Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM"

Transkrypt

1 Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße Kreuzlingen, Szwajcaria, reprezentowaną przez prezesa zarządu Rudolfa Engelsdorfer, z siedzibą w tym samym miejscu (dalej zwaną FLEXKOM) a niezależną i samodzielną stroną umowy (zwaną dalej Partnerem Handlowym). (2) FLEXKOM świadczy usługi wyłącznie na podstawie niniejszychwarunków handlowych. 2 Przedmiot umowy i zawarcie umowy partnerstwa handlowego (1) FLEXKOM jest przedsiębiorstwem, które w Europie i w innych krajach sprzedaje za pośrednictwem sieci partnerów handlowych pierwszą World Wide Mega Mall, FlexCard /FlexApp i inne wysokiej jakości usługi (dalej zwane Usługami). Zadaniem Partnera Handlowego jest sprzedaż Usług FLEXKOM (pośrednictwo). Za swoją działalność Partner Handlowy otrzymuje odpowiednią prowizję za pośrednictwo, bez obowiązku nabycia Usług. (2) Ponadto istnieje możliwość pozyskania innych partnerów handlowych. Za opiekę nad pozyskanymi partnerami handlowymi pozyskujący partner handlowy otrzyma odpowiednią prowizję za pośrednictwo z ich sprzedaży. Wysokość prowizji zależy od obowiązującego w danym czasie planu wynagrodzeń. Aby zostać pozyskującym partnerem handlowym, należy aktywować online partnerstwo poprzez rejestrację i nabycie E-Biz oraz odpowiedniej licencji Team Member, przy czym Partner Handlowy ma możliwość wybrania najlepszej licencji z kilku oferowanych mu licencji TM. Licencje TM pobierane są poprzez pakiet startowy (dalej: Zestaw Początkowy). Z licencji TM Business Team Member zawartej w Zestawie Początkowym zostanie udostępnionych co najmniej 400 zbywalnych aplikacji Flex, których wartość handlowa przekracza dane koszty całego Zestawu Początkowego. Ponadto Zestaw Początkowy obejmuje spersonalizowaną stronę internetową (stronę docelową), w tym filmy wideo i zarządzanie kontaktami oraz interesantami. Do strony internetowej należy także Backoffice, który umożliwia Partnerowi Handlowemu zawsze aktualny i kompleksowy przegląd jego sprzedaży, prowizji i informacji o klientach. Ponadto Zestaw Początkowy obejmuje konserwację i utrzymanie spersonalizowanej strony internetowej co najmniej przez pierwszych 12 miesięcy. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

2 Dodatkowo Partner Handlowy otrzyma określoną w planie wynagrodzeń ilość spersonalizowanych kodów QR, które można przydzielać jako FlexApp podczas tworzenia struktury klientów. W zależności od rodzaju Zestawu Początkowego istnieją inne opcje Zestawu Początkowego obejmujące dodatkowe Usługi, przy czym szczegóły Usług Zestawu Początkowego znajdują się w każdorazowo aktualnym planie wynagrodzeń. (3) Jeśli Partner Handlowy nie jest zadowolony z zakupionego pakietu produktów i/lub z partnerstwa, FLEXKOM w ramach przepisów ustawowych dotyczących cofnięcia umowy oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli prośba o zwrot zostanie złożona w ciągu 14 dni po aktywacji umowy/usługi. Koszty przesyłki, opłaty za przelew oraz podatki od sprzedaży i usług nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem przepisów prawnych wyraźnie stanowiących inaczej. 3 Ogólne wymagania do zawarcia umowy (1) Zawarcie umowy możliwe jest z osobami prawnymi, spółkami osobowymi lub z osobami fizycznymi, które ukończyły 18 rok życia i są przedsiębiorcami. Nie jest możliwe zawarcie umowy z użytkownikiem (konsumentem). Z jedną osobą fizyczną, spółką osobową (np. spółką cywilną, spółką jawną, spółką komandytową) i z jedną osobą prawną (np. s.a., sp. z.o.o, ltd.,) akceptowana jest tylko jedna umowa partnerstwa handlowego z wyznaczeniem tylko jednego sponsora. Jeśli Partner Handlowy jest spółką osobową lub osobą prawną, musi podać wszystkie niezbędne informacje o tej spółce (np. prezes, siedziba spółki, siedziba i numer rejestru handlowego) w trakcie rejestracji jako Partner Handlowy. FLEXKOM zastrzega prawo do zażądania kopii niezbędnych dokumentów, np.wyciągu z rejestru handlowego lub statutu spółki. (2) Jeśli używane są formularze zamówienia lub zlecenia, stanowią one część umowy. (3) Partner Handlowy jest zobowiązany do całkowitego i prawidłowego wypełnienia wniosku partnera handlowego w ramach rejestracji online oraz do zaakceptowania ogólnych warunków partnerów handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem wniosku online. Zmiany danych Partnera Handlowego odnoszące się do osoby lub przedsiębiorstwa należy bezzwłocznie zgłosić FLEXKOM poprzez odpowiednie poprawki danych w Backoffice w rubryce moje dane. FLEXKOM zastrzega sobie prawo zasięgnięcia dalszych informacji od Partnera Handlowego. Wniosek złożony przez Partnera Handlowego ważny jest przez 12 miesięcy od dnia rejestracji online. (4) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków partnerów handlowych według własnego uznaniabez jakiegokolwiek uzasadnienia. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

3 (5) Umowa dojdzie do skutku poprzez zaakceptowanie wniosku Partnera Handlowego w Piśmie powitalnym (drogą mailową) od FLEXKOM z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, że Partner Handlowy dokona ustalonych płatności w ciągu 14 dni. W przypadku niedokonania płatności artner Handlowy ma do dyspozycji jednorazowy kolejny termin płatności o długości kolejnych 14 dni w celu dokonania ustalonej płatności. Jeśli Partner Handlowy nie podejmie działania również w tym dodatkowym terminie, umowa nie dojdzie wstępnie do skutku i Partner Handlowy od momentu przekroczenia tego dwukrotnego 14-dniowego terminu zostanie umieszczony w systemie ze statusem nieaktywny na okres 12 miesięcy od rejestracji. Po upływie tych 12 miesięcy FLEXKOM ma prawo do usunięcia Partnera Handlowego ze swojego systemu dystrybucji, więc pozycja Partnera Handlowego w systemie dystrybucji przejdzie na FLEXKOM. Partner Handlowy może zarejestrować się w FLEXKOM pod innym sponsorem dopiero po upływie tego 12- miesięcznego okresu. (6) W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w punktach (1) i (3) FLEXKOM ma prawo do bezterminowego wypowiedzenia umowy partnera handlowego bez uprzedniego upomnienia oraz do zażądania zwrotu ewentualnych wypłaconych prowizji. Ponadto w takiej sytuacji FLEXKOM wyraźnie zastrzega sobie prawo do bezterminowego wypowiedzenia prawa do dochodzenia dalszych roszczeń. 4 Status Partnera Handlowego jako przedsiębiorcy/obowiązki Partnera Handlowego (1) Partner Handlowy działa jako samodzielny i niezależny przedsiębiorca. Nie jest ani pracownikiem, ani przedstawicielem handlowym, ani pośrednikiem firmy FLEXKOM. Nie istnieją żadne cele dotyczące sprzedaży, obowiązki odbioru ani inne obowiązki dotyczące działalności. Partner Handlowy z wyjątkiem obowiązków umownych nie podlega żadnym nakazom firmy FLEXKOM i ponosi całkowite ryzyko przedsiębiorcy za swoją działalność gospodarczą, w tym obowiązek poniesienia wszystkich kosztów działalności, łącznie z obowiązkiem przepisowego opłacania swoich pracowników. Partner Handlowy uruchomi i utrzyma swoją własną działalność w znaczeniu działalności sprzedawcy zgodnej z przepisami, co obejmuje także eksploatację własnych pomieszczeń biurowych lub miejsca pracy w znaczeniu miejsca pracy dla sprzedawcy postępującego zgodnie z przepisami. (2) Partner Handlowy jako niezależny przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, łącznie z przepisami podatkowymi i społecznymi (np. uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej lub rejestracji swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego) oraz za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, jeśli to konieczne. W tym zakresie Partner Handlowy zapewnia, że zgodnie z przepisami zapłaci podatki za wszystkie przychody prowizyjne, E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

4 które uzyska w ramach działalności dla FLEXKOM. FLEXKOM zastrzega sobie prawo do przekazania odpowiedniej sumy na podatki z ustalonej prowizji lub do zażądania odszkodowania lub zwrotu nakładów, które wynikają z naruszenia wymienionych wyżej przepisów, z wyjątkiem sytuacji, w której Partner Handlowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub nakłady. FLEXKOM nie będzie odprowadzać składek za ubezpieczenie społeczne dla Partnera Handlowego. Partner Handlowy nie jest upoważniony do składania wyjaśnień ani zaciągania zobowiązań w imieniu firmy FLEXKOM. (3) Partner Handlowy jest zobowiązany do ochrony swojego osobistego hasła i danych logowania przed dostępem osób trzecich. (4) Partnerowi Handlowemu zabrania się naruszania praw osób trzecich w ramach swojej działalności, nękania osób trzecich lub naruszania obowiązującego prawa. Partnerowi Handlowemu w przypadku wysyłania i promocyjnych zezwala się wyłącznie na korzystanie z adresu udostępnionego przez FLEXKOM; nie można korzystać z własnych adresów e- mail do celów promocyjnych. W przypadku wysyłania i promocyjnych obowiązuje także zakaz wysyłania niechcianych i promocyjnych, faksów promocyjnych, wykonywania połączeń promocyjnych, także przy wykorzystaniu automatycznych maszyn dzwoniących lub SMS-ów promocyjnych, na które nie wyrażono zgody (spam). Zabrania się nadużywania lub podejmowania działań niezgodnych z prawem, jak np. stosowanie niedozwolonej lub nieuczciwej reklamy. Partnerowi Handlowemu w szczególności zabrania się podawania fałszywych lub mylących informacji na temat produktów FLEXKOM lub systemu dystrybucji FLEXKOM. Ponadto Partnerowi Handlowemu zabrania się reklamowania możliwości zarobków lub podawania danych dotyczących jego prowizji osobom trzecim, szczególnie w związku z działaniami promocyjnymi. (5) Partnerowi Handlowemu zabrania się reklamowania i/lub sprzedawania dodatkowych produktów (usług) konkurencyjnych. Jeśli Partner Handlowy działa równocześnie dla kilku przedsiębiorstw, które nie są konkurentami, zobowiązuje się do takiego zorganizowania odpowiedniej działalności (wraz z odpowiednią linią podrzędną), aby nie dochodziło do połączenia lub pomieszania tej działalności z jego działalnością dla innego przedsiębiorstwa. Poza tym Partnerowi Handlowemu zabrania się przewerbunku innych partnerów handlowych FLEXKOM w celu sprzedaży innych produktów. Ponadto poprzez zawarcie umowy partnerstwa handlowego Partnerowi Handlowemu zabrania się naruszeń wobec innych partnerów handlowych lub naruszeń innych umów sprzedaży, które zawarł z innymi przedsiębiorcami i których klauzule są jeszcze skuteczne. (6) Partner Handlowy zachowa całkowitą poufność w zakresie tajemnic handlowych firmy FLEXKOM i jej struktury. Do tajemnic handlowych należą w szczególności informacje o działaniach linii podrzędniej i zawarte w niej informacje. Zobowiązane to pozostaje w mocy także po zakończeniu umowy partnerstwa handlowego. E- mail: Strona internetowa: Telefon: +41(0) 715 /

5 (7) FLEXKOM dla każdego rynku (kraju) udostępnia sprawdzone pod kątem prawnym dokumenty marketingowe i sprzedaży, które Partner Handlowy może pobrać z Backoffice. Chroni to Partnera Handlowego przed otrzymywaniem upomnień i zapewnia mu bezpieczeństwo. Stosowanie, produkcja i dystrybucja własnych dokumentów sprzedaży, własnych broszur produktu lub innych samodzielnie utworzonych mediów, stron internetowych lub innych środków reklamy dozwolone jest wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej, zawsze odwołalnej, pisemnej zgody od firmy FLEXKOM. Reklamowanie produktów FLEXKOM przez Internet dozwolone jest wyłącznie przy zastosowaniu udostępnionych środków reklamy i wypowiedzi reklamowych. Partner Handlowy w żadnym miejscu nie może podawać informacji o swoim dochodzie lub możliwościach zarobku w firmie FLEXKOM. Jeśli Partner Handlowy reklamuje Usługi FLEXKOM w innych mediach internetowych, np. w sieciach społecznościowych (np. Facebook), blogach online lub czatach, może korzystać wyłącznie z udostępnionych oficjalnych wypowiedzi reklamowych FLEXKOM i w żadnym miejscu nie może podawać informacji o swoich dochodach lub możliwościach zarobku w FLEXKOM. Partnerom Handlowym zawsze zabrania się sprzedaży własnych dokumentów marketingowych i/lub dokumentów sprzedaży innym partnerom handlowym lub rozprowadzania ich w inny sposób. (8) Usługi FLEXKOM mogą być przedstawiane i/lub sprzedawane do odwołania zgodnie z obowiązującym prawem na imprezach domowych, internetowych imprezach domowych, internetowych wydarzeniach sieciowych lub na konferencjach internetowych. Ponadto w przypadku odpowiedniego zezwolenia od FLEXKOM zawartego w planie kompensacji lub po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia od FLEXKOM Usługi mogą być przedstawiane przez Partnera Handlowego na targach i wystawach specjalistycznych. Wymogiem jest jednak zapewnienie dowolnego rodzaju prezentacji, która nie jest niekorzystna dla własnych standardów FLEXKOM. Ograniczenie stanowi przy tym warunek, że Partner Handlowy na takich targach nie może oferować żadnych produktów konkurencji. Poza tym produkty FLEXKOM można sprzedawać w placówkach gastronomicznych lub innych sklepach, jak np. supermarkety lub stacje benzynowe wyłącznie wtedy, jeśli jest to wyraźnie dozwolone w planie wynagrodzeń lub w innych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody. (9) Usług nie można oferować na licytacjach, publicznych i prywatnych pchlich targach, giełdach wymiany, domach towarowych, rynkach internetowych, takich jak np. ebay, Amazon lub w podobnych miejscach sprzedaży. (10) Partner Handlowy w obrocie handlowym nie może sprawiać wrażenia, że działa na zlecenie lub w imieniu firmy FLEXKOM oraz nie może stwarzać wrażenia, że jest zależny od firmy FLEXKOM lub związany jej nakazami. Ponadto Partner Handlowy jest zobowiązany do przedstawiania się jako niezależny i samodzielny partner handlowyflexkom. Strony internetowe, papier listowy, wizytówki, grafiki samochodowe oraz ogłoszenia, dokumenty promocyjne itp. muszą wykazywać, że Partner Handlowy ponosi wyłączną odpowiedzialność. Partner Handlowy musi także stosować dopisek Niezależny partner handlowy FLEXKOM.

6 PonadtoPartnerowi Handlowemu nie zezwala się na ubieganie się o kredyty lub zaciąganie kredytów, dokonywania wydatków, przyjmowania zobowiązań, otwierania kont bankowych lub zawierania innych umów lub innych wiążących deklaracji intencji w imieniu firmy FLEXKOM dla, w interesie lub w imieniu przedsiębiorstwa. (11) Wszystkie koszty podróży, wydatki, koszty biurowe i telefoniczne lub inne wydatki namateriały promocyjne zostaną poniesione przez Partnera Handlowego na jego własną odpowiedzialność. (12) Partner Handlowy w obrocie handlowym nie ma prawa wyrażać się o markach konkurencyjnych firm w negatywny, lekceważący lub w inny niezgodny z prawem sposób, ani oceniać innych przedsiębiorstw w negatywny lub lekceważący sposób lub stosować takich negatywnych, lekceważących lub w inny sposób niezgodnych z prawem ocen do odbierania partnerów handlowych innym przedsiębiorstwom. (13) Wszystkie udostępnione w Backoffice materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe i filmowe itd. (w tym slajdy) spółki FLEXKOM są chronione prawem autorskim. Mogą być one stosowane przez Partnera Handlowego w ramach jego działalności dla FLEXKOM w wyznaczonym zakresie pod warunkiem przestrzegania dalszych obowiązków wynikających z niniejszych warunków partnerów handlowych. Ponadto wymienionych wyżej materiałów nie można powielać, rozpowszechniać, udostępniać publicznie lub przetwarzać w całości ani w części bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FLEXKOM. (14) Także zastosowanie znaków towarowych, nazw handlowych, nazw dzieł i oznaczeń handlowych (dalej Znaki) firmy FLEXKOM dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody. Dotyczy to także rejestracji domeny internetowej lub adresów zawierających Znaki FLEXKOM przedstawione w dowolnym stylu. W przypadku domen internetowych lub adresów , które zawierają Znaki FLEXKOM i których zastosowanie nie zostało pisemnie dozwolone przez firmę FLEXKOM, FLEXKOM może zażądać ich usunięcia lub w przypadku domen internetowych przeniesienia na FLEXKOM. W przypadku przeniesienia koszty przeniesienia domeny internetowej zostaną poniesione przez FLEXKOM. (15) Osoba fizyczna, podobnie jak osoba prawna, ma prawo wyłącznie do zakupu jednej pozycji w planie marketingowym. Zabronione są manipulacje bonusowe. Należą do nich szczególnie sponsorowanie partnerów handlowych, którzy w rzeczywistości w ogóle nie wykonują działalności FLEXKOM (tzw. figuranci), a także otwarte lub utajone wielokrotne rejestracje. Zabronione jest również stosowanie nazwiska współmałżonka, krewnych, nazw handlowych, spółek kapitałowych, spółek osobowych, spółek powierniczych lub innych stron trzecich w celu ominięcia tego postanowienia.

7 (16) Partner Handlowy może ponownie zarejestrować się w FLEXKOM pod innym sponsorem po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że wypowiedzenie i potwierdzenie wypowiedzenia przez FLEXKOM dla dawnej pozycji Partnera Handlowego miało miejsce co najmniej 12 miesięcy wcześniej i wypowiadający umowę Partner Handlowy w tym czasie nie wykonywał żadnych działań dla FLEXKOM. (17) Partnerowi Handlowemu zabrania się odpowiadania na zapytania prasy dotyczące firmy FLEXKOM, jej produktów, planu wynagradzania FLEXKOM lub innych Usług FLEXKOM. Partner Handlowy jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania wszystkich pytań prasy firmie FLEXKOM. (18) Partner Handlowy może sprzedawać Usługi FLEXKOM lub pozyskiwać nowych partnerów handlowych wyłącznie w takich krajach (państwach),które zostały oficjalnie otwarte przez FLEXKOM. (19) Zmiany stałych danych Partnera Handlowego (np. adres, nazwa, dane bankowe z up.) należy bezzwłocznie zgłosić poprzez odpowiednie korekty w Backoffice w rubryce moje dane" najpóźniej 10 dni po wystąpieniu zmiany. 5 Upomnienie, kara umowna, odszkodowanie, zwolnienie od odpowiedzialności (1) W przypadku pierwszego naruszenia obowiązku Partnera Handlowego wymienionego w 4 zostanie wystosowane pisemne upomnienie przez FLEXKOM z wyznaczeniem okresu 10 dni na naprawienie naruszenia obowiązku. (2) Jeśli po upływie tego terminu w rozumieniu ustępu (1) ponownie dojdzie do takiego samego lub podobnego naruszenia lub jeśli naruszenie, w związku z którym początkowo wystosowano upomnienie nie zostanie naprawione, wówczas bezzwłocznie obowiązywać będzie odpowiednia kara umowna, której wysokość zależy od uznania FLEXKOM i w przypadku sporu zostanie sprawdzona przez właściwy sąd okręgowy. Za dochodzenie kary umownej obowiązują ponadto dalsze koszty prawne, do których rekompensaty zobowiązany jest Partner Handlowy. (3) Partner Handlowy bez względu na zapłaconą karę umowną ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które poniesie FLEXKOM z powodu naruszenia obowiązku w rozumieniu 3, 4, 6, 13 (2) lub w inny sposób przez naruszenie umowy partnera handlowego lub innych praw FLEXKOM, chyba że Partner Handlowy nie będzie odpowiedzialny za naruszenie obowiązku. (4) Partner Handlowy na pierwsze żądanie firmy FLEXKOM zwolni z odpowiedzialności firmę FLEXKOM w przypadku roszczenia strony trzeciej z powodu naruszenia obowiązku uregulowanego w 3, 4, 6, 13 (2) lub innego naruszenia Partnera Handlowego wobec obowiązującego prawa. Pod tym względem Partner Handlowy szczególnie zobowiązuje się do przejęcia wszystkich kosztów, szczególnie kosztów prawnych, sądowych i kosztów odszkodowań,

8 które w związku z tym poniesie FLEXKOM. 6 Ochrona Partnera Handlowego/brak ochrony terenu/szczególnie upoważnienia (1) Aktywnemu Partnerowi Handlowemu, który pozyskał innego partnera handlowego, zostanie przypisany w jego strukturze (ochrona Partnera Handlowego) nowy (pozyskany) partner handlowy, jeśli umowa z FLEXKOM pociąga za sobą warunek zawieszający zgodnie z 3 (4), przy czym do celów przydzielenia obowiązuje data i godzina wpłynięcia wniosku o rejestrację w firmie FLEXKOM. Jeśli dwóch partnerów handlowych domaga się tego samego nowego partnera handlowego jako sponsorowanego przez niego partnera handlowego, FLEXKOM uwzględni wyłącznie sponsora wymienionego w pierwszej rejestracji. (2) Zachowanie linii sponsorów jest zasadą systemu dystrybucji FLEXKOM i jako niezbywalna podstawa działalności służy ochronie wszystkich partnerów handlowych. Przesunięcie Partnera Handlowego do innej linii nie jest możliwe. Jeśli Partner Handlowy próbuje zarejestrować się kilkakrotnie w firmie FLEXKOM za pośrednictwem figuranta, współmałżonka, innego krewnego, nazwy handlowej, spółki kapitałowej, spółki osobowej lub spółki powierniczej, także w celu zmiany linii lub utworzy taką współpracę handlową wprowadzając w błąd przy pomocy nieprawdziwych faktów, może doprowadzić to do zerwania współpracy handlowej poprzez natychmiastowe nadzwyczajne wypowiedzenie bez uprzedniego upomnienia. (3) Rejestrujący się Partner Handlowy jest zobowiązany do całkowitego i zgodnego z prawem przekazania numeru identyfikacyjnego sponsora sponsorującego partnera handlowego. FLEXKOM ma prawo do usunięcia nazwy i adresu Partnera Handlowego ze swojego systemu, jeśli numer identyfikacyjny sponsora jest nieprawidłowy, jeśli przesyłki promocyjne i listy zostaną zwrócone z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto nieznany lub podobnąi jeśli ten Partner Handlowy nie skoryguje błędnych danych w ciągu odpowiedniego okresu. Jeśli firma FLEXKOM poniesie koszty za niedoręczone wysyłki promocyjne i paczki, wówczas ma prawo do zażądania zwrotu kosztów od takiego Partnera Handlowego, z wyjątkiem sytuacji, w której nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłową dostawę. (4) Partnerowi Handlowemu ogólnie nie przysługuje prawo do ochrony terenu, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka ochrona terenu została wyraźnie przypisana Partnerowi Handlowemu na podstawie planu wynagradzania. (5) Partner Handlowy ma prawo do pozyskiwania klientów FLEXKOM wymienionych w tzw. koncepcji hotelowej i klubów sportowych wyłącznie wtedy, gdy jest członkiem Global Team Member (dalej GTM) i gdy spełniono inne wymogi określone w planie wynagradzania. Ten GTM jako Partner Handlowy w swoim regionie jest odpowiedzialny za strukturę sprzedawców detalicznych/usługodawców i otrzymuje za to dodatkową prowizję, której wysokość zależy od planu wynagradzania.

9 7 Opłata administracyjna, opłata za utrzymanie i konserwację, prawo użytkowania i koszty konserwacji strony internetowej lub Backoffice / dostosowanie cen (1) Poprzez pozyskanie pakietu startowego Partner Handlowy otrzymuje między innymi 12- miesięczne prawo do korzystania z usług konserwacji i utrzymania świadczonych przez firmę FLEXKOM, a także prawo do użytkowania spersonalizowanej strony internetowej (strona docelowa) oraz Backoffice, łącznie ze wszystkimi oferowanymi tam usługami i narzędziami (licencja dystrybucji).od 13 miesiąca obowiązuje roczna opłata administracyjna, opłata za utrzymanie oraz opłata za konserwację, której wysokość ustalona jest w planie wynagradzania i zawiera wspomniane wyżej prawo do użytkowania oraz przekazanie (poprzez załadowanie w Backoffice) kolejnych 100 kodów QR.Roczna opłata administracyjna, opłata za konserwację i utrzymanie zostanie zrekompensowana według uznania FLEXKOM poprzez uiszczenie opłaty przez Partnera Handlowego lub przez potrącenie kwoty z obecnego salda na koncie prowizyjnym Partnera Handlowego. Partner Handlowy już teraz wyraźnie zgadza się na wspomniane wyżej potrącenie kosztów wykonane przez FLEXKOM. (2) FLEXKOM, szczególnie ze względu na zmiany sytuacji rynkowej i/lub struktury licencji, zastrzega sobie prawo do zmiany, w szczególności do podniesienia, cen płaconych przez Partnera Handlowego lub punktów za zamówienia przypisanych produktom, planu wynagradzania lub kosztów użytkowania na początku nowego okresu rozliczeniowego. 8 Środki reklamy, wsparcie, przetwarzanie danych (1) Wszystkie bezpłatne środki reklamy i pozostałe rodzaje wsparcia oferowane przez FLEXKOMmożna w dowolnej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. (2) Przetwarzanie danych dla Partnera Handlowego przez FLEXKOM jest bezpłatne, przy czym FLEXKOM wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty serwisowej w przyszłości. 9 Warunki płatności / sposoby płatności prowizji / zakaz cesji (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do zażądania od Partnera Handlowego przedstawienia dowodu jego (wpisanego w Backoffice) numeru identyfikacji podatkowej lub numeru identyfikacyjnego VAT oraz rejestracji działalności gospodarczej przed pierwszą wypłatą prowizji. (2) Prowizje Partnera Handlowego zostaną wypłacone na konto bankowe wskazane przez Partnera Handlowego w Backoffice lub przy użyciu innych sposobów płatności wymienionych w Backoffice.

10 (3) Wszystkie wypłaty prowizji wynikają z obowiązującego w danym czasieplanu marketingowego / planu kompensacji. (4) FLEXKOM ma prawo do roszczenia prawa zatrzymania na podstawie przepisów prawnych. Poza tym FLEXKOM ma prawo do roszczenia prawa zatrzymania z powodu wypłacenia prowizji, jeśli nie przekazano wszystkich wymaganych dokumentów [patrz (1) do (2)] przed pierwszą wypłatą. W przypadku wykonania prawa zatrzymania wypłaty prowizji ze strony FLEXKOM, uznaje się za uzgodnione, że Partnerowi Handlowemu nie przysługuje roszczenie o odsetki za okres zatrzymania prowizji. (5) FLEXKOM ma prawo do całościowego lub częściowego zrekompensowania wierzytelności, które przysługują FLEXKOM od Partnera Handlowego, za pomocą roszczeń do prowizji Partnera Handlowego.Jeśli realizowany jest już wstępnie objęty prowizją zakup usług przez klienta, należy zwrócić już zapłaconą prowizję. Zwrot ma miejsce w miesiącu realizacji zakupu z klientem, ewentualnie poprzez potrącenie z obecnych roszczeń do prowizji i po odliczeniu uzyskanych ilości kwalifikujących. (6) Partner Handlowy ma prawo do potrącenia, jeśli roszczenia wzajemne zostaną uznane za niepodważalne lubzgodne z prawem. (7) Cesja i zastaw roszczeń Partnera Handlowego wynikających z umów partnera handlowego są wykluczone. Obciążanie umowy prawami stron trzecich nie jest dozwolone. (8) O błędnych prowizjach, bonusach lub innych płatnościach należy poinformować FLEXKOM w ciągu 60 dni od błędnej płatności. Po tym okresie prowizje, bonusy lub inne płatności uznaje się za zatwierdzone. (9) FLEXKOM codziennie udostępnia prowizje Partnerowi Handlowemu, abyten mógł codziennie wyświetlić prowizje. 10 Zablokowanie Partnera Handlowego (1) W przypadku, gdy Partner Handlowy na żądanie FLEXKOM nie przedstawi wszystkich niezbędnych dokumentów w ciągu30 dni od rejestracji i zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi płatności prowizji, FLEXKOM ma prawo do tymczasowego zablokowania Partnera Handlowego w systemie dystrybucji do momentu przedstawienia wymaganych dokumentów tak, że Partner Handlowy nie będzie mógł pośredniczyć w Usługach, ani pozyskiwać innych Partnerów Handlowych oraz korzystać z Usług innych Partnerów Handlowych. To samo obowiązuje w przypadku, gdy Partner Handlowy mimo wezwania do zapłaty i bezskutecznego upływu tego terminu płatności nie uiścił wspomnianej w 7 (1) opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, wskutek czego do momentu

11 dokonania płatności lub zakończenia umowy pozostanie zablokowany (jego status będzie ustawionyjako nieaktywny). Okres blokady nie uprawnia Partnera Handlowego do nadzwyczajnego wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, w której Partner Handlowy nie ponosi odpowiedzialności za blokadę. (2) Roszczenia do prowizji, które na podstawie powodów wymienionych w (1) nie mogą zostać wypłacone, księgowane są w firmie FLEXKOM jako odroczenie i ulegają przedawnieniu najpóźniej w ciągu ustawowych okresów przedawnienia. To postanowienie nie obowiązuje w przypadku blokady z powodu nieuregulowania opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, ponieważ przez czas blokady z tego powodu nie obowiązują roszczenia prowizyjne ani nie są one wypłacane. (3) FLEXKOM ma ponadto prawo do zablokowania Partnera Handlowego, jeśli wysłane do niego listyi przesyłki zostaną zwrócone z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto, nieznany lub podobnymi. (4) Niezależnie od powodów blokady wymienionych w akapicie (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do blokady z ważnej przyczyny. FLEXKOM zastrzega sobie szczególnie prawo do zablokowania systemu FLEXKOM (także online) bez uprzedzenia, jeśli Partner Handlowy naruszy obowiązki określone w 3, 4, 6 i 13 (2) lub naruszy inne obowiązujące prawo lub jeśli istnieje inny ważny powód i jeśli Partner Handlowy nie naprawi odpowiedniego naruszenia obowiązku po odpowiednim upomnieniu FLEXKOM w terminie określonym w 5. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3, 6 i 13 (2) FLEXKOM ma prawo do blokady bez uprzedniego upomnienia. 11 Czas trwania i rozwiązanie umowy, konsekwencje rozwiązania / śmierćpartnera Handlowego (1) Umowa partnerstwa handlowego zawarta jest na czas nieokreślony. Partner Handlowy może wypowiedzieć umowę przy zachowaniu formy pisemnej i terminu trzech miesięcy przed datą należności kolejnej opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie. FLEXKOM odstępuje od prawa do zwyczajnego wypowiedzenia. Jeśli Partner Handlowy mimo odpowiedniego wezwania do zapłaty i późniejszego ponownego upomnienia nie uiści określonej w 7opłaty administracyjnej, opłaty za konserwację i utrzymanie, umowa stanie się nieaktywna na okres kolejnych 6 miesięcy ze skutkami określonymi w 10 (1) i (2). Jeśli także po upływie tego okresu nieaktywności opłata nie zostanie uiszczona, FLEXKOM skorzysta z prawa do nadzwyczajnego wypowiedzenia po upływie tego ostatniego okresu. (1) FLEXKOM ma ponadto prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z Partnerem Handlowym, jeśli listy i wysyłki skierowane do niego są zwracane z adnotacją odbiorca przeprowadził się, zmarł, nie przyjęto

12 nieznany lub podobną i taki Partner Handlowy nie skoryguje błędnych danych w ciągu 30 dni. Przed wypowiedzeniem umowy FLEXKOM zażąda od Partnera Handlowego w ramach upomnienia o ile to możliwe i uzasadnione poprawienia jego danych. (3) Wypowiedzenie musi zostać złożone przez stronę wypowiadającą w formie pisemnejdrogą pocztową. (4) Umowa partnera handlowego zakończy się najpóźniej wraz ze śmiercią Partnera Handlowego lub w przypadku zarejestrowania Partnera Handlowego w rejestrze handlowym wraz z usunięciem z rejestru handlowego. Umowa partnerstwa handlowego może być dziedziczona zgodnie z wymogami ustawowymi. Zasadniczo w ciągu 6 miesięcy należy zawrzeć ze spadkobiercą nową umowę partnera handlowego, na mocy której spadkobierca przejmie prawa i obowiązki spadkodawcy. Śmierć musi zostać potwierdzona przez akt zgonu. Jeśli istnieje testament o dziedziczeniu umowy partnera handlowego, należy przedłożyć notarialnie potwierdzoną kopię testamentu. Po bezskutecznym upływie okresu sześciu miesięcy wszystkie prawa i obowiązki z umowy przejdą na FLEXKOM. W wyjątkowych sytuacjach okres sześciu miesięcy zostanie przedłużony o odpowiedni okres, pod warunkiem, że w poszczególnym przypadku okres jest nieproporcjonalnie krótki dla spadkobiercy. (5) Jeśli kontynuowanie działalności Partnera Handlowego stanie się niewykonalne np. z powodu jego wieku lub choroby, FLEXKOM zobowiązuje się do kontynuowania umowy z osobą wyznaczoną przez Partnera Handlowego. Powyższe postanowienia punktu (4) dotyczące śmierci obowiązują także odpowiednio w przypadku takiej kontynuacji umowy. (6) Bez względu na przyczyny wypowiedzenia z akapitu (1) FLEXKOM zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia. Przyczyną nadzwyczajnego wypowiedzenia jest szczególnie naruszenie obowiązków wymienionych w 4, jeśli Partner Handlowy nie spełni terminowo swojego obowiązku usunięcia zgodnie z 5 lub jeśli po naruszeniu obowiązku w późniejszym czasie ponownie dojdzie do tego samego lub podobnego naruszenia. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3, 6 i 13 (2) FLEXKOM ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia bez uprzedniego upomnienia. (7) Ponadto każda strona ma powód do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli przeciwko drugiej stronie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub gdy wszczęcie postępowania zostało odrzucone z powodu braku środków lub druga strona jest w inny sposób niewypłacalna lub w ramach egzekucji złożyła zapewnienie w miejsce przyrzeczenia o niewypłacalności. (8) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje bez uszczerbku dla dalszych roszczeń.

13 (9) Domeny internetowe i adresy , które zawierają nazwę FLEXKOM lub markę, nazwę handlową lub nazwę dzieła FLEXKOM, nie mogą być stosowane po zakończeniu umowy i w przypadku domen internetowych należy przekazać je FLEXKOM w zamian za przejęcie kosztów przeniesienia. (10) Po zakończeniu umowy ponowne zawarcie umowy możliwe jest dopiero po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy. (11) Wraz z zakończeniem umowy przez nadzwyczajne wypowiedzenie ze strony FLEXKOM lub przez zwyczajne wypowiedzenie ze strony Partnera Handlowego, Partnerowi Handlowemu nie przysługuje prawo do pobierania prowizji lub innych Usług od FLEXKOM. Poza tym Partnerowi Handlowemu wraz z zakończeniem umowy nie przysługuje prawo do odszkodowania przedstawiciela handlowego, ponieważ nie jest on przedstawicielem handlowym w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Partner Handlowy składający zgodnie z prawem nadzwyczajne wypowiedzenie traci swoje prawo do prowizji, jeśli po wypowiedzeniu odbierze innych partnerów handlowych FLEXKOM bezpośrednio lub przez osoby trzecie lub jeśli próbuje ich odebrać lub narusza swoje obowiązki określone w 4 (6). (12) Jeśli Partner Handlowy jednocześnie domaga się innych Usług od FLEXKOM niezależnych od umowy partnerstwa handlowego, Usługi te pozostają nienaruszone przez zakończenie umowy partnerstwa handlowego, chyba że Partner Handlowy wyraźnie zażąda ich zakończenia wraz z wypowiedzeniem umowy. Jeśli Partner Handlowy po zakończeniu swojej umowy zakupi Usługi i Usługi od FLEXKOM, będzie on traktowany jak zwykły klient. (13) Po zwyczajnym wypowiedzeniu umowy partnera handlowego Partner Handlowy może zwrócić pomocnicze środki sprzedaży, które zakupił od FLEXKOM ciągu ostatnich 12 miesięcy zanim wypowiedzenie zaczęło obowiązywać, jeśli materiał jest według FLEXKOM w stanie nadającym się do ponownego użytku. Po otrzymaniu pomocniczych środków sprzedaży nadających się do odsprzedaży, Partnerowi Handlowemu zostanie zwrócone 90% pierwotnej ceny zakupu netto, z wykluczeniem poniesionych kosztów wysyłki. (14) Wraz z zakończeniem umowy przez wypowiedzenie pozycja Partnera Handlowego w systemie dystrybucji przejdzie na FLEXKOM. 12 Wyłączenie odpowiedzialności FLEXKOM ponosi odpowiedzialność za szkody inne niż narażenie życia, obrażenia i narażenie zdrowia wyłącznie wtedy, gdy powstały z powodu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania lub zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (np. opłata prowizji) ze strony spółki FLEXKOM, jej pracowników lub przedstawicieli. Dotyczy to również szkód wynikających z naruszenia obowiązków podczas negocjacji kontraktowych oraz

14 z wykonywania niedozwolonych czynności.wyklucza się wszelką inną odpowiedzialnośćwykraczającą poza ten zakres. (2) Poza sytuacjami narażenia życia, obrażeń lub narażenia zdrowia lub umyślnego działania lub rażącego zaniedbania spółki FLEXKOM, jej pracowników i przedstawicieli, odpowiedzialność ograniczona jest do typowych szkód przewidywanych w przypadku zawierania umowy, co więcej wysokość takiej odpowiedzialności ograniczona jest do typowych dla umowy przeciętnych szkód. Dotyczy to także szkód pośrednich, szczególnie utraconego zysku. (3) FLEXKOM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bez względu na ich rodzaj, które powstały z powodu utraty danych na serwerach, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego uchybienia spółki FLEXKOM, jej pracowników lub przedstawicieli. Zapisane treści Partnera Handlowego są dla FLEXKOM informacjami strony trzeciej w rozumieniu TMG. (4) Postanowienia ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone. 13 Przeniesienie działalności gospodarczej / przeniesienie sponsorowanej struktury na strony trzecie / przeniesienie udziałów osoby prawnej lub spółki osobowej (1) FLEXKOM ma zawsze prawo do przeniesienia swojej działalności gospodarczej, w całości lub części, na strony trzecie, pod warunkiem, że następca prawny przestrzega przepisów prawa i obowiązujących umów. (2) Partner Handlowy nie ma prawa do przeniesienia swojej struktury dystrybucji, z wyjątkiem sytuacji, w której uzyskano uprzednią, wyjątkową pisemną zgodę od FLEXKOM z przyczyny uznanej za FLEXKOM za wyjątkową. Pod tym względem FLEXKOM ma według własnego uznania regularne prawo do odrzucenia planowanego przeniesienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy odrzucenie stanowi nadmierne trudności dla Partnera Handlowego. (3) Jeśli spółka kapitałowa lub spółka osobowa zarejestrowana jako Partner Handlowy chce przyjąć nowego wspólnika lub zwolnić obecnego wspólnika ze spółki, możliwe jest to jeśli dotychczasowy wspólnik, który złożył wniosek o współpracę handlową, pozostanie wspólnikiem. Jeśli wspólnik chciałby przenieść swoje udziały na stronę trzecią, jest to możliwe po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku wyłącznie zgodnie z punktem (2). 14 Separacja / rozwód W przypadku, gdy małżonkowie lub osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim rozwiążą wewnętrznie swoją spółkę jako osobę prawną lub spółkę osobową zarejestrowanych Partnerów Handlowych, obowiązuje postanowienie, że także po separacji, rozwiązaniu lub innym zakończeniu wspomnianej spółki pozostanie wyłącznie jedna pozycja Partnera Handlowego.

15 Rozchodzący sięmałżonkowie/partnerzy/wspólnicy uzgodnią między sobą, który współmałżonek/partner/wspólnik będzie kontynuować współpracę handlową i powiadomi o tym pisemnie firmę FLEXKOM. W przypadku wewnętrznego sporu o konsekwencje separacji, rozwiązania lub innego zakończenia dotyczącego współpracy Partnera Handlowego w firmie FLEXKOM, firma FLEXKOM zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jeśli taki spór doprowadzi do zaniedbania obowiązków Partnera Handlowego, do naruszenia ogólnych warunków partnerów handlowych, do naruszenia obowiązującego prawa lub niewłaściwego obciążenia linii podrzędnej lub nadrzędnej. 15 Przedawnienie Wszystkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się dla obydwu stron w ciągu 6 miesięcy. Okres przedawnienia rozpoczyna się od daty wymagalności lub od daty powstania roszczenia lub poznania roszczenia. Przepisy prawne, które obligatoryjnie przewidują dłuższy okres przedawnienia, pozostają nienaruszone. 16 Ochrona danych (1) Poniżej znajduje się oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy FLEXKOM. (2) Wypełniając i przekazując formularz w celach zamówienia lub w celach nawiązania współpracy handlowej Partner Handlowy przekazuje firmie FLEXKOM dane osobowe. (3) FLEXKOM wykorzystuje dane osobowe przekazane przez Partnera Handlowego (np. forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres, adres , numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, dane konta bankowego) zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych do celów rozliczenia i realizacji umowy. Pod tym względem FLEXKOM gromadzi, przechowuje i przetwarza wyłącznie dane udostępnione przez Partnera Handlowego w ramach jego zadań w formularzu online. (4) Do celów realizacji umowy, mianowicie np. do dostawy lub rozliczenia, dane osobowe Partnera Handlowego przekazywane są np. spedytorowi, partnerowi kooperacyjnemu lub działowi księgowości, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy. Te strony trzecie są również zobowiązane do wykorzystywania danych osobowych Partnera Handlowego wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. (5) Partner Handlowy ma prawo do zażądania pod adresem zmiany, zablokowania lub usunięcia swoich danych lub sprzeciwienia się wykorzystywaniu jego danych do celów przekazywania informacji przez FLEXKOM, jeśli to dozwolone.

16 (6) Poza wymienionym powyżej oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkie dane osobowe Partnera Handlowego przekazane firmie FLEXKOM nie mogą zostać przekazane stronom trzecim bez specjalnej pisemnej zgody Partnera Handlowego, chyba że musi to nastąpić ze względu na nakaz prawny lub urzędowy. (7) Wraz z całkowitą realizacją umowy, do której oprócz wypowiedzenia należy także całkowita opłata ustalonych kwot, dane Partnera Handlowego, które muszą być przechowywane z powodów prawnych są zablokowane, z wyjątkiem danych, na których dalsze wykorzystanie udzielono zgody. Te dane nie są dostępne do dalszego wykorzystania. (8) Jeśli Partner Handlowy chciałby uzyskać dalsze informacje o przechowywaniu jego danych osobowych lub usunięcia, zablokowaniu lub zmianie danych zainteresowanego, można skontaktować się z działem wsparcia technicznego pod adresem wskazanym w akapicie (5). 17 Uwzględnienie systemu kompensacji, planu prowizji, planu marketingowego / zgoda na ujawnienie danych osobowych (1) System kompensacji łącznie z planem kompensacji jest także częścią umowy partnera handlowego, co Partner Handlowy potwierdza wraz z wysyłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną, podobnie jak fakt zapoznania się z wymienionymi dokumentami. Partner Handlowy musi zawsze spełniać te wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją. (2) Ponadto także oświadczenie o ochronie danych osobowych (por. 16) jest wyraźnie częścią niniejszej umowy, co potwierdza Partner Handlowy wraz z wysłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Partner Handlowy wraz z wysłaniem całkowicie wypełnionego internetowego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych w ramach firmy FLEXKOM oraz bezpośredniej linii sponsorującej Partnera Handlowego.

17 (3) FLEXKOM ma prawo do zmiany systemu wynagradzania, planu prowizji oraz planu marketingowego w dowolnej chwili. FLEXKOM ogłosi zmiany w Backoffice z zachowaniem odpowiedniego okresu, zwykle jednego miesiąca. Partner Handlowy ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadza się ze zmianami i jeśli zmiany naruszają jego prawa. Jeśli Partner Handlowy nie złoży wypowiedzenia umowy w ciągu czterech tygodni po wejściu zmiany w życie, Partner Handlowy wyraźnie zaakceptuje zmiany. 18 Zgoda na wykorzystywanie materiału fotograficznego i audiowizualnego Partner Handlowy udziela bezpłatnie firmie FLEXKOM prawo do rejestrowania lub prowadzenia materiału fotograficznego i/lub audiowizualnego ze swoim wizerunkiem, nagraniem jego głosu lub wypowiedziami i cytatami w ramach jego działalności jako Partnera Handlowego. Pod tym względem Partner Handlowy wraz z wysłaniem umowy partnera handlowego i przekazaniem niniejszych ogólnych warunków partnerów handlowych wyraźnie zgadza się na publikację, wykorzystywanie, powielanie i zmianę swoich cytatów, nagrań lub nagrań lub zapisów. 19 Obowiązujące prawo / miejsce jurysdykcji (1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie obowiązujące przepisy państwa, w którym Partner Handlowy ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone. (2) Jeśli Partner Handlowy jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego funduszu publicznego lub nie ma ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniósł swoje miejsce zamieszkania poza granice Niemiec lub jego miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wniesienia skargi, wówczas miejscem jurysdykcji będzie Monachium. 20 Postanowienia końcowe / klauzula salwatoryjna

18 (1) FLEXKOM ma prawo do zmiany ogólnych warunków partnera handlowego w dowolnej chwili. FLEXKOM ogłosi zmiany w Backoffice z zachowaniem odpowiedniego okresu, zwykle jednego miesiąca. Partner Handlowy ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadza się ze zmianami i jeśli zmiany naruszają jego prawa. Jeśli Partner Handlowy nie złoży wypowiedzenia umowy w ciągu czterech tygodni po wejściu zmiany w życie, wówczas Partner Handlowy wyraźnie akceptuje wprowadzone zmiany. (2)Poza tym zmiany lub uzupełnienieniniejszych ogólnych warunków partnerów handlowychwymagają formy pisemnej.dotyczyto równieżzniesienia wymogu formy pisemnej. (3) Nieważność lub niekompletność jednego postanowienia ogólnych warunków partnerów handlowych nie będzie stanowić o nieważności całej umowy. Co więcej, nieważne postanowienie zostanie zastąpione takim postanowieniem, które jest skuteczne i którego znaczenie jest w największym stopniu gospodarczo zbliżone do nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w przypadku zamknięcia luki wymagającej uregulowania. (4) Oryginał ogólnych warunków dla partnerów handlowych został sporządzony w języku niemieckim. Jeśli treść z powodu tłumaczenia różni się od oryginału, charakter rozstrzygający zawsze będzie mieć treść ogólnych warunków dla partnerów handlowych w języku niemieckim. Stan ogólnych warunków dla partnerów handlowych:

Ogólne warunki KTM spółki FlexKom

Ogólne warunki KTM spółki FlexKom Ogólne warunki KTM spółki FlexKom pomiędzy FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau ( FlexKom ) oraz.. ( Inwestor ) Preambuła FlexKom oferuje zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom

Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom Ogólne Warunki FlexKobi spółi FlexKom pomiędzy FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Szwajcaria / Kanton Thurgau ( FlexKom ) oraz _ Punktem Akceptującym FlexKobi Preambuła FlexKom

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH - zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów Aroma Group, zwanej dalej Siecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe simplitec GmbH Stan z dnia: 13. czerwca 2014

Ogóle warunki handlowe simplitec GmbH Stan z dnia: 13. czerwca 2014 Ogóle warunki handlowe simplitec GmbH Stan z dnia: 13. czerwca 2014 1 Ogólne warunki 1. Dostawy, usługi i oferty firmy simplitec GmbH, nazywanej dalej "simplitec", opierają się na niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015 UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr..../2015 Zawarta w... w dniu... pomiędzy Zleceniodawcą a Pośrednikiem: I. ZBIGNIEW JAROSZ z siedzibą, Ul. Smolenia 36/6 41-902 BYTOM wpisanym do CEIDG, NIP 626-201-95-87,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016)

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej Pakuj w internety jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53-601

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin bonusu powitalnego

Regulamin bonusu powitalnego Regulamin bonusu powitalnego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą Bonus Powitalny zwanego dalej promocją, jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy TeleInfo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 41 lok. II p., kod pocztowy 00-519, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od r. do odwołania

Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od r. do odwołania Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od 18.09.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Nowy Play Online 2 GB na czas nieokreślony 1. Z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo