osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h z³ z³ z³ z³

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "osoba odpowiedzialna za wasz punkt: Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h - 0 61 8 195 338 29.00 z³ 39.00 z³ 49.00 z³ 59.00 z³"

Transkrypt

1 infolinia 24h Punkt przyjmowania zleceñ na piecz¹tki i wizytówki. piecz¹tki z Model kieszonkowy Dzia³ piecz¹tek - tel (8-17 )/ fax 24h piecz¹tki WAGRAF piecz¹tki POLAN i POLAN Dtuœ z³ Wagraf 1 28 x 10 mm Wagraf 2 38 x 14 mm Wagraf 3 47 x 18 mm Wagraf 4 58 x 22 mm Polan 2 28 x 14 mm Polan 3 47 x 18 mm Polan 4 58 x 22 mm Datuœ Polan D x 34 mm Polan D 8 60 x 40 mm z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ piecz¹tki PIAST piecz¹tki POLAN Pud³eko 21 Pude³ko 22 Pude³ko 23 piecz¹tki pude³ka Pude³ko 28 Pude³ko 29 Pude³ko 27 Piast 1 28 x 12 mm Piast 2 38 x 14 mm Piast 3 47 x 18 mm Piast 4 58 x 22 mm Polan 5 70 x 26 mm Polan x 34 mm Polan 6 69 x 29 mm Polan 7 60 x 40 mm Polan 8 75 x 40 mm Pude³ko 21,27 40 x 15 mm Pude³ko 22,28 50 x 20 mm Pude³ko x 20 mm Pude³ko x 22 mm z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 69,00 z³ 70,00 z³ 70,00 z³ z³ 80,00 z³ 35,00 z³ piecz¹tka PIECZ TKA piecz¹tka COLOP nowy Piecz¹tka 2 38 x 14 mm Piecz¹tka 3 47 x 18 mm Piecz¹tka 4 58 x 22 mm Colop x 10 mm Colop x 14 mm Colop x 18 mm Colop x 22 mm 50,00 z³ 60,00 z³ 70,00 z³ 41,00 z³ 47,00 z³ 60,00 z³ 68,00 z³ piecz¹tka TRODAT osoba odpowiedzialna za wasz punkt: piecz¹tka COLOP stary Colop x 10 mm Colop x 14 mm Colop x 18 mm Colop x 22 mm Trodat x 9 mm Trodat x 14 mm Trodat x 18 mm Trodat x 22 mm z³ 42,00 z³ 55,00 z³ 68,00 z³ z gumk piecz¹tki 46,00 z³ 52,00 z³ 65,00 z³ 77,00 z³ tel: tel: tel: tel: tel:

2 Rok za³ tel: tel: tel: tel: tel: Dzia³ piecz¹tek tel./fax (0-61) Infolinia : Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. KOPIA 29,00 PLN - 25 x 8 mm Piecz¹tki posiadaj¹ skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. 29,00 PLN - 28 x 10 mm 39,00 PLN - 38 x 14 mm - 47 x 18 mm 49,00 PLN Sekretarz Joanna Warande 39,00 PLN - 38 x 14 mm ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 49,00 PLN - 58 x 22 mm Gumki do piecz¹tek wykonywane s¹ technik¹ grawerowania promieniem laserem z gumy stemplarskiej!!!. Jest to najlepsza, najdok³adniejsza metoda. Maszyna do grawerowania ma 1200 DPI rozdzielczoœci, i pozwala na wykonanie nawet najmniejszych, szczegó³owych elementów. Nadaje siê idealnie do umieszczenia logo, herbów mikrotekstów, znaków szczególnych. Mo emy umieœciæ tekst o wielkoœci poni ej 1 mm wys. Próbki takiej gumki o tak wysokiej jakoœci wykonania do³¹czamy obok. 59,00 PLN najbardziej ekologiczna gumka do piecz¹tki Przy zamówieniu samej gumki cena 1 wiersza 5,5 z³ brutto Rodzaj Model Rozmiar Wagraf 1 s 28x10 mm Wagraf 2 s 38x14 mm Wagraf Wagraf 3 s 4 s 47x18 mm 58x22 mm Piast 1 s 28x10 mm Piast 2 s 38x14 mm Piast 3 s 47x18 mm Piast 3 e s 50x25 mm Piast 4 s 58x22 mm Polan 5 70x26 mm Polan Polan Polan Polan - 50 x 25 mm - 58 x 22 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon x34 mm 68x29 mm 60x40 mm 75x40 mm gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 59,00 PLN 59,00 PLN brutto 29,00 z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 29,00 z³ 39,00 z³ 49,00 z³ 59,00 z³ 59,00 z³ 69,00 z³ 70,00 z³ 70,00 z³ 75,00 z³ 80,00 z³

3 Pude³ka metalowe PUDE KO nr 1 PUDE KO nr 1,5 PUDE KO nr 1 3/4 PUDE KO nr 2 l Sekretarz 40,00 z³ Joanna Warande Metal-boxy PUDE KO nr 2 ll ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x15 mm PUDE KO nr 01 46x18 mm Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 48x13 mm Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon x20 mm 48x17 mm 40,00 z³ 45, 00 z³ PUDE KO nr 2,5 31x31 mm 48x20 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Pude³ko Nr 1 15x38 mm Pude³ko Nr 1,5 13x48 mm Pude³ko Pude³ko Nr 1 3/4 Nr 2 l 20x38 mm 17x48 mm Pude³ko Nr 2 ll 18x46 mm Pude³ko Nr 2,5 20x48 mm Pude³ko Nr 2 3/4l 23x48 mm Pude³ko Pude³ko Pude³ko Pude³ko Nr 2 3/4ll Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 28x50 mm 19x58 mm 23x58 mm 26x58 mm Pude³ko Nr 4,5 34x60 mm 55,00 z³ Pude³ko Nr 5 50x50 mm 55,00 z³ Pude³ko Nr 0 23x26 mm Pude³ko Nr 01 31x31 mm gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Metal-box nr 1 35,00 z³ 38x14 mm Metal-box nr 2 Metal-box nr 4 KOPIA 38x18 mm Pude³ka plastikowe Pude³ka nr 21 Pude³ka nr 22 Pude³ka nr 23 Nazwa Model Pude³ko nr 21 Pude³ko nr 22 Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 27 Pude³ko nr 28 Pude³ko nr 29 Rozmiar 15x40 mm 20x50 mm 20x56 mm 15x40 mm 20x50 mm 22x58 mm Metal-box nr 3 Za zgodnoœæ z orygina³em 40,00 z³... brutto 35,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 47x14 mm 47x18 mm Pude³ka nr 27 Pude³ka nr 28 Pude³ka nr 29 Nazwa Model Rozmiar brutto Metal-box Nr 1 Metal-box Nr 2 Metal-box Nr 3 Metal-box Nr 4 Metal-box Nr 5 Metal-box Nr 6 Metal-box Nr 7 38x14 mm 38x18 mm 47x14 mm 47x18 mm 47x22 mm 55x18 mm 55x22 mm 35,00 z³ gotowej(wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Pude³ko nr 21, pude³ko 27 15x40 mm Pude³ko nr 22, pude³ko 28 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Pude³ko nr 23 Pude³ko nr 29 Sekretarz 35,00 z³ Joanna Warande 45,00 z³ 22x58 mm 20x50 mm 20x56 mm ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon

4 Datowniki Datuœ Polan D55 75,00 z³ 20,00 z³ Polan D7 Polan D7 85,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: 85,00 z³ Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 40x60 mm ANULOWANO Nazwa Model Rozmiar brutto Polan D7 Polan D55 Datuœ 40x60 mm 42x34 mm 85,00 z³ 75,00 z³ 20,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki Polan D55 75,00 z³ 42x34 mm POLAN 5 POLAN 5 69,00 PLN - 70 x 26 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 55 70x26 mm POLAN 55 70,00 PLN - 42 x 34 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 6 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej POLAN 7 POLAN 6 70,00 PLN - 69 x 29 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 7 75,00 PLN POLAN 8-60 x 40 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN POLAN 8 80,00 PLN - 75x 40mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00PLN

5 y plastikowe do stempli Ot o inn e rozmiary Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr x75 mm 50,00 z³ Nr x65 mm 60,00 z³ Nr 5555 Nr x55 mm 55x65 mm 70,00 z³ 60,00 z³ Nr x75 mm 60,00 z³ Nr x65 mm 75,00 z³ Nr x90 mm 80,00 z³ Nr x100 mm 82,00 z³ Nr x110 mm 85,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 22 15, 00 z³ 22 mm 32 22,00 z³ DO CZ DO NAJLEPSZYCH 32 mm Rodzaj Model Rozmiar brutto Nr 1 15x40mm 20,00 z³ Nr 1,5 13x50mm 25,00 z³ Nr 1 3/4 Nr 2l 20x40mm 17x50mm 30,00 z³ 30,00 z³ Nr 2,5 20x50mm 35,00 z³ Nr 2 3/4 23x50mm 35,00 z³ Nr 2 3/4lI 28x50mm 35,00 z³ Nr 3 Nr 3,5 Nr 4 Nr 4,5 20x60mm 23x60mm 26x60mm 34x60mm 35,00 z³ 35,00 z³ 35,00 z³ Nr 0 18x27mm 20,00 z³ Uchwtr Nr 740 7x40mm 15,00 z³ Nr 745 7x45mm 16,00 z³ Nr 750 7x50mm 17,00 z³ Nr 755 7x55mm 18,00 z³ Okr¹g³y 22mm 15,00 z³ Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Okr¹g³y Nr mm 32mm 37mm 42mm 10x40mm 18,00 z³ 22,00 z³ 25,00 z³ 30,00 z³ 18,00 z³ Uchwtr Nr x45mm 20,00 z³ Nr x55mm 22,00 z³ Nr x70mm 25,00 z³ gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki nr 1 20,, 00 z³ 40X15 mm nr nr 4 35,0 0 z³ nr 1 3/4 OSTRO NIE 3 5, 00 z³ ZAP ACONO GOTÓWK 60x20 mm 60x26 mm 30,00 z³ 40x20mm w naszej ofercie wiele rodzajów tuszu Tuszownice do ko³ków - suche i nas¹czone Poduszki do stempli w 3 rozmiarach i piêciu kolorach:suche, czarnym, czerwonym, niebieskin, fioletowym oraz zielonym trodat 9051 rozmiar 9 x 5 cm trodat 9052 rozmiar 11 x 7 cm trodat 9053 rozmiar 16 x 9 cm 18,00 z³ 20,00 z³ 30,00 z³ poduszka metalowa (tylko sucha) 11 x 19 cm 55,00 z³ Wykonane ze specialnego, mikroporowatego materia³u, który nie wysycha Preinkowa technologia nas¹czania tuszem gwarantuje lata u ytkowania Nie wymaga dotuszowywania Eleganckie pude³ko z wysokiej jakoœci tworzywa chroni poduszkê przed zakurzeniem i zabrudzeniem..

6 Automaty stemplarskie POLAN POLAN 1 38,00 PLN - 30 x 12 mm POLAN 2 Sekretarz Joanna Warande 43,00 PLN - 38 x 14 mm POLAN 3 ZAK AD OPIEKI SPOO ECZNEJ W KONARZEWIE Konarzewo, ul. Strumykowa 2 tel. (089) , fax (089) NIP , Regon x 18 mm 53,00 PLN POLAN 4-58 x 22 mm 63,00 PLN

7 Datowniki automatyczne - PRZEMYS OWO-biurowe o du ej wytrzyma³oœci!!! WAGRAF D80 Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia 1 Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska 70X48 mm Datownik z dodatkow¹ p³ytk¹ tekstow¹ WAGRAF ,00 z³ DATOWNIK WAGRAF D 30 TOWAR ZGODNY podpis... WAGRAF 20 42X30 mm WAGRAF 30 80,00 z³ 39X14 mm 30X42 mm 75,00 z³ COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. WAGRAF 40 Urz¹d Gminy w Stêszewie Stêszew, ul. Koœciañska 12 Tel. (061) , (061) Fax (061) NIP , Regon WAGRAF ,00 z³ Datowniki z dodatkow¹ 40X60 mm 75,00 z³ p³ytk¹ tekstow¹ Piecz¹tki - PRZEMYS OWO-biurowe - o du ej wytrzyma³oœci!!! 75,00 z³ 55X23 mm 80,00 z³ Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP gotowej (wykonanej z gumk¹ ) piecz¹tki 58X30 mm WAGRAF 80 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie. Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie. Panno Œwiêta, co jasnej bronisz Czêstochowy I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem (Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê I zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu Iœæ za wrócone ycie podziêkowaæ Bogu), Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ³ono. Tymczasem wielki przenoœ rozmiar mojê duszê utêsknion¹!!! Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych, WAGRAF 60 NO WO ŒÆ!!! WAGRAF 65 90,00 z³ Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 z³ 70X48 mm 70X24 mm 60X40 mm 95,00 z³

8 Automaty stemplarskie PIECZ TKA Piecz¹tki s¹ wykonane z podzespo³ów formy TRODAT, Posiadaj¹ p³ytkê tekstow¹, oraz tuszownicê firmy TRODAT. Ka da piecz¹tka posiada skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym otwarciem siê w torbie, torebce. W pozycji zamkniêtej skuwk¹ zajmuje znacznie mniej miejsca. PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 2 Trodat 4912 N O W O Œ Æ!!! G ÓWNY KSIÊGOWY 50,00 PLN KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 6,10 PLN brutto N O WOŒÆ!!! PIECZ TKA 3 60,00 PLN PIECZ TKA 4-47x 18 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 6,71 PLN brutto N OWO Œ Æ!!! PIECZ TKA 4-58 x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 7,93 PLN brutto 70,00PLN

9 Automaty stemplarskie TRODAT printy_ Najpopularniejsze piecz¹tki biurowe trodat ,00 PLN - 28 x 10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 30 mm 55,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto trodat ,00PLN - 38 x 14 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 40 mm 69,00 PLN trodat x 18 mm 65,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 11,00 PLN brutto trodat 4913 trodat x 22 mm 77,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 13,00 PLN brutto 89,00 PLN - 70 x 25 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto trodat 4928 trodat ,00 PLN - 60 x 33mm 99,00 PLN - 60 x 40mm trodat ,00PLN - 70 x10 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 39,00 PLN trodat ,00 PLN - 75 x 38 mm trodat x 12 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto 47,00 PLN trodat x 22 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto trodat x 30 mm 94,00 PLN

10 trodat ,00 PLN 40 x 40 mm czcionka 3 mm 40,00 PLN 25 mm 59,00 PLN 30 mm trodat ,00 PLN 40 mm trodat ,00 PLN trodat 4813 trodat 4850 trodat mm 25 mm 25 x 5 mm czcionka 3,8 mm trodat mm 50,00 PLN trodat x 5 mm czcionka 3,8 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto 64,00 PLN 98,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm trodat 4724 trodat 4726 trodat 4727 trodat 4729 trodat trodat x 48 mm czcionka 4 mm 99,00 PLN 110,00 PLN u r D Urz¹d Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda, ul. Nowogrodzka 124 tel. (063) , fax (063) WYS ANO DNIA DRUKARNIA WELIN s.c. Przyjêto do realizacji S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... Poznañ karnia Welin 30 x 30 mm czcionka 3 mm Akceptacja... podpis s. c. 40 x 40 mm czcionka 3 mm WYS ANO DNIA L. dz... za³ x 40 mm czcionka 4 mm 117,00 PLN 30 x 50 mm czcionka 3 mm 120,00 PLN 98,00 PLN 104,00 PLN

11 Automaty stemplarskie TRODAT PROFESIONAL_ PIECZ TKI Z METALOWYM SZKIELETEM DO INTENSYWNEGO STEMPLOWANIA trodat 5200 piecz¹tki z - 41 x 24 mm 114,00 PLN trodat 5203 trodat 5204 trodat 5206 trodat 5207 JAN - 49 x 28 mm - 56 x 26 mm - 56 x 33 mm Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja x 40 mm TAM Stadnina Koni Jaros³awiec, ul. Koszaliñska 25 tel. (065) , fax (065) ,00 PLN ZAK AD OGÓLNOBUDOWLANY Zdzis³aw Jastrzêbski, Jan Nowak Kobuszewko, ul. Rzeczna 13 Tel , NIP , REGON ,00 PLN Stacja nr Kowierko, ul. Ró ana 24 NIP ,00 PLN Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN trodat 5205 trodat 5208 trodat 5215 Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej piecz¹tki z - 70 x 25 mm Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym... data piecz¹tki z - 68 x 47 mm 127,00 PLN zatwierdzono do wyp³aty sumê...gr... Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym... data (s³ownie...) dnia G³ówny Ksiêgowy Kierownik jednostki DO CZ DO NAJLEPSZYCH 152,00 PLN - 45 x 45 mm piecz¹tki z 144,00 PLN

12 trodat 5430 TOWAR ZGODNY podpis... piecz¹tki z 137,00 PLN 41 x 24 mm czcionka 4 mm ANULOWANO trodat 5416 ZAP ACONO GOTÓWK... PODPIS piecz¹tki z 177,00 PLN 45 x 45 mm czcionka 4 mm trodat 5440 piecz¹tki ANULOWANO z 149,00 PLN 49 x 28 mm czcionka 4 mm KANCELARIA G ÓWNA WYS ANO WYS ANO trodat 5466/PL 37 x 14 mm Data Przyjêcia piecz¹tki z Data Odbioru VOLSKWAGEN Autoryzowany serwis 58 x 33 mm czcionka 4 mm 300,00 PLN trodat 5460 DNIA DNIA L. dz... za³ x 33 mm czcionka 4 mm piecz¹tki z 164,00 PLN 46,00 PLN 47 x 18 mm COMPUTRONIC data odbioru: trodat 5470 Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania. 60 x 40 mm czcionka 4 mm piecz¹tki z 164,00 PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ 49,00 PLN Nowoœæ Dnia piecz¹tki z trodat 5480 Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z 195,00 PLN 68 x 47 mm czcionka 4 mm Model kieszonkowy

13 Automaty stemplarskie COLOP printy_ W tradycyjnym ksztacie Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. G ÓWNY KSIÊGOWY KAMIL NOWAK - 38 x 14 mm 42,00 PLN Trodat 4912 COLOP 20 55,00 PLN - 47x 18 mm COLOP x 22 mm COLOP 40 68,00PLN - 38 x 14 mm 42,00 PLN

14 Automaty stemplarskie COLOP printy_ Linia Printer to najbardziej znane i popularne automaty samotuszuj¹ce firmy COLOP. Wyró nia je doskona³a konstrukcja najwy sza jakoœæ wykonania. Wszystkie modele posiadaj¹ prost¹ w wymianie poduszkê zastêpcz¹, która zapewnia czytelne i wyraziste odbicie piecz¹tki. Colop 10 41,00 PLN - 27 x 10 mm brutto 47,00 PLN Mgr in. Karolina Janeczek ColopPrinty x 15 mm 50,00 PLN Colop x 14 mm brutto Colop x 18 mm 60,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 60,00 PLN Colop x 23 mm 72,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto Zak³ad Obs³ugi Starostwa Powiatowego w D¹browie Górniczej D¹browa Górnicza, ul. J. III. Sobieskiego 162 tel , , fax NIP , REGON BZWBK Oddzia³ w D¹browie Górniczej ColopPrinty x 82 mm 75,00 PLN Colop x 29 mm 75,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto ColopPrinty 52 Df r KROK w przysz³oœæ 50,00 PLN - 20 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00PLN brutto Colop x 76 mm 89,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 15,00 PLN brutto ColopPrinty 15 49,00 PLN - 10 x 70 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto ColopPrinty x 30 mm 50,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 14,00PLN brutto

15 ColopPrinty 54 Autoryzowany Dealer Toyota POLSKA Warszawa, ul. Ko³³¹taja 12 Przedstawiciel Regionalny Poznañ, ul. Grobla 123 NIP ,00 PLN - 40 x 50 mm ColopPrinty Q43 67,00 PLN - 43 x 43 mm - 12 x 12 mm brutto 27,00 PLN ColopPrinty 55 ColopPrinty Q12-40 x 60 mm 72,00 PLN 29,00 PLN - 12 x 12 mm brutto ColopPrinty R12 ColopPrinty R ,00 PLN - 17 x 17 mm brutto - 17 x 17 mm 29,00 PLN ColopPrinty Q17 brutto 40,00 PLN - 24 x 24 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty R24-24 x 24 mm 33,00 PLN ColopPrinty Q24 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto ColopPrinty R30 piecz¹tki z 55,00 PLN - 30 x 30 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ColopPrinty Q30-30 x 30 mm 55,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ColopPrinty R40-40 x 40 mm 65,00 PLN

16 ColopPrinty 52 ColopPrinty 53 ColopPrinty 54 ColopPrinty 55 ANULOWANO ANULOWANO - 30 x 20 mm Czionka dat. 3 mm 62,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 10,00 PLN brutto TOWAR ZGODNY podpis x 30 mm Czionka dat. 3 mm 68,00PLN Prokuratura Rejonowa w POZNANIU ul. Sienkiewicza 21/23, Poznañ Dnia Za³.... Starszy Sekretarz Jagoda Zamorska piecz¹tki z - 50 x 40 mm 75,00 PLN Czionka a 4 mm COMPUTRONIC data odbioru: Zak³ad udziela gwarancji na wykonan¹ naprawê na okres 6-ciu miesiêcy od daty odbioru sprzêtu z punktu. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia sprzêtu powsta³e w wyniku niew³aœciwego u ytkowania x 40 mm 83,00 PLN Czionka a 4 mm KOPIA... Podpis - 24 x 24 mm Czionka a 2,6 mm ColopPrinty Q24dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 9,00 PLN brutto 62,00 PLN ColopPrinty Q30 ColopPrinty Q43 ColopPrinty R17 ColopPrinty R30 ColopPrinty R40 ColopPrinty R50 dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto ZAP ACONO GOTÓWK 112,00 PLN... PODPIS - 30 x 30 mm Czionka dat. 3 mm 66,00 PLN 72,00 PLN - 43 x 43 mm Czionka dat. 3 mm brutto - 17 x 17 mm Czionka dat. 2,8 mm 60,00 PLN - 30 x 30 mm Czionka dat. 3 mm 68,00 PLN dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 12,00 PLN brutto u r D S¹d Okrêgowy w Poznaniu Wokanda nr... S¹d Okrêgowy w Poznaniu S¹d Okrêgowy w Poznaniu karnia Welin Poznañ s. c. Akceptacja 70,00 PLN - 40 x 40 mm Czionka dat. 3 mm - 50 x 50 mm Czionka dat. 3 mm dodatkowy wk³ad tuszuj¹cy - 20,00 PLN brutto

17 WIZYTÓWKI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNO-US UGOWO-HANDLOWE MATRIX Marcin Walczak Poznañ, ul. Komornicka 8 tel. (061) kom ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Czêœci samochodowe tel.kom tel.kom SMART Sebastian Grzyb club manager tel CK "ZAMEK" UL. SW. MARCIN 80/ POZNAN (WEJSCIE OD UL. KOSCIUSZKI) TEL Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP ZAK AD KRAWIECKI Poznan ul. Gostynska 22 a tel kom Ma³gorzata Lisiecka NIP REGON ,, FIRMA TACIAK FIRMA SPECJALIZUJE SIÊ W DOCIEPLANIU BUDYNKÓW BUDOW I SPRZEDA DOMÓW Œroda Wlkp Koszuty 39 F tel./fax kom NIP drzwi i œcianki p.po. i bezklasowe klapy dymowe i pasma œwietlne ul. Czechos³owacka Poznañ Kierownik Dzia³u Handlowego mgr in. Tomasz Urlik tel. kom tel. +48 / fax +48 / HURTOWNIA OBUWIA Krzysztof Marcinkowski Piotr Stepniak Poznañ ul. G³ogowska 348 tel./fax POLECAMY SWOJE US UGI W ZAKRESIE -kuchnie -meble sklepowe -szafy wnêkowe -meble biurowe -meble na wymiar -monta mebli -monta paneli pod³ogowych ANTYKI SKUP SPRZEDA RENOWACJA Firma gwarantuje wysok¹ jakoœæ, krótkie terminy realizacji, a zw³aszcza konkurencyjne ceny PRZEPROWADZKI MIÊDZYNARODOWE WYPO YCZALNIA KARTONÓW PAKOWANIE MARINE AUTO Polska Aciocoitei Stefan Ciprian ul. Dworcowa êczyca NIP PL , Regon B iur o: Bielany Wr oc ³ aws kie u l. Wro c³ a wska 52 tel. 7 1/ (4) te l./ fa: x 71/ ww w. o trz y.p l e -mi a l: biu tr zy. pl N IP t el./ f ax Technologia druku : Laserowa w kolorze, "in line" - posiadamy maszyny HP 5550 Rozdzielczoœæ : 3600 DPI kolor Prêd. druku A4 : 28 stron na min mono i kolor Druk na kartonach matowych, z po³yskiem i fakturowanych!!! Niespotykana jakoœæ wydruku!!! Sugerowana cena dla klienta ostatecznego. WIZYTÓWKI w 24 h czarno-bia³e kolorowe 100 szt z³ 0.53 z³ 200 szt. 500 szt z³ 0.40 z³ 0.25 z³ 0.37 z³ Wizytówki 2 stronne - doliczyæ do ceny 50 % CENY BRUTTO!!! PRZEPROWADZKI MIÊDZYNARODOWE WYPO YCZALNIA KARTONÓW nr katalogu: mile widziane wzory przygotowane w programie: COREL 9 PAKOWANIE

NOWOή!!! NOWOή!!! NOWOή!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA

NOWOŒÆ!!! NOWOŒÆ!!! NOWOŒÆ!!! PIECZ TKA 2 PIECZ TKA 3 PIECZ TKA 4 60,00 PLN. Automaty stemplarskie PIECZ TKA Automaty stemplarskie PIECZ TKA Piecz¹tki s¹ wykonane z podzespo³ów formy TRODAT, Posiadaj¹ p³ytkê tekstow¹, oraz tuszownicê firmy TRODAT. Ka da piecz¹tka posiada skuwkê (zamkniêcie) chroni¹c¹ przed niekontrolowanym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2014

KATALOG PRODUKTÓW 2014 KATALOG PRODUKTÓW 2014 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN Fi 30 i 40 WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 6 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące plastikowe

Bardziej szczegółowo

Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST. Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF. Pudełka metalowe 8. Pudełka plastikowe 9

Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST. Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF. Pudełka metalowe 8. Pudełka plastikowe 9 Automaty samotuszujące 2 WAGRAF POLAN PIAST Automaty samotuszujące metalowe 6 WAGRAF Pudełka metalowe 8 Pudełka plastikowe 9 Datowniki automatyczne plastikowe 10 Datowniki automatyczne metalowe 11 WAGRAF

Bardziej szczegółowo

PIECZÑTEK KATALOG. CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI

PIECZÑTEK KATALOG. CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI KATALOG PIECZÑTEK CENY, ROZMIARY, WZORY ODBIå FIRMOWE NAGŁÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE BANKOWE KSIĘGOWE TABELARYCZNE DATOWNIKI NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIĘ PIECZĄTKI SAMOTUSZUJĄCE NA ŚWIECIE_ PRINTY_ WIDZISZ

Bardziej szczegółowo

zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW ISO 9001:2000 POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY

zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW ISO 9001:2000 POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY zawsze na czasie KATALOG PRODUKTÓW POSIADAMY CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z WYMAGANIAMI MIĘDZYNARODOWEJ NORMY ISO 9001:2000 Szanowni Państwo, dzięki Wam nasze produkty otrzymały ZŁOTE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE COLOP 10 / TRODAT 4910 / WAGRAF 1 Klasyczne, Green Line, Antybakteryjne I KOLOR OBUDOWY 10 x 27 mm Max 3 linie tekstu 35,00 zł 11,00 zł 24,00 zł COLOP 20 / TRODAT 4911

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH O NAS Jesteœmy firm¹ która od 7 lat zajmuje siê hurtowym zaopatrzeniem stemplarzy z ca³ej Polski, Czech i Niemiec. Jeœli jesteœ wytwórc¹ piecz¹tek,

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH

CENNIK HURTOWY OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH OSPRZÊTU STEMPLARSKIEGO I MATERIA ÓW EKSPLOATACYJNYCH O NAS Jesteœmy firm¹ która od 7 lat zajmuje siê hurtowym zaopatrzeniem stemplarzy z ca³ej Polski, Czech i Niemiec. Jeœli jesteœ wytwórc¹ piecz¹tek,

Bardziej szczegółowo

Pieczątki.

Pieczątki. REKLAMA TRODAT Numeratory samotuszujące: B6K, B6, B8K + wymienna tuszownica C6 Numeratory: metalowa czcionka model B6 obudowa metalowa, model B6K i B8K obudowa plastikowa na ostatnich 5 pierścieniach opcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015

KATALOG PRODUKTÓW 2015 KATALOG PRODUKTÓW ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące POLAN WAGRAF, PIAST e-3 Tuszownice wymienne Automaty samotuszujące okrągłe 6 Fi 3 i 4 datownik Fi D4 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ FAXEM LUB POPRZEZ E-MAIL DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy Spółka Jawna Ul. Bierzarina 47 66-400 Gorzów Wlkp. KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH Sebastian Wylegała

Bardziej szczegółowo

282 automatyczne TY 102 metalowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt

282  automatyczne TY 102 metalowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt Numeratory, datowniki Numeratory automatyczne H57, H56 automaty Horray umożliwiają najwyższą jakość i precyzję każdego odbicia niezawodne, idealne do wykonywania tysięcy odbić na wszelkiego rodzaju dokumentach

Bardziej szczegółowo

PIECZĄTKI. 4836, 4846, 48313 seria Printy. Datowniki samotuszujące: 4810 ISO, 4810 POL. www.partner21.pl. wysokość czcionki 4 mm.

PIECZĄTKI. 4836, 4846, 48313 seria Printy. Datowniki samotuszujące: 4810 ISO, 4810 POL. www.partner21.pl. wysokość czcionki 4 mm. PIECZĄTKI Numeratory samotuszujące: B6K, B6, B8K + wymienna tuszownica C6 Numeratory: mocna, niezawodna obudowa, plastikowy, ergonomiczny uchwyt metalowa czcionka model B6 obudowa metalowa, model B6K i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2011

KATALOG PRODUKTÓW 2011 KATALOG PRODUKTÓW 2011 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 5 Automaty samotuszujące metalowe 6 HUZAR Pudełka metalowe 8 Pudełka plastikowe 9 Datowniki automatyczne

Bardziej szczegółowo

kompleksowa obsługa poligraficzna firm i instytucji

kompleksowa obsługa poligraficzna firm i instytucji poligrafia Pa Co poligraficzna firm i instytucji zamówienia przyjmujemy: telefonicznie e-mailem faxem odbieramy osobiście dostawa na terenie Warszawy gratis* Twoje biuro też może być... EKO EKOPIECZĄTKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. Wersja archiwalna Promocja projektu poprzez wykonanie tablicy informacyjnej (szt. 1), naklejek (szt. 100) oraz tablicy pamiątkowej (szt. 1) dla zadania pn.:

Bardziej szczegółowo

PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! Zamów już dziś!

PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! Zamów już dziś! PIECZATKI PIECZATKI NA KAŻDA OKAZJE! Zamów już dziś! WYRÓŻNIJ SIĘ I ZAMÓW PIECZĄTKĘ Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM! ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 376-377 NUMERATORY 376-378 TUSZE DO STEMPLI 377-378

Bardziej szczegółowo

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE

AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE KATALOG PRODUKTÓW AUTOMATY STANDARDOWE SAMOTUSZUJĄCE Sześć formatów serii Nowy Printer oraz Compact jest idealne dla prezentacji danych firmowych - firmówka, personalnych - podpisówka, lub przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA LOGOTYP - FORMA PODSTAWOWA Znak firmowy 2 OPONY POLSKA Logotyp Partner Opony Polska jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej sieci serwisów Partner

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2017

KATALOG PRODUKTÓW 2017 KATALOG PRODUKTÓW 2017 b2 b2s b3 b3s b4 b4s Szanowni Państwo, Miło mi poinformować Państwa, że wprowadziłem do produkcji i sprzedaży nowy model automatu. Mieliśmy przyjemność zaprezentowania go Państwu

Bardziej szczegółowo

www.kolorowepieczatki.pl

www.kolorowepieczatki.pl www.kolorowepieczatki.pl NOWOÂå! Pieczàtki jednokolorowe Pieczàtki wielokolorowe 4912 47x18 mm wk ad tuszujàcy 6/4912 65.00 PLN netto 53.28 PLN 126.00 PLN netto 103.28 PLN 4913 58x22 mm wk ad tuszujàcy

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2016

KATALOG PRODUKTÓW 2016 KATALOG PRODUKTÓW 2016 33, 34, 35 Szanowni Państwo, Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na nasz nowy produkt. Od września 2010 roku mamy w naszej ofercie pudełka nr 30, 31, 32 do technologii typu preink, które

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.05.2015r. Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn: Wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu Zgodnie z art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem Zgorzelec, dnia 19.10.2015r. Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3. Tuszownice wymienne 5. Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6

Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3. Tuszownice wymienne 5. Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6 Automaty samotuszujące 2 POLAN WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 5 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 6 Automaty samotuszujące plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące metalowe 8 HUZAR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Lp. Przedmiot: Opis: Ilość szt. Uwagi/ sposób znakowania: wizualizacje uwagi 1 Butelka on track Butelka "On track"

Bardziej szczegółowo

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str.

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str. KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2016

KATALOG PRODUKTÓW 2016 KATALOG PRODUKTÓW 2016 b2 b2s b3 b3s b4 b4s Szanowni Państwo, Miło mi poinformować Państwa, że wprowadziłem do produkcji i sprzedaży nowy model automatu. Mieliśmy przyjemność zaprezentowania go Państwu

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

www.kolorowepieczatki.pl PRINTY_NAJPOPULARNIEJSZE PIECZÑTKI BIUROWE Wykaz kolorów obudowy i tuszu - str. 15 PRINTY_NAJPOPULARNIEJSZE PIECZÑTKI BIUROWE NOWOÂå! Pieczàtki wielokolorowe 4912 47x18 mm wk ad

Bardziej szczegółowo

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Katalog mebli kosmetycznych 2011 New Home Firma Maciej Syka³a ul. Choroszczañska 24 15-732 Bia³ystok tel. 609777024 biuro@newhomefirma.pl NIP : 5422564265 www.newhomefirma.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE OPRAWA PRAC POLIGRAFIA BANERY I PLAKATY DLA FIRM WSPÓ PRACUJ CYCH ATRAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 382,385 NUMERATORY 382,384-385 PIECZĄTKI 383 TUSZE DO STEMPLI 384-385 WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW 384 PODUSZKI DO STEMPLI 384-385 Rys. A. Mleczko sklep.mleczko.pl

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA 18-10-2012 1 1.1 Przedmiot zapytania ofertowego Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 36 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania planowanej kwoty ,89 zł. brutto w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

OGŁOSZENIE. 36 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania planowanej kwoty ,89 zł. brutto w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Załączniki do zarządzenia Nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.08.2011 r. Nr sprawy: GDDKiA O-Wa/F.2.1/2710/24/2012 Załącznik Nr 5 8) OGŁOSZENIE Ogłoszenie o zamówieniu o wartości

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych Warszawa, 2 luty 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: dostawę

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Zawarta w dniu w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na:

Zaproszenie do składania ofert na: Zwoleń, 21.05.2014 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie edukacyjnej Gry planszowej promującej turystykę na obszarze działania Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój 1. Zamawiający: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ZAŁĄCZNIK NR : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L. dz.: RO.7...05 Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Część

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE KOLORY PEŁNE KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE Postaw na indywidualnoœæ i skomponuj kolorystycznie Swój w³asny d³ugopis! Symbol mix&match colors, który mo na zobaczyæ na stronach produktu oznacza, e d³ugopis

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI DATOWNIKI 416, 419 NUMERATORY 416, 419 PIECZĄTKI 418 WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW 418 PODUSZKI DO STEMPLI 418 TUSZE DO STEMPLI 418-419 11 ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.9.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 9/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå

KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå KATALOG PIECZÑTEK CENY ROZMIARY WZORY ODBIå SUPeR wytrzyma a PARTNER KieSzoNKowa FiRmowa Nowy Printy pierwsza pieczątka przyjazna naturze. KOLOROWE FIRMOWE NAG ÓWKOWE PODPISOWE IMIENNE REKLAMOWE BANKOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Zakup dwóch banerów typu roll-up w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie . Kraków, dnia 04-07-2012 pieczęć jednostki ZARZĄDZENIE NR 66/2011/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 z dnia 04-07-2012 w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto)

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) GIFT STAR Al. Stanów Zjednoczonych 69, paw. C-5 04-028 Warszawa tel. 22 663 42 74, tel./fax 22 663 50 82 e-mail: giftstar@giftstar.pl CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) IDENTYFIKATORY Identyfikatory plastikowe

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165. 87-100 Toruń NR HALA/4.3/2012/1. Otrzymałem. (data, pieczęć, podpis) Copyright - ASCO

ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165. 87-100 Toruń NR HALA/4.3/2012/1. Otrzymałem. (data, pieczęć, podpis) Copyright - ASCO ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE NR HALA/4.3/2012/1 BUDOWA HALI PRODUKCY JNEJ Otrzymałem (data, pieczęć, podpis) 1 1. WPROWADZENIE Firma ASCO powstała w 1987 roku.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0)

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) WYKAZ DRUKÓW 2013 Lp Format, Rodzaj Nakład Materiał Nazwa druku wymiar druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100 Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) Bloczki KP Numeracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo