PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIACH 26 i 28 LISTOPADA 2013 ROKU Pierwsza część XL Sesji Rady Miasta Płocka odbyła się 26 listopada 2013 roku w godzinach , druga część XL Sesji Rady Miasta Płocka odbyła się 28 listopada 2013 w godzinach Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. Stan radnych - 25 Obecnych - 25 Nieobecny usprawiedliwiony - 0 Osób zaproszonych Obecnych - 87 Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 1 Otwarcia obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 1/ Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. 2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3/Informacja nt. działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. 4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2012 rok. 5/ Informacja z wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Płocka Karta Familijna 3+ w roku /Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2011 i / Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia roku. 8/ Podjęcie uchwał w sprawach: Etap I dyskusja i zgłaszanie wniosków 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1561/2 o pow m 2, nr 1561/3 o pow m 2 i nr 1561/4 o pow m 2 położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej oraz ustalenia bonifikaty (druk nr 694), 2. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku (druk nr 695), 1

2 3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (druk nr 696), 4. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 697), 5. zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata (druk nr 698), 6. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 699), 7. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (druk nr 700), 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Lidera, w celu realizacji projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Rozwój dialogu obywatelskiego (druk nr 701), 9. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płock (druk nr 704), 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata (druk nr 705), 11. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 706), 12. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 690), 13. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 691), 14. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 692), 15. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 693). Etap II głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 11/ Interpelacje i zapytania radnych. 12/ Odpowiedzi na interpelacje. 13/ Sprawy różne. 14/ Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. Ad. pkt 2 Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik (zgłoszenia dokonał Pan radny Paweł Kolczyński), Pan radny Artur Kras (zgłoszenia dokonał Pan radny Maciej Wiącek). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków. 2

3 W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym składzie (za 15, 0-przeciw, 0-wstrzymujących). Komisja Uchwał i Wniosków: - Pani radna Grażyna Cieślik, - Pan radny Artur Kras. Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: [...] Proszę Państwa, w tym momencie chciałbym, żebyśmy uporządkowali przebieg dzisiejszej sesji. Po pierwsze, Szanowni Państwo, chciałbym sam zaproponować zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 15 pomieszczonego na druku 693, a dotyczącego zmian w Statucie Miasta Płocka w zakresie liczby mieszkańców Płocka niezbędnych do złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta Płocka. A dlaczego składam taki wniosek przedstawiałem Państwu na dwóch komisjach merytorycznych, w których uczestniczyłem. Mianowicie doszła do mnie informacja, iż wnioskodawca tego projektu nie miał możliwości zaprezentowania swojego zdania, swoich poglądów w tej materii na forum Komisji Organizacyjnej, gdyż nie został na nią zaproszony. Stąd też wydaje mi się, że standardy pracy i tworzenia prawa przez Radę Miasta Płocka powinny wymagać jednak tego, żebyśmy umożliwili wnioskodawcy zaprezentowanie swoich racji. Stąd też moja prośba do Państwa o zdjęcie tego punktu z porządku obrad dzisiaj i wprowadzenie go za miesiąc, a w międzyczasie Komisja Organizacyjna ma miesiąc czasu na powtórne spotkanie się w swoim gronie przy udziale, mam nadzieję, tym razem wnioskodawcy, czyli Pana Marcina Marca. To będzie pierwsza propozycja do zmiany w porządku obrad. Niejako przy okazji tejże zmiany chciałbym zaapelować do wszystkich przewodniczących komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka, żeby właśnie taką praktykę stosować każdorazowo, gdy komisje merytoryczne zajmują się tematami zgłoszonym przez mieszkańców Płocka. Bardzo bym prosił, żeby ci ludzie byli zapraszani na komisje i mieli możliwość zaprezentowania swoich racji. Kolejne propozycje zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji napłynęły do mnie od Pana Prezydenta. Są to propozycje wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 9 trzech punktów, których projekty macie Państwo w swoich rękach na drukach numer 707, 708 i 709. Odczytam tytuły. Druk nr projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł. Projekt uchwały na druku nr w sprawie zmiany uchwały w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł. I projekt uchwały na druku nr 709 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Tak, jak powiedziałem, będzie propozycja, żebyśmy wprowadzili ten punkt przed punktem 10, czyli będę proponował, żeby te punkty, jeżeli je wprowadzimy, miały numerację 9a, 9b i 9c. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi z Państwa strony do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie zgłoszone przed chwileczką propozycje zmian.[...] Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie propozycje zmian do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka: wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 693) Wynik głosowania: 3

4 za 20 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 693 został zdjęty z porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł (druk nr 707) Wynik głosowania: za 20 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 707 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9a. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł (druk nr 708) Wynik głosowania: za 21 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 708 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9b. wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 709) Wynik głosowania: za 19 przeciw 0 wstrzymujące 0 Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 709 został wprowadzony do porządku obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka w pkt 8 jako ppkt 9c. (pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekty uchwał w ww. sprawach stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco: 1/ Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. 2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3/Informacja nt. działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. 4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2012 rok. 4

5 5/ Informacja z wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Płocka Karta Familijna 3+ w roku /Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2011 i / Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia roku. 8/ Podjęcie uchwał w sprawach: Etap I dyskusja i zgłaszanie wniosków 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1561/2 o pow m 2, nr 1561/3 o pow m 2 i nr 1561/4 o pow m 2 położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej oraz ustalenia bonifikaty (druk nr 694), 2. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku (druk nr 695), 3. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (druk nr 696), 4. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 697), 5. zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata (druk nr 698), 6. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 699), 7. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (druk nr 700), 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Lidera, w celu realizacji projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Rozwój dialogu obywatelskiego (druk nr 701), 9. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płock (druk nr 704), 9a. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka w latach w kwocie 36,5 mln zł (druk nr 707), 9b. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry Ciechomice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II w latach w łącznej kwocie ,00 zł (druk nr 708), 9c. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 709), 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata (druk nr 705), 11. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 706), 12. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 690), 13. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju 5

6 akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 691), 14. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku (druk nr 692). Etap II głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 11/ Interpelacje i zapytania radnych. 12/ Odpowiedzi na interpelacje. 13/ Sprawy różne. 14/ Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka. Ad. pkt 3 Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Proszę Państwa,w tym momencie przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt 3: Informacja na temat działalności Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. Ten punkt wprowadziliśmy do porządku obrad na prośbę właśnie płockich struktur WOPR. Witam serdecznie na sali przedstawicieli Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zapraszam Państwa do mównicy. (pismo Rejonowego Płockiego WOPR stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) Pan Piotr Lisocki, przedstawiciel WOPR powiedział: Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Wielce Szanowni Panie i Panowie Radni! Przede wszystkim bardzo dziękujemy za możliwość wystąpienia. Nie ukrywam, że nie jest to wizyta kurtuazyjna. Czujemy się zobligowani do spotkania z Państwem, ponieważ w bieżącym roku dostaliśmy wsparcie w sposób znaczny, nie tylko finansowo i dlatego chcielibyśmy Państwu przedstawić, co WOPR płocki w bieżącym roku zrobił. Szybciutko, dosłownie w telegraficznym skrócie Państwu powiem, czym jest płocki WOPR, jakie cele, sposób realizacji oraz perspektywy i wizję na najbliższą przyszłość. Szanowni Państwo, jesteśmy organizacją społeczną zrzeszającą ratowników, oczywiście tak jest napisane i to z naszego statutu wynika, gotowi zawsze nieść pomoc w przypadku zagrożenia utraty życia i zdrowia w wodzie. Szanowni Państwo, rejon naszego działania, bo pełna nazwa naszego stowarzyszenia to Rejonowe Płockie WOPR, to jest teren dawnego województwa płockiego bez Kutna, bo jak wiemy, to już jest w tej chwili województwo łódzkie. I na tym terenie dawnego województwa płockiego zrzeszamy blisko 700 ratowników. A więc jest to organizacja stosunkowo liczna. Szanowni Państwo, najważniejszy wyciąg z naszego statutu. Oczywiście punkt pierwszy, najważniejszy: organizowanie pomocy i ratowanie życia ludzkiego w wodzie, oczywiście współdziałanie z organami administracji rządowej. Tutaj ukłon do Państwa, bo właśnie z Państwem współdziałamy. Oczywiście udział w akcjach, prewencjach i prowadzenie szczególnie w przypadku zagrożeń powszechnych, na przykład powodzi. Tutaj oczywiście klasyczny przykład Świniary. Oczywiście propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach. Jak Państwo za chwilkę zobaczą, w tej dziedzinie szczególnie tutaj aktywnie staramy się w Płocku działać. I oczywiście szkolenia w zakresie ratownictwa. Tutaj macie Państwo zdjęcie, nieszczęsne Świniary, i nasz udział właśnie w takim zagrożeniu powszechnym jakim jest powódź. Szanowni Państwo, jeśli chodzi 6

7 o 2013 rok i to co robiliśmy. Z naszej perspektywy w sposób wyraźny wzrósł poziom bezpieczeństwa w Płocku i w jego okolicach. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w tym roku w Płocku utonęła tylko jedna osoba. Aczkolwiek statystyka, która wykazuje więcej niż zero, a więc co najmniej jedną osobę, oczywiście jest dalece niezadowalająca, natomiast jest to wyraźny spadek w dłuższej perspektywie. Także z naszej właśnie perspektywy jest ten poziom wyraźnie wyższy. I w tym czasie organizowaliśmy wiele imprez, w których przekazywaliśmy widzom i obserwującym również, wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodami. Bo z naszej perspektywy przede wszystkim musimy zapobiegać i podobnie jak lekarze dopiero leczyć, czyli dopiero udzielać tej pierwszej pomocy osobom zagrożonym, ale przede wszystkim profilaktyka. Szanowni Państwo, pozwolę sobie tutaj usystematyzować w pewnej chronologii związanej z kalendarzem. A więc styczeń po raz pierwszy i jak dotąd jedyna akcja tego typu w Polsce Bezpieczna zima z WOPR. Generalnie WOPR jest kojarzony z tymi wszystkimi działaniami podejmowanymi latem, a w każdym razie na wodach płynących. My jako pierwsi w Polsce wyszliśmy do i to co jest najważniejsze, proszę Państwa, to co jest na dole podkreślone do osób nie będących ratownikami. Bo oczywiście szkolenia z zakresu ratownictwa lodowego są podejmowane w Polsce, natomiast generalnie dla ratowników. My jako jedyni w Polsce do tej pory wyszliśmy nie do ratowników, czyli do standardowego, czy też przeciętnego Kowalskiego i właśnie mu mówiliśmy na temat jak się bezpiecznie zachowywać na lodzie, czy na lód wchodzić, czy nie wchodzić, co w sytuacji załamania się tego lodu. I tak jak mówię jest to pierwsza, jak dotąd jedyna taka operacja. Tutaj macie Państwo slajd właśnie ze spotkania z młodzieżą jednej z płockich szkół, gdzie taką wiedzę przekazywaliśmy. Luty z kolei, proszę Państwa, płocki Zalew Sobótka. Bo tutaj mówiliśmy teoretycznie jak się zachowywać, natomiast w lutym mówiliśmy o tym jak w praktyce zachowywać się na lodzie i co robić w sytuacji właśnie załamania się tego lodu. Również akcja była skierowana do wszystkich mieszkańców miasta Płocka, przede wszystkim do osób, które nie były ratownikami. Tutaj macie Państwo właśnie zdjęcia z lutego z Zalewu Sobótka. Każdy, kto wykazał się odpowiednim zaświadczeniem od lekarza, mógł wziąć w praktyce udział, czyli był przygotowany przerębel, wycięty przez nas uprzednio, do którego można było wskoczyć oczywiście w sposób przygotowany i udowodnić sobie, że można sobie w takiej sytuacji poradzić. Również ta akcja spotkała się z takim dużym pozytywnym odzewem mieszkańców miasta. Proszę Państwa, bierzemy również udział w takich akcjach prospołecznych. Tutaj pozwoliliśmy sobie Pana Prezydenta również na chwilkę do nas zaprosić. W Galerii Mazovia, między innymi, mówię tutaj generalnie, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Galeria Mazovia, tam byliśmy pierwsza pomoc oraz właśnie ta wiedza w zakresie bezpiecznego zachowania na lodzie. Na Pływalni Jagiellonka można było sobie ponurkować z nami. I oczywiście ulice naszego miasta. Tak, jak jest napisane, ponad 10 tys. zł zebraliśmy jako płocki WOPR. Proszę Państwa, marzec 2013 roku nasze szeregi brzmi troszeczkę to może śmiesznie, natomiast nie ukrywam jest to forpoczta cywilizacji, jeśli chodzi o płocki WOPR nasze szeregi, że tak powiem, zapełnił pies rasy nowofundland, tak jak jest napisane. Nie ukrywam że, proszę Państwa, psy wykorzystywane w ratownictwie są coraz bardzie powszechnie, natomiast w Płocku do tej pory takiego psa nie było. Jest to specjalna rasa, która spełnia wszelkie kryteria związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. I tak jak mówię, właśnie w marcu 2013 roku ten pies zasilił nasze szeregi na prawach członkach, to znaczy przeszedł już specjalistyczne szkolenia. Obrazowo mogę Państwu powiedzieć, że pies ten jest w stanie zanurkować nawet do 6 metrów pod powierzchnię wody i stamtąd człowieka wydobyć. Tutaj po lewej stronie jako szczeniak, po prawej stronie już w zasadzie jako dorosły pies, który jeszcze Państwo zobaczycie, że bierze udział w akcjach. Proszę Państwa, kwiecień 2013 roku płocki WOPR inicjuje kampanię społeczną mającą na celu oczyszczenie płockiego Zalewu Sobótka. Tak, jak jest napisane, udało nam się wokół tego projektu zgromadzić blisko 160 wolontariuszy i to co jest najbardziej istotne zebraliśmy ponad tonę śmieci z płockiego Zalewu Sobótka. Znaczy to były brzegi wokół oraz 7

8 z dna jeziora, tak jak jest napisane, przy użyciu ekip nurkowych. Bardzo sympatycznie, bo udało się w to wpleść szkoły podstawowe jako element właśnie tej kampanii społecznej wspierającej krzewienie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, w tym również segregacji śmieci. To troszkę było powiązane z ustawą, która roku weszła. I było łącznie 120 uczniów. Także bardzo nam się sympatycznie udało połączyć zebranie tych śmieci z taką akcją jeszcze edukacyjną. Macie Państwo zdjęcie właśnie, efekty naszej działalności. Nawet jakaś stara łódź gdzieś tam została wydobyta. Także ponad tona śmieci. Chcę powiedzieć, że w roku 2014 również taką akcję będziemy jeszcze bardziej na pewną wiedzę ekologiczną, przekazywania tej wiedzy, będzie położona. I również w 2014 roku taką akcję będziemy prowadzić. Proszę Państwa, kwiecień 2014 to również czas takiego docenienia naszej działalności. W konkursie zorganizowanym przez Płockie Centrum Organizacji Pozarządowych, ale tutaj pod auspicjami Urzędu Miasta Płocka w konkursie właśnie Godni Naśladowania byliśmy w tej trójce nominowanych i właśnie zostaliśmy wyróżnieni takim hasłem Godni Naśladowania. I to co jest na dole szczególnie, proszę Państwa, napisane, czuliśmy się dumni i zaszczyceni, ale mamy pełną świadomość, że w kolejnych latach powinniśmy czy zobligowani wręcz jesteśmy do utrzymania równie wysokiego poziomu naszej działalności. Tutaj kserokopia tego wyróżnienia. Jest to dla nas, nie ukrywam, duży bodziec do kolejnego działania na najwyższych obrotach. Proszę Państwa, maj 2013 roku. Oczywiście zabezpieczamy wszelkie imprezy jakie się na wodach odbywają, na przykład regaty żeglarskie. Zabezpieczamy igrzyska osób niepełnosprawnych. Tutaj zresztą, tak jak jest napisane w kolejnym punkcie, w Urzędzie Miasta w dolnym foyer prezentowaliśmy wystawę fotograficzną właśnie z naszej akcji, którą Państwo przed chwilą widzieli Bezpieczna zima z WOPR i oczywiście szkolenia z pierwszej pomocy, w tym między innymi w płockim MOPS oraz w Licem im. Stanisława Małachowskiego. Tutaj Państwo możecie zobaczyć zdjęcia. Po lewej stronie to są regaty wioślarskie, po prawej stronie igrzyska osób niepełnosprawnych. Kolejne, proszę Państwa, zdjęcia. Staramy się, tutaj szczególnie możecie Państwo zobaczyć basen z wodą, staramy się jak najbardziej uatrakcyjniać nasze wszelkie pobyty tam, gdzie nie jesteśmy na wodzie. Ten basen był przygotowany po to, żebyśmy mogli pokazywać mieszkańcom wykorzystanie sprzętu nurkowego w taki sposób, który jest widoczny właśnie, czyli tutaj gdzieś jeden z kolegów miał nurkować, niestety pogoda nam troszkę pokrzyżowała szyki. Ale tutaj już niedziela, bardzo sympatycznie przed Urzędem Miasta. Jak Państwo widzicie, nawet takim małych milusińskich staramy się już gdzieś tą naszą organizacją interesować. Tutaj oczywiście ta wystawa, o której Państwu mówiłem, z naszych dokonań zimowych. Czerwiec to jest V Jarmark Tumski. Właśnie przed chwilą Państwo zdjęcia widzieli. Zabezpieczenie jednej z największych imprez w naszym mieście, to jest pokazy lotnicze. I start nowo powstałej grupy sportowej, ponieważ w tym roku reaktywowaliśmy działalność grupy sportowej przy płockim WOPR. Następnie impreza Płock na fali, Dzień integracji dla dzieci i młodzieży oraz kolejne zabezpieczenie regat w Płocku. Tutaj Państwo widzicie właśnie i to co jest napisane, z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Płocka oraz z Fundacją Przystań zorganizowaliśmy Dzień integracji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ja muszę przyznać, że szczególnie właśnie praca z tymi dziećmi i radość jaką się widzi na ich ustach jest niezwykle dla nas taka inspirująca i dająca również nam wiele radości. Tu oczywiście pokazy lotnicze. Tutaj Płock na fali. Tutaj nasze pokazy. Tutaj macie Państwo płockie molo i zapraszanie mieszkańców miasta Płocka do wykonywania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tutaj musimy się, chcielibyśmy się pochwalić, w bieżącym roku nasza grupa sportowa zdobyła Mistrzostwo Polski właśnie w ratownictwie wodnym. I oczywiście bierzemy również udział w imprezach takich klasycznych już na wodzie, jak zabezpieczenie regat żeglarskich. Tutaj z kolei przed Urzędem Miasta po raz wtóry nas było widać. Czerwiec, proszę Państwa, dalsze imprezy, które obstawiamy triathlon na Sobótce, wianki, których byliśmy zresztą my w tym roku organizatorem. Znaczy mówię o tym, co się działo na Wiśle, czyli te klasyczne puszczanie wianków, Dzień młodego 8

9 żeglarza, Bezpieczne lato z WOPR, znowu w płockich szkołach się pojawiliśmy, Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, to co Państwo też przed chwilą widzieliście, Reggealand - impreza z kolei, którą obstawiamy, i właśnie tutaj Wianki na Wiśle, które puszczaliśmy tutaj z dziećmi. Oczywiście fantom. Mówię oczywiście, bo z naszej perspektywy ta wiedza jest absolutnie niezbędna dla każdego dziecka, żeby potem jako dorosły tą wiedzę również mógł gdzieś tam ewentualnie wykorzystać. Tutaj pokazy w wodzie, jak to powinno wyglądać. Tutaj już Państwo widzicie właśnie naszego pieska, który już jest w tej chwili w akcji po szkoleniach. Kolejne imprezy na wodzie, które się dzieją. Tutaj właśnie widzicie Państwo czerwiec 2013 roku i nasze wizyty w szkołach i informacje na temat bezpiecznych zachowań się. To jest taka klasyczna akcja przed wakacjami, aby dzieci na wakacje pojechały już wyposażone w tą wiedzę na temat bezpiecznych zachowań. Tutaj oczywiście jedna z płockich galerii handlowych. Również tak próbujemy się prezentować. Tutaj koledzy z kolei przekazują wiedzę właśnie z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Lipiec, sierpień czas urlopu, ale w płockim WOPR nadal dużo się dzieje. Regaty o Puchar szkółki żeglarskiej - kolejna wakacyjna przygoda z bezpieczeństwem. Patrole oczywiście na Wiśle. Hip Hop Festiwal tutaj obstawialiśmy. I impreza wspólnie między innymi ze służbami miejskimi na płockiej Sobótce. Kolejne zdjęcia. Tutaj mimo, że wieczór, mimo że pada deszcz, to oczywiście nadal zabezpieczamy. Tutaj płocka Pływalnia Podolanka i dzieci próbują sobie właśnie pierwszych kroków w zakresie płetwonurkowania. Tutaj z kolei dzieciaczki na naszym płockim molo. Również oczywiście, Państwo widzicie, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa w postaci kamizelek. Tutaj pozwoliliśmy sobie na taki kilkudniowy wypad nad morze, ale również Państwo widzicie cały czas jesteśmy w treningu mimo, że to miał być taki wyjazd klasyczny kilka dni relaksu, to również skuter wodny i cały czas jesteśmy w treningu. Tutaj znowu nasz piesek w akcji. Tutaj, co prawda to jest Gdynia, natomiast chciałem Państwu przez to pokazać, że również w Polsce jesteśmy postrzegani jako naprawdę wykwalifikowana kadra, ponieważ w tym roku w Gdyni zabezpieczaliśmy największy triathlon, jaki kiedykolwiek w Polsce się odbył. Jednocześnie stratowało 1500 osób. Muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie, kiedy 1500 osób wbiega do wody jest absolutnie niezwykłe. I na około 50 ratowników blisko 20 było z Płocka. Także na największej imprezie jaka w tym roku odbyła się w Polsce gdzieś tam zostaliśmy poproszeni i rzeczywiście również tą imprezę obstawialiśmy. Wrzesień 2013 roku - Dzień płockich inicjatyw pozarządowych. Oczywiście byliśmy obecni we wszystkich szkołach w Płocku. To też jest taka nasza inicjatywa i absolutna nowość. Oczywiście pierwsza pomoc przedmedyczna nie, ale dla osób pod wpływem alkoholu i narkotyków. Wszystkie klasy szóste, dzieci z tych klas szóstych przeszkoliliśmy właśnie w tym zakresie mówiąc jednocześnie o szkodliwości narkotyków i alkoholu. Dlaczego szóste klasy? Ponieważ statystycznie rzecz biorąc to jest moment, w którym osoba taka na progu tej dorosłości może jeszcze nie, ale takiej wczesnej dorosłości, po raz pierwszy sięga po narkotyki i alkohol. Stąd nasza inicjatywa. Oraz tutaj dzięki oczywiście wsparciu Urzędu Miasta szkolenie w zakresie ratownictwa skuterowego. Właśnie to jest to szkolenie, na którym byliśmy. Tutaj jest Dzień płockich inicjatyw pozarządowych. Tutaj to są te pogadanki właśnie, o których mówiłem. Ukazał się również na ten temat artykuł w Tygodniku Płockim. Także oprócz tego, że miało to wymiar taki czysto związany z uczniami, również informacja znalazła się w Płockim Tygodniku. Październik, proszę Państwa, tutaj jedna z największych imprez, jaka kiedykolwiek w Płocku, związanych z ratownictwem wodnym miała miejsce. Otóż tak jak jest napisane, w dniu 5 października zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym, pod honorowym patronatem, tu ukłon w stronę Pana Prezydenta i Pan Prezydent zresztą był łaskaw otworzyć tą imprezę. Tutaj na uwagę zasługuje, proszę Państwa, blisko 150 zawodników z całej Polski i mam wrażenie, że poza piłką nożną i piłką ręczną było to jedno z największych wydarzeń sportowych, jakie w tym roku w Płocku się wydarzyły. A również w tym samym dniu biliśmy rekord Polski co prawda w Sierpcu w zakresie resuscytacji. 9

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014

PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014 BRMG.KSIT-IX.0012.14.2014 PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014 Z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 8 października 2014 roku, a rozpoczęło o godz.15:30 w Sali Herbowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.15, a zakończyła o godz. 18.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży III sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo