Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009."

Transkrypt

1 Hendi 2009

2

3 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok W nowym katalogu znalaz o si ponad profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego. WÊród nich znajdziecie Paƒstwo wiele nowoêci, które mam nadziej, pozwolà na jeszcze lepsze, szybsze i atwiejsze przygotowywanie potraw oraz znacznie usprawnià prac w wielu punktach gastronomicznych. Katalog powsta na podstawie wieloletnich doêwiadczeƒ ca ej Grupy Hendi w produkcji i dystrybucji profesjonalnego sprz tu gastronomicznego. W Hen di Pol ska w mi nio nym ro ku nastàpi o wie le zmian. Prze nieêliêmy si do no wej sie dzi by z du ym ma ga zy nem wy so kie go sk ado wa nia. W Êlad za zwi kszajàcym si po py tem na na sze pro duk ty, zwi ksza my ich sta ny ma ga zy no we aby jesz cze le piej obs ugi waç Paƒstwa po trze by. W najbli szym czasie zostanie uruchomiona wielozadaniowa platforma internetowa, która u atwi i zwi kszy efektywnoêç wspó pracy z naszà firmà. Nasza fabryka w Holandii, kontynuuje i rozwija produkcj najwy szej jakoêci urzàdzeƒ gastronomicznych. Wszystkie produkty umieszczone w katalogu znajdziecie Paƒstwo tak e na naszej stronie internetowej Dzi ki tej stronie mo ecie Paƒstwo uzyskiwaç wszystkie potrzebne, aktualne informacje dotyczàce poszczególnych produktów. Nale à do nich informacje na temat danych technicznych produktów, ich wymiarów, warunków dostawy, warunków gwarancji, instrukcje obs ugi i inne. Mo ecie Paƒstwo równie pobraç z naszej strony internetowej zdj cia produktów o wysokiej rozdzielczoêci. Na naszej stronie internetowej umieêciliêmy dane teleadresowe naszych dystrybutorów, gdy zakup naszego sprz tu jest mo liwy wy àcznie za poêrednictwem profesjonalnych firm dystrybucyjnych, które oferujà wysoki poziom obs ugi. Dzi ki temu klienci detaliczni mogà szybko i wygodnie uzyskaç informacje na temat sieci dystrybucji produktów firmy Hendi w ich okolicy. Wprawdzie katalog i strona internetowa sà wa nym narz dziem w procesie sprzeda y, ale naszym zdaniem najwa niejsze jest dostarczanie na rynek wysokiej jakoêci produktów po odpowiedniej cenie, zapewnienie sprawdzonej sieci us ug serwisowych i w koƒcu ws uchiwanie si w zg aszane przez Paƒstwa potrzeby. Wszyscy pracownicy firmy Hendi dok adajà staraƒ, aby codziennie s u yç Paƒstwu pomocà i radà. Korzystajàc z okazji chc podzi kowaç wszystkim, którzy przyczynili si do szybkiego rozwoju naszej firmy. Bez Paƒstwa wsparcia nie by oby to mo liwe. Mamy nadziej, e naszà ofertà, jakoêcià i lojalnoêcià we wspó pracy z Paƒstwem, choç w cz Êci wyra amy naszà wdzi cznoêç. ycz sukcesów i zapraszam do wspó pracy. Wasz oddany Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu I

4 II Grupa Hendi

5 III

6 Spis treêci 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Hendi Catering Piec konwekcyjno-parowy Hendi Catering sterowany cyfrowo.1 2. NACZYNIA KUCHENNE Szybkowar Profi Line Garnki Profi Line bez pokrywki Garnki Kitchen Line z pokrywkami Garnki 3-ply z pokrywkami Garnki aluminiowe Profi Line z pokrywkami Garnki emaliowane Patelnia smakosza Patelnie aluminiowe Profi Line z powłokà nieprzywierajàcà Dyflon.9 Patelnie aluminiowe z powłokà nieprzywierajàcà Patelnie Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem.11 Patelnie indukcyjne Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem 11 Patelnie Profi Line ze stali Patelnie Profi Line ze stali z ràczkami Wyroby eliwne Brytfanny Miski Naczynia kuchenne ró ne PRZYBORY KUCHENNE Chochle i ły ki monoblok Profi Line Przybory monoblok Profi Line Przybory monoblok Kitchen Line Sita Rózgi Pistolet do sosów i kremów Cedzaki Szczypce Ły ki i szpatuły Akcesoria kuchenne ró ne Wagi Maszynka do makaronu Termometry Deska do krojenia NO E No e kute No e kute japoƒskie No e japoƒskie z drewnianà ràczkà do sushi No e stalowe No e standard No e HACCP Maszynki do zmi kczania mi sa No yki Sterylizatory i maszynka do ostrzenia no y POJEMNIKI GN Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line z uchwytami...58 Pokrywki do GN Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Kitchen Line Pojemniki GN Kitchen Line, perforowane Pojemniki GN z poliw glanu Pojemniki GN Profi Line z polipropylenu Pojemniki GN HACCP Kitchen Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemniki GN HACCP Profi Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemnik do przechowywania ywnoêci Pojemniki GN Profi Line porcelanowe ARTYKUŁY BUFETOWE Profesjonalne podgrzewacze na past Kitchen Line Profesjonalne podgrzewacze na past Profi Line Akcesoria do podgrzewaczy Pasty do podgrzewaczy Paliwa do podgrzewaczy z knotem Profesjonalne kociołki do zup Podgrzewacze elektryczne Kitchen Line Podgrzewacze elektryczne Profi Line Witryny i tace chłodzone Dzbanki do napojów Profesjonalne dyspensery do soków i musli Patery Dyspensery do zimnych sosów Przybory do serwowania Profi Line Przybory do serwowania Kitchen Line Ły ki do sałatek i chochle z tworzywa PORCELANA Porcelana Porcelana Andaluzja Porcelana Dubai TACE Tace antypoêlizgowe Tace antypoêlizgowe drewniane z wysokim rantem Tace gładkie Tace laminowane Tace poliestrowe Tace polipropylenowe Fast Food Tace do serwowania Tace bankietowe Tace ekspozycyjne do lad chłodniczych ARTYKUŁY STOŁOWE Koszyki z polirattanu Koszyki z polirattanu wzmocnione Koszyki z rattanu Koszyki drewniane Koszyki ze stali Akcesoria stołowe ze stali Dzbanki ze stali Zestawy do przypraw, pieprzniczki i solniczki Podgrzewacze stołowe Lampki Romantica Termosy Serwetniki Âwieczniki Popielnice Artykuły stołowe ró ne Pojemniki na sztuçce Ły ki i widelce do przystawek ARTYKUŁY DO KAWIARNI, CUKIERNI I PIEKARNI Dyspensery i fontanna do goràcej czekolady Syfony do bitej Êmietany Naboje do bitej Êmietany Maszyna do bitej Êmietany Hendi 2, Formy i maty silikonowe do wypieków Gałkownice Akcesoria do lodów Worki do szprycowania Koƒcówki do worków tylki IV

7 Formy do wycinania Akcesoria piekarniczo-cukiernicze ró ne ARTYKUŁY RZEèNICZE Kloce masarskie Haki rzeênicze Piła do koêci BAR Otwieracze do butelek i korkociàgi Dozowniki Wiadra i misy do szampana Akcesoria do lodu Wyciskarki do cytrusów Blender Syfon do wody sodowej Akcesoria barmaƒskie ró ne Kostkarki PIZZA Piece do pizzy Profi Line Piece do pizzy Kitchen Line Piece do pizzy XL Kitchen Line Piecyki do pizzy Witryna grzewcza Miesiarki spiralne Wałkownice elektryczne Torby termoizolacyjne do pizzy Blachy i siatki do pizzy Deska pod pizz drewniana Akcesoria do pizzy ró ne Stoły chłodnicze i nadstawy KEBAB Kebab elektryczny Profi Line Kebab gazowy Profi Line Nó do kebaba Profi Line AKCESORIA INFORMACYJNE Tabliczki informacyjne stojàce Tabliczki informacyjne na drzwi Potykacz informacyjny Tablica menu podêwietlana Dzwonek recepcyjny 40 x 85 mm Stojak z klipsem zestaw 2 szt Tacka na rachunek z klipsem OBRÓBKA MECHANICZNA Szatkownice Wilki do mi sa Urzàdzenie do tarcia parmezanu Akcesoria do Wilków Krajalnice Obieraczki do ziemniaków Miksery r czne TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Termosy Pojemniki termoizolacyjne Pojemniki do transportu Wózki Wózki i stojaki do talerzy Regały Stoły cateringowe Pakowarki pró niowe MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ Stoły przyêcienne Stoły ze zlewem Półki wiszàce podwójne OBRÓBKA TERMICZNA Linia kuchenna Snack Line Kuchnie gazowe Kitchen Line Kuchnie gazowe i elektryczne Profi Line Linia Taborety Kuchenki elektryczne Podgrzewacze do parówek Bemary Thermosystem Bemary Kitchen Line Frytownice Profi Line fry system Frytownice Mastercook Płyty grillowe Profi Line Płyty grillowe Kitchen Line Kuchenki indukcyjne Kuchenki ceramiczne Tace grzewcze Szafki do podgrzewania talerzy Profi Line Szafki do podgrzewania talerzy Kitchen Line Perkolatory do kawy Warnik do wody Zaparzacze przelewowe do kawy Filtry papierowe do zaparzaczy przelewowych Ekspresy ciênieniowe Grille kontaktowe Salamandry Opiekacze Tostery Kuchenki mikrofalowe Piecyki parowe NaleÊnikarki HIGIENA Zmywarki Profi Line Wyposa enie do zmywarek gastronomicznych Chemia Kosze do zmywarek Akcesoria hotelowe Lampa owadobójcza HACCP Pojemniki na odpadki PIECE KONWEKCYJNO PAROWE Piece piekarniczo-cukiernicze Kitchen Line sterowane manualnie Piece konwekcyjno-parowe Kitchen Line sterowane cyfrowo Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane manualnie Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane cyfrowo Piece piekarniczo-cukiernicze Profi Line sterowane manualnie Komory rozrostu Piec konwekcyjny sterowany manualnie Podstawy pod piece Blachy wypiekowe GRILLE Grille gazowe Grille elektryczne Grille na w giel drzewny Lampy grzewcze Akcesoria do grilli Index produktów V

8 VI

9 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING sterowany cyfrowo idealny piec na imprezy cateringowe, wsz dzie tam gdzie pod àczenie do wody nie jest mo liwe z wewn trznym zbiornikiem na wod, wbudowanà pompà cateringowà oraz pojemnikiem na skropliny mo liwoêç gotowania na parze, podgrzewania i pieczenia potraw w warunkach zewn trznych bez pod àczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej gotowy do pracy po pod àczeniu do êród a pràdu wykonany z najwy szej jakoêci stali nierdzewnej sterowany elektronicznie 99 programów (4 etapy ka dy) dwa bardzo wydajne wentylatory o zmiennych kierunkach obrotów komora pieca wykonana z jednego kawałka blachy (bez spawów), zaokràglone kraw dzie ułatwiajà utrzymanie czystoêci para wytwarzana metodà bezpoêredniego natrysku halogenowe oêwietlenie pojemnik na skropliny wlew wody lampki kontrolne poszczególnych funkcji przycisk g ówny w àcz/wy àcz przycisk programowania temperatury przycisk automatycznego zaparowania przycisk rozpocz cia programu przycisk menu programów pieca (99 programów 4 kroki) wyêwietlacz numeru programu lampka kontrolna sygnalizacja pe nego zbiornika regulator kominka wyêwietlacz temperatury wyêwietlacz czasu przycisk pracy ciàg ej wentylatora przycisk programowania czasu przycisk r cznego doparowania komory przycisk zakoƒczenia programu przycisk zapisywania i kasowania programów regulator programowania gniazdo pod àczenia sondy lampka kontrolna sygnalizacja pustego zbiornika PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING G434 4 x GN 2/3 pojemnoêç 4 x GN 2/3 odleg oêç mi dzy pó kami 70 mm wymiary wewn trzne 450 x 370 x 360 (h) mm wymiary zewn trzne 660 x 595 x 545 (h) mm moc/napi cie 2 x 1600 W/230 V liczba wentylatorów 2 waga 48 kg kod cena PLN 1

10 NACZYNIA KUCHENNE SZYBKOWAR PROFI LINE SZYBKOWAR PROFI LINE nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na którym zapinajà si uchwyty ciênieniowej pokrywy indukcyjne dno zapewnia optymalny rozkład ciepła pokrywa wykonana ze stali pokryta osłonà z tworzywa sztucznego nowoczesny mechanizm blokujàcy, ułatwia korzystanie z szybkowaru dwa zawory bezpieczeƒstwa: ochrona przed nadmiernym wzrostem ciênienia oraz przypadkowym otwarciem w trakcie u ytkowania dzi ki naszemu szybkowarowi znacznie skraca si czas przygotowania potraw, a gotowana ywnoêç traci mniej wartoêci od ywczych ni gotowana w tradycyjny sposób zawór ciênieniowy pozwala na nastawienie jednego z dwóch poziomów gotowania: I-niskie ciênienie 0,5 bar (do warzyw), II-wysokie ciênienie 0,8 bar (do mi sa, zup, ry u i ziemniaków) mo liwoêç u ytkowania na wszystkich typach kuchni mechanizm zwalniajàcy pokrywy pokr t o zaworu regulacyjnego 3 poziomy 0 gotowanie bez ciênienia I niskie ciênienie 0,5 bar II wysokie ciênienie 0,8 bar artykuł ciênienie czas gotowania zielony groszek I 2 minuty kapusta przepołowiona I 6 minut marchew ci ta II 2 minuty ziemniaki pokrojone II 6 minut drób,cz Êci II 8-15 minut wieprzowina II 7-10 minut ry biały II 3 minuty wziernik do zaworu bezpieczeƒstwa kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 385 (h) PLN pokrywa ciênieniowa uchwyt pokrywy ciênieniowej dno o konstrukcji warstwowej: stal-aluminium-stal 2

11 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE w procesie produkcji w wyniku nowej technologii IMPACT roz arzone dno pod wpływem wysokiego ciênienia zostaje połàczone z korpusem garnka, co sprawia, e: dno nie odkształca si i idealnie przylega do powierzchni kuchenki ciepło jest dobrze przewodzone, a temperatura równomiernie rozprowadzana właêciwoêci: wyjàtkowo masywna, najwy szej jakoêci stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewn trzna w całoêci satynowana masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewajà si bezpieczne wyparzanie w zmywarkach, odpornoêç na działanie kwasów konstrukcja dna typu sandwich (stal-aluminium-stal) przyspiesza czas gotowania mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, tak e indukcyjnych do Ø 45 kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna stal aluminium stal GARNKI PROFI LINE GARNEK WYSOKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 150 (h) 3 68 PLN Ø 200 x 190 (h) 6 99 PLN Ø 240 x 220 (h) PLN Ø 280 x 260 (h) PLN Ø 320 x 300 (h) PLN Ø 360 x 360 (h) 36,6 408 PLN Ø 400 x 400 (h) PLN Ø 450 x 450 (h) PLN Ø 500 x 500 (h) PLN GARNEK ÂREDNI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 110 (h) 2 59 PLN Ø 200 x 130 (h) 4 79 PLN Ø 240 x 150 (h) PLN Ø 280 x 170 (h) 10,5 149 PLN Ø 320 x 190 (h) PLN Ø 360 x 230 (h) 23,5 279 PLN GARNEK NISKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 55 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 105 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,5 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN Ø 360 x 170 (h) 17,3 229 PLN 3

12 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 49 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 64 PLN RONDEL DO SMA ENIA wykonany ze stali nierdzewnej sto kowy z dnem typu sandwich Kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 60 (h) 0,9 49 PLN Ø 200 x 60 (h) 1,5 54 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 66 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 84 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 108 PLN PATELNIA NIEPRZYWIERAJÑCA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 98 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 119 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 159 PLN WK AD DO GOTOWANIA MAKARONU wykonany ze stali nierdzewnej, odpowiedni do garnka Ø 360 mm x 230 (h) 108 PLN POKRYWKA PROFI LINE Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN

13 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI wykonane ze stali nierdzewnej gruboêç Êcianki do 1,2 mm powierzchnia zewn trzna w ca oêci satynowana wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewajàce si uchwyty ze stali bezpieczne wyparzanie w zmywarkach gastronomicznych konstrukcja dna typu sandwich pokryta kopu à stal-aluminium-stal przyspiesza gotowanie i oszcz dza energi umo liwia u ytkowanie we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych gruboêç dna do 7 mm. GARNEK WYSOKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 140 (h) 2,8 67 PLN Ø 200 x 160 (h) 5 97 PLN Ø 240 x 200 (h) PLN Ø 280 x 220 (h) 13,5 163 PLN Ø 320 x 270 (h) PLN GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 95 (h) 1,7 59 PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI Ø 200 x 115 (h) 3,5 79 PLN Ø 240 x 135 (h) 5,5 109 PLN Ø 280 x 155 (h) PLN Ø 320 x 190 (h) PLN GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 59 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 115 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,4 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN 5

14 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI RONDEL kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 39 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 59 PLN PATELNIA Ø 240 x 45 (h) 59 PLN Ø 280 x 50 (h) 79 PLN Ø 320 x 55 (h) 99 PLN PATELNIA WOK Ø 360 x 90 (h) 189 PLN GARNEK DO SZPARAGÓW z koszem wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany na wysoki połysk z odpornà na zadrapania i uderzenia pokrywkà z nierospryskujàcego si szkła z chromowanym brzegiem i uchwytem pokrywka z otworem wysokiej jakoêci wykoƒczenie z dnem typu sandwich odpowiedni do wszystkich typów kuchni, równie indukcyjnych kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 210 4,2 78 PLN 6

15 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI bardzo wysokiej jakoêci garnki z trójwarstwowego materiału, łàczàce zalety tradycyjnych naczyƒ ze stali nierdzewnej z doskonałymi właêciwoêciami cieplnymi naczyƒ aluminiowych garnki majà budow trójwarstwowà, składajàcà si z powłoki zewn trznej z chromowanej stali 18/0 oraz Êcianki wewn trznej ze stali nierdzewnej 18/8, pomi dzy którymi umieszczono warstw topionego aluminium materiał trójwarstwowy przechodzi płynnie od dna przez boki garnka, a po kraw dzie energooszcz dny sposób gotowania dzi ki szybkiemu wchłanianiu ciepła i jego doskonałemu rozprowadzaniu mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych atwe do czyszczenia dzi ki warstwie stali zewn trznej 18/0 i wewn trznej 18/8 wysoka odpornoêç na zu ycie GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 160 (h) 6,7 249 PLN Ø 280 x 180 (h) PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta stal nierdzewna 18/8 0,4 mm kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna warstwa topionego aluminium 1,5 mm stal chromowana 0,5 mm GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 109 PLN Ø 200 x 95 (h) 2,9 149 PLN Ø 240 x 115 (h) PLN RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 75 (h) 2 89 PLN RONDEL DO SMA ENIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 75 (h) 2 89 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 99 PLN Ø 280 x 50 (h) PLN 7

16 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNEK WYSOKI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 205 x 180 (h) 5,5 109 PLN Ø 240 x 210 (h) PLN Ø 280 x 250 (h) 15,5 199 PLN Ø 325 x 285 (h) PLN Ø 355 x 325 (h) 33,5 299 PLN Ø 375 x 360 (h) 38,5 329 PLN Ø 400 x 360 (h) PLN Ø 460 x 415 (h) 64,5 398 PLN Ø 520 x 445 (h) PLN GARNEK ÂREDNI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem z zaokràglonym dnem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 180 (h) PLN Ø 360 x 200 (h) PLN Ø 400 x 220 (h) PLN GARNEK DO PIEROGÓW, RY U MAKARONU z wk adem i pokrywkà z polerowanym brzegiem perforowany wk ad kod wymiary pojemnoêç cena Ø PLN Ø PLN Ø PLN RONDEL bez pokrywki z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 90 (h) 1,5 69 PLN Ø 220 x 110 (h) 3 89 PLN 8

17 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI EMALIOWANE GARNEK DO MA Y z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej wy àcznie do kuchenek gazowych kod obj toêç wymiary pojemnoêç cena (kg) Ø 120 0,8 30 PLN Ø 180 2,3 35 PLN ,5 Ø PLN Ø PLN GARNEK DO ZUP I SOSÓW z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej kod kolor wymiary pojemnoêç cena czarny Ø 120 x 90 (h) 0,8 20 PLN niebieski Ø 100 x 60 (h) 0,4 30 PLN GARNKI EMALIOWANE / PATELNIE PATELNIA SMAKOSZA wykonana z aluminium pokrytego nieprzywierajàcà warstwà z drewnianà ràczkà idealna do podawania jajecznicy, krewetek i innych drobnych daƒ na goràco Uwaga: nie nale y myç w zmywarkach Ø PLN PATELNIE ALUMINIOWE KITCHEN LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ DYFLON ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali Uwaga: nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach Ø 240 x 45 (h) 40 PLN Ø 280 x 45 (h) 54 PLN Ø 320 x 45 (h) 72 PLN Ø 360 x 45 (h) 89 PLN Ø 400 x 45 (h) 99 PLN 9

18 NACZYNIA KUCHENNE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMININOWE PROFI LINE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMINIOWE PROFI LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ odpowiednie do wszystkich typów kuchni z wyjàtkiem indukcyjnych ciepło rozprowadzane jest szybko i równomiernie gruboêç aluminiowego korpusu od 3 do 5 mm bardzo trwała 4 warstwowa powłoka nieprzywierajàca ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali (odporne na temp. max 150 ºC) UWAGA: Nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach PATELNIA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 40 (h) 0,9 59 PLN Ø 240 x 40 (h) 1,3 71 PLN Ø 280 x 45 (h) 2 78 PLN Ø 320 x 50 (h) 3 96 PLN Ø 360 x 50 (h) PLN Ø 400 x 55 (h) PLN PATELNIA MA A kod wymiary pojemnoêç cena Ø 120 x 25 (h) 0,2 59 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW kod wymiary pojemnoêç cena Ø 250 x 20 (h) 0,8 62 PLN Ø 280 x 20 (h) 1,1 72 PLN PATELNIA DO RYB owalna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 50 (h) PLN x 280 x 50 (h) 3,9 199 PLN PATELNIA DO RYB prostokàtna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 40 (h) PLN PATELNIA G BOKA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 60 (h) 1,6 88 PLN Ø 240 x 65 (h) 2,6 98 PLN Ø 280 x 75 (h) 3,8 108 PLN 10

19 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANE TYTANEM profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium, pokryte powłokà tytanowà z powierzchnià nieprzywierajàcà, mo liwoêç sma enia bez t uszczu idealne do wszystkich typów kuchenek z wyjàtkiem kuchenek indukcyjnych dzi ki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo szybko rozgrzewajà si mo na w ten sposób zaoszcz dziç do 30% energii ràczka patelni wykonana jest z nienagrzewajàcej si stali 18/10 PATELNIA Ø 240 x 55 (h) 99 PLN Ø 280 x 55 (h) 109 PLN Ø 320 x 55 (h) 119 PLN Ø 360 x 55 (h) 169 PLN Ø 400 x 55 (h) 199 PLN PATELNIA DO GRILLOWANIA ryflowana x 280 x 55 (h) 119 PLN PATELNIA G BOKA Ø 280 x 85 (h) 109 PLN PATELNIA OWALNA DO RYB x 275 x 35 (h) 129 PLN PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM PATELNIA WOK x 100 (h) 159 PLN PATELNIA INDUKCYJNA PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANA TYTANEM Ø 240 x 55 (h) 109 PLN Ø 280 x 55 (h) 129 PLN Ø 320 x 55 (h) 149 PLN 11

20 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE ZE STALI PATELNIE PROFI LINE ZE STALI tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej ulubione patelnie mistrzów kuchni prostota, jakoêç, solidnoêç i wszechstronnoêç zastosowaƒ to cechy doceniane od pokoleƒ idealne do wszystkich typów kuchni, tak e indukcyjnych PATELNIA UNIWERSALNA Ø 200 x 45 (h) 49 PLN Ø 260 x 50 (h) 69 PLN Ø 300 x 50 (h) 79 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW p ytka Ø 240 x 25 (h) 30 PLN PATELNIA MA A Ø 120 x 35 (h) 20 PLN PATELNIE PROFI LINE ZE STALI Z RÑCZKAMI wysokiej jakoêci patelnie wykonane ze stali walcowanej z dwoma por cznymi uchwytami odpowiednie do kuchni gazowych kod opis wymiary cena Ø 340 x 40 (h) 39 PLN Ø 460 x 40 (h) 49 PLN do grilla Fiesta Ø 600 x 40 (h) 259 PLN do grilla Fiesta Ø 800 x 50 (h) 269 PLN 12

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line Szybkowar Profi Line Nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na

Bardziej szczegółowo

PRZYBORY KUCHENNE C H O C H L E I Y K I M O N O B L O K CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE Y KA CEDZAKOWA PROFI LINE

PRZYBORY KUCHENNE C H O C H L E I Y K I M O N O B L O K CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE Y KA CEDZAKOWA PROFI LINE CHOCHLE I Y KI MONOBLOK CHOCHLA MONOBLOK PROFI LINE pozbawiona spawów i zagi ç, dzi ki czemu spe nia normy higieny HACCP gruboêç uchwytu 2 mm kod wymiary pojemnoêç szerokoêç ràczki cena (l) 543 108 Ø 65

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW GARNKÓW KURT SCHELLER EDITION

ZESTAW GARNKÓW KURT SCHELLER EDITION ZESTAWY GARNKÓW KURT SCHELLER EDITION ZESTAW GARNKÓW KURT SCHELLER EDITION Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem Nienagrzewające się, ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej mocowane

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu

Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog gastro Hendi na rok 2008. Znajdziecie w nim Paƒstwo ponad 1600 produktów niezb dnych do wyposa enia wszelkiego typu punktów gastronomicznych. Katalog

Bardziej szczegółowo

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line

Szybkowar Profi Line. Szybkowar Profi Line Szybkowar Profi Line Nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na

Bardziej szczegółowo

76 do cen nale y doliczyç VAT 22% Tace antypoêlizgowe mahoƒ. Tace antypoêlizgowe. Tace antypoêlizgowe teak. Tace antypoêlizgowe

76 do cen nale y doliczyç VAT 22% Tace antypoêlizgowe mahoƒ. Tace antypoêlizgowe. Tace antypoêlizgowe teak. Tace antypoêlizgowe Tace antypoêlizgowe mahoƒ Tace antypoêlizgowe Taca antypoêlizgowa mahoniowa UWAGA: nie wyparzaç! antypoêlizgowa odpornoêç termiczna od -10 0 C do 100 0 C Kod kszta t wymiary (mm) cena 507 216 prostokàt

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY katalog 2011 PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY Katalog 2011 Spis treêci Index produktów............................... VI-XIII I. Naczynia kuchenne............................ 2 17 Garnki 3-ply z pokrywkami.........................

Bardziej szczegółowo

108 do cen nale y doliczyç VAT 22% Syfony do bitej Êmietany. Syfony do bitej Êmietany

108 do cen nale y doliczyç VAT 22% Syfony do bitej Êmietany. Syfony do bitej Êmietany Syfony do bitej Êmietany Syfony do bitej Êmietany Syfony pozwalajà przygotowaç bità Êmietan, kremy, sosy, musy w sposób atwy, wygodny, atrakcyjny i tani. Syfony sà idealnym rozwiàzaniem dla wszelkiego

Bardziej szczegółowo

DROBNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY ZAŁĄCZNIK nr 1

DROBNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY ZAŁĄCZNIK nr 1 DROBNY SPRZĘ GASRONOMICZNY ZAŁĄCZNIK nr 1 6.7.4.1.2 KUCHNIA 1 1. OM-GAS 2201/160 szt. 2 1 wysoki 3ltr 2. OM-GAS 2201/200 szt. 2 1 wysoki 6ltr 4. OM-GAS 2201/280 szt. 2 1 wysoki 16ltr 5. OM-GAS 2201/320

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA KUCHENNE. Miski, wanny i cedzaki wykorzystywane do przygotowania potraw. Profesjonalne garnki, rondle i patelnie do ich termicznej obróbki.

NACZYNIA KUCHENNE. Miski, wanny i cedzaki wykorzystywane do przygotowania potraw. Profesjonalne garnki, rondle i patelnie do ich termicznej obróbki. 02 NACZYNIA KUCHENNE Miski, wanny i cedzaki wykorzystywane do przygotowania potraw. Profesjonalne garnki, rondle i patelnie do ich termicznej obróbki. Garnki, rondle, patelnie... 43-51 Miski, wanny...

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI GN POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU POJEMNIKI GN GN 1/1 GN 1/2 GN 1/6 GN 1/9 GN 1/4 GN 1/3 POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU

POJEMNIKI GN POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU POJEMNIKI GN GN 1/1 GN 1/2 GN 1/6 GN 1/9 GN 1/4 GN 1/3 POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU POJEMNIKI GN POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU POJEMNIKI GN PROFI LINE Z POLIWĘGLANU wysokiej jakości profesjonalne pojemniki GN wykonane z przezroczystego poliwęglanu nie wchłaniają zapachów i smaków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne Dotyczy: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE KUCHNI strona 1. Nazwa sprzętu: Sztuk : 1. Waga platformowa DB II Junior 60 LCD

WYPOSAŻENIE KUCHNI strona 1. Nazwa sprzętu: Sztuk : 1. Waga platformowa DB II Junior 60 LCD WYPOSAŻENIE KUCHNI strona 1 Sztuk : 1 Waga platformowa DB II Junior 60 LCD Waga platformowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Dane techniczne : Zakres ważenia: 60kg Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE sprzęt gastronomiczny Profesjonalny sprzęt jest sercem każdego lokalu gastronomicznego. Jego sprawność, niezawodność i wygoda użycia wpływają na efekt końcowy czyli zadowolenie Klienta. Bazując na naszych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. Opis: - linia profesjonalnych garnków satynowanych

Wyposażenie kuchni. Opis: - linia profesjonalnych garnków satynowanych Załącznik nr 5 Wyposażenie kuchni Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena jednostkowa netto [zł] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość netto [zł] 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

... dobry kierunek gotowania

... dobry kierunek gotowania katalog 2010 ... dobry kierunek gotowania salon sprzeda y, sklep online, projekty, serwis, sprz t i meble ze stali nierdzewnej dla gastronomii... Venda Lublin, ul. Gospodarcza 23 tel. 81/441 71 10 fax

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 5

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 5 Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT KUCHENNY Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia

Bardziej szczegółowo

7. garnki z pokrywą ze stali nierdzewnej z Szt. 3

7. garnki z pokrywą ze stali nierdzewnej z Szt. 3 Załącznik nr 1 Część nr 1 - wyroby ze stali nierdzewnej: garnki, rondle, patelnie, wanny, sita miski,wiadra, kwarty Opis produktu, parametry j.m. Parametry Wykonawcy / opis produktu ( 10 x ) 1. garnki

Bardziej szczegółowo

Kuchnia. Kuchnia. Gotowanie

Kuchnia. Kuchnia. Gotowanie Garnki i patelnie aluminiowe 108 Garnki nierdzewne 109 Pokrywy do garnków nierdzewnych 111 Garnki do gotowania na parze 112 Komplety garnków nierdzewnych 113 Szybkowary 114 Garnki pozostałe 115 Patelnie

Bardziej szczegółowo

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit

Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Drobne akcesoria kuchenne Leifheit Akcesoria kuchenne wysokociśnieniowego Pro Line zamak, zostały wykonane pokryte powłoką technologią chromową. odlewu Produkty stanowią wyjątkowe połączenie eleganckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I Naczynia kuchenne 2-21 Garnki Profi Line z pokrywkami dno sandwich" 2-5 Garnki Kitchen Line z pokrywkami dno kapsułowe 6-8 Garnki Budget bez pokrywek 9 Garnki aluminiowe Profi

Bardziej szczegółowo

- Zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagających warunkach.

- Zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Profesjonalne garnki TOM-GAST SILVER Najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10 Satynowe wykończenie z polerowaną górną częścią Tłoczone z jednego kawałka stali Grubość ścianki od 1 mm do 1,2 mm; w części

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 27 Bydgoszcz, dnia r. ul. Sardynkowa Bydgoszcz tel/fax Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół nr 27 Bydgoszcz, dnia r. ul. Sardynkowa Bydgoszcz tel/fax Zapytanie ofertowe Zespół Szkół nr 27 Bydgoszcz, dnia 22.10.2012 r. ul. Sardynkowa 7 85-435 Bydgoszcz tel/fax 52 3722483 e-mail:zs27bydgoszcz@wp.pl Zapytanie ofertowe Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie Formularz cenowy oferty Załącznik nr 4 do SIWZ w szt. Cena jedn brutto Wartość brutto 1 2 3 4 5 stół ze stelaŝem krzesło ze stelaŝem stół przedszkolny krzesło przedszkolne

Bardziej szczegółowo

od 519,- taniej! Promocja Wakacyjna do 31% stara cena od 749,- Wyprodukowano w Polsce STALGAST RADOM KONTAKT GRILLE

od 519,- taniej! Promocja Wakacyjna do 31% stara cena od 749,- Wyprodukowano w Polsce STALGAST RADOM KONTAKT GRILLE KONTAKT GRILLE ryflowane płyty żeliwne obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej płynna regulacja temperatury 50-300 C wanienka na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania do 3% stara cena od 749,- od

Bardziej szczegółowo

OFERTA á 2/7û!7"ĺ 2Ɠ64 +6 %

OFERTA á 2/7û!7ĺ 2Ɠ64 +6 % -% OFERTA cena 2 ważna do wyczerpania zapasów Akcesoria kuchenne 00001515 0008 Rondel 2,2l 40,36 40,36 0008 Bar 00000432 EMC 2P/B/C Ekspres do kawy 5400,00 cena 5 400,- EMC 2P/B/C Chłodnictwo 00009955

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE POGLĄDOWE: naczynie można stosować w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych do produkcji naczynia nie jest zastosowany kadm i ołów

ZDJĘCIE POGLĄDOWE: naczynie można stosować w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych do produkcji naczynia nie jest zastosowany kadm i ołów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia naczynia i akcesoria LP NAZWA ILOŚĆ ZASTAWA STOŁOWA 1 TALERZ GŁĘBOKI Ø230 [mm] 60 Talerz głęboki Ø230 [mm] z masy porcelitowej (kamionki). Ø230x45 [mm], WAGA 0.70

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Infinite Chef. Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych

Kolekcja Infinite Chef. Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych Kolekcja Infinite Chef Nowa gama wysokiej klasy naczyń kuchennych Kolekcja Infinite Chef Kolekcja naczyń kuchennych Electrolux Infinite Chef, zaprojektowana we współpracy z profesjonalnymi szefami kuchni,

Bardziej szczegółowo

kompleksowe wyposażenie gastronomii

kompleksowe wyposażenie gastronomii kompleksowe wyposażenie gastronomii TERESA LATAŁA www.am-trade.pl Szanowni Państwo!!! Z przyjemnością polecam Państwu niniejszy katalog, który zawieraja wybrane produkty i sprzęty z szerokiej oferty dla

Bardziej szczegółowo

69,- 24,- TACE TACE POLIESTROWE ANTYPOŚLIZGOWE TACE TACE LAMINOWANE POWLEKANE KAUCZUKIEM TACE POLIESTROWE ANTYPOŚLIZGOWA

69,- 24,- TACE TACE POLIESTROWE ANTYPOŚLIZGOWE TACE TACE LAMINOWANE POWLEKANE KAUCZUKIEM TACE POLIESTROWE ANTYPOŚLIZGOWA TACE TACE LAMINOWANE POWLEKANE KAUCZUKIEM TACE LAMINOWANE POWLEKANE KAUCZUKIEM powlekane kauczukiem antypoślizgowa powierzchnia idealne do barów i restauracji antypoślizgowa powierzchnia na mokro i sucho

Bardziej szczegółowo

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik nr 3 do wzoru umowy Z dniem. 2013 r. Wynajmujący - m.st. Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v lp nr rys.. 2.2 nazwa Stół z szafkami otwartymi i szufladami Bemar ilość sztuk moc jed/kw gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) 3.3 Umywalka 30/30/2 4.4 Szafa przelotowa 00/0/40. Wózek kelnerski 4 9//90 napięcie/v

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Załączniki: Załącznik nr do Oferty PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM Lp. Przedmiot zamówienia. Garnek wysoki Garnek wysoki. 3. Garnek 3 niski Ilość Cena jednostkowa (brutto).... Razem Wizualizacja Opis

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 8. Jednostka miary Ilość jednostek

Pakiet Nr 8. Jednostka miary Ilość jednostek Pakiet Nr 8 Załącznik Nr 1 do SIWZ część 8 Przedszkole Miejskie Nr 9 CPV: 28512210 9 Naczynia do gotowania Dyrektor: Marta Laskowska 28520000 3 Wyroby metalowe tel. (0-14) 681 25 98 36670000 8 Sprzęt kuchenny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 2 Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

NIEZWYKŁE OKAZJE GRATIS! GRATIS! 1499 PLN 1499 PLN. Podstawa o wartości. Podstawa o wartości

NIEZWYKŁE OKAZJE GRATIS! GRATIS! 1499 PLN 1499 PLN. Podstawa o wartości. Podstawa o wartości Oferta ważna od 28 października do 30 listopada 2013 lub do wyczerpania zapasów NIEZWYKŁE OKAZJE Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1, Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory Z bezpośrednim wytwarzaniem

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE KUCHNI. stal nierdzewna poliwęglan

WYPOSAŻENIE KUCHNI. stal nierdzewna poliwęglan WYPOSAŻENIE KUCHNI 1. Robot Cutter Wilk szt. 1 Parametry minimalne: długość: 315 mm szerokość: 545 mm wysokość: 585 mm pojemność: 8 l min. prędkość obrotowa: 1500 obr./min maks. prędkość obrotowa: 3000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilekroć w dokumentacji Zamawiający używa nazw handlowych to dopuszczalne jest wówczas złożenie oferty, w której wskazane są inne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 Narzędzia i przybory kuchenne

Pakiet Nr 1 Narzędzia i przybory kuchenne Lp. 1. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Pakiet Nr 1 Narzędzia i przybory kuchenne Opis Cedzak siatkowy (średnica 22-28 cm, długość 50-60 cm, ze stali nierdzewnej z zaokrągloną na końcu rączką) Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz asortymentowo cenowy... miejscowość i data Lp. Nazwa materiałów Ilość Opis produktu Cena brutto Wartość brutto Talerz płytki 1. Talerz płytki 195 mm, śr./wys. 195/22

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania Załącznik nr a Formularz cenowy Lp. Nazwa urządzenia Wymagania i minimalne parametry Ilość w szt. Cena jedn. brutto w PLN Wartość brutto w PLN kol. kol. kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 Zmywarka gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Załącznik nr 2 b do SIWZ i umowy dzierżawy nr. z dnia.. Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Lp Nazwa Nr inwentarzowy Wartość dzierżawy za poz. od 1 do 459 brutto [zł] 1 BASEN 1000*700*850 KS

Bardziej szczegółowo

CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU

CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU CENNIK USZKODZENIA SPRZĘTU ARTYKUŁ CENA NETTO PORCELANA TALERZ 27 cm TALERZ 21 cm, TALERZ 19 cm, PÓŁMISEK OWALNY 36 cm PÓŁMISEK OWALNY 31 cm PÓŁMISEK OWALNY 24 cm PÓŁMISEK OKRĄGŁY 32 cm BULIONÓWKA + SPODEK

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z

DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Dyspenser do napojów z Numer postępowania: ZP.7.0.05 Załącznik Nr G do SIWZ DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ. Dyspenser do napojów z podwójnymi ściankami Obudowa i pokrywa ze

Bardziej szczegółowo

Zestaw minimalnych parametrów wymaganych / oferowanych dotyczy dostawy sprzętu kuchennego elektrycznego.

Zestaw minimalnych parametrów wymaganych / oferowanych dotyczy dostawy sprzętu kuchennego elektrycznego. Znak sprawy: 23/BZLR/ZP/2016 Załącznik nr 3A do ZO stanowiący zał. nr do wzoru umowy Zestaw minimalnych parametrów wymaganych / oferowanych dotyczy dostawy sprzętu kuchennego elektrycznego. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów:

Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów: Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawy, niżej wymienionych artykułów: 1. Garnek średni z pokrywą 11 szt. 1. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 6 do SIWZ nazwa i adres Wykonawcy telefon, faks, NIP, REGON OFERTA WYKONAWCY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Załącznik nr 8 do SIWZ Treść Miejsce I. Środki trwałe (k-to 011) 1. szafa chłodnicza SN INOX mag. podręczny 2. szafa mroźnicza SN INOX mag. żywności 3. zmywarka WT505010

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 dostawa drobnego wyposażenia kuchni

Część nr 1 dostawa drobnego wyposażenia kuchni DPS-ZP.I/34-7/08 załącznik nr Oferujmy dostawę drobnego wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 4A w Poznaniu zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Kuchnia. Kuchnia. Przygotowywanie posi ków

Kuchnia. Kuchnia. Przygotowywanie posi ków Akcesoria kuchenne 156 Tarki 160 Cedzaki, durszlaki 162 Pojemniki z miarkà 164 Miski do miksowania 165 Deski do krojenia 166 Stolnice 168 No e 169 Zestawy do pieprzu i soli 173 Miski nierdzewne 174 Pó

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa szt. 1. Waga sklepowa - do 10 kg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa szt. 1. Waga sklepowa - do 10 kg ZAŁĄCZNIK NR ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/05 z dnia 0..05 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa szt.. Waga sklepowa - do 0 kg - wielokrotne tarowanie; - duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny; - szalka ze stali

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 10. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 10. Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 10 Załącznik Nr 1 do SIWZ część 10 Miejskie Przedszkole Nr 1 1 PCV: 28512000 4 Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego Dyrektor: Elżbieta Wierzbanowska 28520000 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Sprzęt AGD. Część III. Cena jedn. Wartość netto Stawka Ilość Wyszczególnienie. miary 1 2 3 4 5 6 7

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Sprzęt AGD. Część III. Cena jedn. Wartość netto Stawka Ilość Wyszczególnienie. miary 1 2 3 4 5 6 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Na sprawy: RZP-II-WI/15/DZP-1/2014 Załącznik Nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Ja, ( My ) niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...

Ja, ( My ) niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego JRP-PE.271.6.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko). Siedziba (adres). Tel... Faks E-mail.. NIP...PESEL *... REGON:...Ser. Nr d.o

Bardziej szczegółowo

www.feel-maestro.com

www.feel-maestro.com www.feel-maestro.com MR 1203 Patelnia MR 1204 Patelnia Wewnętrzna powłoka antyadhezyjna Dno indukcyjne Aluminiowy wysokiej jakości Ø 22, 24, 26, 28 cm MR 1205 Patelnia Dno indukcyjne Aluminiowy wysokiej

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); LP. OPIS /PARAMETRY WYMAGANE ELEMNETY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ Wymogi graniczne /NIE 1. Maszynka do mielenia 2 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT AGD Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry KATEGORIA I obejmuje: 1. ROBOT KUCHENNY WIELOCZYNNOŚCIOWY 60 sztuk 2. WYSOKOCIŚNIENIOWY EKSPRES

Bardziej szczegółowo

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: DOSTAWA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA KUCHNI DO ŻŁOBKA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV): DOSTAWY KOD CPV 39241120-0

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy

Bardziej szczegółowo

Część 2. Sprzęt gastronomiczny i akcesoria

Część 2. Sprzęt gastronomiczny i akcesoria Część. Sprzęt gastronomiczny i akcesoria ZMYWALNIA I ROZDZIELNIA POSIŁKÓW Lp. Nazwa zmywarka uniwersalna 00/30V z dozownikiem płynu myjącego wózek do przewożenia koszy Ilość Opis Konstrukcja wykonana ze

Bardziej szczegółowo

ZAŁ.1. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i 4. - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA

ZAŁ.1. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i 4. - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA ZAŁ. - PRZEDMIAR BUDYNEK NR 3. i - ELEMENTY WYPOSAŻENIA POM. KUCHNI i ZAPLECZA I/15 MAGAZYN WARZYW - regał magazynowy 4-półkowy ze stali nierdzewnej 80/50/180 0 2 I/16 POMIESZCZENIE SOCJALNE - szafka ubraniowa

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej z opisem przedmiotu zamówienia

Formularz oferty cenowej z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr ZEASiP\3\2014 z dnia 30.07.2014r. (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON) (miejscowość i data) Gmina Ożarów Mazowiecki ul Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP:

Bardziej szczegółowo

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe

176 do cen nale y doliczyç VAT 22% Zaparzacze przelewowe. Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacze przelewowe Zaparzacz przelewowy do kawy + 2 dzbanki temp. pracy od 93 do 96 0 C 2 p yty grzejne, kontrolka pracy czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) 5 minut moc 2100 W,

Bardziej szczegółowo

Zestaw noży do carvingu 22 elementowy Krajalnica np. Zelmer Alexis Silver LUB RÓWNOWAŻNE Porcelanowe lub szklane z pokrywą duże ( mogą być

Zestaw noży do carvingu 22 elementowy Krajalnica np. Zelmer Alexis Silver LUB RÓWNOWAŻNE Porcelanowe lub szklane z pokrywą duże ( mogą być FER.042.23.2014 Częstochowa, 09.12.2014 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu Złap staż, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Torzymiu

Urząd Miejski w Torzymiu BGN-II-341-4/06 Torzym, dn. 2006-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW PODGRZEACZ DO CZEKOLADY 5L Podgrzewanie typu bain-marie (pośrednie) zabezpieczające przed przypaleniem czekolady Dno pojemnika ze stali nierdzewnej AISI 304 Boczne ścianki pojemnika z poliwęglanu Tacka

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Załącznik nr PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Z dniem... Wynajmujący Szkoła Podstawowa nr im. Gustawa Morcinka w Warszawie, ul. Wilcza 53 przekazuje, a Najemca -... przejmuje w użytkowanie na okres od dnia... do dnia

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego Tel ,

Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego   Tel , Porcelana TALERZ 28 cm 0,20 zł 0,25 zł SZT TALERZ 24 cm, 0,20 zł 0,25 zł SZT TALERZ 19 cm, 0,20 zł 0,25 zł SZT TALERZ 17 cm, 0,20 zł 0,25 zł SZT TALERZ GŁĘBOKI 22,5 CM 0,20 zł 0,25 zł SZT BULlONÓWKA +

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAKÓW Porcelana

CENNIK BRAKÓW Porcelana CENNIK BRAKÓW Porcelana TALERZ 28 cm 0,20 zł 15 zł SZT TALERZ 24 cm, 0,20 zł 7 zł SZT TALERZ 19 cm, 0,20 zł 5 zł SZT TALERZ 17 cm, 0,20 zł 5 zł SZT TALERZ GŁĘBOKI 22,5 cm 0,20 zł 7 zł SZT BULlONÓWKA +

Bardziej szczegółowo

DESKI DO KROJENIA HACCP Wykonane z polietylenu HDPE 500 Zgodne z normami HACCP Dwustronne

DESKI DO KROJENIA HACCP Wykonane z polietylenu HDPE 500 Zgodne z normami HACCP Dwustronne DESKI DO KROJENIA HACCP Wykonane z polietylenu HDPE 500 Zgodne z normami HACCP Dwustronne DESKA DO KROJENIA HACCP 600x400 Dwustronna, gładka kolor przeznaczenie 825600 825617 825624 825631 825648 825655

Bardziej szczegółowo

SZATKOWNICA DO WARZYW 215, x 200 x 53 (h) 5 kg 1 g 269, x 215 x 55 (h) 5 kg 1 g 215,-

SZATKOWNICA DO WARZYW 215, x 200 x 53 (h) 5 kg 1 g 269, x 215 x 55 (h) 5 kg 1 g 215,- PRZYBORY KUCHENNE SZATKOWNICA DO WARZYW SZATKOWNICA DO WARZYW 215,- 89,- 222 614 SZATKOWNICA RĘCZNA DO WARZYW typ V wykonana z twardego tworzywa w kolorze czarnym, noże z najwyższej jakości stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3 PCFE.272.50.2014 Załącznik nr 6c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Do Zaproszenia do składania ofert( ) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ŁYŻKA BAROWA 4 KPL. Ilość sztuk w komplecie: 6 szt. metalowe, 28 cm 2. MIKSER (BLENDER) 4 SZT. stojący, wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE

ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Część 2 Dostawa drobne wyposażenie i akcesoria kuchenne LP. OPIS /PARAMETRY WYMAGANE ELEMNETY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ Wymogi graniczne /NIE 1 Wózek kelnerski 2-półkowy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY DO KAWIARNI I CUKIERNI

ARTYKUŁY DO KAWIARNI I CUKIERNI ARTYKUŁY DO KAWIARNI I CUKIERNI AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY HENDI 2,5 Przeznaczona do cukierni, kawiarni, lodziarni i restauracji Bita śmietana jest zawsze wytwarzana z prawidłową temperaturą (4 C) i konsystencją

Bardziej szczegółowo

Hotel Heveliusz - Gdańsk

Hotel Heveliusz - Gdańsk Hotel Heveliusz - Gdańsk Wykaz urządzeń - Parter lp Opis wymiar Ilość WxDxH [mm] Kuchnia Główna 1 Stół z szafką 2000x700x850 1 2 Ekspres do kawy z dwoma termosami o pojemności 6 litrów 483x508x966 1 3

Bardziej szczegółowo

Zestaw garnków Elo Platin 7 części kod produktu: Elo kategoria: Kuchnia > Naczynia kuchenne > Zestawy garnków

Zestaw garnków Elo Platin 7 części kod produktu: Elo kategoria: Kuchnia > Naczynia kuchenne > Zestawy garnków www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Zestaw garnków Elo Platin 7 części - 90604 kod produktu: Elo000535 kategoria: Kuchnia > Naczynia kuchenne > Zestawy garnków Producent:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON...

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Zamawiający: Powiat Szczecinecki ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek OFERTA Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:............ NIP... REGON......

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH

ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH nr.ref.: DOA-ZP-VII.271.66.2016 Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU PRZEZ OFEROWANE URZĄDZENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH L.p.

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

VAT % kwota. Wartość brutto. Cena brutto. Jedn. Miary. Nazwa Szkoły Lp. Opis przedmiotu zamówienia

VAT % kwota. Wartość brutto. Cena brutto. Jedn. Miary. Nazwa Szkoły Lp. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa Szkoły Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość ZAŁĄCZNIK CENOWY 2.1a Wyposażenie do kuchni i stołówki Jedn. Miary Opis Cena netto VAT % kwota Cena brutto Wartość brutto SP Młynne Zmywarka gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA 6999,- 5999,- 11999,- 6999,- Taniej o 20% Taniej o 19% Taniej o 29% Taniej o 22%

PROMOCJA 6999,- 5999,- 11999,- 6999,- Taniej o 20% Taniej o 19% Taniej o 29% Taniej o 22% Ekspres do kawy 1 GR. CC 101 NL Sterowanie elektroniczne System podgrzewania wody w bojlerze PID Automatyczny system mycia grupy, tryb eco Poj. bojlera: 5 l Zasilanie: 2,5 kw / 230 V Wymiary zewn.: 400

Bardziej szczegółowo

PRZYBORY KUCHENNE. Termometry, wagi... 71, Przybory do serwowania Naczynia do serwowania przekąsek Ekspozytory...

PRZYBORY KUCHENNE. Termometry, wagi... 71, Przybory do serwowania Naczynia do serwowania przekąsek Ekspozytory... 03 PRZYBORY KUCHENNE Najczęściej wykorzystywane przybory kuchenne w codziennej pracy w gastronomii, zapewniające doskonałe wsparcie każdego procesu przygotowania żywności. Chochle, łyżki cedzakowe... 57-6

Bardziej szczegółowo

Stan składników majątku z kartotek: Wyposażenie (il.-wart.) Na dzień: Umiejscowienie: SALA NR 81 - KUCHNIA z jednostki: SP NR 1

Stan składników majątku z kartotek: Wyposażenie (il.-wart.) Na dzień: Umiejscowienie: SALA NR 81 - KUCHNIA z jednostki: SP NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 CZŁUCHÓW, 2013-09-24 Stan składników majątku z kartotek: Wyposażenie (il.-wart.) Na dzień: 2013-09-24 Umiejscowienie: z jednostki: SP NR 1 Lp. Data przyj. Nazwa Opis fabryczny Ilość

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, ze stali nierdzewnej AISI o wymiarach 80 x 70 x 85 cm, żeliwne ruszty,

Strona 1 z 5. Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, ze stali nierdzewnej AISI o wymiarach 80 x 70 x 85 cm, żeliwne ruszty, Strona 1 z 5 LP. Przedmiot Opis Jednostka miery Ilość Miejsce dostawy i montażu 1 odkurzacz piorący odkurzacz piorący-maksymalna moc przyłącza (W)- 1800, Moc pompy (W)-40,Ciśnienie spryskiwania (bar)-1,zbiornik

Bardziej szczegółowo

ETAP I: ADAPTACJA BUDYNKU INTERNATU I KOTŁOWNI DO POTRZEB KSZTAŁCENIA, MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

ETAP I: ADAPTACJA BUDYNKU INTERNATU I KOTŁOWNI DO POTRZEB KSZTAŁCENIA, MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Myślenice, 22.01.2013r. Znak sprawy: ZP-1/01/13 INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE SZTUĆCE SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE ECONOMIC. ze stali nierdzewnej 18/0

SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE SZTUĆCE SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE ECONOMIC. ze stali nierdzewnej 18/0 SZTUĆCE ze stali nierdzewnej 18/0 SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE SZTUĆCE ECONOMIC SZTUĆCE ECONOMIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 kod lp. długość (mm) zestaw (szt.) cena/1 szt. (PLN) 764 039 1 łyżka stołowa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Opis Ilość. 1. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna, 1,6 l 10

L.p. Nazwa Opis Ilość. 1. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna, 1,6 l 10 WYPOSAŻENIE KAWIARNI W PAWILONIE JÓZEFA CZAPSKIEGO Sprzęt i materiały pomocnicze: L.p. Nazwa Opis Ilość. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych, stal nierdzewna,,6 l 0. Pojemnik z pokrywką Do celów spożywczych,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ED.042.1.2014 Częstochowa, 14.08.2014 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013,

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo