Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009."

Transkrypt

1 Hendi 2009

2

3 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok W nowym katalogu znalaz o si ponad profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego. WÊród nich znajdziecie Paƒstwo wiele nowoêci, które mam nadziej, pozwolà na jeszcze lepsze, szybsze i atwiejsze przygotowywanie potraw oraz znacznie usprawnià prac w wielu punktach gastronomicznych. Katalog powsta na podstawie wieloletnich doêwiadczeƒ ca ej Grupy Hendi w produkcji i dystrybucji profesjonalnego sprz tu gastronomicznego. W Hen di Pol ska w mi nio nym ro ku nastàpi o wie le zmian. Prze nieêliêmy si do no wej sie dzi by z du ym ma ga zy nem wy so kie go sk ado wa nia. W Êlad za zwi kszajàcym si po py tem na na sze pro duk ty, zwi ksza my ich sta ny ma ga zy no we aby jesz cze le piej obs ugi waç Paƒstwa po trze by. W najbli szym czasie zostanie uruchomiona wielozadaniowa platforma internetowa, która u atwi i zwi kszy efektywnoêç wspó pracy z naszà firmà. Nasza fabryka w Holandii, kontynuuje i rozwija produkcj najwy szej jakoêci urzàdzeƒ gastronomicznych. Wszystkie produkty umieszczone w katalogu znajdziecie Paƒstwo tak e na naszej stronie internetowej Dzi ki tej stronie mo ecie Paƒstwo uzyskiwaç wszystkie potrzebne, aktualne informacje dotyczàce poszczególnych produktów. Nale à do nich informacje na temat danych technicznych produktów, ich wymiarów, warunków dostawy, warunków gwarancji, instrukcje obs ugi i inne. Mo ecie Paƒstwo równie pobraç z naszej strony internetowej zdj cia produktów o wysokiej rozdzielczoêci. Na naszej stronie internetowej umieêciliêmy dane teleadresowe naszych dystrybutorów, gdy zakup naszego sprz tu jest mo liwy wy àcznie za poêrednictwem profesjonalnych firm dystrybucyjnych, które oferujà wysoki poziom obs ugi. Dzi ki temu klienci detaliczni mogà szybko i wygodnie uzyskaç informacje na temat sieci dystrybucji produktów firmy Hendi w ich okolicy. Wprawdzie katalog i strona internetowa sà wa nym narz dziem w procesie sprzeda y, ale naszym zdaniem najwa niejsze jest dostarczanie na rynek wysokiej jakoêci produktów po odpowiedniej cenie, zapewnienie sprawdzonej sieci us ug serwisowych i w koƒcu ws uchiwanie si w zg aszane przez Paƒstwa potrzeby. Wszyscy pracownicy firmy Hendi dok adajà staraƒ, aby codziennie s u yç Paƒstwu pomocà i radà. Korzystajàc z okazji chc podzi kowaç wszystkim, którzy przyczynili si do szybkiego rozwoju naszej firmy. Bez Paƒstwa wsparcia nie by oby to mo liwe. Mamy nadziej, e naszà ofertà, jakoêcià i lojalnoêcià we wspó pracy z Paƒstwem, choç w cz Êci wyra amy naszà wdzi cznoêç. ycz sukcesów i zapraszam do wspó pracy. Wasz oddany Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu I

4 II Grupa Hendi

5 III

6 Spis treêci 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Hendi Catering Piec konwekcyjno-parowy Hendi Catering sterowany cyfrowo.1 2. NACZYNIA KUCHENNE Szybkowar Profi Line Garnki Profi Line bez pokrywki Garnki Kitchen Line z pokrywkami Garnki 3-ply z pokrywkami Garnki aluminiowe Profi Line z pokrywkami Garnki emaliowane Patelnia smakosza Patelnie aluminiowe Profi Line z powłokà nieprzywierajàcà Dyflon.9 Patelnie aluminiowe z powłokà nieprzywierajàcà Patelnie Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem.11 Patelnie indukcyjne Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem 11 Patelnie Profi Line ze stali Patelnie Profi Line ze stali z ràczkami Wyroby eliwne Brytfanny Miski Naczynia kuchenne ró ne PRZYBORY KUCHENNE Chochle i ły ki monoblok Profi Line Przybory monoblok Profi Line Przybory monoblok Kitchen Line Sita Rózgi Pistolet do sosów i kremów Cedzaki Szczypce Ły ki i szpatuły Akcesoria kuchenne ró ne Wagi Maszynka do makaronu Termometry Deska do krojenia NO E No e kute No e kute japoƒskie No e japoƒskie z drewnianà ràczkà do sushi No e stalowe No e standard No e HACCP Maszynki do zmi kczania mi sa No yki Sterylizatory i maszynka do ostrzenia no y POJEMNIKI GN Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line z uchwytami...58 Pokrywki do GN Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Kitchen Line Pojemniki GN Kitchen Line, perforowane Pojemniki GN z poliw glanu Pojemniki GN Profi Line z polipropylenu Pojemniki GN HACCP Kitchen Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemniki GN HACCP Profi Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemnik do przechowywania ywnoêci Pojemniki GN Profi Line porcelanowe ARTYKUŁY BUFETOWE Profesjonalne podgrzewacze na past Kitchen Line Profesjonalne podgrzewacze na past Profi Line Akcesoria do podgrzewaczy Pasty do podgrzewaczy Paliwa do podgrzewaczy z knotem Profesjonalne kociołki do zup Podgrzewacze elektryczne Kitchen Line Podgrzewacze elektryczne Profi Line Witryny i tace chłodzone Dzbanki do napojów Profesjonalne dyspensery do soków i musli Patery Dyspensery do zimnych sosów Przybory do serwowania Profi Line Przybory do serwowania Kitchen Line Ły ki do sałatek i chochle z tworzywa PORCELANA Porcelana Porcelana Andaluzja Porcelana Dubai TACE Tace antypoêlizgowe Tace antypoêlizgowe drewniane z wysokim rantem Tace gładkie Tace laminowane Tace poliestrowe Tace polipropylenowe Fast Food Tace do serwowania Tace bankietowe Tace ekspozycyjne do lad chłodniczych ARTYKUŁY STOŁOWE Koszyki z polirattanu Koszyki z polirattanu wzmocnione Koszyki z rattanu Koszyki drewniane Koszyki ze stali Akcesoria stołowe ze stali Dzbanki ze stali Zestawy do przypraw, pieprzniczki i solniczki Podgrzewacze stołowe Lampki Romantica Termosy Serwetniki Âwieczniki Popielnice Artykuły stołowe ró ne Pojemniki na sztuçce Ły ki i widelce do przystawek ARTYKUŁY DO KAWIARNI, CUKIERNI I PIEKARNI Dyspensery i fontanna do goràcej czekolady Syfony do bitej Êmietany Naboje do bitej Êmietany Maszyna do bitej Êmietany Hendi 2, Formy i maty silikonowe do wypieków Gałkownice Akcesoria do lodów Worki do szprycowania Koƒcówki do worków tylki IV

7 Formy do wycinania Akcesoria piekarniczo-cukiernicze ró ne ARTYKUŁY RZEèNICZE Kloce masarskie Haki rzeênicze Piła do koêci BAR Otwieracze do butelek i korkociàgi Dozowniki Wiadra i misy do szampana Akcesoria do lodu Wyciskarki do cytrusów Blender Syfon do wody sodowej Akcesoria barmaƒskie ró ne Kostkarki PIZZA Piece do pizzy Profi Line Piece do pizzy Kitchen Line Piece do pizzy XL Kitchen Line Piecyki do pizzy Witryna grzewcza Miesiarki spiralne Wałkownice elektryczne Torby termoizolacyjne do pizzy Blachy i siatki do pizzy Deska pod pizz drewniana Akcesoria do pizzy ró ne Stoły chłodnicze i nadstawy KEBAB Kebab elektryczny Profi Line Kebab gazowy Profi Line Nó do kebaba Profi Line AKCESORIA INFORMACYJNE Tabliczki informacyjne stojàce Tabliczki informacyjne na drzwi Potykacz informacyjny Tablica menu podêwietlana Dzwonek recepcyjny 40 x 85 mm Stojak z klipsem zestaw 2 szt Tacka na rachunek z klipsem OBRÓBKA MECHANICZNA Szatkownice Wilki do mi sa Urzàdzenie do tarcia parmezanu Akcesoria do Wilków Krajalnice Obieraczki do ziemniaków Miksery r czne TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Termosy Pojemniki termoizolacyjne Pojemniki do transportu Wózki Wózki i stojaki do talerzy Regały Stoły cateringowe Pakowarki pró niowe MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ Stoły przyêcienne Stoły ze zlewem Półki wiszàce podwójne OBRÓBKA TERMICZNA Linia kuchenna Snack Line Kuchnie gazowe Kitchen Line Kuchnie gazowe i elektryczne Profi Line Linia Taborety Kuchenki elektryczne Podgrzewacze do parówek Bemary Thermosystem Bemary Kitchen Line Frytownice Profi Line fry system Frytownice Mastercook Płyty grillowe Profi Line Płyty grillowe Kitchen Line Kuchenki indukcyjne Kuchenki ceramiczne Tace grzewcze Szafki do podgrzewania talerzy Profi Line Szafki do podgrzewania talerzy Kitchen Line Perkolatory do kawy Warnik do wody Zaparzacze przelewowe do kawy Filtry papierowe do zaparzaczy przelewowych Ekspresy ciênieniowe Grille kontaktowe Salamandry Opiekacze Tostery Kuchenki mikrofalowe Piecyki parowe NaleÊnikarki HIGIENA Zmywarki Profi Line Wyposa enie do zmywarek gastronomicznych Chemia Kosze do zmywarek Akcesoria hotelowe Lampa owadobójcza HACCP Pojemniki na odpadki PIECE KONWEKCYJNO PAROWE Piece piekarniczo-cukiernicze Kitchen Line sterowane manualnie Piece konwekcyjno-parowe Kitchen Line sterowane cyfrowo Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane manualnie Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane cyfrowo Piece piekarniczo-cukiernicze Profi Line sterowane manualnie Komory rozrostu Piec konwekcyjny sterowany manualnie Podstawy pod piece Blachy wypiekowe GRILLE Grille gazowe Grille elektryczne Grille na w giel drzewny Lampy grzewcze Akcesoria do grilli Index produktów V

8 VI

9 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING sterowany cyfrowo idealny piec na imprezy cateringowe, wsz dzie tam gdzie pod àczenie do wody nie jest mo liwe z wewn trznym zbiornikiem na wod, wbudowanà pompà cateringowà oraz pojemnikiem na skropliny mo liwoêç gotowania na parze, podgrzewania i pieczenia potraw w warunkach zewn trznych bez pod àczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej gotowy do pracy po pod àczeniu do êród a pràdu wykonany z najwy szej jakoêci stali nierdzewnej sterowany elektronicznie 99 programów (4 etapy ka dy) dwa bardzo wydajne wentylatory o zmiennych kierunkach obrotów komora pieca wykonana z jednego kawałka blachy (bez spawów), zaokràglone kraw dzie ułatwiajà utrzymanie czystoêci para wytwarzana metodà bezpoêredniego natrysku halogenowe oêwietlenie pojemnik na skropliny wlew wody lampki kontrolne poszczególnych funkcji przycisk g ówny w àcz/wy àcz przycisk programowania temperatury przycisk automatycznego zaparowania przycisk rozpocz cia programu przycisk menu programów pieca (99 programów 4 kroki) wyêwietlacz numeru programu lampka kontrolna sygnalizacja pe nego zbiornika regulator kominka wyêwietlacz temperatury wyêwietlacz czasu przycisk pracy ciàg ej wentylatora przycisk programowania czasu przycisk r cznego doparowania komory przycisk zakoƒczenia programu przycisk zapisywania i kasowania programów regulator programowania gniazdo pod àczenia sondy lampka kontrolna sygnalizacja pustego zbiornika PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING G434 4 x GN 2/3 pojemnoêç 4 x GN 2/3 odleg oêç mi dzy pó kami 70 mm wymiary wewn trzne 450 x 370 x 360 (h) mm wymiary zewn trzne 660 x 595 x 545 (h) mm moc/napi cie 2 x 1600 W/230 V liczba wentylatorów 2 waga 48 kg kod cena PLN 1

10 NACZYNIA KUCHENNE SZYBKOWAR PROFI LINE SZYBKOWAR PROFI LINE nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na którym zapinajà si uchwyty ciênieniowej pokrywy indukcyjne dno zapewnia optymalny rozkład ciepła pokrywa wykonana ze stali pokryta osłonà z tworzywa sztucznego nowoczesny mechanizm blokujàcy, ułatwia korzystanie z szybkowaru dwa zawory bezpieczeƒstwa: ochrona przed nadmiernym wzrostem ciênienia oraz przypadkowym otwarciem w trakcie u ytkowania dzi ki naszemu szybkowarowi znacznie skraca si czas przygotowania potraw, a gotowana ywnoêç traci mniej wartoêci od ywczych ni gotowana w tradycyjny sposób zawór ciênieniowy pozwala na nastawienie jednego z dwóch poziomów gotowania: I-niskie ciênienie 0,5 bar (do warzyw), II-wysokie ciênienie 0,8 bar (do mi sa, zup, ry u i ziemniaków) mo liwoêç u ytkowania na wszystkich typach kuchni mechanizm zwalniajàcy pokrywy pokr t o zaworu regulacyjnego 3 poziomy 0 gotowanie bez ciênienia I niskie ciênienie 0,5 bar II wysokie ciênienie 0,8 bar artykuł ciênienie czas gotowania zielony groszek I 2 minuty kapusta przepołowiona I 6 minut marchew ci ta II 2 minuty ziemniaki pokrojone II 6 minut drób,cz Êci II 8-15 minut wieprzowina II 7-10 minut ry biały II 3 minuty wziernik do zaworu bezpieczeƒstwa kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 385 (h) PLN pokrywa ciênieniowa uchwyt pokrywy ciênieniowej dno o konstrukcji warstwowej: stal-aluminium-stal 2

11 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE w procesie produkcji w wyniku nowej technologii IMPACT roz arzone dno pod wpływem wysokiego ciênienia zostaje połàczone z korpusem garnka, co sprawia, e: dno nie odkształca si i idealnie przylega do powierzchni kuchenki ciepło jest dobrze przewodzone, a temperatura równomiernie rozprowadzana właêciwoêci: wyjàtkowo masywna, najwy szej jakoêci stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewn trzna w całoêci satynowana masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewajà si bezpieczne wyparzanie w zmywarkach, odpornoêç na działanie kwasów konstrukcja dna typu sandwich (stal-aluminium-stal) przyspiesza czas gotowania mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, tak e indukcyjnych do Ø 45 kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna stal aluminium stal GARNKI PROFI LINE GARNEK WYSOKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 150 (h) 3 68 PLN Ø 200 x 190 (h) 6 99 PLN Ø 240 x 220 (h) PLN Ø 280 x 260 (h) PLN Ø 320 x 300 (h) PLN Ø 360 x 360 (h) 36,6 408 PLN Ø 400 x 400 (h) PLN Ø 450 x 450 (h) PLN Ø 500 x 500 (h) PLN GARNEK ÂREDNI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 110 (h) 2 59 PLN Ø 200 x 130 (h) 4 79 PLN Ø 240 x 150 (h) PLN Ø 280 x 170 (h) 10,5 149 PLN Ø 320 x 190 (h) PLN Ø 360 x 230 (h) 23,5 279 PLN GARNEK NISKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 55 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 105 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,5 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN Ø 360 x 170 (h) 17,3 229 PLN 3

12 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 49 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 64 PLN RONDEL DO SMA ENIA wykonany ze stali nierdzewnej sto kowy z dnem typu sandwich Kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 60 (h) 0,9 49 PLN Ø 200 x 60 (h) 1,5 54 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 66 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 84 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 108 PLN PATELNIA NIEPRZYWIERAJÑCA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 98 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 119 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 159 PLN WK AD DO GOTOWANIA MAKARONU wykonany ze stali nierdzewnej, odpowiedni do garnka Ø 360 mm x 230 (h) 108 PLN POKRYWKA PROFI LINE Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN

13 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI wykonane ze stali nierdzewnej gruboêç Êcianki do 1,2 mm powierzchnia zewn trzna w ca oêci satynowana wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewajàce si uchwyty ze stali bezpieczne wyparzanie w zmywarkach gastronomicznych konstrukcja dna typu sandwich pokryta kopu à stal-aluminium-stal przyspiesza gotowanie i oszcz dza energi umo liwia u ytkowanie we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych gruboêç dna do 7 mm. GARNEK WYSOKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 140 (h) 2,8 67 PLN Ø 200 x 160 (h) 5 97 PLN Ø 240 x 200 (h) PLN Ø 280 x 220 (h) 13,5 163 PLN Ø 320 x 270 (h) PLN GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 95 (h) 1,7 59 PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI Ø 200 x 115 (h) 3,5 79 PLN Ø 240 x 135 (h) 5,5 109 PLN Ø 280 x 155 (h) PLN Ø 320 x 190 (h) PLN GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 59 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 115 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,4 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN 5

14 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI RONDEL kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 39 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 59 PLN PATELNIA Ø 240 x 45 (h) 59 PLN Ø 280 x 50 (h) 79 PLN Ø 320 x 55 (h) 99 PLN PATELNIA WOK Ø 360 x 90 (h) 189 PLN GARNEK DO SZPARAGÓW z koszem wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany na wysoki połysk z odpornà na zadrapania i uderzenia pokrywkà z nierospryskujàcego si szkła z chromowanym brzegiem i uchwytem pokrywka z otworem wysokiej jakoêci wykoƒczenie z dnem typu sandwich odpowiedni do wszystkich typów kuchni, równie indukcyjnych kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 210 4,2 78 PLN 6

15 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI bardzo wysokiej jakoêci garnki z trójwarstwowego materiału, łàczàce zalety tradycyjnych naczyƒ ze stali nierdzewnej z doskonałymi właêciwoêciami cieplnymi naczyƒ aluminiowych garnki majà budow trójwarstwowà, składajàcà si z powłoki zewn trznej z chromowanej stali 18/0 oraz Êcianki wewn trznej ze stali nierdzewnej 18/8, pomi dzy którymi umieszczono warstw topionego aluminium materiał trójwarstwowy przechodzi płynnie od dna przez boki garnka, a po kraw dzie energooszcz dny sposób gotowania dzi ki szybkiemu wchłanianiu ciepła i jego doskonałemu rozprowadzaniu mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych atwe do czyszczenia dzi ki warstwie stali zewn trznej 18/0 i wewn trznej 18/8 wysoka odpornoêç na zu ycie GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 160 (h) 6,7 249 PLN Ø 280 x 180 (h) PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta stal nierdzewna 18/8 0,4 mm kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna warstwa topionego aluminium 1,5 mm stal chromowana 0,5 mm GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 109 PLN Ø 200 x 95 (h) 2,9 149 PLN Ø 240 x 115 (h) PLN RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 75 (h) 2 89 PLN RONDEL DO SMA ENIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 75 (h) 2 89 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 99 PLN Ø 280 x 50 (h) PLN 7

16 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNEK WYSOKI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 205 x 180 (h) 5,5 109 PLN Ø 240 x 210 (h) PLN Ø 280 x 250 (h) 15,5 199 PLN Ø 325 x 285 (h) PLN Ø 355 x 325 (h) 33,5 299 PLN Ø 375 x 360 (h) 38,5 329 PLN Ø 400 x 360 (h) PLN Ø 460 x 415 (h) 64,5 398 PLN Ø 520 x 445 (h) PLN GARNEK ÂREDNI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem z zaokràglonym dnem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 180 (h) PLN Ø 360 x 200 (h) PLN Ø 400 x 220 (h) PLN GARNEK DO PIEROGÓW, RY U MAKARONU z wk adem i pokrywkà z polerowanym brzegiem perforowany wk ad kod wymiary pojemnoêç cena Ø PLN Ø PLN Ø PLN RONDEL bez pokrywki z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 90 (h) 1,5 69 PLN Ø 220 x 110 (h) 3 89 PLN 8

17 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI EMALIOWANE GARNEK DO MA Y z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej wy àcznie do kuchenek gazowych kod obj toêç wymiary pojemnoêç cena (kg) Ø 120 0,8 30 PLN Ø 180 2,3 35 PLN ,5 Ø PLN Ø PLN GARNEK DO ZUP I SOSÓW z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej kod kolor wymiary pojemnoêç cena czarny Ø 120 x 90 (h) 0,8 20 PLN niebieski Ø 100 x 60 (h) 0,4 30 PLN GARNKI EMALIOWANE / PATELNIE PATELNIA SMAKOSZA wykonana z aluminium pokrytego nieprzywierajàcà warstwà z drewnianà ràczkà idealna do podawania jajecznicy, krewetek i innych drobnych daƒ na goràco Uwaga: nie nale y myç w zmywarkach Ø PLN PATELNIE ALUMINIOWE KITCHEN LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ DYFLON ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali Uwaga: nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach Ø 240 x 45 (h) 40 PLN Ø 280 x 45 (h) 54 PLN Ø 320 x 45 (h) 72 PLN Ø 360 x 45 (h) 89 PLN Ø 400 x 45 (h) 99 PLN 9

18 NACZYNIA KUCHENNE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMININOWE PROFI LINE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMINIOWE PROFI LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ odpowiednie do wszystkich typów kuchni z wyjàtkiem indukcyjnych ciepło rozprowadzane jest szybko i równomiernie gruboêç aluminiowego korpusu od 3 do 5 mm bardzo trwała 4 warstwowa powłoka nieprzywierajàca ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali (odporne na temp. max 150 ºC) UWAGA: Nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach PATELNIA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 40 (h) 0,9 59 PLN Ø 240 x 40 (h) 1,3 71 PLN Ø 280 x 45 (h) 2 78 PLN Ø 320 x 50 (h) 3 96 PLN Ø 360 x 50 (h) PLN Ø 400 x 55 (h) PLN PATELNIA MA A kod wymiary pojemnoêç cena Ø 120 x 25 (h) 0,2 59 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW kod wymiary pojemnoêç cena Ø 250 x 20 (h) 0,8 62 PLN Ø 280 x 20 (h) 1,1 72 PLN PATELNIA DO RYB owalna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 50 (h) PLN x 280 x 50 (h) 3,9 199 PLN PATELNIA DO RYB prostokàtna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 40 (h) PLN PATELNIA G BOKA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 60 (h) 1,6 88 PLN Ø 240 x 65 (h) 2,6 98 PLN Ø 280 x 75 (h) 3,8 108 PLN 10

19 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANE TYTANEM profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium, pokryte powłokà tytanowà z powierzchnià nieprzywierajàcà, mo liwoêç sma enia bez t uszczu idealne do wszystkich typów kuchenek z wyjàtkiem kuchenek indukcyjnych dzi ki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo szybko rozgrzewajà si mo na w ten sposób zaoszcz dziç do 30% energii ràczka patelni wykonana jest z nienagrzewajàcej si stali 18/10 PATELNIA Ø 240 x 55 (h) 99 PLN Ø 280 x 55 (h) 109 PLN Ø 320 x 55 (h) 119 PLN Ø 360 x 55 (h) 169 PLN Ø 400 x 55 (h) 199 PLN PATELNIA DO GRILLOWANIA ryflowana x 280 x 55 (h) 119 PLN PATELNIA G BOKA Ø 280 x 85 (h) 109 PLN PATELNIA OWALNA DO RYB x 275 x 35 (h) 129 PLN PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM PATELNIA WOK x 100 (h) 159 PLN PATELNIA INDUKCYJNA PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANA TYTANEM Ø 240 x 55 (h) 109 PLN Ø 280 x 55 (h) 129 PLN Ø 320 x 55 (h) 149 PLN 11

20 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE ZE STALI PATELNIE PROFI LINE ZE STALI tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej ulubione patelnie mistrzów kuchni prostota, jakoêç, solidnoêç i wszechstronnoêç zastosowaƒ to cechy doceniane od pokoleƒ idealne do wszystkich typów kuchni, tak e indukcyjnych PATELNIA UNIWERSALNA Ø 200 x 45 (h) 49 PLN Ø 260 x 50 (h) 69 PLN Ø 300 x 50 (h) 79 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW p ytka Ø 240 x 25 (h) 30 PLN PATELNIA MA A Ø 120 x 35 (h) 20 PLN PATELNIE PROFI LINE ZE STALI Z RÑCZKAMI wysokiej jakoêci patelnie wykonane ze stali walcowanej z dwoma por cznymi uchwytami odpowiednie do kuchni gazowych kod opis wymiary cena Ø 340 x 40 (h) 39 PLN Ø 460 x 40 (h) 49 PLN do grilla Fiesta Ø 600 x 40 (h) 259 PLN do grilla Fiesta Ø 800 x 50 (h) 269 PLN 12

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line Szybkowar Profi Line Nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na

Bardziej szczegółowo

PRZYBORY KUCHENNE C H O C H L E I Y K I M O N O B L O K CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE Y KA CEDZAKOWA PROFI LINE

PRZYBORY KUCHENNE C H O C H L E I Y K I M O N O B L O K CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE Y KA CEDZAKOWA PROFI LINE CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE pozbawiona spawów i zagi ç, dzi ki czemu spe nia normy higieny HACCP gruboêç uchwytu 2 mm kod wymiary pojemnoêç szerokoêç ràczki cena (l) 543 108 Ø 65

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu

Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog gastro Hendi na rok 2008. Znajdziecie w nim Paƒstwo ponad 1600 produktów niezb dnych do wyposa enia wszelkiego typu punktów gastronomicznych. Katalog

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY katalog 2011 PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY Katalog 2011 Spis treêci Index produktów............................... VI-XIII I. Naczynia kuchenne............................ 2 17 Garnki 3-ply z pokrywkami.........................

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne Dotyczy: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE sprzęt gastronomiczny Profesjonalny sprzęt jest sercem każdego lokalu gastronomicznego. Jego sprawność, niezawodność i wygoda użycia wpływają na efekt końcowy czyli zadowolenie Klienta. Bazując na naszych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. Opis: - linia profesjonalnych garnków satynowanych

Wyposażenie kuchni. Opis: - linia profesjonalnych garnków satynowanych Załącznik nr 5 Wyposażenie kuchni Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena jednostkowa netto [zł] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość netto [zł] 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

7. garnki z pokrywą ze stali nierdzewnej z Szt. 3

7. garnki z pokrywą ze stali nierdzewnej z Szt. 3 Załącznik nr 1 Część nr 1 - wyroby ze stali nierdzewnej: garnki, rondle, patelnie, wanny, sita miski,wiadra, kwarty Opis produktu, parametry j.m. Parametry Wykonawcy / opis produktu ( 10 x ) 1. garnki

Bardziej szczegółowo

... dobry kierunek gotowania

... dobry kierunek gotowania katalog 2010 ... dobry kierunek gotowania salon sprzeda y, sklep online, projekty, serwis, sprz t i meble ze stali nierdzewnej dla gastronomii... Venda Lublin, ul. Gospodarcza 23 tel. 81/441 71 10 fax

Bardziej szczegółowo

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Akcesoria kuchenne wysokociśnieniowego Pro Line zamak, zostały wykonane pokryte powłoką technologią chromową. odlewu Produkty stanowią wyjątkowe połączenie eleganckiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie Formularz cenowy oferty Załącznik nr 4 do SIWZ w szt. Cena jedn brutto Wartość brutto 1 2 3 4 5 stół ze stelaŝem krzesło ze stelaŝem stół przedszkolny krzesło przedszkolne

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE POGLĄDOWE: naczynie można stosować w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych do produkcji naczynia nie jest zastosowany kadm i ołów

ZDJĘCIE POGLĄDOWE: naczynie można stosować w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych do produkcji naczynia nie jest zastosowany kadm i ołów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia naczynia i akcesoria LP NAZWA ILOŚĆ ZASTAWA STOŁOWA 1 TALERZ GŁĘBOKI Ø230 [mm] 60 Talerz głęboki Ø230 [mm] z masy porcelitowej (kamionki). Ø230x45 [mm], WAGA 0.70

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Infinite Chef. Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych

Kolekcja Infinite Chef. Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych Kolekcja Infinite Chef Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych Kolekcja Infinite Chef Kolekcja naczyń kuchennych Electrolux Infinite Chef, zaprojektowana we współpracy z profesjonalnymi szefami kuchni,

Bardziej szczegółowo

OFERTA á 2/7û!7"ĺ 2Ɠ64 +6 %

OFERTA á 2/7û!7ĺ 2Ɠ64 +6 % -% OFERTA cena 2 ważna do wyczerpania zapasów Akcesoria kuchenne 00001515 0008 Rondel 2,2l 40,36 40,36 0008 Bar 00000432 EMC 2P/B/C Ekspres do kawy 5400,00 cena 5 400,- EMC 2P/B/C Chłodnictwo 00009955

Bardziej szczegółowo

kompleksowe wyposażenie gastronomii

kompleksowe wyposażenie gastronomii kompleksowe wyposażenie gastronomii TERESA LATAŁA www.am-trade.pl Szanowni Państwo!!! Z przyjemnością polecam Państwu niniejszy katalog, który zawieraja wybrane produkty i sprzęty z szerokiej oferty dla

Bardziej szczegółowo

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik nr 3 do wzoru umowy Z dniem. 2013 r. Wynajmujący - m.st. Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v lp nr rys.. 2.2 nazwa Stół z szafkami otwartymi i szufladami Bemar ilość sztuk moc jed/kw gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) 3.3 Umywalka 30/30/2 4.4 Szafa przelotowa 00/0/40. Wózek kelnerski 4 9//90 napięcie/v

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Załączniki: Załącznik nr do Oferty PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Lp. Przedmiot zamówienia. Garnek wysoki Garnek wysoki. 3. Garnek 3 niski Ilość Cena jednostkowa (brutto).... Razem Wizualizacja Opis

Bardziej szczegółowo

NIEZWYKŁE OKAZJE GRATIS! GRATIS! 1499 PLN 1499 PLN. Podstawa o wartości. Podstawa o wartości

NIEZWYKŁE OKAZJE GRATIS! GRATIS! 1499 PLN 1499 PLN. Podstawa o wartości. Podstawa o wartości Oferta ważna od 28 października do 30 listopada 2013 lub do wyczerpania zapasów NIEZWYKŁE OKAZJE Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1, Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory Z bezpośrednim wytwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz asortymentowo cenowy... miejscowość i data Lp. Nazwa materiałów Ilość Opis produktu Cena brutto Wartość brutto Talerz płytki 1. Talerz płytki 195 mm, śr./wys. 195/22

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Załącznik nr 2 b do SIWZ i umowy dzierżawy nr. z dnia.. Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Lp Nazwa Nr inwentarzowy Wartość dzierżawy za poz. od 1 do 459 brutto [zł] 1 BASEN 1000*700*850 KS

Bardziej szczegółowo

CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU

CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU ARTYKUŁ CENA NETTO PORCELANA TALERZ 27 cm TALERZ 21 cm, TALERZ 19 cm, PÓŁMISEK OWALNY 36 cm PÓŁMISEK OWALNY 31 cm PÓŁMISEK OWALNY 24 cm PÓŁMISEK OKRĄGŁY 32 cm BULIONÓWKA + SPODEK

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z Numer postępowania: ZP.7.0.05 Załącznik Nr G do SIWZ DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ. Dyspenser do napojów z podwójnymi ściankami Obudowa i pokrywa ze

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów:

Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów: Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów: 1. Garnek średni z pokrywą 11 szt. 1. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 10. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 10. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 10 Załącznik Nr 1 do SIWZ część 10 Miejskie Przedszkole Nr 1 1 PCV: 28512000 4 Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego Dyrektor: Elżbieta Wierzbanowska 28520000 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Załącznik nr 8 do SIWZ Treść Miejsce I. Środki trwałe (k-to 011) 1. szafa chłodnicza SN INOX mag. podręczny 2. szafa mroźnicza SN INOX mag. żywności 3. zmywarka WT505010

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Sprzęt AGD. Część III. Cena jedn. Wartość netto Stawka Ilość Wyszczególnienie. miary 1 2 3 4 5 6 7

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Sprzęt AGD. Część III. Cena jedn. Wartość netto Stawka Ilość Wyszczególnienie. miary 1 2 3 4 5 6 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Na sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014 Załącznik Nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); LP. OPIS /PARAMETRY WYMAGANE ELEMNETY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ Wymogi graniczne /NIE 1. Maszynka do mielenia 2 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa szt. 1. Waga sklepowa - do 10 kg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa szt. 1. Waga sklepowa - do 10 kg ZAŁĄCZNIK NR ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/05 z dnia 0..05 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa szt.. Waga sklepowa - do 0 kg - wielokrotne tarowanie; - duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny; - szalka ze stali

Bardziej szczegółowo

www.feel-maestro.com

www.feel-maestro.com www.feel-maestro.com MR 1203 Patelnia MR 1204 Patelnia Wewnętrzna powłoka antyadhezyjna Dno indukcyjne Aluminiowy wysokiej jakości Ø 22, 24, 26, 28 cm MR 1205 Patelnia Dno indukcyjne Aluminiowy wysokiej

Bardziej szczegółowo

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacz przelewowy do kawy + 2 dzbanki temp. pracy od 93 do 96 0 C 2 p yty grzejne, kontrolka pracy czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) 5 minut moc 2100 W,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT AGD Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry KATEGORIA I obejmuje: 1. ROBOT KUCHENNY WIELOCZYNNOŚCIOWY 60 sztuk 2. WYSOKOCIŚNIENIOWY EKSPRES

Bardziej szczegółowo

ZAŁ.1. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i 4. - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA

ZAŁ.1. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i 4. - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA ZAŁ. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA I/15 MAGAZYN WARZYW - regał magazynowy 4-półkowy ze stali nierdzewnej 80/50/180 0 2 I/16 POMIESZCZENIE SOCJALNE - szafka ubraniowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Torzymiu

Urząd Miejski w Torzymiu BGN-II-341-4/06 Torzym, dn. 2006-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Załącznik nr PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Z dniem... Wynajmujący Szkoła Podstawowa nr im. Gustawa Morcinka w Warszawie, ul. Wilcza 53 przekazuje, a Najemca -... przejmuje w użytkowanie na okres od dnia... do dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA 6999,- 5999,- 11999,- 6999,- Taniej o 20% Taniej o 19% Taniej o 29% Taniej o 22%

PROMOCJA 6999,- 5999,- 11999,- 6999,- Taniej o 20% Taniej o 19% Taniej o 29% Taniej o 22% Ekspres do kawy 1 GR. CC 101 NL Sterowanie elektroniczne System podgrzewania wody w bojlerze PID Automatyczny system mycia grupy, tryb eco Poj. bojlera: 5 l Zasilanie: 2,5 kw / 230 V Wymiary zewn.: 400

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Opis Ilość. 1. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna, 1,6 l 10

L.p. Nazwa Opis Ilość. 1. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna, 1,6 l 10 WYPOSAŻENIE KAWIARNI W PAWILONIE JÓZEFA CZAPSKIEGO Sprzęt i materiały pomocnicze: L.p. Nazwa Opis Ilość. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna,,6 l 0. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW PODGRZEACZ DO CZEKOLADY 5L Podgrzewanie typu bain-marie (pośrednie) zabezpieczające przed przypaleniem czekolady Dno pojemnika ze stali nierdzewnej AISI 304 Boczne ścianki pojemnika z poliwęglanu Tacka

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, ze stali nierdzewnej AISI o wymiarach 80 x 70 x 85 cm, żeliwne ruszty,

Strona 1 z 5. Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, ze stali nierdzewnej AISI o wymiarach 80 x 70 x 85 cm, żeliwne ruszty, Strona 1 z 5 LP. Przedmiot Opis Jednostka miery Ilość Miejsce dostawy i montażu 1 odkurzacz piorący odkurzacz piorący-maksymalna moc przyłącza (W)- 1800, Moc pompy (W)-40,Ciśnienie spryskiwania (bar)-1,zbiornik

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMICZNY NIEZBĘDNIK

GASTRONOMICZNY NIEZBĘDNIK GASTRONOMICZNY NIEZBĘDNIK GASTRONOMICZNY NIEZBĘDNIK - FOLIE, PAPIERY DO PIECZENIA FOLIE, PAPIERY DO PIECZENIA Folia aluminiowa WYMIARY: 150 m x 30 cm : 22,47 zł Folia aluminiowa Folia do żywności PE Folia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA RESTAURACJA Stan na dzień 25.08.2011r.

INWENTARYZACJA RESTAURACJA Stan na dzień 25.08.2011r. INWENTARYZACJA RESTAURACJA Stan na dzień 25.08.2011r. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ UWAGI I SZTUĆCE 1 WIDELCE 425 2 NOŻE 514 3 ŁYŻKI 410 4 WIDELCZYKI 137 5 ŁYŻECZKI 101 6 ŁYŻKI DO SAŁATEK 65 7 ŁYŻKA DO KAWY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN Sprzęt AGD Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego FORMULARZ CENOWY Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

899,- 15.999,- Automat do kawy i czekolady Prestolino

899,- 15.999,- Automat do kawy i czekolady Prestolino Ekspres ciśnieniowy Fiamma Atlantic II Zasilanie: 3800 W / 230 V Wymiary: 665x563x530 mm Pojemność bojlera: 8 litrów Sterowanie manualne (półautomatyczny) Ekspres ciśnieniowy Futurmat Rimini MFE0824B Zasilanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa Szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa Szt. ZAŁĄCZNIK NR ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/0 z dnia 03..0 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa Szt.. Garnek wysoki l 8 Stal nierdzewna 8/; Satynowe wykończenie, wzmocniony rant w postaci dodatkowego kołnierza

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Ujednolicony dnia 07.07.2011r.- Stół wyładowczy ( ze zmywarki) z półką (sn) 1000x700x850 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Ujednolicony dnia 07.07.2011r.- Stół wyładowczy ( ze zmywarki) z półką (sn) 1000x700x850 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Ujednolicony dnia 07.07.2011r.- DZIAŁ ŻYWIENIA z certyfikatami - dopuszczone do kontaktu z żywnością sn wysokogatunkowa stal nierdzewna AISI 304 Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna blacha do pieczenia

Profesjonalna blacha do pieczenia Profesjonalna blacha do pieczenia PL Uwaga: Wyposażenie można używać w: - aparatach wolnostojących o szerokości 500 mm, wyprodukowanych począwszy od roku 2000, - aparatach wolnostojących o szerokości 600

Bardziej szczegółowo

opis przedmiotu zamówienia

opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego, naczyń, przyborów kuchennych oraz mebli, do kompleksu kuchennego wraz z magazynami w Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, według specyfikacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

wentylowane płyty szamotowe powiększona komora - wymiar pizzy 35 cm kominek do usuwania nadmiaru wilgoci Pizzeria E - 4 E - 6 E - 6L E - 9

wentylowane płyty szamotowe powiększona komora - wymiar pizzy 35 cm kominek do usuwania nadmiaru wilgoci Pizzeria E - 4 E - 6 E - 6L E - 9 Piec do pizzy 1-poziomowy profesjonalny piec do wypieku pizzy regulacja dolnej i górnej grzałki do 450 C wzmocniona konstrukcja drzwi specjalna izolacja wykonanie nierdzewne termometr komory oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3a. jednos tka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poglądowe zdjęcie ZAD.3.1 zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach

Zadanie 3a. jednos tka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poglądowe zdjęcie ZAD.3.1 zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach Zadanie 3a LP Nazwa asortymentu ilość jednos tka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poglądowe zdjęcie ZAD.3.1 zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 1 odkurzacz 6 szt Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Załącznik nr do Oferty PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa (brutto) Razem Wizualizacja Opis produktu 2 3 Kuchenka mikrofalowa wykonanie nierdzewne Urządzenie

Bardziej szczegółowo

BUFET ZIMNY. Patera do ciastek trzystopniowa Hendi

BUFET ZIMNY. Patera do ciastek trzystopniowa Hendi BUFET ZIMNY Patera do ciastek trzystopniowa Hendi Półmisek 80cm Półmisek 63cm Półmisek60cm Półmisek 35 cm Tacadekoracyjnazielonyliść 345x80x25mm Półmisekdekoracyjny z melaniny w kształcieliścia 400x185

Bardziej szczegółowo

Hotel Novotel - Wrocław

Hotel Novotel - Wrocław Hotel Novotel - Wrocław Wykaz urządzeń L.p. Szt. Nazwa urządzenia 1.0 Kuchnia 1.1 1 Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 1.2 1 Szafa mroźnicza 1.3 1 Regał ociekowy, półki przestawne 1.4 1 Regał ociekowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 (stanowiący załącznik nr 1 do umowy najmu)

Załącznik nr 11 (stanowiący załącznik nr 1 do umowy najmu) Załącznik nr 11 (stanowiący załącznik nr 1 do umowy najmu) WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAśENIA KUCHNI, BUFETU I KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH W SPS ZOZ ZDROJE TABELA NR 1 LP. NAZWA SPRZĘTU NR. ILOŚĆ WARTOŚĆ INWENTARZOWY

Bardziej szczegółowo

Hartowanie patelni przed pierwszym użyciem:

Hartowanie patelni przed pierwszym użyciem: Wybierz odpowiednią patelnie do swoich potrzeb Nazwa CARBON PLUS LYON FORCE BLUE Baza Stal niebieska Stal niebieska Grubość 2,5 do 3,0 (mm) 1,0 do 1,5 (mm) 2,0 (mm) Ocena jakości * * * * * * * * * * *

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów GRUDNIOWE PROMOCJE! autoryzowany dealer Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów SOUS VIDE jedyne w pełni profesjonalne urządzenie do gotowania w niskich temperaturach w

Bardziej szczegółowo

2850,- Nr kat. 778001 700 800 950 do 275 100 47 5,4 400 2850,- (3505,50)

2850,- Nr kat. 778001 700 800 950 do 275 100 47 5,4 400 2850,- (3505,50) PATELNIA UCHYLNA NIERDZEWNA NA STELAŻU przeznaczona do smażenia produktów spożywczych na tłuszczu uchylna misa umożliwia łatwe zlewanie zużytego oleju ręczny przechył misy powierzchnia robocza ok. 570x430

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Ascoline 500 Profesjonalne urządzenia dla każdej małej kuchni

Ascoline 500 Profesjonalne urządzenia dla każdej małej kuchni Ascoline 500 Ascoline 500 Profesjonalne urządzenia dla każdej małej kuchni Odsłona urządzeń ascobloc w nowej, mniejszej formie Ascoline 500 - kompaktowa linia urządzeń. Seria urządzeń Ascoline przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Myślenice, 21.11.2012r. Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Zestawienie urządzeń pracowni technologicznych 20 21 22 46 49 71 72 91 0.33.2 0.33.3 0.33.4 0.45.22 0.45.25 0.47.3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka jednostki organizacyjne Zakład Wdrożeń i Usług Tech

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka jednostki organizacyjne Zakład Wdrożeń i Usług Tech Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka jednostki organizacyjne Zakład Wdrożeń i Usług Techn Człuchów:

Bardziej szczegółowo

wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 1 Kocioł gazowy z grzaniem bezpośrednim.

wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 1 Kocioł gazowy z grzaniem bezpośrednim. Wyposażenie Stołówki Gminnej w Klęczanach kuchnia właściwa, zmywalnia termosów, obieralnia warzyw, pomieszczenie sterylizacji jaj, pomieszczenie obróbki wstępnej mięsa, magazyn suchy i mroźnia, szatnia

Bardziej szczegółowo

a hni uc rowa k Kolo

a hni uc rowa k Kolo Kolorowa kuchnia Intensywne odcienie Twojej kuchni Nowoczesny, oryginalny design produktów z kolekcji kolorowa kuchnia stanowić będzie gustowne wyposażenie każdej kuchni. Chlebak bambusowy to praktyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz wyposażenia. gastronomicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół

Szczegółowy wykaz wyposażenia. gastronomicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Załącznik nr 9 do SIWZ Znak sprawy: ZP-3/03/ Szczegółowy wykaz wyposażenia gastronomicznego celem doposażenia stanowisk gastronomicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków Zespołu

Bardziej szczegółowo

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59 S P I S T R E Œ C I INDEX..................................................................... V-X OBRÓBKA MECHANICZNA.................................................... 1-24 Miksery ręczne......................................................................

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE WYPOSAŻENIE WYMIARY [mm] ILOŚĆ. stół z półką 04 02 2000x700x850 1. szafa magazynowa na szkło 800x500x1800 1

POMIESZCZENIE WYPOSAŻENIE WYMIARY [mm] ILOŚĆ. stół z półką 04 02 2000x700x850 1. szafa magazynowa na szkło 800x500x1800 1 stół z półką 04 02 2000x700x850 1 stół-szafka drzwi otwierane 04 10 ROZDZIELNIA KELNERSKA stół-szafka drzwi otwierane - przelotowa 04 11 1000x600x850 1 1000x600x850 1 szafa magazynowa na szkło 800x500x1800

Bardziej szczegółowo

Obróbka mechaniczna. 50 mm. 165 mm 75 mm. Wymiary cm. Zasilanie el. V/Hz. Moc kw. Cena netto PLN

Obróbka mechaniczna. 50 mm. 165 mm 75 mm. Wymiary cm. Zasilanie el. V/Hz. Moc kw. Cena netto PLN Szatkownica warzyw idealna do placówek zbiorowego żywienia i restauracji szybka i prosta wymiana tarcz tnących wymiary otworów: 165 x 75 mm i Ø 50 urządzenie do szatkowania warzyw i owoców - przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu

Załącznik nr 2 a do Regulaminu 95 7 42 40 36 56 Załącznik nr 2 a do Regulaminu L.p. Schemat Urządzenie Wymiary (mm) szer. x gł. x wys. Ilość szt. Kabina prysznicowa 900x900x2000 2 36 Miska ustępowa podwieszana na stelażu 3x5x3 górna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 W ramach realizacji projektu budowy Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ do części 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb

Bardziej szczegółowo

RM LOTUS 600. Kuchnie. Kuchnie stołowe. Frytownice. Podgrzewacze frytek. Patelnie. Bemary. Płyty grillowe. Urządzenia do gotowania makaronu

RM LOTUS 600. Kuchnie. Kuchnie stołowe. Frytownice. Podgrzewacze frytek. Patelnie. Bemary. Płyty grillowe. Urządzenia do gotowania makaronu Kuchnie Elektryczne Gazowe Żeliwne WOK... 170... 167-168... 167... 168 Kuchnie stołowe Gazowe Żeliwne Ceramiczne Indukcyjne... 171... 169... 169.... 171... 172 Frytownice Elektryczne Gazowe... 174-175...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Pakiet III Wyposażenie kuchni. Cena brutto/1 szt. zł

Pakiet III Wyposażenie kuchni. Cena brutto/1 szt. zł Dostawa wyposażenia podstawowego do rozbudowywanego Żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem Lp. Nazwa produktu Ilość szt./kpl. Cena brutto/1 szt. zł Wartość brutto zł

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 21. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 21. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 21 Załącznik Nr 1 do SIWZ część 2 1 Miejskie Gimnazjum Nr 4 PCV: 28512000 4 Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego Dyrektor: Andrzej Czudecki 28520000 3 Wyroby metalowe

Bardziej szczegółowo

CATERING Warniki do wody

CATERING Warniki do wody Warniki do wody urządzenia bez podłączenia do wody (zalewowe), wykonane w całości ze stali nierdzewnej polerowanej, niekapiący kurek spustowy z tworzywa sztucznego, termostat regulujący temperaturę, zakryta

Bardziej szczegółowo

Patelnia Elektryczna. Talerz płytki obiadowy. Talerz głęboki obiadowy. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe:

Patelnia Elektryczna. Talerz płytki obiadowy. Talerz głęboki obiadowy. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe: Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jałowe, Łobozew Górny, Wojtkowa, Wojtkówka, Brelików, Równia, Krościenko, Dźwiniacz Dolny, Hoszowczyk. Dostawa do świetlicy w miejscowości Jałowe: Lp.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 2016 SPIS TREŚCI Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 04 12 16 24 26 30 32 42 02 03 15 Wieszak prosty 60 08.110 Wieszak prosty 45 08.111

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo