Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć szkoleń/warsztatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: SL-PZP/3/POKL/286/13 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1.Beneficjent (Zamawiający): Stowarzyszenie Lokomotywa Siedziba: Konary 72, Udanin REGON , NIP Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,,Kobieta przedsiębiorcza to Ja w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Zadanie nr 1 - Trener warsztatu aktywizacyjnego z motywacji wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, pedagogika); doświadczenie w prowadzeniu zajęć, wykładów, szkoleń; umiejętność pracy metodami warsztatowymi; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe; Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; dyspozycyjność preferowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów tematycznych z motywacji; prowadzenie 10 godzinnych zajęć (2 dni x 5 godzin) z zakresu motywacji dla 1 grupy uczestników projektu (20 osób); program zajęć powinien obejmować m.in. trening motywacji, budowanie pewności siebie, definiowanie celów wg SMART, rozwój współpracy i wsparcia społecznego;

2 opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych; prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności, dziennika zajęć, dokumentacji fotograficznej; przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników. zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Udanin; planowany czas przeprowadzenia zajęć do r. Zadanie nr 2 - Trener szkolenia podstaw małej przedsiębiorczości wykształcenie min. średnie; doświadczenie w prowadzeniu zajęć, wykładów, szkoleń; umiejętność pracy metodami warsztatowymi; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe; Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; dyspozycyjność; preferowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych z zakresu przedsiębiorczości; prowadzenie 16 godzinnych (4 godziny x 4 dni) zajęć z zakresu podstaw małej przedsiębiorczości dla 1 grupy uczestników projektu (grupa - 20 osobowa); program zajęć powinien obejmować m.in. aspekty administracyjno prawne związane z rejestracją firmy, aspekty administracyjno prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości w małej firmie, podatki w małej firmie, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela firmy oraz jego pracowników, promocja i marketing w małej firmie, techniki aktywnej sprzedaży, współpraca NGO z JST itp., opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych; prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności, dziennika zajęć, dokumentacji fotograficznej; przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników.

3 zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Udanin; planowany czas przeprowadzenia zajęć do r. Zadanie nr 3 Trener szkolenia komputerowego z prowadzenia e-marketingu wykształcenie min. średnie; doświadczenie w prowadzeniu zajęć, wykładów, szkoleń umożliwiające przeprowadzenie szkolenia komputerowego; umiejętność pracy metodami warsztatowymi; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe; Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; dyspozycyjność; preferowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych z zakresu e-marketingu; prowadzenie 8 godzinnych zajęć komputerowych (2 dni x 4 godziny) dla 1 grupy uczestników projektu (1 grupa - 10 osobowa); program zajęć powinien obejmować m.in. nabycie doświadczenia w prowadzeniu sklepu internetowego, podstawy e-marketingu, czyli jak stworzyć dobry serwis internetowy, narzędzia e- marketingu - standardowe i niestandardowe formy promocji w Internecie itp. opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych; prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności; dziennika zajęć; dokumentacji fotograficznej; przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników. zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Udanin lub w Centrum Kształcenia na Odległość w miejscowości Konary; planowany czas przeprowadzenia zajęć do r.

4 Zadanie nr 4 - Trener szkolenia z zakresu florystyki i aranżacji wnętrz wykształcenie min. średnie; doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń tematycznych z florystyki, bukieciarstwa i aranżacji wnętrz, umiejętność pracy metodami warsztatowymi; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe; Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; dyspozycyjność; preferowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych z zakresu florystyki, wystroju wnętrz; prowadzenie 20 godzinnych zajęć (5 dni x 4 godziny) z zakresu florystyki i aranżacji wnętrz dla 1 grupy uczestników projektu (1 grupa - 10 osobowa); program zajęć powinien obejmować m.in. zagadnienia dotyczące układania bukietów, tworzenia roślinnych kompozycji z kwiatów, owoców, aranżowania wnętrz kwiatami, dekorowanie wnętrz przy pomocy świec, kwiatów itp. opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych; prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności; dziennika zajęć, dokumentacji fotograficznej;, zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników (kwiaty, kosze, donice, materiały szkoleniowe); zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Udanin lub w Centrum Kształcenia na Odległość w miejscowości Konary planowany czas przeprowadzenia zajęć do r. Zadanie nr 5 - Trener zajęć z zakresu małej gastronomii i cateringu wykształcenie min. średnie; doświadczenie proponowanego wykładowcy w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tematycznego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia;

5 umiejętność pracy metodami warsztatowymi; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe; Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; dyspozycyjność; preferowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych z zakresu gastronomii, cateringu; prowadzenie 30 godzinnego szkolenia (6 dni x 5 godzin) dla 1 grupy uczestników projektu (1 grupa - 10 osobowa); program zajęć powinien obejmować m.in. sposoby wykonania dań, zastosowanie składników w produkcji kulinarnej, organizacja przyjęć, sposoby podawania potraw, dodatków i zakąsek, kuchnia staropolska, regionalna, europejska charakterystyka, wybrane potrawy, przyprawy, techniki sporządzania, warunki przechowywania składników, potraw; BHP minimum sanitarne, HACCAP, i inne. opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści, metod pracy oraz środków dydaktycznych; prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności; dziennika zajęć, dokumentacji fotograficznej, zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników (produkty spożywcze, materiały szkoleniowe); zajęcia odbywać się będą w lokalizacji spełniającej warunki sanitarne do przygotowania posiłków np. stołówki. planowany czas przeprowadzenia zajęć do r. Zadanie nr 6 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B posiadanie uprawnień do organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, prowadzenie szkoły nauki jazdy poświadczone odpowiednimi dokumentami, dysponowanie zapleczem technicznym oraz logistycznym do przeprowadzenia kursu praktycznego 30 godzinnego dla 10 uczestników projektu w terminie od r. do r. potwierdzone oświadczeniem,

6 prowadzenie 60 godzinnego kursu prawa jazdy kat. B (część teoretyczna 30 godzin oraz część praktyczna 30 godzin) dla 10 uczestników projektu (z wyłączeniem kosztów badania lekarskiego oraz egzaminu zewnętrznego), przeprowadzenie po zakończonym kursie egzaminu wewnętrznego dla wszystkich uczestników projektu, prowadzenie dokumentacji zajęć m.in. w formie list obecności, dokumentacji fotograficznej, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników. zajęcia teoretyczne odbywać się będą w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Udanin lub w Centrum Kształcenia na Odległość w miejscowości Konary planowany czas przeprowadzenia zajęć do r. 4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium: cena - waga 100 % Sposób oceny ofert: C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert / cenę łączną oferty badanej x 100 pkt. 5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji zamówienia: Powiat Średzki, Gmina Udanin Termin realizacji przedmiotu zamówienia (zadania od nr 1 do nr 6): 2 kwiecień sierpień2013 r. 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w siedzibie Stowarzyszenia Lokomotywa, Konary 72, Udanin w terminie do dnia r. godz. 12:00 lub drogą elektroniczną na adres - wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena podana w ofercie składanej przez taki podmiot jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny zostaną potracone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów Zamawiający zobowiązany jest takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).

7 Do ofert należy załączyć CV wykładowcy, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dopiskiem: Prowadzenie szkoleń/warsztatów do projektu POKL /12 Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji wskazanych przez Wykonawców informacji w ofertach. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia do godz O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu Przepisy dodatkowe. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759). W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. Konary, r. Zatwierdził: Damian Pichowicz Prezes Stowarzyszenia Lokomotywa Sporządziła: Krystyna Pichowicz Kierownik projektu

8 Dot. postęp. nr SL-PZP/3/POKL/286/13 Załącznik nr 1 Ja/My niżej podpisani O F E R T A... z siedzibą:... składamy niniejszą ofertę na zadanie nr*.. w ramach projektu Kobieta przedsiębiorcza to Ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia r. Koszty wykonania zadania: 1. Zadanie nr 1 - Trener warsztatu aktywizacyjnego z motywacji za cenę... zł** brutto w tym cena za 1 godzinę zł brutto, 2. Zadanie nr 2 - Trener szkolenia podstaw małej przedsiębiorczości za cenę... zł** brutto w tym cena za 1 godzinę zł brutto, 3. Zadanie nr 3 - Trener szkolenia komputerowego z prowadzenia e-marketingu za cenę... zł** brutto w tym cena za 1 godzinę zł brutto, 4. Zadanie nr 4 - Trener szkolenia z florystyki i aranżacji wnętrz za cenę... zł** brutto w tym cena za 1 godzinę zł brutto, * dopuszcza się składanie ofert częściowych ** W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena podana w ofercie składanej przez taki podmiot jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny zostaną potracone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów Zamawiający zobowiązany jest takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).

9 oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników (kwiaty, kosze, donice, materiały szkoleniowe) za cenę... zł brutto w tym cena za 1 komplet na osobę zł brutto, 5. Zadanie nr 5 - Trener szkolenia z zakresu małej gastronomii i cateringu za cenę... zł** brutto w tym cena za 1 godzinę zł brutto, oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników (produkty, materiały szkoleniowe); za cenę... zł brutto w tym cena za 1 komplet na osobę zł brutto, 6. Zadanie nr 6 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B za cenę... zł brutto w tym cena za 1 osobę (30 godz. kursu teoretycznego oraz 30 godz. kursu praktycznego za cenę.. zł brutto,... miejscowość i data... Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy * dopuszcza się składanie ofert częściowych ** W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena podana w ofercie składanej przez taki podmiot jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny zostaną potracone koszty składek, opłat i

10 podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów Zamawiający zobowiązany jest takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo