NOWOή!!! NOWOή!!! NOWOή!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOή!!! NOWOή!!! NOWOή!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA"

Transkrypt

1

2 Automaty stemplarskie PIECZ TKA Piecz¹tki s¹ wykonane z podzespo³ów formy TRODAT, Posiadaj¹ p³ytkê tekstow¹, oraz tuszownicê firmy TRODAT. Ka da piecz¹tka posiada skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej ze skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 2 Trodat 4912 NOWOŒÆ!!! G ÓWNY KSIÊGOWY 40,00 PLN KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto PIECZ TKA 3 NOWOŒÆ!!! PIECZ TKA 3 50,00 PLN - 47x 18 mm PIECZ TKA 4 NOWOŒÆ!!! PIECZ TKA 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 60,00 PLN

3 Przy zamówieniu samej gumki cena 1 wiersza 5,50 z³ brutto Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. KOPIA 31,00 PLN - 25 x 8 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN - 47 x 18 mm 51,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN Gumki do piecz¹tek wykonywane s¹ technik¹ grawerowania promieniem laserem z gumy stemplarskiej!!!. Jest to najlepsza, najdok³adniejsza metoda. Maszyna do grawerowania ma 1200 DPI rozdzielczoœci, i pozwala na wykonanie nawet najmniejszych, szczegó³owych elementów. Nadaje siê idealnie do umieszczenia logo, herbów mikrotekstów, znaków szczególnych. Mo emy umieœciæ tekst o wielkoœci poni ej 1 mm wys. 41,00 PLN - 58 x 22 mm 61,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN Rodzaj Model Rozmiar Wagraf 1 s 28x10 mm Wagraf 2 s 38x14 mm Wagraf Wagraf 3 s 4 s 47x18 mm 58x22 mm Polan 5 70x26 mm Polan Polan Polan Polan x34 mm 68x29 mm 60x40 mm 75x40 mm brutto 31,00 z³ 41,00 z³ 51,00 z³ 61,00 z³ 72,00 z³ 73,00 z³ 73,00 z³ 78,00 z³ 83,00 z³

4 Automaty stemplarskie POLAN POLAN 1 41,00 PLN - 30 x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 2 Sekretarz Joanna Warande 45,00 PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 3 ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon ,00 PLN - 47 x 18 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN 65,00 PLN

5 Pude³ka metalowe PUDE KO nr 1 PUDE KO nr 2 ll ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ Sekretarz W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) Joanna Warande NIP , Regon PUDE KO nr 1,5 38x15 mm PUDE KO nr 01 46x18 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 PUDE KO nr 1 3/4 48x13 mm Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon ,00 z³ 40,00 z³ 40,00 z³ PUDE KO nr 2 l 40,00 z³ Metal-boxy 38x20 mm 48x17 mm 40,00 z³ 45,00 z³ PUDE KO nr 2,5 31x31 mm 40,00 z³ 48x20 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Pude³ko Nr 1 15x38 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 1,5 13x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Pude³ko Nr 1 3/4 Nr 2 l 20x38 mm 17x48 mm 45,00 z³ 45,00 z³ Pude³ko Nr 2 ll 18x46 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 2,5 20x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 2 3/4l 23x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Pude³ko Pude³ko Pude³ko Nr 2 3/4ll Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 28x50 mm 19x58 mm 23x58 mm 26x58 mm 45,00 z³ 48,00 z³ 48,00 z³ 48,00 z³ Pude³ko Nr 4,5 34x60 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 5 50x50 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 0 23x26 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 01 31x31 mm 48,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Metal-box nr 1 35,00 z³ 38x14 mm Metal-box nr 2 Metal-box nr 4 KOPIA 40,00 z³ 38x18 mm Pude³ka plastikowe Pude³ka nr 21 Pude³ka nr 22 Pude³ka nr 23 Nazwa Model Pude³ko nr 21 Pude³ko nr 22 Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 27 Pude³ko nr 28 Pude³ko nr 29 Rozmiar 15x40 mm 20x50 mm 20x56 mm 15x40 mm 20x50 mm 22x58 mm Metal-box nr 3 Za zgodnoœæ z orygina³em 40,00 z³... 40,00 z³ brutto 38,00 z³ 43,00 z³ 48,00 z³ 41,00 z³ 44,00 z³ 46,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 47x14 mm 47x18 mm Pude³ka nr 27 Pude³ka nr 28 Pude³ka nr 29 Nazwa Model Rozmiar brutto Metal-box Nr 1 Metal-box Nr 2 Metal-box Nr 3 Metal-box Nr 4 Metal-box Nr 5 Metal-box Nr 6 Metal-box Nr 7 38x14 mm 38x18 mm 47x14 mm 47x18 mm 47x22 mm 55x18 mm 55x22 mm 39,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 47,00 z³ 47,00 z³ gotowej(wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Pude³ko nr 21, pude³ko 27 15x40 mm Pude³ko nr 22, pude³ko 28 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 29 Sekretarz 35,00 z³ Joanna Warande 40,00 z³ 45,00 z³ 22x58 mm 20x50 mm 20x56 mm ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon ,00 z³

6 Datowniki Datuœ Polan D55 22,00 z³ 79,00 z³ Polan D7 Polan D7 89,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: 89,00 z³ Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 40x60 mm ANULOWANO Nazwa Model Rozmiar brutto Polan D7 Polan D55 Datuœ 40x60 mm 42x34 mm 89,00 z³ 79,00 z³ 22,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Polan D55 79,00 z³ 42x34 mm POLAN 5 POLAN 5 72,00 PLN - 70 x 26 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 55 70x26 mm POLAN 55 73,00 PLN - 42 x 34 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 6 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej POLAN 7 POLAN 6 73,00 PLN - 69 x 29 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 7 78,00 PLN POLAN 8-60 x 40 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 8 83,00 PLN - 75x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00PLN

7 poduszka metalowa (tylko sucha) 11 x 19 cm 78,00 z³ Wykonane ze specialnego, mikroporowatego materia³u, który nie wysycha Preinkowa technologia nas¹czania tuszem gwarantuje lata u ytkowania Nie wymaga dotuszowywania. Eleganckie pude³ko z wysokiej jakoœci tworzywa chroni poduszkê przed zakurzeniem i zabrudzeniem.. y plastikowe do stempli Oto inne rozmiary Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr x75 mm 55,00 z³ Nr x65 mm 65,00 z³ Nr 5555 Nr x55 mm 55x65 mm 75,00 z³ 65,00 z³ Nr x75 mm 65,00 z³ Nr x65 mm 79,00 z³ Nr x90 mm 83,00 z³ Nr x100 mm 85,00 z³ Nr x110 mm 87,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 22 23,00 z³ 22 mm 32 25,00 z³ DO CZ DO NAJLEPSZYCH 32 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr 1 15x40mm 24,00 z³ Nr 1,5 13x50mm 39,00 z³ Nr 1 3/4 Nr 2l 20x40mm 17x50mm 33,00 z³ 33,00 z³ Nr 2,5 20x50mm 38,00 z³ Nr 2 3/4 23x50mm 38,00 z³ Nr 2 3/4lI 28x50mm 38,00 z³ Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 Nr 4,5 20x60mm 23x60mm 26x60mm 34x60mm 38,00 z³ 38,00 z³ 38,00 z³ 43,00 z³ Nr 0 18x27mm 23,00 z³ Uchwtr Nr 740 7x40mm 23,00 z³ Nr 745 7x45mm 23,00 z³ Nr 750 7x50mm 23,00 z³ Nr 755 7x55mm 23,00 z³ Okr¹g³y 22mm 23,00 z³ Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Nr mm 32mm 37mm 42mm 10x40mm 23,00 z³ 25,00 z³ 27,00 z³ 33,00 z³ 23,00 z³ Uchwtr Nr x45mm 23,00 z³ Nr x55mm 25,00 z³ Nr x70mm 27,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki nr 1 24,00 z³ 40X15 mm nr nr 4 38,00 z³ nr 1 3/4 OSTRO NIE 38,00 z³ ZAP ACONO GOTÓWK 33,00 z³ 60x20 mm 60x26 mm 40x20mm w naszej ofercie wiele rodzajów tuszu Tuszownice do ko³ków - suche i nas¹czone Poduszki do stempli w 3 rozmiarach i piêciu kolorach:suche, czarnym, czerwonym, niebieskin, fioletowym oraz zielonym trodat 9051 rozmiar 8,5 x 5 cm 22,00 z³ trodat 9052 rozmiar 11 x 7 cm 27,00 z³ trodat 9053 rozmiar 15,5 x 8,5 cm32,00 z³

8 Datowniki automatyczne - PRZEMYS OWO-biurowe o du ej wytrzyma³oœci!!! WAGRAF D80 Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia 162,00 z³ Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska 70X48 mm Datownik z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF ,00 z³ DATOWNIK WAGRAF D 30 TOWAR ZGODNY podpis... WAGRAF 20 42X30 mm WAGRAF ,00 z³ 80,00 z³ 30X42 mm 39X14 mm 87,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. Datowniki z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF 40 Urz¹d Gminy w Stêszewie 40X60 mm Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon WAGRAF ,00 z³ Piecz¹tki - PRZEMYS OWO-biurowe - o du ej wytrzyma³oœci!!! 91,00 z³ 55X23 mm 93,00 z³ Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 58X30 mm WAGRAF 80 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Panno Œwiêta, co jasnej bronisz Czêstochowy I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem (Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê I zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu Iœæ za wrócone ycie podziêkowaæ Bogu), Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ³ono. Tymczasem wielki przenoœrozmiar mojê duszê utêsknion¹!!! Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych, WAGRAF 60 WAGRAF 65 97,00 z³ Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 z³ NOWOŒÆ!!! 70X48 mm 70X24 mm 60X40 mm 101,00 z³

9 NowoϾ 55,00PLN trodat 4911 nowy - 38 x 14 mm trodat 4912 nowy - 47 x 18 mm 69,00 PLN trodat 4913 nowy - 58 x 22 mm 79,00 PLN

10 Automaty stemplarskie TRODAT printy_ Najpopularniejsze piecz¹tki biurowe 50,00 PLN trodat x 30 mm 58,00 PLN trodat x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat x 40 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat x 18 mm 69,00 PLN trodat ,00 PLN - 60 x 33mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat 4913 trodat x 22 mm 79,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 89,00 PLN - 70 x 25 mm trodat ,00 PLN - 60 x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 70 x10 mm 42,00 PLN trodat ,00 PLN - 75 x 38 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat x 12 mm 49,00 PLN trodat x 22 mm trodat x 30 mm 120,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

11 trodat ,00 PLN 40 x 40 mm czcionka 3 mm 19 mm 25 mm 54,00 PLN 30 mm 40 mm 66,00 PLN trodat trodat trodat ,00 PLN trodat 4813 trodat 4850 trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 81,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 25 mm trodat mm 65,00 PLN trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 60,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 74,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm 108,00 PLN trodat 4724 trodat 4726 trodat 4727 trodat 4729 trodat trodat x 48 mm czcionka 4 mm 110,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto Urz¹d Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda, ul. Nowogrodzka 124 tel. (063) , fax (063) WYS ANO DNIA 130,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto DRUKARNIA WELIN s.c. Przyjêto do realizacji S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... Poznañ 30 x 30 mm czcionka 3 mm Akceptacja... podpis sdrukarnia Welin.c. 40 x 40 mm czcionka 3 mm WYS ANO DNIA L. dz... za³ x 40 mm czcionka 4 mm 135,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto 30 x 50 mm czcionka 3 mm 135,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 115,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 120,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

12 Model kieszonkowy Mobil Marker 9411 z 37 x 14 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto Mobil Marker x 18 mm 55,00 PLN 58 x 22 mm 60,00 PLN z dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto Mobil Marker 9413 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto z z

13 Automaty stemplarskie TRODAT PROFESIONAL_ PIECZ TKI Z METALOWYM SZKIELETEM DO INTENSYWNEGO STEMPLOWANIA trodat x 24 mm z 125,00 PLN trodat 5203 trodat 5204 trodat 5206 JAN - 49 x 28 mm - 56 x 26 mm - 56 x 33 mm TAM Stadnina Koni Jaros³awiec, ul. Koszaliñska 25 tel. (065) , fax (065) ,00 PLN ZAK AD OGÓLNOBUDOWLANY Zdzis³aw Jastrzêbski, Jan Nowak Kobuszewko, ul. Rzeczna 13 Tel , NIP , REGON ,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP ,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto trodat 5205 trodat 5208 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ,00 PLN z - 70 x 25 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr... Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki 187,00 PLN z - 68 x 47 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto - 45 x 45 mm trodat 5207 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP x 40 mm 153,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat 5215 DO CZ DO NAJLEPSZYCH z 173,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto

14 58 x 33 mm czcionka 4 mm trodat 5440 ANULOWANO ANULOWANO z 176,00 PLN 49 x 28 mm czcionka 4 mm trodat 5430 TOWAR ZGODNY podpis x 24 mm czcionka 4 mm z 168,00 PLN KANCELARIA G ÓWNA ZAP ACONO GOTÓWK WYS ANO WYS ANO trodat 5460 DNIA DNIA L. dz... za³ ,00 PLN z 56 x 33 mm czcionka 4 mm trodat PODPIS 45 x 45 mm czcionka 4 mm z 240,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto trodat 5470 COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. z 60 x 40 mm czcionka 4 mm 230,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat 5466/PL trodat 5466/PL Data Przyjêcia Data Odbioru VOLSKWAGEN Autoryzowany serwis z 353,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska trodat 5480 z 68 x 47 mm czcionka 4 mm 265,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto

15 trodat 5211 Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr ,00 PLN 350,00 PLN Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki z - 85 x 55 mm 248,00 PLN PIECZ TKA GIGANT dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 35,00 PLN brutto Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia trodat Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska z 85 x 55 mm czcionka 4 mm 350,00 PLN

16 - 58 x 22 mm Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. NOWOŒÆ!! Colop C 20 45,00 PLN - 38 x 14 mm Colop C 30 ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 59,00 PLN Colop C 40 68,00 PLN

17 - 38 x 14 mm 46,00 PLN - 47x 18 mm 59,00 PLN Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. G ÓWNY KSIÊGOWY KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm 45,00 PLN COLOP S 20 59,00 PLN - 47x 18 mm COLOP S x 22 mm 68,00 PLN COLOP S 40

18 Automaty stemplarskie COLOP printy_ Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. Colop 10 45,00 PLN - 27 x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN brutto 50,00 PLN Mgr in. Karolina Janeczek ColopPrinty x 15 mm 62,00 PLN Colop x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Colop x 18 mm 64,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 65,00 PLN Colop x 23 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ColopPrinty x 82 mm 78,00 PLN Colop x 29 mm 83,00 PLN ColopPrinty 52 Dfr KROK w przysz³oœæ 55,00 PLN - 20 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00PLN brutto Colop x 76 mm 99,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 17,00 PLN brutto ColopPrinty 15 56,00 PLN - 10 x 70 mm ColopPrinty x 30 mm 65,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00PLN brutto

19 ColopPrinty 54 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN - 40 x 50 mm ColopPrinty Q43-43 x 43 mm 72,00 PLN - 12 x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 37,00 PLN ColopPrinty 55 ColopPrinty R12 75,00 PLN - 40 x 60 mm 35,00 PLN - 12 x 12 mm ColopPrinty Q12 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty R ,00 PLN - 17 x 17 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto - 17 x 17 mm 43,00 PLN ColopPrinty Q17 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 48,00 PLN - 24 x 24 mm ColopPrinty R24 ColopPrinty Q24-24 x 24 mm 54,00 PLN ColopPrinty R30 piecz¹tki z 58,00 PLN - 30 x 30 mm ColopPrinty Q30-30 x 30 mm 63,00 PLN ColopPrinty R40-40 x 40 mm 70,00 PLN

20 ColopPrinty 52 ColopPrinty 53 ColopPrinty 54 ColopPrinty 55 ColopPrinty Q24 ANULOWANO ANULOWANO - 30 x 20 mm Czcionka dat. 3 mm 78,00 PLN TOWAR ZGODNY podpis x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 92,00PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z - 50 x 40 mm 94,00 PLN Czcionka a 4 mm COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania x 40 mm 105,00 PLN Czcionka a 4 mm KOPIA... Podpis 79,00 PLN - 24 x 24 mm Czcionka a 2,6 mm ColopPrinty Q30 ColopPrinty Q43 ColopPrinty R17 ColopPrinty R30 ColopPrinty R40 ColopPrinty R50 S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... ZAP ACONO GOTÓWK 140,00 PLN... PODPIS - 30 x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 83,00 PLN 84,00 PLN - 43 x 43 mm Czcionka dat. 3 mm S¹d Okrêgowy w Poznaniu S¹d Okrêgowy w Poznaniu - 17 x 17 mm Czcionka dat. 2,8 mm 79,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto - 30 x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 84,00 PLN Poznañ Drukarnia Welin s.c. Akceptacja 89,00 PLN - 40 x 40 mm Czcionka dat. 3 mm - 50 x 50 mm Czcionka dat. 3 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

laboratorium diagnostyki molekularnej Statystyki wskazuj¹, e ju co ósme dziecko na œwiecie jest wychowywane przez mê czyznê, który nie jest jego biologicznym ojcem. Laboratorium GenMed oferuje najnowoczeœniejsze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11)

NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11) Gdynia, wrzesieñ 2005 (11) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWY CENNIK czerwcu 2005 ukaza³a siê nowa edycja naszego cennika - katalogu soczewek okularowych W i artyku³ów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo