PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU Pierwsza część XL Sesji Rady Miasta Płocka odbyła się 26 listopada 2013 roku w godzinach , druga część XL Sesji Rady Miasta Płocka odbyła się 28 listopada 2013 w godzinach Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. Stan radnych - 25 Obecnych - 25 Nieobecny usprawiedliwiony - 0 Osób zaproszonych Obecnych - 87 Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 1 Otwarcia obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 1/ Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. 2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3/Informacja nt. działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. 4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2012 rok. 5/ Informacja z wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Płocka Karta Familijna 3+ w roku /Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2011 i / Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia roku. 8/ Podjęcie uchwał w sprawach: Etap I dyskusja i zgłaszanie wniosków 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1561/2 o pow m 2, nr 1561/3 o pow m 2 i nr 1561/4 o pow m 2 położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej oraz ustalenia bonifikaty (druk nr 694), 2. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku (druk nr 695), 1

2 3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (druk nr 696), 4. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 697), 5. zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata (druk nr 698), 6. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 699), 7. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (druk nr 700), 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Lidera, w celu realizacji projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Rozwój dialogu obywatelskiego (druk nr 701), 9. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płock (druk nr 704), 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata (druk nr 705), 11. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 706), 12. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 690), 13. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 691), 14. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 692), 15. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 693). Etap II głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 11/ Interpelacje i zapytania radnych. 12/ Odpowiedzi na interpelacje. 13/ Sprawy różne. 14/ Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. Ad. pkt 2 Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik (zgłoszenia dokonał Pan radny Paweł Kolczyński), Pan radny Artur Kras (zgłoszenia dokonał Pan radny Maciej Wiącek). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków. 2

3 W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym składzie (za 15, 0-przeciw, 0-wstrzymujących). Komisja Uchwał i Wniosków: - Pani radna Grażyna Cieślik, - Pan radny Artur Kras. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: [...] Proszę Państwa, w tym momencie chciałbym, żebyśmy uporządkowali przebieg dzisiejszej sesji. Po pierwsze, Szanowni Państwo, chciałbym sam zaproponować zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 15 pomieszczonego na druku 693, a dotyczącego zmian w Statucie Miasta Płocka w zakresie liczby mieszkańców Płocka niezbędnych do złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta Płocka. A dlaczego składam taki wniosek przedstawiałem Państwu na dwóch komisjach merytorycznych, w których uczestniczyłem. Mianowicie doszła do mnie informacja, iż wnioskodawca tego projektu nie miał możliwości zaprezentowania swojego zdania, swoich poglądów w tej materii na forum Komisji Organizacyjnej, gdyż nie został na nią zaproszony. Stąd też wydaje mi się, że standardy pracy i tworzenia prawa przez Radę Miasta Płocka powinny wymagać jednak tego, żebyśmy umożliwili wnioskodawcy zaprezentowanie swoich racji. Stąd też moja prośba do Państwa o zdjęcie tego punktu z porządku obrad dzisiaj i wprowadzenie go za miesiąc, a w międzyczasie Komisja Organizacyjna ma miesiąc czasu na powtórne spotkanie się w swoim gronie przy udziale, mam nadzieję, tym razem wnioskodawcy, czyli Pana Marcina Marca. To będzie pierwsza propozycja do zmiany w porządku obrad. Niejako przy okazji tejże zmiany chciałbym zaapelować do wszystkich przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka, żeby właśnie taką praktykę stosować każdorazowo, gdy komisje merytoryczne zajmują się tematami zgłoszonym przez mieszkańców Płocka. Bardzo bym prosił, żeby ci ludzie byli zapraszani na komisje i mieli możliwość zaprezentowania swoich racji. Kolejne propozycje zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji napłynęły do mnie od Pana Prezydenta. Są to propozycje wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 9 trzech punktów, których projekty macie Państwo w swoich rękach na drukach numer 707, 708 i 709. Odczytam tytuły. Druk nr projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł. Projekt uchwały na druku nr w sprawie zmiany uchwały w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł. I projekt uchwały na druku nr 709 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Tak, jak powiedziałem, będzie propozycja, żebyśmy wprowadzili ten punkt przed punktem 10, czyli będę proponował, żeby te punkty, jeżeli je wprowadzimy, miały numerację 9a, 9b i 9c. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi z Państwa strony do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie zgłoszone przed chwileczką propozycje zmian.[...] Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie propozycje zmian do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka: wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 693) Wynik głosowania: 3

4 za 20 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 693 został zdjęty z porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł (druk nr 707) Wynik głosowania: za 20 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 707 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9a. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł (druk nr 708) Wynik głosowania: za 21 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 708 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9b. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 709) Wynik głosowania: za 19 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 709 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9c. (pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekty uchwał w ww. sprawach stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco: 1/ Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. 2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3/Informacja nt. działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. 4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2012 rok. 4

5 5/ Informacja z wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Płocka Karta Familijna 3+ w roku /Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2011 i / Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia roku. 8/ Podjęcie uchwał w sprawach: Etap I dyskusja i zgłaszanie wniosków 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1561/2 o pow m 2, nr 1561/3 o pow m 2 i nr 1561/4 o pow m 2 położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej oraz ustalenia bonifikaty (druk nr 694), 2. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku (druk nr 695), 3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (druk nr 696), 4. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 697), 5. zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata (druk nr 698), 6. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 699), 7. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (druk nr 700), 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Lidera, w celu realizacji projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Rozwój dialogu obywatelskiego (druk nr 701), 9. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płock (druk nr 704), 9a. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł (druk nr 707), 9b. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł (druk nr 708), 9c. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 709), 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata (druk nr 705), 11. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 706), 12. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 690), 13. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju 5

6 akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 691), 14. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 692). Etap II głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 11/ Interpelacje i zapytania radnych. 12/ Odpowiedzi na interpelacje. 13/ Sprawy różne. 14/ Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. Ad. pkt 3 Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Proszę Państwa,w tym momencie przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt 3: Informacja na temat działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. Ten punkt wprowadziliśmy do porządku obrad na prośbę właśnie płockich struktur WOPR. Witam serdecznie na sali przedstawicieli Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zapraszam Państwa do mównicy. (pismo Rejonowego Płockiego WOPR stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) Pan Piotr Lisocki, przedstawiciel WOPR powiedział: Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Wielce Szanowni Panie i Panowie Radni! Przede wszystkim bardzo dziękujemy za możliwość wystąpienia. Nie ukrywam, że nie jest to wizyta kurtuazyjna. Czujemy się zobligowani do spotkania z Państwem, ponieważ w bieżącym roku dostaliśmy wsparcie w sposób znaczny, nie tylko finansowo i dlatego chcielibyśmy Państwu przedstawić, co WOPR płocki w bieżącym roku zrobił. Szybciutko, dosłownie w telegraficznym skrócie Państwu powiem, czym jest płocki WOPR, jakie cele, sposób realizacji oraz perspektywy i wizję na najbliższą przyszłość. Szanowni Państwo, jesteśmy organizacją społeczną zrzeszającą ratowników, oczywiście tak jest napisane i to z naszego statutu wynika, gotowi zawsze nieść pomoc w przypadku zagrożenia utraty życia i zdrowia w wodzie. Szanowni Państwo, rejon naszego działania, bo pełna nazwa naszego stowarzyszenia to Rejonowe Płockie WOPR, to jest teren dawnego województwa płockiego bez Kutna, bo jak wiemy, to już jest w tej chwili województwo łódzkie. I na tym terenie dawnego województwa płockiego zrzeszamy blisko 700 ratowników. A więc jest to organizacja stosunkowo liczna. Szanowni Państwo, najważniejszy wyciąg z naszego statutu. Oczywiście punkt pierwszy, najważniejszy: organizowanie pomocy i ratowanie życia ludzkiego w wodzie, oczywiście współdziałanie z organami administracji rządowej. Tutaj ukłon do Państwa, bo właśnie z Państwem współdziałamy. Oczywiście udział w akcjach, prewencjach i prowadzenie szczególnie w przypadku zagrożeń powszechnych, na przykład powodzi. Tutaj oczywiście klasyczny przykład Świniary. Oczywiście propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach. Jak Państwo za chwilkę zobaczą, w tej dziedzinie szczególnie tutaj aktywnie staramy się w Płocku działać. I oczywiście szkolenia w zakresie ratownictwa. Tutaj macie Państwo zdjęcie, nieszczęsne Świniary, i nasz udział właśnie w takim zagrożeniu powszechnym jakim jest powódź. Szanowni Państwo, jeśli chodzi 6

7 o 2013 rok i to co robiliśmy. Z naszej perspektywy w sposób wyraźny wzrósł poziom bezpieczeństwa w Płocku i w jego okolicach. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w tym roku w Płocku utonęła tylko jedna osoba. Aczkolwiek statystyka, która wykazuje więcej niż zero, a więc co najmniej jedną osobę, oczywiście jest dalece niezadowalająca, natomiast jest to wyraźny spadek w dłuższej perspektywie. Także z naszej właśnie perspektywy jest ten poziom wyraźnie wyższy. I w tym czasie organizowaliśmy wiele imprez, w których przekazywaliśmy widzom i obserwującym również, wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodami. Bo z naszej perspektywy przede wszystkim musimy zapobiegać i podobnie jak lekarze dopiero leczyć, czyli dopiero udzielać tej pierwszej pomocy osobom zagrożonym, ale przede wszystkim profilaktyka. Szanowni Państwo, pozwolę sobie tutaj usystematyzować w pewnej chronologii związanej z kalendarzem. A więc styczeń po raz pierwszy i jak dotąd jedyna akcja tego typu w Polsce Bezpieczna zima z WOPR. Generalnie WOPR jest kojarzony z tymi wszystkimi działaniami podejmowanymi latem, a w każdym razie na wodach płynących. My jako pierwsi w Polsce wyszliśmy do i to co jest najważniejsze, proszę Państwa, to co jest na dole podkreślone do osób nie będących ratownikami. Bo oczywiście szkolenia z zakresu ratownictwa lodowego są podejmowane w Polsce, natomiast generalnie dla ratowników. My jako jedyni w Polsce do tej pory wyszliśmy nie do ratowników, czyli do standardowego, czy też przeciętnego Kowalskiego i właśnie mu mówiliśmy na temat jak się bezpiecznie zachowywać na lodzie, czy na lód wchodzić, czy nie wchodzić, co w sytuacji załamania się tego lodu. I tak jak mówię jest to pierwsza, jak dotąd jedyna taka operacja. Tutaj macie Państwo slajd właśnie ze spotkania z młodzieżą jednej z płockich szkół, gdzie taką wiedzę przekazywaliśmy. Luty z kolei, proszę Państwa, płocki Zalew Sobótka. Bo tutaj mówiliśmy teoretycznie jak się zachowywać, natomiast w lutym mówiliśmy o tym jak w praktyce zachowywać się na lodzie i co robić w sytuacji właśnie załamania się tego lodu. Również akcja była skierowana do wszystkich mieszkańców miasta Płocka, przede wszystkim do osób, które nie były ratownikami. Tutaj macie Państwo właśnie zdjęcia z lutego z Zalewu Sobótka. Każdy, kto wykazał się odpowiednim zaświadczeniem od lekarza, mógł wziąć w praktyce udział, czyli był przygotowany przerębel, wycięty przez nas uprzednio, do którego można było wskoczyć oczywiście w sposób przygotowany i udowodnić sobie, że można sobie w takiej sytuacji poradzić. Również ta akcja spotkała się z takim dużym pozytywnym odzewem mieszkańców miasta. Proszę Państwa, bierzemy również udział w takich akcjach prospołecznych. Tutaj pozwoliliśmy sobie Pana Prezydenta również na chwilkę do nas zaprosić. W Galerii Mazovia, między innymi, mówię tutaj generalnie, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Galeria Mazovia, tam byliśmy pierwsza pomoc oraz właśnie ta wiedza w zakresie bezpiecznego zachowania na lodzie. Na Pływalni Jagiellonka można było sobie ponurkować z nami. I oczywiście ulice naszego miasta. Tak, jak jest napisane, ponad 10 tys. zł zebraliśmy jako płocki WOPR. Proszę Państwa, marzec 2013 roku nasze szeregi brzmi troszeczkę to może śmiesznie, natomiast nie ukrywam jest to forpoczta cywilizacji, jeśli chodzi o płocki WOPR nasze szeregi, że tak powiem, zapełnił pies rasy nowofundland, tak jak jest napisane. Nie ukrywam że, proszę Państwa, psy wykorzystywane w ratownictwie są coraz bardzie powszechnie, natomiast w Płocku do tej pory takiego psa nie było. Jest to specjalna rasa, która spełnia wszelkie kryteria związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. I tak jak mówię, właśnie w marcu 2013 roku ten pies zasilił nasze szeregi na prawach członkach, to znaczy przeszedł już specjalistyczne szkolenia. Obrazowo mogę Państwu powiedzieć, że pies ten jest w stanie zanurkować nawet do 6 metrów pod powierzchnię wody i stamtąd człowieka wydobyć. Tutaj po lewej stronie jako szczeniak, po prawej stronie już w zasadzie jako dorosły pies, który jeszcze Państwo zobaczycie, że bierze udział w akcjach. Proszę Państwa, kwiecień 2013 roku płocki WOPR inicjuje kampanię społeczną mającą na celu oczyszczenie płockiego Zalewu Sobótka. Tak, jak jest napisane, udało nam się wokół tego projektu zgromadzić blisko 160 wolontariuszy i to co jest najbardziej istotne zebraliśmy ponad tonę śmieci z płockiego Zalewu Sobótka. Znaczy to były brzegi wokół oraz 7

8 z dna jeziora, tak jak jest napisane, przy użyciu ekip nurkowych. Bardzo sympatycznie, bo udało się w to wpleść szkoły podstawowe jako element właśnie tej kampanii społecznej wspierającej krzewienie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, w tym również segregacji śmieci. To troszkę było powiązane z ustawą, która roku weszła. I było łącznie 120 uczniów. Także bardzo nam się sympatycznie udało połączyć zebranie tych śmieci z taką akcją jeszcze edukacyjną. Macie Państwo zdjęcie właśnie, efekty naszej działalności. Nawet jakaś stara łódź gdzieś tam została wydobyta. Także ponad tona śmieci. Chcę powiedzieć, że w roku 2014 również taką akcję będziemy jeszcze bardziej na pewną wiedzę ekologiczną, przekazywania tej wiedzy, będzie położona. I również w 2014 roku taką akcję będziemy prowadzić. Proszę Państwa, kwiecień 2014 to również czas takiego docenienia naszej działalności. W konkursie zorganizowanym przez Płockie Centrum Organizacji Pozarządowych, ale tutaj pod auspicjami Urzędu Miasta Płocka w konkursie właśnie Godni Naśladowania byliśmy w tej trójce nominowanych i właśnie zostaliśmy wyróżnieni takim hasłem Godni Naśladowania. I to co jest na dole szczególnie, proszę Państwa, napisane, czuliśmy się dumni i zaszczyceni, ale mamy pełną świadomość, że w kolejnych latach powinniśmy czy zobligowani wręcz jesteśmy do utrzymania równie wysokiego poziomu naszej działalności. Tutaj kserokopia tego wyróżnienia. Jest to dla nas, nie ukrywam, duży bodziec do kolejnego działania na najwyższych obrotach. Proszę Państwa, maj 2013 roku. Oczywiście zabezpieczamy wszelkie imprezy jakie się na wodach odbywają, na przykład regaty żeglarskie. Zabezpieczamy igrzyska osób niepełnosprawnych. Tutaj zresztą, tak jak jest napisane w kolejnym punkcie, w Urzędzie Miasta w dolnym foyer prezentowaliśmy wystawę fotograficzną właśnie z naszej akcji, którą Państwo przed chwilą widzieli Bezpieczna zima z WOPR i oczywiście szkolenia z pierwszej pomocy, w tym między innymi w płockim MOPS oraz w Licem im. Stanisława Małachowskiego. Tutaj Państwo możecie zobaczyć zdjęcia. Po lewej stronie to są regaty wioślarskie, po prawej stronie igrzyska osób niepełnosprawnych. Kolejne, proszę Państwa, zdjęcia. Staramy się, tutaj szczególnie możecie Państwo zobaczyć basen z wodą, staramy się jak najbardziej uatrakcyjniać nasze wszelkie pobyty tam, gdzie nie jesteśmy na wodzie. Ten basen był przygotowany po to, żebyśmy mogli pokazywać mieszkańcom wykorzystanie sprzętu nurkowego w taki sposób, który jest widoczny właśnie, czyli tutaj gdzieś jeden z kolegów miał nurkować, niestety pogoda nam troszkę pokrzyżowała szyki. Ale tutaj już niedziela, bardzo sympatycznie przed Urzędem Miasta. Jak Państwo widzicie, nawet takim małych milusińskich staramy się już gdzieś tą naszą organizacją interesować. Tutaj oczywiście ta wystawa, o której Państwu mówiłem, z naszych dokonań zimowych. Czerwiec to jest V Jarmark Tumski. Właśnie przed chwilą Państwo zdjęcia widzieli. Zabezpieczenie jednej z największych imprez w naszym mieście, to jest pokazy lotnicze. I start nowo powstałej grupy sportowej, ponieważ w tym roku reaktywowaliśmy działalność grupy sportowej przy płockim WOPR. Następnie impreza Płock na fali, Dzień integracji dla dzieci i młodzieży oraz kolejne zabezpieczenie regat w Płocku. Tutaj Państwo widzicie właśnie i to co jest napisane, z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Płocka oraz z Fundacją Przystań zorganizowaliśmy Dzień integracji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ja muszę przyznać, że szczególnie właśnie praca z tymi dziećmi i radość jaką się widzi na ich ustach jest niezwykle dla nas taka inspirująca i dająca również nam wiele radości. Tu oczywiście pokazy lotnicze. Tutaj Płock na fali. Tutaj nasze pokazy. Tutaj macie Państwo płockie molo i zapraszanie mieszkańców miasta Płocka do wykonywania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tutaj musimy się, chcielibyśmy się pochwalić, w bieżącym roku nasza grupa sportowa zdobyła Mistrzostwo Polski właśnie w ratownictwie wodnym. I oczywiście bierzemy również udział w imprezach takich klasycznych już na wodzie, jak zabezpieczenie regat żeglarskich. Tutaj z kolei przed Urzędem Miasta po raz wtóry nas było widać. Czerwiec, proszę Państwa, dalsze imprezy, które obstawiamy triathlon na Sobótce, wianki, których byliśmy zresztą my w tym roku organizatorem. Znaczy mówię o tym, co się działo na Wiśle, czyli te klasyczne puszczanie wianków, Dzień młodego 8

9 żeglarza, Bezpieczne lato z WOPR, znowu w płockich szkołach się pojawiliśmy, Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, to co Państwo też przed chwilą widzieliście, Reggealand - impreza z kolei, którą obstawiamy, i właśnie tutaj Wianki na Wiśle, które puszczaliśmy tutaj z dziećmi. Oczywiście fantom. Mówię oczywiście, bo z naszej perspektywy ta wiedza jest absolutnie niezbędna dla każdego dziecka, żeby potem jako dorosły tą wiedzę również mógł gdzieś tam ewentualnie wykorzystać. Tutaj pokazy w wodzie, jak to powinno wyglądać. Tutaj już Państwo widzicie właśnie naszego pieska, który już jest w tej chwili w akcji po szkoleniach. Kolejne imprezy na wodzie, które się dzieją. Tutaj właśnie widzicie Państwo czerwiec 2013 roku i nasze wizyty w szkołach i informacje na temat bezpiecznych zachowań się. To jest taka klasyczna akcja przed wakacjami, aby dzieci na wakacje pojechały już wyposażone w tą wiedzę na temat bezpiecznych zachowań. Tutaj oczywiście jedna z płockich galerii handlowych. Również tak próbujemy się prezentować. Tutaj koledzy z kolei przekazują wiedzę właśnie z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Lipiec, sierpień czas urlopu, ale w płockim WOPR nadal dużo się dzieje. Regaty o Puchar szkółki żeglarskiej - kolejna wakacyjna przygoda z bezpieczeństwem. Patrole oczywiście na Wiśle. Hip Hop Festiwal tutaj obstawialiśmy. I impreza wspólnie między innymi ze służbami miejskimi na płockiej Sobótce. Kolejne zdjęcia. Tutaj mimo, że wieczór, mimo że pada deszcz, to oczywiście nadal zabezpieczamy. Tutaj płocka Pływalnia Podolanka i dzieci próbują sobie właśnie pierwszych kroków w zakresie płetwonurkowania. Tutaj z kolei dzieciaczki na naszym płockim molo. Również oczywiście, Państwo widzicie, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa w postaci kamizelek. Tutaj pozwoliliśmy sobie na taki kilkudniowy wypad nad morze, ale również Państwo widzicie cały czas jesteśmy w treningu mimo, że to miał być taki wyjazd klasyczny kilka dni relaksu, to również skuter wodny i cały czas jesteśmy w treningu. Tutaj znowu nasz piesek w akcji. Tutaj, co prawda to jest Gdynia, natomiast chciałem Państwu przez to pokazać, że również w Polsce jesteśmy postrzegani jako naprawdę wykwalifikowana kadra, ponieważ w tym roku w Gdyni zabezpieczaliśmy największy triathlon, jaki kiedykolwiek w Polsce się odbył. Jednocześnie stratowało 1500 osób. Muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie, kiedy 1500 osób wbiega do wody jest absolutnie niezwykłe. I na około 50 ratowników blisko 20 było z Płocka. Także na największej imprezie jaka w tym roku odbyła się w Polsce gdzieś tam zostaliśmy poproszeni i rzeczywiście również tą imprezę obstawialiśmy. Wrzesień 2013 roku - Dzień płockich inicjatyw pozarządowych. Oczywiście byliśmy obecni we wszystkich szkołach w Płocku. To też jest taka nasza inicjatywa i absolutna nowość. Oczywiście pierwsza pomoc przedmedyczna nie, ale dla osób pod wpływem alkoholu i narkotyków. Wszystkie klasy szóste, dzieci z tych klas szóstych przeszkoliliśmy właśnie w tym zakresie mówiąc jednocześnie o szkodliwości narkotyków i alkoholu. Dlaczego szóste klasy? Ponieważ statystycznie rzecz biorąc to jest moment, w którym osoba taka na progu tej dorosłości może jeszcze nie, ale takiej wczesnej dorosłości, po raz pierwszy sięga po narkotyki i alkohol. Stąd nasza inicjatywa. Oraz tutaj dzięki oczywiście wsparciu Urzędu Miasta szkolenie w zakresie ratownictwa skuterowego. Właśnie to jest to szkolenie, na którym byliśmy. Tutaj jest Dzień płockich inicjatyw pozarządowych. Tutaj to są te pogadanki właśnie, o których mówiłem. Ukazał się również na ten temat artykuł w Tygodniku Płockim. Także oprócz tego, że miało to wymiar taki czysto związany z uczniami, również informacja znalazła się w Płockim Tygodniku. Październik, proszę Państwa, tutaj jedna z największych imprez, jaka kiedykolwiek w Płocku, związanych z ratownictwem wodnym miała miejsce. Otóż tak jak jest napisane, w dniu 5 października zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym, pod honorowym patronatem, tu ukłon w stronę Pana Prezydenta i Pan Prezydent zresztą był łaskaw otworzyć tą imprezę. Tutaj na uwagę zasługuje, proszę Państwa, blisko 150 zawodników z całej Polski i mam wrażenie, że poza piłką nożną i piłką ręczną było to jedno z największych wydarzeń sportowych, jakie w tym roku w Płocku się wydarzyły. A również w tym samym dniu biliśmy rekord Polski co prawda w Sierpcu w zakresie resuscytacji. 9

10 Blisko 1300 zmian, 610 osób i ten rekord Polski pobiliśmy. Tutaj macie Państwo właśnie plakat. Chciałem Państwu tutaj zwrócić uwagę, ile nam się udało firm zaprząc. Nie pokazuję dlatego, żeby te firmy reklamować, ale dlatego, żeby pokazać wymiar pewny taki prospołeczny i zaangażowanie właśnie tych firm w nasze działania. Tutaj macie Państwo już zdjęcia z samej Podolanki i to co się działo właśnie w zakresie: rywalizacja sportowa, czyli takie wspieranie tego ratownictwa poprzez właśnie rywalizację sportową. Listopad, czyli to co jest w tej chwili. Prowadzimy absolutnie szkolenia na stopnie ratownicze. Oczywiście to się dzieje przez rok. Pokazałem listopad jako jeden z przykładowych miesięcy. Także również dbamy o to, aby te nasze szeregi cały czas były, że tak się wyrażę, świeżą krwią tutaj wspomagane. I grudzień 2013 roku, czyli to co się będzie działo za chwilkę po raz kolejny w płockich szkołach pojawimy się z projektem związanym z bezpiecznymi zachowaniami się na lodzie. I tak jak mówię, jest to jedyna, pierwsza i jak dotąd jedyna inicjatywa tego typu w Polsce. Proszę Państwa, pewne podsumowanie chcąc tutaj dla Państwa zrobić tak jak jest napisane, mnogość tych działań jakie podejmujemy Państwo widzicie, że one są wielowątkowe, wielorakie i w naszej ocenie można nas określić jako organizację przygotowaną w pełni do podjęcia tych zobowiązań. Tutaj chciałbym Państwu pokazać, że od roku obecnego staramy się zarządzać przez cele i przez projekty, co jest przedsięwzięciem jednak nowatorskim, w organizacje typu stowarzyszenie. Nie mówię, że to jest w ogóle nieobecne, ale ten sposób zarządzania jest jednak niespecjalnie popularny. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej imprezie. Ja mówię tutaj oczywiście, bo pamiętacie Państwo, że do sprzątania Sobótki blisko 160 wolontariuszy zaprzęgliśmy, ale w każdej imprezie od 20 do 70 członków WOPR bierze udział, co muszę przyznać, że nie jest sprawą taką oczywistą i porównując inne stowarzyszenia rzeczywiście udaje nam się tych naszych członków aktywizować w takim wymiarze wyraźnym, ponieważ 70 osób to już jest naprawdę duża, duża grupa ludzi. Pragnę podkreślić, że wszyscy uczestnicy każdego projektu są wolontariuszami. Staramy się również, tak jak Państwo widzieliście, aktywizować ten płocki biznes i rzeczywiście wiele firm nas wspomaga. Tutaj chciałem podkreślić, że tak jak Państwo widzicie, wiele projektów realizujemy pod kątem wkładu, że tak powiem naszego w życie codzienne miasta Płocka. Poza tym chciałbym powiedzieć, że poza tym, że szkolimy innych, cały czas szkolimy siebie. Tak jak Państwo tutaj widzicie, wiele kursów, również specjalistycznych, przechodzimy, łącznie, to co powiedziałem, taka forpoczta cywilizacji tutaj w Płocku szkolenie psa ratownika. Tutaj macie właśnie Państwo przykład. To jest imitacja, przygotowanie nasze do tego, co się działo w Świniarach, to znaczy na wypadek, nie daj Boże, powodzi, taka imitacja wód tzw. szybko płynących i powodziowych pod Zakopanem na takim torze kajakowym właśnie sobie trenujemy. I tutaj, proszę Państwa, taka chwilka nostalgii, refleksji z naszej strony, nasze marzenia. Właśnie staramy się, czynimy wszelkiego rodzaju zabiegi, aby w Płocku pojawił się skuter wodny, który jest w tej chwili narzędziem, jeśli tak się można wyrazić, służącym do ratowania życia ludzkiego, absolutnie najszybszym, znaczy przy jego użyciu jego niewielkie gabaryty. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy. Nie jesteśmy, powiedzmy, na jego pokład w stanie zabrać, powiedzmy, sześciu osób, co możemy zrobić na łódź. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o prędkość dotarcia do poszkodowanego, a jednocześnie jego niewielkie wymiary i zanurzenie powoduje, że jesteśmy w zasadzie wszędzie w stanie w nim wpłynąć. Tutaj chciałem powiedzieć, że dobry sternik przy głębokości nawet 20 cm jest w stanie operować skuterem wodnym. Oczywiście również kolejne nasze marzenie: duża łódź pontonowa, ale tutaj zabudowana. To już jest w zasadzie karetka wodna, co prawda taka jest w Płocku, ta jest troszeczkę mniejsza, z tym że tamta nie jest nasza własnością, oczywiście nie możemy nią operować w sposób dowolny. Także to są takie nasze marzenia. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakiekolwiek do nas pytania, to oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. 10

11 Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Dziękujemy Panu Prezesowi za prezentację osiągnięć i marzeń. Dziękujemy za pełną poświęcenia, często niebezpieczną pracę. Dziękujemy za to, że Państwo jesteście. Ale są pytania, proszę bardzo. Pani radna Joanna Olejnik, proszę bardzo. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Joannie Olejnik. Pani radna Joanna Olejnik powiedziała: To nie jest pytanie, tylko rzeczywiście ja tą organizację widzę na wszystkich większych imprezach i podziwiam profesjonalizm. A ze swojej strony chciałam podziękować za wsparcie też takiej imprezy jak zakończenie sezonu motocyklowego w Płocku, bo Pan tutaj we wrześniu tego nie pokazał. Także dziękuję. Pan Piotr Lisocki powiedział: Ja bardzo dziękuję za te miłe słowa. Oczywiście ja rozumiem, że to jest skierowane do samej organizacji. Ja oczywiście Państwu pokazałem pewien skrót telegraficzny. Nie chcę powiedzieć, że ta impreza była mniej ważna, ale nie chciałem Państwu tutaj czasu zajmować wszystkimi imprezami, ale oczywiście tych imprez było dalece więcej. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu. Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja też chciałbym tutaj z jednej strony podziękować i zwrócić uwagę, że to jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy mamy prezentowaną naprawdę fajną prezentację, merytoryczną, z której możemy czerpać te informacje, które są na temat potrzebne. Natomiast chciałbym też zadać pytanie: jak w ocenie Pana i WOPR płockiego wygląda stan bezpieczeństwa na wodach w Płocku i w najbliższej okolicy? Czy te zasoby, którymi dysponujemy, gwarantują wystarczający stopień zabezpieczenia? Dziękuję. Pan Piotr Lisocki powiedział: Znaczy tak, jeśli chodzi o Płock mamy sytuację wyjątkowo pozytywną, ponieważ w Płocku funkcjonuje kąpielisko strzeżone. Bo my generalnie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że patrolując Wisłę nie jesteśmy na tej Wiśle stale, to znaczy w konkretnych porach, czy jak jest, powiedzmy, organizowana impreza na wodzie, wtedy oczywiście jesteśmy, natomiast nie jesteśmy stale. Dlatego tutaj apel. Znaczy Pan pytał w Płocku i okolicach. W Płocku ta sytuacja wygląda jeszcze przyzwoicie, ponieważ jest ta Sobótka zorganizowana. Natomiast, jeśli chodzi o okolice niestety tych kąpielisk strzeżonych przez ratowników jest, najdelikatniej mówiąc, niewiele. I to nie jest wina płockiego WOPR, dlatego że to, czy są pieniądze na kąpielisko czy nie, zależy od właściciela kąpieliska, prawda. I tutaj oczywiście my staramy się współpracować, aktywizować. Zresztą teraz na przykład bardzo sympatyczny projekt będziemy z Gminą Łąck realizowali, z Gminą Gostynin. Natomiast staramy się, ale oczywiście nie chcę tutaj kolokwializmów używać, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. I rzeczywiście staramy się oczywiście pokazywać, staramy się pokazywać gminom pewną perspektywę, w której ratownicy są jednocześnie takim magnesem przyciągającym turystów, bo jeżeli jest bezpiecznie, to wiadomo, że turysta, a umówmy się, tutaj to nasze Pojezierze Gostynińskie jest bardzo, bardzo atrakcyjne i gdyby byli ratownicy, mam wrażenie, że tych turystów byłoby więcej i staramy się w tej perspektywie pokazywać. Tak jak mówię, niestety to tylko nasza jak gdyby tutaj gestia, tylko gestorzy kąpielisk. Natomiast generalnie tutaj, tak jak pokazałem, my staramy się również, bo to jest również od nas zależne, staramy się cały czas szkolić. Mam wrażenie, że imprezy, które zabezpieczamy, one są bardzo bezpieczne. Natomiast również 11

12 przydałoby się gdyby, powiedzmy, w płockim WOPR mogła taka powiedzmy grupa dwuosobowa 24 godziny pełnić dyżur na dobę, co osiem godzin się zmieniać. Nawet byliśmy teraz w mijającym tygodniu, w poprzednim tygodniu byliśmy na spotkaniu z policją właśnie i oni pytali nas, czy mogą powiedzmy do nas o zadzwonić i powiedzieć, że coś się na Wiśle dzieje. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma. Dlatego staramy się również pozyskać fundusze na to, aby taki w Płocku dwuosobowy - że tak powiem - oddział czy też patrol wyposażony na przykład skuter, ponieważ on jest bardzo też mobilny, mógł stale funkcjonować. Także generalnie postrzegamy to dobrze. Statystyki zresztą mówią. Natomiast oczywiście cały czas jest jeszcze troszkę do zrobienia. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu. Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: Przepraszam i dziękuję jednocześnie. Chciałbym jeszcze jedno pytanie jakby w kontekście tych słów, które Pan powiedział jak się natomiast kształtuje współpraca pomiędzy WOPR a Płocką Policją Wodną, jak z punktu widzenia WOPR ocenia Pan siły angażowane przede wszystkim na rzece Wiśle w tym okresie, kiedy tej aktywności strzeżenia bezpieczeństwa w ruchu wodnym ta aktywność wymaga? Dziękuję. Pan Piotr Lisocki powiedział: Znaczy tak, generalnie współpraca, tak jak powiedziałem w poprzednim tygodniu byliśmy na spotkaniu z Panem Komendantem po to, żeby jakby sformalizować naszą współpracę, natomiast oczywiście przebieg całego roku, kilku poprzednich lat oceniam jako bardzo dobrą. Muszę przyznać że tutaj ukłony dla Panów policjantów, bo kiedy te przepisy zmieniły się odnośnie tego, że jeżeli ktoś powiedzmy jest pod wpływem alkoholu na wodzie również może stracić prawo jazdy, rzeczywiście egzekwują to przynajmniej z mojej perspektywy w taki sposób wyraźny i bardzo to podniosło, muszę przyznać, bezpieczeństwo, mam wrażenie. I również oczywiście wtedy, kiedy potrzeba ich pomocy, bo niestety nieraz mieliśmy taką sytuację w tym roku, że gdzieś tam alkohol wziął górę i jakiejś trochę agresji się pojawiło, bez najmniejszego problemu oczywiście są z nami. Zresztą próbujemy wrócić do tego, co było kiedyś, mianowicie wspólne patrole, czyli jednocześnie my plus policjanci na łodziach motorowych patrolujemy właśnie tutaj odcinek Wisły. I tu zaproponowaliśmy Panu Komendantowi, aby do tej dobrej praktyki sprzed kilku lat wrócić. Kiedyś tak było. Potem troszkę to taką nie chcę powiedzieć śmiercią naturalną, ale z różnych przyczyn troszkę to umarło i chcemy to reaktywować, ponieważ z naszej perspektywy to jest bardzo fajne, bo my zabezpieczamy, że tak powiem, od strony tej wody w taki sposób bardzo profesjonalny, natomiast oni te wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem tak wprost, prawda, jakieś nie wiem sieci, alkohol itd. Zresztą mówię sieci tutaj mówię o kłusownictwie itd., itd. Także takie wspólne patrole z naszej perspektywy są mile widziane. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: Szanowni Państwo! Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować WOPR za to, że rzeczywiście jest wyjątkową w Płocku organizacją, wyjątkowo nie tylko ze względu na swoją misję i cel tak naprawdę istnienia i zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa na obszarach wodnych i to zarówno, jak tutaj widzieliśmy latem jak i zimą, ale także ze względu na swoją aktywność. I bardzo, bardzo cieszę się i dziękuję za te ciepłe słowa, które padały pod kątem Urzędu i współpracy z Urzędem. To dla mnie szczególnie ważne. Więc jestem przekonany, że kolejne lata, tutaj także przy wsparciu Państwa radnych, to będą lata dobrej współpracy i tam, gdzie 12

13 środki rzeczywiście będą potrzebne, żeby ta praca osób, które są członkami WOPR, była jak najbardziej efektywna, a zarazem miała jakąś taką perspektywę także na stałe rozwoju w Płocku. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Dziękujemy bardzo. Powodzenia! Pan Piotr Lisocki powiedział: Bardzo dziękujemy. Ad. pkt 4 Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku w 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu. Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: Dziękuję, Panie Przewodniczący. W trakcie dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej poruszałem między innymi temat nurtujący szczególnie mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych, mianowicie nasilające się w tym roku zjawisko kradzieży z włamaniem, czy to przy użyciu gazu usypiającego, czy też w inny sposób. Natomiast chcę zapytać też o coś innego. W odpowiedzi na to uzyskałem informację, że jednym jakby z problemów płockiej policji są problemy kadrowe, czyli brak wystarczającej liczby policjantów i chętnych do pracy w policji. Przede wszystkim takich chętnych, którzy spełnialiby coraz to wyższe wymogi, jakie są w stosunku do kandydatów do pracy w policji formułowane. Chciałbym zapytać, jakie działania Komenda Miejska Policji w Płocku podejmuje celem zapewnienia wystarczającej liczby policjantów tak, aby wyeliminować ten czynnik, który w pewnych przypadkach może wpływać na stan bezpieczeństwa mieszkańców. Tutaj przedstawiciel Komendy na komisji stwierdził, że w sytuacji, kiedy w ciągu doby mamy do czynienia z około 100 interwencjami, w których uczestniczy policja, tak naprawdę wyczerpuje się zasób kadrowy, który mógłby czynnie prowadzić działania, powiedzmy, czy wspierać działania czysto operacyjne, właśnie chociażby mające na celu przeciwdziałać tym zjawiskom na osiedlach domków jednorodzinnych, na których notabene zaczynają się pojawiać, tak jakby chociaż na części osiedla Borowiczki, w okolicy osiedla Grabówka, ulicy Grabówka, patrole mieszkańców, którzy pilnują tak naprawdę bezpieczeństwa na swoim osiedlu. Czy ten problem, o który pytałem, jest do rozwiązania i w jakiej perspektywie czasowej? Dziękuję. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Zbigniewowi Włodkowskiemu z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Pan Zbigniew Włodkowski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku powiedział: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Tutaj kwestia niedoboru kadrowego, tak, to jest problem, który tkwi u nas od wielu lat. Nie leży to po naszej stronie. Podejmowane są działania, czyli profilaktyka, spotkania w szkołach, uświadamianie młodzieży w tych klasach maturalnych, przyswajanie zawodu policjanta. Jest to specyfika naboru, tak, czyli cała procedura związana, niezależna tutaj od strony Komendanta. Każdy z kandydatów musi przejść proces kwalifikacyjny i siłą rzeczy nie mamy 13

14 na to wpływu. Staramy się podejmować kroki związane z pozyskaniem policjantów z innych jednostek. Dostajemy, że tak powiem, w ramach przydziału z Komendy Wojewódzkiej, jeżeli jest nabór organizowany, dostajemy też wsparcie. Nie jest to może w takiej ilości jakby nas to zadowalało, ale dostajemy. I tutaj duże znaczenie to mają służby płatne, tak, czyli to co Państwo nam gwarantujecie, zapewniacie rokrocznie, i tutaj policjanci, którzy w ramach czasu wolnego są angażowani do dodatkowych służb. Sytuacja związana z tymi włamaniami, jak Pan to powiedział, tak, to nie jest może zjawisko takie nagminne. To tutaj o tym usypianiu gazem to była jedna sytuacja, tak. Bardzo mile są widziane te patrole społeczne, tak. Jeżeli społeczeństwo gdzieś chce się angażować, więc my nie stoimy na przeszkodzie. Jak najbardziej, chcemy tutaj i to co pokazuje doświadczenie, tak, to co można zauważyć w ostatnim okresie czasu aktywność społeczeństwa, czyli społeczeństwo nie jest anonimowe i nie jest obojętne na to, co się dzieje. I o nas bardzo cieszy, że zaczyna się tworzyć taka sytuacja w społecznościach, że nie jest obcy człowiekowi los drugiego człowieka. Jeżeli widzi coś niepokojącego dzwoni, zgłasza i wtedy podejmujemy inicjatywę, tak. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu. Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: Jeszcze jedno pytanie jakby w nawiązaniu do słów Pana Komendanta. W Pana ocenie, jeżeli miałby Pan wystąpić do Rady Miasta, do Prezydenta o wsparcie policji, jaki byłby optymalny poziom finansowania, żeby zapewnić właśnie, czy maksymalnie ograniczyć ten niedobór kadrowy? O jakich tutaj środkach mówimy, żeby zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zapewnienie właśnie środków na wykorzystanie, czy na te dodatkowe godziny pracy dla policjantów? Dziękuję. Pan Zbigniew Włodkowski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku powiedział: Może kwotowo nie będę tego wypowiadał się, ale sytuacja związana tak jak w 2012 roku mieliśmy prawie 2,5 tys. służb patrolowych z tych funduszy i moim zdaniem jest to sytuacja, która stoi na dobrym poziomie, tak. Jeżeli tych pieniędzy by było więcej, to na pewno je spożytkujemy z korzyścią dla społeczeństwa. Także oby nie było ich mniej, a tutaj duży ukłon do Państwa. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: Szanowni Państwo! Rzeczywiście dziękuję także za ten materiał przygotowany zarówno przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Prokuraturę Rejonową, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku, czy Stację Sanitarno Epidemiologiczną i w końcu Inspektorat Weterynarii i na końcu nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo jest priorytetem, jednym z kilku co prawda, ale jednak priorytetem, bo poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli to jedna z najważniejszych potrzeb, które trzeba zaspokoić. Więc stąd działania, które jako miasto podejmujemy. Działania, które także w dużej mierze są efektem dobrej współpracy między miastem a policją, strażą pożarną, czy innymi służbami i w efekcie tej współpracy mamy konkretne działania. Ja w tym momencie chciałbym przeczytać Państwu radnym list, który otrzymałem od Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Pana Jerzego Kalbarczyka, który dzisiaj jest nieobecny. List odnosi się właśnie do problemu, o którym rozmawiamy i też o współpracy między policją a tak naprawdę Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Szanowny Panie Prezydencie, walka z przestępczością to odpowiedzialne i bardzo poważne zadanie. Stały rozwój techniczny oraz wzrost 14

15 świadomości społecznej powoduje również wzrost oczekiwań społecznych w zakresie wykorzystania środków technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Jednym z elementów, który w znacznym stopniu przyczynia się do zwalczania przestępczości w Płocku jest system monitoringu miejskiego. Bardzo dobra współpraca Policji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, który nadzoruje pracę systemu monitoringu powoduje, że w wielu przypadkach możliwe jest nie tylko ustalenie sprawców przestępstw już zaistniałych, ale również zatrzymanie sprawców przestępstwa czy wykroczenia na gorącym uczynku. Przykładami ostatnich tygodni są: kradzież kabla energetycznego z budowy naszego gmachu Komendy Miejskiej Policji, usiłowanie włamania do kiosku przy Jachowicza, kradzież dwóch sztuk parasoli gastronomicznych przy ulicy Grodzkiej, czy też uszkodzenie szyby w Saloniku Prasowym przy ulicy Kwiatka. Wszystkie te zdarzenia zostały zarejestrowane przez kamerę monitoringu, a w przypadku kradzieży kabla energetycznego i usiłowania włamania do kiosku dyżurni monitoringu poinformowali o zaobserwowanych zdarzeniach, co pozwoliło na podjęcie przez funkcjonariuszy policji natychmiast interwencji skutkujących zatrzymaniem sprawców na gorącym uczynku. W przypadku uszkodzenia szyby w Saloniku Prasowym informacje z Centrum Monitoringu okazały się bardzo ważne, gdyż pozwoliły na zatrzymanie sprawcy, który ukrył się pod drewnianym podestem jednego z lokali gastronomicznych na Starym Rynku. Chciałbym złożyć na ręce Pana Prezydenta podziękowania dla kierownictwa i dyżurnych Miejskiego Centrum Monitoringu za ich zaangażowanie w pracy. Poprzez wspólne działanie możemy w pełniejszy sposób dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Eliminowanie z życia społecznego faktów łamania prawa w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Płocka. Dziękując za dotychczasową współpracę wyrażam przekonanie, że pozostanie ona nadal na tak wysokim poziomie. To dobra współpraca, sądzę, że została zauważona także nie tylko na poziomie tutaj naszym mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Nie tak dawno Płock gościł, o czym wspominałem na ostatniej sesji Rady Miasta już w swoim sprawozdaniu, zarówno dwóch ministrów, między innymi Ministra Sienkiewicza oraz Ministra Boniego, a także wszystkich wojewodów i komendantów wojewódzkich policji, i tutaj rozmawiali o bezpieczeństwie imprez masowych. Rzeczywiście w Płocku tych imprez masowych jest bardzo wiele. Podziękowania w stronę Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, że rzeczywiście ta współpraca pozwala na bezpieczne organizowanie tych imprez. I podczas imprez w ostatnim roku, to sprawozdanie dotyczy roku 2012, ale także i w 2013 odpukać, na razie nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń. Z takich także istotnych rzeczy, to tutaj Państwo macie informacje dosyć szerokie w jaki sposób poprawiliśmy bezpieczeństwo, zwłaszcza osób które kierują pojazdami, ale także pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez zmiany wprowadzone w ruchu w komunikacji drogowej. Tutaj akurat system prawo-, lewoskrętów. Mam nadzieję że - ostatecznie tej sprawy nie rozwiąże - poprawi bezpieczeństwo, a ostatecznie rozwiąże ją budowa łącznika, który ruszył właśnie, tej naszej wewnętrznej obwodnicy miasta Płocka, który ruszy jeszcze w tym roku. Umowa została z wykonawcą tej obwodnicy, pierwszego etapu, już podpisana. I na zakończenie już właściwie drobiazg może, ale też pokazujący od jeszcze innej strony. Jak Państwo wiecie, dużym problemem dla wielu miast jest kwestia bezpieczeństwa na stadionach. Tymczasem zarówno tutaj Komenda Miejska Policji w Płocku, jak i nasz Klub Wisła Płock, zostały wyróżnione podczas XIII konferencji Bezpieczny stadion, która miała miejsce 7 listopada 2013 roku. I tak wyróżnienie otrzymał nasz Klub Wisła Płock za zajęcie I miejsca w klasyfikacji fair play w rozgrywkach II ligi grupy wschodniej. To jeszcze, kiedy byliśmy w II lidze. Aczkolwiek w tej chwili w I lidze też zakończona pierwsza część sezonu i odpukać żadnych niepokojów na meczach pierwszoligowych nie było. Niestety ten ostatni czwartoligowy trochę nam popsuł humory. Ale w pierwszoligowych nie było absolutnie żadnych niepokojów i bardzo dobrze, i niech tak będzie także w drugiej części sezonu. Wyróżnienie indywidualne dla Pana Radosława 15

16 Strusińskiego - tutaj też podziękowanie - Kierownika ds. bezpieczeństwa Klubu Wisła Płock, przygotowane przez PZPN. Natomiast ten puchar i ta kula, piłka, przepraszam, to podziękowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku właśnie za wzorową współpracę z Klubem Wisła Płock przy organizacji meczów piłki nożnej w sezonie 2012/2013. Także to pokazuje, że nawet ten trudny element, ten trudny aspekt, którym czasami jest właśnie współpraca klubu, kibiców z policją, z miastem, to są sytuacje, które rzeczywiście przynajmniej na razie udaje nam się dobrze organizować. Dziękuję bardzo. Tyle uzupełnienia tak naprawdę tego materiału. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Grzegorzowi Lewickiemu. Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Radni! Dobrze, że Pan Prezydent powiedział, co to jest ta szklana kula, bo byłem przekonany, że to jakieś narzędzie do wróżb andrzejkowych. A teraz już trochę poważniej. Niepokoi mnie jedna rzecz odnośnie bezpieczeństwa. Został zbudowany łącznik, który łączy ulicę Otolińską z ulicą Żyzną. Ten odcinek ulicy jest to ulica im. płk Pasternakiewicza. I ci, którzy jadą od ulicy Otolińskiej do ulicy Żyznej, a jadą tymi długimi samochodami, które są ciągnikami siodłowymi, jest tam na łuku linia ciągła, nie ma możliwości, żeby skręcili w prawo nie przekraczając linii ciągłej. Ja wiem, Panie Prezydencie, że Pan się na tym nie musi znać, ale są służby, które powinny były tego dopilnować. Naprawdę wszystkie pojazdy, które jadą od ulicy Otolińskiej, wjeżdżają w Żyzną, na tym małym łuku nie ma możliwości, żeby nie przekroczyły linii ciągłej, a tym samym wjeżdżały na pas ruchu, który jest przeznaczony dla pojazdów jadących z przeciwka. Naprawdę poważne niedopatrzenie. Dziękuję. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: Panie radny, myśmy już raz poprawiali geometrię tego skrzyżowania, która nieco inaczej wyglądała rzeczywiście. W tej chwili tam już nie ma dwóch pasów. Jest jeden pas, żeby te ciągniki siodłowe mogły się tam mieścić. Jeśli się jeszcze nie mieszczą, ja tylko mogę tyle powiedzieć, że mam nadzieję, że za rok ten problem zniknie przede wszystkim dlatego, że zbudujemy pierwszy etap naszej wewnętrznej obwodnicy i w tym momencie ta ulica, która dzisiaj nie jest przystosowana do tego, żeby tam był z takim natężeniem ruch pojazdów ciężkich, niebezpiecznych, po prostu tego ruchu pojazdów ciężkich, niebezpiecznych tam nie będzie. Natomiast możemy jeszcze raz przyjrzeć się i spróbować poprawić geometrię tego skrzyżowania. Mówię ona już raz była poprawiana. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek o zabranie głosu przez Pana Pawła Stefańskiego. Wynik głosowania: za 11 przeciw 5 wstrzymujące 1 Rada Miasta Płocka udzieliła głosu Panu Pawłowi Stefańskiemu. Pan Paweł Stefański powiedział: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Zebrani! Nie pozdrawiam nieobecnych demonstracyjnie opuszczających każdorazowo, gdy mam zabrać głos. Ja chciałbym w punkcie, w którym mówi się o bezpieczeństwie, chciałbym się odnieść do jednego aspektu, mianowicie jak na tym tle wygląda Straż Miejska, ale również i 16

17 Policja. Więc postawię tezę, a potem ją udowodnię. Straż Miejska cierpi na słaby wzrok, a zwłaszcza niedowidzenie i to jest powszechne. Krótko mówiąc, jeśli nawet coś widzą, to nie rozumieją tego, co zobaczyli, czyli wnoszę z tego, że jest niski iloraz inteligencji. Wniosek: badania profilaktyczne i eliminowanie niedowidzących i nierozgarniętych. Ponadto: lenistwo, gnuśność, krnąbrność i to dotyczy tak od góry do dołu wszystkich. Ponadto jeszcze w tym wszystkim wyróżniam: słaby albo wręcz niedostatek nadzoru ze strony Urzędu Miasta, bo koniec końcem straż jest po prostu instytucją podległą Urzędowi Miasta. Nawet teraz w tej chwili straż mimo że jest okazja, wyjątkowa sesja Rady Miasta, powinno być wszystko wzorowo, tu pod urzędem w miejscu ulubionym przez Pana Komendanta Wochowskiego, chociaż niewykupionym mandatem, parkują pod kamerą monitoringu samochody. Wchodząc tutaj widziałem to, a tu się nie reaguje. Teraz po prostu na pewnym przykładzie chciałem to, co powiedziałem, przedstawić. Jest taki strażnik, Arkadiusz Agacki, z którym ja, tak się składa, spotkałem się co najmniej cztery albo pięć razy. Raz koło Szkoły Podstawowej nr 12 na ul. Brzozowej, gdzie on nie widział tego, co ja widzę. Samochody stały tak jak nie powinny, a według niego było wszystko dobrze. Ba, byłem wzywany i sprawa była szykowana do sądu. Tylko poprosiłem, a proszę jakie Państwo będą przedstawiali w sądzie dowody i się wystraszono tego, i sprawę odszczekano na piśmie. Ja wiem, co mówię. Potem koło Straży Miejskiej znów Pan strażnik Agacki se spacerował wypoczynkowo, rekreacyjnie na patrolu niby będąc. Na jego oczach parkował samochód na trawniku. Jemu to nie przeszkadzało. To znaczy niedowidzi albo nie rozumie to, co widzi. To samo było podczas Jarmarku Tumskiego. Jak zwróciłem uwagę, to się strasznie obruszyli i powiedzieli mi i tak dalej, że krótko mówiąc wyprowadzili mnie z równowagi, więc użyłem słów zagranicznych: kurwatura, to jest krętactwo inaczej. Koło prokuratury parkował... aha nie, wcześniej będzie koło sądu, parkował policjant Sudomir. Zrobiłem zdjęcie. Wezwałem Straż Miejską. Udzielono człowiekowi, który tam był w sprawie o naruszanie przepisów w ruchu drogowym, udzielono mu pouczenia, a on sobie to, wie Pan, spuścił to i nadal tak robi, i wielu innych. I w końcu koło prokuratury i to całkiem niedawno na moich oczach znów strażnik Agacki stanął na zakazie. Jak na zwróconą uwagę odpalił, odpalił, że mało kół nie pogubił, mało bruku nie wyrwał, po to by przejechać na drugie miejsce, gdzie też jest zakaz. W wyniku tego sprawa została zamieciona, Panie Komendancie Policji, pod dywan. Wychodzi na to, że ja jestem nieprzytomny, nie widziałem, nie rozumiem itd., ale na szczęście ja mam zdjęcia. W tej sprawie Panie Komendancie Policji, spotykamy się jutro. Dobra, więc ja sumuję tak. Mam taką refleksję, bo zmierzam do puenty - człowiek to gatunek Homo sapiens, myślący podobno, ale jest jeszcze taki podgatunek ukryty Homo idioticus, to jest człowiek bezmyślny, bezrefleksyjny, to tak się po polsku wykłada, po prostu idiota. Jest jeszcze taki gatunek: użyteczni idioci. Więc to jest taki, powiedzmy, wstęp do puenty. A teraz tak, jeżeli w zarządzaniu przez bodźce, które ja stosuję, czyli kopanie, powiem, Pastwo wiedzą po czym, jeśli facet nie reaguje chociaż kwiczy, to jaki należy wyciągać wniosek z tego faktu - że albo nie ma klejnotów, albo nie ma mózgu i nie jest w stanie myśleć. A jeszcze jest możliwa trzecia możliwość sytuacja jeden i dwa: brak klejnotów i mózgu, i ja to obserwuję. To tyle, dziękuję, w temacie bezpieczeństwo. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Dziękuję bardzo, Panie Pawle. I niech nam ktoś powie w Płocku, że tu nie ma demokracji i jawności. Czy Panowie Komendanci chcieliby zabrać głos w tej materii? Proszę bardzo. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Wochowskiemu Komendantowi Straży Miejskiej w Płocku. Pan Andrzej Wochowski Komendant Straży Miejskiej w Płocku powiedział: Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Po pierwsze powiem tak - wszyscy 17

18 mają aktualne badania okresowe lekarskie strażnicy miejscy i pracownicy straży. Wszyscy spełniają wymogi ustawy o strażach gminnych i miejskich, jeśli chodzi o kwalifikacje - to jest dwa. Przeprowadzone kontrole w Straży Miejskiej zarówno ze strony Wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Policji, który w imieniu Wojewody sprawuje nadzór na strażami miejskimi, jak również kontrola przeprowadzona chyba w miesiącu wrześniu ze strony Wydziału Kontroli Urzędu Miasta wykazały, że w Straży Miejskiej jest dobrze. Praca przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ulica - może tak będzie niechronologicznie ulica Słoneczna. Otrzymał Pan ode mnie pismo, w którym odstąpiłem od skierowania przeciwko Panu wniosku o ukaranie do sądu, stosując pouczenie, czyli nie odszczekałem, tylko zastosowałem wobec Pana środek oddziaływania wychowawczego. A na marginesie tego, to powiem, że jest takie, proszę Pana - już Panu raz to przypominałem, znajdę, żebym nie był gołosłowny, już Pan sobie raz zapisywał jest takie zarządzenie Komendanta Głównego 323 w sprawie metodyki ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń, gdzie mówi się następująco: wobec sprawcy wykroczenia można zastosować mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, jeżeli nie można zastosować pouczenia. Czyli priorytetem w działaniach, co powinno być: środki oddziaływania wychowawczego. A ja realizuję to zarządzenie. Ja wiem, że Pan by chciał, żeby karać, karać, karać. Jak Pan będzie komendantem Straży Miejskiej, będzie Pan realizował swoją politykę. Następnie Pan Agacki. To nie był Pan Agacki, tylko był inny strażnik. A ja wiem, dlaczego Pan uwziął się na Agackiego. Bo Agacki sporządził materiały, żeby skierować wniosek przeciwko Panu do sądu za używanie słów wulgarnych podczas Jarmarku Tumskiego, kiedy pełnił służbę wspólnie z policjantką. W kwestii tej, co Pan mówi, parkowania na trawniku, brak podstaw z uwagi na to, że był to teren przy Biedronce, gdy teren należy do osoby prywatnej, a przepis z art.144 mówi: kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a to jest teren prywatny,. Następne ustosunkowanie. Pan tak jest, Panie Stefański, za karaniem ludzi. To skoro Pan tak mówi z detalami, to kto na Okrzei zaparkował w miejscu niedozwolonym. (Pan Paweł Stefański powiedział: Ja. ) Został Pan pouczony? (Pan Paweł Stefański powiedział: Ale mogłem być ukarany. ) Ale został Pan pouczony? Kończę na tym, Panie Przewodniczący, bo uważam, że więcej nie będę ustosunkowywał się do tak podnoszonych zarzutów. Pan Paweł Stefański zapytał: Można ad vocem? Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: W tym punkcie nie ma ad vocem, przepraszam bardzo. Jest wniosek Pana, był przegłosowany wniosek o udzielenie głosu. Taką praktykę stosujemy na sesjach, natomiast w razie czego Panie... Pan Paweł Stefański powiedział: Ja przepraszam, na Wyszogrodzkiej 1 przy krawężniku trawnik to nie jest terenem prywatnym, na Batorego 8 trawnik nie jest terenem prywatnym, na Słonecznej trawnik nie jest teren prywatnym... Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Dziękujemy bardzo, Panie Pawle. Ww. materiał został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania: za 14 przeciw 0 wstrzymujące 1 Materiał: Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku w 2012 roku został przyjęty przez Radę Miasta Płocka. 18

19 Ad. pkt 5 Informacja z wprowadzenia na terenie Miasta płocka programu Płocka Karta Familijna 3+ w roku 2012 załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: [...] Szanowni Państwo, bez wątpienia jednym z priorytetów - chociażby obok tego wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa - władz miasta jest tworzenie w Płocku dobrego klimatu dla rodziny. Służą temu różnorodne przedsięwzięcia wśród których jest Płocka Karta Familijna 3+. Oczywiście ona nie jest najważniejszym przedsięwzięciem, ale jednym z ważnych przedsięwzięć. Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które podjęły się tego wyzwania promując model rodziny wielodzietnej, służąc zwiększeniu szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży właśnie z tych rodzin wielodzietnych. Posiadacze Karty 3+ mogą między innymi taniej korzystać z pływalni, mają zniżki na imprezy kulturalne, wstęp do muzeów, ogrodu zoologicznego, mogą taniej kupować książki, w tym podręczniki. Mogą również, co niebagatelne dla budżetów tych rodzin, taniej korzystać z komunikacji miejskiej. Program i regulamin korzystania z Płockiej Karty Familijnej 3+ został wprowadzony zarządzeniem nr 1269/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2011 roku, a zmieniony w dniu 1 marca 2012 roku. Karta ta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bez względu na osiągane dochody. Kartę przyznaje się wyłącznie ludziom zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w Płocku. Imienną kartę upoważniającą do korzystania z oferowanych przez partnerów programu zniżek posiada obecnie blisko osób, to jest około 340 rodzin 339, dane na dzień przygotowania sprawozdania. W gronie partnerów, którzy zaproponowali różne usługi są placówki kultury, pływalnie, księgarnia, sklep sportowy, czy właśnie Komunikacja Miejska. Tą informację, jakie są to podmioty, Państwo otrzymali. Szanowni Państwo, ja powiedziałem, że nie jest to jedyny ten element. Kolejne to oczywiście zapewnienie dzieciom, tu akurat wszystkim dzieciom, które są w Płocku, miejsc w przedszkolach, czy w żłobkach. Temu ma służyć chociażby remont jednego ze żłobków, budowa kolejnego. Za chwilę także, tu Państwo radni się zgodzili, wsparcie tych placówek i ośrodków dla dzieci, czyli tych takich żłobków niepublicznych, także jeśli chodzi o przedszkola. To cały taki program budowy przedszkoli w Płocku, który sprawia, że już dzisiaj właściwie ta perspektywa, że wszystkie dzieci, które chcą korzystać z publicznych przedszkoli, będą z tych przedszkoli korzystać. Do tego oczywiście wsparcie sześciolatków w naszych płockich szkołach. To wszystko jest uzupełnione Płocką Kartą Familijną, która jak najbardziej wpisuje się w działania także Prezydenta Polski Pana Bronisława Komorowskiego, który otworzył specjalny program Klimat dla rodziny, a także Rządu, gdzie miałem przyjemność jako prezydent miasta uczestniczyć w otwartym przez Premiera Donalda Tuska Forum dla rodziny, gdzie dyskutowaliśmy na temat różnych form wspierania rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Dziękuję bardzo. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu Piotrowi Kuberze. Pan radny Piotr Kubera powiedział: Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! To nie będzie pytanie dotyczące materiału. Po raz kolejny Komisja Kultury, Sportu i Turystyki nie otrzymuje materiałów do dyskusji we właściwym czasie. Zostaliśmy pozbawieni tej 19

20 możliwości, nie dostaliśmy tego materiału, który w tej chwili omawiamy. Gdyby to był pierwszy przypadek, może bym nie zabierał tego głosu. Jesteśmy komisją, która pierwsza opiniuje materiały. Jest to poniedziałek poprzedzający sesję i bardzo często zdarza się, że w ogóle materiałów nie dostajemy, bardzo często dostajemy na ostatnią chwilę, wręcz wchodząc do sali obrad komisji. Ja mam taką prośbę, żeby zwrócić urzędnikom uwagę, że skoro w porządku obrad znajduje się taki punkt, skoro od dawna wiadomo jaki jest termin komisji, żeby po prostu te materiały w terminie przygotowywać i przekazywać radnym pod obrady komisji, pod głosowanie komisji. Zostaliśmy tego pozbawieni. Dziękuję bardzo. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Wioletcie Kulpie. Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja mogę tylko wesprzeć Pana Przewodniczącego komisji, że podzielam ten głos, ponieważ będąc członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, na żadnej z tych komisji nie mieliśmy możliwości zadania jakiegokolwiek pytania, ponieważ nie było osób odpowiedzialnych za materiał, i teraz to czynię. Państwo podsumowujecie funkcjonowanie Karty Familijnej 3+ za rok Mamy już końcówkę 2013 roku i chciałabym też, żebyście Państwo rozszerzyli trochę tą swoją wiedzę, którą posiadacie zapewne, o obecny rok, przedstawiając nam pewne rzeczy. W tym materiale uzyskałam informację, ponieważ 339 rodzin dokładnie korzysta z tego programu na dzień sporządzania materiału, jak sam Pan Prezydent powiedział, chciałabym wiedzieć, ponieważ tak, na pierwszej stronie Państwo wykazaliście, że SMS-ami przekazywaliście, pracownikom Urzędu Miasta itd., itd., chciałabym poznać informację dotyczącą rodzin wielodzietnych 3+, która funkcjonuje w ewidencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ile jest takowych rodzin, to po pierwsze. Po drugie - ponieważ 339 to nie jest jakaś zatrważająca liczba, Panie Prezydencie, a myślę, że tych rodzin jest dużo, dużo więcej w naszym mieście, w związku z tym pytanie, czy oni w ogóle o tym wiedzą, że to funkcjonuje. Na przykład wydział dodatków mieszkaniowych, czy informuje o tym rodziny, które przychodzą do urzędu, do wydziału załatwiać pewne formalności. I druga rzecz. Jeśli już wybraliście Państwo rady osiedli, znaczy zdecydowaliście się Państwo obniżyć całkowicie próg i mamy w pełni działające rady osiedli na terenach wszystkich osiedli, a wiemy doskonale o tym, że rady osiedli organizują również swoje spotkania opłatkowe czy inne dla rodzin biednych, uboższych, chciałabym, żebyście Państwo w obecnej sytuacji konsultowali pewne rzeczy. Bo wiem, że jak organizowane były przez rady osiedla wcześniej spotkania, czy to były jakieś mikołajkowe, czy świąteczne, konsultowały się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tej kwestii, że zwracały uwagę, że są jakieś rodziny, które nie są objęte pomocą społeczną, bo część rodzin być może nie chce korzystać z tej pomocy społecznej, chociaż rzeczywiście są biedne, ale nie chcą korzystać z tej pomocy dając sobie samemu radę. Ale może byłaby taka szansa, że rady osiedla również dotarłyby z jakąś informacją właśnie do tych rodzin, bo one doskonale wiedzą, że są takie rodziny 3+, które na przykład nie korzystają z pomocy społecznej i można im przekazać te informacje. I stąd takie dwie kwestie, które uważam, że powinny być rozszerzone o ten materiał. Być może Państwo macie wiedzę z tego roku jak to się przedstawia. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Państwa radnych, zarówno mówię tutaj do Pana Przewodniczącego Kubery, jak do Pani Przewodniczącej Kulpy, przepraszam, że rzeczywiście na tych komisjach nie było nikogo ze strony Urzędu Miasta. Dla mnie ten materiał jest na tyle ważny, że chciałem sam zabrać 20

Sprawozdanie z działalności Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piotr Lisocki Wiceprezes ds.

Sprawozdanie z działalności Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piotr Lisocki Wiceprezes ds. Sprawozdanie z działalności Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Piotr Lisocki Wiceprezes ds. Marketingu Agenda Płockie WOPR Cele i ich realizacja WOPR PŁOCK w akcji Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna

Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna Grupa Operacyjna Płockiego WOPR powstała w 2006 roku, jako specjalistyczna jednostka ratownictwa wodnego, wydzielona do zadań realizowanych w trudnych, specyficznych

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok

Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu za 2010 rok ROK ZAŁOŻENIA 1962 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIU www.zorba.wroc.pl 50-055 Wrocław ul. Teatralna 16/20 Tel/ fax 071-344-45-41 e-mail: zorba@zorba.wroc.pl ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r.

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. DPr-BRM-II.0012.9.7.2015 I. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji - stan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013 Sopot 24.06.2014 Sprawozdanie z działalności Sopockiego WOPR za rok 2013 Spis treści 1. Wstęp 2. Organizacja wodnej służby ratowniczej prowadzonej przez Sopockie WOPR 3. Współdziałanie z organami administracji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć:

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć: Poziom 1 Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom. Jeśli więc mieszkańcy mają

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911 SPIS TREŚCI 1. ZABŁYŚNIJ NA DRODZE 2. SPIS TREŚCI 3. ORGANIZATOR 4. AMBASADOR AKCJI - CEZARY ZAMANA 5. CELE 6. GRUPA DOCELOWA 7. ZREALIZOWANE AKCJE 8. PLANOWANE AKCJE 9. PARTNERZY AKCJI 10. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

Jestem bezpieczny w szkole. Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki

Jestem bezpieczny w szkole. Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki Jestem bezpieczny w szkole Program opracowany w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie jest częścią składową szkolnego programu profilaktyki I. Diagnoza 1. Ankietowanie dzieci 2. Ankietowanie rodziców II. Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku - Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo