NOWOή!!! NOWOή!!! NOWOή!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOή!!! NOWOή!!! NOWOή!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA"

Transkrypt

1

2 Automaty stemplarskie PIECZ TKA Piecz¹tki s¹ wykonane z podzespo³ów formy TRODAT, Posiadaj¹ p³ytkê tekstow¹, oraz tuszownicê firmy TRODAT. Ka da piecz¹tka posiada skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej ze skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 2 Trodat 4912 NOWOŒÆ!!! G ÓWNY KSIÊGOWY 40,00 PLN KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto PIECZ TKA 3 NOWOŒÆ!!! PIECZ TKA 3 50,00 PLN - 47x 18 mm PIECZ TKA 4 NOWOŒÆ!!! PIECZ TKA 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 60,00 PLN

3 Przy zamówieniu samej gumki cena 1 wiersza 5,50 z³ brutto Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. KOPIA 31,00 PLN - 25 x 8 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN - 47 x 18 mm 51,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN Gumki do piecz¹tek wykonywane s¹ technik¹ grawerowania promieniem laserem z gumy stemplarskiej!!!. Jest to najlepsza, najdok³adniejsza metoda. Maszyna do grawerowania ma 1200 DPI rozdzielczoœci, i pozwala na wykonanie nawet najmniejszych, szczegó³owych elementów. Nadaje siê idealnie do umieszczenia logo, herbów mikrotekstów, znaków szczególnych. Mo emy umieœciæ tekst o wielkoœci poni ej 1 mm wys. 41,00 PLN - 58 x 22 mm 61,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN Rodzaj Model Rozmiar Wagraf 1 s 28x10 mm Wagraf 2 s 38x14 mm Wagraf Wagraf 3 s 4 s 47x18 mm 58x22 mm Polan 5 70x26 mm Polan Polan Polan Polan x34 mm 68x29 mm 60x40 mm 75x40 mm brutto 31,00 z³ 41,00 z³ 51,00 z³ 61,00 z³ 72,00 z³ 73,00 z³ 73,00 z³ 78,00 z³ 83,00 z³

4 Automaty stemplarskie POLAN POLAN 1 41,00 PLN - 30 x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 2 Sekretarz Joanna Warande 45,00 PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 3 ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon ,00 PLN - 47 x 18 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN POLAN 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN 65,00 PLN

5 Pude³ka metalowe PUDE KO nr 1 PUDE KO nr 2 ll ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ Sekretarz W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) Joanna Warande NIP , Regon PUDE KO nr 1,5 38x15 mm PUDE KO nr 01 46x18 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 PUDE KO nr 1 3/4 48x13 mm Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon ,00 z³ 40,00 z³ 40,00 z³ PUDE KO nr 2 l 40,00 z³ Metal-boxy 38x20 mm 48x17 mm 40,00 z³ 45,00 z³ PUDE KO nr 2,5 31x31 mm 40,00 z³ 48x20 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Pude³ko Nr 1 15x38 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 1,5 13x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Pude³ko Nr 1 3/4 Nr 2 l 20x38 mm 17x48 mm 45,00 z³ 45,00 z³ Pude³ko Nr 2 ll 18x46 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 2,5 20x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Nr 2 3/4l 23x48 mm 45,00 z³ Pude³ko Pude³ko Pude³ko Pude³ko Nr 2 3/4ll Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 28x50 mm 19x58 mm 23x58 mm 26x58 mm 45,00 z³ 48,00 z³ 48,00 z³ 48,00 z³ Pude³ko Nr 4,5 34x60 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 5 50x50 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 0 23x26 mm 48,00 z³ Pude³ko Nr 01 31x31 mm 48,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Metal-box nr 1 35,00 z³ 38x14 mm Metal-box nr 2 Metal-box nr 4 KOPIA 40,00 z³ 38x18 mm Pude³ka plastikowe Pude³ka nr 21 Pude³ka nr 22 Pude³ka nr 23 Nazwa Model Pude³ko nr 21 Pude³ko nr 22 Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 27 Pude³ko nr 28 Pude³ko nr 29 Rozmiar 15x40 mm 20x50 mm 20x56 mm 15x40 mm 20x50 mm 22x58 mm Metal-box nr 3 Za zgodnoœæ z orygina³em 40,00 z³... 40,00 z³ brutto 38,00 z³ 43,00 z³ 48,00 z³ 41,00 z³ 44,00 z³ 46,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 47x14 mm 47x18 mm Pude³ka nr 27 Pude³ka nr 28 Pude³ka nr 29 Nazwa Model Rozmiar brutto Metal-box Nr 1 Metal-box Nr 2 Metal-box Nr 3 Metal-box Nr 4 Metal-box Nr 5 Metal-box Nr 6 Metal-box Nr 7 38x14 mm 38x18 mm 47x14 mm 47x18 mm 47x22 mm 55x18 mm 55x22 mm 39,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 43,00 z³ 47,00 z³ 47,00 z³ gotowej(wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Pude³ko nr 21, pude³ko 27 15x40 mm Pude³ko nr 22, pude³ko 28 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 29 Sekretarz 35,00 z³ Joanna Warande 40,00 z³ 45,00 z³ 22x58 mm 20x50 mm 20x56 mm ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon ,00 z³

6 Datowniki Datuœ Polan D55 22,00 z³ 79,00 z³ Polan D7 Polan D7 89,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: 89,00 z³ Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 40x60 mm ANULOWANO Nazwa Model Rozmiar brutto Polan D7 Polan D55 Datuœ 40x60 mm 42x34 mm 89,00 z³ 79,00 z³ 22,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Polan D55 79,00 z³ 42x34 mm POLAN 5 POLAN 5 72,00 PLN - 70 x 26 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 55 70x26 mm POLAN 55 73,00 PLN - 42 x 34 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 6 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej POLAN 7 POLAN 6 73,00 PLN - 69 x 29 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 7 78,00 PLN POLAN 8-60 x 40 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 8 83,00 PLN - 75x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00PLN

7 poduszka metalowa (tylko sucha) 11 x 19 cm 78,00 z³ Wykonane ze specialnego, mikroporowatego materia³u, który nie wysycha Preinkowa technologia nas¹czania tuszem gwarantuje lata u ytkowania Nie wymaga dotuszowywania. Eleganckie pude³ko z wysokiej jakoœci tworzywa chroni poduszkê przed zakurzeniem i zabrudzeniem.. y plastikowe do stempli Oto inne rozmiary Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr x75 mm 55,00 z³ Nr x65 mm 65,00 z³ Nr 5555 Nr x55 mm 55x65 mm 75,00 z³ 65,00 z³ Nr x75 mm 65,00 z³ Nr x65 mm 79,00 z³ Nr x90 mm 83,00 z³ Nr x100 mm 85,00 z³ Nr x110 mm 87,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 22 23,00 z³ 22 mm 32 25,00 z³ DO CZ DO NAJLEPSZYCH 32 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr 1 15x40mm 24,00 z³ Nr 1,5 13x50mm 39,00 z³ Nr 1 3/4 Nr 2l 20x40mm 17x50mm 33,00 z³ 33,00 z³ Nr 2,5 20x50mm 38,00 z³ Nr 2 3/4 23x50mm 38,00 z³ Nr 2 3/4lI 28x50mm 38,00 z³ Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 Nr 4,5 20x60mm 23x60mm 26x60mm 34x60mm 38,00 z³ 38,00 z³ 38,00 z³ 43,00 z³ Nr 0 18x27mm 23,00 z³ Uchwtr Nr 740 7x40mm 23,00 z³ Nr 745 7x45mm 23,00 z³ Nr 750 7x50mm 23,00 z³ Nr 755 7x55mm 23,00 z³ Okr¹g³y 22mm 23,00 z³ Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Nr mm 32mm 37mm 42mm 10x40mm 23,00 z³ 25,00 z³ 27,00 z³ 33,00 z³ 23,00 z³ Uchwtr Nr x45mm 23,00 z³ Nr x55mm 25,00 z³ Nr x70mm 27,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki nr 1 24,00 z³ 40X15 mm nr nr 4 38,00 z³ nr 1 3/4 OSTRO NIE 38,00 z³ ZAP ACONO GOTÓWK 33,00 z³ 60x20 mm 60x26 mm 40x20mm w naszej ofercie wiele rodzajów tuszu Tuszownice do ko³ków - suche i nas¹czone Poduszki do stempli w 3 rozmiarach i piêciu kolorach:suche, czarnym, czerwonym, niebieskin, fioletowym oraz zielonym trodat 9051 rozmiar 8,5 x 5 cm 22,00 z³ trodat 9052 rozmiar 11 x 7 cm 27,00 z³ trodat 9053 rozmiar 15,5 x 8,5 cm32,00 z³

8 Datowniki automatyczne - PRZEMYS OWO-biurowe o du ej wytrzyma³oœci!!! WAGRAF D80 Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia 162,00 z³ Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska 70X48 mm Datownik z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF ,00 z³ DATOWNIK WAGRAF D 30 TOWAR ZGODNY podpis... WAGRAF 20 42X30 mm WAGRAF ,00 z³ 80,00 z³ 30X42 mm 39X14 mm 87,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. Datowniki z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF 40 Urz¹d Gminy w Stêszewie 40X60 mm Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon WAGRAF ,00 z³ Piecz¹tki - PRZEMYS OWO-biurowe - o du ej wytrzyma³oœci!!! 91,00 z³ 55X23 mm 93,00 z³ Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 58X30 mm WAGRAF 80 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Panno Œwiêta, co jasnej bronisz Czêstochowy I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem (Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê I zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu Iœæ za wrócone ycie podziêkowaæ Bogu), Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ³ono. Tymczasem wielki przenoœrozmiar mojê duszê utêsknion¹!!! Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych, WAGRAF 60 WAGRAF 65 97,00 z³ Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 z³ NOWOŒÆ!!! 70X48 mm 70X24 mm 60X40 mm 101,00 z³

9 NowoϾ 55,00PLN trodat 4911 nowy - 38 x 14 mm trodat 4912 nowy - 47 x 18 mm 69,00 PLN trodat 4913 nowy - 58 x 22 mm 79,00 PLN

10 Automaty stemplarskie TRODAT printy_ Najpopularniejsze piecz¹tki biurowe 50,00 PLN trodat x 30 mm 58,00 PLN trodat x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat x 40 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat x 18 mm 69,00 PLN trodat ,00 PLN - 60 x 33mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat 4913 trodat x 22 mm 79,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 89,00 PLN - 70 x 25 mm trodat ,00 PLN - 60 x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 70 x10 mm 42,00 PLN trodat ,00 PLN - 75 x 38 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto trodat x 12 mm 49,00 PLN trodat x 22 mm trodat x 30 mm 120,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

11 trodat ,00 PLN 40 x 40 mm czcionka 3 mm 19 mm 25 mm 54,00 PLN 30 mm 40 mm 66,00 PLN trodat trodat trodat ,00 PLN trodat 4813 trodat 4850 trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 81,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 25 mm trodat mm 65,00 PLN trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 60,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 74,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm 108,00 PLN trodat 4724 trodat 4726 trodat 4727 trodat 4729 trodat trodat x 48 mm czcionka 4 mm 110,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto Urz¹d Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda, ul. Nowogrodzka 124 tel. (063) , fax (063) WYS ANO DNIA 130,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto DRUKARNIA WELIN s.c. Przyjêto do realizacji S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... Poznañ 30 x 30 mm czcionka 3 mm Akceptacja... podpis sdrukarnia Welin.c. 40 x 40 mm czcionka 3 mm WYS ANO DNIA L. dz... za³ x 40 mm czcionka 4 mm 135,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 22,00 PLN brutto 30 x 50 mm czcionka 3 mm 135,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 115,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto 120,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

12 Model kieszonkowy Mobil Marker 9411 z 37 x 14 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto Mobil Marker x 18 mm 55,00 PLN 58 x 22 mm 60,00 PLN z dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto Mobil Marker 9413 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 16,50 PLN brutto z z

13 Automaty stemplarskie TRODAT PROFESIONAL_ PIECZ TKI Z METALOWYM SZKIELETEM DO INTENSYWNEGO STEMPLOWANIA trodat x 24 mm z 125,00 PLN trodat 5203 trodat 5204 trodat 5206 JAN - 49 x 28 mm - 56 x 26 mm - 56 x 33 mm TAM Stadnina Koni Jaros³awiec, ul. Koszaliñska 25 tel. (065) , fax (065) ,00 PLN ZAK AD OGÓLNOBUDOWLANY Zdzis³aw Jastrzêbski, Jan Nowak Kobuszewko, ul. Rzeczna 13 Tel , NIP , REGON ,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP ,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto trodat 5205 trodat 5208 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ,00 PLN z - 70 x 25 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 18,00 PLN brutto Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr... Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki 187,00 PLN z - 68 x 47 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto - 45 x 45 mm trodat 5207 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP x 40 mm 153,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat 5215 DO CZ DO NAJLEPSZYCH z 173,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto

14 58 x 33 mm czcionka 4 mm trodat 5440 ANULOWANO ANULOWANO z 176,00 PLN 49 x 28 mm czcionka 4 mm trodat 5430 TOWAR ZGODNY podpis x 24 mm czcionka 4 mm z 168,00 PLN KANCELARIA G ÓWNA ZAP ACONO GOTÓWK WYS ANO WYS ANO trodat 5460 DNIA DNIA L. dz... za³ ,00 PLN z 56 x 33 mm czcionka 4 mm trodat PODPIS 45 x 45 mm czcionka 4 mm z 240,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto trodat 5470 COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. z 60 x 40 mm czcionka 4 mm 230,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto trodat 5466/PL trodat 5466/PL Data Przyjêcia Data Odbioru VOLSKWAGEN Autoryzowany serwis z 353,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska trodat 5480 z 68 x 47 mm czcionka 4 mm 265,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 25,00 PLN brutto

15 trodat 5211 Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr ,00 PLN 350,00 PLN Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki z - 85 x 55 mm 248,00 PLN PIECZ TKA GIGANT dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 35,00 PLN brutto Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia trodat Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska z 85 x 55 mm czcionka 4 mm 350,00 PLN

16 - 58 x 22 mm Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. NOWOŒÆ!! Colop C 20 45,00 PLN - 38 x 14 mm Colop C 30 ZAK AD OPIEKI SPO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 59,00 PLN Colop C 40 68,00 PLN

17 - 38 x 14 mm 46,00 PLN - 47x 18 mm 59,00 PLN Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. G ÓWNY KSIÊGOWY KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm 45,00 PLN COLOP S 20 59,00 PLN - 47x 18 mm COLOP S x 22 mm 68,00 PLN COLOP S 40

18 Automaty stemplarskie COLOP printy_ Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. Colop 10 45,00 PLN - 27 x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 8,00 PLN brutto 50,00 PLN Mgr in. Karolina Janeczek ColopPrinty x 15 mm 62,00 PLN Colop x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Colop x 18 mm 64,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 65,00 PLN Colop x 23 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ColopPrinty x 82 mm 78,00 PLN Colop x 29 mm 83,00 PLN ColopPrinty 52 Dfr KROK w przysz³oœæ 55,00 PLN - 20 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00PLN brutto Colop x 76 mm 99,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 17,00 PLN brutto ColopPrinty 15 56,00 PLN - 10 x 70 mm ColopPrinty x 30 mm 65,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00PLN brutto

19 ColopPrinty 54 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN - 40 x 50 mm ColopPrinty Q43-43 x 43 mm 72,00 PLN - 12 x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 37,00 PLN ColopPrinty 55 ColopPrinty R12 75,00 PLN - 40 x 60 mm 35,00 PLN - 12 x 12 mm ColopPrinty Q12 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty R ,00 PLN - 17 x 17 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto - 17 x 17 mm 43,00 PLN ColopPrinty Q17 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 48,00 PLN - 24 x 24 mm ColopPrinty R24 ColopPrinty Q24-24 x 24 mm 54,00 PLN ColopPrinty R30 piecz¹tki z 58,00 PLN - 30 x 30 mm ColopPrinty Q30-30 x 30 mm 63,00 PLN ColopPrinty R40-40 x 40 mm 70,00 PLN

20 ColopPrinty 52 ColopPrinty 53 ColopPrinty 54 ColopPrinty 55 ColopPrinty Q24 ANULOWANO ANULOWANO - 30 x 20 mm Czcionka dat. 3 mm 78,00 PLN TOWAR ZGODNY podpis x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 92,00PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z - 50 x 40 mm 94,00 PLN Czcionka a 4 mm COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania x 40 mm 105,00 PLN Czcionka a 4 mm KOPIA... Podpis 79,00 PLN - 24 x 24 mm Czcionka a 2,6 mm ColopPrinty Q30 ColopPrinty Q43 ColopPrinty R17 ColopPrinty R30 ColopPrinty R40 ColopPrinty R50 S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... ZAP ACONO GOTÓWK 140,00 PLN... PODPIS - 30 x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 83,00 PLN 84,00 PLN - 43 x 43 mm Czcionka dat. 3 mm S¹d Okrêgowy w Poznaniu S¹d Okrêgowy w Poznaniu - 17 x 17 mm Czcionka dat. 2,8 mm 79,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto - 30 x 30 mm Czcionka dat. 3 mm 84,00 PLN Poznañ Drukarnia Welin s.c. Akceptacja 89,00 PLN - 40 x 40 mm Czcionka dat. 3 mm - 50 x 50 mm Czcionka dat. 3 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h - 0 61 8 195 338 29.00 z³ 39.00 z³ 49.00 z³ 59.00 z³

osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h - 0 61 8 195 338 29.00 z³ 39.00 z³ 49.00 z³ 59.00 z³ infolinia 24h - 0 602 702 373 Punkt przyjmowania zleceñ na piecz¹tki i wizytówki. piecz¹tki z Model kieszonkowy 00 00 Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h - 0 61 8 195 338 piecz¹tki WAGRAF piecz¹tki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2014

KATALOG PRODUKTÓW 2014 KATALOG PRODUKTÓW 2014 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN Fi 30 i 40 WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 6 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące plastikowe

Bardziej szczegółowo

Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST. Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF. Pudełka metalowe 8. Pudełka plastikowe 9

Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST. Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF. Pudełka metalowe 8. Pudełka plastikowe 9 Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF Pudełka metalowe 8 Pudełka plastikowe 9 Datowniki automatyczne plastikowe 10 Datowniki automatyczne metalowe 11 WAGRAF

Bardziej szczegółowo

PIECZÑTEK KATALOG. CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI

PIECZÑTEK KATALOG. CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI KATALOG PIECZÑTEK CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIĘ PIECZĄTKI SAMOTUSZUJĄCE NA ŚWIECIE_ PRINTY_ WIDZISZ

Bardziej szczegółowo

zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW ISO 9001:2000 POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY

zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW ISO 9001:2000 POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY ISO 9001:2000 Szanowni Państwo, dzięki Wam nasze produkty otrzymały ZŁOTE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE COLOP 10 / TRODAT 4910 / WAGRAF 1 Klasyczne, Green Line, Antybakteryjne I KOLOR OBUDOWY 10 x 27 mm Max 3 linie tekstu 35,00 zł 11,00 zł 24,00 zł COLOP 20 / TRODAT 4911

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH O NAS Jesteœmy firm¹ która od 7 lat zajmuje siê hurtowym zaopatrzeniem stemplarzy z ca³ej Polski, Czech i Niemiec. Jeœli jesteœ wytwórc¹ piecz¹tek,

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH O NAS Jesteœmy firm¹ która od 7 lat zajmuje siê hurtowym zaopatrzeniem stemplarzy z ca³ej Polski, Czech i Niemiec. Jeœli jesteœ wytwórc¹ piecz¹tek,

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

Pieczątki.

Pieczątki. REKLAMA TRODAT Numeratory samotuszujące: B6K, B6, B8K + wymienna tuszownica C6 Numeratory: metalowa czcionka model B6 obudowa metalowa, model B6K i B8K obudowa plastikowa na ostatnich 5 pierścieniach opcja

Bardziej szczegółowo

282 automatyczne TY 102 metalowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt

282  automatyczne TY 102 metalowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt Numeratory, datowniki Numeratory automatyczne H57, H56 automaty Horray umożliwiają najwyższą jakość i precyzję każdego odbicia niezawodne, idealne do wykonywania tysięcy odbić na wszelkiego rodzaju dokumentach

Bardziej szczegółowo

www.kolorowepieczatki.pl

www.kolorowepieczatki.pl www.kolorowepieczatki.pl NOWOÂå! Pieczàtki jednokolorowe Pieczàtki wielokolorowe 4912 47x18 mm wk ad tuszujàcy 6/4912 65.00 PLN netto 53.28 PLN 126.00 PLN netto 103.28 PLN 4913 58x22 mm wk ad tuszujàcy

Bardziej szczegółowo

www.kolorowepieczatki.pl PRINTY_NAJPOPULARNIEJSZE PIECZÑTKI BIUROWE Wykaz kolorów obudowy i tuszu - str. 15 PRINTY_NAJPOPULARNIEJSZE PIECZÑTKI BIUROWE NOWOÂå! Pieczàtki wielokolorowe 4912 47x18 mm wk ad

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! Zamów już dziś!

PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! Zamów już dziś! PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! Zamów już dziś! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 376-377 NUMERATORY 376-378 TUSZE DO STEMPLI 377-378

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015

KATALOG PRODUKTÓW 2015 KATALOG PRODUKTÓW ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące POLAN WAGRAF, PIAST e-3 Tuszownice wymienne Automaty samotuszujące okrągłe 6 Fi 3 i 4 datownik Fi D4 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2011

KATALOG PRODUKTÓW 2011 KATALOG PRODUKTÓW 2011 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 5 Automaty samotuszujące metalowe 6 HUZAR Pudełka metalowe 8 Pudełka plastikowe 9 Datowniki automatyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. Wersja archiwalna Promocja projektu poprzez wykonanie tablicy informacyjnej (szt. 1), naklejek (szt. 100) oraz tablicy pamiątkowej (szt. 1) dla zadania pn.:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3. Tuszownice wymienne 5. Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6

Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3. Tuszownice wymienne 5. Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6 Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 5 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6 Automaty samotuszujące plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące metalowe 8 HUZAR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå

KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå SUPeR wytrzyma a PARTNER KieSzoNKowa FiRmowa Nowy Printy pierwsza pieczątka przyjazna naturze. KOLOROWE FIRMOWE NAG ÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE REKLAMOWE BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja

Opisy. Ikona: Polecenie: STCFG Menu: Stal Konfiguracja Opisy Ustawia wygląd opisów, wysokość czcionek. Karta Opisy pozwala na ustalenie wyglądu opisów profili. Przygotowano trzy rodzaje bloków z numerami pozycji oraz dwa z nazwami elementów wysyłkowych. Długość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie . Kraków, dnia 04-07-2012 pieczęć jednostki ZARZĄDZENIE NR 66/2011/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 z dnia 04-07-2012 w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla zawodników Gumy

Oferta dla zawodników Gumy Oferta dla zawodników Gumy Ballistic Flower Power Speed Ballistic A Ballistic B Ballistic D Ballistic G Ballistic H Flower Power A Flower Power B Flower Power C Flower Power D U ywamy najwy szej jakoœci

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Zawarta w dniu w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 36 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania planowanej kwoty ,89 zł. brutto w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

OGŁOSZENIE. 36 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania planowanej kwoty ,89 zł. brutto w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Załączniki do zarządzenia Nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.08.2011 r. Nr sprawy: GDDKiA O-Wa/F.2.1/2710/24/2012 Załącznik Nr 5 8) OGŁOSZENIE Ogłoszenie o zamówieniu o wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

PIECZĄTKI. 4836, 4846, 48313 seria Printy. Datowniki samotuszujące: 4810 ISO, 4810 POL. www.partner21.pl. wysokość czcionki 4 mm.

PIECZĄTKI. 4836, 4846, 48313 seria Printy. Datowniki samotuszujące: 4810 ISO, 4810 POL. www.partner21.pl. wysokość czcionki 4 mm. PIECZĄTKI Numeratory samotuszujące: B6K, B6, B8K + wymienna tuszownica C6 Numeratory: mocna, niezawodna obudowa, plastikowy, ergonomiczny uchwyt metalowa czcionka model B6 obudowa metalowa, model B6K i

Bardziej szczegółowo

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem Zgorzelec, dnia 19.10.2015r. Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 382,385 NUMERATORY 382,384-385 PIECZĄTKI 383 TUSZE DO STEMPLI 384-385 WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW 384 PODUSZKI DO STEMPLI 384-385 Rys. A. Mleczko sklep.mleczko.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

KATALOG PIECZÑTEK. Nowy PriNty Pierwsza Pieczątka PrzyjazNa Naturze. SUPeR wytrzyma a. KieSzoNKowa. FiRmowa. Eco standard

KATALOG PIECZÑTEK. Nowy PriNty Pierwsza Pieczątka PrzyjazNa Naturze. SUPeR wytrzyma a. KieSzoNKowa. FiRmowa. Eco standard 2012 KATALOG PIECZÑTEK SUPeR wytrzyma a PARTNER KieSzoNKowa FiRmowa Eco standard Nowy PriNty Pierwsza Pieczątka PrzyjazNa Naturze. KOLOROWE FIRMOWE NAG ÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE REKLAMOWE BANKOWE KSI GOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.05.2015r. Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn: Wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu Zgodnie z art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul...

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul... . (pieczątka) Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy...., z siedzibą w..... ul..... nie posiada żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA LOGOTYP - FORMA PODSTAWOWA Znak firmowy 2 OPONY POLSKA Logotyp Partner Opony Polska jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej sieci serwisów Partner

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ FAXEM LUB POPRZEZ E-MAIL DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy Spółka Jawna Ul. Bierzarina 47 66-400 Gorzów Wlkp. KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH Sebastian Wylegała

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I.

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO 1. Nazwa zleceniobiorcy CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 2. Numer umowy i tytuł (nazwa) zadania 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ZAŁĄCZNIK NR : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L. dz.: RO.7...05 Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Część

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Zakup dwóch banerów typu roll-up w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 416, 419 NUMERATORY 416, 419 PIECZĄTKI 418 WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW 418 PODUSZKI DO STEMPLI 418 TUSZE DO STEMPLI 418-419 11 ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. Skład artykułów spożywczych i przemysłowych GWAREK Bogusław Gołgowski ul. Kościuszki 82 57-540 Lądek Zdrój II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

Cennik promocyjny na odzież do koszykówki UųFO.PL.

Cennik promocyjny na odzież do koszykówki UųFO.PL. Cennik promocyjny na odzież do koszykówki UųFO.PL. W okesie objętym promocją nasi Klienci mogą nabyć odzież marki UųFO na następujących zasadach: 1.Minimalna ilość strojów lub bluz do rozgrzewki przy jednorazowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na ... OFERTA WYKONAWCY Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na Budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZE PERFEKCJA ZAMKNIĘTA W MAŁEJ PIECZĄTCE KOMPAKTOWA PIECZĄTKA Z ZATYCZKĄ

NAJPOPULARNIEJSZE PERFEKCJA ZAMKNIĘTA W MAŁEJ PIECZĄTCE KOMPAKTOWA PIECZĄTKA Z ZATYCZKĄ PRINTY_NAJPOPULARNIEJSZE NAJPOPULARNIEJSZE PIECZĄTKI BIUROWE PIECZĄTKI BIUROWE ECO-czarny PERFEKCJA ZAMKNIĘTA W MAŁEJ PIECZĄTCE niebieski ECO-szary różowy czerwony biały zielony WYGODNE ZAMKNIĘCIE 100%

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I

FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I ... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I Załącznik nr IA FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚĆI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207 000 EURO.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE.

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE. SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin reguluje: a) zasady związane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz. Wykaz instytucji i organizacji, które pomagają wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej Poszukiwanie pracy: Strony internetowe www.dlaczego.com.pl

Bardziej szczegółowo