola lub szkoły? Już teraz pomyśl o zabezpieczeniu, dzięki któremu łatwiej

Bardziej szczegółowo