Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN Daæ Warszawie szansê Gdy w czerwcu ulice Warszawy by³y ó³to-czerwone od koszulek wolontariuszy zbieraj¹cych podpisy, czuliœmy e w powietrzu unosi siê zapach zmiany. Mieszkañcy Warszawy zagrali na nosie partiom politycznym, które wszystkie! uwa a³y, e to niemo liwe, i zebrali niemal æwieræ miliona podpisów pod wnioskiem o odwo³anie Hanny Gronkiewicz- Waltz ze stanowiska prezydenta miasta. Uda³o siê. Wymagane prawem procedury trwa³y kilka miesiêcy i wreszcie mo- emy w g³osowaniu 13 paÿdziernika wyraziæ swoj¹ opiniê o pani prezydent. Nie o Platformie, nie o Kaczyñskim, ale o tym, jak zarz¹dzane jest nasze miasto. Teraz tylko nie mo emy daæ siê zmanipulowaæ Platformie Obywatelskiej, która od premiera i prezydenta pocz¹wszy mówi nam, e to hucpa, e polityka, e kontrakt wyborców z prezydentem obowi¹zuje do koñca kadencji, e referenda powinno stosowaæ siê tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy wybuchnie Obowi¹zki w³adz lokalnych Bezpieczeñstwo energetyczne w dzielnicy Ursus Prawo przypisuje samorz¹dom gminnym szczególn¹ rolê nak³adaj¹c na nie obowi¹zek zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkañców m.in. w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ oraz gaz w ramach art. 7 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Zapisy te, stanowi¹c pierwotn¹ podstawê planowania energetycznego narzucaj¹ na gminê obowi¹zek zagwarantowania okreœlonych œwiadczeñ wobec jej mieszkañców. Szczegó³owe obowi¹zki gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkañców w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe zawiera ustawa Prawo energetyczne. Art. 18 ust.1 pkt. 1 tej ustawy wskazuje sposób wywi¹zywania siê gminy z obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o samorz¹dzie gminnym, czyli planowania i organizacji zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe, precyzuj¹c jego zakres. W myœl ustawy, przez zakres ten rozumie siê procesy zwi¹zane z dostarczaniem mediów odbiorcom. Prawo mówi, e gmina realizuje zadania, zgodnie z polityk¹ energetyczn¹ pañstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym dokumentem w tym zakresie s¹ Za³o- enia do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe. W przypadku Ursusa jest to Uchwa³a Rady Miasta sto³ecznego Warszawy nr. XVIII/285/2003 z dnia 02.X.2003 r, której integraln¹ czêœci¹ jest Uchwa³a Rady Gminy Warszawa Ursus nr. 73/LV/2002 z dnia 20 IX 2002 roku. Najogólniej rzecz dok. na str. 5 jakaœ afera, itd. To wszystko nieprawda. W krajach demokratycznych referenda odwo³uj¹ce urzêdników na szczeblu lokalnym s¹ powszechnie stosowane. W Stanach Zjednoczonych odbywa siê ich sto kilkadziesi¹t rocznie. Du y rozg³os zyska³o kilka lat temu odwo³anie gubernatora Kalifornii Graya Davisa, którego nastêpc¹ zosta³ Arnold Schwarzenegger. Wbrew teoriom obroñców Hanny Gronkiewicz-Waltz, gubernatora Davisa nie pogr¹- y³a adna afera, po prostu nie radzi³ sobie z bud etem stanowym i mieszkañcy postanowili go zmieniæ. Nikomu nie przysz³o do g³owy nawo³ywaæ do bojkotu: Davis zosta³ odwo³any wiêkszoœci¹ zaledwie 55 procent g³osów, przy frekwencji ponad 60-procentowej. W Polsce politycy partii rz¹dz¹cej, w tym szef administracji rz¹dowej i miejskiej, odpowiedzialni za organizacjê referendum, wzywaj¹ do bojkotu. To jest bardzo niepokoj¹ce. Mamy do czynienia ze swoistym rodzajem strajku w³oskiego czêœci administracji miejskiej przy realizacji obowi¹zków zwi¹zanych z organizacj¹ referendum. Widzieliœmy to przy okazji opornego powo³ywania obwodów g³osowania w szpitalach i domach pomocy spo³ecznej, problemów przy dopisywania obywateli do spisu wyborców czy niechêci do wywieszania obwieszczeñ informuj¹cych o referendum. Takie zachowania urzêdników maj¹ na celu obni enie dok. na str. 4 II Powiatowe Targi Pracy El bieta Smoliñska Starosta Pruszkowski oraz Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Pruszkowie zapraszaj¹ absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególnoœci osoby niepe³nosprawne, na II Powiatowe Targi Pracy, które odbêd¹ siê 22 paÿdziernika br. w godz w hali Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomuliñskiego 4. W czasie Targów osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy bêd¹ mia³y mo - liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z Pracodawcami oferuj¹cymi ró norodne oferty zatrudnienia, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo bêdzie mo na uzyskaæ porady z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Dostêpne bêd¹ punkty informacyjne w których m.in. bêdzie mo na skorzystaæ z pomocy poœredników pracy oraz us³ug doradców zawodowych m.in. z zakresu przepisów prawa pracy, szkoleñ zawodo- wych, pracy w s³u bie publicznej m.in. Wojsku, Policji i Stra y Granicznej. Dostêpne bêd¹ równie oferty pracy za granicê w ramach Poœrednictwa Eures. *(European Employment Services - jest to sieæ miêdzynarodowego poœrednictwa pracy, która ma na celu umo liwiæ poszukiwania pracy za granic¹, a tak- e u³atwiæ swobodny przep³yw informacji o mo liwoœciach zatrudnienia i warunkach ycia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wiêcej informacji na stronie

2 Bank Spó³dzielczy w Pruszkowie ludzie i ich historia Bank Spó³dzielczy w Pruszkowie istnieje na lokalnym rynku us³ug finansowych od ponad piêædziesiêciu lat. Wœród osób, które zwi¹zane s¹ z Bankiem, znaleÿæ mo na znane Pañstwu osoby. W sk³ad Rady Nadzorczej Banku wchodz¹ m.in. Pan Józef Michalak by³y radny Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie i Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Marek Górski mistrz zegarmistrzostwa, wykonawca konstrukcji zegara na wie y Zamku Królewskiego w Warszawie, Pan Stanis³aw Lewandowicz Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Piastowie. W tym wydaniu chcielibyœmy przybli- yæ Pañstwu postaæ Pana Marka Górskiego, który z Bankiem Spó³dzielczym w Pruszkowie zwi¹zany jest od wielu lat. Pan Marek od 1994 r. jest cz³onkiem Rady Nadzorczej, a od 2010 r. zastêpc¹ Przewodni- cz¹cego Rady Nadzorczej. Osobom mieszkaj¹cym w Pruszkowie i okolicach Pan Marek Górski znany jest przede wszystkim jako w³aœciciel Zak³adu Zegarmistrzowskiego. Zak³ad Zegarmistrzowski zosta³ za³o ony w 1947 r. przez Pana Henryka Marka Górskiego ojca Marka Górskiego, a od 1977 r. prowadzi go w³aœnie Pan Marek. W 1972 r. Marek Górski podj¹³ siê wykonania konstrukcji zegara wie- owego dla Zamku Królewskiego w Warszawie, natomiast w 1974 r. dla Pa³acyku Soko³a w Pruszkowie. Wœród konstrukcji wykonanych przez Pana Marka mo na wymieniæ równie zegary w koœciele na Kahlenbergu pod Wiedniem, na Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich w Szczecinie, zegar na katedrze w owiczu, na zamku w Oleœnicy, w Staszowie oraz wiele innych. Ponadto, oprócz prowadzenia Zak³adu Zegarmistrzowskiego, Pan Marek aktywnie pracowa³ we w³adzach Cechu Rzemios³ Ró nych w Pruszkowie, bêd¹c przez cztery kolejne kadencje Podstarszym Cechu, a nastêpnie Starszym Cechu. Warto równie wspomnieæ, e Pan Marek by³ Wiceprezesem Fundacji Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw pomagaj¹cej w uzyskaniu œrodków finansowych, zarówno unijnych jak i rz¹dowych. Aktualnie Pan Marek zajmuje siê konserwacj¹ kilku zegarów wie o- Remont zegara w Tykocinie wych mi.in. zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Nale y przypomnieæ, i Pan Górski za zas³ugi w pracy zawodowej oraz spo³ecznej zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Z³otym Krzy em Zas³ugi (1984 r.), Z³otym Laurem nadawanym liderom rzemios³a i kupiectwa przez magazyn Super Kontakty oraz Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.). Cieszymy siê, i tak znane i szanowane w Pruszkowie osoby wspó³pracuj¹ z Bankiem Spó³dzielczym w Pruszkowie oraz, e razem z nim wspieraj¹ lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ.

3 Bezpieczeñstwo energetyczne w dzielnicy Ursus dok. ze str. 1 ujmuj¹c, kompetencje gminy w tym zakresie nale y rozumieæ jako obowi¹zek koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z planowaniem energetycznym. Gminie zosta³a przypisana odpowiedzialnoœæ za tworzenie warunków prawid³owego rozwoju infrastruktury dostaw noœników energii i w zwi¹zku z tym gmina staæ siê powinna g³ównym inicjatorem tworzenia na swoim terenie infrastruktury energetycznej. Wg definicji ustawy, w proces planowania w energetyce, zaanga owane s¹ dwa podmioty: przedsiêbiorstwo energetyczne oraz gmina. Pozostali uczestnicy procesu planistycznego, tj. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, Wojewoda, Samorz¹d Wojewódzki maj¹ jedynie uprawnienia opiniodawcze, a nie decyzyjne. Tak wiêc za bezpieczeñstwo mieszkañców w zakresie ich zaopatrzenia w energie ciepln¹, elektryczn¹ i gazow¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹ lokalne w³adze. Prawo energetyczne okreœla nastêpuj¹ce obowi¹zki: l planowanie energetyczne jest zadaniem obligatoryjnym dla gminy, l przedsiêbiorstwa energetyczne udostêpniaj¹ gminie swoje plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnych i przysz³ych potrzeb energetycznych w zakresie dotycz¹cym gminy, l plany zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe powinny byæ wykonane w sytuacji, gdy plany rozwoju przedsiêbiorstw energetycznych nie gwarantuj¹ zaspokojenia przysz³ych potrzeb energetycznych gminy, Od d³ugiego czasu na ³amach naszej gazety przekazujemy informacjê o pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej wytwórcy i podstawowego dostawcy ciep³a dla miêdzy innymi najwiêkszego w Ursusie osiedla mieszkaniowego NiedŸwiadek zamieszka³ego przez blisko 20 tys. mieszkañców, co stanowi niemal- e 50 % spo³ecznoœci naszej gminy. Stan finansów Energetyki Ursus, bo o tej firmie mowa, dramatycznie pogarsza siê w ostatnich miesi¹cach. Wielokrotnie wskazywaliœmy narastaj¹ce d³ugi tej firmy, w tym wzrastaj¹ce zad³u enie z tytu³u op³at publicznoprawnych tj. podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych. Przedstawiane przez nasz¹ gazetê informacjê o zablokowanych przez komorników kontach bankowych, kolejnych sporach s¹dowych, lawinowym wzroœcie wartoœci hipotek przymusowych wpisywanych na jedynym powa nym sk³adniku maj¹tkowym tej firmy winny stanowiæ podstawê powa nych dzia³añ ze strony w³adz gminy maj¹cych na celu zabezpieczenie mieszkañcom dzielnicy gwarancji dostaw ciep³a i energii elektrycznej. Sprawa powy sza jest tym wa niejsza i w³aœnie rozpoczyna siê tzw. sezon grzewczy, a lada moment bêdzie zima. Najlepszym dowodem skali problemy przed jakim sto- imy jest brak zapasów wêgla, jakie o tej porze roku winna zgromadziæ Energetyka Ursus dla zapewnienia bezpieczeñstwa ci¹g³oœci dostaw ciep³a swoim odbiorcom. Wêgla nie ma bo Energetyka Ursus nie ma go najprawdopodobniej za co kupiæ. Próby uzyskania przez t¹ firmê pomocy finansowej ze strony Gminy na zakup wêgla nie maj¹ szans rozwi¹zaæ problemu. Dodatkowo nale y wskazaæ i dzia³alnoœæ Energetyki Ursus zagro ona co do mo - liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw ciep³a ju w najbli szych zimowych miesi¹cach, w najbli szych latach mo e ustaæ ca³kowicie. Energetyka Ursus jak ka - de przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii cieplnej i elektrycznej dzia³a na podstawie udzielonych jej przez Urz¹d Regulacji Energetyki (URE)] koncesji. Firma ta posiada na dzieñ dzisiejszy osiem koncesji: - na wytwarzanie i przesy³ ciep³a, - na wytwarzanie, obrót i dystrybucjê energii elektrycznej, oraz - na obrót i dystrybucjê paliw gazowych. Wszystkie wskazane koncesje trac¹ swoj¹ wa noœæ w zwi¹zku z up³ywem czasu na jaki zosta³y wydane w dniu 30 paÿdziernika 2015 roku. Warunkiem ich przed³u enia zgodnie z 33 ust.1 pkt 2 wskazanej ustawy jest dysponowanie przez wnioskodawcê tj. Energetykê Ursus œrodkami finansowymi w wysokoœci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoœci co winno byæ udokumentowane. Do wniosku o przed³u enie koncesji, co warunkuje mo liwoœæ dalszego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a wiêc de facto byt gospodarczy Energetyki Ursus firma ta bêdzie musia³a za³¹czyæ sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat ( 2010, 2011 i 2012 ), zaœwiadczeniem z Urzêdu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z nale nymi op³atami publicznymi. Wniosek do URE o przed³u enie koncesji Energetyka Ursus musi z³o yæ na 18 miesiêcy przed dat¹ up³ywu wa noœci dotychczas wydanych koncesji, tj. w terminie do koñca lutego 2014 r. W obecnej sytuacji finansowej, tj.: Ci¹g³ego spadku przychodów i pogarszaj¹cych siê wyników finansowych, w tym strat odnotowanych za lata 2011 i 2012, Zablokowania kont przez komorników s¹dowych, Przeterminowanych zaleg³oœci podatkowych i wobec ZUS, Wartoœci obci¹ eñ maj¹tku hipotekami przymusowymi niemal e przewy szaj¹cej sumê aktywów bilansowych, Braku œrodków finansowych na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ, o czym œwiadcz¹ opóÿnienia w wyp³atach wynagrodzeñ swoim pracownikom, czy brak zapasów wêgla na sezon grzewczy Lawinowo wzrastaj¹cej iloœci spraw s¹dowych wytaczanych Energetyce Ursus przez jej wierzycieli mo na uznaæ e przed³u enie przez URE koncesji Energetyki Ursus jest powa nie zagro one, a w przypadku ich nieprzed³u enia e byt gospodarczy tej firmy dobiegnie koñca. Czy kwestie powy sze s¹ brane pod uwagê przez nasze w³adze? Bezpieczeñstwo energetyczne, w myœl Prawa energetycznego oraz Polityki energetycznej Polski do 2025r., okreœlane jest jako stan gospodarki umo liwiaj¹cy pokrycie bie ¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i Ostatnie dzia³ania z kontem firmowym Energetyki Ursus potwierdza tezê, e Prezes Energetyki Ursus Pan Bogdan Bigus na wszelkie sposo- energiê, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii na œrodowisko i warunki ycia spo³eczeñstwa. Najwa niejszym podmiotem, którego dotyczy pojêcie bezpieczeñstwa jest odbiorca, i jego bezpieczeñstwo okreœlane jest stopniem gwarancji dostêpu (zaopatrzenia) do niezbêdnych form energii w odpowiednim czasie, odpowiedniej iloœci i po przystêpnej dla niego cenie. Bezpieczeñstwo to gotowoœæ systemu do pokrycia pe³nego, przewidywanego zapotrzebowania przy zachowaniu ci¹g³oœci dostaw, odpowiednich parametrów jakoœciowych, nie zapominaj¹c o aspektach ochrony œrodowiska. Zapewnienie odbiorcom oczekiwanego bezpieczeñstwa nak³ada okreœlone wymagania na producentów i dostawców. Jak widaæ Energetyka Ursus nie daje gwarancji na wywi¹zanie siê z tej roli ju w dniu dzisiejszym, a w najbli szych latach mo e utraciæ zdolnoœæ podstawê prawn¹, prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci w tym zakresie. Rol¹ w³adz jest zaœ inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury energetycznej i podejmowanie w stosownym czasie dzia³añ gwarantuj¹cych zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii cieplnej, elektrycznej i gazowej wszystkim odbiorcom. Chyba ju czas, aby w³adze naszej dzielnicy uœwiadomi- ³y sobie zagro enia i podjê³y dzia³ania, do których zobowi¹zuje je prawo, nie wspominaj¹c o podstawowych interesach znacznej czêœci mieszkañców dzielnicy Ursus wyborców w nadchodz¹cych niebawem wyborach. W tym miejscu warto chyba zadaæ pytanie, o czym myœla³ wice burmistrz dzielnicy Ursus, Pan Jacek Duchnowski, który we wrzeœniu tego roku, a wiêc kilka tygodni temu zawiesi³ bezprawnie na 12 miesiêcy postêpowanie administracyjne, które mia³o na celu pozwoliæ firmie Dalkia na budowê sieci ciep³owniczej, która to pozwoli³aby na dostawê ciep³a z terenu Warszawy. Inwestycja ta nie tylko by poprawi³a bezpieczeñstwo dostaw ciep³a, ale by³oby ona dla mieszkañców tañsze, gdy ciep³o dostarczane przez Dalkia na terenie Warszawy (z ciep³owni warszawskich) jest tañsze od tego produkowanego zarówno przez Energetykê Ursus jak i lokalnych kot³owni w Ursusie obs³ugiwanych przez Dalkia. Zadziwiaj¹cy jest jeszcze fakt, i ten e wice burmistrz Ursus, Pan Jacek Duchnowski jest cz³onkiem rady nadzorczej Dalkia Warszawa. A wiêc podpisuj¹c pismo blokuj¹ce inwestycjê Dalkia Warszawa jak gdyby zrobi³ bardzo pod górkê spó³ce, której interesie powinien chyba raczej nie szkodziæ. Zw³aszcza blokuj¹c inwestycje na 12 miesiêcy, kiedy obecne prawo pozwala na maksymalne zatrzymanie procedury na okres 9 miesiêcy. Czy nie ma tutaj konfliktu interesów? Co na to wszystko Rada Dzielnicy Ursus? Co na to wszystko akcjonariusze Dalkia? No i co na to wszystko mieszkañcy Ursusa na rok przed wyborami samorz¹dowymi? Eliza Szeptycka Kolejny unik Energetyki Ursus W poprzednich wydaniach Gazety Mazowieckiej pisaliœmy o zajêciach komorniczych konta Energetyki Ursus i kolejce wierzycieli, którzy czekaj¹ tylko na wp³ywy, aby odzyskaæ swoje pieni¹dze. O hipotekach na kilkanaœcie milionów na nieruchomoœci Energetyki Ursus nie wspominaj¹c. by próbuje unikn¹æ p³acenia d³ugów i w pewien sposób omin¹æ komorników. A mianowicie obecne faktury Energetyki Ursus wystawiane s¹ z adnotacj¹ o NOWYM KON- CIE DO WP AT. Czy komornicy zdaj¹ sobie z tego sprawê? Otwarcie kolejnego konta firmowego nie jest niezgodne z prawem i jest dopuszczalne, tyle e akurat w tym przypadku nie trzeba siê raczej d³ugo zastanawiaæ dlaczego Pan Prezes wykona³ taki manewr. OdpowiedŸ chyba jest taka, e zanim komornik wejdzie na NOWE KONTO, up³ynie trochê czasu. I pieni¹dze bêdzie mo na zagospodarowaæ... Korespondencja przyjêta Po ostatnim wydaniu Gazety Mazowieckiej, w której firma Burkacki- Beta-Boring opublikowa³a list otwarty do Prezesa Energetyki Ursus Pana Bogdana Bigusa, w którym zamieœci³a swoj¹ korespondencjê, sytuacja uleg³a zmianie. Pan Prezes nie robi ju uników w tej kwestii i odbiera ju korespondencjê. Dlatego te, serdecznie zapraszamy osoby, które maj¹ podobne trudnoœci do redakcji Gazety Mazowieckiej, chêtnie pomo emy. Ponadto serdecznie do Nas zapraszamy osoby poszkodowane przez EU.

4 Rozœpiewany O arów W niedzielê, 6 paÿdziernika 2013 roku, w Mazurkas Conference Centre & Hotel odby³ siê koncert zatytu³owany Pod dachami Moskwy w wykonaniu Projekt Teatr Warszawa. Licznie zgromadzona publicznoœæ z radoœci¹ i swego rodzaju nostalgi¹ wys³ucha³a piêknych, znanych rosyjskich melodii. Popularna Katiusza, Podmoskiewskie wieczory, Modlitwa Bu³ata Okud awy, czy Arlekin z repertuaru A³³y Pugaczowej to tylko niektóre z popularnych niedu ¹ frekwencjê. Muzyka powa na wymaga jednak pewnej wiedzy i przygotowania do jej odbioru, nie cieszy³a siê bowiem wœród mieszkañców zbytni¹ popularnoœci¹. Trzeba by³o 11 lat, by zmieniæ formu³ê koncertów i upowszechniæ je szerokiej publicznoœci. 10.XI.2013 o godz W Domu Kultury Usmiech - Filia Bronisze przy ul. Przyparkowej 15. Poloneza czas zacz¹æ, wykonawcami bêd¹ Kwartet Prima Vista, w programie utwory:t.koœciuszki, ZMAR W³adys³aw Wodzielak 1 paÿdziernika 2013 roku, w wieku 62 lat, po ciê kiej chorobie zmar³ w Warszawie W³adys³aw Wodzielak, wieloletni nauczyciel nauki jazdy w Ursusie. Urodzi³ siê 20 lutego 1951 roku w miejscowoœci Pobikry (woj. Podlaskie). Od najm³odszych lat interesowa³ siê motoryzacj¹. Ojciec jego by³ instruktorem nauki jazdy. W³adys³aw czêsto jeÿdzi³ z nim po kraju, poszed³ w œlady ojca i równie zosta³ instruktorem. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Polskim Zwi¹zku Motorowym. Pracowa³ równie w Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Podwale 13 w Warszawie. By³ cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Oœrodków Szkolenia Kierowców. W 1991 roku za³o y³, a nastêpnie prowadzi³ w³asn¹ szko³ê jazdy, która z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego w Szkole przy ul. Sosnkowskiego 10 w Ursusie, szkol¹c rzeszê nowych kandydatów na kierowców. W swoich wyk³adach k³ad³ nacisk na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Szko³a ta, jako jedna z nielicznych mo e poszczyciæ siê dobrze wyszkolonymi kierowcami. Czêsto m³odzi ludzie chc¹ siê tutaj w³aœnie kszta³ciæ, gdy jest to oœrodek szkolenia z tradycjami, mo na powiedzieæ wielopokoleniowy. Zdarza siê czêsto, e do tej w³aœnie szko³y przychodz¹ m³odzi ludzie mówi¹c: Mój dziadek, tata i mama tutaj uczyli siê jeÿdziæ samochodem, wiêc postanowi³em i ja przyjœæ w³aœnie do tej szko³y. W³adys³aw Wodzielak swoj¹ pasjê zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, nauk¹ jazdy, szkoleniem przekaza³ swojemu synowi Grzegorzowi, który kontynuuje zapocz¹tkowan¹ przez dziadka tradycjê rodzinn¹. W³adys³aw by³ cz³owiekiem spokojnym, zawsze weso³ym, uœmiechniêtym, kocha³ swoj¹ pracê, lubi³ przebywaæ z ludÿmi. Mia³ troje dzieci: Joannê, Adama i Grzegorza. Pochowany zosta³ 3 paÿdziernika 2013 roku na cmentarzu na Solipcach. Czeœæ Jego Pamiêci Przewodnicz¹ca Rady Blanka Jab³oñska i wice burmistrz Dariusz Skar yñski O arowa Mazowieckiego podczas otwarcia koncertu utworów, które tego wieczoru zaprezentowano publicznoœci. Piosenki rosyjskie s¹ chêtnie s³uchane, gdy s¹ melodyjne, refleksyjne i rytmiczne. Ale oprócz melodyki na uwagê zas³uguj¹ piêkne g³osy solistów o wysokich skalach: Roberta Kudelskiego, Anny Guzik, Agnieszki Kudelskiej, Joanny Stefañskiej-Matraszek. Koncert Pod dachami Moskwy przerós³ wszelkie oczekiwania organizatorów. Sala wype³niona by³a po brzegi (800 osób), a artyœci musieli kilka razy bisowaæ. Nale y zaznaczyæ, i organizatorem tej imprezy by³ Dom Kultury Uœmiech wspólnie z Mazurkas Conference Centre & Hotel. 11 lat temu inicjatorem innych dorocznych koncertów Muzyka w barwach jesieni w gminie O arów Mazowiecki by³ poprzedni burmistrz, Kazimierz Stachurski. Repertuar tych koncertów stanowi³a muzyka powa na, mia³y one charakter raczej kameralny, maj¹c tym samym stosunkowo W roku bie ¹cym 29 wrzeœnia w Domu Kultury Uœmiech Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15, odby³ siê pierwszy z trzech zaplanowanych koncertów pt. Viva la chitarra, wykonawcami tego koncertu by³ Fabio Montomoli gitara oraz Józef Kolinek skrzypce,w programie utwory: M.Giulianiego, E Granadosa, J. Albeniza, N.Paganiniego. Na nastêpny koncert zapraszamy 27.X.2013 godz Pod dachami Pary a, wykonawcami koncertu bêd¹ :Arundo Quartet Tytus Wojnowicz-obój, Alina Mleczko-saksofon, Leszek Wachnik fagot, Romuald Go³êbiewskiklarnet. W programie utwory: J.Iberta, J.Bizeta, J.Derfla, Ch.Corea. Koncert odbêdzie siê w Sali widowiskowej Domu Kultury Uœmiech ul.poznañska 165 w O arowie Mazowieckim. Ostatni koncert z tego cyklu odbêdzie siê M.K.Ogiñskiego, J.Elsnera, K.Lipiñskiego, S.Moniuszki. W imieniu Pana Paw- ³a Kanclerza Burmistrza Gminy O arów Mazowiecki, Pani Aliny Holk Dyrektora Domu Kultury Uœmiech w O arowie Mazowieckim zapraszamy na koncerty. Julian Brachmañski Sprzedam gruz betonowy - kruszony, cena 25z³ netto lokalizacja O arów Maz. tel Zatrudniê sprzedawcê do pracy w Centrum Skorosze. Firma piekarsko cukiernicza Kierzel w Milanówku. Dzwoniæ pon.-pt. godz.8-10, 22/ DOBRE WARUNKI P ACOWE. WA NA INFORMACJA!!! Niedos³uch jest powodem wielu powa nych problemów w kontaktach z najbli szymi. SprawdŸ czy nie dotycz¹ one Ciebie oraz Twoich bliskich. Zapraszamy na badanie s³uchu i videotoskopiê kana³u s³uchowego za jedyne 5 z³otych. Tel , Radoœæ S³yszenia, ul. Rac³awicka 127 lok 3 u (róg wirki i Wigury), Warszawa Prosto z mostu Sens kreta W awanturze o wywieszenie na stacjach metra plakatów jednej z partii, bior¹cej udzia³ w kampanii referendalnej, moj¹ uwagê przyku³ pewien szczegó³. Ogólnie, chodzi³o o to, e spó³ka Metro Warszawskie odmówi³a przyjêcia zwyk³ego zlecenia reklamowego na zasadach komercyjnych (przed referendum, inaczej ni przy okazji wyborów, nie ma adnych bonifikat, darmowych emisji telewizyjnych ani innych temu podobnych udogodnieñ dla uczestników kampanii). Spó³ka zmieni³a zdanie dopiero po nag³oœnieniu sprawy w mediach. Krzysztof Malawko, rzecznik firmy wyjaœnia³ wtedy: Okaza³o siê, e decyzjê o zablokowaniu reklam podjê³y same agencje po mailu od naszego pracownika, który zrobi³ to samowolnie bez konsultacji z kimkolwiek. Daæ Warszawie szansê dok. ze str. 1 frekwencji, co przecie otwarcie deklaruje Platforma Obywatelska. A Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna odejœæ z ratusza. Nie ma, i chyba nigdy nie mia³a serca do naszego miasta. Najgorsze s¹ nie podwy ki op³at, nie pora ki inwestycyjne, ale brak wizji rozwoju miasta. Ju dziœ Gronkiewicz-Waltz jest najd³u ej urzêduj¹cym prezydentem Warszawy w historii wolnej Polski, a nie pozostawi po sobie nic w³asne- Do wynajêcia: wolne, komfortowe domki letniskowe w Dêbkach nad morzem blisko pla y. Tel go, adnego œladu na ziemi. Ona realizuje wy³¹cznie plany i pomys³y poprzedników: Starzyñskiego, Piskorskiego, Kaczyñskiego. Warszawa przy niej siê nie rozwija. Œciœlej mówi¹c, rozwija siê mimo niej. Przedsiêbiorcy buduj¹ osiedla mieszkaniowe i biurowce bez planów zagospodarowania, urzêdnicy wydaj¹ ogromne pieni¹dze z Unii Europejskiej bez koordynacji w skali miasta, m³odzi ludzie chc¹ siê tu uczyæ i pracowaæ, Dzia³ki nad jeziorem, blisko Warszawy. Tel Pewnie nigdy nie poznamy nazwiska tego pracownika, niew¹tpliwie sympatyka PO. Kilka miesiêcy temu prasa opublikowa³a listê dzia³aczy Platformy pozatrudnianych przez Hannê Gronkiewicz- Waltz; obejmowa³a ona kilkadziesi¹t nazwisk. Ale to nie wszystko. Oprócz dzia³aczy, dziêki partii pracê w ratuszu i przyleg³ych instytucjach znalaz³y niezliczone rzesze nieznanych nam cz³onków rodzin i innych protegowanych jakiegoœ radnego czy przewodnicz¹cego dzielnicowej organizacji partyjnej. To nie dzia³acze, lecz dopiero oni s¹ przyczyn¹ niebywa³ego spuchniêcia miejskiej administracji w ostatnich latach. I autor maila zapewne te jest jedn¹ z takich osób. Po co partia zatrudnia w urzêdzie dzia³acza wiadomo: dzia³acz musi z czegoœ yæ, a czêsto od ukoñczenia studiów politologicznych nie pozna³ adnej uczciwiej pracy. Dlaczego jednak zatrudnia siê osobê nieznan¹ partyjnym liderom? Historia z odmow¹ zamieszczenia opozycyjnej reklamy w metrze pokazuje, e partii siê to op³aca. Dzia³acz czêsto nie mo e sobie pozwoliæ na tak¹ akcjê bo jest znanym dzia³aczem. A krewny czy znajomy, o innym ni dzia³acz, a wiêc anonimodok. na str. 5 nie zawsze maj¹c jak i gdzie. A chce siê zamarzyæ, jak mo na by taki potencja³ wykorzystaæ. Pani prezydent tego nie potrafi. Trzeba daæ Warszawie szansê. Pamiêtajcie Pañstwo, e pu³apka, jak¹ na Was zastawiono, polega na tym, e zostaj¹c w domu, g³osujecie na Hannê Gronkiewicz-Waltz. Maciej Bia³ecki Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa Przystojny 52-latek, wolny. Pozna pani¹ z Ursusa, Pruszkowa i okolic. Mo e byæ starsza. Tel

5 Ju 69 lat spe³niamy marzenia w Ursusie ( yk historii LVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego) W 2014 r. LVI Liceum ogólnokszta³c¹ce im. Leona Kruczkowskiego obchodziæ bêdzie 70 - lecie istnienia na terenie Ursusa. Pocz¹tki najstarszej szko³y œredniej w Ursusie datuj¹ siê od 1944 r. kiedy to po upadku Powstania Warszawskiego, na terenie osiedla zamieszka³a grupka nauczycieli posiadaj¹cych uprawnienia do nauczania w szko³ach œrednich. W ksiêdze pami¹tkowej szko³y Pan Stanis³aw Rutkowski w 1963 r. tak opisa³ pocz¹tek powstania tajnych kompletów a tym samym szko³y W ostatnich miesi¹cach 1944 roku znalaz³em siê na terenie Ursusa, gdzie pod p³aszczykiem kursów jêzyka niemieckiego prowadzi³em we w³asnym mieszkaniu ul. Sens kreta dok. ze str. 4 wym nazwisku, mo e wiêcej. Jest prawdziwym kretem, jak w amerykañskich filmach szpiegowskich. Przesiedzi za biurkiem bezczynnie kilka lat, a trafi siê okazja, by odwdziêczyæ siê partii za zatrudnienie. Czasem w formie maila, a czasem w formie pisma z piecz¹tk¹. Czasem to wyjdzie na jaw, a czasem nie... Tak dzia³a nasze miasto, upartyjnione do ostatniego zakamarka urzêdu. Nie jest ³atwo to zmieniæ i nie liczê, e odwo³anie Hanny Gronkie- TYNKARZY Sowiñskiego 38 tajne kursy jêzyka angielskiego i ³aciñskiego. W zwi¹zku z tym w listopadzie 1944 r., z ramienia organizuj¹cego siê w Ursusie tajnego gimnazjum i liceum, zg³osi³ siê do mnie p. Pokrzywa i skontaktowa³ mnie z p. dyr. Chmielem, który zaproponowa³ mi wspó³pracê z tajn¹ szko³¹ przez niego kierowan¹. Z wielkim entuzjazmem przyst¹pi³em do wspó³pracy w³¹czaj¹c swoje grupy m³odzie owe do wspomnianego tajnego gimnazjum i w dalszym ci¹gu udzielaj¹c w³asnego mieszkania do prowadzenia lekcji. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy przez wojska radzieckie 25 lutego 1945 r., utworzono Towarzystwo Przyjació³ Szko³y Œredniej w Ursusie, a wicz-waltz w referendum od razu to spowoduje. Ale sprawi, e jej nastêpcy bêd¹ siê troszeczkê baæ. Dlatego, drogi Czytelniku, w niedzielê 13 paÿdziernika idÿ i zag³osuj. Pamiêtaj, e pu³apka, jak¹ na Ciebie zastawiono, polega na tym, e zostaj¹c w domu, g³osujesz na Hannê Gronkiewicz-Waltz. Maciej Bia³ecki Wspólnota Samorz¹dowa z agregatem lub bez poszukuje du a firma. Praca lub wspó³praca na ca³y rok. Do tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. Z mo liwoœci¹ pracy na w³asny rachunek. Praca w Warszawie i okolicach. Mo liwoœæ zakwaterowania. Tel US UGI HYDRAULICZNE Tel , ju miesi¹c póÿniej 24 marca 1945 r. szko³a uzyska³a zgodê w³adz na podjêcie dzia- ³alnoœci pod nazw¹ Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W paÿdzierniku 1945 r. nazwê placówki zmieniono na Samorz¹dowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pierwsi abiturienci szko³y zdawali egzamin dojrza³oœci w czerwcu 1946 roku. Przyst¹pi³o do niego 11 uczniów z tajnych kompletów, przewa - nie o³nierzy Polski Podziemnej ze s³awnego batalionu Miot³a. 24 listopada 1946 r., Samorz¹dowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce zosta³o przeniesione do budynku przy ul Regulskiej 8 (dziœ Regulska 22). W marcu 1949 r. zapad³a decyzja o upañstwowieniu szko³y, która kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ jako Pañstwowa Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego. Na pocz¹tku lat 50. powo- ³ano komitet budowy szko³y. Nowy gmach wzniesiono przy ul. Wawelskiej 7 (dzisiejsza ul. Sosnkowskiego 10), opodal powstaj¹cego dla pracowników fabryki Ursus osiedla mieszkaniowego ZOR. Autorem projektu szko³y by³ in. W. Rydzik, a generalnym projektantem in. T. Umiejewski. W roku szkolnym liceum otrzyma³o numer a jego nazwa brzmia³a teraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr kwietnia 1963 r. z inicjatywy komitetu rodzicielskiego liceum nadano imiê Leona Kruczkowskiego oraz ufundowano sztandar. W uroczystoœci uczestniczy³a wdowa Jadwiga Kruczkowska i synowie Us³ugi budowlane Posiadamy wieloletnie doœwiadczenie w kraju i zagranic¹: - g³adzie gipsowe metod¹ natryskow¹ - bezpy³owe szlifowanie œcian - glazura,terakota - p³yty K-G - docieplenia elewacji i poddaszy Tel oraz wicepremier Stefan Ignar, wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek, wiceminister oœwiaty Ferdynand Herok, prezes Zwi¹zku Literatów Polskich Jaros³aw Iwaszkiewicz i gen. dywizji w stanie spoczynku Juliusz Rómmel. W 2007r. decyzj¹ Rady Dzielnicy Ursus Liceum zmienia swoja siedzibê z ulicy Sosnkowskiego na ulicê Dzieci Warszawy 42 gdzie znajduje siê do chwili obecnej.tym artyku³em rozpoczynamy seriê wiadomoœci poœwiêconych najstarszej szkole œredniej a tym samym roku obchodów 70 - lecia Szko³y. Zwieñczeniem tych przedsiêwziêæ bêdzie uroczystoœæ w dniu 07 czerwca 2014 r. Maj¹c na uwadze tak wspania³¹ uroczystoœæ dyrekcja szko³y, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz uczniowie zapraszaj¹ wszystkich absolwentów naszej szko³y do wspó³pracy oraz do udzia³u w spotkaniu organizacyjnym w dniu w gmachu szko- ³y przy ulicy Dzieci Warszawy 42, o godz. 19. Liczymy na zainteresowanie i chêæ pomocy przy organizacji obchodów 70- lecia. Zespó³ redakcyjny LVI Liceum Zlecê wykonanie miniaturowych budowli. Tel Przyjmê do pracy pani¹, do obs³ugi restauracji i recepcji hotelowej. Wymagane doœwiadczenie w gastronomii, mi³a aparycja, jêzyk angielski w stopniu dobrym. Preferowane miejsce zamieszkania URSUS lub najbli sza okolica. CV na adres: Fontanny, figury ozdobne do ogrodu. tel

6 Buzek powinien dopuszczaæ, e siê myli Fragment rozmowy z prof. Jerzym Osiatyñskim, doradca ekonomicznym Prezydenta RP W rozmowie z Super Expresem stwierdzi³ Pan niedawno, e,,rz¹d i minister finansów czêsto opowiadali ró ne g³upstwa, ale na szczêœcie podejmowali doœæ rozs¹dne decyzje. Jak ocenia Pan decyzje w sprawie OFE? l Te uwa am j¹ za rozs¹dn¹. W sprawie fundamentalnej ona niczego nie zmienia. Fundamentem reformy z 1999 roku, by³o to ze ka dy otrzymuje tak¹ emeryturê, ile sk³adek sobie od³o- y. W tym sensie ten system do 1999 nie by³ zbilansowany, a teraz bêdzie siê bilansowa³. To, czy jest to OFE, czy ZUS emerytury bêdzie tyle, ile on odprowadzi sk³adek. Pojawi³ siê zarzut za OFE dopiero przy dziurze bud etowej. I chodzi wy- ³¹cznie o bie ¹ce ³atanie bud etu. l To nie do koñca prawda. Tak siê z³o y³o, e prezydent Komorowski nie jest pierwszym w Polsce, któremu w pewnym sensie doradzam. Za prezydentury Lecha Kaczyñskiego bra³em udzia³ w pracach Rady Konsultacyjnej. Na d³ugo przed kryzysem, z bud etem w naprawdê w niez³ej kondycji, minister Fedak zwraca wówczas uwagê, e ten system emerytalny jest niezbilansowany. Na czym to niezbilanso- wanie polega? l 1 stycznia 1999 roku, w chwili wprowadzenia trzech filarów (choæ trzeci nie zaskoczy³) wszyscy starsi ludzie jak ja nie zdecydowali siê na patriotyczny gest i nie umarli. Trzeba wiêc by³o utrzymywaæ dwa systemy, nie zmniejszaj¹c œwiadczeñ, ale i nie zmieniaj¹c sk³adki. Starszym wyp³acaæ wed³ug starego systemu, a jednoczeœnie odk³adaæ sk³adkê na nowy system dla m³odych. Sk³adka pozosta³a jedna, nie podniesiono jej, a musia³a utrzymywaæ dwa systemy. ZUS zbiera³ sk³adkê, przekazywa³ jej czêœæ do OFE i trzeba by³o tê czêœæ skompensowaæ. I to sz³o do bud etu pañstwa. Tak by³o do 2004 roku. A póÿniej? l Trzeba by³o znaleÿæ przestrzeñ dla korzystania ze œrodków UE. I premier Ko- ³odko przeniós³ to,,pod kresk¹, z czêœci wydatków do finansowania z przychodów z prywatyzacji. I powsta³o takie zwierzê, które nie ma prawa istnieæ -,,ujemne saldo dochodów z prywatyzacji. Czyli? l Rz¹d sprzedaje maj¹tek i jeszcze do tego dop³aca. To przecie nie powinno byæ mo liwe. Ale bra³o siê z tego, e wydatki ponoszone na dop³aty do systemu emerytalnego by³y znacznie wiêksze ni dochody z prywatyzacji. St¹d siê wziê³y te olbrzymie deficyty i d³ugi. Zwolennicy OFE powiedz¹, e mo na by³o zmniejszyæ wydatki. Chcieli zmusiæ kolejne rz¹dy do ciêæ na oœwiacie, obronnoœci itp. Ale to siê ³atwo mówi, a trudno robi. Zabieraæ przedszkolom? Przecie my mamy przy rosn¹cym PKB szósty rok zamro onych pensji w bud etówce. To patologia! l Wspomina³ Pan, e zosta³a zachowana zasada,,taka emerytura, ile sk³adek Ale to jest niewiadoma z kilku powodów... - Tu mo e dojœæ do naruszenia podstawowej kwestii, która niepokoi prezydenta Komorowskiego, minister Wójcick¹ i wielu z nas. Mo e siê okazaæ, e te emerytury bêd¹ poni ej jakiegoœ minimum, co po prostu uniemo - liwi przysz³ym emerytom prze ycie. I pojawi siê pytanie, ile trzeba bêdzie dop³acaæ do tego z bud etu. Kiedy mówimy o obecnych zmianach w OFE, to ta czêœæ problemu w ogóle nie jest ruszona. Zapewne Pan czuje, e w sytuacji wielu umów œmieciowych zw³aszcza wœród m³odych, od których nie odprowadza siê sk³adki emerytalnej, tych emerytur poni ej minimum mo e byæ bardzo du o... l Mo e mieæ Pan racjê, ale usi³owano to uszczelniæ i od znacznej liczby umów-zleceñ i umów o dzie³o jednak te sk³adki s¹ naliczane. Mo na powiedzieæ, e s¹ minimalne, zatem pañski argument wci¹ jest aktualny. A jednak s¹. Ba³bym siê te wchodziæ w rachunki, jaka mo e byæ skala tego problemu, gdy to by³oby ju zbyt blisko magla. Trzeba jednak zdefiniowaæ, jakie jest minimum, policzyæ, jakie bêd¹ emerytury w sytuacji wy u odchodz¹cego na emeryturê i ile trzeba bêdzie dop³aciæ z bud etu, by ci ludzie mogli mieæ godn¹ staroœæ. Pamiêtajmy jednak, e ani OFE, ani ZUS wcale nie rozwi¹zywa³y problemów demograficznych ( ) Rozmawia³: Miros³aw Skowron (przedruk Angora) Fatalny koniec piêknej przygody Polska podró niczka zgwa³cona Stambulska Catalca to najdalej na pó³nocny zachód wysuniêta dzielnica dwunastoipó³milionowej metropolii (tak g³osi szyld na wjeÿdzie od strony Azji). Dwa tureckie dzienniki,,milliyet i,,hurriyet zgodnie poda³y, e 15 sierpnia 25-letnia Polka o inicja³ach A.P. Przybywa do tej nieznanej zagranicznym turystom dzielnicy. Mia³ to byæ ostatni etap wêdrówki polskiej podró - niczki i dziennikarki, pisz¹cej g³ównie o podró ach i turystyce. Od kilku miesiêcy wêdrowa³a przez Turcjê wzd³u wybrze y Morza Czarnego. Od granicy z Gruzj¹ po miasto nad Bosforem. Trudno powiedzieæ, czego Polka poszukiwa³a w tym mocno jak Stambu³ zalesionym terenie, który Turcy traktuj¹ jako azyl, weekendow¹ bazê wypadow¹, gdzie mo - na odpocz¹æ od zgie³ku wielkiego miasta. W porównaniu z centrum Stambu³u zabytków tu jak na lekarstwo. Warto jedynie odwiedziæ XVIwieczny meczet zbudowany przez samego Mimara Sinana oraz zachowane bizantyjskie wa³y. A mo e Polkê przyci¹gnê³y tutejsze jeziora, z którym ogromne miasto pobiera wodê pitn¹? Nie wiemy. W ka dym razie kobieta, która jak to okreœli³y oba wspomniane dzienniki -,,pisz¹ o swoich doœwiadczeniach doznanych w czasie pieszych wycieczek, spotka³a na drodze Turka, który zaoferowa³, e postawi jej obiad w pobliskiej restauracji. Jednak wed³ug zeznañ kobiety mê czyzna porwa³ j¹ i zaci¹gn¹³ do lasu. Gdy Jandarma, czyli andarmeria, której w Turcji wszêdzie pe³no, odnalaz³ 25-latkê na miejscu zdarzenia, sprawcy ju nie by³o. Si³y bezpieczeñstwa odnalaz³y go po dwóch dniach poszukiwañ. Pojmany mê czyzna o inicja³ach I.B. Stwierdzi³ natomiast, e kobieta zgodzi³a siê na stosunek p³ciowy za 200 lir tureckich (równowartoœæ oko- ³o 300 z³). Jednak wed³ug raportu Stambulskiego Instytut Medycyny S¹dowej polka zosta³a brutalnie zgwa³cona. Na tej podstawie mê czyznê aresztowano i osadzono w najwiêkszym europejskim wiêzieniu w stambulskiej dzielnicy Silivri. 1 wrzeœnia dziennik,,harriyet poda³, e gwa³t na Polce poruszy³ najwy sze tureckie w³adze. Jej spraw¹ zainteresowa- ³o siê ministerstwo spraw rodziny i polityki spo³ecznej, które walczy w tym kraju miêdzy innymi z przemoc¹ mê - czyzn wobec kobiet. Nasz departament prawny zaanga owa³ siê w doradztwo na rzecz zgwa³conej polskiej dziennikarki w Catalca. Nasza pomoc obejmuje pani¹ A.P. Na mocy przepisów ustawy numer Bêdziemy œledzili sprawê do samego koñca poinformowa³o ministerstwo spraw rodziny i polityki spo³ecznej. (PKU) Na podstawie: Milliyet i Hurriyet Informacje w skrócie Pró no w planach bud etu szukaæ dobrych wieœci oceni³a,,gazeta Wyborcza. - Dziura w kasie pañstwa mo e mieæ w przysz³ym roku rozmiar a 55 mld z³. Ma wzrosn¹æ akcyza na wyroby tytoniowe i spirytusowe. Utrzymane ma byæ zamro enie kwot progów podatkowych i kosztów uzyskania przychodu w PIT, co oznacza lekka podwy kê podatku od dochodów osobistych. Zagraniczne sieci handlowe uciekaj¹ naszemu fiskusowi i nie chc¹ p³aciæ podatku dochodowego w Polsce i nie ujawniaj¹ wysokoœci p³aconego w naszym kraju podatku CIT. dok. na str

7 Informacje w skrócie dok. ze str.6 Fundacja Republikañska ujawni³a, e jedynie,,biedronka od 2009 roku p³aci regularnie od 100 do ponad 200 milionów z³otych podatku CIT. Reszta firm transferuje zyski do siostrzanych spó³ek za granicê w postaci ró nych op³at licencyjnych, np. za u ywanie znaku handlowego mówi Jerzy Mazgaj z firmy Alma Market. Represje stalinowskie by³y zjawiskiem legalnym zdecydowali rosyjscy naukowcy z Instytutu Historii Rosji przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Przyznali zarazem, e przyczyny masowych czystek, narzucone przez sowiecka propagandê, nie s¹ nijak uzasadnione. Dla zachowania naukowego podejœcia do tematu represji kategorycznie zakazali u ywania terminów okreœlaj¹cych Stalina jako,,skutecznego menad era lub krwawego oprawcê. Jeœli zginê inny minister spraw wewnêtrznych bêdzie walczy³ z terrorem powiedzia³ szef MSW Egiptu Mohammed Ibrahim po zamachu na swoje ycie. Zdalnie kierowana bomba wybuch³a w pobli u ministerialnego konwoju podczas przejazdu przez kairsk¹ dzielnice Nasr City, okreœlana jako bastion Bractwa Muzu³mañskiego. Myc mo e w odpowiedzi, rz¹d Egiptu podj¹³ decyzjê o rozwiniêciu bractwa muzu³mañskiego jako organizacji pozarz¹dowej. Polska ma najwy sz¹ p³acê minimaln¹ w regionie Polska zajmuje 12 miejsce wœród 21 krajów Unii Europejskiej- wynika z raportu firmy doradczej Sedlak & Sedlak. Spoœród 28 pañstw cz³onkowskich Unii 21 krajów ma regulacje dotycz¹ce wynagrodzenia minimalnego, które obowi¹zuj¹ na poziomie krajowym. Najwy sza stawka wynagrodzenia minimalnego obowi¹zuje w Luksemburgu 1874 euro. Jest ona blisko 5 razy wiêksza ni z w Polsce. Najni sze wynagrodzenie minimalne otrzymuj¹ mieszkañcy Rumunii 158 euro. Jest to zaledwie 40 procent p³acy minimalnej obowi¹zuj¹ce w Polsce. W Chorwacji, która w 2013 roku zosta³a w³¹czona do Unii Europejskiej, p³aca minimalna jest o 5 procent ni sza ni w Polsce. Warto zauwa yæ, e spoœród pañstw przyjêtych do UE od 2004 roku tylko Malta ma p³acê wy sz¹ od Polski. Angora - przedruki z wielu Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8 Znakujmy idiotów! Amerykañski sêdzia lubi kreatywnie karaæ za bezmyœlnoœæ. Mo e uda siê to wprowadziæ u nas? Kara publicznego zawstydzenia w przypadku Richarda Damerona z Ohio polega na staniu przed komisariatem w Cleveland i noszeniu przez trzy godziny dziennie przez tydzieñ jaskrawo ó³tej tablicy z napisem,,by³em idiot¹. Sêdzia Pinkey Carr powtórzy³a wyrok, jaki ju w zesz³ym roku wyda³a za nieprzestrzeganie przepisów drogowych Shenê Hardin, która postanowi³a przejechaæ chodnikiem, by wymin¹æ szkolny autobus. 59-letni Richard Dameron w miniony poniedzia³ek rozpocz¹³ tygodniowy dy ur pod posterunkiem policji w Cleveland. Tak¹ karê otrzyma³ za to, e pod wp³ywem alkoholu wygra a³ policjantowi. Sêdzia z Cleveland nakaza³a lekkoduchowi nosiæ tablicê, na której by³o napisane, e jest idiot¹, bo grozi³ glinom. Na jaskrawo ó³tej tablicy, któr¹ mê czyzna mia³ zamieszczon¹ na szyi, widnia³ odrêcznie napisany przez niego tekst przeprosin skierowany do policjantów:,,by³em idiot¹, dzwoni¹c pod 911 i gro ¹c, e was zabijê. Przykro mi, i to siê ju wiêcej nie powtórzy. Sêdzia Pinkey Carr wymierzy³ tak¹ karê, za to, e zaperzony po wypiciu alkoholu mê czyzna wyg³osi³ przez telefon pe³n¹ gróÿb tyradê skierowan¹ do policji. Skazany nawet nie zaprzecza, e zawini³. - By³em pod wp³ywem alkoholu, mocno na mnie zadzia³a³ mówi. - Szaleliœmy zachowywaliœmy siê jak przyg³upy... le siê z tym czujê, bo policjant, który odebra³ telefon, nigdy mi nic nie zrobi³. Przepraszam jego i innych funkcjonariuszy. Upijam siê czêsto i robiê z siebie g³upka. Dameron szczerze przeprasza za swój czyn. Jego kara nie ogranicza siê jednak do dy urów z tablica informuj¹c¹ wszystkich o jego wyskoku. Dodatkowo otrzyma³ karê 90 dni wiêzienia. Sêdzia Pinkey Carr s³ynie z tego, e na wykazuj¹cych siê niezwyk³ym brakiem rozs¹dku oskar onych nak³ada kreatywne kary. Lubi w sposób widoczny znakowaæ imbecyli, którzy trafiaj¹ na jej salê s¹dow¹. W listopadzie minionego roku nakaza³a 32-letniej Shenie Hardinnosic napis potwierdzaj¹cy, e jest,,idiotk¹. Karê publicznego zawstydzenia dosta³a za to, e dwukrotnie wjecha³a na chodnik, aby wymin¹æ szkolny autobus. Zatrzymano ja bo 1 wrzeœnia w dzieñ rozpoczêcia roku szkolnego kierowca autobusu Uriah Herron sfilmowa³ jej srebrnego jeepa wykonuj¹c niedozwolony manewr. Po kilku dniach sytuacja siê powtórzy³a. Policja dwukrotnie przyje d a³a na wezwanie oburzonego kierowcy. Rodzice dzieci uznali go wtedy za bohatera. - On naprawdê troszczy siê o dzieci i zrobi³ coœ, czego nie obejmowa³y jego obowi¹zki, aby mieæ pewnoœæ, e takie niebezpieczne sytuacje, ju nie bêd¹ siê zdarzaæ mówi³ wówczas Eric Taylor, prze³o- ony kierowcy. Hardin godnie znosi³a swoj¹ karê, od czasu do czasu zapalaj¹c papierosa i ca³kowicie ignoruj¹c fotografuj¹cych ja reporterów. Na jej tabliczce by³o napisane,,tylko idiotka jeÿdzi chodnikiem, by wymin¹æ szkolny autobus.. Oprócz tej kary, kobieta musia³a te zap³aciæ 250 dolarów kosztów s¹dowych oraz na 30 dni oddaæ prawo jazdy. A.D. - na podstawie New York Daily News Za ka dy rok spêdzony na politycznych wakacjach w Brukseli europos³owie dostan¹ ponad 1000 z³ emerytury Euroskandal Strach przed bied¹ na staroœæ nie zagl¹da im w oczy. Za ka dy rok grzania fotela w Brukseli pos³owie do europarlamentu dostana kolejny 1000 z³ do emerytury. I tak Jerzy Buzek (73 l) czy Ryszard Czarnecki (50l) dostana z Brukseli po 11 tysiêcy z³otych emerytury! A zwykli Polacy? Kogo ich los obchodzi? Europos³owie maj¹ zagwarantowan¹ emeryturê z europarlamentu. Za ka dy rok w Brukseli dostana 3,5 procent wynagrodzenia na emeryturê. To du o czy ma³o? Kiedy cz³owiek zarabia 1,6 tysi¹ca z³otych, to faktycznie niewiele, bo zaledwie 56 z³. Tyle, e europos³owie zarabiaj¹ 33 tysi¹ce, wiêc za ka dy rok w europarlamencie dostan¹ 1155 z³otych ekstra emerytury. Po przesiedzeniu dwóch kadencji w Brukseli mog¹ liczyæ na gigantyczna emeryturê 11 tys. z³. Takich szczêœliwców jest sporo i nale ¹ oni do wszystkich g³ównych opcji politycznych. Wœród nich s¹: Ryszard Czarnecki z PiS, Jerzy Buzek z PO, Bogus³aw Liberadzki z SLD, oraz Czes³aw Siekierski z PSL. A przecie europarlamentarzyœci do biednych i tak nie nale ¹. Pose³ Czarnecki ma 600 tysiêcy z³otych od³o one na koncie i nieruchomoœci warte 2,2 mln z³. Pos³anka Lidia Geringer de Oedenburg (56l),,uciu³a³a 228 tysiêcy z³, ale inwestuje te w nieruchomoœci 2,4 mln z³. Europos³owie maj¹ wiêc gigantyczne oszczêdnoœci, perspektywê sutej emerytury z Brukseli, a dostan¹ jeszcze emerytury z ZUS. Maj¹c jednak takie œwiadczenia z Brukseli, rz¹dowa propozycja, aby wybieraæ miêdzy OFE a ZUS, mo e budziæ u europos³a tylko œmiech politowania. Przedruk Angora nr 37 (15 wrzeœnia)

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo