Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM"

Transkrypt

1 Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße Kreuzlingen, Szwajcaria, reprezentowaną przez prezesa zarządu Rudolfa Engelsdorfer, z siedzibą w tym samym miejscu (dalej zwaną FLEXKOM) a niezależną i samodzielną stroną umowy (zwaną dalej Partnerem Handlowym). (2) FLEXKOM świadczy usługi wyłącznie na podstawie niniejszychwarunków handlowych. 2 Przedmiot umowy i zawarcie umowy partnerstwa handlowego (1) FLEXKOM jest przedsiębiorstwem, które w Europie i w innych krajach sprzedaje za pośrednictwem sieci partnerów handlowych pierwszą World Wide Mega Mall, FlexCard /FlexApp i inne wysokiej jakości usługi (dalej zwane Usługami). Zadaniem Partnera Handlowego jest sprzedaż Usług FLEXKOM (pośrednictwo). Za swoją działalność Partner Handlowy otrzymuje odpowiednią prowizję za pośrednictwo, bez obowiązku nabycia Usług. (2) Ponadto istnieje możliwość pozyskania innych partnerów handlowych. Za opiekę nad pozyskanymi partnerami handlowymi pozyskujący partner handlowy otrzyma odpowiednią prowizję za pośrednictwo z ich sprzedaży. Wysokość prowizji zależy od obowiązującego w danym czasie planu wynagrodzeń. Aby zostać pozyskującym partnerem handlowym, należy aktywować online partnerstwo poprzez rejestrację i nabycie E-Biz oraz odpowiedniej licencji Team Member, przy czym Partner Handlowy ma możliwość wybrania najlepszej licencji z kilku oferowanych mu licencji TM. Licencje TM pobierane są poprzez pakiet startowy (dalej: Zestaw Początkowy). Z licencji TM Business Team Member zawartej w Zestawie Początkowym zostanie udostępnionych co najmniej 400 zbywalnych aplikacji Flex, których wartość handlowa przekracza dane koszty całego Zestawu Początkowego. Ponadto Zestaw Początkowy obejmuje spersonalizowaną stronę internetową (stronę docelową), w tym filmy wideo i zarządzanie kontaktami oraz interesantami. Do strony internetowej należy także Backoffice, który umożliwia Partnerowi Handlowemu zawsze aktualny i kompleksowy przegląd jego sprzedaży, prowizji i informacji o klientach. Ponadto Zestaw Początkowy obejmuje konserwację i utrzymanie spersonalizowanej strony internetowej co najmniej przez pierwszych 12 miesięcy. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

2 Dodatkowo Partner Handlowy otrzyma określoną w planie wynagrodzeń ilość spersonalizowanych kodów QR, które można przydzielać jako FlexApp podczas tworzenia struktury klientów. W zależności od rodzaju Zestawu Początkowego istnieją inne opcje Zestawu Początkowego obejmujące dodatkowe Usługi, przy czym szczegóły Usług Zestawu Początkowego znajdują się w każdorazowo aktualnym planie wynagrodzeń. (3) Jeśli Partner Handlowy nie jest zadowolony z zakupionego pakietu produktów i/lub z partnerstwa, FLEXKOM w ramach przepisów ustawowych dotyczących cofnięcia umowy oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli prośba o zwrot zostanie złożona w ciągu 14 dni po aktywacji umowy/usługi. Koszty przesyłki, opłaty za przelew oraz podatki od sprzedaży i usług nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem przepisów prawnych wyraźnie stanowiących inaczej. 3 Ogólne wymagania do zawarcia umowy (1) Zawarcie umowy możliwe jest z osobami prawnymi, spółkami osobowymi lub z osobami fizycznymi, które ukończyły 18 rok życia i są przedsiębiorcami. Nie jest możliwe zawarcie umowy z użytkownikiem (konsumentem). Z jedną osobą fizyczną, spółką osobową (np. spółką cywilną, spółką jawną, spółką komandytową) i z jedną osobą prawną (np. s.a., sp. z.o.o, ltd.,) akceptowana jest tylko jedna umowa partnerstwa handlowego z wyznaczeniem tylko jednego sponsora. Jeśli Partner Handlowy jest spółką osobową lub osobą prawną, musi podać wszystkie niezbędne informacje o tej spółce (np. prezes, siedziba spółki, siedziba i numer rejestru handlowego) w trakcie rejestracji jako Partner Handlowy. FLEXKOM zastrzega prawo do zażądania kopii niezbędnych dokumentów, np.wyciągu z rejestru handlowego lub statutu spółki. (2) Jeśli używane są formularze zamówienia lub zlecenia, stanowią one część umowy. (3) Partner Handlowy jest zobowiązany do całkowitego i prawidłowego wypełnienia wniosku partnera handlowego w ramach rejestracji online oraz do zaakceptowania ogólnych warunków partnerów handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem wniosku online. Zmiany danych Partnera Handlowego odnoszące się do osoby lub przedsiębiorstwa należy bezzwłocznie zgłosić FLEXKOM poprzez odpowiednie poprawki danych w Backoffice w rubryce moje dane. FLEXKOM zastrzega sobie prawo zasięgnięcia dalszych informacji od Partnera Handlowego. Wniosek złożony przez Partnera Handlowego ważny jest przez 12 miesięcy od dnia rejestracji online. (4) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków partnerów handlowych według własnego uznaniabez jakiegokolwiek uzasadnienia. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

3 (5) Umowa dojdzie do skutku poprzez zaakceptowanie wniosku Partnera Handlowego w Piśmie powitalnym (drogą mailową) od FLEXKOM z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, że Partner Handlowy dokona ustalonych płatności w ciągu 14 dni. W przypadku niedokonania płatności artner Handlowy ma do dyspozycji jednorazowy kolejny termin płatności o długości kolejnych 14 dni w celu dokonania ustalonej płatności. Jeśli Partner Handlowy nie podejmie działania również w tym dodatkowym terminie, umowa nie dojdzie wstępnie do skutku i Partner Handlowy od momentu przekroczenia tego dwukrotnego 14-dniowego terminu zostanie umieszczony w systemie ze statusem nieaktywny na okres 12 miesięcy od rejestracji. Po upływie tych 12 miesięcy FLEXKOM ma prawo do usunięcia Partnera Handlowego ze swojego systemu dystrybucji, więc pozycja Partnera Handlowego w systemie dystrybucji przejdzie na FLEXKOM. Partner Handlowy może zarejestrować się w FLEXKOM pod innym sponsorem dopiero po upływie tego 12- miesięcznego okresu. (6) W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w punktach (1) i (3) FLEXKOM ma prawo do bezterminowego wypowiedzenia umowy partnera handlowego bez uprzedniego upomnienia oraz do zażądania zwrotu ewentualnych wypłaconych prowizji. Ponadto w takiej sytuacji FLEXKOM wyraźnie zastrzega sobie prawo do bezterminowego wypowiedzenia prawa do dochodzenia dalszych roszczeń. 4 Status Partnera Handlowego jako przedsiębiorcy/obowiązki Partnera Handlowego (1) Partner Handlowy działa jako samodzielny i niezależny przedsiębiorca. Nie jest ani pracownikiem, ani przedstawicielem handlowym, ani pośrednikiem firmy FLEXKOM. Nie istnieją żadne cele dotyczące sprzedaży, obowiązki odbioru ani inne obowiązki dotyczące działalności. Partner Handlowy z wyjątkiem obowiązków umownych nie podlega żadnym nakazom firmy FLEXKOM i ponosi całkowite ryzyko przedsiębiorcy za swoją działalność gospodarczą, w tym obowiązek poniesienia wszystkich kosztów działalności, łącznie z obowiązkiem przepisowego opłacania swoich pracowników. Partner Handlowy uruchomi i utrzyma swoją własną działalność w znaczeniu działalności sprzedawcy zgodnej z przepisami, co obejmuje także eksploatację własnych pomieszczeń biurowych lub miejsca pracy w znaczeniu miejsca pracy dla sprzedawcy postępującego zgodnie z przepisami. (2) Partner Handlowy jako niezależny przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, łącznie z przepisami podatkowymi i społecznymi (np. uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej lub rejestracji swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego) oraz za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, jeśli to konieczne. W tym zakresie Partner Handlowy zapewnia, że zgodnie z przepisami zapłaci podatki za wszystkie przychody prowizyjne, E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

4 które uzyska w ramach działalności dla FLEXKOM. FLEXKOM zastrzega sobie prawo do przekazania odpowiedniej sumy na podatki z ustalonej prowizji lub do zażądania odszkodowania lub zwrotu nakładów, które wynikają z naruszenia wymienionych wyżej przepisów, z wyjątkiem sytuacji, w której Partner Handlowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub nakłady. FLEXKOM nie będzie odprowadzać składek za ubezpieczenie społeczne dla Partnera Handlowego. Partner Handlowy nie jest upoważniony do składania wyjaśnień ani zaciągania zobowiązań w imieniu firmy FLEXKOM. (3) Partner Handlowy jest zobowiązany do ochrony swojego osobistego hasła i danych logowania przed dostępem osób trzecich. (4) Partnerowi Handlowemu zabrania się naruszania praw osób trzecich w ramach swojej działalności, nękania osób trzecich lub naruszania obowiązującego prawa. Partnerowi Handlowemu w przypadku wysyłania i promocyjnych zezwala się wyłącznie na korzystanie z adresu udostępnionego przez FLEXKOM; nie można korzystać z własnych adresów e- mail do celów promocyjnych. W przypadku wysyłania i promocyjnych obowiązuje także zakaz wysyłania niechcianych i promocyjnych, faksów promocyjnych, wykonywania połączeń promocyjnych, także przy wykorzystaniu automatycznych maszyn dzwoniących lub SMS-ów promocyjnych, na które nie wyrażono zgody (spam). Zabrania się nadużywania lub podejmowania działań niezgodnych z prawem, jak np. stosowanie niedozwolonej lub nieuczciwej reklamy. Partnerowi Handlowemu w szczególności zabrania się podawania fałszywych lub mylących informacji na temat produktów FLEXKOM lub systemu dystrybucji FLEXKOM. Ponadto Partnerowi Handlowemu zabrania się reklamowania możliwości zarobków lub podawania danych dotyczących jego prowizji osobom trzecim, szczególnie w związku z działaniami promocyjnymi. (5) Partnerowi Handlowemu zabrania się reklamowania i/lub sprzedawania dodatkowych produktów (usług) konkurencyjnych. Jeśli Partner Handlowy działa równocześnie dla kilku przedsiębiorstw, które nie są konkurentami, zobowiązuje się do takiego zorganizowania odpowiedniej działalności (wraz z odpowiednią linią podrzędną), aby nie dochodziło do połączenia lub pomieszania tej działalności z jego działalnością dla innego przedsiębiorstwa. Poza tym Partnerowi Handlowemu zabrania się przewerbunku innych partnerów handlowych FLEXKOM w celu sprzedaży innych produktów. Ponadto poprzez zawarcie umowy partnerstwa handlowego Partnerowi Handlowemu zabrania się naruszeń wobec innych partnerów handlowych lub naruszeń innych umów sprzedaży, które zawarł z innymi przedsiębiorcami i których klauzule są jeszcze skuteczne. (6) Partner Handlowy zachowa całkowitą poufność w zakresie tajemnic handlowych firmy FLEXKOM i jej struktury. Do tajemnic handlowych należą w szczególności informacje o działaniach linii podrzędniej i zawarte w niej informacje. Zobowiązane to pozostaje w mocy także po zakończeniu umowy partnerstwa handlowego. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

5 (7) FLEXKOM dla każdego rynku (kraju) udostępnia sprawdzone pod kątem prawnym dokumenty marketingowe i sprzedaży, które Partner Handlowy może pobrać z Backoffice. Chroni to Partnera Handlowego przed otrzymywaniem upomnień i zapewnia mu bezpieczeństwo. Stosowanie, produkcja i dystrybucja własnych dokumentów sprzedaży, własnych broszur produktu lub innych samodzielnie utworzonych mediów, stron internetowych lub innych środków reklamy dozwolone jest wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej, zawsze odwołalnej, pisemnej zgody od firmy FLEXKOM. Reklamowanie produktów FLEXKOM przez Internet dozwolone jest wyłącznie przy zastosowaniu udostępnionych środków reklamy i wypowiedzi reklamowych. Partner Handlowy w żadnym miejscu nie może podawać informacji o swoim dochodzie lub możliwościach zarobku w firmie FLEXKOM. Jeśli Partner Handlowy reklamuje Usługi FLEXKOM w innych mediach internetowych, np. w sieciach społecznościowych (np. Facebook), blogach online lub czatach, może korzystać wyłącznie z udostępnionych oficjalnych wypowiedzi reklamowych FLEXKOM i w żadnym miejscu nie może podawać informacji o swoich dochodach lub możliwościach zarobku w FLEXKOM. Partnerom Handlowym zawsze zabrania się sprzedaży własnych dokumentów marketingowych i/lub dokumentów sprzedaży innym partnerom handlowym lub rozprowadzania ich w inny sposób. (8) Usługi FLEXKOM mogą być przedstawiane i/lub sprzedawane do odwołania zgodnie z obowiązującym prawem na imprezach domowych, internetowych imprezach domowych, internetowych wydarzeniach sieciowych lub na konferencjach internetowych. Ponadto w przypadku odpowiedniego zezwolenia od FLEXKOM zawartego w planie kompensacji lub po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia od FLEXKOM Usługi mogą być przedstawiane przez Partnera Handlowego na targach i wystawach specjalistycznych. Wymogiem jest jednak zapewnienie dowolnego rodzaju prezentacji, która nie jest niekorzystna dla własnych standardów FLEXKOM. Ograniczenie stanowi przy tym warunek, że Partner Handlowy na takich targach nie może oferować żadnych produktów konkurencji. Poza tym produkty FLEXKOM można sprzedawać w placówkach gastronomicznych lub innych sklepach, jak np. supermarkety lub stacje benzynowe wyłącznie wtedy, jeśli jest to wyraźnie dozwolone w planie wynagrodzeń lub w innych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody. (9) Usług nie można oferować na licytacjach, publicznych i prywatnych pchlich targach, giełdach wymiany, domach towarowych, rynkach internetowych, takich jak np. ebay, Amazon lub w podobnych miejscach sprzedaży. (10) Partner Handlowy w obrocie handlowym nie może sprawiać wrażenia, że działa na zlecenie lub w imieniu firmy FLEXKOM oraz nie może stwarzać wrażenia, że jest zależny od firmy FLEXKOM lub związany jej nakazami. Ponadto Partner Handlowy jest zobowiązany do przedstawiania się jako niezależny i samodzielny partner handlowyflexkom. Strony internetowe, papier listowy, wizytówki, grafiki samochodowe oraz ogłoszenia, dokumenty promocyjne itp. muszą wykazywać, że Partner Handlowy ponosi wyłączną odpowiedzialność. Partner Handlowy musi także stosować dopisek Niezależny partner handlowy FLEXKOM.

6 PonadtoPartnerowi Handlowemu nie zezwala się na ubieganie się o kredyty lub zaciąganie kredytów, dokonywania wydatków, przyjmowania zobowiązań, otwierania kont bankowych lub zawierania innych umów lub innych wiążących deklaracji intencji w imieniu firmy FLEXKOM dla, w interesie lub w imieniu przedsiębiorstwa. (11) Wszystkie koszty podróży, wydatki, koszty biurowe i telefoniczne lub inne wydatki namateriały promocyjne zostaną poniesione przez Partnera Handlowego na jego własną odpowiedzialność. (12) Partner Handlowy w obrocie handlowym nie ma prawa wyrażać się o markach konkurencyjnych firm w negatywny, lekceważący lub w inny niezgodny z prawem sposób, ani oceniać innych przedsiębiorstw w negatywny lub lekceważący sposób lub stosować takich negatywnych, lekceważących lub w inny sposób niezgodnych z prawem ocen do odbierania partnerów handlowych innym przedsiębiorstwom. (13) Wszystkie udostępnione w Backoffice materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe i filmowe itd. (w tym slajdy) spółki FLEXKOM są chronione prawem autorskim. Mogą być one stosowane przez Partnera Handlowego w ramach jego działalności dla FLEXKOM w wyznaczonym zakresie pod warunkiem przestrzegania dalszych obowiązków wynikających z niniejszych warunków partnerów handlowych. Ponadto wymienionych wyżej materiałów nie można powielać, rozpowszechniać, udostępniać publicznie lub przetwarzać w całości ani w części bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FLEXKOM. (14) Także zastosowanie znaków towarowych, nazw handlowych, nazw dzieł i oznaczeń handlowych (dalej Znaki) firmy FLEXKOM dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody. Dotyczy to także rejestracji domeny internetowej lub adresów zawierających Znaki FLEXKOM przedstawione w dowolnym stylu. W przypadku domen internetowych lub adresów , które zawierają Znaki FLEXKOM i których zastosowanie nie zostało pisemnie dozwolone przez firmę FLEXKOM, FLEXKOM może zażądać ich usunięcia lub w przypadku domen internetowych przeniesienia na FLEXKOM. W przypadku przeniesienia koszty przeniesienia domeny internetowej zostaną poniesione przez FLEXKOM. (15) Osoba fizyczna, podobnie jak osoba prawna, ma prawo wyłącznie do zakupu jednej pozycji w planie marketingowym. Zabronione są manipulacje bonusowe. Należą do nich szczególnie sponsorowanie partnerów handlowych, którzy w rzeczywistości w ogóle nie wykonują działalności FLEXKOM (tzw. figuranci), a także otwarte lub utajone wielokrotne rejestracje. Zabronione jest również stosowanie nazwiska współmałżonka, krewnych, nazw handlowych, spółek kapitałowych, spółek osobowych, spółek powierniczych lub innych stron trzecich w celu ominięcia tego postanowienia.

7 (16) Partner Handlowy może ponownie zarejestrować się w FLEXKOM pod innym sponsorem po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że wypowiedzenie i potwierdzenie wypowiedzenia przez FLEXKOM dla dawnej pozycji Partnera Handlowego miało miejsce co najmniej 12 miesięcy wcześniej i wypowiadający umowę Partner Handlowy w tym czasie nie wykonywał żadnych działań dla FLEXKOM. (17) Partnerowi Handlowemu zabrania się odpowiadania na zapytania prasy dotyczące firmy FLEXKOM, jej produktów, planu wynagradzania FLEXKOM lub innych Usług FLEXKOM. Partner Handlowy jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania wszystkich pytań prasy firmie FLEXKOM. (18) Partner Handlowy może sprzedawać Usługi FLEXKOM lub pozyskiwać nowych partnerów handlowych wyłącznie w takich krajach (państwach),które zostały oficjalnie otwarte przez FLEXKOM. (19) Zmiany stałych danych Partnera Handlowego (np. adres, nazwa, dane bankowe z up.) należy bezzwłocznie zgłosić poprzez odpowiednie korekty w Backoffice w rubryce moje dane" najpóźniej 10 dni po wystąpieniu zmiany. 5 Upomnienie, kara umowna, odszkodowanie, zwolnienie od odpowiedzialności (1) W przypadku pierwszego naruszenia obowiązku Partnera Handlowego wymienionego w 4 zostanie wystosowane pisemne upomnienie przez FLEXKOM z wyznaczeniem okresu 10 dni na naprawienie naruszenia obowiązku. (2) Jeśli po upływie tego terminu w rozumieniu ustępu (1) ponownie dojdzie do takiego samego lub podobnego naruszenia lub jeśli naruszenie, w związku z którym początkowo wystosowano upomnienie nie zostanie naprawione, wówczas bezzwłocznie obowiązywać będzie odpowiednia kara umowna, której wysokość zależy od uznania FLEXKOM i w przypadku sporu zostanie sprawdzona przez właściwy sąd okręgowy. Za dochodzenie kary umownej obowiązują ponadto dalsze koszty prawne, do których rekompensaty zobowiązany jest Partner Handlowy. (3) Partner Handlowy bez względu na zapłaconą karę umowną ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które poniesie FLEXKOM z powodu naruszenia obowiązku w rozumieniu 3, 4, 6, 13 (2) lub w inny sposób przez naruszenie umowy partnera handlowego lub innych praw FLEXKOM, chyba że Partner Handlowy nie będzie odpowiedzialny za naruszenie obowiązku. (4) Partner Handlowy na pierwsze żądanie firmy FLEXKOM zwolni z odpowiedzialności firmę FLEXKOM w przypadku roszczenia strony trzeciej z powodu naruszenia obowiązku uregulowanego w 3, 4, 6, 13 (2) lub innego naruszenia Partnera Handlowego wobec obowiązującego prawa. Pod tym względem Partner Handlowy szczególnie zobowiązuje się do przejęcia wszystkich kosztów, szczególnie kosztów prawnych, sądowych i kosztów odszkodowań,

8 które w związku z tym poniesie FLEXKOM. 6 Ochrona Partnera Handlowego/brak ochrony terenu/szczególnie upoważnienia (1) Aktywnemu Partnerowi Handlowemu, który pozyskał innego partnera handlowego, zostanie przypisany w jego strukturze (ochrona Partnera Handlowego) nowy (pozyskany) partner handlowy, jeśli umowa z FLEXKOM pociąga za sobą warunek zawieszający zgodnie z 3 (4), przy czym do celów przydzielenia obowiązuje data i godzina wpłynięcia wniosku o rejestrację w firmie FLEXKOM. Jeśli dwóch partnerów handlowych domaga się tego samego nowego partnera handlowego jako sponsorowanego przez niego partnera handlowego, FLEXKOM uwzględni wyłącznie sponsora wymienionego w pierwszej rejestracji. (2) Zachowanie linii sponsorów jest zasadą systemu dystrybucji FLEXKOM i jako niezbywalna podstawa działalności służy ochronie wszystkich partnerów handlowych. Przesunięcie Partnera Handlowego do innej linii nie jest możliwe. Jeśli Partner Handlowy próbuje zarejestrować się kilkakrotnie w firmie FLEXKOM za pośrednictwem figuranta, współmałżonka, innego krewnego, nazwy handlowej, spółki kapitałowej, spółki osobowej lub spółki powierniczej, także w celu zmiany linii lub utworzy taką współpracę handlową wprowadzając w błąd przy pomocy nieprawdziwych faktów, może doprowadzić to do zerwania współpracy handlowej poprzez natychmiastowe nadzwyczajne wypowiedzenie bez uprzedniego upomnienia. (3) Rejestrujący się Partner Handlowy jest zobowiązany do całkowitego i zgodnego z prawem przekazania numeru identyfikacyjnego sponsora sponsorującego partnera handlowego. FLEXKOM ma prawo do usunięcia nazwy i adresu Partnera Handlowego ze swojego systemu, jeśli numer identyfikacyjny sponsora jest nieprawidłowy, jeśli przesyłki promocyjne i listy zostaną zwrócone z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto nieznany lub podobnąi jeśli ten Partner Handlowy nie skoryguje błędnych danych w ciągu odpowiedniego okresu. Jeśli firma FLEXKOM poniesie koszty za niedoręczone wysyłki promocyjne i paczki, wówczas ma prawo do zażądania zwrotu kosztów od takiego Partnera Handlowego, z wyjątkiem sytuacji, w której nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłową dostawę. (4) Partnerowi Handlowemu ogólnie nie przysługuje prawo do ochrony terenu, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka ochrona terenu została wyraźnie przypisana Partnerowi Handlowemu na podstawie planu wynagradzania. (5) Partner Handlowy ma prawo do pozyskiwania klientów FLEXKOM wymienionych w tzw. koncepcji hotelowej i klubów sportowych wyłącznie wtedy, gdy jest członkiem Global Team Member (dalej GTM) i gdy spełniono inne wymogi określone w planie wynagradzania. Ten GTM jako Partner Handlowy w swoim regionie jest odpowiedzialny za strukturę sprzedawców detalicznych/usługodawców i otrzymuje za to dodatkową prowizję, której wysokość zależy od planu wynagradzania.

9 7 Opłata administracyjna, opłata za utrzymanie i konserwację, prawo użytkowania i koszty konserwacji strony internetowej lub Backoffice / dostosowanie cen (1) Poprzez pozyskanie pakietu startowego Partner Handlowy otrzymuje między innymi 12- miesięczne prawo do korzystania z usług konserwacji i utrzymania świadczonych przez firmę FLEXKOM, a także prawo do użytkowania spersonalizowanej strony internetowej (strona docelowa) oraz Backoffice, łącznie ze wszystkimi oferowanymi tam usługami i narzędziami (licencja dystrybucji).od 13 miesiąca obowiązuje roczna opłata administracyjna, opłata za utrzymanie oraz opłata za konserwację, której wysokość ustalona jest w planie wynagradzania i zawiera wspomniane wyżej prawo do użytkowania oraz przekazanie (poprzez załadowanie w Backoffice) kolejnych 100 kodów QR.Roczna opłata administracyjna, opłata za konserwację i utrzymanie zostanie zrekompensowana według uznania FLEXKOM poprzez uiszczenie opłaty przez Partnera Handlowego lub przez potrącenie kwoty z obecnego salda na koncie prowizyjnym Partnera Handlowego. Partner Handlowy już teraz wyraźnie zgadza się na wspomniane wyżej potrącenie kosztów wykonane przez FLEXKOM. (2) FLEXKOM, szczególnie ze względu na zmiany sytuacji rynkowej i/lub struktury licencji, zastrzega sobie prawo do zmiany, w szczególności do podniesienia, cen płaconych przez Partnera Handlowego lub punktów za zamówienia przypisanych produktom, planu wynagradzania lub kosztów użytkowania na początku nowego okresu rozliczeniowego. 8 Środki reklamy, wsparcie, przetwarzanie danych (1) Wszystkie bezpłatne środki reklamy i pozostałe rodzaje wsparcia oferowane przez FLEXKOMmożna w dowolnej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. (2) Przetwarzanie danych dla Partnera Handlowego przez FLEXKOM jest bezpłatne, przy czym FLEXKOM wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty serwisowej w przyszłości. 9 Warunki płatności / sposoby płatności prowizji / zakaz cesji (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do zażądania od Partnera Handlowego przedstawienia dowodu jego (wpisanego w Backoffice) numeru identyfikacji podatkowej lub numeru identyfikacyjnego VAT oraz rejestracji działalności gospodarczej przed pierwszą wypłatą prowizji. (2) Prowizje Partnera Handlowego zostaną wypłacone na konto bankowe wskazane przez Partnera Handlowego w Backoffice lub przy użyciu innych sposobów płatności wymienionych w Backoffice.

10 (3) Wszystkie wypłaty prowizji wynikają z obowiązującego w danym czasieplanu marketingowego / planu kompensacji. (4) FLEXKOM ma prawo do roszczenia prawa zatrzymania na podstawie przepisów prawnych. Poza tym FLEXKOM ma prawo do roszczenia prawa zatrzymania z powodu wypłacenia prowizji, jeśli nie przekazano wszystkich wymaganych dokumentów [patrz (1) do (2)] przed pierwszą wypłatą. W przypadku wykonania prawa zatrzymania wypłaty prowizji ze strony FLEXKOM, uznaje się za uzgodnione, że Partnerowi Handlowemu nie przysługuje roszczenie o odsetki za okres zatrzymania prowizji. (5) FLEXKOM ma prawo do całościowego lub częściowego zrekompensowania wierzytelności, które przysługują FLEXKOM od Partnera Handlowego, za pomocą roszczeń do prowizji Partnera Handlowego.Jeśli realizowany jest już wstępnie objęty prowizją zakup usług przez klienta, należy zwrócić już zapłaconą prowizję. Zwrot ma miejsce w miesiącu realizacji zakupu z klientem, ewentualnie poprzez potrącenie z obecnych roszczeń do prowizji i po odliczeniu uzyskanych ilości kwalifikujących. (6) Partner Handlowy ma prawo do potrącenia, jeśli roszczenia wzajemne zostaną uznane za niepodważalne lubzgodne z prawem. (7) Cesja i zastaw roszczeń Partnera Handlowego wynikających z umów partnera handlowego są wykluczone. Obciążanie umowy prawami stron trzecich nie jest dozwolone. (8) O błędnych prowizjach, bonusach lub innych płatnościach należy poinformować FLEXKOM w ciągu 60 dni od błędnej płatności. Po tym okresie prowizje, bonusy lub inne płatności uznaje się za zatwierdzone. (9) FLEXKOM codziennie udostępnia prowizje Partnerowi Handlowemu, abyten mógł codziennie wyświetlić prowizje. 10 Zablokowanie Partnera Handlowego (1) W przypadku, gdy Partner Handlowy na żądanie FLEXKOM nie przedstawi wszystkich niezbędnych dokumentów w ciągu30 dni od rejestracji i zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi płatności prowizji, FLEXKOM ma prawo do tymczasowego zablokowania Partnera Handlowego w systemie dystrybucji do momentu przedstawienia wymaganych dokumentów tak, że Partner Handlowy nie będzie mógł pośredniczyć w Usługach, ani pozyskiwać innych Partnerów Handlowych oraz korzystać z Usług innych Partnerów Handlowych. To samo obowiązuje w przypadku, gdy Partner Handlowy mimo wezwania do zapłaty i bezskutecznego upływu tego terminu płatności nie uiścił wspomnianej w 7 (1) opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, wskutek czego do momentu

11 dokonania płatności lub zakończenia umowy pozostanie zablokowany (jego status będzie ustawionyjako nieaktywny). Okres blokady nie uprawnia Partnera Handlowego do nadzwyczajnego wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, w której Partner Handlowy nie ponosi odpowiedzialności za blokadę. (2) Roszczenia do prowizji, które na podstawie powodów wymienionych w (1) nie mogą zostać wypłacone, księgowane są w firmie FLEXKOM jako odroczenie i ulegają przedawnieniu najpóźniej w ciągu ustawowych okresów przedawnienia. To postanowienie nie obowiązuje w przypadku blokady z powodu nieuregulowania opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, ponieważ przez czas blokady z tego powodu nie obowiązują roszczenia prowizyjne ani nie są one wypłacane. (3) FLEXKOM ma ponadto prawo do zablokowania Partnera Handlowego, jeśli wysłane do niego listyi przesyłki zostaną zwrócone z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto, nieznany lub podobnymi. (4) Niezależnie od powodów blokady wymienionych w akapicie (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do blokady z ważnej przyczyny. FLEXKOM zastrzega sobie szczególnie prawo do zablokowania systemu FLEXKOM (także online) bez uprzedzenia, jeśli Partner Handlowy naruszy obowiązki określone w 3, 4, 6 i 13 (2) lub naruszy inne obowiązujące prawo lub jeśli istnieje inny ważny powód i jeśli Partner Handlowy nie naprawi odpowiedniego naruszenia obowiązku po odpowiednim upomnieniu FLEXKOM w terminie określonym w 5. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3, 6 i 13 (2) FLEXKOM ma prawo do blokady bez uprzedniego upomnienia. 11 Czas trwania i rozwiązanie umowy, konsekwencje rozwiązania / śmierćpartnera Handlowego (1) Umowa partnerstwa handlowego zawarta jest na czas nieokreślony. Partner Handlowy może wypowiedzieć umowę przy zachowaniu formy pisemnej i terminu trzech miesięcy przed datą należności kolejnej opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie. FLEXKOM odstępuje od prawa do zwyczajnego wypowiedzenia. Jeśli Partner Handlowy mimo odpowiedniego wezwania do zapłaty i późniejszego ponownego upomnienia nie uiści określonej w 7opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, umowa stanie się nieaktywna na okres kolejnych 6 miesięcy ze skutkami określonymi w 10 (1) i (2). Jeśli także po upływie tego okresu nieaktywności opłata nie zostanie uiszczona, FLEXKOM skorzysta z prawa do nadzwyczajnego wypowiedzenia po upływie tego ostatniego okresu. (1) FLEXKOM ma ponadto prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z Partnerem Handlowym, jeśli listy i wysyłki skierowane do niego są zwracane z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto

12 nieznany lub podobną i taki Partner Handlowy nie skoryguje błędnych danych w ciągu 30 dni. Przed wypowiedzeniem umowy FLEXKOM zażąda od Partnera Handlowego w ramach upomnienia o ile to możliwe i uzasadnione poprawienia jego danych. (3) Wypowiedzenie musi zostać złożone przez stronę wypowiadającą w formie pisemnejdrogą pocztową. (4) Umowa partnera handlowego zakończy się najpóźniej wraz ze śmiercią Partnera Handlowego lub w przypadku zarejestrowania Partnera Handlowego w rejestrze handlowym wraz z usunięciem z rejestru handlowego. Umowa partnerstwa handlowego może być dziedziczona zgodnie z wymogami ustawowymi. Zasadniczo w ciągu 6 miesięcy należy zawrzeć ze spadkobiercą nową umowę partnera handlowego, na mocy której spadkobierca przejmie prawa i obowiązki spadkodawcy. Śmierć musi zostać potwierdzona przez akt zgonu. Jeśli istnieje testament o dziedziczeniu umowy partnera handlowego, należy przedłożyć notarialnie potwierdzoną kopię testamentu. Po bezskutecznym upływie okresu sześciu miesięcy wszystkie prawa i obowiązki z umowy przejdą na FLEXKOM. W wyjątkowych sytuacjach okres sześciu miesięcy zostanie przedłużony o odpowiedni okres, pod warunkiem, że w poszczególnym przypadku okres jest nieproporcjonalnie krótki dla spadkobiercy. (5) Jeśli kontynuowanie działalności Partnera Handlowego stanie się niewykonalne np. z powodu jego wieku lub choroby, FLEXKOM zobowiązuje się do kontynuowania umowy z osobą wyznaczoną przez Partnera Handlowego. Powyższe postanowienia punktu (4) dotyczące śmierci obowiązują także odpowiednio w przypadku takiej kontynuacji umowy. (6) Bez względu na przyczyny wypowiedzenia z akapitu (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia. Przyczyną nadzwyczajnego wypowiedzenia jest szczególnie naruszenie obowiązków wymienionych w 4, jeśli Partner Handlowy nie spełni terminowo swojego obowiązku usunięcia zgodnie z 5 lub jeśli po naruszeniu obowiązku w późniejszym czasie ponownie dojdzie do tego samego lub podobnego naruszenia. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3, 6 i 13 (2) FLEXKOM ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia bez uprzedniego upomnienia. (7) Ponadto każda strona ma powód do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli przeciwko drugiej stronie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub gdy wszczęcie postępowania zostało odrzucone z powodu braku środków lub druga strona jest w inny sposób niewypłacalna lub w ramach egzekucji złożyła zapewnienie w miejsce przyrzeczenia o niewypłacalności. (8) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje bez uszczerbku dla dalszych roszczeń.

13 (9) Domeny internetowe i adresy , które zawierają nazwę FLEXKOM lub markę, nazwę handlową lub nazwę dzieła FLEXKOM, nie mogą być stosowane po zakończeniu umowy i w przypadku domen internetowych należy przekazać je FLEXKOM w zamian za przejęcie kosztów przeniesienia. (10) Po zakończeniu umowy ponowne zawarcie umowy możliwe jest dopiero po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy. (11) Wraz z zakończeniem umowy przez nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony FLEXKOM lub przez zwyczajne wypowiedzenie ze strony Partnera Handlowego, Partnerowi Handlowemu nie przysługuje prawo do pobierania prowizji lub innych Usług od FLEXKOM. Poza tym Partnerowi Handlowemu wraz z zakończeniem umowy nie przysługuje prawo do odszkodowania przedstawiciela handlowego, ponieważ nie jest on przedstawicielem handlowym w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Partner Handlowy składający zgodnie z prawem nadzwyczajne wypowiedzenie traci swoje prawo do prowizji, jeśli po wypowiedzeniu odbierze innych partnerów handlowych FLEXKOM bezpośrednio lub przez osoby trzecie lub jeśli próbuje ich odebrać lub narusza swoje obowiązki określone w 4 (6). (12) Jeśli Partner Handlowy jednocześnie domaga się innych Usług od FLEXKOM niezależnych od umowy partnerstwa handlowego, Usługi te pozostają nienaruszone przez zakończenie umowy partnerstwa handlowego, chyba że Partner Handlowy wyraźnie zażąda ich zakończenia wraz z wypowiedzeniem umowy. Jeśli Partner Handlowy po zakończeniu swojej umowy zakupi Usługi i Usługi od FLEXKOM, będzie on traktowany jak zwykły klient. (13) Po zwyczajnym wypowiedzeniu umowy partnera handlowego Partner Handlowy może zwrócić pomocnicze środki sprzedaży, które zakupił od FLEXKOM ciągu ostatnich 12 miesięcy zanim wypowiedzenie zaczęło obowiązywać, jeśli materiał jest według FLEXKOM w stanie nadającym się do ponownego użytku. Po otrzymaniu pomocniczych środków sprzedaży nadających się do odsprzedaży, Partnerowi Handlowemu zostanie zwrócone 90% pierwotnej ceny zakupu netto, z wykluczeniem poniesionych kosztów wysyłki. (14) Wraz z zakończeniem umowy przez wypowiedzenie pozycja Partnera Handlowego w systemie dystrybucji przejdzie na FLEXKOM. 12 Wyłączenie odpowiedzialności FLEXKOM ponosi odpowiedzialność za szkody inne niż narażenie życia, obrażenia i narażenie zdrowia wyłącznie wtedy, gdy powstały z powodu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania lub zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (np. opłata prowizji) ze strony spółki FLEXKOM, jej pracowników lub przedstawicieli. Dotyczy to również szkód wynikających z naruszenia obowiązków podczas negocjacji kontraktowych oraz

14 z wykonywania niedozwolonych czynności.wyklucza się wszelką inną odpowiedzialnośćwykraczającą poza ten zakres. (2) Poza sytuacjami narażenia życia, obrażeń lub narażenia zdrowia lub umyślnego działania lub rażącego zaniedbania spółki FLEXKOM, jej pracowników i przedstawicieli, odpowiedzialność ograniczona jest do typowych szkód przewidywanych w przypadku zawierania umowy, co więcej wysokość takiej odpowiedzialności ograniczona jest do typowych dla umowy przeciętnych szkód. Dotyczy to także szkód pośrednich, szczególnie utraconego zysku. (3) FLEXKOM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bez względu na ich rodzaj, które powstały z powodu utraty danych na serwerach, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego uchybienia spółki FLEXKOM, jej pracowników lub przedstawicieli. Zapisane treści Partnera Handlowego są dla FLEXKOM informacjami strony trzeciej w rozumieniu TMG. (4) Postanowienia ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone. 13 Przeniesienie działalności gospodarczej / przeniesienie sponsorowanej struktury na strony trzecie / przeniesienie udziałów osoby prawnej lub spółki osobowej (1) FLEXKOM ma zawsze prawo do przeniesienia swojej działalności gospodarczej, w całości lub części, na strony trzecie, pod warunkiem, że następca prawny przestrzega przepisów prawa i obowiązujących umów. (2) Partner Handlowy nie ma prawa do przeniesienia swojej struktury dystrybucji, z wyjątkiem sytuacji, w której uzyskano uprzednią, wyjątkową pisemną zgodę od FLEXKOM z przyczyny uznanej za FLEXKOM za wyjątkową. Pod tym względem FLEXKOM ma według własnego uznania regularne prawo do odrzucenia planowanego przeniesienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy odrzucenie stanowi nadmierne trudności dla Partnera Handlowego. (3) Jeśli spółka kapitałowa lub spółka osobowa zarejestrowana jako Partner Handlowy chce przyjąć nowego wspólnika lub zwolnić obecnego wspólnika ze spółki, możliwe jest to jeśli dotychczasowy wspólnik, który złożył wniosek o współpracę handlową, pozostanie wspólnikiem. Jeśli wspólnik chciałby przenieść swoje udziały na stronę trzecią, jest to możliwe po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku wyłącznie zgodnie z punktem (2). 14 Separacja / rozwód W przypadku, gdy małżonkowie lub osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim rozwiążą wewnętrznie swoją spółkę jako osobę prawną lub spółkę osobową zarejestrowanych Partnerów Handlowych, obowiązuje postanowienie, że także po separacji, rozwiązaniu lub innym zakończeniu wspomnianej spółki pozostanie wyłącznie jedna pozycja Partnera Handlowego.

15 Rozchodzący sięmałżonkowie/partnerzy/wspólnicy uzgodnią między sobą, który współmałżonek/partner/wspólnik będzie kontynuować współpracę handlową i powiadomi o tym pisemnie firmę FLEXKOM. W przypadku wewnętrznego sporu o konsekwencje separacji, rozwiązania lub innego zakończenia dotyczącego współpracy Partnera Handlowego w firmie FLEXKOM, firma FLEXKOM zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli taki spór doprowadzi do zaniedbania obowiązków Partnera Handlowego, do naruszenia ogólnych warunków partnerów handlowych, do naruszenia obowiązującego prawa lub niewłaściwego obciążenia linii podrzędnej lub nadrzędnej. 15 Przedawnienie Wszystkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się dla obydwu stron w ciągu 6 miesięcy. Okres przedawnienia rozpoczyna się od daty wymagalności lub od daty powstania roszczenia lub poznania roszczenia. Przepisy prawne, które obligatoryjnie przewidują dłuższy okres przedawnienia, pozostają nienaruszone. 16 Ochrona danych (1) Poniżej znajduje się oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy FLEXKOM. (2) Wypełniając i przekazując formularz w celach zamówienia lub w celach nawiązania współpracy handlowej Partner Handlowy przekazuje firmie FLEXKOM dane osobowe. (3) FLEXKOM wykorzystuje dane osobowe przekazane przez Partnera Handlowego (np. forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres, adres , numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, dane konta bankowego) zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych do celów rozliczenia i realizacji umowy. Pod tym względem FLEXKOM gromadzi, przechowuje i przetwarza wyłącznie dane udostępnione przez Partnera Handlowego w ramach jego zadań w formularzu online. (4) Do celów realizacji umowy, mianowicie np. do dostawy lub rozliczenia, dane osobowe Partnera Handlowego przekazywane są np. spedytorowi, partnerowi kooperacyjnemu lub działowi księgowości, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy. Te strony trzecie są również zobowiązane do wykorzystywania danych osobowych Partnera Handlowego wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. (5) Partner Handlowy ma prawo do zażądania pod adresem zmiany, zablokowania lub usunięcia swoich danych lub sprzeciwienia się wykorzystywaniu jego danych do celów przekazywania informacji przez FLEXKOM, jeśli to dozwolone.

16 (6) Poza wymienionym powyżej oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkie dane osobowe Partnera Handlowego przekazane firmie FLEXKOM nie mogą zostać przekazane stronom trzecim bez specjalnej pisemnej zgody Partnera Handlowego, chyba że musi to nastąpić ze względu na nakaz prawny lub urzędowy. (7) Wraz z całkowitą realizacją umowy, do której oprócz wypowiedzenia należy także całkowita opłata ustalonych kwot, dane Partnera Handlowego, które muszą być przechowywane z powodów prawnych są zablokowane, z wyjątkiem danych, na których dalsze wykorzystanie udzielono zgody. Te dane nie są dostępne do dalszego wykorzystania. (8) Jeśli Partner Handlowy chciałby uzyskać dalsze informacje o przechowywaniu jego danych osobowych lub usunięcia, zablokowaniu lub zmianie danych zainteresowanego, można skontaktować się z działem wsparcia technicznego pod adresem wskazanym w akapicie (5). 17 Uwzględnienie systemu kompensacji, planu prowizji, planu marketingowego / zgoda na ujawnienie danych osobowych (1) System kompensacji łącznie z planem kompensacji jest także częścią umowy partnera handlowego, co Partner Handlowy potwierdza wraz z wysyłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną, podobnie jak fakt zapoznania się z wymienionymi dokumentami. Partner Handlowy musi zawsze spełniać te wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją. (2) Ponadto także oświadczenie o ochronie danych osobowych (por. 16) jest wyraźnie częścią niniejszej umowy, co potwierdza Partner Handlowy wraz z wysłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Partner Handlowy wraz z wysłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych w ramach firmy FLEXKOM oraz bezpośredniej linii sponsorującej Partnera Handlowego.

17 (3) FLEXKOM ma prawo do zmiany systemu wynagradzania, planu prowizji oraz planu marketingowego w dowolnej chwili. FLEXKOM ogłosi zmiany w Backoffice z zachowaniem odpowiedniego okresu, zwykle jednego miesiąca. Partner Handlowy ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadza się ze zmianami i jeśli zmiany naruszają jego prawa. Jeśli Partner Handlowy nie złoży wypowiedzenia umowy w ciągu czterech tygodni po wejściu zmiany w życie, Partner Handlowy wyraźnie zaakceptuje zmiany. 18 Zgoda na wykorzystywanie materiału fotograficznego i audiowizualnego Partner Handlowy udziela bezpłatnie firmie FLEXKOM prawo do rejestrowania lub prowadzenia materiału fotograficznego i/lub audiowizualnego ze swoim wizerunkiem, nagraniem jego głosu lub wypowiedziami i cytatami w ramach jego działalności jako Partnera Handlowego. Pod tym względem Partner Handlowy wraz z wysłaniem umowy partnera handlowego i przekazaniem niniejszych ogólnych warunków partnerów handlowych wyraźnie zgadza się na publikację, wykorzystywanie, powielanie i zmianę swoich cytatów, nagrań lub nagrań lub zapisów. 19 Obowiązujące prawo / miejsce jurysdykcji (1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie obowiązujące przepisy państwa, w którym Partner Handlowy ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone. (2) Jeśli Partner Handlowy jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego funduszu publicznego lub nie ma ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniósł swoje miejsce zamieszkania poza granice Niemiec lub jego miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wniesienia skargi, wówczas miejscem jurysdykcji będzie Monachium. 20 Postanowienia końcowe / klauzula salwatoryjna

18 (1) FLEXKOM ma prawo do zmiany ogólnych warunków partnera handlowego w dowolnej chwili. FLEXKOM ogłosi zmiany w Backoffice z zachowaniem odpowiedniego okresu, zwykle jednego miesiąca. Partner Handlowy ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadza się ze zmianami i jeśli zmiany naruszają jego prawa. Jeśli Partner Handlowy nie złoży wypowiedzenia umowy w ciągu czterech tygodni po wejściu zmiany w życie, wówczas Partner Handlowy wyraźnie akceptuje wprowadzone zmiany. (2)Poza tym zmiany lub uzupełnienieniniejszych ogólnych warunków partnerów handlowychwymagają formy pisemnej.dotyczyto równieżzniesienia wymogu formy pisemnej. (3) Nieważność lub niekompletność jednego postanowienia ogólnych warunków partnerów handlowych nie będzie stanowić o nieważności całej umowy. Co więcej, nieważne postanowienie zostanie zastąpione takim postanowieniem, które jest skuteczne i którego znaczenie jest w największym stopniu gospodarczo zbliżone do nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w przypadku zamknięcia luki wymagającej uregulowania. (4) Oryginał ogólnych warunków dla partnerów handlowych został sporządzony w języku niemieckim. Jeśli treść z powodu tłumaczenia różni się od oryginału, charakter rozstrzygający zawsze będzie mieć treść ogólnych warunków dla partnerów handlowych w języku niemieckim. Stan ogólnych warunków dla partnerów handlowych:

FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych

FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych FlexKom International FlexKom Ogólne Warunki Handlowe ( OWH ) dla punktów akceptacyjnych dotyczy stosunków umownych pomiędzy FlexKom International Holding SA Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria /

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL)

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) 1 Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy 1.1 Przedmiot Umowy Przedmiot Umowy Członkowskiej Trusted Shops (Umowa) został zdefiniowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Członkostwa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo