ZP AW Zawoja, dnia r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP AW Zawoja, dnia r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30."

Transkrypt

1 ZP AW Zawoja, dnia r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016 II Oferta powinna zawierać cenę jaką Wykonawca oferuje za 1 km zimowego utrzymania dróg i chodników, oraz/lub za 1 m 2 zimowego utrzymania parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016. Postanowienia ogólne: 1) Prace zasadnicze zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów, placów realizowane będą w terminie od dnia wskazanego w umowie do r., i polegać będą na : a) ręcznym i mechanicznym usuwaniu śniegu z dróg, chodników, parkingów, placów, b) likwidacji gołoledzi z dróg, chodników,parkingów i placów, 2) Szczegółowy zakres prac zimowego utrzymania dróg, chodników,parkingów i placów, w tym prace zasadnicze w zakresie zimowego utrzymania z dróg, chodników,parkingów i placów: a) Odpłużanie śniegu z dróg, chodników, parkingów i placów - mechaniczne i ręczne usunięcie śniegu, błota pośniegowego, języków śniegowych itp. oraz innych zanieczyszczeń, w tym ich wywóz (w miejsca wskazane przez Zamawiającego) w przypadku nadmiernego ich nagromadzenia na całej szerokości jezdni, zatok parkingowych, parkingów, mostów, zgodnie z wymogami utrzymania zimowego dróg wymienionych w ofertowym. b) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania (wywozu) na bieżąco zgarniętego z dróg, chodników, parkingów i placów śniegu z miejsc decydujących o bezpieczeństwie ruchu pojazdów i pieszych, a także jego składowania. 1

2 c) Zapobieganie śliskości z dróg, chodników,parkingów i placów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do likwidacji śliskości. d) Przystąpienie do usuwania śniegu i zapobieganie śliskości winno następować po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki lub we wskazanym przez koordynatora terminie. e) W przypadkach wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego określenia wykonania danej usługi (tj. określenia dni i godzin, w których usługa na danej drodze ma zostać wykonana w pierwszej kolejności do określonej godziny) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 wykaz dróg, chodników, parkingów, placów. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy znajduje się w załączeniu. Ofertę zawierającą żądane informacje zgodnie z załącznikiem nr 2 proszę złożyć do dnia r. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zawoja Zawoja 1307 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.... (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 2

3 Załacznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *likwidacja śliskości WYKAZ DRÓG, CHODNIKÓW, PARKINGÓW i PLACÓW 3

4 III kolejność Nr zadania Lp. Nazwa drogi Długość drogi w m I kolejność standard V 1 II kolejność standard VI 2 standard wykonania I. Sołectwo Skawica Centrum I II. Sołectwo Skawica Centrum II 1) Skawica U Steca ) Skawica U Ficków Dolnych ) Skawica Ficki Górne ) Skawica U Szarleja ) Skawica U Wiechcia ) Skawica U Małysy ) Skawica U Fiedora ) Skawica U Majerza ) Skawica U Wojtyczka ) Skawica U Koczura ) Skawica - U Pacygi ) Skawica - Buby Dolne ) Skawica U Zemlika ) Skawica Centrum Buby Dolne ) Skawica U Barana 220 1) 17) Skawica Szkoła 400 RAZEM ) Skawica Sołtysowo Brzeg 582 2) 2) Skawica Sołtysowo Kościół 130 3) 3) Skawica Sołtysowo - Kamieńce 330 4) 4) Skawica Sołtysowo - Kaplica 260 5) 5) Skawica - Zawodzie 165 6) 6) Skawica U Skuty 200 7) 7) Skawica U Migasa I 90 8) 8) Skawica U Migasa II 210 9) 9) Skawica U Czarnego ) bez standardu 1 Patrz Opis standardów (poniżej 2 Patrz Opis standardów (poniżej) 4

5 10) Skawica U Sitarza I ) 11) Skawica U Sitarza II ) 12) Skawica U Franczaka ) 13) Skawica U Palucha ) 14) Skawica Buby Górne ) 15) Skawica - Żurki ) RAZEM 3677 III. Sołectwo Skawica Sucha Góra XII. Sołectwo Zawoja Wełcza 1) Skawica Oblica 475 2) Skawica U Orawców 400 3) Skawica- Sucha Góra Remiza 650 4) Skawica- Sucha Góra Bartunkowo 100 5) Skawica Sucha Góra U Sołtysia 300 6) Skawica- Sucha Góra Sitarka 180 7) Skawica Sucha Góra Kowalowa 300 8) Skawica Sucha Góra Glinkowa 275 9) Skawica Sucha Góra Pasieki 60 10) Skawica Sucha Góra Kaniowo ) Skawica do Chorążych 400 RAZEM Zawoja Wełcza Jaworskie Mętle 1594 Zawoja Wełcza Kolędówka 2601 Zawoja Wełcza Surzyny Jaworskie 1315 Zawoja Wełcza Mleczna 218 Zawoja Wełcza Kącina 680 Zawoja Wełcza Za Polaną 437 Zawoja Wełcza Barany 611 Zawoja Wełcza Za Ulicą 100 Zawoja Wełcza Marki 92 Zawoja Wełcza Łabędzie 140 Zawoja Miśkowce 561 Zawoja-Wełcza Skupnie 1050 Zawoja Można 580 RAZEM 9979 LP. STANDARD Opis stanu drogi dla danego standardu. 1. V Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości Dopuszczalne odstępstwa od standardu Po ustaniu opadów Od stwierdzenia śniegu występowania zjawisk - luźny 16 godz; W miejscach - zajeżdżony wyznaczonych: występuje; - gołoledź pośniegowa 8 - nabój śnieżny godz. występuje; - zaspy występują do 5

6 ruchu. 2. VI Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych. 24 godz; Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. - luźny występuje; - zajeżdżony występuje; - nabój śnieżny występuje; - zaspy występują do 48 godz; W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz. * LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych 1. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg ZUD- są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się: - przygotowanie materiału i sprzętu do zwalczania tj. zapobiegania w powstaniu i likwidacji śliskości, - usuwanie śniegu z dróg, - zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających. 6

7 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach ZUD ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzonych systemem zleconym WYMAGANIA OGÓLNE Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca robót. 2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Piaskarki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej umieszczony z tyłu na piaskarce. Okładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu psami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z cytowanym powyżej Rozporządzeniem oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni. 2.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Aby zapobiec powstawaniu oraz w celu likwidacji śliskości zimowej stosuje się materiały uszorstniające zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 r.) 7

8 Nie należy stosować pyłów pochodzących z urządzeń odpylających. 3. ODŚNIEŻANIA DRÓG 3.1. ZASADY OGÓLNE Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości tj.: - ciężaru objętościowego, - twardości, - spójności, - wilgotności, - wytrzymałości na ścieranie i rozciąganie, - współczynnika tarcia śniegu o metal. Wszystkie te właściwości i cechy zależą od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu. Pulchny śnieg o grubości do 10 cm utrudnia ruch samochodów osobowych i wywołuje spadek prędkości ruchu pojazdów do około km/h. Natomiast cm warstwa śniegu utrudnia ruch pojazdów ciężarowych z wyjątkiem ciężkich pojazdów. Grubość warstwy śniegu ponad 30 cm zalegająca na jezdni powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA Do odśnieżania dróg należy używać: 1. pługów lemieszowych montowanych na samochodach : I. typ średni: lemiesze jednostronne ze sterownikiem hydraulicznym na samochodach o ładowności powyżej 8 ton z napędem na dwie lub więcej osi, 2. piaskarki, 3. równiarki z lemieszem jednostronnym, Za sprzęt podstawowy uważa się sprzęt wymieniony w pkt. 1 i 2 Za sprzęt pomocniczy uważa się sprzęt wymieniony w pkt WYMAGANIA SPRZĘTOWE NOŚNIKI 8

9 Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy silnikowe. Pożądane jest, aby kierujący nośnikiem dysponował telefonem komórkowym. Nośnik musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na dachu kabiny - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty muszą stanowić podstawowe wyposażenie nośnika. OKŁADNICE Okładnice w miarę możliwości powinny być przygotowane do odśnieżania na obszarach zabudowanych ( przesuwanie śniegu ), a inne na drogach zamiejskich ( odrzut śniegu ). Okładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni. LEMIESZE W zależności od celu do jakiego będą wykorzystywane lemiesze. Lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali. CZOŁOWNICE Konstrukcja płyty czołowej czołownicy oraz umocowanie jej muszą być dostarczone sztywne. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORA SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi ODŚNIEŻANIE DRÓG Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg, obiektów mostowych oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, itp.. 9

10 Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Wybór systemu odśnieżania zależy od: c) standardu zimowego utrzymania dróg, ci) warunków atmosferycznych, cii) możliwości finansowych zarządu dróg, ciii) aktualnego stanu utrzymania dróg. Na drogach objętych V i VI standardem utrzymania mogą nastąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska, czasu jego trwania, a także liczby zaangażowanego sprzętu. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych ( zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg ) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. W przypadkach wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego określenia wykonania danej usługi (tj. określenia dni i godzin, w których usługa na danej drodze ma zostać wykonana w pierwszej kolejności do określonej godziny) Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale Policji. ZASADY ODŚNIEŻANIA W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. Zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów przy intensywnych opadach śniegu. W pracy zespołu dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość tj. min. 50 m, przesunięcie pomiędzy lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.. W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności co m. Pasy ruchu powolnego stanowią integralną część jezdni w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu. TECHNIKA ODŚNIEŻANIA DRÓG Technika odśnieżania dróg zależy od: 1. szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu, 2. geometrii przekroju poprzecznego drogi ( przekrój drogowy, półuliczny, uliczny ), 3. rodzajów użytych do odśnieżania pługów. Odśnieżanie można prowadzić: 10

11 1. jednym pługiem, 2. zespołem pługów. Śnieg należy usuwać z jezdni: 1. na prawe pobocze, 2. na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa. ODŚNIEŻANIE MOSTÓW, WIADUKTÓW i ESTAKAD Odśnieżanie mostów, wiaduktów i estakad odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni i chodniki. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, inne drogi, itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona. Zarząd drogi może wprowadzić obowiązek wywożenia śniegu zalegającego na chodnikach mostów. ODŚNIEŻANIE ZATOK AUTOBUSOWYCH I PARKINGÓW Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. 4. ZWALCZANIE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ŚLISKOŚĆ ZIMOWA zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwą lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania, a mianowicie: 1) gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na wskutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze, 2) 3) zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku mm, przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku cm, zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy, śliskość pośniegowa jest to usunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego, zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 11

12 MATERIAŁY DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIA I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się materiały uszorstniające : zgodnie z przepisami. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości w zależności od panujących warunków pogodowych. Materiały uszorstniające w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy stosować odpowiednie metody i dawki materiałów uszorstniających. Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od 6 do +1 0 C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85 % i dalej wzrasta. LIKWIDOWANIE ŚWIEŻEGO ŚNIEGU Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. LIKWIDOWANIE GRUBYCH WARSTW LODU< ZLODOWACIAŁEGO LUB UBITEGO ŚNIEGU Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane. USZORSTNIANIE WARSTWY LODU I ZLODOWACIAŁEGO ŚNIEGU Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypywane kruszywem w ilości g/m 2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. USZORSTNIANIE UBITEGO ŚNIEGU Do uszorstniania ubitego śniegu stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia materiałem uszorstniającym w ilości g/m 2. 4) URZĄDZENIA DO ROZSYPYWANIA ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI Do rozsypywania środków uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania materiałów uszorstniających w ilości od g/m 2. Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m 2 bez względu na prędkość jazdy. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od piątego koła. 12

13 Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrować w magazynach i składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORÓW SPRZĘTU DO ROZSYPYWANIA Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia i znajomości pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed przystąpieniem do pracy operatorem powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego zespołu rozsypującego a także stanu technicznego nośnika. W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować z pracy i poddać naprawie. Po skończonej pracy sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. W czasie pracy operator wykonuje czynności jak przy odśnieżaniu. ZASADY ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NA MOSTACH, WIADUKTACH I ESTAKADACH Zwalczanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie ze zwalczaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tym samymi środkami. 5) PRZEKAZYWANIE MELDUNKU O STANIE DRÓG ORAZ ILOŚCI PRACUJĄCEGO SPRZĘTU Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, wykonawca robót jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg oraz ilości pracującego sprzętu w godzinach ustalonych przez UG. 6) ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWYCH OGÓLNE WARUNKI ODBIORU 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca w formie pisemnej wykazu wykonach usług w tym miesiącu, który w szczególności winien zawierać datę wykonania usługi, wraz z podaniem nazw dróg/ kilometrażem chodnika, a także nazwy placów i parkingów. 2. Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych zatwierdzić, lub odmówić zatwierdzenia wykazu. 3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w Wykonawcą jest Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do codziennej kontroli stanu dróg oraz sposobu wykonywania usługi przez Zamawiającego. 5. W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie kontroli spisywany jest protokół 13

14 podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W wypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu wystarczającym jest podpisanie go przez Zamawiającego z adnotacją o odmowie podpisu przez Wykonawcę. 6. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. 7. Odbiorowi polega każdy element zleconej pracy. Upoważniony pracownik UG kontroluje codziennie stan dróg i sposób prowadzenia usług 8. Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do codziennej kontroli stanu dróg oraz sposobu wykonywania usługi przez Zamawiającego. 9. W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie kontroli spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W wypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu wystarczającym jest podpisanie go przez Zamawiającego z adnotacją o odmowie podpisu przez Wykonawcę. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg ZASADY ODBIORU ROBÓT PRZY ODŚNIEŻANIU I ZWALCZANIU ŚLIZKOŚCI DRÓG 1. Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Urząd Gminy. 2. Pracownik UG przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawiania śniegu na jezdni linii poboczach (jeśli były odśnieżone ) oraz szerokość odśnieżania. 3. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzina po wykonaniu pracy,jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. 4. W przypadkach gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i umowie, powinien zawiadomić UG o tym fakcie. 5. W przypadkach jak w pkt. 4 UG nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANE ROBOTY 1. Za czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg podanych cen ofertowych od Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w przypadku faktycznego wykonania usługi. 3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości wynikającej z wykazu wykonanych usług, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w danym miesiącu. 14

15 5. Do faktur należy dołączyć dokumenty w postaci zatwierdzonych przez Zamawiającego wykazów zrealizowanych usług. 6. Termin zapłaty faktur będzie wynosić 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym wykazem zrealizowanych usług, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność za wykonane prace w sezonie 2015/2016 będzie zrealizowana po roku. 15

16 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Zawoja Urzędem Gminy NIP; REGON: z siedzibą; Zawoja, Zawoja 1307 reprezentowaną przez: Marcin Pająk- Wójta Gminy Zawoja przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Dariusza Gancarczyka zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a.... zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 907, 984, 1047, 1473 ze zm.) Przedmiotem umowy jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016 Zadanie nr Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 17. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia do dnia r., lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia, o której mowa w..., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej Wykonawca zobowiązuje się do należytego zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016, zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego zapytaniu ofertowym specyfikacji technicznej oraz niniejszej umowie polegającego w szczególności na: 16

17 a) ręcznym i mechanicznym usuwaniu śniegu z dróg, chodników, parkingów i placów b) likwidacji gołoledzi z dróg, chodników, parkingów i placów 2. Szczegółowy zakres prac zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016, w tym prace zasadnicze w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów : a) Odpłużanie śniegu z dróg, parkingów i placów - mechaniczne i ręczne usunięcie śniegu, błota pośniegowego, języków śniegowych itp. oraz innych zanieczyszczeń, w tym ich wywóz (w miejsca wskazane przez Zamawiającego) w przypadku nadmiernego ich nagromadzenia na całej szerokości jezdni, zatok parkingowych, parkingów, mostów, zgodnie z wymogami utrzymania zimowego dróg wymienionych w załączniku zapytania ofertowego b) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania (wywozu) na bieżąco zgarniętego z dróg, chodników, parkingów i placów śniegu z miejsc decydujących o bezpieczeństwie ruchu pojazdów i pieszych, a także jego składowania, c) Zapobieganie śliskości z dróg, parkingów i placów wskazanych w Załączniku do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do likwidacji śliskości. 4 Wykonawca zobowiązuje się w czasie świadczenia objętej niniejszą umową usługi przestrzegać przepisów prawa, w szczególności przepisów bhp, przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności zimowego utrzymania dróg z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania poleceń i wskazówek Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem, którego dotyczy zimowe utrzymanie. W przypadku uszkodzenia mienia stanowiącego własność gminy (np. progi zwalniające itp.) Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy lub ich wymiany Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przystąpienie do usuwania śniegu i zapobieganie śliskości niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub w terminie wskazanym przez 17

18 koordynatora, jednakże w każdym przypadku drogi, chodniki, parkingi i place winny zostać poddane zimowemu utrzymaniu zgodnie z przypisanymi standardami. 2. W przypadkach wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego określenia wykonania danej usługi (tj. określenia dni i godzin, w których usługa na danej drodze ma zostać wykonana w pierwszej kolejności do określonej godziny). 3.. Z ramienia Zamawiającego decyzję o zimowym utrzymaniu dróg, chodników, parkingów i placów w danym dniu będą podejmować wyznaczeni i upoważnieni koordynatorzy ds. odśnieżania. 6 Wykonawca do zwalczania śliskości zastosuje materiały uszorstniające nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego. 7 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 8 Wykonawca organizuje we własnym zakresie sprzęt i materiały niezbędne do właściwego zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów, a całość prac określonych umową zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu i transportu. 9 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków określonych w 3 niniejszej umowy oraz odpowiada za stan odśnieżania i usuwania śniegu na terenach objętych niniejszą umową. 10 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłaszania Zamawiającemu meldunków o stanie dróg, chodników, parkingów i placów oraz ilości pracującego sprzętu. Należy je podawać telefonicznie do wiadomości Zamawiającego codziennie w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 11 1) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca w formie pisemnej wykazu wykonach usług w tym miesiącu, który w szczególności winien zawierać datę 18

19 wykonania usługi, wraz z podaniem nazw dróg/ kilometrażem chodnika, a także nazwy i metraż odśnieżanych placów i parkingów. 2) Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych zatwierdzić, lub odmówić zatwierdzenia wykazu. 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest.... 4) Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do codziennej kontroli stanu dróg oraz sposobu wykonywania usługi przez Zamawiającego. 5) W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie kontroli spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W wypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu wystarczającym jest podpisanie go przez Zamawiającego z adnotacją o odmowie podpisu przez Wykonawcę. 6) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg. 12 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz oznakować pojazd samochodowy zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Za czynności związane wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego, na zasadach określonych poniżej. 2. Za wykonane prace Zamawiający wypłacał będzie Wykonawcy stawkę w wysokości : a) brutto (słownie :..) za jeden kilometr jednorazowego odśnieżenia na drodze i chodniku. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit a) będzie obliczone wg następującego wzoru: liczba km x cena za 1 kilometr. b) brutto (słownie :..) - za 1m2 jednorazowego odśnieżenia parkingu lub placu. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. b) będzie obliczone wg liczba m2 x cena za 1 m2. następującego wzoru: 19

20 Maksymalna nominalna wartość zamówienia wynosi... zł brutto, przy czym dla (ilość) zleconych zadań odpowiednio: Zadanie nr kwota Zadanie nr kwota.. Zadanie nr kwota.. Ogółem maksymalna nominalna wartość brutto: (słownie: ) 3. Ostateczna wartość i zakres zamówienia zależeć będzie od warunków atmosferycznych i konieczności prowadzenia usług objętych przedmiotową umową. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu realizacji umowy. 4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Wykonawca za każdy okres rozliczeniowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zatwierdzonych zestawień, o których mowa 11 ust Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo i zgodnie z umową wystawionych przez Wykonawcę faktur po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym. 6. Podstawą wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy są zatwierdzone wykazy zrealizowanych usług. Do faktur należy dołączyć dokumenty w postaci zatwierdzonych wykazów zrealizowanych usług. 7. Termin zapłaty faktur będzie wynosić 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym wykazem zrealizowanych usług przy czym ustala się, że pierwsza płatność dokonana będzie po r. 8. W przypadku wyczerpania kwoty zamówienia w ramach prac zleconych niniejszą umową ulega ona rozwiązaniu. 14 W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 15 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

21 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 17 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: a) Wskutek nie dających się przewidzieć zdarzeń, dalsze wykonywanie umowy nie będzie możliwe lub narażałoby go na poważne straty, a także, jeżeli wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. b) Zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy: a) Wykonawca przerwał realizację robót na okres 2 dni bez uzasadnienia, b) Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji usług, c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi, d) Jeżeli Wykonawca rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty powzięcia o powyższych okolicznościach. 19 Niezależnie od postanowień 18 ust. 2 umowy, jeżeli Wykonawca zamówienia wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu odpowiedni termin na usunięcie naruszeń, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze 21

22 wykonanie usług innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 20 Odstąpienie od umowy lub oświadczenie o jej rozwiązaniu winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nienależytego utrzymania danej drogi. Kara umowna naliczana jest dla każdej drogi osobno. 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 500 zł. za każdy dzień: braku dyspozycyjności i niepodstawienia sprawnego sprzętu do użycia w akcji zimowej lub opóźnienia w rozpoczęciu pracy sprzętu, 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub rozwiązania tej umowy kara umowna na rzecz Zamawiającego wynosi ,00 zł, 4. Kary umowne mogą się łączyć. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych. 22 Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i dają gwarancję prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz uzyska zgodę Zamawiającego Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 2.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 3. Zamawiający umożliwia powierzenie wykonania zadania podwykonawcom Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy Realizacja j umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego Wykonawca ma prawo powierzyć wskazane poniżej części przedmiotowej usługi do wykonania 22

23 Podwykonawcom: 3.4. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dróg gminnych, przeznaczonych do zimowego utrzymania, podanych w 2, gdyby wystąpiły okoliczności, które zwiększą lub zmniejszą liczbę tych dróg. 2.W przypadku zmniejszenia liczby dróg gminnych wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 3.W przypadku zwiększenia liczby dróg gminnych wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwiększone. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania umowy do czasu ustąpienia zimy., poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Wykonawca nie może odmówić przedłużenia umowy ppd rygorem zapłaty kary umownej w wysokości określonej w 2 ust. 3 Umowy. 26 1) Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy- zmianie mogą ulec termin realizacji Umowy oraz 23

24 terminy wynikające z harmonogramu. e)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 27 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 28 Wykonawca oświadcza, ze posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący co najmniej w okresie od daty podpisania umowy do czasu zakończenia wykonywania usługi. 29 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 24

25 Załącznik nr 2... (miejscowość i data)... (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)... (adres ; fax,telefon)... (nazwa i adres Zamawiającego) FORMULARZ OFERTYOdpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016 zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową: Nr czę- Nazwa części zamówienia Cena net- VAT Cena Cena brutto słownie za 1 km lub ści to brutto za m2 Za 1 km 1 km lub lub m2 m2 1. Sołectwo Skawica Centrum I ; II. Sołectwo Skawica Centrum II; III. Sołectwo Skawica Sucha Góra; XII. Sołectwo Zawoja Wełcza; XV. Parkingi Zawoja Przysłop; XVII. Parkingi i place Skawica 25

26 Cena podana jest : za 1 km zimowego utrzymania dróg i chodników, oraz za 1 m2 zimowego utrzymania parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/201 Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest : Stanowisko Imię nazwisko Telefon / fax Uwagi Oświadczenie : 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w zapytaniu oraz załącznikach. 4. Oświadczamy, że cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, wynikające z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenia niezbędną do wykonania zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiająca wykonanie zamówienia..... Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 26

ZP AW Zawoja, dnia r. MODYFIKACJA z dnia r

ZP AW Zawoja, dnia r. MODYFIKACJA z dnia r ZP.271.2.6.2015.AW Zawoja, dnia 24.08.2015 r. MODYFIKACJA z dnia 24.08.2015 r Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2009/2010 NA TERENIE GMINY LASKOWA 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ROZDZIAŁ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ROZDZIAŁ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. Wstęp Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

Bardziej szczegółowo

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych (ZUD) 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń

Bardziej szczegółowo

II. z siedzibą... REGON:, NIP:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą

II. z siedzibą... REGON:, NIP:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą zawarta w Chybiu w dniu... pomiędzy: UMOWA NR Załącznik nr 5 I. Gminą Chybie - Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie reprezentowaną przez : Z-cę Wójta Gminy dr Andrzeja Burę zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej:

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA NR 2222/./2011 zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem pomiędzy: Urzędem Gminy w Obrytem Obryte,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. z siedzibą... działającym na podstawie wpisu do... REGON:, NIP:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą

II. z siedzibą... działającym na podstawie wpisu do... REGON:, NIP:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści umowy,,wykonawcą zawarta w Chybiu w dniu... pomiędzy: UMOWA NR Załącznik nr 8 na zimowe utrzymanie dróg I. Gminą Chybie - Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie reprezentowaną przez : Wójta Gminy - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Wzór umowy Załącznik nr 1 zawarta w dniu... roku w Pilchowicach Zawarta w dniu 24.08.2015r. w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH 1. Zimowe utrzymanie prowadzone na chodnikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego Nr sprawy: ON III 342/9/2006 Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik Nr 6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna LIKWIDACJA GOŁOLEDZI I ZAŚNIEŻENIA DRÓG I. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg- ZUD są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą.. prowadzącym działalność gospodarczą pn.:.. z siedzibą.. Nr NIP:. zwanym dalej Wykonawcą,

Przedsiębiorcą.. prowadzącym działalność gospodarczą pn.:.. z siedzibą.. Nr NIP:. zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr../2015 Zawarta w dniu.. w Szaflarach pomiędzy: Gminą Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34 424 Szaflary, NIP 736-11-98-317 reprezentowaną przez Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wstęp. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz znak: ZIB UMOWA Nr ZIB.272.

Załącznik nr 2 do siwz znak: ZIB UMOWA Nr ZIB.272. UMOWA Nr ZIB.272. W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, NIP 7352834759, REGON 491892400, reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZIB.272. Załącznik nr 2 do siwz znak: ZIB

UMOWA Nr ZIB.272. Załącznik nr 2 do siwz znak: ZIB UMOWA Nr ZIB.272. W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, NIP 7352834759, REGON 491892400, reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie..

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. roku, pomiędzy:

zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR (Projekt) zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka z siedzibą w Szklanej nr 44, 83-334 Miechucino, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./projekt/ zwanym dalej Wykonawcą" została zawarta umowa następującej treści:

UMOWA Nr./projekt/ zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: UMOWA Nr./projekt/ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Zamościu w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...MK zawarta w dniu 2014 r. w Głuszycy, pomiędzy:

UMOWA NR...MK zawarta w dniu 2014 r. w Głuszycy, pomiędzy: UMOWA NR...MK.7226...2014 zawarta w dniu 2014 r. w Głuszycy, pomiędzy: Załącznik nr 9 projekt umowy Gminą Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, reprezentowaną przez: Burmistrza Alicję Ogorzelec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:.. z dnia..

Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:.. z dnia.. Załącznik nr 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:.. z dnia.. pomiędzy: Wodociągami Kościańskimi Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64 000 Kościan, REGON 302300903, NIP 6981836013, KRS 0000448261 zwaną

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 Załącznik nr 4 GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Projekt. 1. Do transportu kruszywa budowlanego Wykonawca zapewni samochody ciężarowe w ilości. szt. (samowyładowcze) o ładowności. ton.

UMOWA - Projekt. 1. Do transportu kruszywa budowlanego Wykonawca zapewni samochody ciężarowe w ilości. szt. (samowyładowcze) o ładowności. ton. Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA - Projekt Umowa zawarta w dniu.. r. w Dominowie pomiędzy Gminą Głusk mającą swą siedzibę Dominów, ul. Rynek 1,20-388 Lublin, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM" NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 6, do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są wymagania wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Police będących

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy OFERTA

Formularz ofertowy OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 RGK.7021.1.7.2016 Formularz ofertowy OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę kruszywa drogowego na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../12. . z siedzibą... KRS. REGON:, NIP :..reprezentowaną/nym przez :

UMOWA Nr../12. . z siedzibą... KRS. REGON:, NIP :..reprezentowaną/nym przez : UMOWA Nr../12 W dniu.r. w Strumieniu pomiędzy: Gminą Strumień z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu 43-246 Strumień, Rynek 4, w imieniu której występuje: zwaną dalej w tekście umowy,,zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Oferujemy wykonanie zadania opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę: CENA brutto... zł słownie:...

Oferujemy wykonanie zadania opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę: CENA brutto... zł słownie:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (pieczęć firmowa) Znak sprawy: Pełna nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców:......... nr faksu... adres e-mail:... W związku z przetargiem na: Dostawa biomasy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: ZP.271.1.24.2015 Załącznik Nr 4. Umowa nr...

Znak postępowania: ZP.271.1.24.2015 Załącznik Nr 4. Umowa nr... Umowa nr... w dniu...... w Starym Sączu pomiędzy: 1) Gminą Stary Sącz z siedzibą w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, posiadającą numer NIP 734-10-09-655, numer REGON 491893115,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie,

zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, UMOWA NR (PROJEKT) zakup i dostawa materiałów biurowych dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy Załącznik nr 2 do zapytania 65/D/ApBad/Jab/2015 Wzór Umowy na dostawę oprogramowania do CB PAN w Jabłonnie Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane Nr

Umowa na roboty budowlane Nr Umowa na roboty budowlane Nr zawarta w dniu...... 2008 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Władysława Łokietka 1, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Pierwszego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg powiatu inowrocławskiego w sezonie 2017/2018 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 15/D/ApBad/2016 Wzór umowy na Projekt, wykonanie oraz dostawa komory do pomiaru przepływu w uszczelnieniu labiryntowym Zawarta w dniu... 2016 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy: Załącznik nr 4 Nr sprawy: ZP.271.3.14.2016.IMO2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta Biała

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 34/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Dostawę aparatury badawczej w tym analizatora sieci, kamery termowizyjnej i tachometru laserowego Zawarta w dniu... 2017 roku w Gdańsku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BU.III.272..2011

UMOWA Nr BU.III.272..2011 UMOWA Nr BU.III.272..2011 zawarta dnia.. pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turawa Waldemara

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Posiadamy: NIP... REGON... W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: ...

O F E R T A. Posiadamy: NIP... REGON... W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: ... O F E R T A Powiatowy Zarządu Dróg w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7 Nazwa wykonawcy Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: imię

Bardziej szczegółowo

2016 r. w Głuszycy, pomiędzy:

2016 r. w Głuszycy, pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu GKiM.7226...2016 2016 r. w Głuszycy, pomiędzy: Załącznik Nr 4 projekt umowy Gminą Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, reprezentowaną przez: Burmistrza Romana Głoda przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła UMOWA NA WYKONANIE zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Tychach (43-100), ul. Bohaterów Warszawy 26 NIP: 646-27-07-493, REGON; 276752097, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt U M O W Y. zawarta w dniu roku w Pilchowicach

Projekt U M O W Y. zawarta w dniu roku w Pilchowicach Projekt U M O W Y Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2011 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Zp.271.10.2012

UMOWA NR Zp.271.10.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR Zp.271.10.2012 Umowa zawarta w dniu w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów 27-423 Bałtów 32/1, NIP: 661-21-76-986, reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo