Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN Daæ Warszawie szansê Gdy w czerwcu ulice Warszawy by³y ó³to-czerwone od koszulek wolontariuszy zbieraj¹cych podpisy, czuliœmy e w powietrzu unosi siê zapach zmiany. Mieszkañcy Warszawy zagrali na nosie partiom politycznym, które wszystkie! uwa a³y, e to niemo liwe, i zebrali niemal æwieræ miliona podpisów pod wnioskiem o odwo³anie Hanny Gronkiewicz- Waltz ze stanowiska prezydenta miasta. Uda³o siê. Wymagane prawem procedury trwa³y kilka miesiêcy i wreszcie mo- emy w g³osowaniu 13 paÿdziernika wyraziæ swoj¹ opiniê o pani prezydent. Nie o Platformie, nie o Kaczyñskim, ale o tym, jak zarz¹dzane jest nasze miasto. Teraz tylko nie mo emy daæ siê zmanipulowaæ Platformie Obywatelskiej, która od premiera i prezydenta pocz¹wszy mówi nam, e to hucpa, e polityka, e kontrakt wyborców z prezydentem obowi¹zuje do koñca kadencji, e referenda powinno stosowaæ siê tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy wybuchnie Obowi¹zki w³adz lokalnych Bezpieczeñstwo energetyczne w dzielnicy Ursus Prawo przypisuje samorz¹dom gminnym szczególn¹ rolê nak³adaj¹c na nie obowi¹zek zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkañców m.in. w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ oraz gaz w ramach art. 7 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Zapisy te, stanowi¹c pierwotn¹ podstawê planowania energetycznego narzucaj¹ na gminê obowi¹zek zagwarantowania okreœlonych œwiadczeñ wobec jej mieszkañców. Szczegó³owe obowi¹zki gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkañców w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe zawiera ustawa Prawo energetyczne. Art. 18 ust.1 pkt. 1 tej ustawy wskazuje sposób wywi¹zywania siê gminy z obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o samorz¹dzie gminnym, czyli planowania i organizacji zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe, precyzuj¹c jego zakres. W myœl ustawy, przez zakres ten rozumie siê procesy zwi¹zane z dostarczaniem mediów odbiorcom. Prawo mówi, e gmina realizuje zadania, zgodnie z polityk¹ energetyczn¹ pañstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym dokumentem w tym zakresie s¹ Za³o- enia do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe. W przypadku Ursusa jest to Uchwa³a Rady Miasta sto³ecznego Warszawy nr. XVIII/285/2003 z dnia 02.X.2003 r, której integraln¹ czêœci¹ jest Uchwa³a Rady Gminy Warszawa Ursus nr. 73/LV/2002 z dnia 20 IX 2002 roku. Najogólniej rzecz dok. na str. 5 jakaœ afera, itd. To wszystko nieprawda. W krajach demokratycznych referenda odwo³uj¹ce urzêdników na szczeblu lokalnym s¹ powszechnie stosowane. W Stanach Zjednoczonych odbywa siê ich sto kilkadziesi¹t rocznie. Du y rozg³os zyska³o kilka lat temu odwo³anie gubernatora Kalifornii Graya Davisa, którego nastêpc¹ zosta³ Arnold Schwarzenegger. Wbrew teoriom obroñców Hanny Gronkiewicz-Waltz, gubernatora Davisa nie pogr¹- y³a adna afera, po prostu nie radzi³ sobie z bud etem stanowym i mieszkañcy postanowili go zmieniæ. Nikomu nie przysz³o do g³owy nawo³ywaæ do bojkotu: Davis zosta³ odwo³any wiêkszoœci¹ zaledwie 55 procent g³osów, przy frekwencji ponad 60-procentowej. W Polsce politycy partii rz¹dz¹cej, w tym szef administracji rz¹dowej i miejskiej, odpowiedzialni za organizacjê referendum, wzywaj¹ do bojkotu. To jest bardzo niepokoj¹ce. Mamy do czynienia ze swoistym rodzajem strajku w³oskiego czêœci administracji miejskiej przy realizacji obowi¹zków zwi¹zanych z organizacj¹ referendum. Widzieliœmy to przy okazji opornego powo³ywania obwodów g³osowania w szpitalach i domach pomocy spo³ecznej, problemów przy dopisywania obywateli do spisu wyborców czy niechêci do wywieszania obwieszczeñ informuj¹cych o referendum. Takie zachowania urzêdników maj¹ na celu obni enie dok. na str. 4 II Powiatowe Targi Pracy El bieta Smoliñska Starosta Pruszkowski oraz Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Pruszkowie zapraszaj¹ absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególnoœci osoby niepe³nosprawne, na II Powiatowe Targi Pracy, które odbêd¹ siê 22 paÿdziernika br. w godz w hali Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomuliñskiego 4. W czasie Targów osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy bêd¹ mia³y mo - liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z Pracodawcami oferuj¹cymi ró norodne oferty zatrudnienia, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo bêdzie mo na uzyskaæ porady z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Dostêpne bêd¹ punkty informacyjne w których m.in. bêdzie mo na skorzystaæ z pomocy poœredników pracy oraz us³ug doradców zawodowych m.in. z zakresu przepisów prawa pracy, szkoleñ zawodo- wych, pracy w s³u bie publicznej m.in. Wojsku, Policji i Stra y Granicznej. Dostêpne bêd¹ równie oferty pracy za granicê w ramach Poœrednictwa Eures. *(European Employment Services - jest to sieæ miêdzynarodowego poœrednictwa pracy, która ma na celu umo liwiæ poszukiwania pracy za granic¹, a tak- e u³atwiæ swobodny przep³yw informacji o mo liwoœciach zatrudnienia i warunkach ycia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wiêcej informacji na stronie

2 Bank Spó³dzielczy w Pruszkowie ludzie i ich historia Bank Spó³dzielczy w Pruszkowie istnieje na lokalnym rynku us³ug finansowych od ponad piêædziesiêciu lat. Wœród osób, które zwi¹zane s¹ z Bankiem, znaleÿæ mo na znane Pañstwu osoby. W sk³ad Rady Nadzorczej Banku wchodz¹ m.in. Pan Józef Michalak by³y radny Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie i Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Marek Górski mistrz zegarmistrzostwa, wykonawca konstrukcji zegara na wie y Zamku Królewskiego w Warszawie, Pan Stanis³aw Lewandowicz Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Piastowie. W tym wydaniu chcielibyœmy przybli- yæ Pañstwu postaæ Pana Marka Górskiego, który z Bankiem Spó³dzielczym w Pruszkowie zwi¹zany jest od wielu lat. Pan Marek od 1994 r. jest cz³onkiem Rady Nadzorczej, a od 2010 r. zastêpc¹ Przewodni- cz¹cego Rady Nadzorczej. Osobom mieszkaj¹cym w Pruszkowie i okolicach Pan Marek Górski znany jest przede wszystkim jako w³aœciciel Zak³adu Zegarmistrzowskiego. Zak³ad Zegarmistrzowski zosta³ za³o ony w 1947 r. przez Pana Henryka Marka Górskiego ojca Marka Górskiego, a od 1977 r. prowadzi go w³aœnie Pan Marek. W 1972 r. Marek Górski podj¹³ siê wykonania konstrukcji zegara wie- owego dla Zamku Królewskiego w Warszawie, natomiast w 1974 r. dla Pa³acyku Soko³a w Pruszkowie. Wœród konstrukcji wykonanych przez Pana Marka mo na wymieniæ równie zegary w koœciele na Kahlenbergu pod Wiedniem, na Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich w Szczecinie, zegar na katedrze w owiczu, na zamku w Oleœnicy, w Staszowie oraz wiele innych. Ponadto, oprócz prowadzenia Zak³adu Zegarmistrzowskiego, Pan Marek aktywnie pracowa³ we w³adzach Cechu Rzemios³ Ró nych w Pruszkowie, bêd¹c przez cztery kolejne kadencje Podstarszym Cechu, a nastêpnie Starszym Cechu. Warto równie wspomnieæ, e Pan Marek by³ Wiceprezesem Fundacji Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw pomagaj¹cej w uzyskaniu œrodków finansowych, zarówno unijnych jak i rz¹dowych. Aktualnie Pan Marek zajmuje siê konserwacj¹ kilku zegarów wie o- Remont zegara w Tykocinie wych mi.in. zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Nale y przypomnieæ, i Pan Górski za zas³ugi w pracy zawodowej oraz spo³ecznej zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Z³otym Krzy em Zas³ugi (1984 r.), Z³otym Laurem nadawanym liderom rzemios³a i kupiectwa przez magazyn Super Kontakty oraz Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.). Cieszymy siê, i tak znane i szanowane w Pruszkowie osoby wspó³pracuj¹ z Bankiem Spó³dzielczym w Pruszkowie oraz, e razem z nim wspieraj¹ lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ.

3 Bezpieczeñstwo energetyczne w dzielnicy Ursus dok. ze str. 1 ujmuj¹c, kompetencje gminy w tym zakresie nale y rozumieæ jako obowi¹zek koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z planowaniem energetycznym. Gminie zosta³a przypisana odpowiedzialnoœæ za tworzenie warunków prawid³owego rozwoju infrastruktury dostaw noœników energii i w zwi¹zku z tym gmina staæ siê powinna g³ównym inicjatorem tworzenia na swoim terenie infrastruktury energetycznej. Wg definicji ustawy, w proces planowania w energetyce, zaanga owane s¹ dwa podmioty: przedsiêbiorstwo energetyczne oraz gmina. Pozostali uczestnicy procesu planistycznego, tj. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, Wojewoda, Samorz¹d Wojewódzki maj¹ jedynie uprawnienia opiniodawcze, a nie decyzyjne. Tak wiêc za bezpieczeñstwo mieszkañców w zakresie ich zaopatrzenia w energie ciepln¹, elektryczn¹ i gazow¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹ lokalne w³adze. Prawo energetyczne okreœla nastêpuj¹ce obowi¹zki: l planowanie energetyczne jest zadaniem obligatoryjnym dla gminy, l przedsiêbiorstwa energetyczne udostêpniaj¹ gminie swoje plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnych i przysz³ych potrzeb energetycznych w zakresie dotycz¹cym gminy, l plany zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe powinny byæ wykonane w sytuacji, gdy plany rozwoju przedsiêbiorstw energetycznych nie gwarantuj¹ zaspokojenia przysz³ych potrzeb energetycznych gminy, Od d³ugiego czasu na ³amach naszej gazety przekazujemy informacjê o pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej wytwórcy i podstawowego dostawcy ciep³a dla miêdzy innymi najwiêkszego w Ursusie osiedla mieszkaniowego NiedŸwiadek zamieszka³ego przez blisko 20 tys. mieszkañców, co stanowi niemal- e 50 % spo³ecznoœci naszej gminy. Stan finansów Energetyki Ursus, bo o tej firmie mowa, dramatycznie pogarsza siê w ostatnich miesi¹cach. Wielokrotnie wskazywaliœmy narastaj¹ce d³ugi tej firmy, w tym wzrastaj¹ce zad³u enie z tytu³u op³at publicznoprawnych tj. podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych. Przedstawiane przez nasz¹ gazetê informacjê o zablokowanych przez komorników kontach bankowych, kolejnych sporach s¹dowych, lawinowym wzroœcie wartoœci hipotek przymusowych wpisywanych na jedynym powa nym sk³adniku maj¹tkowym tej firmy winny stanowiæ podstawê powa nych dzia³añ ze strony w³adz gminy maj¹cych na celu zabezpieczenie mieszkañcom dzielnicy gwarancji dostaw ciep³a i energii elektrycznej. Sprawa powy sza jest tym wa niejsza i w³aœnie rozpoczyna siê tzw. sezon grzewczy, a lada moment bêdzie zima. Najlepszym dowodem skali problemy przed jakim sto- imy jest brak zapasów wêgla, jakie o tej porze roku winna zgromadziæ Energetyka Ursus dla zapewnienia bezpieczeñstwa ci¹g³oœci dostaw ciep³a swoim odbiorcom. Wêgla nie ma bo Energetyka Ursus nie ma go najprawdopodobniej za co kupiæ. Próby uzyskania przez t¹ firmê pomocy finansowej ze strony Gminy na zakup wêgla nie maj¹ szans rozwi¹zaæ problemu. Dodatkowo nale y wskazaæ i dzia³alnoœæ Energetyki Ursus zagro ona co do mo - liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw ciep³a ju w najbli szych zimowych miesi¹cach, w najbli szych latach mo e ustaæ ca³kowicie. Energetyka Ursus jak ka - de przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii cieplnej i elektrycznej dzia³a na podstawie udzielonych jej przez Urz¹d Regulacji Energetyki (URE)] koncesji. Firma ta posiada na dzieñ dzisiejszy osiem koncesji: - na wytwarzanie i przesy³ ciep³a, - na wytwarzanie, obrót i dystrybucjê energii elektrycznej, oraz - na obrót i dystrybucjê paliw gazowych. Wszystkie wskazane koncesje trac¹ swoj¹ wa noœæ w zwi¹zku z up³ywem czasu na jaki zosta³y wydane w dniu 30 paÿdziernika 2015 roku. Warunkiem ich przed³u enia zgodnie z 33 ust.1 pkt 2 wskazanej ustawy jest dysponowanie przez wnioskodawcê tj. Energetykê Ursus œrodkami finansowymi w wysokoœci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoœci co winno byæ udokumentowane. Do wniosku o przed³u enie koncesji, co warunkuje mo liwoœæ dalszego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a wiêc de facto byt gospodarczy Energetyki Ursus firma ta bêdzie musia³a za³¹czyæ sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat ( 2010, 2011 i 2012 ), zaœwiadczeniem z Urzêdu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z nale nymi op³atami publicznymi. Wniosek do URE o przed³u enie koncesji Energetyka Ursus musi z³o yæ na 18 miesiêcy przed dat¹ up³ywu wa noœci dotychczas wydanych koncesji, tj. w terminie do koñca lutego 2014 r. W obecnej sytuacji finansowej, tj.: Ci¹g³ego spadku przychodów i pogarszaj¹cych siê wyników finansowych, w tym strat odnotowanych za lata 2011 i 2012, Zablokowania kont przez komorników s¹dowych, Przeterminowanych zaleg³oœci podatkowych i wobec ZUS, Wartoœci obci¹ eñ maj¹tku hipotekami przymusowymi niemal e przewy szaj¹cej sumê aktywów bilansowych, Braku œrodków finansowych na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ, o czym œwiadcz¹ opóÿnienia w wyp³atach wynagrodzeñ swoim pracownikom, czy brak zapasów wêgla na sezon grzewczy Lawinowo wzrastaj¹cej iloœci spraw s¹dowych wytaczanych Energetyce Ursus przez jej wierzycieli mo na uznaæ e przed³u enie przez URE koncesji Energetyki Ursus jest powa nie zagro one, a w przypadku ich nieprzed³u enia e byt gospodarczy tej firmy dobiegnie koñca. Czy kwestie powy sze s¹ brane pod uwagê przez nasze w³adze? Bezpieczeñstwo energetyczne, w myœl Prawa energetycznego oraz Polityki energetycznej Polski do 2025r., okreœlane jest jako stan gospodarki umo liwiaj¹cy pokrycie bie ¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i Ostatnie dzia³ania z kontem firmowym Energetyki Ursus potwierdza tezê, e Prezes Energetyki Ursus Pan Bogdan Bigus na wszelkie sposo- energiê, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii na œrodowisko i warunki ycia spo³eczeñstwa. Najwa niejszym podmiotem, którego dotyczy pojêcie bezpieczeñstwa jest odbiorca, i jego bezpieczeñstwo okreœlane jest stopniem gwarancji dostêpu (zaopatrzenia) do niezbêdnych form energii w odpowiednim czasie, odpowiedniej iloœci i po przystêpnej dla niego cenie. Bezpieczeñstwo to gotowoœæ systemu do pokrycia pe³nego, przewidywanego zapotrzebowania przy zachowaniu ci¹g³oœci dostaw, odpowiednich parametrów jakoœciowych, nie zapominaj¹c o aspektach ochrony œrodowiska. Zapewnienie odbiorcom oczekiwanego bezpieczeñstwa nak³ada okreœlone wymagania na producentów i dostawców. Jak widaæ Energetyka Ursus nie daje gwarancji na wywi¹zanie siê z tej roli ju w dniu dzisiejszym, a w najbli szych latach mo e utraciæ zdolnoœæ podstawê prawn¹, prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci w tym zakresie. Rol¹ w³adz jest zaœ inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury energetycznej i podejmowanie w stosownym czasie dzia³añ gwarantuj¹cych zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii cieplnej, elektrycznej i gazowej wszystkim odbiorcom. Chyba ju czas, aby w³adze naszej dzielnicy uœwiadomi- ³y sobie zagro enia i podjê³y dzia³ania, do których zobowi¹zuje je prawo, nie wspominaj¹c o podstawowych interesach znacznej czêœci mieszkañców dzielnicy Ursus wyborców w nadchodz¹cych niebawem wyborach. W tym miejscu warto chyba zadaæ pytanie, o czym myœla³ wice burmistrz dzielnicy Ursus, Pan Jacek Duchnowski, który we wrzeœniu tego roku, a wiêc kilka tygodni temu zawiesi³ bezprawnie na 12 miesiêcy postêpowanie administracyjne, które mia³o na celu pozwoliæ firmie Dalkia na budowê sieci ciep³owniczej, która to pozwoli³aby na dostawê ciep³a z terenu Warszawy. Inwestycja ta nie tylko by poprawi³a bezpieczeñstwo dostaw ciep³a, ale by³oby ona dla mieszkañców tañsze, gdy ciep³o dostarczane przez Dalkia na terenie Warszawy (z ciep³owni warszawskich) jest tañsze od tego produkowanego zarówno przez Energetykê Ursus jak i lokalnych kot³owni w Ursusie obs³ugiwanych przez Dalkia. Zadziwiaj¹cy jest jeszcze fakt, i ten e wice burmistrz Ursus, Pan Jacek Duchnowski jest cz³onkiem rady nadzorczej Dalkia Warszawa. A wiêc podpisuj¹c pismo blokuj¹ce inwestycjê Dalkia Warszawa jak gdyby zrobi³ bardzo pod górkê spó³ce, której interesie powinien chyba raczej nie szkodziæ. Zw³aszcza blokuj¹c inwestycje na 12 miesiêcy, kiedy obecne prawo pozwala na maksymalne zatrzymanie procedury na okres 9 miesiêcy. Czy nie ma tutaj konfliktu interesów? Co na to wszystko Rada Dzielnicy Ursus? Co na to wszystko akcjonariusze Dalkia? No i co na to wszystko mieszkañcy Ursusa na rok przed wyborami samorz¹dowymi? Eliza Szeptycka Kolejny unik Energetyki Ursus W poprzednich wydaniach Gazety Mazowieckiej pisaliœmy o zajêciach komorniczych konta Energetyki Ursus i kolejce wierzycieli, którzy czekaj¹ tylko na wp³ywy, aby odzyskaæ swoje pieni¹dze. O hipotekach na kilkanaœcie milionów na nieruchomoœci Energetyki Ursus nie wspominaj¹c. by próbuje unikn¹æ p³acenia d³ugów i w pewien sposób omin¹æ komorników. A mianowicie obecne faktury Energetyki Ursus wystawiane s¹ z adnotacj¹ o NOWYM KON- CIE DO WP AT. Czy komornicy zdaj¹ sobie z tego sprawê? Otwarcie kolejnego konta firmowego nie jest niezgodne z prawem i jest dopuszczalne, tyle e akurat w tym przypadku nie trzeba siê raczej d³ugo zastanawiaæ dlaczego Pan Prezes wykona³ taki manewr. OdpowiedŸ chyba jest taka, e zanim komornik wejdzie na NOWE KONTO, up³ynie trochê czasu. I pieni¹dze bêdzie mo na zagospodarowaæ... Korespondencja przyjêta Po ostatnim wydaniu Gazety Mazowieckiej, w której firma Burkacki- Beta-Boring opublikowa³a list otwarty do Prezesa Energetyki Ursus Pana Bogdana Bigusa, w którym zamieœci³a swoj¹ korespondencjê, sytuacja uleg³a zmianie. Pan Prezes nie robi ju uników w tej kwestii i odbiera ju korespondencjê. Dlatego te, serdecznie zapraszamy osoby, które maj¹ podobne trudnoœci do redakcji Gazety Mazowieckiej, chêtnie pomo emy. Ponadto serdecznie do Nas zapraszamy osoby poszkodowane przez EU.

4 Rozœpiewany O arów W niedzielê, 6 paÿdziernika 2013 roku, w Mazurkas Conference Centre & Hotel odby³ siê koncert zatytu³owany Pod dachami Moskwy w wykonaniu Projekt Teatr Warszawa. Licznie zgromadzona publicznoœæ z radoœci¹ i swego rodzaju nostalgi¹ wys³ucha³a piêknych, znanych rosyjskich melodii. Popularna Katiusza, Podmoskiewskie wieczory, Modlitwa Bu³ata Okud awy, czy Arlekin z repertuaru A³³y Pugaczowej to tylko niektóre z popularnych niedu ¹ frekwencjê. Muzyka powa na wymaga jednak pewnej wiedzy i przygotowania do jej odbioru, nie cieszy³a siê bowiem wœród mieszkañców zbytni¹ popularnoœci¹. Trzeba by³o 11 lat, by zmieniæ formu³ê koncertów i upowszechniæ je szerokiej publicznoœci. 10.XI.2013 o godz W Domu Kultury Usmiech - Filia Bronisze przy ul. Przyparkowej 15. Poloneza czas zacz¹æ, wykonawcami bêd¹ Kwartet Prima Vista, w programie utwory:t.koœciuszki, ZMAR W³adys³aw Wodzielak 1 paÿdziernika 2013 roku, w wieku 62 lat, po ciê kiej chorobie zmar³ w Warszawie W³adys³aw Wodzielak, wieloletni nauczyciel nauki jazdy w Ursusie. Urodzi³ siê 20 lutego 1951 roku w miejscowoœci Pobikry (woj. Podlaskie). Od najm³odszych lat interesowa³ siê motoryzacj¹. Ojciec jego by³ instruktorem nauki jazdy. W³adys³aw czêsto jeÿdzi³ z nim po kraju, poszed³ w œlady ojca i równie zosta³ instruktorem. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Polskim Zwi¹zku Motorowym. Pracowa³ równie w Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Podwale 13 w Warszawie. By³ cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Oœrodków Szkolenia Kierowców. W 1991 roku za³o y³, a nastêpnie prowadzi³ w³asn¹ szko³ê jazdy, która z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego w Szkole przy ul. Sosnkowskiego 10 w Ursusie, szkol¹c rzeszê nowych kandydatów na kierowców. W swoich wyk³adach k³ad³ nacisk na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Szko³a ta, jako jedna z nielicznych mo e poszczyciæ siê dobrze wyszkolonymi kierowcami. Czêsto m³odzi ludzie chc¹ siê tutaj w³aœnie kszta³ciæ, gdy jest to oœrodek szkolenia z tradycjami, mo na powiedzieæ wielopokoleniowy. Zdarza siê czêsto, e do tej w³aœnie szko³y przychodz¹ m³odzi ludzie mówi¹c: Mój dziadek, tata i mama tutaj uczyli siê jeÿdziæ samochodem, wiêc postanowi³em i ja przyjœæ w³aœnie do tej szko³y. W³adys³aw Wodzielak swoj¹ pasjê zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, nauk¹ jazdy, szkoleniem przekaza³ swojemu synowi Grzegorzowi, który kontynuuje zapocz¹tkowan¹ przez dziadka tradycjê rodzinn¹. W³adys³aw by³ cz³owiekiem spokojnym, zawsze weso³ym, uœmiechniêtym, kocha³ swoj¹ pracê, lubi³ przebywaæ z ludÿmi. Mia³ troje dzieci: Joannê, Adama i Grzegorza. Pochowany zosta³ 3 paÿdziernika 2013 roku na cmentarzu na Solipcach. Czeœæ Jego Pamiêci Przewodnicz¹ca Rady Blanka Jab³oñska i wice burmistrz Dariusz Skar yñski O arowa Mazowieckiego podczas otwarcia koncertu utworów, które tego wieczoru zaprezentowano publicznoœci. Piosenki rosyjskie s¹ chêtnie s³uchane, gdy s¹ melodyjne, refleksyjne i rytmiczne. Ale oprócz melodyki na uwagê zas³uguj¹ piêkne g³osy solistów o wysokich skalach: Roberta Kudelskiego, Anny Guzik, Agnieszki Kudelskiej, Joanny Stefañskiej-Matraszek. Koncert Pod dachami Moskwy przerós³ wszelkie oczekiwania organizatorów. Sala wype³niona by³a po brzegi (800 osób), a artyœci musieli kilka razy bisowaæ. Nale y zaznaczyæ, i organizatorem tej imprezy by³ Dom Kultury Uœmiech wspólnie z Mazurkas Conference Centre & Hotel. 11 lat temu inicjatorem innych dorocznych koncertów Muzyka w barwach jesieni w gminie O arów Mazowiecki by³ poprzedni burmistrz, Kazimierz Stachurski. Repertuar tych koncertów stanowi³a muzyka powa na, mia³y one charakter raczej kameralny, maj¹c tym samym stosunkowo W roku bie ¹cym 29 wrzeœnia w Domu Kultury Uœmiech Filia w Józefowie ul. Fabryczna 15, odby³ siê pierwszy z trzech zaplanowanych koncertów pt. Viva la chitarra, wykonawcami tego koncertu by³ Fabio Montomoli gitara oraz Józef Kolinek skrzypce,w programie utwory: M.Giulianiego, E Granadosa, J. Albeniza, N.Paganiniego. Na nastêpny koncert zapraszamy 27.X.2013 godz Pod dachami Pary a, wykonawcami koncertu bêd¹ :Arundo Quartet Tytus Wojnowicz-obój, Alina Mleczko-saksofon, Leszek Wachnik fagot, Romuald Go³êbiewskiklarnet. W programie utwory: J.Iberta, J.Bizeta, J.Derfla, Ch.Corea. Koncert odbêdzie siê w Sali widowiskowej Domu Kultury Uœmiech ul.poznañska 165 w O arowie Mazowieckim. Ostatni koncert z tego cyklu odbêdzie siê M.K.Ogiñskiego, J.Elsnera, K.Lipiñskiego, S.Moniuszki. W imieniu Pana Paw- ³a Kanclerza Burmistrza Gminy O arów Mazowiecki, Pani Aliny Holk Dyrektora Domu Kultury Uœmiech w O arowie Mazowieckim zapraszamy na koncerty. Julian Brachmañski Sprzedam gruz betonowy - kruszony, cena 25z³ netto lokalizacja O arów Maz. tel Zatrudniê sprzedawcê do pracy w Centrum Skorosze. Firma piekarsko cukiernicza Kierzel w Milanówku. Dzwoniæ pon.-pt. godz.8-10, 22/ DOBRE WARUNKI P ACOWE. WA NA INFORMACJA!!! Niedos³uch jest powodem wielu powa nych problemów w kontaktach z najbli szymi. SprawdŸ czy nie dotycz¹ one Ciebie oraz Twoich bliskich. Zapraszamy na badanie s³uchu i videotoskopiê kana³u s³uchowego za jedyne 5 z³otych. Tel , Radoœæ S³yszenia, ul. Rac³awicka 127 lok 3 u (róg wirki i Wigury), Warszawa Prosto z mostu Sens kreta W awanturze o wywieszenie na stacjach metra plakatów jednej z partii, bior¹cej udzia³ w kampanii referendalnej, moj¹ uwagê przyku³ pewien szczegó³. Ogólnie, chodzi³o o to, e spó³ka Metro Warszawskie odmówi³a przyjêcia zwyk³ego zlecenia reklamowego na zasadach komercyjnych (przed referendum, inaczej ni przy okazji wyborów, nie ma adnych bonifikat, darmowych emisji telewizyjnych ani innych temu podobnych udogodnieñ dla uczestników kampanii). Spó³ka zmieni³a zdanie dopiero po nag³oœnieniu sprawy w mediach. Krzysztof Malawko, rzecznik firmy wyjaœnia³ wtedy: Okaza³o siê, e decyzjê o zablokowaniu reklam podjê³y same agencje po mailu od naszego pracownika, który zrobi³ to samowolnie bez konsultacji z kimkolwiek. Daæ Warszawie szansê dok. ze str. 1 frekwencji, co przecie otwarcie deklaruje Platforma Obywatelska. A Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna odejœæ z ratusza. Nie ma, i chyba nigdy nie mia³a serca do naszego miasta. Najgorsze s¹ nie podwy ki op³at, nie pora ki inwestycyjne, ale brak wizji rozwoju miasta. Ju dziœ Gronkiewicz-Waltz jest najd³u ej urzêduj¹cym prezydentem Warszawy w historii wolnej Polski, a nie pozostawi po sobie nic w³asne- Do wynajêcia: wolne, komfortowe domki letniskowe w Dêbkach nad morzem blisko pla y. Tel go, adnego œladu na ziemi. Ona realizuje wy³¹cznie plany i pomys³y poprzedników: Starzyñskiego, Piskorskiego, Kaczyñskiego. Warszawa przy niej siê nie rozwija. Œciœlej mówi¹c, rozwija siê mimo niej. Przedsiêbiorcy buduj¹ osiedla mieszkaniowe i biurowce bez planów zagospodarowania, urzêdnicy wydaj¹ ogromne pieni¹dze z Unii Europejskiej bez koordynacji w skali miasta, m³odzi ludzie chc¹ siê tu uczyæ i pracowaæ, Dzia³ki nad jeziorem, blisko Warszawy. Tel Pewnie nigdy nie poznamy nazwiska tego pracownika, niew¹tpliwie sympatyka PO. Kilka miesiêcy temu prasa opublikowa³a listê dzia³aczy Platformy pozatrudnianych przez Hannê Gronkiewicz- Waltz; obejmowa³a ona kilkadziesi¹t nazwisk. Ale to nie wszystko. Oprócz dzia³aczy, dziêki partii pracê w ratuszu i przyleg³ych instytucjach znalaz³y niezliczone rzesze nieznanych nam cz³onków rodzin i innych protegowanych jakiegoœ radnego czy przewodnicz¹cego dzielnicowej organizacji partyjnej. To nie dzia³acze, lecz dopiero oni s¹ przyczyn¹ niebywa³ego spuchniêcia miejskiej administracji w ostatnich latach. I autor maila zapewne te jest jedn¹ z takich osób. Po co partia zatrudnia w urzêdzie dzia³acza wiadomo: dzia³acz musi z czegoœ yæ, a czêsto od ukoñczenia studiów politologicznych nie pozna³ adnej uczciwiej pracy. Dlaczego jednak zatrudnia siê osobê nieznan¹ partyjnym liderom? Historia z odmow¹ zamieszczenia opozycyjnej reklamy w metrze pokazuje, e partii siê to op³aca. Dzia³acz czêsto nie mo e sobie pozwoliæ na tak¹ akcjê bo jest znanym dzia³aczem. A krewny czy znajomy, o innym ni dzia³acz, a wiêc anonimodok. na str. 5 nie zawsze maj¹c jak i gdzie. A chce siê zamarzyæ, jak mo na by taki potencja³ wykorzystaæ. Pani prezydent tego nie potrafi. Trzeba daæ Warszawie szansê. Pamiêtajcie Pañstwo, e pu³apka, jak¹ na Was zastawiono, polega na tym, e zostaj¹c w domu, g³osujecie na Hannê Gronkiewicz-Waltz. Maciej Bia³ecki Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa Przystojny 52-latek, wolny. Pozna pani¹ z Ursusa, Pruszkowa i okolic. Mo e byæ starsza. Tel

5 Ju 69 lat spe³niamy marzenia w Ursusie ( yk historii LVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego) W 2014 r. LVI Liceum ogólnokszta³c¹ce im. Leona Kruczkowskiego obchodziæ bêdzie 70 - lecie istnienia na terenie Ursusa. Pocz¹tki najstarszej szko³y œredniej w Ursusie datuj¹ siê od 1944 r. kiedy to po upadku Powstania Warszawskiego, na terenie osiedla zamieszka³a grupka nauczycieli posiadaj¹cych uprawnienia do nauczania w szko³ach œrednich. W ksiêdze pami¹tkowej szko³y Pan Stanis³aw Rutkowski w 1963 r. tak opisa³ pocz¹tek powstania tajnych kompletów a tym samym szko³y W ostatnich miesi¹cach 1944 roku znalaz³em siê na terenie Ursusa, gdzie pod p³aszczykiem kursów jêzyka niemieckiego prowadzi³em we w³asnym mieszkaniu ul. Sens kreta dok. ze str. 4 wym nazwisku, mo e wiêcej. Jest prawdziwym kretem, jak w amerykañskich filmach szpiegowskich. Przesiedzi za biurkiem bezczynnie kilka lat, a trafi siê okazja, by odwdziêczyæ siê partii za zatrudnienie. Czasem w formie maila, a czasem w formie pisma z piecz¹tk¹. Czasem to wyjdzie na jaw, a czasem nie... Tak dzia³a nasze miasto, upartyjnione do ostatniego zakamarka urzêdu. Nie jest ³atwo to zmieniæ i nie liczê, e odwo³anie Hanny Gronkie- TYNKARZY Sowiñskiego 38 tajne kursy jêzyka angielskiego i ³aciñskiego. W zwi¹zku z tym w listopadzie 1944 r., z ramienia organizuj¹cego siê w Ursusie tajnego gimnazjum i liceum, zg³osi³ siê do mnie p. Pokrzywa i skontaktowa³ mnie z p. dyr. Chmielem, który zaproponowa³ mi wspó³pracê z tajn¹ szko³¹ przez niego kierowan¹. Z wielkim entuzjazmem przyst¹pi³em do wspó³pracy w³¹czaj¹c swoje grupy m³odzie owe do wspomnianego tajnego gimnazjum i w dalszym ci¹gu udzielaj¹c w³asnego mieszkania do prowadzenia lekcji. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy przez wojska radzieckie 25 lutego 1945 r., utworzono Towarzystwo Przyjació³ Szko³y Œredniej w Ursusie, a wicz-waltz w referendum od razu to spowoduje. Ale sprawi, e jej nastêpcy bêd¹ siê troszeczkê baæ. Dlatego, drogi Czytelniku, w niedzielê 13 paÿdziernika idÿ i zag³osuj. Pamiêtaj, e pu³apka, jak¹ na Ciebie zastawiono, polega na tym, e zostaj¹c w domu, g³osujesz na Hannê Gronkiewicz-Waltz. Maciej Bia³ecki Wspólnota Samorz¹dowa z agregatem lub bez poszukuje du a firma. Praca lub wspó³praca na ca³y rok. Do tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. Z mo liwoœci¹ pracy na w³asny rachunek. Praca w Warszawie i okolicach. Mo liwoœæ zakwaterowania. Tel US UGI HYDRAULICZNE Tel , ju miesi¹c póÿniej 24 marca 1945 r. szko³a uzyska³a zgodê w³adz na podjêcie dzia- ³alnoœci pod nazw¹ Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W paÿdzierniku 1945 r. nazwê placówki zmieniono na Samorz¹dowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pierwsi abiturienci szko³y zdawali egzamin dojrza³oœci w czerwcu 1946 roku. Przyst¹pi³o do niego 11 uczniów z tajnych kompletów, przewa - nie o³nierzy Polski Podziemnej ze s³awnego batalionu Miot³a. 24 listopada 1946 r., Samorz¹dowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce zosta³o przeniesione do budynku przy ul Regulskiej 8 (dziœ Regulska 22). W marcu 1949 r. zapad³a decyzja o upañstwowieniu szko³y, która kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ jako Pañstwowa Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego. Na pocz¹tku lat 50. powo- ³ano komitet budowy szko³y. Nowy gmach wzniesiono przy ul. Wawelskiej 7 (dzisiejsza ul. Sosnkowskiego 10), opodal powstaj¹cego dla pracowników fabryki Ursus osiedla mieszkaniowego ZOR. Autorem projektu szko³y by³ in. W. Rydzik, a generalnym projektantem in. T. Umiejewski. W roku szkolnym liceum otrzyma³o numer a jego nazwa brzmia³a teraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr kwietnia 1963 r. z inicjatywy komitetu rodzicielskiego liceum nadano imiê Leona Kruczkowskiego oraz ufundowano sztandar. W uroczystoœci uczestniczy³a wdowa Jadwiga Kruczkowska i synowie Us³ugi budowlane Posiadamy wieloletnie doœwiadczenie w kraju i zagranic¹: - g³adzie gipsowe metod¹ natryskow¹ - bezpy³owe szlifowanie œcian - glazura,terakota - p³yty K-G - docieplenia elewacji i poddaszy Tel oraz wicepremier Stefan Ignar, wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek, wiceminister oœwiaty Ferdynand Herok, prezes Zwi¹zku Literatów Polskich Jaros³aw Iwaszkiewicz i gen. dywizji w stanie spoczynku Juliusz Rómmel. W 2007r. decyzj¹ Rady Dzielnicy Ursus Liceum zmienia swoja siedzibê z ulicy Sosnkowskiego na ulicê Dzieci Warszawy 42 gdzie znajduje siê do chwili obecnej.tym artyku³em rozpoczynamy seriê wiadomoœci poœwiêconych najstarszej szkole œredniej a tym samym roku obchodów 70 - lecia Szko³y. Zwieñczeniem tych przedsiêwziêæ bêdzie uroczystoœæ w dniu 07 czerwca 2014 r. Maj¹c na uwadze tak wspania³¹ uroczystoœæ dyrekcja szko³y, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz uczniowie zapraszaj¹ wszystkich absolwentów naszej szko³y do wspó³pracy oraz do udzia³u w spotkaniu organizacyjnym w dniu w gmachu szko- ³y przy ulicy Dzieci Warszawy 42, o godz. 19. Liczymy na zainteresowanie i chêæ pomocy przy organizacji obchodów 70- lecia. Zespó³ redakcyjny LVI Liceum Zlecê wykonanie miniaturowych budowli. Tel Przyjmê do pracy pani¹, do obs³ugi restauracji i recepcji hotelowej. Wymagane doœwiadczenie w gastronomii, mi³a aparycja, jêzyk angielski w stopniu dobrym. Preferowane miejsce zamieszkania URSUS lub najbli sza okolica. CV na adres: Fontanny, figury ozdobne do ogrodu. tel

6 Buzek powinien dopuszczaæ, e siê myli Fragment rozmowy z prof. Jerzym Osiatyñskim, doradca ekonomicznym Prezydenta RP W rozmowie z Super Expresem stwierdzi³ Pan niedawno, e,,rz¹d i minister finansów czêsto opowiadali ró ne g³upstwa, ale na szczêœcie podejmowali doœæ rozs¹dne decyzje. Jak ocenia Pan decyzje w sprawie OFE? l Te uwa am j¹ za rozs¹dn¹. W sprawie fundamentalnej ona niczego nie zmienia. Fundamentem reformy z 1999 roku, by³o to ze ka dy otrzymuje tak¹ emeryturê, ile sk³adek sobie od³o- y. W tym sensie ten system do 1999 nie by³ zbilansowany, a teraz bêdzie siê bilansowa³. To, czy jest to OFE, czy ZUS emerytury bêdzie tyle, ile on odprowadzi sk³adek. Pojawi³ siê zarzut za OFE dopiero przy dziurze bud etowej. I chodzi wy- ³¹cznie o bie ¹ce ³atanie bud etu. l To nie do koñca prawda. Tak siê z³o y³o, e prezydent Komorowski nie jest pierwszym w Polsce, któremu w pewnym sensie doradzam. Za prezydentury Lecha Kaczyñskiego bra³em udzia³ w pracach Rady Konsultacyjnej. Na d³ugo przed kryzysem, z bud etem w naprawdê w niez³ej kondycji, minister Fedak zwraca wówczas uwagê, e ten system emerytalny jest niezbilansowany. Na czym to niezbilanso- wanie polega? l 1 stycznia 1999 roku, w chwili wprowadzenia trzech filarów (choæ trzeci nie zaskoczy³) wszyscy starsi ludzie jak ja nie zdecydowali siê na patriotyczny gest i nie umarli. Trzeba wiêc by³o utrzymywaæ dwa systemy, nie zmniejszaj¹c œwiadczeñ, ale i nie zmieniaj¹c sk³adki. Starszym wyp³acaæ wed³ug starego systemu, a jednoczeœnie odk³adaæ sk³adkê na nowy system dla m³odych. Sk³adka pozosta³a jedna, nie podniesiono jej, a musia³a utrzymywaæ dwa systemy. ZUS zbiera³ sk³adkê, przekazywa³ jej czêœæ do OFE i trzeba by³o tê czêœæ skompensowaæ. I to sz³o do bud etu pañstwa. Tak by³o do 2004 roku. A póÿniej? l Trzeba by³o znaleÿæ przestrzeñ dla korzystania ze œrodków UE. I premier Ko- ³odko przeniós³ to,,pod kresk¹, z czêœci wydatków do finansowania z przychodów z prywatyzacji. I powsta³o takie zwierzê, które nie ma prawa istnieæ -,,ujemne saldo dochodów z prywatyzacji. Czyli? l Rz¹d sprzedaje maj¹tek i jeszcze do tego dop³aca. To przecie nie powinno byæ mo liwe. Ale bra³o siê z tego, e wydatki ponoszone na dop³aty do systemu emerytalnego by³y znacznie wiêksze ni dochody z prywatyzacji. St¹d siê wziê³y te olbrzymie deficyty i d³ugi. Zwolennicy OFE powiedz¹, e mo na by³o zmniejszyæ wydatki. Chcieli zmusiæ kolejne rz¹dy do ciêæ na oœwiacie, obronnoœci itp. Ale to siê ³atwo mówi, a trudno robi. Zabieraæ przedszkolom? Przecie my mamy przy rosn¹cym PKB szósty rok zamro onych pensji w bud etówce. To patologia! l Wspomina³ Pan, e zosta³a zachowana zasada,,taka emerytura, ile sk³adek Ale to jest niewiadoma z kilku powodów... - Tu mo e dojœæ do naruszenia podstawowej kwestii, która niepokoi prezydenta Komorowskiego, minister Wójcick¹ i wielu z nas. Mo e siê okazaæ, e te emerytury bêd¹ poni ej jakiegoœ minimum, co po prostu uniemo - liwi przysz³ym emerytom prze ycie. I pojawi siê pytanie, ile trzeba bêdzie dop³acaæ do tego z bud etu. Kiedy mówimy o obecnych zmianach w OFE, to ta czêœæ problemu w ogóle nie jest ruszona. Zapewne Pan czuje, e w sytuacji wielu umów œmieciowych zw³aszcza wœród m³odych, od których nie odprowadza siê sk³adki emerytalnej, tych emerytur poni ej minimum mo e byæ bardzo du o... l Mo e mieæ Pan racjê, ale usi³owano to uszczelniæ i od znacznej liczby umów-zleceñ i umów o dzie³o jednak te sk³adki s¹ naliczane. Mo na powiedzieæ, e s¹ minimalne, zatem pañski argument wci¹ jest aktualny. A jednak s¹. Ba³bym siê te wchodziæ w rachunki, jaka mo e byæ skala tego problemu, gdy to by³oby ju zbyt blisko magla. Trzeba jednak zdefiniowaæ, jakie jest minimum, policzyæ, jakie bêd¹ emerytury w sytuacji wy u odchodz¹cego na emeryturê i ile trzeba bêdzie dop³aciæ z bud etu, by ci ludzie mogli mieæ godn¹ staroœæ. Pamiêtajmy jednak, e ani OFE, ani ZUS wcale nie rozwi¹zywa³y problemów demograficznych ( ) Rozmawia³: Miros³aw Skowron (przedruk Angora) Fatalny koniec piêknej przygody Polska podró niczka zgwa³cona Stambulska Catalca to najdalej na pó³nocny zachód wysuniêta dzielnica dwunastoipó³milionowej metropolii (tak g³osi szyld na wjeÿdzie od strony Azji). Dwa tureckie dzienniki,,milliyet i,,hurriyet zgodnie poda³y, e 15 sierpnia 25-letnia Polka o inicja³ach A.P. Przybywa do tej nieznanej zagranicznym turystom dzielnicy. Mia³ to byæ ostatni etap wêdrówki polskiej podró - niczki i dziennikarki, pisz¹cej g³ównie o podró ach i turystyce. Od kilku miesiêcy wêdrowa³a przez Turcjê wzd³u wybrze y Morza Czarnego. Od granicy z Gruzj¹ po miasto nad Bosforem. Trudno powiedzieæ, czego Polka poszukiwa³a w tym mocno jak Stambu³ zalesionym terenie, który Turcy traktuj¹ jako azyl, weekendow¹ bazê wypadow¹, gdzie mo - na odpocz¹æ od zgie³ku wielkiego miasta. W porównaniu z centrum Stambu³u zabytków tu jak na lekarstwo. Warto jedynie odwiedziæ XVIwieczny meczet zbudowany przez samego Mimara Sinana oraz zachowane bizantyjskie wa³y. A mo e Polkê przyci¹gnê³y tutejsze jeziora, z którym ogromne miasto pobiera wodê pitn¹? Nie wiemy. W ka dym razie kobieta, która jak to okreœli³y oba wspomniane dzienniki -,,pisz¹ o swoich doœwiadczeniach doznanych w czasie pieszych wycieczek, spotka³a na drodze Turka, który zaoferowa³, e postawi jej obiad w pobliskiej restauracji. Jednak wed³ug zeznañ kobiety mê czyzna porwa³ j¹ i zaci¹gn¹³ do lasu. Gdy Jandarma, czyli andarmeria, której w Turcji wszêdzie pe³no, odnalaz³ 25-latkê na miejscu zdarzenia, sprawcy ju nie by³o. Si³y bezpieczeñstwa odnalaz³y go po dwóch dniach poszukiwañ. Pojmany mê czyzna o inicja³ach I.B. Stwierdzi³ natomiast, e kobieta zgodzi³a siê na stosunek p³ciowy za 200 lir tureckich (równowartoœæ oko- ³o 300 z³). Jednak wed³ug raportu Stambulskiego Instytut Medycyny S¹dowej polka zosta³a brutalnie zgwa³cona. Na tej podstawie mê czyznê aresztowano i osadzono w najwiêkszym europejskim wiêzieniu w stambulskiej dzielnicy Silivri. 1 wrzeœnia dziennik,,harriyet poda³, e gwa³t na Polce poruszy³ najwy sze tureckie w³adze. Jej spraw¹ zainteresowa- ³o siê ministerstwo spraw rodziny i polityki spo³ecznej, które walczy w tym kraju miêdzy innymi z przemoc¹ mê - czyzn wobec kobiet. Nasz departament prawny zaanga owa³ siê w doradztwo na rzecz zgwa³conej polskiej dziennikarki w Catalca. Nasza pomoc obejmuje pani¹ A.P. Na mocy przepisów ustawy numer Bêdziemy œledzili sprawê do samego koñca poinformowa³o ministerstwo spraw rodziny i polityki spo³ecznej. (PKU) Na podstawie: Milliyet i Hurriyet Informacje w skrócie Pró no w planach bud etu szukaæ dobrych wieœci oceni³a,,gazeta Wyborcza. - Dziura w kasie pañstwa mo e mieæ w przysz³ym roku rozmiar a 55 mld z³. Ma wzrosn¹æ akcyza na wyroby tytoniowe i spirytusowe. Utrzymane ma byæ zamro enie kwot progów podatkowych i kosztów uzyskania przychodu w PIT, co oznacza lekka podwy kê podatku od dochodów osobistych. Zagraniczne sieci handlowe uciekaj¹ naszemu fiskusowi i nie chc¹ p³aciæ podatku dochodowego w Polsce i nie ujawniaj¹ wysokoœci p³aconego w naszym kraju podatku CIT. dok. na str

7 Informacje w skrócie dok. ze str.6 Fundacja Republikañska ujawni³a, e jedynie,,biedronka od 2009 roku p³aci regularnie od 100 do ponad 200 milionów z³otych podatku CIT. Reszta firm transferuje zyski do siostrzanych spó³ek za granicê w postaci ró nych op³at licencyjnych, np. za u ywanie znaku handlowego mówi Jerzy Mazgaj z firmy Alma Market. Represje stalinowskie by³y zjawiskiem legalnym zdecydowali rosyjscy naukowcy z Instytutu Historii Rosji przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Przyznali zarazem, e przyczyny masowych czystek, narzucone przez sowiecka propagandê, nie s¹ nijak uzasadnione. Dla zachowania naukowego podejœcia do tematu represji kategorycznie zakazali u ywania terminów okreœlaj¹cych Stalina jako,,skutecznego menad era lub krwawego oprawcê. Jeœli zginê inny minister spraw wewnêtrznych bêdzie walczy³ z terrorem powiedzia³ szef MSW Egiptu Mohammed Ibrahim po zamachu na swoje ycie. Zdalnie kierowana bomba wybuch³a w pobli u ministerialnego konwoju podczas przejazdu przez kairsk¹ dzielnice Nasr City, okreœlana jako bastion Bractwa Muzu³mañskiego. Myc mo e w odpowiedzi, rz¹d Egiptu podj¹³ decyzjê o rozwiniêciu bractwa muzu³mañskiego jako organizacji pozarz¹dowej. Polska ma najwy sz¹ p³acê minimaln¹ w regionie Polska zajmuje 12 miejsce wœród 21 krajów Unii Europejskiej- wynika z raportu firmy doradczej Sedlak & Sedlak. Spoœród 28 pañstw cz³onkowskich Unii 21 krajów ma regulacje dotycz¹ce wynagrodzenia minimalnego, które obowi¹zuj¹ na poziomie krajowym. Najwy sza stawka wynagrodzenia minimalnego obowi¹zuje w Luksemburgu 1874 euro. Jest ona blisko 5 razy wiêksza ni z w Polsce. Najni sze wynagrodzenie minimalne otrzymuj¹ mieszkañcy Rumunii 158 euro. Jest to zaledwie 40 procent p³acy minimalnej obowi¹zuj¹ce w Polsce. W Chorwacji, która w 2013 roku zosta³a w³¹czona do Unii Europejskiej, p³aca minimalna jest o 5 procent ni sza ni w Polsce. Warto zauwa yæ, e spoœród pañstw przyjêtych do UE od 2004 roku tylko Malta ma p³acê wy sz¹ od Polski. Angora - przedruki z wielu Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8 Znakujmy idiotów! Amerykañski sêdzia lubi kreatywnie karaæ za bezmyœlnoœæ. Mo e uda siê to wprowadziæ u nas? Kara publicznego zawstydzenia w przypadku Richarda Damerona z Ohio polega na staniu przed komisariatem w Cleveland i noszeniu przez trzy godziny dziennie przez tydzieñ jaskrawo ó³tej tablicy z napisem,,by³em idiot¹. Sêdzia Pinkey Carr powtórzy³a wyrok, jaki ju w zesz³ym roku wyda³a za nieprzestrzeganie przepisów drogowych Shenê Hardin, która postanowi³a przejechaæ chodnikiem, by wymin¹æ szkolny autobus. 59-letni Richard Dameron w miniony poniedzia³ek rozpocz¹³ tygodniowy dy ur pod posterunkiem policji w Cleveland. Tak¹ karê otrzyma³ za to, e pod wp³ywem alkoholu wygra a³ policjantowi. Sêdzia z Cleveland nakaza³a lekkoduchowi nosiæ tablicê, na której by³o napisane, e jest idiot¹, bo grozi³ glinom. Na jaskrawo ó³tej tablicy, któr¹ mê czyzna mia³ zamieszczon¹ na szyi, widnia³ odrêcznie napisany przez niego tekst przeprosin skierowany do policjantów:,,by³em idiot¹, dzwoni¹c pod 911 i gro ¹c, e was zabijê. Przykro mi, i to siê ju wiêcej nie powtórzy. Sêdzia Pinkey Carr wymierzy³ tak¹ karê, za to, e zaperzony po wypiciu alkoholu mê czyzna wyg³osi³ przez telefon pe³n¹ gróÿb tyradê skierowan¹ do policji. Skazany nawet nie zaprzecza, e zawini³. - By³em pod wp³ywem alkoholu, mocno na mnie zadzia³a³ mówi. - Szaleliœmy zachowywaliœmy siê jak przyg³upy... le siê z tym czujê, bo policjant, który odebra³ telefon, nigdy mi nic nie zrobi³. Przepraszam jego i innych funkcjonariuszy. Upijam siê czêsto i robiê z siebie g³upka. Dameron szczerze przeprasza za swój czyn. Jego kara nie ogranicza siê jednak do dy urów z tablica informuj¹c¹ wszystkich o jego wyskoku. Dodatkowo otrzyma³ karê 90 dni wiêzienia. Sêdzia Pinkey Carr s³ynie z tego, e na wykazuj¹cych siê niezwyk³ym brakiem rozs¹dku oskar onych nak³ada kreatywne kary. Lubi w sposób widoczny znakowaæ imbecyli, którzy trafiaj¹ na jej salê s¹dow¹. W listopadzie minionego roku nakaza³a 32-letniej Shenie Hardinnosic napis potwierdzaj¹cy, e jest,,idiotk¹. Karê publicznego zawstydzenia dosta³a za to, e dwukrotnie wjecha³a na chodnik, aby wymin¹æ szkolny autobus. Zatrzymano ja bo 1 wrzeœnia w dzieñ rozpoczêcia roku szkolnego kierowca autobusu Uriah Herron sfilmowa³ jej srebrnego jeepa wykonuj¹c niedozwolony manewr. Po kilku dniach sytuacja siê powtórzy³a. Policja dwukrotnie przyje d a³a na wezwanie oburzonego kierowcy. Rodzice dzieci uznali go wtedy za bohatera. - On naprawdê troszczy siê o dzieci i zrobi³ coœ, czego nie obejmowa³y jego obowi¹zki, aby mieæ pewnoœæ, e takie niebezpieczne sytuacje, ju nie bêd¹ siê zdarzaæ mówi³ wówczas Eric Taylor, prze³o- ony kierowcy. Hardin godnie znosi³a swoj¹ karê, od czasu do czasu zapalaj¹c papierosa i ca³kowicie ignoruj¹c fotografuj¹cych ja reporterów. Na jej tabliczce by³o napisane,,tylko idiotka jeÿdzi chodnikiem, by wymin¹æ szkolny autobus.. Oprócz tej kary, kobieta musia³a te zap³aciæ 250 dolarów kosztów s¹dowych oraz na 30 dni oddaæ prawo jazdy. A.D. - na podstawie New York Daily News Za ka dy rok spêdzony na politycznych wakacjach w Brukseli europos³owie dostan¹ ponad 1000 z³ emerytury Euroskandal Strach przed bied¹ na staroœæ nie zagl¹da im w oczy. Za ka dy rok grzania fotela w Brukseli pos³owie do europarlamentu dostana kolejny 1000 z³ do emerytury. I tak Jerzy Buzek (73 l) czy Ryszard Czarnecki (50l) dostana z Brukseli po 11 tysiêcy z³otych emerytury! A zwykli Polacy? Kogo ich los obchodzi? Europos³owie maj¹ zagwarantowan¹ emeryturê z europarlamentu. Za ka dy rok w Brukseli dostana 3,5 procent wynagrodzenia na emeryturê. To du o czy ma³o? Kiedy cz³owiek zarabia 1,6 tysi¹ca z³otych, to faktycznie niewiele, bo zaledwie 56 z³. Tyle, e europos³owie zarabiaj¹ 33 tysi¹ce, wiêc za ka dy rok w europarlamencie dostan¹ 1155 z³otych ekstra emerytury. Po przesiedzeniu dwóch kadencji w Brukseli mog¹ liczyæ na gigantyczna emeryturê 11 tys. z³. Takich szczêœliwców jest sporo i nale ¹ oni do wszystkich g³ównych opcji politycznych. Wœród nich s¹: Ryszard Czarnecki z PiS, Jerzy Buzek z PO, Bogus³aw Liberadzki z SLD, oraz Czes³aw Siekierski z PSL. A przecie europarlamentarzyœci do biednych i tak nie nale ¹. Pose³ Czarnecki ma 600 tysiêcy z³otych od³o one na koncie i nieruchomoœci warte 2,2 mln z³. Pos³anka Lidia Geringer de Oedenburg (56l),,uciu³a³a 228 tysiêcy z³, ale inwestuje te w nieruchomoœci 2,4 mln z³. Europos³owie maj¹ wiêc gigantyczne oszczêdnoœci, perspektywê sutej emerytury z Brukseli, a dostan¹ jeszcze emerytury z ZUS. Maj¹c jednak takie œwiadczenia z Brukseli, rz¹dowa propozycja, aby wybieraæ miêdzy OFE a ZUS, mo e budziæ u europos³a tylko œmiech politowania. Przedruk Angora nr 37 (15 wrzeœnia)

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

20.02. 2013 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Prosto z mostu Cena sto³ecznoœci Pazernoœæ fiskusa przekracza granice bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano przed wojn¹. Nasze pañstwo

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo