osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h z³ z³ z³ z³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h - 0 61 8 195 338 29.00 z³ 39.00 z³ 49.00 z³ 59.00 z³"

Transkrypt

1 infolinia 24h Punkt przyjmowania zleceñ na piecz¹tki i wizytówki. piecz¹tki z Model kieszonkowy Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h piecz¹tki WAGRAF piecz¹tki POLAN i POLAN Dtuœ z³ Wagraf 1 28 x 10 mm Wagraf 2 38 x 14 mm Wagraf 3 47 x 18 mm Wagraf 4 58 x 22 mm Polan 2 28 x 14 mm Polan 3 47 x 18 mm Polan 4 58 x 22 mm Datuœ Polan D x 34 mm Polan D 8 60 x 40 mm z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ piecz¹tki PIAST piecz¹tki POLAN Pud³eko 21 Pude³ko 22 Pude³ko 23 piecz¹tki pude³ka Pude³ko 28 Pude³ko 29 Pude³ko 27 Piast 1 28 x 12 mm Piast 2 38 x 14 mm Piast 3 47 x 18 mm Piast 4 58 x 22 mm Polan 5 70 x 26 mm Polan x 34 mm Polan 6 69 x 29 mm Polan 7 60 x 40 mm Polan 8 75 x 40 mm Pude³ko 21,27 40 x 15 mm Pude³ko 22,28 50 x 20 mm Pude³ko x 20 mm Pude³ko x 22 mm z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 69,00 z³ 70,00 z³ 70,00 z³ z³ 80,00 z³ 35,00 z³ piecz¹tka PIECZ TKA piecz¹tka COLOP nowy Piecz¹tka 2 38 x 14 mm Piecz¹tka 3 47 x 18 mm Piecz¹tka 4 58 x 22 mm Colop x 10 mm Colop x 14 mm Colop x 18 mm Colop x 22 mm 50,00 z³ 60,00 z³ 70,00 z³ 41,00 z³ 47,00 z³ 60,00 z³ 68,00 z³ piecz¹tka TRODAT osoba odpowiedzialna za wasz punkt: piecz¹tka COLOP stary Colop x 10 mm Colop x 14 mm Colop x 18 mm Colop x 22 mm Trodat x 9 mm Trodat x 14 mm Trodat x 18 mm Trodat x 22 mm z³ 42,00 z³ 55,00 z³ 68,00 z³ z gumk piecz¹tki 46,00 z³ 52,00 z³ 65,00 z³ 77,00 z³ tel: tel: tel: tel: tel:

2 Rok za³ tel: tel: tel: tel: tel: Dzia³ piecz¹tek tel./fax (0-61) Infolinia : Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. KOPIA 29,00 PLN - 25 x 8 mm Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. 29,00 PLN - 28 x 10 mm 39,00 PLN - 38 x 14 mm - 47 x 18 mm 49,00 PLN Sekretarz Joanna Warande 39,00 PLN - 38 x 14 mm ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 49,00 PLN - 58 x 22 mm Gumki do piecz¹tek wykonywane s¹ technik¹ grawerowania promieniem laserem z gumy stemplarskiej!!!. Jest to najlepsza, najdok³adniejsza metoda. Maszyna do grawerowania ma 1200 DPI rozdzielczoœci, i pozwala na wykonanie nawet najmniejszych, szczegó³owych elementów. Nadaje siê idealnie do umieszczenia logo, herbów mikrotekstów, znaków szczególnych. Mo emy umieœciæ tekst o wielkoœci poni ej 1 mm wys. Próbki takiej gumki o tak wysokiej jakoœci wykonania do³¹czamy obok. 59,00 PLN najbardziej ekologiczna gumka do piecz¹tki Przy zamówieniu samej gumki cena 1 wiersza 5,5 z³ brutto Rodzaj Model Rozmiar Wagraf 1 s 28x10 mm Wagraf 2 s 38x14 mm Wagraf Wagraf 3 s 4 s 47x18 mm 58x22 mm Piast 1 s 28x10 mm Piast 2 s 38x14 mm Piast 3 s 47x18 mm Piast 3 e s 50x25 mm Piast 4 s 58x22 mm Polan 5 70x26 mm Polan Polan Polan Polan - 50 x 25 mm - 58 x 22 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon x34 mm 68x29 mm 60x40 mm 75x40 mm gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 59,00 PLN 59,00 PLN brutto 29,00 z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 29,00 z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 59,00 z³ 69,00 z³ 70,00 z³ 70,00 z³ 75,00 z³ 80,00 z³

3 Pude³ka metalowe PUDE KO nr 1 PUDE KO nr 1,5 PUDE KO nr 1 3/4 PUDE KO nr 2 l Sekretarz 40,00 z³ Joanna Warande Metal-boxy PUDE KO nr 2 ll ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x15 mm PUDE KO nr 01 46x18 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 48x13 mm Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon x20 mm 48x17 mm 40,00 z³ 45, 00 z³ PUDE KO nr 2,5 31x31 mm 48x20 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Pude³ko Nr 1 15x38 mm Pude³ko Nr 1,5 13x48 mm Pude³ko Pude³ko Nr 1 3/4 Nr 2 l 20x38 mm 17x48 mm Pude³ko Nr 2 ll 18x46 mm Pude³ko Nr 2,5 20x48 mm Pude³ko Nr 2 3/4l 23x48 mm Pude³ko Pude³ko Pude³ko Pude³ko Nr 2 3/4ll Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 28x50 mm 19x58 mm 23x58 mm 26x58 mm Pude³ko Nr 4,5 34x60 mm 55,00 z³ Pude³ko Nr 5 50x50 mm 55,00 z³ Pude³ko Nr 0 23x26 mm Pude³ko Nr 01 31x31 mm gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Metal-box nr 1 35,00 z³ 38x14 mm Metal-box nr 2 Metal-box nr 4 KOPIA 38x18 mm Pude³ka plastikowe Pude³ka nr 21 Pude³ka nr 22 Pude³ka nr 23 Nazwa Model Pude³ko nr 21 Pude³ko nr 22 Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 27 Pude³ko nr 28 Pude³ko nr 29 Rozmiar 15x40 mm 20x50 mm 20x56 mm 15x40 mm 20x50 mm 22x58 mm Metal-box nr 3 Za zgodnoœæ z orygina³em 40,00 z³... brutto 35,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 47x14 mm 47x18 mm Pude³ka nr 27 Pude³ka nr 28 Pude³ka nr 29 Nazwa Model Rozmiar brutto Metal-box Nr 1 Metal-box Nr 2 Metal-box Nr 3 Metal-box Nr 4 Metal-box Nr 5 Metal-box Nr 6 Metal-box Nr 7 38x14 mm 38x18 mm 47x14 mm 47x18 mm 47x22 mm 55x18 mm 55x22 mm 35,00 z³ gotowej(wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Pude³ko nr 21, pude³ko 27 15x40 mm Pude³ko nr 22, pude³ko 28 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 29 Sekretarz 35,00 z³ Joanna Warande 45,00 z³ 22x58 mm 20x50 mm 20x56 mm ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon

4 Datowniki Datuœ Polan D55 75,00 z³ 20,00 z³ Polan D7 Polan D7 85,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: 85,00 z³ Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 40x60 mm ANULOWANO Nazwa Model Rozmiar brutto Polan D7 Polan D55 Datuœ 40x60 mm 42x34 mm 85,00 z³ 75,00 z³ 20,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Polan D55 75,00 z³ 42x34 mm POLAN 5 POLAN 5 69,00 PLN - 70 x 26 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 55 70x26 mm POLAN 55 70,00 PLN - 42 x 34 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 6 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej POLAN 7 POLAN 6 70,00 PLN - 69 x 29 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 7 75,00 PLN POLAN 8-60 x 40 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 8 80,00 PLN - 75x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00PLN

5 y plastikowe do stempli Ot o inn e rozmiary Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr x75 mm 50,00 z³ Nr x65 mm 60,00 z³ Nr 5555 Nr x55 mm 55x65 mm 70,00 z³ 60,00 z³ Nr x75 mm 60,00 z³ Nr x65 mm 75,00 z³ Nr x90 mm 80,00 z³ Nr x100 mm 82,00 z³ Nr x110 mm 85,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 22 15, 00 z³ 22 mm 32 22,00 z³ DO CZ DO NAJLEPSZYCH 32 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr 1 15x40mm 20,00 z³ Nr 1,5 13x50mm 25,00 z³ Nr 1 3/4 Nr 2l 20x40mm 17x50mm 30,00 z³ 30,00 z³ Nr 2,5 20x50mm 35,00 z³ Nr 2 3/4 23x50mm 35,00 z³ Nr 2 3/4lI 28x50mm 35,00 z³ Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 Nr 4,5 20x60mm 23x60mm 26x60mm 34x60mm 35,00 z³ 35,00 z³ 35,00 z³ Nr 0 18x27mm 20,00 z³ Uchwtr Nr 740 7x40mm 15,00 z³ Nr 745 7x45mm 16,00 z³ Nr 750 7x50mm 17,00 z³ Nr 755 7x55mm 18,00 z³ Okr¹g³y 22mm 15,00 z³ Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Nr mm 32mm 37mm 42mm 10x40mm 18,00 z³ 22,00 z³ 25,00 z³ 30,00 z³ 18,00 z³ Uchwtr Nr x45mm 20,00 z³ Nr x55mm 22,00 z³ Nr x70mm 25,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki nr 1 20,, 00 z³ 40X15 mm nr nr 4 35,0 0 z³ nr 1 3/4 OSTRO NIE 3 5, 00 z³ ZAP ACONO GOTÓWK 60x20 mm 60x26 mm 30,00 z³ 40x20mm w naszej ofercie wiele rodzajów tuszu Tuszownice do ko³ków - suche i nas¹czone Poduszki do stempli w 3 rozmiarach i piêciu kolorach:suche, czarnym, czerwonym, niebieskin, fioletowym oraz zielonym trodat 9051 rozmiar 9 x 5 cm trodat 9052 rozmiar 11 x 7 cm trodat 9053 rozmiar 16 x 9 cm 18,00 z³ 20,00 z³ 30,00 z³ poduszka metalowa (tylko sucha) 11 x 19 cm 55,00 z³ Wykonane ze specialnego, mikroporowatego materia³u, który nie wysycha Preinkowa technologia nas¹czania tuszem gwarantuje lata u ytkowania Nie wymaga dotuszowywania Eleganckie pude³ko z wysokiej jakoœci tworzywa chroni poduszkê przed zakurzeniem i zabrudzeniem..

6 Automaty stemplarskie POLAN POLAN 1 38,00 PLN - 30 x 12 mm POLAN 2 Sekretarz Joanna Warande 43,00 PLN - 38 x 14 mm POLAN 3 ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 53,00 PLN POLAN 4-58 x 22 mm 63,00 PLN

7 Datowniki automatyczne - PRZEMYS OWO-biurowe o du ej wytrzyma³oœci!!! WAGRAF D80 Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia 1 Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska 70X48 mm Datownik z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF ,00 z³ DATOWNIK WAGRAF D 30 TOWAR ZGODNY podpis... WAGRAF 20 42X30 mm WAGRAF 30 80,00 z³ 39X14 mm 30X42 mm 75,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. WAGRAF 40 Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon WAGRAF ,00 z³ Datowniki z dodatkow¹ 40X60 mm 75,00 z³ p³ytk¹ tekstow¹ Piecz¹tki - PRZEMYS OWO-biurowe - o du ej wytrzyma³oœci!!! 75,00 z³ 55X23 mm 80,00 z³ Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 58X30 mm WAGRAF 80 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Panno Œwiêta, co jasnej bronisz Czêstochowy I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem (Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê I zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu Iœæ za wrócone ycie podziêkowaæ Bogu), Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ³ono. Tymczasem wielki przenoœ rozmiar mojê duszê utêsknion¹!!! Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych, WAGRAF 60 NO WO ŒÆ!!! WAGRAF 65 90,00 z³ Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 z³ 70X48 mm 70X24 mm 60X40 mm 95,00 z³

8 Automaty stemplarskie PIECZ TKA Piecz¹tki s¹ wykonane z podzespo³ów formy TRODAT, Posiadaj¹ p³ytkê tekstow¹, oraz tuszownicê firmy TRODAT. Ka da piecz¹tka posiada skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 2 Trodat 4912 N O W O Œ Æ!!! G ÓWNY KSIÊGOWY 50,00 PLN KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 6,10 PLN brutto N O WOŒÆ!!! PIECZ TKA 3 60,00 PLN PIECZ TKA 4-47x 18 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 6,71 PLN brutto N OWO Œ Æ!!! PIECZ TKA 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 7,93 PLN brutto 70,00PLN

9 Automaty stemplarskie TRODAT printy_ Najpopularniejsze piecz¹tki biurowe trodat ,00 PLN - 28 x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 30 mm 55,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 40 mm 69,00 PLN trodat x 18 mm 65,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat 4913 trodat x 22 mm 77,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 89,00 PLN - 70 x 25 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto trodat 4928 trodat ,00 PLN - 60 x 33mm 99,00 PLN - 60 x 40mm trodat ,00PLN - 70 x10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 39,00 PLN trodat ,00 PLN - 75 x 38 mm trodat x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 47,00 PLN trodat x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 30 mm 94,00 PLN

10 trodat ,00 PLN 40 x 40 mm czcionka 3 mm 40,00 PLN 25 mm 59,00 PLN 30 mm trodat ,00 PLN 40 mm trodat ,00 PLN trodat 4813 trodat 4850 trodat mm 25 mm 25 x 5 mm czcionka 3,8 mm trodat mm 50,00 PLN trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto 64,00 PLN 98,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm trodat 4724 trodat 4726 trodat 4727 trodat 4729 trodat trodat x 48 mm czcionka 4 mm 99,00 PLN 110,00 PLN u r D Urz¹d Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda, ul. Nowogrodzka 124 tel. (063) , fax (063) WYS ANO DNIA DRUKARNIA WELIN s.c. Przyjêto do realizacji S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... Poznañ karnia Welin 30 x 30 mm czcionka 3 mm Akceptacja... podpis s. c. 40 x 40 mm czcionka 3 mm WYS ANO DNIA L. dz... za³ x 40 mm czcionka 4 mm 117,00 PLN 30 x 50 mm czcionka 3 mm 120,00 PLN 98,00 PLN 104,00 PLN

11 Automaty stemplarskie TRODAT PROFESIONAL_ PIECZ TKI Z METALOWYM SZKIELETEM DO INTENSYWNEGO STEMPLOWANIA trodat 5200 piecz¹tki z - 41 x 24 mm 114,00 PLN trodat 5203 trodat 5204 trodat 5206 trodat 5207 JAN - 49 x 28 mm - 56 x 26 mm - 56 x 33 mm Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja x 40 mm TAM Stadnina Koni Jaros³awiec, ul. Koszaliñska 25 tel. (065) , fax (065) ,00 PLN ZAK AD OGÓLNOBUDOWLANY Zdzis³aw Jastrzêbski, Jan Nowak Kobuszewko, ul. Rzeczna 13 Tel , NIP , REGON ,00 PLN Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP ,00 PLN Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN trodat 5205 trodat 5208 trodat 5215 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej piecz¹tki z - 70 x 25 mm Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data piecz¹tki z - 68 x 47 mm 127,00 PLN zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr... Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki DO CZ DO NAJLEPSZYCH 152,00 PLN - 45 x 45 mm piecz¹tki z 144,00 PLN

12 trodat 5430 TOWAR ZGODNY podpis... piecz¹tki z 137,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm ANULOWANO trodat 5416 ZAP ACONO GOTÓWK... PODPIS piecz¹tki z 177,00 PLN 45 x 45 mm czcionka 4 mm trodat 5440 piecz¹tki ANULOWANO z 149,00 PLN 49 x 28 mm czcionka 4 mm KANCELARIA G ÓWNA WYS ANO WYS ANO trodat 5466/PL 37 x 14 mm Data Przyjêcia piecz¹tki z Data Odbioru VOLSKWAGEN Autoryzowany serwis 58 x 33 mm czcionka 4 mm 300,00 PLN trodat 5460 DNIA DNIA L. dz... za³ x 33 mm czcionka 4 mm piecz¹tki z 164,00 PLN 46,00 PLN 47 x 18 mm COMPUTRONIC data odbioru: trodat 5470 Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 60 x 40 mm czcionka 4 mm piecz¹tki z 164,00 PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ 49,00 PLN Nowoœæ Dnia piecz¹tki z trodat 5480 Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z 195,00 PLN 68 x 47 mm czcionka 4 mm Model kieszonkowy

13 Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. G ÓWNY KSIÊGOWY KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm 42,00 PLN Trodat 4912 COLOP 20 55,00 PLN - 47x 18 mm COLOP x 22 mm COLOP 40 68,00PLN - 38 x 14 mm 42,00 PLN

14 Automaty stemplarskie COLOP printy_ Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. Colop 10 41,00 PLN - 27 x 10 mm brutto 47,00 PLN Mgr in. Karolina Janeczek ColopPrinty x 15 mm 50,00 PLN Colop x 14 mm brutto Colop x 18 mm 60,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 60,00 PLN Colop x 23 mm 72,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ColopPrinty x 82 mm 75,00 PLN Colop x 29 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto ColopPrinty 52 Df r KROK w przysz³oœæ 50,00 PLN - 20 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00PLN brutto Colop x 76 mm 89,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto ColopPrinty 15 49,00 PLN - 10 x 70 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 14,00PLN brutto

15 ColopPrinty 54 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN - 40 x 50 mm ColopPrinty Q43 67,00 PLN - 43 x 43 mm - 12 x 12 mm brutto 27,00 PLN ColopPrinty 55 ColopPrinty Q12-40 x 60 mm 72,00 PLN 29,00 PLN - 12 x 12 mm brutto ColopPrinty R12 ColopPrinty R ,00 PLN - 17 x 17 mm brutto - 17 x 17 mm 29,00 PLN ColopPrinty Q17 brutto 40,00 PLN - 24 x 24 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty R24-24 x 24 mm 33,00 PLN ColopPrinty Q24 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty R30 piecz¹tki z 55,00 PLN - 30 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ColopPrinty Q30-30 x 30 mm 55,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ColopPrinty R40-40 x 40 mm 65,00 PLN

16 ColopPrinty 52 ColopPrinty 53 ColopPrinty 54 ColopPrinty 55 ANULOWANO ANULOWANO - 30 x 20 mm Czionka dat. 3 mm 62,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto TOWAR ZGODNY podpis x 30 mm Czionka dat. 3 mm 68,00PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z - 50 x 40 mm 75,00 PLN Czionka a 4 mm COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania x 40 mm 83,00 PLN Czionka a 4 mm KOPIA... Podpis - 24 x 24 mm Czionka a 2,6 mm ColopPrinty Q24dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto 62,00 PLN ColopPrinty Q30 ColopPrinty Q43 ColopPrinty R17 ColopPrinty R30 ColopPrinty R40 ColopPrinty R50 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ZAP ACONO GOTÓWK 112,00 PLN... PODPIS - 30 x 30 mm Czionka dat. 3 mm 66,00 PLN 72,00 PLN - 43 x 43 mm Czionka dat. 3 mm brutto - 17 x 17 mm Czionka dat. 2,8 mm 60,00 PLN - 30 x 30 mm Czionka dat. 3 mm 68,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto u r D S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... S¹d Okrêgowy w Poznaniu S¹d Okrêgowy w Poznaniu karnia Welin Poznañ s. c. Akceptacja 70,00 PLN - 40 x 40 mm Czionka dat. 3 mm - 50 x 50 mm Czionka dat. 3 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

17 WIZYTÓWKI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNO-US UGOWO-HANDLOWE MATRIX Marcin Walczak Poznañ, ul. Komornicka 8 tel. (061) kom ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Czêœci samochodowe tel.kom tel.kom SMART Sebastian Grzyb club manager tel CK "ZAMEK" UL. SW. MARCIN 80/ POZNAN (WEJSCIE OD UL. KOSCIUSZKI) TEL Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP ZAK AD KRAWIECKI Poznan ul. Gostynska 22 a tel kom Ma³gorzata Lisiecka NIP REGON ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP drzwi i œcianki p.po. i bezklasowe klapy dymowe i pasma œwietlne ul. Czechos³owacka Poznañ Kierownik Dzia³u Handlowego mgr in. Tomasz Urlik tel. kom tel. +48 / fax +48 / HURTOWNIA OBUWIA Krzysztof Marcinkowski Piotr Stepniak Poznañ ul. G³ogowska 348 tel./fax POLECAMY SWOJE US UGI W ZAKRESIE -kuchnie -meble sklepowe -szafy wnêkowe -meble biurowe -meble na wymiar -monta mebli -monta paneli pod³ogowych ANTYKI SKUP SPRZEDA RENOWACJA Firma gwarantuje wysok¹ jakoœæ, krótkie terminy realizacji, a zw³aszcza konkurencyjne ceny PRZEPROWADZKI MIÊDZYNARODOWE WYPO YCZALNIA KARTONÓW PAKOWANIE MARINE AUTO Polska Aciocoitei Stefan Ciprian ul. Dworcowa êczyca NIP PL , Regon B iur o: Bielany Wr oc ³ aws kie u l. Wro c³ a wska 52 tel. 7 1/ (4) te l./ fa: x 71/ ww w. o trz y.p l e -mi a l: biu tr zy. pl N IP t el./ f ax Technologia druku : Laserowa w kolorze, "in line" - posiadamy maszyny HP 5550 Rozdzielczoœæ : 3600 DPI kolor Prêd. druku A4 : 28 stron na min mono i kolor Druk na kartonach matowych, z po³yskiem i fakturowanych!!! Niespotykana jakoœæ wydruku!!! Sugerowana cena dla klienta ostatecznego. WIZYTÓWKI w 24 h czarno-bia³e kolorowe 100 szt z³ 0.53 z³ 200 szt. 500 szt z³ 0.40 z³ 0.25 z³ 0.37 z³ Wizytówki 2 stronne - doliczyæ do ceny 50 % CENY BRUTTO!!! PRZEPROWADZKI MIÊDZYNARODOWE WYPO YCZALNIA KARTONÓW nr katalogu: mile widziane wzory przygotowane w programie: COREL 9 PAKOWANIE

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na www.mototir.pl SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego

Zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Rzeczywistoœæ jest z tej samej przêdzy co i marzenia. W³adys³aw Stanis³aw Reymont Nr 6 (578) 10 lutego 2009 r. Nr 6 (578) Cena 1,40 z³ Wymiana i uniewa nianie dowodów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo