Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik"

Transkrypt

1 Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 1

2 1. Domeny bezpieczeństwa 2

3 Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na obszar: globalne, międzynarodowe, narodowe, lokalne, regionalne; 3

4 cd. Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na stosunek do obszaru państwa: zewnętrzne; wewnętrzne. 4

5 cd. Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na dziedzinę w jakiej występuje: militarne, publiczne, polityczne, energetyczne, ekologiczne, informatyczne, społeczne, kulturowe, fizyczne, socjalne, strukturalne, personalne. 5

6 Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na obszar: globalne, międzynarodowe, narodowe, lokalne, regionalne; 6

7 Treści domen bezpieczeństwa: 1. Obszar tematyczny, zakres działania i sfera zainteresowania bezpieczeństwa jest szeroka, jako że z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta liczba czynników generujących zagrożenia, które ciągle się zmieniają, tak jak zmienia się o nich wiedza. Nowe zagrożenia, nieznane zagrażają. Istniejące i znane nie są groźne, bo możemy im zapobiec. Jedne zagrożenia oddalają się od nas, inne przybliżają jednak stają się nieuniknione, choć inne są możliwe do uniknięcia 7

8 cd. Treści domen bezpieczeństwa: 2. Bezpieczeństwo jest potrzebą nie tylko pojedynczego człowieka, gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, społeczności lokalnej, społeczności regionalnej, ale i całej społeczności międzynarodowej. 8

9 Domeny bezpieczeństwa ze względu na wielkość podmiotu Indywidualne Mikrospołeczne Lokalne 9

10 cd. Treści domen bezpieczeństwa: 3. Dziedziną zainteresowania bezpieczeństwa jest różnorodne środowisko wraz ze swoją złożonością, w której funkcjonuje podmiot. Przedmiot bezpieczeństwa (np. ekologiczne, zdrowotne, ekonomiczne, polityczne itp.) łączy podmiot z jego środowiskiem poprzez różne relacje, które mogą być pozytywne (sprzyjające, korzystne), negatywne (stanowią zagrożenie) lub obojętne. 10

11 Podział środowiska w ujęciu bezpieczeństwa Materialne Energetyczne Społeczne 11

12 Zagrożenia bezpieczeństwa podmiotu: naturalne związane z działaniami sił przyrody, mogące być przyczyną powstania katastrof; cywilizacyjne związane z działalnością człowieka, mogące być przyczyną powstania katastrof i awarii technicznych. 12

13 Domeny bezpieczeństwa ze względu na zagrożenia Naturalne* Cywilizacyjne* * Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem 13 terrorystycznym

14 Grupy zagrożeń: Do pierwszej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a więc klęski żywiołowe i zdarzenia wywołane przyczynami cywilizacyjnymi, tj. katastrofy, awarie i inne zdarzenia spowodowane działaniem lub zaniedbaniem człowieka. Do tej grupy zagrożeń należą m.in.: pożary; powodzie i zatopienia; epidemie chorób ludzi; epidemie chorób roślin i zwierząt; skażenia promieniotwórcze i chemiczne; katastrofy górnicze, budowlane i komunikacyjne; awarie sieci energetycznych. 14

15 cd. Grupy zagrożeń: Do drugiej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją zagrożeń właściwych dla ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony granic. Należą do nich m.in.: zdarzenia godzące w porządek konstytucyjny państwa; terroryzm; blokady dróg; nielegalne demonstracje; konflikty na tle etnicznym; masowa migracja. 15

16 cd. Grupy zagrożeń: Do trzeciej grupy zaliczamy zadania związane z likwidacją skutków tzw. cyberterroryzmu (soft terrorism), który rozumiany jest najczęściej, jako działanie mające na celu niszczenie bądź zniekształcanie informacji przesyłanej, przetwarzanej, przechowywanej w systemach informatycznych. 16

17 cd. Grupy zagrożeń: Do czwartej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją skutków kryzysu finansowego, który tak naprawdę dotyka wszystkich, nie omijając inwestorów indywidualnych, czy przedsiębiorstw. 17

18 cd. Treści domen bezpieczeństwa: 4. Dziedziną zainteresowania bezpieczeństwa jest sprawne i skuteczne zarządzanie nim. Efektywność sfery procesów realnych i sfery regulacji zależy od działań podejmowanych w głównych funkcjach zarządzania. 18

19 Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: planowania, czyli celów, które dany system bezpieczeństwa podmiotu zamierza osiągnąć w danym czasie oraz ustalenie zadań, realizacja których zapewnia wykonanie tych celów (ustalenie celów i zadań obejmuje różne obszary działalności system bezpieczeństwa podmiotu i dotyczy okresów czasu o zróżnicowanej długości); 19

20 cd. Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: organizowania, czyli pozyskiwanie i alokacja zasobów, które obejmują ludzi, materię, finanse oraz informacje (pierwsze trzy wymienione rodzaje mają charakter rynkowy, natomiast zasoby informacyjne są własnością system bezpieczeństwa podmiotu, tzn., że o ich zakresie i jakości decyduje wyłącznie dany system bezpieczeństwa podmiotu); 20

21 cd. Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: motywowania, czyli tworzenie warunków do sprawnej i efektywnej pracy osób, zatrudnionych w systemie bezpieczeństwa podmiotu, przy uwzględnieniu celów i zadań stojących do realizacji oraz posiadanych środków; 21

22 cd. Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: kontrolowania, czyli porównywanie osiąganych efektów z zakładanymi celami i zadaniami, planami, normami itp. w celu orientacji w sposobie i poziomie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa podmiotu (w oparciu o meldunki zwrotne i analizy); 22

23 cd. Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: koordynowania, polegające na zapewnieniu zharmonizowanego współdziałania wzajemnego omawianych funkcji (w wielu sytuacjach praktycznych zachodzi konieczność równoczesnego włączenia się wielu działań, należących do wielu funkcji); 23

24 cd. Funkcje zarządzania w bezpieczeństwa: decydowania, polegające na dokonywaniu nielosowego wyboru działania, ze zbioru działań dopuszczalnych i racjonalnych (jest to funkcja o charakterze przekrojowym, tzn. stanowi cechę wspólną wszystkich poprzednio wymienionych). 24

25 cd. Treści domen bezpieczeństwa: 5. Kolejną domeną bezpieczeństwa jest informacja, która jest pojęciem złożonym i tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie posiadamy jednej, powszechnie akceptowalnej definicji zarówno informacji jak i teorii informacji. 25

26 Informacja w bezpieczeństwie funkcje: wspieranie procesu zmian, czyli ciągu decyzji podejmowanych przez zarządzających; umożliwienie komunikowania się pracowników i kierownictwa, czyli wymiany informacji; wzbogacanie wiedzy indywidualnej; umożliwienie nawiązania więzi z otoczeniem. 26

27 cd. Treści domen bezpieczeństwa: 6. Następną domeną bezpieczeństwa jest doskonalenie technologii wykrywania i prognozowania rozwoju zagrożeń, poprzez stosowanie odpowiedniej klasy czujników (sensorów), urządzeń pomiarowych i systemów monitorowania bezpieczeństwa obiektów oraz środowiska naturalnego. 27

28 Monitorowanie można prowadzić: z udziałem człowieka lub analizującego urządzenia; bez nadzoru (dane są zapisywane, a później analizowane); w sposób mieszany. 28

29 cd. Treści domen bezpieczeństwa 7. Kolejną domeną bezpieczeństwa jest wiedza o nim, która powstaje i rozwija się na naszych uczelniach i placówkach naukowych. Ta nowoczesna i nowa wiedza ma charakter interdyscyplinarny, korzysta z własnego dorobku jak i osiągnięć innych nauk. 29

30 2. Procesy gospodarcze a bezpieczeństwo, organizacja zapewnienia bezpieczeństwa podmiotu 30

31 Potrzeby człowieka wg Maslowa: fizjologiczne(pragnienie, głód, posiłek); bezpieczeństwo; społeczne (przyjaźń, miłość); szacunek; samorealizacja. 31

32 Bezpieczeństwo to: stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie; jedna z podstawowych potrzeb człowieka i grup społecznych; brak ryzyka (a tak naprawdę minimalizacja tegoż ryzyka), utraty czegoś co dla człowieka szczególnie cennego. 32

33 zapobieganie; Eliminacja zagrożeń: przygotowanie podmiotu na wypadek uaktywnienia danego rodzaju zagrożenia; zwiększenie skuteczności sił i środków systemu ratownictwa; skuteczność działań w usuwaniu następstw danego zdarzenia. 33

34 Przedsiębiorstwo winno posiadać trwałość końcową do przetrwania w okresie zamieszania i umiejętność dostosowania się do nowych warunków. (wg P. Druckera) 34

35 Zadania systemu bezpieczeństwa System bezpieczeństwa podmiotu Otoczenie systemu bezpieczeństwa podmiotu Podsystem zarządzania bezpieczeństwem Podsystem wykonawczy Elementy podmiotu obiekty oddziaływania systemu bezpieczeństwa 35

36 Rodzaje systemów bezpieczeństwa: ratownictwa zespół sił i środków, którego zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom określonego rodzaju zdarzeń; zarządzania kryzysowego zespół sił i środków odpowiedzialny za zapewnienie podmiotowi bezpieczeństwa przy wystąpieniu zdarzenia, którego skutków nie można wyeliminować siłami ratownictwa bez zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych. 36

37 Zagrożenie bezpieczeństwa Zdarzenie Zdarzenie powszednie Ratownictwo Zdarzenie niekryzysowe Zdarzenie duże Zdarzenie kryzysowe -KRYZYS Sytuacja kryzysowa Zarządzanie kryzysowe 37

38 Zadanie dla studenta: 1. Czy wypadek drogowy to zdarzenie kryzysowe czy nie? 2. Kiedy mamy do czynienia z ratownictwem bądź zarządzaniem kryzysowym? 38

39 Bezpieczeństwo systemu gospodarczego zależy od: rodzaju zagrożenia; poziomu przygotowana systemu gospodarczego do przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym; jakości stworzonego i funkcjonującego systemu. 39

40 Zalecane zasady w zarządzaniu kryzysowym: Zarządzaj zagrożeniami, zanim przerodzą się w kryzys, identyfikuj ryzyko, wdrażaj i weryfikuj procedury wczesnego ostrzegania oraz procedury postępowania w kryzysie. 40

41 cd. Zalecane zasady w zarządzaniu kryzysowym: w kryzysie zasada - przejmij inicjatywę; działaj szybko i bez zwłoki; panuj nad pracą zespołu usuwającego skutki kryzysu; 41

42 cd. Zalecane zasady w zarządzaniu kryzysowym: zawsze mów prawdę; wszystkie złe wiadomości na początku ; firma powinna szybko zakomunikować, co zamierza zrobić, aby zniwelować skutki kryzysu. 42

43 3. Organizacja zarządzania kryzysowego 43

44 Zagrożenia niemilitarne: katastrofy naturalne; awarie techniczne; terroryzm; niepokoje społeczne; biozagrożenia w rodzaju epidemii i pandemii; katastrofy ekologiczne; skażenie ujęć wody pitnej dla aglomeracji miejskich; zaniechanie gospodarki odpadami komunalnymi. 44

45 Składowe systemu zarządzania kryzysowego: podsystem reagowania kryzysowego, który stanowi zbiór jednostek organizacyjnych, osób prawnych i fizycznych oraz wzajemnych zależności i zasad postępowania w toku działań; kierowania obejmujący strukturę organizacyjno - funkcjonalną działań informacyjno-decyzyjnych realizowanych dla osiągnięcia założonego celu. 45

46 Def. systemu zarządzania kryzysowego: całość organizacyjno-funkcjonalna, której nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom oraz mieniu i środowisku w sytuacjach zagrożeń wywołujących kryzys lub zagrożenia, których następstwem może być kryzys 46

47 SBK SBW 1 SBW k SBW K SB PJO k,1 SB PJO k,j SB PJO k,j 47

48 Na szczeblu centralnym: grupa robocza o charakterze stałym: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB); grupa robocza o charakterze czasowym: Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 48

49 Na szczeblu wojewódzkim: grupa robocza o charakterze stałym: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego; grupa robocza o charakterze czasowym: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. 49

50 Na szczeblu powiatowym: grupa robocza o charakterze stałym: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego; grupa robocza o charakterze czasowym: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 50

51 Na szczeblu gminny: grupa robocza o charakterze stałym: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego; grupa robocza o charakterze czasowym: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 51

52 Skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Prezes Rady Ministrów - przewodniczący Zespołu; Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - zastępcy przewodniczącego; Minister Spraw Zagranicznych; Minister Koordynator Służb Specjalnych (jeżeli został powołany); inne w zależności od potrzeb. 52

53 Zadania RZZK: przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych; doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych; opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku z zarządzaniem kryzysowym; 53

54 cd. Zadania RZZK: opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru; opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowego planu reagowania kryzysowego; opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowego i wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej; 54

55 Zadania RZZK: opiniowanie projektów zarządzeń Prezesa Rady Ministrów dotyczących wykazu przedsięwzięć NSPK; opiniowanie projektów decyzji Rady Ministrów dotyczących wprowadzania przedsięwzięć z wykazu przedsięwzięć NSPK; organizowanie współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych. 55

56 3. Organizacja ratownictwa w Polsce 56

57 Ratownictwo - organizacja: Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (KSRG); Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 57

58 KSRG poziomy: krajowym; wojewódzkim; powiatowym; gminny. 58

59 Szczebel centralny KSRG: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju; Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; Jednostki podporządkowania centralnego: centralny odwód operacyjny, krajowe bazy sprzętu specjalnego, szkoły i inne podmioty. 59

60 Szczebel wojewódzki KSRG: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Jednostki podporządkowania wojewódzkiego: wojewódzki odwód operacyjny, baza sprzętu specjalistycznego, służby, inspekcje i inne podmioty. 60

61 Szczebel powiatowy KSRG: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; Powiatowe Stanowisko Koordynacji Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG. 61

62 Szczebel powiatowy KSRG: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; Powiatowe Stanowisko Koordynacji; Jednostki podporządkowania powiatowego: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG. 62

63 Szczebel gminny KSRG: wójt; Gminne Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne - poza KSRG, Zakładowe Straże Pożarne i Służby Ratownicze. 63

64 KCKRiOL stanowi: centrum koordynacyjno-operacyjne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; centralny punkt systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szczebla krajowego; krajowy punkt kontaktowy do powiadamiania o zagrożeniach i zgłaszania pomocy wzajemnej; siedzibę oraz centrum przekazywania informacji i wspomagania decyzyjnego Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 64

65 Zadania KSRG realizują: 16 Komend Wojewódzkich PSP; 335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP; 515 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP; 11 szpitali i 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa. 65

66 cd. Zadania KSRG realizują: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR); Stacja Ratownictwa Górniczego; Policja; Straż Graniczna; Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska; Państwową Agencją Atomistyki,; Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 66

67 cd. Zadania KSRG realizują: Organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne. 67

68 Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) 68

69 PRM cel: Realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 69

70 Jednostki systemu: szpitalne oddziały ratunkowe; zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego - zwane dalej jednostkami systemu, na których świadczenia z dysponentami jednostek zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. 70

71 4. Procesy gospodarcze w bezpieczeństwie 71

72 Def. Procesu gospodarczego: Następujące po sobie w określonym czasie i miejscu fakty (zjawiska przeszłe i przyszłe) w dziedzinie produkcji/usług i ich podziału.

73 Def. Procesu gospodarczego (II): Stale powtarzający się cykl działań ludzkich polegających na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich oraz osiągnięciu wyznaczonych celów.

74 Def. Procesu gospodarczego (IV): Ogół czynności osób, które zmierzają do zapewnienia ludziom bytu. Jest to proces powtarzalny, masowy.

75 Elementy składowe procesów gospodarczych Elementy składowe procesu gospodarczego Proces produkcji Proces wymiany Proces konsumpcji

76 Procesy mogą dotyczyć: zasobów produkcyjnych, ilości, sprawności i lokalizacji; produktów, ich struktury rodzajowej i geograficznej; reguł postępowania o charakterze podstawowym oraz o charakterze instytucjonalnym; 76

77 cd. Procesy mogą dotyczyć: usług gwarantujących bezpieczeństwo, tj. dających poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie w obszarze życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. 77

78 cd. A w przypadku bezpieczeństwa: ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które jest realizowane przy użyciu samochodów ratownictwa chemicznego i ratownictwa technicznego; ratownictwa technicznego, które jest realizowane w zakresie usuwania skutków wypadków; ratownictwa wodno nurkowego; ratownictwa wysokościowego. 78

79 5. Logistyka w sytuacjach kryzysowych

80 Zadania w ramach sytuacji kryzysowych: I grupa: związane z likwidacją nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (klęski żywiołowe) zdarzenia wywołane przyczynami cywilizacyjnymi; 80

81 cd. Zadania w ramach sytuacji kryzysowych: II grupa: związane z likwidacją zagrożeń właściwych dla ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony granic; 81

82 cd. Zadania w ramach sytuacji kryzysowych: III grupa: ZAGROŻENIA związane z likwidacją skutków tzw. cyberterroryzmu; 82

83 IV grupa: cd. Zadania w ramach sytuacji kryzysowych: związane z likwidacją skutków kryzysu finansowego. 83

84 Logistyka w sytuacjach kryzysowych def.: dyscyplina naukowa, która tworzy całokształt systemowych rozwiązań niezbędnych do pełnego i ekonomiczne, w zakresie koniecznym do szkolenia, osiągania i utrzymywania zdolności oraz gotowości bojowej na poziomie wymaganym do zapewnienia racjonalnego zaspokajania potrzeb organom wykonawczym oraz zarządzającym bezpieczeństwem, uwzględniając możliwości pożądanego bezpieczeństwa dla określonego podmiotu.

85 Istota i zakres zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych

86 Prewencyjne podejście logistyczne do systemu przeciwdziałania kryzysowi: identyfikacja czynników krytycznych; przedstawienie możliwych kombinacji; określenie wskaźników niezawodności; ocena różnych koncepcji działania systemu prewencyjnego; wizualna dokumentacja możliwych mechanizmów uszkodzeń i błędów.

87 Uwarunkowania zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych; presja czasu; niekompletne dane do podjęcia decyzji; nieprzewidywalne zdarzenia; zaangażowanie środków masowego przekazu; negatywny stosunek opinii publicznej; zewnętrzną interwencję w tok zdarzeń i działań; nieplanowe zadania wynikające z ustaw; ograniczone siły i środki.

88 Czynniki warunkujące zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej: czas docierania z pomocą; różnorodność zjawisk towarzyszących kryzysowi; ekstremalne warunki realizowania procesów logistycznych; konieczność izolacji obszarów objętych skutkami kryzysu; trudności z dotarciem ekip ratowniczych; konieczność limitowania środków materiałowych; konieczność ewakuacji.

89 Dodatkowe płaszczyzny działania wywołane sytuacjami kryzysowymi: restrukturyzację procesów logistycznych; analizę i ocenę kierunków przepływów; przystosowanie łańcucha dostaw do nowych warunków; utylizację nieprzewidzianych/nietypowych odpadów.

90 Tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych w kryzysie

91 System logistyczny w sytuacjach kryzysowych (SLSK): Zbiór organów kierowania oraz wykonawczych sprzężonych relacjami informacyjnymi i zasileniowymi przeznaczonych do utrzymania ciągłości procesów logistycznych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa, które zostało naruszone w wyniku zagrożeń naturalnych czy cywilizacyjnych.

92 Skład SLSK /wariant/: SLSK = <SZ, SUSB, SRM, SP, ST, SM, SF, SPZ, SR, SE, SO, SI, SK, SPD, R> SZ zaopatrywania; SUSB usług socjalno bytowych; SRM ratownictwa; SP produkcji; ST transportu; SM magazynowania; SF finansowy; SPZ zamówień; SR recyklingu; SE ekologiczny; SO ochrony; SI informacyjny; SK koordynacji; SPD podejmowania decyzji; R zbiór relacji pomiędzy podsystemami oraz pomiędzy systemem i otoczeniem.

93 Klasyfikacja SLSK mikrologistyczny np. KP PSP; metalogistyczny np. system stworzony przez KPP, KP PSP, jednostkę wojskową itp.; makrologistyczny np. system funkcjonujący w ramach KCKRiOL; zewnętrzny system logistyczny (międzysystem) np. działania logistyczne w ramach podsystemów przygranicznych, UE czy NATO.

94 Zintegrowane systemy logistyczne w kryzysie: integracja procesów i funkcji podmiotów zapewniających bezpieczeństwo; integracja logistyki w sferze realnej i regulacji; integracja decyzji stymulowanych przez organizacyjne międzynarodowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa.

95 Dziękuję za uwagę 95

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1 1. Domeny bezpieczeństwa 2 Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na obszar: globalne,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik 2012/2013

Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik 2012/2013 Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik 2012/2013 www.gen-prof.pl 1. Procesy gospodarcze Def. Globalizacji: To coraz ściślejsza integracja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Andrzej Marjański Refleksyjnie 2 Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Wergiliusz 1 Agenda 3 Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r.

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r. DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Słupsk, 05.12. 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ STAN WYJĄTKOWY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. (dla Kierunku Logistyka) Ujęcie systemowe. Andrzej Marjański. R e f l e k s y j n i e. Andrzej Marjański ( 80 )

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. (dla Kierunku Logistyka) Ujęcie systemowe. Andrzej Marjański. R e f l e k s y j n i e. Andrzej Marjański ( 80 ) LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (dla Kierunku Logistyka) Ujęcie systemowe Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( 80 ) 2 R e f l e k s y j n i e Człowiek jest obdarzony rozumem i siłą twórczą, by pomnożyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Dz.U.07.89.590 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego W literaturze dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i dokumentach doktrynalnych

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590. o zarządzaniu kryzysowym 1) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim 156 Rozdział 4 zlokalizowane są jednostki i organa administracji publicznej odpowiedzialne za wszystkie aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na obszarze województwa. 4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Istota logistyki w sytuacjach kryzysowych Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( 80 ) 2 R e f l e k s y j n i e Człowiek jest obdarzony rozumem i siłą twórczą, by pomnożyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krupski Młyn Nr 0050/82/2016 z dnia 16. 09. 2016 r. Jan Murowski WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN SZEF OBRONY CYWILNEJ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy. Rozdział 8 KSRG na wybranym przykładzie /jednostka OSP/Rozdział 1 Informacje Ogólne

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy. Rozdział 8 KSRG na wybranym przykładzie /jednostka OSP/Rozdział 1 Informacje Ogólne KSRG Autor: Przemysław Wszołek 24.03.2010. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY Rozdział 1 Informacje Ogólne Rozdział 2 Podmioty tworzące KSRG Rozdział 3 Funkcjonowanie KSRG na poszczególnych poziomach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2017 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Załącznik Nr 1 I) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY: STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ 1) Zarządzenie Prezydenta Miasta wprowadzające Plan Obrony Cywilnej do stosowania. 2) Arkusz uzgodnień. 3) Rejestr zmian. 4) Wnioski

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie Na podstawie art. 19 ust. 4, 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Michałowa z dnia 8 września 2016 r. Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia 04.02.2008. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/11 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 7 września 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na postawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego Wstęp - koncepcja, cel i układ książki Rozdział 1. Handel i jego istota 1.1. Pojęcie handlu detalicznego 1.2. Uwarunkowania rozwoju handlu detalicznego 1.3. Ewolucja form handlu detalicznego 1.3.1. Cykl

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole ZARZĄDZENIE Nr 0050.553.3.2012 BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Wprowadzenie Od strategii do programu prewencyjnego z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo