Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009."

Transkrypt

1 Hendi 2009

2

3 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok W nowym katalogu znalaz o si ponad profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego. WÊród nich znajdziecie Paƒstwo wiele nowoêci, które mam nadziej, pozwolà na jeszcze lepsze, szybsze i atwiejsze przygotowywanie potraw oraz znacznie usprawnià prac w wielu punktach gastronomicznych. Katalog powsta na podstawie wieloletnich doêwiadczeƒ ca ej Grupy Hendi w produkcji i dystrybucji profesjonalnego sprz tu gastronomicznego. W Hen di Pol ska w mi nio nym ro ku nastàpi o wie le zmian. Prze nieêliêmy si do no wej sie dzi by z du ym ma ga zy nem wy so kie go sk ado wa nia. W Êlad za zwi kszajàcym si po py tem na na sze pro duk ty, zwi ksza my ich sta ny ma ga zy no we aby jesz cze le piej obs ugi waç Paƒstwa po trze by. W najbli szym czasie zostanie uruchomiona wielozadaniowa platforma internetowa, która u atwi i zwi kszy efektywnoêç wspó pracy z naszà firmà. Nasza fabryka w Holandii, kontynuuje i rozwija produkcj najwy szej jakoêci urzàdzeƒ gastronomicznych. Wszystkie produkty umieszczone w katalogu znajdziecie Paƒstwo tak e na naszej stronie internetowej Dzi ki tej stronie mo ecie Paƒstwo uzyskiwaç wszystkie potrzebne, aktualne informacje dotyczàce poszczególnych produktów. Nale à do nich informacje na temat danych technicznych produktów, ich wymiarów, warunków dostawy, warunków gwarancji, instrukcje obs ugi i inne. Mo ecie Paƒstwo równie pobraç z naszej strony internetowej zdj cia produktów o wysokiej rozdzielczoêci. Na naszej stronie internetowej umieêciliêmy dane teleadresowe naszych dystrybutorów, gdy zakup naszego sprz tu jest mo liwy wy àcznie za poêrednictwem profesjonalnych firm dystrybucyjnych, które oferujà wysoki poziom obs ugi. Dzi ki temu klienci detaliczni mogà szybko i wygodnie uzyskaç informacje na temat sieci dystrybucji produktów firmy Hendi w ich okolicy. Wprawdzie katalog i strona internetowa sà wa nym narz dziem w procesie sprzeda y, ale naszym zdaniem najwa niejsze jest dostarczanie na rynek wysokiej jakoêci produktów po odpowiedniej cenie, zapewnienie sprawdzonej sieci us ug serwisowych i w koƒcu ws uchiwanie si w zg aszane przez Paƒstwa potrzeby. Wszyscy pracownicy firmy Hendi dok adajà staraƒ, aby codziennie s u yç Paƒstwu pomocà i radà. Korzystajàc z okazji chc podzi kowaç wszystkim, którzy przyczynili si do szybkiego rozwoju naszej firmy. Bez Paƒstwa wsparcia nie by oby to mo liwe. Mamy nadziej, e naszà ofertà, jakoêcià i lojalnoêcià we wspó pracy z Paƒstwem, choç w cz Êci wyra amy naszà wdzi cznoêç. ycz sukcesów i zapraszam do wspó pracy. Wasz oddany Maksymilian Kultys Prezes Zarzàdu I

4 II Grupa Hendi

5 III

6 Spis treêci 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Hendi Catering Piec konwekcyjno-parowy Hendi Catering sterowany cyfrowo.1 2. NACZYNIA KUCHENNE Szybkowar Profi Line Garnki Profi Line bez pokrywki Garnki Kitchen Line z pokrywkami Garnki 3-ply z pokrywkami Garnki aluminiowe Profi Line z pokrywkami Garnki emaliowane Patelnia smakosza Patelnie aluminiowe Profi Line z powłokà nieprzywierajàcà Dyflon.9 Patelnie aluminiowe z powłokà nieprzywierajàcà Patelnie Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem.11 Patelnie indukcyjne Profi Line z odlewu aluminium powlekane tytanem 11 Patelnie Profi Line ze stali Patelnie Profi Line ze stali z ràczkami Wyroby eliwne Brytfanny Miski Naczynia kuchenne ró ne PRZYBORY KUCHENNE Chochle i ły ki monoblok Profi Line Przybory monoblok Profi Line Przybory monoblok Kitchen Line Sita Rózgi Pistolet do sosów i kremów Cedzaki Szczypce Ły ki i szpatuły Akcesoria kuchenne ró ne Wagi Maszynka do makaronu Termometry Deska do krojenia NO E No e kute No e kute japoƒskie No e japoƒskie z drewnianà ràczkà do sushi No e stalowe No e standard No e HACCP Maszynki do zmi kczania mi sa No yki Sterylizatory i maszynka do ostrzenia no y POJEMNIKI GN Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Profi Line z uchwytami...58 Pokrywki do GN Profi Line Pojemniki GN ze stali nierdzewnej Kitchen Line Pojemniki GN Kitchen Line, perforowane Pojemniki GN z poliw glanu Pojemniki GN Profi Line z polipropylenu Pojemniki GN HACCP Kitchen Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemniki GN HACCP Profi Line z polietylenu do przechowywania produktów spo ywczych Pojemnik do przechowywania ywnoêci Pojemniki GN Profi Line porcelanowe ARTYKUŁY BUFETOWE Profesjonalne podgrzewacze na past Kitchen Line Profesjonalne podgrzewacze na past Profi Line Akcesoria do podgrzewaczy Pasty do podgrzewaczy Paliwa do podgrzewaczy z knotem Profesjonalne kociołki do zup Podgrzewacze elektryczne Kitchen Line Podgrzewacze elektryczne Profi Line Witryny i tace chłodzone Dzbanki do napojów Profesjonalne dyspensery do soków i musli Patery Dyspensery do zimnych sosów Przybory do serwowania Profi Line Przybory do serwowania Kitchen Line Ły ki do sałatek i chochle z tworzywa PORCELANA Porcelana Porcelana Andaluzja Porcelana Dubai TACE Tace antypoêlizgowe Tace antypoêlizgowe drewniane z wysokim rantem Tace gładkie Tace laminowane Tace poliestrowe Tace polipropylenowe Fast Food Tace do serwowania Tace bankietowe Tace ekspozycyjne do lad chłodniczych ARTYKUŁY STOŁOWE Koszyki z polirattanu Koszyki z polirattanu wzmocnione Koszyki z rattanu Koszyki drewniane Koszyki ze stali Akcesoria stołowe ze stali Dzbanki ze stali Zestawy do przypraw, pieprzniczki i solniczki Podgrzewacze stołowe Lampki Romantica Termosy Serwetniki Âwieczniki Popielnice Artykuły stołowe ró ne Pojemniki na sztuçce Ły ki i widelce do przystawek ARTYKUŁY DO KAWIARNI, CUKIERNI I PIEKARNI Dyspensery i fontanna do goràcej czekolady Syfony do bitej Êmietany Naboje do bitej Êmietany Maszyna do bitej Êmietany Hendi 2, Formy i maty silikonowe do wypieków Gałkownice Akcesoria do lodów Worki do szprycowania Koƒcówki do worków tylki IV

7 Formy do wycinania Akcesoria piekarniczo-cukiernicze ró ne ARTYKUŁY RZEèNICZE Kloce masarskie Haki rzeênicze Piła do koêci BAR Otwieracze do butelek i korkociàgi Dozowniki Wiadra i misy do szampana Akcesoria do lodu Wyciskarki do cytrusów Blender Syfon do wody sodowej Akcesoria barmaƒskie ró ne Kostkarki PIZZA Piece do pizzy Profi Line Piece do pizzy Kitchen Line Piece do pizzy XL Kitchen Line Piecyki do pizzy Witryna grzewcza Miesiarki spiralne Wałkownice elektryczne Torby termoizolacyjne do pizzy Blachy i siatki do pizzy Deska pod pizz drewniana Akcesoria do pizzy ró ne Stoły chłodnicze i nadstawy KEBAB Kebab elektryczny Profi Line Kebab gazowy Profi Line Nó do kebaba Profi Line AKCESORIA INFORMACYJNE Tabliczki informacyjne stojàce Tabliczki informacyjne na drzwi Potykacz informacyjny Tablica menu podêwietlana Dzwonek recepcyjny 40 x 85 mm Stojak z klipsem zestaw 2 szt Tacka na rachunek z klipsem OBRÓBKA MECHANICZNA Szatkownice Wilki do mi sa Urzàdzenie do tarcia parmezanu Akcesoria do Wilków Krajalnice Obieraczki do ziemniaków Miksery r czne TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Termosy Pojemniki termoizolacyjne Pojemniki do transportu Wózki Wózki i stojaki do talerzy Regały Stoły cateringowe Pakowarki pró niowe MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ Stoły przyêcienne Stoły ze zlewem Półki wiszàce podwójne OBRÓBKA TERMICZNA Linia kuchenna Snack Line Kuchnie gazowe Kitchen Line Kuchnie gazowe i elektryczne Profi Line Linia Taborety Kuchenki elektryczne Podgrzewacze do parówek Bemary Thermosystem Bemary Kitchen Line Frytownice Profi Line fry system Frytownice Mastercook Płyty grillowe Profi Line Płyty grillowe Kitchen Line Kuchenki indukcyjne Kuchenki ceramiczne Tace grzewcze Szafki do podgrzewania talerzy Profi Line Szafki do podgrzewania talerzy Kitchen Line Perkolatory do kawy Warnik do wody Zaparzacze przelewowe do kawy Filtry papierowe do zaparzaczy przelewowych Ekspresy ciênieniowe Grille kontaktowe Salamandry Opiekacze Tostery Kuchenki mikrofalowe Piecyki parowe NaleÊnikarki HIGIENA Zmywarki Profi Line Wyposa enie do zmywarek gastronomicznych Chemia Kosze do zmywarek Akcesoria hotelowe Lampa owadobójcza HACCP Pojemniki na odpadki PIECE KONWEKCYJNO PAROWE Piece piekarniczo-cukiernicze Kitchen Line sterowane manualnie Piece konwekcyjno-parowe Kitchen Line sterowane cyfrowo Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane manualnie Piece gastronomiczne konwekcyjno-parowe Profi Line sterowane cyfrowo Piece piekarniczo-cukiernicze Profi Line sterowane manualnie Komory rozrostu Piec konwekcyjny sterowany manualnie Podstawy pod piece Blachy wypiekowe GRILLE Grille gazowe Grille elektryczne Grille na w giel drzewny Lampy grzewcze Akcesoria do grilli Index produktów V

8 VI

9 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING sterowany cyfrowo idealny piec na imprezy cateringowe, wsz dzie tam gdzie pod àczenie do wody nie jest mo liwe z wewn trznym zbiornikiem na wod, wbudowanà pompà cateringowà oraz pojemnikiem na skropliny mo liwoêç gotowania na parze, podgrzewania i pieczenia potraw w warunkach zewn trznych bez pod àczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej gotowy do pracy po pod àczeniu do êród a pràdu wykonany z najwy szej jakoêci stali nierdzewnej sterowany elektronicznie 99 programów (4 etapy ka dy) dwa bardzo wydajne wentylatory o zmiennych kierunkach obrotów komora pieca wykonana z jednego kawałka blachy (bez spawów), zaokràglone kraw dzie ułatwiajà utrzymanie czystoêci para wytwarzana metodà bezpoêredniego natrysku halogenowe oêwietlenie pojemnik na skropliny wlew wody lampki kontrolne poszczególnych funkcji przycisk g ówny w àcz/wy àcz przycisk programowania temperatury przycisk automatycznego zaparowania przycisk rozpocz cia programu przycisk menu programów pieca (99 programów 4 kroki) wyêwietlacz numeru programu lampka kontrolna sygnalizacja pe nego zbiornika regulator kominka wyêwietlacz temperatury wyêwietlacz czasu przycisk pracy ciàg ej wentylatora przycisk programowania czasu przycisk r cznego doparowania komory przycisk zakoƒczenia programu przycisk zapisywania i kasowania programów regulator programowania gniazdo pod àczenia sondy lampka kontrolna sygnalizacja pustego zbiornika PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI CATERING G434 4 x GN 2/3 pojemnoêç 4 x GN 2/3 odleg oêç mi dzy pó kami 70 mm wymiary wewn trzne 450 x 370 x 360 (h) mm wymiary zewn trzne 660 x 595 x 545 (h) mm moc/napi cie 2 x 1600 W/230 V liczba wentylatorów 2 waga 48 kg kod cena PLN 1

10 NACZYNIA KUCHENNE SZYBKOWAR PROFI LINE SZYBKOWAR PROFI LINE nowoczesne urzàdzenie wykonane z najwy szej jakoêci materiałów, łatwe i bezpieczne w u yciu korpus wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 zakoƒczony specjalnie wywini tym rantem, na którym zapinajà si uchwyty ciênieniowej pokrywy indukcyjne dno zapewnia optymalny rozkład ciepła pokrywa wykonana ze stali pokryta osłonà z tworzywa sztucznego nowoczesny mechanizm blokujàcy, ułatwia korzystanie z szybkowaru dwa zawory bezpieczeƒstwa: ochrona przed nadmiernym wzrostem ciênienia oraz przypadkowym otwarciem w trakcie u ytkowania dzi ki naszemu szybkowarowi znacznie skraca si czas przygotowania potraw, a gotowana ywnoêç traci mniej wartoêci od ywczych ni gotowana w tradycyjny sposób zawór ciênieniowy pozwala na nastawienie jednego z dwóch poziomów gotowania: I-niskie ciênienie 0,5 bar (do warzyw), II-wysokie ciênienie 0,8 bar (do mi sa, zup, ry u i ziemniaków) mo liwoêç u ytkowania na wszystkich typach kuchni mechanizm zwalniajàcy pokrywy pokr t o zaworu regulacyjnego 3 poziomy 0 gotowanie bez ciênienia I niskie ciênienie 0,5 bar II wysokie ciênienie 0,8 bar artykuł ciênienie czas gotowania zielony groszek I 2 minuty kapusta przepołowiona I 6 minut marchew ci ta II 2 minuty ziemniaki pokrojone II 6 minut drób,cz Êci II 8-15 minut wieprzowina II 7-10 minut ry biały II 3 minuty wziernik do zaworu bezpieczeƒstwa kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 385 (h) PLN pokrywa ciênieniowa uchwyt pokrywy ciênieniowej dno o konstrukcji warstwowej: stal-aluminium-stal 2

11 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE w procesie produkcji w wyniku nowej technologii IMPACT roz arzone dno pod wpływem wysokiego ciênienia zostaje połàczone z korpusem garnka, co sprawia, e: dno nie odkształca si i idealnie przylega do powierzchni kuchenki ciepło jest dobrze przewodzone, a temperatura równomiernie rozprowadzana właêciwoêci: wyjàtkowo masywna, najwy szej jakoêci stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewn trzna w całoêci satynowana masywne, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewajà si bezpieczne wyparzanie w zmywarkach, odpornoêç na działanie kwasów konstrukcja dna typu sandwich (stal-aluminium-stal) przyspiesza czas gotowania mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, tak e indukcyjnych do Ø 45 kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna stal aluminium stal GARNKI PROFI LINE GARNEK WYSOKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 150 (h) 3 68 PLN Ø 200 x 190 (h) 6 99 PLN Ø 240 x 220 (h) PLN Ø 280 x 260 (h) PLN Ø 320 x 300 (h) PLN Ø 360 x 360 (h) 36,6 408 PLN Ø 400 x 400 (h) PLN Ø 450 x 450 (h) PLN Ø 500 x 500 (h) PLN GARNEK ÂREDNI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 110 (h) 2 59 PLN Ø 200 x 130 (h) 4 79 PLN Ø 240 x 150 (h) PLN Ø 280 x 170 (h) 10,5 149 PLN Ø 320 x 190 (h) PLN Ø 360 x 230 (h) 23,5 279 PLN GARNEK NISKI bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 55 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 105 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,5 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN Ø 360 x 170 (h) 17,3 229 PLN 3

12 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI PROFI LINE RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 49 PLN Ø 200 x 90 (h) 3 64 PLN RONDEL DO SMA ENIA wykonany ze stali nierdzewnej sto kowy z dnem typu sandwich Kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 60 (h) 0,9 49 PLN Ø 200 x 60 (h) 1,5 54 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 66 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 84 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 108 PLN PATELNIA NIEPRZYWIERAJÑCA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 98 PLN Ø 280 x 50 (h) 3,6 119 PLN Ø 320 x 55 (h) 4,8 159 PLN WK AD DO GOTOWANIA MAKARONU wykonany ze stali nierdzewnej, odpowiedni do garnka Ø 360 mm x 230 (h) 108 PLN POKRYWKA PROFI LINE Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN Ø PLN

13 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI wykonane ze stali nierdzewnej gruboêç Êcianki do 1,2 mm powierzchnia zewn trzna w ca oêci satynowana wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewajàce si uchwyty ze stali bezpieczne wyparzanie w zmywarkach gastronomicznych konstrukcja dna typu sandwich pokryta kopu à stal-aluminium-stal przyspiesza gotowanie i oszcz dza energi umo liwia u ytkowanie we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych gruboêç dna do 7 mm. GARNEK WYSOKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 140 (h) 2,8 67 PLN Ø 200 x 160 (h) 5 97 PLN Ø 240 x 200 (h) PLN Ø 280 x 220 (h) 13,5 163 PLN Ø 320 x 270 (h) PLN GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 95 (h) 1,7 59 PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI Ø 200 x 115 (h) 3,5 79 PLN Ø 240 x 135 (h) 5,5 109 PLN Ø 280 x 155 (h) PLN Ø 320 x 190 (h) PLN GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 59 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 69 PLN Ø 240 x 115 (h) 5 98 PLN Ø 280 x 120 (h) 7,4 129 PLN Ø 320 x 150 (h) PLN 5

14 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI KITCHEN LINE Z POKRYWKAMI RONDEL kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 39 PLN Ø 200 x 95 (h) 3 59 PLN PATELNIA Ø 240 x 45 (h) 59 PLN Ø 280 x 50 (h) 79 PLN Ø 320 x 55 (h) 99 PLN PATELNIA WOK Ø 360 x 90 (h) 189 PLN GARNEK DO SZPARAGÓW z koszem wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany na wysoki połysk z odpornà na zadrapania i uderzenia pokrywkà z nierospryskujàcego si szkła z chromowanym brzegiem i uchwytem pokrywka z otworem wysokiej jakoêci wykoƒczenie z dnem typu sandwich odpowiedni do wszystkich typów kuchni, równie indukcyjnych kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 210 4,2 78 PLN 6

15 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI bardzo wysokiej jakoêci garnki z trójwarstwowego materiału, łàczàce zalety tradycyjnych naczyƒ ze stali nierdzewnej z doskonałymi właêciwoêciami cieplnymi naczyƒ aluminiowych garnki majà budow trójwarstwowà, składajàcà si z powłoki zewn trznej z chromowanej stali 18/0 oraz Êcianki wewn trznej ze stali nierdzewnej 18/8, pomi dzy którymi umieszczono warstw topionego aluminium materiał trójwarstwowy przechodzi płynnie od dna przez boki garnka, a po kraw dzie energooszcz dny sposób gotowania dzi ki szybkiemu wchłanianiu ciepła i jego doskonałemu rozprowadzaniu mo liwoêç u ytkowania we wszystkich typach kuchni, równie indukcyjnych atwe do czyszczenia dzi ki warstwie stali zewn trznej 18/0 i wewn trznej 18/8 wysoka odpornoêç na zu ycie GARNEK ÂREDNI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 160 (h) 6,7 249 PLN Ø 280 x 180 (h) PLN kuchenka elektryczna ceramiczna p yta stal nierdzewna 18/8 0,4 mm kuchenka gazowa kuchenka indukcyjna warstwa topionego aluminium 1,5 mm stal chromowana 0,5 mm GARNKI 3-PLY Z POKRYWKAMI GARNEK NISKI z pokrywkà kod wymiary pojemnoêç cena Ø 160 x 75 (h) 1,5 109 PLN Ø 200 x 95 (h) 2,9 149 PLN Ø 240 x 115 (h) PLN RONDEL bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 75 (h) 2 89 PLN RONDEL DO SMA ENIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 75 (h) 2 89 PLN PATELNIA bez pokrywki kod wymiary pojemnoêç cena Ø 240 x 45 (h) 2 99 PLN Ø 280 x 50 (h) PLN 7

16 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNKI ALUMINIOWE PROFI LINE GARNEK WYSOKI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 205 x 180 (h) 5,5 109 PLN Ø 240 x 210 (h) PLN Ø 280 x 250 (h) 15,5 199 PLN Ø 325 x 285 (h) PLN Ø 355 x 325 (h) 33,5 299 PLN Ø 375 x 360 (h) 38,5 329 PLN Ø 400 x 360 (h) PLN Ø 460 x 415 (h) 64,5 398 PLN Ø 520 x 445 (h) PLN GARNEK ÂREDNI Z POKRYWKÑ z polerowanym brzegiem z zaokràglonym dnem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 320 x 180 (h) PLN Ø 360 x 200 (h) PLN Ø 400 x 220 (h) PLN GARNEK DO PIEROGÓW, RY U MAKARONU z wk adem i pokrywkà z polerowanym brzegiem perforowany wk ad kod wymiary pojemnoêç cena Ø PLN Ø PLN Ø PLN RONDEL bez pokrywki z polerowanym brzegiem kod wymiary pojemnoêç cena Ø 180 x 90 (h) 1,5 69 PLN Ø 220 x 110 (h) 3 89 PLN 8

17 NACZYNIA KUCHENNE GARNKI EMALIOWANE GARNEK DO MA Y z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej wy àcznie do kuchenek gazowych kod obj toêç wymiary pojemnoêç cena (kg) Ø 120 0,8 30 PLN Ø 180 2,3 35 PLN ,5 Ø PLN Ø PLN GARNEK DO ZUP I SOSÓW z pokrywkà wykoƒczony czarnà emalià rant ze stali nierdzewnej kod kolor wymiary pojemnoêç cena czarny Ø 120 x 90 (h) 0,8 20 PLN niebieski Ø 100 x 60 (h) 0,4 30 PLN GARNKI EMALIOWANE / PATELNIE PATELNIA SMAKOSZA wykonana z aluminium pokrytego nieprzywierajàcà warstwà z drewnianà ràczkà idealna do podawania jajecznicy, krewetek i innych drobnych daƒ na goràco Uwaga: nie nale y myç w zmywarkach Ø PLN PATELNIE ALUMINIOWE KITCHEN LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ DYFLON ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali Uwaga: nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach Ø 240 x 45 (h) 40 PLN Ø 280 x 45 (h) 54 PLN Ø 320 x 45 (h) 72 PLN Ø 360 x 45 (h) 89 PLN Ø 400 x 45 (h) 99 PLN 9

18 NACZYNIA KUCHENNE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMININOWE PROFI LINE PROFESJONALNE PATELNIE ALUMINIOWE PROFI LINE Z POW OKÑ NIEPRZYWIERAJÑCÑ odpowiednie do wszystkich typów kuchni z wyjàtkiem indukcyjnych ciepło rozprowadzane jest szybko i równomiernie gruboêç aluminiowego korpusu od 3 do 5 mm bardzo trwała 4 warstwowa powłoka nieprzywierajàca ràczki patelni wykonane z epoksydowanej stali (odporne na temp. max 150 ºC) UWAGA: Nie u ywaç do kuchenek indukcyjnych i w piekarnikach PATELNIA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 40 (h) 0,9 59 PLN Ø 240 x 40 (h) 1,3 71 PLN Ø 280 x 45 (h) 2 78 PLN Ø 320 x 50 (h) 3 96 PLN Ø 360 x 50 (h) PLN Ø 400 x 55 (h) PLN PATELNIA MA A kod wymiary pojemnoêç cena Ø 120 x 25 (h) 0,2 59 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW kod wymiary pojemnoêç cena Ø 250 x 20 (h) 0,8 62 PLN Ø 280 x 20 (h) 1,1 72 PLN PATELNIA DO RYB owalna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 50 (h) PLN x 280 x 50 (h) 3,9 199 PLN PATELNIA DO RYB prostokàtna kod wymiary pojemnoêç cena x 260 x 40 (h) PLN PATELNIA G BOKA kod wymiary pojemnoêç cena Ø 200 x 60 (h) 1,6 88 PLN Ø 240 x 65 (h) 2,6 98 PLN Ø 280 x 75 (h) 3,8 108 PLN 10

19 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANE TYTANEM profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium, pokryte powłokà tytanowà z powierzchnià nieprzywierajàcà, mo liwoêç sma enia bez t uszczu idealne do wszystkich typów kuchenek z wyjàtkiem kuchenek indukcyjnych dzi ki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo szybko rozgrzewajà si mo na w ten sposób zaoszcz dziç do 30% energii ràczka patelni wykonana jest z nienagrzewajàcej si stali 18/10 PATELNIA Ø 240 x 55 (h) 99 PLN Ø 280 x 55 (h) 109 PLN Ø 320 x 55 (h) 119 PLN Ø 360 x 55 (h) 169 PLN Ø 400 x 55 (h) 199 PLN PATELNIA DO GRILLOWANIA ryflowana x 280 x 55 (h) 119 PLN PATELNIA G BOKA Ø 280 x 85 (h) 109 PLN PATELNIA OWALNA DO RYB x 275 x 35 (h) 129 PLN PATELNIE PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM PATELNIA WOK x 100 (h) 159 PLN PATELNIA INDUKCYJNA PROFI LINE Z ODLEWU ALUMINIUM POWLEKANA TYTANEM Ø 240 x 55 (h) 109 PLN Ø 280 x 55 (h) 129 PLN Ø 320 x 55 (h) 149 PLN 11

20 NACZYNIA KUCHENNE PATELNIE PROFI LINE ZE STALI PATELNIE PROFI LINE ZE STALI tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej ulubione patelnie mistrzów kuchni prostota, jakoêç, solidnoêç i wszechstronnoêç zastosowaƒ to cechy doceniane od pokoleƒ idealne do wszystkich typów kuchni, tak e indukcyjnych PATELNIA UNIWERSALNA Ø 200 x 45 (h) 49 PLN Ø 260 x 50 (h) 69 PLN Ø 300 x 50 (h) 79 PLN PATELNIA DO NALEÂNIKÓW p ytka Ø 240 x 25 (h) 30 PLN PATELNIA MA A Ø 120 x 35 (h) 20 PLN PATELNIE PROFI LINE ZE STALI Z RÑCZKAMI wysokiej jakoêci patelnie wykonane ze stali walcowanej z dwoma por cznymi uchwytami odpowiednie do kuchni gazowych kod opis wymiary cena Ø 340 x 40 (h) 39 PLN Ø 460 x 40 (h) 49 PLN do grilla Fiesta Ø 600 x 40 (h) 259 PLN do grilla Fiesta Ø 800 x 50 (h) 269 PLN 12

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS KATALOG 2012 GARNKI PROFI LINE - GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro.

RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń, tel.: (33) 85 47 326, fax: (33) 85 47 052 info@rmgastro.pl www.rmgastro. Co wybrać? Urządzenia należy dobrać pod kątem wielkości, wydajności i parametrów technicznych znajdziesz te dane w tym katalogu lub na stronie internetowej www.rmgastro.pl. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI Zał. Nr 1 do SIWZ WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI l.p. Asortyment Opis 1 szafka otwarta wisząca - ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,0 mm - wykonana w formie skrzyniowej technologią spawania i zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Pojemniki gastronomiczne to jeden z niezbędnych produktów. Dobry garnek - taki, który będzie służył przez lata - musi

Pojemniki gastronomiczne to jeden z niezbędnych produktów. Dobry garnek - taki, który będzie służył przez lata - musi GARNKI I PATENIE ZE STAI NIERDZEWNEJ POJEMNIKI GN GARNKI GASTRONOMICZNE A B C A B C dno garnka ze stali nierdzewnej płyta aluminiowa płyta ze stali nierdzewnej Dobry garnek - taki, który będzie służył

Bardziej szczegółowo

Promocja Wakacyjna KRUSZARKA DO LODU Z E S TAW D O C A R V I N G U POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO LODU MOŹDZIERZ OTWIERACZ KELNERSKI

Promocja Wakacyjna KRUSZARKA DO LODU Z E S TAW D O C A R V I N G U POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO LODU MOŹDZIERZ OTWIERACZ KELNERSKI Obowiązuje od 18.05.2015 do 31.07.2015 lub do wyczerpania zapasów. Pełna oferta produktów Stalgast dostępna na stronie www.stalgast.com Z E S TAW O C A R I N G U 8 elementów w zestawie: noże dekoracyjne

Bardziej szczegółowo

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów

GRUDNIOWE PROMOCJE! 1499, 3,59, 359, autoryzowany dealer. Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów GRUDNIOWE PROMOCJE! autoryzowany dealer Oferta ważna od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów SOUS VIDE jedyne w pełni profesjonalne urządzenie do gotowania w niskich temperaturach w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59

III INDEX... V-X. ARTYKUŁY BUFETOWE... 56-59 Profesjonalne kociołki do zup... 56-57 Dyspenser do czekolady... 58-59 S P I S T R E Œ C I INDEX..................................................................... V-X OBRÓBKA MECHANICZNA.................................................... 1-24 Miksery ręczne......................................................................

Bardziej szczegółowo

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII Oferta wyprzedażowa ul. Puławska 426, 02884 Warszawa tel. 022 366 90 39, fax 022 336 90 09 tanake@tanake.com.pl www.tanake.com.pl Zapraszamy 2 Urządzenia nowe i używane w atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna...

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna... Kolekcja WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII wyprzedażowa SPIS TREŚCI urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze... obróbka mechaniczna...14 inne...23 wyposażenie drobne...31 Carlisle (melamina, poliwęglan, itp.)...46

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Promocja Sierpień Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów.

Promocja Sierpień Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów. Obowiązuje od 03.08.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów. GARNEK Z POKRYKĄ GARNEK BEZ POKRYKI POSTAA PO GARNKI konstrukcja spawana 011242 240 200 9,0 109,- (134,07) 011282 280 250 15,4 145,- (178,35)

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz Gastronomia. Tom I Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Podręcznik technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kwalifikacja T.6 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

250 LAT TRADYCJI OD KUCHNI DO STOŁU CZARNA PORCELANA

250 LAT TRADYCJI OD KUCHNI DO STOŁU CZARNA PORCELANA N O W O Ś C I 250 LAT TRADYCJI Jeszcze dziś wiele produktów wykonuje się ręcznie, a wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy dają gwarancję najwyższej jakości. Od lat Revol pracuje nad unikalnością designu

Bardziej szczegółowo

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 www.sas 24.pl SPIS TREŚCI Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Produkty przedstawione w katalogu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo cenowy Część Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż mebli i sprzętu rtv/agd do pomieszczeń niedydaktycznych.

Bardziej szczegółowo